Goudsche Courant, zondag 11 juli 1880

De K K floftandart Dr POPP s Anatberln TAND en HONDVA rEE voorkomt haar steeds verdrjjft tandsteen maakt schitterendwit te tanden versterkt ziek tand üondagarond had te Maps Frankrijk efn op atijging ng tvnIachtlMtlloQB ilaats de Expoaition du Maaa wakiin lioh btronden de heer en metrouw Petit en de Aniirxe met den jongen Petit 1 11 13 jarigen knaap ïit laatate ballon waa door dra eersten op slreptonir genomen Alles ging goed tH de ballon rerdween weldra uit de oogea Ier toeschouwers Spoedig Terspiridde tioh echter het geruoht dat er een ongeluk gebeurd was welk gerucht cloh tvildra bevestigde Op twee kilomettra afsiand ran de stad was de Expositian ensklajw gescheurd lie lucblreitiger had slechts den fqd het touw waarmede de Annexe aan Jijn schuitje verbonden was af te sngden waarop de eerste met en oauettende aiiilheid un een hoogte ran 400 meter de aarde had opgezocht De heet Petit werd sterrende opgeoomen terwijl üijne epfatgenoote geene ernilige rerwoudingen ontrangen beeft Ook de knaap aan tieh teWen overgelaten wist zonder ongelukken den rasten grond te bereiken Een ontnnger zegt het ffeetbhd der directe 6e iattiUftn kreeg onlangs het volgende briefje van iemand uit rde schare die de wet op de iuvorderiiig uiet keot Mgn Heer daar k roor de 3e maal een aanmaning Tan U ontrangcB heb too aobt ik mij vtrplichi te betalen daar ik nn ecljter geen geld hrb zoo kom ik na maar met een brfeQe om U mn Verdere moeile te berrfde oftchoon ik het 17 al meer te kennen gegeren heb dat t roor mij geen moeite hoef te iloen waai indien ik geld heb zal ik toch wel betalen zoo aebjind dat U nij niet gelooft nu dut neem ik U niet kwaljj ik beA ü gaaeeh oubekend de wereld zegd roor eeo wreekwoord nmoe is geen schande maar s lastig maar ik aeht armoe ook sehande wand ware er geen zonde er waa geea gebrek en m betaal ik niet uit vrees voor menacbélfke lerrolging aaar reei neer omdat iu Goda i aord geschreven taat dat de orerheid Qods iHenaarres ïs one ien goede en dat wij daarroor schatting moet betalen maar Ba zeg domo zoo iemand niet heeft waarrosr zal men zgn bed onder heaa wegnemen fanllis y irel eens ik spreek tot de geene die de wet ver ta i dat tan ik niet tegf tt oindat ik niet weet of JCJ een vriend du ai iftma vjjaud Gods zjjt mtiar djt set ik wel Uai w aUe gebjjeuiluiard zulle irorden oor de raeHtemoel van ettrietu U zoo wel als ik ec ini hul ik V ziet ttle boe g j bandeld cu wie gg vervolgd opdat et Woe U gg wetgeleerde dint de Ueeie ïieefi iiitgrsjjroke ook V niet eidt in de eaiwjgieid wMtt gij btjaet Ie mensehe met Haste iwkat om de dragen maar zelf roerrl gij die niet met een raji uwe vingeren aan Blijft met Jidltin Uw ouderdaau grt Tie cammissie roor iet ou nk met d Tay bmg lierft haar rapport in liet licht getouilen Zg is in tueeniug at df i mf skehl niS ontworpen liehf wns gebaand i i slecht mts onderfauudeu en lAt ten gevólj r luur gebiekm le brug vroeger of later had noeleu instorten De hoofdscbnldige is sir Thomas Boa£h ia geheet verantwoördeijk voor de