Goudsche Courant, woensdag 14 juli 1880

Vrijdag 16 Juli De INGEZETENEN van ouda worden uitgenoodigd tot het houden eener VERGADERING WOENSDAG 14 JÜLIJ in de Sociëteit Onê Genoegen des avonds ten 8 uren ten einde een Adres van dankbetuiging te ondertèekenen aan den WelEd Gestr Heer Mr A A van BERGEN IJZENUOORN voor het niet aannemen zgner benx emiug tot Lid der Gedeptiteerde Staten van Zuid Bolland W J FORTÜIJN DKOOGLEEVER W BEGEER J M NOOTHOVEN van GOOR M PEETERS Jz C MESSBMAKER D HOüGENBOOM S B VAN LEER C A van BERKEL J BREEBAART Lz 1880 N 2479 GOUDSCHE COURANT en Adverlentieblail Voor Gouda en Omstreken hebben om de grsolst mogilijkc cnelhcid te bereiken eu dag en nmht met vollen stoom werken LIJST TAN BRIEVEN geadresseerd naii onbekenden gedurende d Iste helft der maand Juui 1880 uit Qouda rereonden en door tussobeiikorast au het Posthanloor aldaar terug te bekt inen G Golferding Amsterdiiin K H van Ek Beest G TBu der Hoeven Gouda Pietje Kuvestein VGraveiihage A Bol Ha rleinin rmcer Hendriks Utrecht Vati de Hulpkantareu Haastreoht J Grous Alblatserdum Seeiiwqk Ii Damburg Bodegraven 8lulw jk A den Blanken Nienweramstel Waddiuxveen S de Rijk AurLinderveen BRIEFKAART L Ton Slernbach Haarlem Gouda den lOnJuIi 1880 De Directeur van het Postkanlopr te Gouda SIMONS Burgelijke Stand RISaOIIEN 9 Jali Elizslwlh Hearietlr ouders W F Üarnère en M C Oabr in Gecrdina Arina ouders A de Mink eo N Prevoo 11 Maria Johaiiua ouders A J Ttrsluiv en J bouwman OVERLEDKN 10 Juli M Inrin l7j ll B Koliter 8 j P Wmsni 11 d 12 E Zoet 8 j ADVGRTENTIËN Voorspoedig bevallen van eene Dochter K DE MOOIJ DE KOSTKB Q Mda 13 Juli 1880 De ondergeteekende hoogEt gevoelig voor de talryke blgken van belangstelling n genegenheid die hij dezer dagen van lijne stadgenooten hééft ontvangen heeft de eer bij deze daarvoor z nen hartel ken dank te betuigen en tevens te berichten dat hg besloten heeft voor de vereerende benoeming tot Lid van 6e depnteerde Staten van Znid HoUand te bedanken Vak bergen IJZENDOORN Gmda 13 Juli 1880 In een klein gezin alhier bestaat gelegenheid tot KOST EN nrwoNmu voor een JONGEHEER die een der SchoUn wenscht te bezoeken Adres onder No 464 aan bet Bureau dezer Conrant Aan BH Vleescliliouwers te Cfouda ter gHegenfyeid der Kermis aldaar Geneigd voor waarde te verkoopen Heb jk voor U iets aardigs loopen T vften ie vette Koeijen ik heb er ook wel minder onder En djt is ntt volstrekt geen wonder Dat ligt in t oort en in het grocijen Die lust heeft kome dns tot ragn Te bnis zal ik tot kermis zyn Den eigenaar wien zg behooren Ik ben geschikt weest dit dan ook En wg niet scheiden als de rook Dos met elkander ni t geschoren Dm Kloosterboer van Slein G l EUEN Gz Stein by Gouda 11 Jali 1880 PlöGWl il Mi OoBthftven B n 14 Ponr portraits paysages et reproductions Artistiqnes en noir et en couleur Les portraits sont garantis absoloment inaltérables F HABT1 G Gouda Algemee e Vergadering VAN PEN NEDERLANDSCHEN op MAANDAG 23 AUGUSTUS 1880 des voormiddags ten half twaalf ure in Tivou bg het station te Qouda De deelnemers aan den Wedstrjjd moeten zich franco opgeven Voor of op 15 Augustus aan den Heer Thesaurier W KAMPHUIZEN te Gouda Het Boofdbestunr behoudt zich voor ook na dien dag mededingers toe te laten indien het d i voor termen vindt W de JEV Lange Tiendeweg VRAAGT EEN PATSOENLUKEN JOISGEJS in zjjne Slacbterg Te BotterdoMt wordt met November doch liefst met 1 Augustus in een klein gezin met één Kindje GEVRAAGD een nette