Goudsche Courant, vrijdag 16 juli 1880

ii Mitui lietuigiug worden nnngeloilin Oj c bij onzen uit geter li ïen di zc lijsuu Ilt ic kening Hut vuornemen b st at de biide iiilressen met nlle liandlcckcningBU te doen binden in een pnchtigeu bind Vno ta 2 d MtiriiiitAg des morgens en des avonds mnzirl op de iUrkl a j een serenade zal den Burl ine Sler worden gebrticlii wdticht zal een vntirwerk hel fust hrsluilen Het iildo der gcblen zal den armen ten goede koiueii Nog werd bealolcn nu de laggen in te halen doch Maandag in len yrotgen Diorgm ie weder uit te leken en ze Ben geheelen dag te doen hangen Van ia U dezer had het jaarlijksch = examen phials nnn de Kijks Hoogere Burgersoliool alhier Ten gevolge d iiirvan wcrdi n uu ile eerale klasse i Uiir de tweede bevoriierd A Mijnlietf F H J Vtiié T Bi keiikamp M Zw fiesiein V Smita 3 F van der Linden A van H t ib van Can tein V J Kiariters J M Boom Vourw iardelijk roet h rrximrn F O J Steennnijcr C C J van Mieroj J Schouten V il de tweede naar de derde r D A de Jong t V Schoneveld van der tloet M Schinkel VV Kwler O H Feii C Maarsolialk J J W Veldhorst K E Heuhl Voorvvnardelgk uiei her eiamcu H M Shchutl V B Diepei vein L A Molijn P M Klister tn A Jonker A in girn der leerlingen voor hit volledig ondervtjjs in de ilirde klasse kon het diploma worden itgereikf Wil nnn C Kruijt l z leerling voor euk le tkken voor de door hem gevolgde laieu Bif de voorloopiire inschrijving voor den nieuwen cursus hebbeo lioh 11 ciiididaten inngeineld Door hei kantongerecht alhier is een koopman uit Amsterdam tot een bo4te vau drie gulden of gevangeuiüslraf va éen dag veroordeeld omdat hij ih een spoorweg coupe 3e klasse tusschen Giudaen Moercapelle mc drie speelkaarten m geld haz irdsjiel Sad gehoudeo zoogenaamd éiii twee die hartenooer Hij was bekeurd door tien rijksveldwachter van Moerc ipille die in burgerkleeding toevallig inde lft e coupe zat Bij het vonnis is de vernietiging Tan de in bestagggnomen speelkaarten bevolen maar vens de teruggave van de eveneens inbeslaggeoomeu inleggelden twee gulden aan de rechthebbenden op grond dat het Wetboek van Strafrecht wel stiaf bedreigt leg n het houden van haz irdsp l op openbare plaatsen wnar oe een spoorwegooupc behoort maar de verbeurdierklaring van de inleggelden alleen beveelt wanneer het hazardspel gehouden is op de straten n openbare wegen waaronder niet valt etnspoorweg Coflpé Verkieaingeu voor do Eerste KaïiMBr Noord Holland Hirkozcnjhr nir V in AlWrlaken nvet 51 van de 5G en jhr Den Te met 49 van e £ S lerainrn üroningeü Herkozen mr Gremers met 24 st lerwql mr B Van ttoyeiOr 9 verkreeg Over sel Herkozen de heer Blijdenstein met 34 an de 44 uitgebrachte stemmen i Limburg Uekoien de heer W H pgls met 87 It de hr De Villers de ité allredenil lid verkreeg er 17 Zuid Holland Herkozen mr G A De Raadt met 61 van de 6 stemmen Gekozen de heer J 1 Fransen van de Vutte met 33 stemmen tegen 16 op den heer W C M Begram De beer Hein had veriooht iet meer in aanmerking te komen Noord Brabanl Herkozen mr Van Rijokevorsel met 62 en mr Vos de Wael mèt 47 van de 60 stemmen Zetland Herkozen met 28 van de 30 stemmen mr Borsius Gblde rland In pluals van barou Van Aylva Tan Pijlland die bedankt bad is by f ersie stemming gekozen mr W A A J Schiramelpenninok van der Oije met 82 van de 67 stemmen op mr W baron van Heeckeren van Keil waren 24 stemmen uitgebracht Herkozen bij der le stemming mr C J A Nobel met 34 lan 57 stemmen Jhr F K J van Nispen tol Pannerden verkreeg er 22 Friesland Herkozen jhr van Swiuderen met 40 Tan de 46 stemmen Prov Staten van Zuid Holland Zitting van 13 Juli Ia deze