Goudsche Courant, woensdag 14 juli 1880

üiCii et tail den jKsideiit r i ie De piililitke quacatie kan voor gesloten u ehou lin worileu zeide de rapporteur de heer Jozun in iiju Lialste rapport en dni ia de kaofilzuak Wtrl verklaarde de neer Georges Perin namens de uiterste liukcrzyde d it liij en zijue De gevolgen van den terugkeer der veroordeelden sullen niet zou verschrikkel k blijken als men ze zich heeft voorj espiegeld Kochefort Valles en anderen zullen voortaan hunne d igbladartikeieu met bun naam kunnen onderleekenen in plaats van met een tceken dat voor niemand ecu geheim was Waarschynlijk zullen ze ook wel in de kamer komen Doch hun woord zal miiitier gewicht hebben bij de groolc menigte dan toen ze spraken als de iutere MDte slachtoffers der haastige krygsraden na de commune Van dat voetstuk dalen ze af op de atraatsteeneu van Parijs waar men spoedig zal bespeuren dat zg zulke vergoding niet waard zyn als Jiiiu in hunne ballingschap wel eens gewijd werd Nog steeds hoort men vau het heengaan van ambtenaren die de wetten op de Jcïuieten niet ver luiigen uit te voeren Het is ceiie zrer gewfnschte zuiveiing van het personeel Jammer mtiar dal ok de rechters ouder welke er zoo velen zijn die zioh soiits door hun clerioale gevoelens la en be keerscben ook niet bun ontslag nemen In alle gevitUcn blijkt hoe weinig gegrond ile beschuldiging is dat de republikeinscbe regeering uitsluitend partggauaolen aan het bewind laat in dat geval zouden er thans niet zooveel clerioaleu ouder zijn Uit gflloafwiuirdige mededeeliiigen blijkt dat al fle ibericbten liu den laalsten tijd door verschillende tiliteillandsche ibladen openbaar gemaakt over on lethundeliugen der mogendheden betreffende de uit ooiiug ift beiliiiten van de Berlijnsche cenferentie vooibarïg zijn lUe onderhandelingen in meer dan ém opzicht vaa tecderen aard kunnen lot niets Jeiden Jo ilang ïurJtije ile gi meensrhappelijke nota der mogendheden uiet beantnourd heefi Nu werd ilie nota itst lieden te Konstautiuopel verwacht u daar zij gelijktijdig in die hoofdstad en in Athene moet overhandigd n in laatstgenoemde stad eerst norgeu Ww ii lag iaii ontvangen worden zal de aanbieding eerst tegen het einde der eek kunnen geachiedeii Zijn eenmaal de onderhandelingen aan vangen dan zullen aij spoedig moeten afloopen want eene JaugiUirige discussie zou gevaarlek zyn n de goeie verelandhouding in de waagschaal stellen door de jevoeligbeid van lerschillend kabinetten p e wekken ïot dusver is door niemand enig officieel rooretel gedaan Alleen Kuslaud schijnt ie Ijondeu hel loornemen te hebben laten door chemereu em de Grieken te hulp te komen Wel is dit later tegengesproken maar er bestaat reden om te vermoeden dat op het denkbeeld niet nader werd ngedrongen toen gebleken was dat het tot rerkeerde opvattingen aanleiding kou geven Ia een telegram uit Weeaen aan Le Tempi wordt gemeU dat Ooeleurijk en Duitsohland zich gaarne zulten aansluiten bij eiken maatregel waardoor de regeling van het Grieksche vraagstuk in werkelijkheid bevorderd wordt Dit neemt echter niet weg dat men louwel le Weeiien als te Berlijn ten sterkste lou zgn tegen eiken radicalen maatregel waarvan een schok in het Oosten en eene onmiddellijke ontbinding van Turkge het gevolg zou zijn In dit opiiohl wordt de bejiachizame houding van Prankrgk te Weenen met genoegen opgemerkt Voor hel overige zgn de jongste berichten uit Konstantiuopel van gerattstellendeu aard De aftreding von Osman pacha alt minister van oorlog maakt een goeden indruk Men lohrijft den Sultan het