foflten in hU ontwerp hg oefrifde ilirt het noodige toezicht ait bg den botiw rii was zoo niet gebeel dan och groótendcfels ibhuld aan de rerwaarloding van de brug COB Q BpF 0MDi NTIE D opgBTè omtrent i teiliDg nn I Wothsdng ia oog niet oDttsBgcR b urgerlüke Bt Jid GEBOBIN I 7 Juli Johwiea Usui iu ïkralor onitn O P J vsn Wm 1 en P ds V 9 WilhrliDM Theadoru Anders M Pietera en A M van Vuuren 6 Cornelia onders Ê Iley en J van Harten JohSanes ouders A da Hrnin 1 S Sehooadamoerd 9 Josephina Helena Maria ouders P 1 SHnaaria en A I Cahevaschri OVIHiBDtK 8 iali A IK aster hnisvr van P F HooR lMMI MSj 9 H S van der Wondan i m i M Bnia S j 10 ra 0 M P Zglamaoi w van I Sehwarti 8 j ONDERTROnwS i Juli J Moaael 30 j en V Sehagkksn e Ansterdan S3 j K NièÜwaHkerk i f en J Jeeaten ta Satanier tl j P Vwislg M ij w vna dan Herr 21 j Ad verten Uên Ontvangen E3chtQ SDHMUUESJSSM Merk Sl M Ctlff alleen TerkrogbasT bfl M PëëTËRS Jz Wyiistraat FSOTOeSAFISCIATEUSfi KaMensingel Q 158 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat het Atelier wederom ais naar gtwoonte van 14 Juli af GEOPEND is van des mqrgens lO aar tot des namiddags 4 uur J HiÜKMANX BÜOKltANN Voor Gouda en Om tr ktn GEVRAAGD een SOLIED PERSOON om werkaaam te gn als AGENT of üep6tla o u Aer voor een Ciffarenfabviekm Franco brieven Bureau dezer Courant onder No 462 Een VBOUW die t n goede burgerpot kan kooken zindelijk ep netjes in haar werk is ea gedurende vArscheidene jnvn bjj deselfde Familie is werkzaam geweefV WENSCHT als in een klein gezin geplaatst te worden Informatiën te bekomen bg den Uitgever dezer Coaraut TURF Door de MAATSCHAPPIJ VAN LANDBEZIT te Mijdrecht wordt de NIEUW f SmUKTÜjaF afgeleverd a 1 per 4inzend scheepd rd volgens usance Mijdr edd De Administrateur 4 Juni 1880 R F REUTER J EIIEBERT IABKT MA masid bekend dat zgn Atelier VAN AF HEDEN DJ GBLIJKS geopend is van 9 3 ur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTKBTTEN Zeer fljne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding ONTVANfi £ N BETAALKANTOOR L Droogfleever Forluijii Rotterdam Rente è Dépoaito s Opvraagl aar na drje dagep 2 één maand 3 j twee 3 7 drie 3 MS 4 twaalf 4 Vap deposito s yoor één Maand en langer wordt de rente voontitbetaald D stortingen kunnen ook plaats hebben door tnsschenkomst van den heer Mn J FORTÜIJN DROOqLBEVBR Advocaat te Gooda J 4e JOIf0 Az 34r TIMMERMAN tNSTftUMlUtOËLE ZDlVEaüAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMEJtT Kwpersteeg K 227 Advertentiën in alle Biniwn en Buitenlandeche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boafcli ndd tBr A BRINKMAN te Gouda Mj Eén afschrift is voldoende aÉA jeesch losse tanden voor kenden adem weg C X In flesschen it ï XeoCeiit 1 20 óKen f 1 75 tm 0 y komt bederfin het bloed en V V ® tandvleesch en neemt terstond kwalgk rie POJPP i Tandpoeder en Tandxeep beproefile reinigings middelen voor tanden Poeder 80 cent ZeepinV t doozen v ƒ 1 20 ro w ttsche Tandxeep maakr ïJt schitterend witte tanden 40 Tandplombeerael om zelf holle kiezen te vullen p d 2j i ed KruideniKeepieT