vergadering der Staten is ingekomen een bericht van den heer van Bergen IJieadoorn dat hij de benoeming lot lid van Ged Staten niet kan aanvaarden Eene nieuwe keuze zal Dinsdag a a plaats hebben als wanneer ook de overige ouderwerpei voor zoover ig gereed zijn behaudtld zullen worden Dinsdag werdea alleen de subsidie aanvragen voÓr onderwys behand d en overeenkomstig de voorstellen van GedStaten afgedaan De hieren van Velzen en HoogeTcen m kten bezwaar met het oog op de financiéa der provincie tegen vijftien aanvragen die gegrond waren op de aanstaande invoering der nienwe schoolwet maar de heer Goekoop betoogde dat die aanvragen door den Koning aan de Staten ter afdoening Waren gezonden en deze wettelgk daartoe ver ilicht waren Door eenige der voornaamste Amsterdamsohe offN gndoorsen recders waaronder de aloomvaartmaatschappij Nederland en de kouiuklijke stoombootmaatschappij is het volgende adres aan Prov Staten van ZniilHoll ind verzanden De oiidergeteekenileu allen belang hebbenden bij den handel en scheepvaart in de provinciiu Noorden Zuid Holland hebbsn met belangstelling kennis genomen van de voordracht van Gedeputeerde Stalen betreffende de verbetering van den waterweg tussobeu de Zuidhollandsche rivieren cu Noord Hotlaifd Zij zien daarin een bewijs üat het gevoelen meer en meer veld wint dat het handelsverkeer onmogelijk den waterweg kan ontberen en de bestaande ten eenemale onvoldoende is Met des te grooter leedifezen daarom zagen ondergeteekenden dat in de voordracht toegegeven wordt aan den eisch van Gouda waardoor de aanneming der voordracht zeer onwenseMyk Vordt Het spreekt van zelf d it Gouda de gelegenheid blijft behouden om bij te laden in le die Keineeala passeereude stoombooten en het weuscheltjk is d it die gemeente behoorlijke verbindiugswegeu bezille doch aan de belangen van die gemiente mag het kotomal handelsverkeer tnsscheti ïAmsterdnm en llotterda niet wonlen opgeofferd Wordt de voordraslit onvèramlerd aangenomen door het Kijk hetgeen niet zeer wa irschijnlyk is indien zij op dit punt niet wordt gewijzigd dan zal de handelsweg geheel noodeloos aanzienlijk langer worden en het handelsverkeer evenzeer geheel noodeloos met een tol van S a cent per ton worden bezwaard een last te drukkend dan dat de binneulandsche scheepvaart die eene zware concurrentie met andere plaatsen heeft te voeren dien zou kunnen dragen Men kan het niet genoeg herhalen dat Nederland zal het den grooten strijd op t gebuid van handelen scheepvaart met goeden uitslag vulhouden zich moet vrijmaken van nlle knellende batiden die daarop drukken en eiken handelsweg zoo veel mogelijk moei bekorten t Welk doende enz Staten Qeneraal t ede Kamer Dinsdag werden in de seoliën onderzocht de raming der uitgaven van de Kamer vOor 1881 de ontwerpen betreffende de aanvulling van hoofdstuk X der begrooting voor 188o wyziging der wel op het hooger onderwas aanvulling van hoofdstuk III begroeting 1880 en ten tweeden nlnle de voordracht tot heffing eener rentebelasling Zitting van 14 Juli De discussiën over de oredietwet voor de uitvoeTiering der schoolwel i jn voortgezet De hh Fransen van de Putte en van der Linden verdedigden baar de regering was verplicht het voorstel te doei De eerstgenoemde zag in de bestrijding der schoolwet slechts eene politieke agitatie die slechts tot verergering kon leiden Ook de heer Basten veidedigde het ontwerp dal bestreden werd door de hh Oorver Hooft Nijst Wassenaer van Catwijck Insinger van Nispen en vau Houten die allen of financiële beswaren ontwikkelden of principieel de invoering de schoolwet bestreden De rede van den heer Fransen van