Goudsche Courant, zondag 11 juli 1880

1880 WoeHSda £ 14 Juli N 2478 GOUDSCHE COÜRAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda eo Omstreken Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brievein bij den Uitgever te bezorgen Parlenicotalre Werkzaamheden Uns leger heeft gebrek aan officieren van gezondheid Alle konstoiiddelenj tot nu aangewend om in dit gebrek te voorzien hebben weinig gebaat In de zitting van Donderdag was een nieuwe regeling aau de orde afschaffing van den tweeden luitenantgrang en van de examens tot rangsverhooging ook wil de minister de tegenwoordige opleidingsschool te Amsterdam opheffen en aldaar een applicatiesohool oprichten Sen ruime gelegenheid duS voor de specialiteiten om bun inzichten te doen kennen De Heer Idserda die met genoegen gezien heeft dat de minist i dit als een eersten stap beschouwt om tot een beteren toestand te komen bespreekt achtereenvolgens de bezoldiging der officieren die hij wenscht te regelen door een wet de verhouding der officieren van gezondheid tot de intendaace die tegenwoordig veel te wenschen overlaat de militaire rangen der officieren na 25iarigen dienst moesten zg den majoorsrang kannen verkrggen bet materieel en de applicatieschool De heer van der JSchrieck zjjn ingenomenheid met bet ontwerp betuigende dat naar zgn ni eliiBg niaJLj jaaer uitgavaa aai veroorzaken vrat ineliting omtrent het uitoefenen der burgerprallgk De heer Kool ook het ontwerp goedkeurende kondi t toch een amendement aan om de wanVI rhoading weg te nemen die zal ontstaan tusschen de officieren van gezondheid en de andere officieren van het leger Ook is hg tegen het uitloveB van premiên en wil liever verbetering der traktementen Zoowel deze spreker als de volgende de heer Lieftinck vragen inlichtingen omtrent de positie der militaire apothekers De minister van oorlog zegt dat het doel van het otttwe p ié vooreerst om een kundi vast geneeskundig personeel te erlangen niet alleen voor den gewonen dienst maar ook in oorlogstijd en ten tweede om een reserve personeel te vormen dat met het vaste personeel in oorlogatgd kan samenwerken Regeling bg de wet van de tracteraenteo en de verhouding tot deintendance acht hij verkeerd de toestand van het materieel is voldoende het dienstdoen bü de korpsen acht hu noodzakelijk even als het be houd der militaire rangen Uver het geheel handhaaft hiJ bet standpunt i by het ontwerpen der regeling ingenomen Na een korte repliek van den heer Idserda waarbg zich de heer viin Delden aansloot worden de artikelen betreffende de betrekkingen en rangen van het personeel goedgekeurd Één amendement van den heer van Dedem ypm officieren van gezondheid en apothekers die geen preqiie ot subsidie genoten hadden vrg te stellen van de verplichting om nog vier jaren na het verlaten van den dienst ter oeschikkiog ytn de regeering te zgn werd met 44 tegen 21 stemmen verworpen Bg dé derde ntdeeling de ppleidiu betreffende vroeg do heer de Bieberstein ho3wel dit geheel buiten de orde was aan den minister inlichting omtrent een oproeping voor tweede klerken aan hel ministerie alleen jongelieden die drie jaren een gymnasiam of een hoogere burgerschool bezocht hadden konden daarvoor in aanmerking komen spreker meende dat die bepaling in strga wiis inet de belangen van den dienst niet waar zg hun kennis verkregen hpbben maar wit zij weten moet van invloed op de benoeming zijn Nadat ook de heer van Wasfenaer dit onderwerp had willen behandelen verklaarde de minister dat hem die voorwaarde iu de pproeping was ontsnapt en daarin niet meer zon voorkomen Door de ootnmissie van rapporteurs was voorgesteld om de opleiding te doen plaats hebben aan de verschillende ziekenïarichtingeu door de daar aangeiielde officieren van gezondheid d minister wilde een school te Amsterdam Volgens den heer Rombach hebben de dirigeerende officieren van gezondheid aan de hospitalen het volstrekt niet te druk en zal de school te Amsterdam veel kosten Ook de heer Kool verklaarde zich in de zitting van Vrgdag voor het voorstel der commissie aat dan oojc na een korte bestrijding door den minister wordt aangenomen met 56 tegen 6 stemmen Ook art 27 de geldelijke belooning regelende van de reserve officieren van gezondheid wordt op voorstel der rapporteurs na korte discnssie met 45 tegen IS stemmen verworpen Gelukkiger was de minister met art 29 waarvan de verwerping ook was voorgesteld door de commissie en waarmede volgens den minister bet geheele reservestelsel staat if valt Het bepaalt toch dat het bedrag der bezoldiging van de reserve officieren van gezondheid in tyd van vrede door de r eering zal bepaald worden Niet slechts de minister verdedigde het roet vuur ook de heeren d fiKeberstein Kool en van der Scbrieck brachten er het hunne toe bij om de bezwaren van den Heer Rombach te weerleggen waarna het artikel met 46 tegen 21 stemmen en eindelijk het gëheele ontwerp met 65 tegen 3 stemmen werd aangenomen Moge deze wet aan de verwachting van den