tevens goed met Be wasch kunnende omgaan Eene goede behanVeling wordt op den voorgrond gesteld Adres met opgaaf van ouderdom enz ft anco onder letters ENS aan het Algemeen Adver tentieBureau van NIJOH tan DITMAR Rotterdam BERGMANN S ZOMÜBSFBOETEU ZEÜF Tot volkomene verwgdering der ZOMERSPBOËTEN alleen veikrggbaar per stuk a 45 Cents bg L SCHENK Hoogstraat GOEDEOOPE MUZIEK No 1 882 is voorhanden in den BINNENen BülTENLANDSCflEN BOEKHANDEL van A Brinkman Lange Tiendeweg NIEUWE SUPPLEMENT CATALOGUSSEN zgn gratis terkrögbaar Door het voortdarexid geharnik van mi mm d alm HAAR EXTRACT zetten de uitvallende haren zich weder vast blgfl het hoofd rein en worden de haren krachtig en frisch Het doet de nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai heoid met haar mag verhengen Prigs per flacon met gebniiksaanwyzing 40 Cents Verkrggbaar bg Mei de Wed BOSMAN Qouda T A G VAN DETH QotDA DStW VAN A BWNKMAN Openbare Verkoopingf TE GOUDA in het Hotel de Zalk op DONDERDAG 15 JÜLIJ 1880 des voormiddags ten e f ure van eene met mim Jö j Hectaren WEI en I100ILAI D onder Remviijk en Ëteammerdam laatst bewoond door J 8TIGTER benevens 4 Hectaren WAT£M en MIBTLAND in Onkoop gemeente Htkendorp Eerst in jierceelen daarna in combinatigu Zgnde dadelgk te aanvaarden Breeder omschreven bjj biljetten en infnrraatiën te bekomen bg de Notarissen MONTON en FORTUUN DROOGLEEVER te Uo a Nederlandsche UliijnsiHiorwcg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTEaOAM ARNHE VI en UTKKCtlr naar KOrrEaDAM HAGEch SCHEVEiVINGKN VaN Amstebdam e 80 8 10 9 80 11 26 U 50 3 6 8 50 S 55 Aknhxh 6 55 8 60 10 36 1 30 1 50 525 7 25 9 ÜIKECHT 7 8 26 10 17 11 40 1 16 228 S 36 6 30 9 10 lO lü Harmeleu 7 22 8 46 12 3 1 35 3 55 9 36 10 35 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Ondewater 7 38 1 66 4 8 9 62 Aankomst 7 50 9 10 10 48 12 28 2 15 8 3 59 4 26 7 10 6 10 68 Naak Moordrecht 7 53 2 18 10 12 Nieuverkerk 7 53 2 18 4 28 10 12 Capelle 7 53 2 18 10 12 Rotterdam 7 68 8 86 9 16 10 30 12 31 2 18 4 5 4 28 5 57 10 12 11 4 ZevenhuizenMoeronpelle 7 56 2 21 4 31 10 9 ZoetermeerZegwaord 7 66 2 21 4 3l 10 9 Voorburu 7 66 9 13 12 34 2 21 4 81 8 10 9 Gbavenuaqe 7 56 9 1 3 10 62 12 34 2 21 8 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Scheveuingpu 7 58 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 V B ROTrKKDAM SCHBVENINGEN en HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT eu 4KNHEM Van KotteedaM 6 80 7 40 8 10 8 50 10 30 10 40 11 50 2 3 20 4 30 5 30 6 50 8 80 9 30 Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 8 8 43 Moordreobt 6 67 114 2 28 7 16 Aaukonul 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 35 3 40 4 62 6 60 7 28 8 56 9 68 Sehevem ngen 7 7 3Ö 8 5 9 40 10 11 15 1 20 2 35 3 45 6 6 7 46 9 GeaVENHAOE 6 25 7 80 8 8 86 10 10 10 80 11 45 1 50 8 6 4 15 6 36 8 16 9 80 Voorbnrg 6 32 10 87 1 67 4 21 6 42 8 28 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 50 2 10 6 68 8 88 ZeïeuhuiïenMoeroapelle 6 55 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 59 8 27 9 6 10 43 11 13 12 12 2 88 8 37 4 49 7 25 8 68 9 57 Naae Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harraelen 7 16 8 6 8 81 10 52 11 21 2 41 8 43 4 56 7 31 9 J 10 Amstebdam 7 J6 8 31 10 62 12 16 2 41 3 48 4 56 9 1 10 Utbeoht 18 8 5 9 11 10 62 11 21 2 41 3 4 4 56 7 31 10 Aenhkm 7 18 9 11 10 52 11 21 5 4 6 7 81 Ter vermijding van oponthoud g elieve men alle voor Ie Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen SCHUTTERIJ BBKENDMAKINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda brengen ter kennU ran bchiiiglieb beuden dat overeenkomstig Zijner Majeateiii bealuit an 28 Juiiy 1828 Staatiilad No 42 de Commia ie an ouderaock enü omsohreTen in Art 16 der Wet op de 8CHCTTEKIJEV Tan 1 April 1S27 hare bg de Wet bepaalde werkzaamheden heeft aaugi rangen en roepen bg de op alle dit jaar oor de SCHUTTERIJ iugi aohnven en geloot hebbende penonen oin voor de roornoemde Commiwie te Temohgnen il hel RAADIICJIS deier Gemeente op MAANDAG den 2 JÜLIJ 1890 de voormiddag ten 11 ure ten einde of oor de Seiullerlijie dunt te worden gedeaignrerd of wel redenen an rrgatflllng hebbende daartoe de erei ehte bewijaalukken in te leveren opdat die souden kunnen worden onderzocht ea aan de wet geto t t Wordende de belanghebbenden aangemaand om niet te verruimen ten bepaalden tijd voor de Commisale van ondertoek te verschijnen daar zg welke niet mogten opkomen gehouden worden geene redenen at vrijstelling te heblien en voor ooverre hun dirnslpilohtige nommcrs zijn ten deel gevallen by de Sekallerij uilen worden ingelijfd Gouda 13 Juli 1880 Biirgrmeeitar en V etlioader vaQniami4i VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BUITENLAND Ilultcniaiiilscit Overzlclit Met de met en de veiligheid In t Russische rgk is bet in de 5 maanden van Lorls Melikulfs bestuur veel vooruitgegami De üami Corr bevat daarover uitvoerige mededeelingen waaruit blgkt dat de dictator die uilkomst beeft weten te verkrggen zonder tot uiterste middelen de toevlucht te nemen Graaf Loris Mellkoff zegt de bericlitgevet uit de reehie nmn op de rechte pbiata De koortsachtige aandoening wilke het maalsohappelgk leven ondermgude Is sedert zijne opttediog verdwenen vrrrs voor de nihilisten bestaat niet meer en het drijven der misdadige revolutlonnaire partg is oudrriirnkt Ook deze berichtgever meldt dat graaf Loris Melikiiff steeds fn overleg met den grootvonttroonopvolger handelt Over het algemeen wordt aangenomen dat het Loris Melikoif gelukt is luvloedrgke baofden der bewegiiigspartg te overtuigen dat de vervulling van een deel harer wenr aoben mettertgd volkomen zeker ie eu hrt aanhoudeu det gisting niets auders dan vertraging kan veroorzaken Nu de openbare veiligheid in Rusland zulke vorderingen maakt zal het wellicht spoedig aan den invloed van den liolator gelukken om niet slechts voor grootere vrghcid der drukpers te zorgen maar ook voor verbetering van den oeoonomlsohen toestand waarop door de Qolot is aangedrongen De koning der Hellenen die Berlijn beeft verlaten om eenige dagen te Kopenhagen door te brengen zul vervolgens het Russische hof bezoeken Gedurende zijn kort verbigf te Bcrig n heeft hg verscheidene malen zgii gevoelen eu dat zgner re geering te kennen gegeven over de besluiten dir Beilgusohe conferentie Griekenland zelde hij o a weet geduld te oefenen Hel is op alle gi bturteiiissen voorbereid doch al uit erkeutelgkbeid jegens de mogendheden niets ondernemen wat de vredelievende besleóhting zou kunnen binioeitgkeu van de taak welke zij op zich hebben genomen De ItoliaaBsche Kamer ia eindelgk aan den hoofd Bobotel van den parlementairell maaltijd de afschaffing van de gemaalbelasting met 269 tegen 128 stemmen werd een motie aangenomen waarin gezegd wordt dat de Kamer kennis geuomm bebbeode van de verklaringen van het mlnisteri ovtrgaat tot de behandeling vau de afzouderlqke arlikiUn van hel ontwerp betreffende de gemaaibelasting