voorneroen toe om de bangende quae tiën op vredelievende wgje te regelen Van Egypte hoort men niet veel meer en dit is en e r gelnkkig teeken De Engelsche consulgeneraal doet dit uitkomen in een serie documenten welke hg aan ign regeering heeft gezonden De khedive en ijn minister Riaz paeha hebben een goed begin gemaakt De gceselriera is afgeschaft als dwangmiddel om van de fellah s belasting in te vorderen waarover de schuldeischers van den staat niet weinig ontstemd waren Ten onrechte echter want de fellah s betalen zonder slagen en schijnen te eerder te inllen blgven betalen daar de voorwaarden van hun arbeid reel beter zijn geworden Er is nog veel te doen sobryft de heer Malet de consulgeneraal voor liet gezegd kan wordendat Egypte goed beatnuril wordt maar de uitkomsteu der l tatsle zt s maanden geven goede hoop opde loekomst Het debat over de tweede lezing der lersche landi et hield het Engelsche Lagerhuid nog den geheelen Donderdagavond bezig Aanleiding tot deze hernieuwde discussie as een wijziging daarin gebracht door hel overnemen van een amendement van den ler cheu Attorney general Volgens dit amendeincnt zal do landeigenaar niet tol schadevergoeding gehouden zijn als hij zijn zijn pachter zal vergund hebben zyn rechten aan een ander te verkOopeu De minister Forster beweerde dal hel ontwerp bierdoor niet iioemenswatird veranderde wnt ongeveer niemand hem toestemde Vooral de Ieren toonden zich hoogst verbitterd thans was de toch reeds beschroomde maatregel niets meer waard De practische beteekenis van het amendement wordt door de Times dus geschetst vooronderstel dat een pachter zijn landeigenaar geld schuldig is dan zou hij daarin onder het oorspronkelijke voorstel gereedelijk aanleiding vinden om op te houden met betaling vinden van pacht want de landeigenaar zou uit vrees van nog meer geld te verliezen door de verplichte schadevergoeding hem niet licht uit het land zeilen onder het nienne voorstel zal hg den pachter kunnen vergunnen aan een ander zgn rechten te verkoopeu en dezr lal eerst den landheer zijn vorderingen moeten betalen en daarna hel overschot aan den vroegeren pachter ter hand kunnen stellen Houdt men dit in het oog dan begrypt men de woorden waarmee Forster zijnerzijds hel debat sloot Het verwonderde hem volstrekt niet zwde hg dat Parnell en hij t uiet eens zouden worden want zijn doel was het recht van den pachter te verzekeren Parnells doel den pachter gelegenheid te geven zich van elke betaling te ontslaan Verscheidene liberalen bieren tegen de wet De markies vau Lansdowne nam zelfs deswege zgn ontslag als minister Ofschoon de Noorweegsehe slaatsraad quaestie deelneming der ministers aan de beraadslagiiyen der Storthing voor dit jaar is afgeloopen ten gevolge tan de weigering der Kegeering om hel besluit der Storthing als wet af te kondigen duurt de beweging onder de bevolking voort en laten de hoofden der republikeinscbe party de gemoederen niet tot bedaren kanen De voornaamste aanvoerder deïer partij iW t ide Ktün Z ia onlegrnzeggelijk üe dichter Björnstjeriie Bjoruson die in voordrachten en dagbladartiktlen zyn pursoaulijkeu baat tegen den Koning uiet verbergt Of de republikeiuen hun doel ooit zullen bereiken valt zeer te bet gfelea doch mit zekerheid kan aaugeuomei worden dat zij op dit oug nblik hun land zeer benadeelen want de voor elke politieke beweging zóó gevoelige lezers moet zich volgens bet Morgenilttd sedert het besluit der Storthing van 9 Juni tegenover de Noorweegsehe staatsobligatièn volkomen neutraal houden en geen neiging toonen