Goudsche Courant, vrijdag 16 juli 1880

ZoB4ag 18 Ml 1880 N 2480 GOUDSCHE COURAKT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Te gelp te nndren dieè Êlfen nïS hwirlT wd bBllbtaB dit in de zitting van Donderdag verantwoordelgkheid verKesL De invoering der Den INGEZETENEN van GOUDA wordt medegedeeld dat het Adres van DankhetmiulHa aan den WelEd Gestr Heer Mr A A van BERGEN IJZENDOOKN alsnog tot Zaterdagavond 18 dexer bg de Ondergeteekenden en bg de W J FORTUUN DROOGLEEVER Kantoor Peperstraat J M NOOTHOVEN van GOOR Kleiweg C MESSEMAKER S B VAN LEEB J BBEEBAART Lz Gouda 15 Juli 1880 OpenbareVrijwilligeVerkoopiiig op ZATERDAG den 17 JULI 1880 des voormiddags te 10 uren op M FEESTTEHEEIU aan de Huïne te LEIDEIT A l M loM nr nrwi1 nrrlpr ten overstaan van den Deurwaarder i9 W iObëm m mmm t m § van eene groote partij nieuwe en eens g ebiniikte ijzeren KLEPSTOELEN WEÈNERSTOELEN uit de Fabriek van J J KoHN geverfde vierkante TAFELS VOETENBANKJES eene partij MESSEN LEPELS VORKEN en PRESENTEERBLADEN en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden Alles te zien s morgens voor de Verkooping Ofrsl fiike ƒ 7 25 a ƒ 7 85 Mindere ƒ 6 25 n ƒ 7 Hii r iware ƒ 4 25 ii ƒ 5 Lichte ƒ 8 25 a De vtvtiiarkt met weiniif aanroer de handel truH schapet en lammeren alsmede magere varkens en bis gen vtu Aangevoerd l2U psrtqen Kaas prijzen van ƒ 30 a 36 fiaeboler ƒ 1 50 a 1 60 WA ter ƒ 1 20 ü ƒ 1 30 Stand BurKOllJke Gouda GEBOREN 13 Juli Willielinina toroelii ouders C J ZMkneiiburil fo W Keübeea Margnreiba Ailriaoa Jubaooa üDderi L Vifischer en H Schols 13 Klaasj oiidera A a de Mooy eo K de Koster Muna ouders C Heerkens eu M de Joiig 14 Hendrik Dirk lUeru oudirs J Bsts en H M van den Heuvel Cornelia Gerarda ouders J C VBD der Klelja en J Gibbon © GEBIEDEN 12 uli W Akrgn huisvr van F van kUvereu M j IS M Snel 9 w H van der Stam J 7 m VV B M l ugthart 2 lo E van Beuiekou m U W J i Koet 8 w GEHUMD U Juli A de Leede en N Verkerk B r eriyk Stand v in onderstaande gemeenten van 8 tot U Juli 1880 Moordrecht EROKEM Marlijnlje oudir Brusia en M van VUar lBy n Calbnrina HelLua ouders A de V ilde en M Verhoef Stolwijk CBUOBBV JohsDBi ouders C G y d Berg en A DroDcn GEHUWD IJ Noorlioder en G Both Haastrecht GEBOHEN Antouius Tbeodorus ouders A A Spruit en A vatt Veldhalzea Gerardus Goossen ouders J Leewis eu G Oskam Willen ouders A bcbarloo en H Idenburg Mathijs ouders C W Duyu eu A tiu Vliet OVEBLKUEN F Kok buisv van L vaa Diivendyk 48 j 1 van den Bir 2 m E Liilgeslag Sj Waddinxveen GEBOREN Aotbania ouders L birjver en 1 Planken OVKKIEDGN F Everalijk i ni H Boon 9 m i vaa lemeren 5 J H Schetllngerhout 1 m ONDBKrKOUWD A Boef eu M Verbaar wed van A vaa H k J C Tuor en J vau Leenweu Zevenhuizen GEBOttBN lobannes l wdert ouders II Broos en T Broiver CurneJis ouders A Vat eu J de Joog Jacob D Priller en VV van Mullem OVURI ËDEV M Hordijk 25 I OKCERXltODWU H Zevenfanizea en W Vastenhout ter teekeniug ligt Boekhandelaren J VAN BENTÜM Zn A BRINKMAN H C EDAÜW Jb ADVERTENTIÊN wordt GEVtóAAGD tegen NOVEMBEK eene zindelijke fEij en een net BURGERMEISJE als TWEEDE MEID goed kunnende naaien Adres fr brieven Lr A S Postkantoor Gouda TE KOOP Een Flink BAD meï VÜÜRKACHEL bevragen FJuweelensingel O N 579 SIGAREN Voor den Verkoop van bovengenoemd Artikel worden in alle plaatsen van ZuidHolland gevraagd Personen die genegen zijn daarmede bg Particulieren werkzaam te zijn hooge provisie word toegestaan Nadere ioformatiën worden verstrekt op franco aanvrage onder motto Sigaren bg den Boekhandelaar Ade KOLLEB Hoofdsteeg 19 te Rotterdam