de Putte werd voorts door de hh Keupbenius Lohman en van Nispen wcderlegd In de plaats van wglen den heer L Palmg Jj is te Woerden verkozen tot lid van den gemeenteraad de heer A van Loon met 110 van de 159 uitgebrachte geldige steramen De voorgestelde hmiening van de artikelen 264 265 en 266 der Gemeentewet heeft ten doel om in afwachting Tan de voorgenomen algemeene herziening dier wel de bezwaren weg te nemen verbonden aan de bestaande regeling betreffende het nederleggen ter secretarie yan de kohieren van hoofdelijke omslagen en andere directe plaatselijke belastingen en de behandeling der bg den Raad en Gedeputeerde Staten ingebrachte bezwaren Het Maandag aan de Tweede Kamer ingediend ontwerp dat het venet eerst toelaat na de vaststelling van de kohieren der plaatselijke belastingeij geeft daardoor gelegenheid die vaststelling zoo spoedig te doen plaats hebben als het belang der gemeente vordert Het ontslaat verder den belastingschuldige Tan de Terplichling om ter Terzekering Tan zyn recht Tan Terzet Tan het kohier kennis te gaan nemen Hij zal Teilig de ontrangst van zyn aanslagbiljet kannen afwachten en dan ruimte van tyd hebben om bezwaren tegen zijn aanslag kenbaar te maken Daarenboven zal hij in den regel met zijn aanslag vroeger bekend zijn en dien dus in kleinere bedragen kunnen voldoen Eindelijk zal de aanneming van dat voorstel de twistvraag oqtrent de openbaarheid der kohieren uit den weg rniiaea Uit het nienwe art 264 blykt dnidelyk dat het geheele kohier Toor alle aange alagenen ter lezing Ihoet worden gelegd dooh dat de Konisg dispensatie vati deze verplichting kan verleenea Toor belastingen waarvan de kohieren zijn opgemaakt twdat d betastiugscbulilige gelegenheid keeft gtilM dsh omtrent het bedrag van zijnen aanslag Ie verkkB l ett zoo zyn ingericht dat de aangeslagene dooi kennisneming van het annslaj biljet de juistheid an zijn aanslag kan broordcelen Naar het inzien der Begeering behpor de openbaarheid der kohieren alleen bevolen te worden wanneer de aangeslagene inzage van i koljier behoeft om lijn ijanslag te beoordeelen gelijk bij vele pl atselyke belastingen inderdaad het val is In gevallen dat het br lustingbcdrag over de ingezetenen omgeslagen wordt zouder dat bet bi lastb iar inkomen in cijfers uitgedrukt en de te heffen percentage vastgesteld wordt acht de minister van binn zaken de overlegging van het kohier nooiiig opdat men zich ter beslryding van eigen aanslag op dien van andereii kunne beroepen Wanneer daarentegen het kohier het belastbaar inkomen en te heffen percentage vermeldt dan heeft naar s Ministers gevoelen de aangeslngeite ter beootdeeling van zijn aanslag geen behoefte aan de kejjnis van die van anderen De goedkeuring van Ged Staten is behouden opdat zij toezien dat de kohieren behoorlijk zijn opgemaakt en met de verordeningen omtrent de heffing der belasiingen overtenstemmen In September wyilt de vorst van WuldeckPyr mout vader van Onze Koningin ia den Haag verwacht De op last van Z M dan Koning op 22 iS en 24 Ang e k te s Bosch te honden sohietwhlstryd uilgeachreVen door Het cejitrani omitë van het Nederlandsche Weerbaurheidsbond zjil zijn als volgt a Korpswedstrijd voor weerbaarheldkorpsen om een verguld zilveren en een zilveren b k nil beiden op vortsiuk uitgeloofd door Z M den Koning Afstand 400 pas i Korpswedstrijden voor 1 dienstdoende en rustende schutterijen 20 Koninklijke iMliitaire Academie en infaiitcrie 3 cavalerie en kon Miiróchnussóe i weerbaarheid voor 1ste 2de en 3 le om zilveren en bronzen medailles voor 4de om ecli zilnren bokaal uilgeloofd door wyleu Z K H priiis l Ie iilrik Afstand 