om de nieuwe staateleeniug vau Noorwegen op te nemen Hel ongunstigst moet de stemming der Parijsche beurs in dit opzicht zijn omdat men aldaar deu toestand naar Franschen maatstaf lieoordeelt ei gelooft dal in Noorwegen spoedig een staatkundige omkeer zal plaats hebbeu welke intusschen nog in onbestemd verschiet ligt Zooals de zaken thans staan lieefl de radicale parlij geen kans baren tin door te drijven niet langs constitqtionneelen weg want hel rijksgerechtshof waarmede zg gedreigd heeft en voor hetwelk de strijd in het volgend jaar zal voortgezet worden biedt haar weinig of geen kans van slagen BINNENLAND GOUD I 13 Juli 1880 Heden morgen werd door ons het volgend Bulletin verspreid Wg vernemen dat de heer van BEKGEN IJZENDOOKN de benoeming lot Lid van Gedeputeerde Staten niet beeft aanseuomen De wenschen van öouda s burgery zijn alzoo vervuld en de waardige hooggeschatte nian blijft aan bet hoofd dezer Gemeente en in ons midden zijn kunde wijden aan de bevordering van Gouda s bloei Wij vertrouwen dat terstond na het bekend worden van dit heuglyk feil door het uitsteken der vlaggen allerwege de vreugde zioh zal openbaren De heugelijke tyding was toen reeds aan velen bekend want als een loopend vuur verspreidde zg zioh door de stad en naarmate zy bekend werd tooide men algemeen de woningen met vlaggen Allerwegen heerecht blijdschap Men meldt ons per telegraaf uil den Haag dat de Pror Staten dezer Provincie hedeo tol lid der Eerste Kamer hebben herkozen Mr O A de Baadt en gekozen in plaats van den heer J W Hein die buiten aanmerking wciischt te blijven den heer J D Fkansen van i e Putte Lid der Tweede Kamer met 38 van de 67 stemmen Naar wij vernemen hebben Zondag de besturen van den polder Blocmendaal en van den Oustpoliler hunne opwachting gemaakt bij Mr A A van Bergen IJzeiidoorn als Voorzitter dier polders len einde hem met zijne benoeming tot Lid der Gedeputeerde Staten geluk te wenschen doch tevens om hem te verzoeken in het belang dier polders die benoeming van de hand te wijzen en hel voorzitterschap le blijven bekleeden Wij vestigen de aandacht op achterstaande advertentie betreffende de vergadering in de Sociëteit Ons Genoegen op morgenavond Eene Commissie uit de Staten van Zuid Holland heelt Zondag een plaatselgk onderzoek ingesteld naar deu waterweg lusschen Amsterdam en Botterdam voorzoover die met de Goudsohe belangen in aanraking komt Het rapport der Jury in ons vorig nommer vermeld luidt als volgt Aan hït Bestbuk VAN HET DePABTEMEST VAN NlJVEBHEID TE Oouda Gouda Juni 1880 Mijne Heereti Naar aanleiding van de ons verstrekte opdracht ter beoordeeling van de ingekomen werkstukken op de twee door Uw Departement uilgeschreven prijsvragen hebben wij de eer het volgende te rapporteereii o PaiJSVBAAO TOOE PoD BNBVKKEE Een Vaa volgens teekening Hierop zijn drie inzendingen iugekuineii onder de volgende motto s N 1 Per aspera ad asira K 2 Nijverheid streeft naar vooiuilgaug 3 Grebed Het gevoelen Uwer Commissie is dat aan No 1 de prijs en aan No 2 de premie kan worden toegekend By de opening der gesloten Couverleii bleken vervaardigers te zijn van No 1 P van de Kasteelen 1 2 G Sciheveen Het werkstuk No 1 ia evenwel niet geheel juist naar de teekening te noemen doch komt deze het meest nabij Het ondergedeelle de Voet van de Vaas is te hoog en het bovengedeelte de omliggende rand uiet op de bg vazen gebruikelijke wijze afgewerkt Wanneer de teekening voor de niet zichtbare lijnen eenigszins uitvoeriger ware verstrekt zoude dit laatste voorkomen kunnen zyn Het werkstuk No 2 is