Toch kan de bi raadalagiog nog een heelan tijd duren want er zgn nie minder dan 24 fcrschlllende moties in aantocht Nataarlgk hebbcB de meeste weinig te beteekenen de afgevaardig ten denken alleen dat zij do jr bet voorstellen van een motie op zichzelf reeds mannen van gewicht w den Wat doen wij toch eigenlglf langer in Afghanistan vraagt de EngeUcbe SpectatorJ Sao de leiders der vroegere oppositie iets baloofd hebben waarbij wij hen aan hun woord mogen houden 4sn la het wel dat ten spoedigste een einde zon ivak den gemaakt aan die ellendige Afghoansche zaken i De regeerlng beloofde dat wij het land zouden veesten de onderkoning gaf bevelen van die slrekjiin u generaal Stewart blijft er genesteld als vroeg Wij gaan het bind niet annexeeren wg gaan h t niet bezetten wij gaan het niet straffen Wat ter Irereld doen wij er dan langer De Britsche saldii u blijven Ie Kaboel hel ia waar er wordt nienpiid meer geëxecuteerd maar ioodra er zich in den Ktrek benden Algtianen venooiieu aeht men zieh verdicht ze uiteen te jagen eo van tijd tot tgil gaat oMn weerbarstige dorpen veroveren eu lustige stammen afstraffen Dat zijn eigeulgk niet andera dan strooptochten een schande luor de Britsche wapenen Het schgut dat het hoofdlkel van ons verblijf te Kaboel Is een Emir Ie zo en maar met al ons zoeken vinden we niemand Wg hebbeu beswaren BS MfWat Ml AW HW H t IM ÏOPuttb Khan tegen Hoschim Khad legen Moesa Khan in t kort legen lederen deitkbureu candidaat en er verhiffun zich waarlijk reeds stemmen om bg al dien twijfel annexatie aan te prgzen alsof niet juist zulk u plan door de uitspraak van het Engelsche volk te eeneumale Is veroordeeld De groote moeilijkheid om een Emir te vinden is gelegen In hel dwaze besluit om Kandahar d w z het rgkste en vruchtbiiarste deel van Afghanistan lot een afzouderlgken staal te maken Geen pretendent voor den Afghaanschen heerscherszetel kan daarmee genoegen nemen Inmiddels is de bebeerscher van den nieuwen staat Kandahar dien wij onafhankelijk gemaakt hebben zoo zwak dat er voortdurend een Britsch leger uoodig is en noodig zal bigven om hem te steunen Zoo zullen wg door het ouafhanketgk maken van Kandahar ons al de lasten zonder de lusten eener annexatie op deu hals hebben gehaald Wie weet wat bloed eo geld Ayoeb Khan die tegen Kandahar oprukt ons nu weer kosten zal 1 Wat te doen De knoop moet doorgehakt Het eeuvondigst ware misschien zegt the Spectator YucoubKhan Ie herslelleu en onmlddellgk het hecle land te ontruimen Dat zou ten minste beter zijii dan 60 000 man in Afghanistan te houden die maandelijks £ 500 000 kosten Reeds hebben de kosten van den nutleloozen oorlog £ 16 millioen beloopeu zooali Lord Hartingtuo mededeelde dut is negen miUioeu meer dan de raming BINNENLAND GOÜD A 15 Juli 1880 Reeds in ons voilg Nummer konden wij const tceren dat allerwegen blijdschap heerschte wegens het bedanken van onzen Burgemeester voor het Lidmaatschap vnn Gedeputeerde Staten De avond van dienzelfden vóór Gouda voorlaan merkwaardigen dertiendcB Juli toonde op nieuw hoezeer de Heer IJzcndoorn beminil en genclit wordt Ten 8 59 met zgne eohtgenoote uit s Hage aangekomen werd hij door een gedeelte vnn den Raad verwelkomd en onder het oordoovend gejuich van Ijeve do Burgemeester In open rijtuigen naar zijne woning geleid Op de Markt gekomen werd hg door het muziekoor i der Schutterij verwelkomd later werd hij in zgne woning door vele autoriteiten en particulieren bezocht eu werd hem tevens