aUlNA LAaOCHK en Yxerhoudende QUINA LAROCHE van KRAEPELIEIV n HOLJI poti U Zeiil Opwekkend Versterkend Koortsverdrljvend verkrijgbaar in flesschen van 1 en 1 90 te Gouda bg den Heer C Thim Apot verder door het geheele Rijk in de bekende depots ledere flesch is met de handteekening KBAEPELllSN HOLM voorzien H GOORISSEN J W KNIPSCHEER Je A KOK CoMP W BEGEEft M PEETERS Jz D HOOGENBOOM C A VAN BERKEL EEN JON MEITSCH P G die een nette hand schrgft kan geplaatst worden Adres met franco brieven onder letter K aan het Advertentie Bureau van A KOK Comp Boekeu Kantoorhandel alhier TURF Door de MAATSCHAPPIJ VAN LANDBEZIT te Mijdrecht wordt de NIEUWH 81EEKTURF afgeleverd a 1 per duizend scheepsboord volgens usance Mijdrecht De Administrateur 4 Juni 1880 R F REUTER Openbare Verkoopingc van eene EOUWUANSWONINQ en ruim 20 Hectaren Wei en Hooiland liggende in de Bodegraaftehe Meije onder NIEIJWEOOP EN ZEGVELD op DINSDAG den 24 AUGUSTUS 1880 e 1 f uur in het logement van TIBBOEL te Bodigraven In elf perceelen en daarna gecombineerd Inlichtingen te verkrggen ten kantore van Notaris J G BROUWER NIJHOFF Runnebaan F No 247 te utrecht Ncdci landsche Rhljiispoorwog ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en e KI V A MSTBBDAM AUNHEM en UTRBOHT iianr IIOTTERDAM s H AGE en SCIIEVE VINGE V Van Amstkbdah 6 30 8 10 9 30 11 25 12 50 3 5 8 60 9 65 Aknhem 6 56 8 60 10 36 1 3p 1 50 5 25 7 26 9 Utbeciit 7 8 26 10 17 11 40 1 16 2 28 3 35 6 30 9 10 10 1 Harmden 7 22 8 46 12 3 1 35 3 55 9 36 10 36 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudewater 7 36 1 66 4 8 9 52 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 16 8 3 69 4 26 7 10 6 10 68 NaaB Moordrecht 7 63 2 18 10 12 Nieuwerkerk 7 53 2 18 4 2 10 12 Cspelle 7 63 2 18 10 1 ROTTEBUAM7 53 8 35 9 16 10 30 12 31 2 18 4 5 4 28 6 67 10 12 11 4 ZeveuhuiïenMoercapelle 7 66 2 21 4 31 10 9 ZoelermeerZegwaard 7 66 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 6 fO 9 s Gbavenhage 7 66 9 13 10 52 12 31 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 ScheveniDgeo 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Vau BOITEBDAM SCHEVENlNüEN eu s HAG E naar AMSTERDAM UTRECHT eii ARNHEM VaN X KoTTEBDAM 8 30 7 40 8 10 8 60 10 30 lim 11 60 2 3 20 4 30 6 30 6 50 8 30 9 3U Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 8 8 43 Mootdrecht 6 67 114 2 23 7 16 Aaukomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 16 12 9 2 36 3 40 4 52 6 60 7 28 8 56 9 63 Seheveniilgen 7 7 30 8 5 9 40 10 11 16 1 20 2 35 8 46 6 6 7 46 9 s Gbavenhage 6 25 7 80 8 8 35 10 10 10 80 11 45 1 50 8 6 4 16 6 35 8 15 9 30 Voorburg 6 82 10 37 1 57 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZegwaard 6 45 10 50 2 10 6 66 8 3S ZeveuhnizehMoercapelle 6 66 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 5 10 43 11 18 12 12 2 38 8 37 4 49 7 26 8 68 9 67 NaaB OKdcwnter 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 18 11 21 2 41 7 31 Harmelen 7 16 8 6 8 31 10 62 11 21 2 41 8 43 4 56 7 81 9 1 10 Amstebdam 7 16 8 31 10 62 12 16 2 41 8 43 4 56 9 1 10 Utbecht 7 16 8 6 9 11 10 52 11 21 j 41 3 43 4 55 7 31 10 ABNHrM 7 16 9 11 10 52 11 21 3 4 3 4 55 7 31 ÜOTOA DkÖK VAM A BbIMKHAH Ter verm ding van oponthoud gelieve men alle voor de Re lao tie bestemde brieven bij de Uitgever te bezorgen Parlemeiitaire VVerkzaamhcden De menigte die zich Maandag verdrong om een plaatsje op de tribunes te bemachtigen beireeng naar nieuwe tooneelen a la Paul de Oassagnac is Zeker teleurgesteld geweest Wel wat mt incident weder aan de orde taaar nu aaader drift D Heer Moens toch