wat den vorm betreft gunstig te noemen Profileering van dan voet en vooral de ooren met de teekening vergeleken laten veel te wenschen over Een dergelgke afwyking van de teekening is zeer af te keuren het doel van den wedstryd wordt gemist daar dan in plaats dat de smaak geleid aan den wansmaak vrg spel gelat n wordt No 3 onder het woord Grebed ingezonden vertoont de minste overeenkomst met de teekening Profileering en vooral het afwerken van bet bovengedeelte is geheel onjuist opgeval ó Pbijsvbaao voob leerlinoen van de BUEOEBAVONDSCHOOL Het hoetseeren van een Blad volgens teekening De aan de leerlingen verstrekte teekening was in tegenstelling met die van de Vaas slechts op eene zeer kleine schaal hetgeen wg alt oorzaak beschouwen van de niet in alle deelen juiste en verschillende opvatting Hjcrop zijn zeven inzendingen ingekomen onder de volgende motto s No 1 Hoop doet leven 2 Er is hooger dan geld if 3 De boom wordt niet met een slag geveld 4 Door oefening grooter II 6 Door de doornen tot de sterren II 6 Arbeid in mgne vrge uren II 7 Een vogel kan niet hooger vliegen dan zyn vleugels hem dragen kunnen Het blad o i de toekenning van den prgs waardig is No 3 terwijl naar ons gevoelen de premie aan No 6 moet worden toegekend Bij de opening der gesloten couverten bleken vervaardigers te zyn van NÓ 3 A P Bi K 6 J D Stam Ofschoon de voorwerpen voor prijs en premie in gcenen deele kunnen aangemerkt worden als te zyn geschikt voor het museum van Kunst Nyverhcid bevelen wij tot aanmoediging van de leerlingen de bovengenoemde bekroningen aan Bij de v f overge iugezondeii V9orwerpcn is de aanbrenging van bet kleine achteiblad In strijd roet ii werkelijkheid en dat onder No 5 bovendien eer gebrekkig afgewerkt De volgorde waarin z j naar het btst geslaagd kunnen worden gerangschikt is No 7 No 2 No 4 No 1 No 5 Aan alle leerlingen is voorts ten zeerste het beschouwen van goede voorbeelden en hel bestudeercn lan de natuur aan te raden Een enkele blik op een ualuurlijk blad had bij het roeereudeel der ingezonden stukken grove fouten kunnen doen vermgdeu JOOST THOOPT L BURGEltSDIJK H DE SCHlüPPEll Zaterdag Werd van hier naar Kotterdam gevaukelijk overgebracht zekeren D M B uit s II ige die zich alhier had schuldig gemaakt aan diefstal van een rol gorilgugoed van de stoep van den winkelier Schenk op de Markt Hij was reeds 4 maal voor bedelarij in Oramerschans verpleegd Tot conservator honorair aan de bibliotheek der Universiteit van Amsterdam is benoemd de heer J N Schelteoia oud archivaris van Gouda Onder de ruim vgftig geslaagden bij bet groot amb tenaarsexamen voor Indië komt als no 8 voor de heer J A van der Lee vau Gouda Na veel tegenstand is eindelijk besloten tot hel oprichten van ceu stoomgemaal in de Polders Snel tn Polanen bebooreude respectievelijk tol de gemeenten Woerden en Linscholen De Heer G J Sproijt te Ouderkerk a d Usel vierde gisteren zijn dertigjarig notariaat Naar men verneemt zal Ouderkerk a d Usel eerlang in het bezit komen van een eigen gemeentehuis waartoe een flink gebouw midden in het dorp ten vorigen jare aangekocht gedeeltelijk zal worden ingericht Daar ook de tweede predikantsplaats bij de Herv gemeente te Schoonhovrn door een orthodox predikant lal worden vervuld hebben verscheidene personen hun lidmaalschap der Hervormde kerk opgezegd en zich aang esloten bij de Remonatranische Broederschap By den Baad der gemeente Ondewaler is iiigekomeu een adres van den kerkeraad der Hervormde gemeente aldaar tot afschaffing van de kennis Voor de betrekking van hoofdonderwijzer