200 pas c Korpswedstryd tusschen alle medi dingers omeen verguld zilveren beker uitgeloofd door Z M den Koning c m zilveren en bronzen medaillcr Afstand jiOO pS d Persoonlyke wédstrgd tu schen alle mededingers Afstand 20o pas e Wedstrijden op vaste en Trije banen Afstand 200 en 300 pas met hef geweer eu afstand 26 pasmet revolver Het bestuur der afd s Grovenhage van de Hall Maatschappij van Landbouw maakt b kend dat aan de harddraverij met paard en sjees aldaar te hondëp op 12 Aug a s prijs f500 premicn van f200 en f 100 ook kan worden deelgenomen door paarden die hoogstens twee pryzen gewonnen hebben In bet bclhiig der goede orde heeft bei bestuur üehalve de gewone bepalingen de volgende gemaakt 1 Elk bestuurder mag slechts éen p inrd rijdeu 2 Elke sjees of tilbury mag slechts voor een paard dienst doen Door de Arrondissements Bechtbarfk te s Hage is Ditt dlig een advocaat die zich gelden heeft loege eigend welke hem als curator in een Leidsoh fuillisi sement waren ter handgesteld ter zake van misbruik van vertrouwen T roordeeld tot zes maandeu Cislstcaf en ƒ 25 boete Een talrijk gezelschap Qentsche werkraeisjes ledttn der genootschappen Vreugd en Deugd en Vermaak in t Leeren zyn Zondag te Botlerdam aangekomen na in Toorbijgaan Dordrecht te hebben bezocht Eenige ingezetenen van Rotterdam hadden bygedragen om de meisjes ververschingen aan te bieden gebruik te doen maken van de tramrijtuigen enz Na eenige oogenblikken haren intrek te hebben genomen in het hotel de Hollande op de Hoogstraat deden zyt eene wandeling door de stad naar de diergaarde y hebben IdoEir onder gelaide der commissie den tuin rondgewandeld by atirisseUng in het societeitsgebouw uitgerust en er zoo eenige recht genoegelgke uren doorgebracht Vervolgens in gereed staande tramrytuigen naar de Beurs gereden begaven zij zich naar het kosthuis in de Kipsiraat alwaar zij de tü ls met bloemen en bonqnetten versierd vanden Gelijk den geheelen dag heerschte ef aan het maal eene recht opgewekt stemming Op het middagmaal volgde eene wandaling naar het purk alwaar in het gebouw der ofiiciereir BOcieteit de bovenz ial en bnicons ter beschikking der meisjes waren gesteld Nauwelyks waren zij op het bulcon verschenen of het muziekkorps deed de tonen der BrabanQonne hqoren ODn iddellijk stonden allen op hieven aan het slot van het couplet een algemeen gejuich en daarna het Nederlandsche Volkslied aan Nadat haar verlolgeM evenals in de difltfeaarde ververschingen aren aangeboden kwamei fcpar beneden en werden pi het t ein andermaal e Brabaumnne be oet Daarop zongen ze een ec op veler fiarlelijken saüilJang nog een tweede lied aarnazg later nogmaals zingende afscheid namen In het Hotel de ifallande werd het avondmaal gebruikt en bleef het gezelschap overnachten waarna het Maandag ochtend naar s Hage is vertrekken Na aldaar het Huis ten Bosch bezichiigd te hebben waar vooral de oferschoone Oraiijezaal op allen een diepen indruk maakte begaf zich de lange stoet naar den Bot tuin Daar wacbtle haar een aangename verrassing Niet alleen had het Bestuur haar vrijen toegang verleend maar de directeur de heer van Ogten vergezelde zelf een der groepen door den Tuin tcrwyl uit naam van Mevr van Ogteu de meisjes boterhammen met ham en kofBc werden aangeboden Vóór het vertrek naar Soheveningen werden eenige koren gezoiigeli die onder het geboomte een goed effect maakten en door de vele aanwezigen toegejuicht werden Na Schevetiingen bezocht Ie hebben begaven zich de meisjes naar het kosthuis in de Assendelftslraat waar haar tegen zeer matigen prijs e n smakelijke manltyd werd verschaft Rechl gelukkig t i dankba