verfraaiing van de tint en tegen alle onreiah d hoid 35 Uepols fan alleen fcble Analherin Prepilratan sgn ivealigd en te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg F K van Santen Kolff apoth en A Schippereijo Co blauwe poroeeinwinkel te s Hage bij J L F Snabili apoth te Delft bij A 1 van Hgn en 1 E Kaaw nhoven te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden by E Noordüij te Utrecht bij F Altena en Kraan te Amalerdam bg F V Windheim k Co en H H Uloth k Ct apotheek te Oudewater bij T J van Yreumingen te Schooohoren bij A Wolff Nederiandsche Rliijnspoorwcg ZOMERDIENST 1880 Vette Cyfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTEODAM ABNHEM en UTIIECIIT naar BOTTEBDAM HAGE en SCHEVENINGEN Van Ahsteedah 6 80 8 10 9 30 11 25 11 50 3 6 8 60 9 66 ABtiHEM 6 56 8 50 10 36 L30 1 50 6 25 7 26 9 Utbkjht 7 8 26 10 17 U 40 1 16 2 28 3 86 6 30 9 10 10 15 Harraelen 7 22 8 46 12 3 1 36 3 66 9 35 10 36 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudewater 7 36 1 55 4 8 9 62 Aankomst 7 50 9 10 10 48 12 28 2 16 3 3 69 4 25 7 10 6 10 68 NaAB Moorilreoht 7 53 2 18 10 13 Nieuwerkerk 7 53 2 18 4 28 10 12 Capelle 7 53 2 18 10 12 Botmedam 7 63 8 35 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 28 5 57 10 12 11 4 ZevenhuiienMoeroapelle 7 56 2Jtl 4 31 10 9 ZoetermeerZegwaard 7 66 2 21 4 31 10 9 Voorborg 7 56 9 13 12 84 ï ïl 4 81 6 10 9 s Obavinhagz 7 66 9 18 10 62 12 14 2 21 3 4 4 2 4 31 6 A 10 9 11 1 Sohcveniogen 7 56 9 13 10 62 12 34 2 21 8 4 4 2 4 81 8 7 4 10 9 Van KOTTEBDAM SCHB VENINGKN en s HAGE naar AM8TEBDAM ÜTBBCHT en VRNHËM Van BoTlBBDAM 6 S0 7 40 8 10 8 60 16 80 10 40 11 50 2 8 20 4J0 6 80 6 60 8 S0 9 80 CapeUe 6 4 1 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 8 MS Mooinltecbi 6 7 11 4 2 23 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 iq 49 11 11 12 9 2 35 8 40 4 62 6 J 7 28 8 66 9 68 Scbeveningen 7 7 30 8 6 9 40 10 11 16 1 20 2 35 a 45 6 6 7 46 9 s Obavbkhaoh 6 25 7 30 8 HM 10 10 10 0 11 46 1 50 3 6 4 16 6 86 8 16 80 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 60 2 10 6 66 8 S8 Zereuhuizer Moercapelle 6 66 II 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 59 8 27 9 6 10 48 11 18 12 12 2 88 3 37 4 49 T 26 8 58 9 67 Kaai Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 1 11 21 2 41 7 81 Harmelen 7 16 8 6 8 31 10 52 11 21 2 41 3 48 4 65 7 31 9 1 10 Amstebdah 7 16 e S 10 62 12 15 2 41 8 48 4 55 9 1 18 UTBEoJfr 7 6 8 6 9 11 10 5a 11 21 2 3i4 4B5 7 31 10 Atmrk 7 16 ill 10 62 11 21 8 43 4i5B 7 81 GoDDA Druk van A Bbinkmav V HJSU GODDSGHE GODRANT DINSDAG 13 JULI 1880 Wy vernemen dat de Heer van BERGEN IJZENDOORN de benoeming tot Lid van Gedeputeerde Staten niet heeft aangenomen De wenschen van Gouda s burgerij zijn alzoo va vuld en de waardige hooggeschatte man blijft aan het hoofd dezer Gremeente en in ons midden zijn kunde wijden aan de bevordering van Gouda s bloei Wy vertrouwen dat terstond na het bekend worden van dit heugelijk feit door het ULÏtstelkceaa d ©r vlsug g ean allerwege de vreugde zich zal openbaren GovsA Pkdk tam A BalHixAir