aan de penbare school voor m u I O te Ixkkerkerk zijn geen sollicitanten opgekomen Men verhoogt thans De afzonderlijke jachten op waterwild voor dit jaar zullen in deze provincie geopend worden op Maandag t Augustus In de Prov Staten van Noord Holland is naar aanleiding van een vraag vuu mi Aug Phillips om inlichtingen omtrent den stand der onderhaudcliugen belrcffende den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam in verband met den waterweg tnsscfaen hel Noordzeekanaal en de Boven Waal gebleken dat van 1878 tot October 1879 van de Kegeering daarover niets officieels was vernomen toen outvingen led Stalen een brief van den Minister van waterstaat waai in hij een gemotiveerd ontwerp vroeg Ged Staten achten dit verzoek eigeulyk tol ZuidHolland gericbl dat nog geen bestuit bad genomen Dat de Minister een nader onderzoek verlangt van het ontwerp van 1878 wat Ged Stalen niet officieel bekend alleen wisten zij uit de ooaranlen dat de Minister in dien geeel aan Z idHollaud heeft geschreven Wat de Itynvaart betreft dit is een rgkszaak waarmede Ged Staten lioh niet hadden in te jai ii Daarop deed de beer Philips hel volgende voorstel Heeren Ged Stalen uit le noodigeii bü de Regeering te willen aandringen op de uitvoering der verbetering van jden waterweg tusschen de ZuidHollaodsche rivieren en het Noordzee kanaul iu den geest van het door Ged Staten voorgedragen plan niet gelijktijdige vertekering van een voldoenden waterweg van het Noordzee kanaal naar de Boven VVanl Nadat Ged Staten verkliuird hadden tegen het toorslel geeu bezwaar te hebben eu de opdracht le nimvaarden werd het voorstel zonder hoofdelyke stemming aangenomen Staten Qeneraal Tweede Kameb zitting van 12 Juli 1880 Er is ingekomen een welsontwerp tol wijziging der art 266 en 266 van de gtmeeutewet De heer Moens vroeg het woord om aan te vullen wat in het officieel verslag Van Vrijdag is wiggelsten namelijk dat hij bet woord vroeg tijdens de heer Wintgens sprak en dat de heer Wiiit ens zioh om keerde en ben mei den vinger aanwees toen hij zijne beschuldiging uitte Duor deze weglating wordt het officieel verslag onverstaanbaar De hecren van Eek eu Heijdenrijk verklaaiden als commissarissen voor de stenographic dat de gewoonte medebracht alleen iuterrupticu op te nemen die van invloed op het recht verstand van het gesprokene waren maar dat bet bijblad enkel vermeld wat gesproken wordt niet wat geschiedt Beiden meenden dat bet verslag duidelijk genoeg verstaanbaar was door de opgaaf van den heer Moens aan deu voorzitter waarin bet persoonlijk feit bestond De heer Wintgens ontkende dat bij den heer Moens met den vinger zou hebben aangewezen gelijk het verslag van sommige dagbladen die er altijd op uit ziju gezegden verkeerd voor te dratien nnldile Leden in zijn nabuurscbap hadden verklaard d it bij het niet gedaan bad De heer Moens bleef volhouden dal hel officieel verslag onverstaanbaar was en verklaarde dat een vriend van deu heer Wintgens uit eigen hoofde ham getegd had dat hij en andereu gezien badden dat de heer Wintgens hem met di n vinger of de baud had aangewezen Het incident was hiermede afgeloopen Daarna is de discussie over de eredietwet voor de invoering van de ouderwijs wel hervat De heer Keucbenius bestreed uitvoerig bet ontwerp dal de schoolwel uitvoerde voordal ze is ingevoerd en de uitgaven voorstelt zonder aanwijzing der middelen Tevens vraagt hij boe de staaikuude van dit Kabinet met de invoering deter wel te rijmen is De heer Savornin l ohman betoogt dat het nut der schoolwet een uitgaaf