ir voor al hetgeen baar Ie genieten was gegeven vertrokken zij om 7 uur Maandag avond kwamen zij te Rotterdam terug om Dinsdag per speor over Dordrecht naar Antwerpen te gaau en des avonds terug te keeren Het gezelaobap maakt overal en aasgenanien indruk De Reldcrsche kersenhandel kan te Rotterdam als grciiidigd worden beschouwd Kort van duur is de pluk geweest en l tng zal de pachters dit jaar in herinnering blijven Duur gepacht wa de aankomst van de meeste zendtngvu geannonceerd arrived in bid condition en veeltijds kon de opbrengst de kosten niet dekken De Rijpheid was te vlug en handen kwamen Ie kort om op lijd te plukken loo dat slechts enkele partijtjes in Groot Brilannic in goeden staat aaiikwnmen eu dan ook was de besumming zeer bevredigend dooh de eindrekeningen laten een zeer beduidend verlies Met de verzending van andere vruchten ook van Westlandsche aardappelen deze in groote partijen gaat men geregeld steeds door doch over liet algemeen zgn ook deze congignaiiëu zonder bevredigend resultaat Orders zoo als in vroegere jaren komen zeld n meer op die artikelen voor her zijn in den regel cousignatieo Ëciiige herren tyn vait plan om in den gevel van het huis te Loencn a d Vecht dat weleer bewoond is geweest door wglen den heer J J Cremer een gedenksteen te plaatsen Creifter had daarin achtergelaten zijn portret door hem zelvcn op een der wanden geschilderd en het volgend afscheidsgediohtje er olider Leeg is het hnis Vol is m n hart od wn met ons In vreugde en imart Vijf jaren zijn Als de nd luar snel Gevloden Heil Heil Vaart allen wel 20 April 186 J J CREMER Ofschoon le lieer Crenier verzocht had dit op den wuii l te luien ts liet door een der bewoners overplukt geworden dus thans niet meer zichtbaar eTenwel is het niet verwydtrd geworden doch nog aa rwtfzig en naar fneii meent zou het weder te Tooïrschyn kunnen gebracht worden De griven der Oorknmsohè martelaren by BricUe Eijn de vorigs week door 737 pelgrims uit Utrecht 430 Uit s Huge en 870 Tan kier bezocht De processie uil Utrecht kwam te firiells met 2 stoombooten ook badden l een beeld of monument medegebracht dat eerUng op hel martela rtkerkhof aldaar zal worden geplaatst Te Vlissingeu heeft Maandag de feestelyke onthulling plaats gehad van den marmeren gedenksteen ter éére Van Jacobus Bellamy in het huis waar by in 1767 geboren werd De gedenksteen bestaat uit een uitstekend gebeeldhouwd portret van den dichter met een eenvoudig randschrift De voorzitter der comitifssie de heer Joh Dyserinck liield een feestrede en door eenige leden van den zangcnrsus en der aldaar bestaande liedertafel werd het volkslied vierstemming gezongen begeleid door muziek Na de afloop der plechtigheid hield de burgemeester v n Vlissingen op het raadhuie een receptie van autoriteitefl en genoodigden waarnog vele toespraken werden gehouden Gemeilgde Eericliten y De Illuatratio vertelt van het volgende spoorwegbiljet dat in de kerk van de rue de Serres te Parijs voor 50 ceutimes verkocht wordt op de eene zijde staat AANWIJZINGEN VOOBDE Rekigers mar tel Paradijt Vertrek Op ieder uur Aankomst Wanneer het God behaagt Pryzen der Plaatsen Eertte Klaiie Liefde en kruis Tmeede Klaase Verlangen en strijd Derde Kla e Vrees en boete ISxpreatrein Ie klasse Armoede kuischheid gehoorzaamheid Sneltrein Ie eu 2e klasse Vroomheid kerkelijke plichten sacramenten ÖeKone trein Ie 2e en 3e klasse Geboden haiselyke plichten Aan de keerzijde van het kaartje leest men lo Er worden geen retourbiljetten afgegeven 2o Er zijn ffeen pleiziertreinen 3o De kinderen die nog niet tol de jaren des onderscheids gekomen zyn betalen niets mits