minister voldoen en de geneeskundige dienst bij ons leger op afdoende wgze geregeld worden zonder te groote bezwaren voor de schatkist En nu was de hoofdscbcitel van deze bijeenkomst het ontwerp tot invoering der schoolwet op 1 Nov a 8 aan de orde en berinnering van den voorzitter dat met de i ienwe regeling zelf maar alleen de invoering a n de orde wa s bleek niet onnoodig Reeds de eerste spreker de heer Vermeulen toonde in zgn eerste redevoering dat die herinnering nietongepast was Hij zeide hoe t hem speet dat zijn eerste woord moest I zijn een woord van afkeuring bestrgding en veroordeeling van datgene wat de meerderheid hoogschat en wat die meerderheid lief en dierbaar is geworden Geen financiëele belangen zullen hem tegen dit ontwerp doen stemmen wanneer ook de w t ingevoerd wordt die dag zal volgens spreker een ouheitsdag voor Nederland zijn en hg hoopte dut het hem eens gegeven zal zjjn de regeering te zien terugkeeren tot een ander stelsel van wetgeving dat allerwege bevredigt dat het volk van lasten bevrgdt dat den strijd en de verdeeldheid zal doen ophouden Uitvoerig trachtte de heer Heydenrijck aan te toonen dat het ontwerp geheel ongemotiveerd was dat het slechts dienst kon doen om de gemeentebesturen aan een cadeau te belpen en eenige personen een paar maanden vroeger dan noodig was iu het bezit van postjes en baantjes te stellen terwgl het geld om in al die onnoodige uitgaven te voo en ontbreekt De heer CascmbroQt beeft ook bezwaren van finanoiëelen aard hg wilde eerst aanwijzing der middelen by de invoering toch is nietznllt een hnust omdat ons onderwgs niet zoo slecht 13 nis men wel eens beweert De inhoud van het protest tegen het ontwerp door den volgenden spreker den heer van Baar kan saamgevat worden in zgn slotwoorden Deze voordracht zoo plotseling en onverwacht zoo onvoorbereid en ontgdig heeft velen in en buiten de Kamer zeer onaangenaam getroffen Het geheele ontwerp is zoo flauw gemotiveerd het brengt zoo weinig nut om van de vele ernstige bezwaren niet te spreken dat men er algemeen slechts den schyn in ziet van te grootè inschikkelgkheid van een roerende voorkomendheid van een nieuwe breede concessie ja van een buigen voor zekere partg die hlgkbaar zelf daarmede verlegen is of moet zgn De heer Wintgeus bestreed het ontwerp op de reeds bekende gronden blgkbaar kon er weinig gezegd worden dat niet van algemeene bekendheid is het onderwerp is uitgeput Hg keurde bet ontwerp af omdat bet waainstrjjd met de wet omdat het een begin zal zgn van een financiëelen toestand die een druk op de belastingschuldigen zal leggen en omdat het in strgd is met een wgze staatkunde Waarom was dit deftige betoog ontsierd door een insinnatie die tot een tooneel in onze Kamer altgd zoo stemmig en bedaard aanleiding gaf dat ons onwillekeurig aan Brussel of Pargs doet denken Men moet zich niet laten medesleepen zeide de heer Wintgeus door een valsche publieke opinie door bet geschrijf iu bladen door de pressie van onderwgzers en scboolantoriteitea die voor zichzelven financieel belang hebben bil de invoering der wet dat is onstaatkundig Wie door de schoolantoriteiten bedoeld worden werd door den spreker duidelgk genoeg gemttakt om den heer Moeus het woord te doen vragen voor een persoonlijk feit Met ernst protesteerde deze tegen die insinuatie hg beriep zich op zgn vrienden wien hg ontraden heeft pogingen aan te wenden om een verhooging van het inspecteurstractement aan te vragen en verklaarde dat hg al of niet bg het Rohooltoeziobt blgvende financieel zou verminderen Van den heer Wintgens wachtte hg daarom een duidelgker herhaling of intrekking dier laaghartige beschuldiging £ n volgde die lk heb den heer Moens niet genoemd maai wil de heer Moens zich t aantrekken dan zeg ik wien de schoen past die trekke hem aan Was het te verwonderen dat hem de woorden lafaard laaghartige werden toegeroepen BiJ nu moge men het betreuren dat zoo iets i de hoogste vergadering des lands kon plaats hebbeu aan wien de schuld Geen wonder dat na zulk een incident het protest van den heer van Nispeu uiet veel iun druk maakte en de voorzitter zoo spoedig mogeiyk de zitting ophief iu de hoop dat eea tweedaagsche rust de gemoederen zou doei bedaren Een spoedige afdoening van dit ontwerp d t de hartstochten zoozeer in beweging brengt is wenscliehjk Moeten echter alle tegenstan j ders huu afkeurende stem motiveeren dan is het einde der discussiëa nog niet te voorzien L BUITENLAND Buitenlandsch Overzictit Hel vraiiftsluk der amiicslie h uit de wereld De turner hei fl het door leji Seiinat raiofiidieerdf ontwerp g ed ekeufd Drie beperkingeu heeft het hoofuste staalsliohimm gesteld Uitgezonderd igan de amj nestie jullen rijn lo zij die eroordeeld zyn iJ verdediging So tij die werden veroordeeld tot ds doodstraf of lecenslange dwangarbeid 3o ly die lot op 9 Juli geen verniinderitig vau straf hadden verkregen Zeer weinigen hoogstcn 1 s 2 dozgii vallen nu buiten d aeu maatregel Onmiddellijk daarop is bij