van 6 milioen s jaar niet waard is voor geheele Nederlandsche volk Hij protesteert tegen de wet eu verwonden zich uiet dat dit Ministerie dé wet uitvoert daar dit niets is of kan zijn dan de dienaar der meerderheid der Kamer maar verwondert zich dat de liberalen zoo millioenen wegwerpen om een onbereikbaar doel te bereiken hei christendom boven geloofsverdeeldheid De heer de Bruiju bestrijd ook sterk bet ongtmoliveerd ontwerp tol uitvoering eener wet die wrange vruchten zal dragen iiateren is te s Gravenhage overleden Mr C van Heukelom Lid der Tweede Kamer zitting hebbende voor Amsterdam Hij bereikte den leeftijd van 58 jaar De pogingen van het roorloopig Comité voor de veeen zniveltentoonstelling te Loadco ondervinden in luinw mat sympathie t cen ool mkt nit het aoBeieBlijk getal naogifteu van inzendiugendie reeds zijn ingekomen By voortduring wordt echtir de steun van belanghebbenden ingeroepen Ieder die meent puik vee of puike producten te kunnen leveren melile zich bij bet Comité aan Het geldt hier in eerste plaats de eer van Nederland te handhaven Het beste wat ous Uud oplevert moet samengebracht worden en daarvoor worden zeer vele aanmeldingen vereischt Officieel kunnen wij mededeelen dat door het Bestuur der Engelsche tenloonstelling op den 6n dezer lw c Nederlanders in de Jury benoemd zijn t w de heer M van Thai voor vee eu de heer A i Gcrriweu voor zuivel Moge die benoeming de Nederlandsche landbouwer aansporen om vol vertrouwen bun vee en hu producten in le zenden Te Londen is reeds een geschikte plaats gevonden voor de quarantaine goede stallingen zijn voorhanden en aan geschikt voeder zul bet uiet ontbreken grasvoer kan o a verstrekt worden De consul generaal der Nedorlaudtn de heer May de vioeconaul de heer Maas onze vioegere liuulgenoot baron Mackay van phemert thans lord Lord Keay wijden zich in Engeland aan onze zaak Voorzeker kan aan geen betere handen de behartiging van de Nederlandsche belangen voorden tëevertrouwd De verkoop der onafgehaalde prijsvoofwerpeii van de groote watersooodloterij die te sGravenhage plaat hiid heeft bruto opgebracht ƒ 927 Ook de Redactie van het Wbl v H liegt verklaart zich ingenomen met de indiening van het wetsontwerp tot beteugeling van het misbruik van sterken drank Met doel en algemeCoe streKkiug betuigt zij instemming Tegenóvtr de bedenking dat de Staat niet als zedemeester mag optreden stelt zij de vraag waarom vtrklaart de Grondwet dan het openbaar onderwijs tot voorwerp van Staatszorg En dez andere mag de Slaat wol Z dtbederver zijn door zorgeloosheid enonverscbilligbeid le botooiieii tegenover het drankmisbruik waardoor krank zinnigeugesticblcn en gevangenissen bevolkt worden Trouwens Nedeiland brgint bier uiet iels nieuns Met rrickeiiland Spanje Rumenie en België staat het nog alleen als niets g daou hebbende tegen leze volkskwaal Is nultrtijd beweerd dat die kwaal toch niet zou zijn uit to roeien is dat een reden om aan baar beperking te wanhopen Dat alléén van zedelijke en godsdienstige oulwikkeling heil te vfrwachleu zou zijn is door de ervaring weersproken Al bevatte el wetsontwerp alleen bepalingen tot beperking van bet aantal tapperijen de Redactie zou bet reeds daarom alleen hartelijk toejuichen bel bevat echter meer dan dit Maar toch bevat het niet genoeg Hel lijilt aan zekere vreesachtigheid om door te tasten bet is te schuchter Waarom bv den Gemeenteraden de handen gebonden door een minimum tapperijen voor te schrijven Is het niet inconsequent ja ongerijmd dat de wet cenertijds den Gemeenteraden toelaat het