zij door hunne moeder de kerk op schoot gehouden worden 4o Men wordt verzocht gcene andere bagage mee te brengen dan zyne goede werken indien meu den trein niet wil missen of op bet voorlaatste station vertraging ondervinden 5o Over de geheele liju knnuen reizigers instappen Een nieuwe wyze van zelfmoord is door een Amerikaan in praciyk gebracht men weet niet of hij ook octrooi voor zijne uitvinding genomen heefl iJe heer Pillsbury heeft zich den 20n April in zijne woning te Chelsea in Massachusetts door middel van eene eigengemaakte guillotine op de veranftigste wyze om t leven gebracht Deze goillotioe onderscheidt zich van de iu Frankri k gebezigde soort daardoor dat men aan den valbijl een werktuigje aanbrengt dat hem na eenige minuten van zelf doet nedervallen De byl woWt namelijk door eene kan met water gevuld tn van eeu klein leï voorzien iu evenwicht geho jUft Zoodra een deel van het water is weggeloopen is het tegenwiehl legen de zware valbijl opgeheven en in eene seconde volbrengt deze haar taak Men vertelt nog allerlei grappen van de wijze waarop eigenlijk iu den Franschen Senaat de mneitie wet is tot stand gekomen men weet dat de amnestie schier volledig is geworden door het amendementNiuard welnu dit ameudeinent was afkomstig van Gambetta toen het werd voorgesteld wisten slechts enkele ingewyden waartoe het moest leiden de meeste senatoren ook Jules Simon dachten dat eeu betrekketyk belangryke categorie bleef uilgesloteu en toen na de zitting werd uitgerekend hoe de zaak eigenlijk stond begreep men dat men in de val geloopen was men Tond dat te onaangenamer omdat het de exdictator was die den strik gespannen had De Arast oorrespondent van het Kotterd Mlschryft omtrent de Amsterdamsche rijtuigmaatschappy het volgende De beeren de Groot en familie hebben die maatschappij welke leer goed gaat opgericht ƒ 0 60 per half uur ƒ 0 75 per 3 4 en ƒ 0 93 per uur met 0 20 voor elk kwartier daarenboven keurige r tmgjes goede paarden geen mogelykheld van afzetterij of onaangenaamheden met koetsiers uitmunteod Dte dingen moeten echter etn naam hebben en het BawUlAltd stelde voor ze Lubowsky te noemen naar den koelsier in Doctor Klaus Die nnain bleek te ver gezocht en werd alleen in scherts en wel door getrouwe tooneelbezoekers gebruikt Anderen wilden ze fientjes noemen als eene hulde aan Josephine de Groot de dochter en zuster der rijtuigmaatschappy of barer hoofden Ook dit geschiedde niet De zotte kleurige uniform der koetsiers had iedereen doen zeggen t Zijn net aangekleede apen en inderdaad in vollen ernst hoort men thans vry algemeen Ik heb een aapje genomen De naam voldoet me wel j t is kort eenvoudig eu karakteristiek Enkele dames niet kleine mondjes spraken van een disponible neme ze vonde geen navolging m iar kunnen nu zeggen we neme een cpje waarbij haar mondje even klein wordt en bovendien lachend naar achter wordt getrokken Een groole brand die de villa van den beroemden historicus Mommsen vernielde heeft naar thai s is gebleken tal van onsohntbart o de litterarieche stukken mede een prooi der vlammen doen tronlen Mommsen werkte sedert tien jaren aan een nieuw werk dat uit verscheidene deelen zou beslaan en getiteld was SömiscAe Kaiiergeachichte waartoe hij uit bnitenlandsrhe bibliotheken enfjiniversiteiten kostbare handschriften had geleend An r is verbrand Daaronder ook oude handschriften der Amsterdamsche bibliotheek De brand ontstond s nachts in zijne bibliotheek door het wegwerpen Tan een lucifer Mommsen arbeidde laat een uur nadat hij te bed was brak de vlam uit De zeventigjarige geleerde sprong in de vlammen om de vreemde handschriften