door de Ofüciercn der Schntlerij een serenade aangeboden waarbg het genoemde muziekcorps zijde diensten verleende De mede in ons vorig nummer aangekondigde samenkomst in Ons Genoegen had gisieien avond plaats De opkomst was no tairgker dan de vorige maal hetgeen waurschgolijk moet worden toegeschreven aan de omstandigheid dat thans meerdere bekendheid omtrent het voornemen bestond Ook thans leidde de Heer W J Eortuijn Droogleever de Vergadering Hg hield de volgende toespraak Mijne Heereul Op de vorige bijeenkomst te dezer plaatse werden op voorstel van den Heer Steens Zgneo eenige vao ons afgevaardigd om aan rfen Burgemeester dezer gemeente de adressen over te brengen inhoudende den wensoh dat hij in t belang van Gouda mocht besluiten voor de eervolle betrekking van Lid van Gedeputeerde Staten van Znid UolUnd waartoe hij was benoemd te bedanken en Burgemeester van Gouda te blijven Aan dien laat is voldaan Uwe afgevaardigden brachten de wenachen over VH 888 ingezetenen Blijkbaar was de Burgemeester door dat bewgil van groote sympathie getroffen Zeker zeide hg bet belang van Gouda ging hem zeer ter harte maar ook als lid van Gedeputeerde Staten kon hg voor Gonda nuttig werkzaam zgn Daarna verliepen eenige dagen en In gespannen verwachting verbeidde men de beslissing De vrang weet ge al iets van t besluit des Burgemeesterif ging van mond tot mond en telkens moest dourep een ouikeunend antwoord worden gegeven tot dat gisteren morgen de blgmare werd vernomen de Bos eneaRter bigftt Als met een tooverslag wapperden da vlaggen van bijna nlle huizen de gelukwensohen over en weder hadden geen einde in u woord de vreugde was algemeen t Geen gisteren avond bg de terugkomst des Burgen e sters uit de residentie it geschied dut weet gij allen De geheele bevolking van Gond i was op de been De geestdrift was algemeen aangrijpend son s aandoenigk Geen vorst kon zich ooit op aangenamer intoch op hartelgker ontvangst beroemen Mgoe Heereu Het doel der vorige bgeenkomst was den Burgemeestei onzen wensch kenbaar te maken dat hij in t belang van Gouda mocht besluiten Burgemeester dezer Gemeente te blijven thars nu die wensch vervuld is meenden wg U te moeten uitnoodigep een adres van dankbetniging wegens t genomen besluit te teekenen Wij stellen U voor dit te doen in de volgende bewoordingen Aan den Weledelgestrengen Heer Mr A A von Bergen IJzendoorn Bargemeeater van rouda De ondergeteekenden ingezetenen van Gouda ge voclen zich gedrongen U hunnen warmen dank te betuigen voor t genomen besluit om de eervolle benoeming tot Lid van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland niet aan te nemen en nlzoo Burgemeester dezer Gemeente te blijven Zij zij i overtuigd van het groote belang van dit le luit voor Gouda want ofschoon zy weten dat door U reeds veel goeds Is tot stand gebrac it weten zij toch ook dat op velerlei gebied nog veel te verrichten is waarbij Uwe voorlichting Uwe krachtige bgstund noodzalcelgk Is Ëu zij weusclieu alzoo dat het U moge gegeVen zgn tal van juren als hoofd dezer Gemeente werkzaam te zgn hare belangen te bigven behartigen het goede te blijven bevorderen eu het verkeerde te bigven bestrgden Gouda den 14 Juli 1880 Dit adres werd met applaus goedgekeurd en staande de vergadering door velen geteekend Mede werd bijval betuigd om aanstaanden Maandag het heugelgk feit feestelijk te gedenken Lgsten voor geldelijke bgdragen werden reeds öoor velen geteekend en zullen alom met bet adres vnn dank