aantal tapperijen te beperken en aan den anderen kant dwingt om ze uit te breiden Een tweede inconsequentie is bel in t ontwerp gemaakte onderscheid tusschen imperatieve en facultatieve weigering De aangewezen toestanden bevortkrcn het misbruik of zij doen het uiet In t eerste geval geen vergunning in het tweede geen weigering Zeer ongaarne mist de Redactie van het fVèl iu het ontwerp bepalingen omtrent de localileilen waarin getapt mag worden Drinken ia vunzige localea is nog schadelijker voor de gezondheid dan ie luchtige donkere holen waarin de dronkaards versoholen zich kunnen te buiten gaan maken de verleiding daartoe voor ben gemakkelijker dan wanneer zij t in het volle daglicht zouden moeten doen Er zijn ook bkalen die er op ingericht zijn om bij de grootste onreinheid op nog andere wijze het zedelijkheidsgevoel uit te dooven eu de ongebondenheid in de hand te werken Daarentegen zou zij alzoo bepalingen iu de wel wenschen Hieruit zon ook nog eea ander nnt voortvloeien De moeielijkbeid voor de Gemeentebesturen om na twee jaren te bepalen aan welke tappers boven het maxiinumaanlal dan nog aanwezig vergunning zat gegeven worden zal groot zijn Dit zal aanleiding geven tot willekeurige weigering eenerzijds gunstbetoon anderzijds Stelde men nu de aanspraak op vergunning afhankelijk van zekere regelen op de localiteil dan zouden daardoor van zelf na die twee jaren al verscheidene kroegen opgeruimd zijn en de keus wie al dan uiet vergunning zouden moeten behonden reeds veel gemakkelijker gemaakt t De klacht dat de plaatsvervangers zulke verdorven wezens zyn vindt wel geen afdoende weerlegging door het volgende feit maar dit bewijst toch dat er uitzonderingen zijn Een railicieoplaatsver vanger deserteerde in November en is nn dezer dagen teruggevonden als voorganger bij godsdieut oefeningen waaraan de man blijkbaar de voorkei gaf boven militaire oefeningen Als dit niet mocht pleiten voor het gehalte van de plaatsvervangers dan pleit het ook niet voor de kerkelijke gemeente die den deserteur tol voorganger aannam Afloop van Openbare Verkoopingen vau Onroerende Goederen VEILING 12 JULI 18SÜ Pakhuis Gouwe C 224 ƒ 3050 kooper de Goudsche Siroopfabriek Huis Lange Groenendaal I 109 ƒ 2730 k C vaa Velzen Huis Spieringstraat F 15 en 16 ƒ 1630 k F C van Zeijlen Twee Huizen op een erf achter den Groeneweg Xh 121 en 122 ƒ 900 k A van der Heij Huis aldaar L 133 ƒ 460 k A J van Vliet L 124 ƒ 500 k W T Wildenburg L 125 ƒ 500 k L Duijs Huis Genzenstraat L43 ƒ 495 k I Duijs II h 49 ƒ 630 k A J van Vliet Huis Jonkershof O 399 ƒ 200 k W G van Geelen Twee Huizen aldaar O 401 en 402 ƒ 630 k J van der Burg Twee Huizen P iradija M 21 en 22 ƒ 955 k A van den Broek Gemengde Berichten Een oude beer maakte in een ges irek met een jonge dame de opmerking Men dra igt tegenwoordig veel meer juvveelen dan vroeger maar één juweel dat ik zeer hoog schat zie ik veel minder En dat is vroeg de dame De vingerhoed was bet antwoord Het eerste schip dat de nieuwe thee van dit jaar uit China in Engeland aanbrengt is te Londen aangekomen Evenals by ons de haringjagers wedijveren ook die koopvaardijschepen om liet eerste proefje van de geurige bloisem aan te voeren en tal vau weddingschappen worden er op hen aangegaan die de geheele Engelsche bandels ereld iu spanning houden Die reusachtige wedstrijd tusschen de verschillende schepen duurt dikwijls twee maanden de weg die afgelegd moet worden bedraagt 4000 mijlen eii menigmaal ontstaat er wtrki lyk gevaar voor het springen der stoomketels ilaar de kapiteins er belang bg