te redden doch werd daarbij aanmerkelijk gewond Slechts met moeite redde hij een oud handschrift de Codex Jordanii loen moes men hem bedwelmd van zyne boekeu weghalenj De geheele familie 20 kinderen zweefde in levensgevaar Mommsen is zoo ontsteld dat zijn toestand bezorgdheid inboezemt Ten einde na te gaan hoe hoog de deeltjes van het zeewater aan de kusten zich in de lucht T heffen een za ik die mor hooggelegen zeebadplaatSea Tooral Tan belang is te weten met het oog op het feit dat het inademen van zulken lucht op die plaatsen zoo nuttig werkt heeft men op Terschillende plaatsen in de lakelage Tan een stoomboot glazen buizen aangebracht die Tan binnen bestreken waren met een chroomzout Deze zouten nu Tcranderen ran kleur zoodra zeewater er mede in aanraking komt Zelfs bij kalm weder tijgt het waterstof 30 a 40 meter hoog opwaarts Bij storm en op steile kpsteii b v Helgoland zal d werking TB het zeewater zich nog veel hooger doen gelden GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een MEDAILLON met portret en een KIND ER ARMBANDJE van blauwe kralen met gouden sluiting Laatste Berichten Rome 14 Juli De Kamer van afgevaardigdiin heeft met 262 stemmen tegen 102 de trapsgewijze af schaffing van de gemaalbelasting overeenkomstig het voorstel der regeering goedgekeurd Met 1 Jannaii 1884 zal er geen belasting van het gemaal meer ge heven worden Parijs 14 Jbli De President de Republiek heeft bij het uitreiken der nieuwe vaandels aan het leger het volgende ges miken Offieieren onderofficieren en soldaten die het Franache leger by deze plechtigheid vertegenwoordigt het gouvernement der republiek acht zich gelukkig het leger om zich vereenigd te zien dat wezenlijk nationaal is dat Frankryk uit de beste deelen van het volk vormt daar het saamgesteld is nit al wat het land aan jongelingsscliap bezit dat wil zeggen dat Frankrijk in zijn leger het dierbaarste het dapperste deel dcrTjCvolking heeft dat alzoo de armee doordringt van zijn geest terwyl het van haar terug ontvangt zijïie zonen opgevoed in de mannelijke school der discipline van waar zij in liet burgerlijke leven tcrugkcerende eerbied voot het gezag eu vaderlandsliefde medebrtugcn Bijvalsbetuigingen Het leger heeft de pogingen van het land ondersteund om door arbeid en studie zich te verheffen en dat is voor Frankrijk een waarborg voor den eerbied die meu het verschuldigd is en voor den vrede dien het bewaren wil Het wenscht u geluk met uw steun en dankt er u voor Bijval en geroep van Bravo I Het is met de2e gevoelens dat de regeering der repïbliek u deze vaandels overreiki Ontvangt ze als getuigïMi van uw d ipperlieid van iiw plicht van uwe toewijding aan Frankrijk dat u zijne eer zijn grondgebied zijne wetten toevertrouwt Langdurige Hoera s weerklonken v ln de officieele tribune en van alle punten Die kreet wisselde af met de duizendmaal herhaalde kreten Leve de Republiek Leve het leger Leve Grévy Londen 14 Juli Iu hel Lagerhuii is de geheele namiddag beraadslaagd over de artikelen van de landwet in Ierland Ten slotte is een d oor de regecring btsireden amendement om de wet te beperken tot de pacht van 13 pond at met 231 stemmen tegen l ï4 verworpen De heer Gladstone verklaarde hierop dat de regeering besloten is aan hare bill vast te houden en zich hiervan niet te laten afbrengen door de tactiek der oppisilie De voortzetting der berandslngini is bepaald op morgen M AR KT B E R I C H T E üj r Gouda 15 Juli 1880 Bij kleinen omzet was de stemming fl iuw rolderlnrwe puike ƒ 10 50 Ci ƒ 11 25 Mindere ƒ 9 75 i ƒ 10 26 Rogge pnilte ƒ 7 76 a ƒ 8 50 Mindere ƒ 7 25 a ƒ 7 60 Voer ƒ C 80 a ƒ 7 20