beklaagde rash over de nvolledigheid van het officiëele ver slag waai door zg die de vergadering niet bijgewoond hebben een verkeerden indruk en een onjuiste voorstelling vaB het gebeurde moeten krggen De Heer van Eek namens de Commissie voor de Stenografie sprekende verklaart dat werden rroeger in het verslag de intemiptiëa opgeBomen dit thans niet meer geschiedt teuzy de pname noodzakelijk is voor de duidelijkheid en dit was hier niet het geval Een ander lid der commissie de Heer Heydenrijck verdedigde ok het verslag terwyl de Heer Wiotgens verklaarde dat bg niet met den vinger gewexen had Na een korte repliek van den Heer Moena was het incident afgetoopen en kreeg dp Heer Keuchenioa gelegenheid jtgn vol gemoed uit te storten over tal van zaken die mtt iMt Mit rB in weinig of geen vèlrfaaud tonden zoodat de hamer van den voorzitter herhualdelgk noodig was Eerst verdedigde hiJ de anti rerolationaire partij i e slechts bijbel en gebed op de school wil hebben tegen de beachuldiging dat zjj aflceerig is van wetenschap en de ontwikkeling des geestes weerstreeft vervolgens werd de les gelezen aan den Heer Wiotgens en zijn oonaervatieve vrienden die hooNzakeliJk schuld hebben aan den tegenwoordigen toestand Na zoo sprekende reeds tweemaal tot de ordegeroepen te zjjn verklaarde de spreker dat hjj langzamerhand tot het ontwerp naderde Vooraf echter had hjj gaarne vernomen wat de minister van bnitenlandsche zaken van dit ontwerp dacht wegens diens afwezigheid zou misschien wel een der collega s daaromtrent inlichting knnnen en willen geven Op de algemeen brkende gronden weerzin der natie en financiSele bezwaren werd daarop de schoolwet bestreden Bismarck GambettaenFrère Orban te zamen zouden dien weerzin te en een wet niet kunnen overwinnen die in strgd is met de liberale beginselen Na weder tot de orde geroepen te zyn bespree ct de heer Keucbenius wat reeds ter voorbereiding van de wet was gedaan en achtte het wensc iclijk dat eerst alle voorbereidende maatregelen genomen zouden worden waarschijnlijk uin ook die aan kritiek te onderwerpen Hij eindigde met de wenscli nit te spreken dat vele leden zoowel van zijne als de andere partjj de wet zouden verwerpen met het oog op de financiëele bezwaren De Heer Savornin Lohman stelde het eerst de vraag of de nieuwe schoolwet aan de natie zes raillioen waard ia Wij krjjgen een verbeterd ohooltueziebt maar is dat noodzakelijk bij de beslaande concarrentieï Wjj zullen meerdere OBderwijzerskrggBB en eene betere opleiding maar heerschtbierbijgeen overdrijving Zal de moraliteit verbeterd worden Despreker gelooft het niet evenmin als het herstel van den vrede van de invoering kan vèri p4cht worden Sprekers partjj ten minste zal den strijd niet opgeven Hierop volgen weder de financiëele bezwaren Hij betreurt het dat deze ministers T juist die niigaven moeten Voordragen daarvoor zonden wel menschen van minder allooi te vinden zgn geweest Van de liberale partg niet van hen had men aoo iets knnnen verwachten Ook de Heer de Bm n achtte het noodig zijn stem te motiveerwi hg kon geen geld toestaan voor een wet lie de helft der natie niet kan bevredigen maar alleen goed is voor hen die meenen aan wetenschappelijk onderwgs genoeg te hebben Sïbatkistbilletten kuonen den minister niet hetoen en ander geld is er niet want er is toch Spmers geen verband tosschen de immoreele lei wet en de heilaanbrengende schoolwet In de zitting van Woecifdag werd de bestrgding na speciaal van het ontwerp vo nrtgezet dooï den Heer Oorver Ho ft die invoering der schoolwet wil als alle voorbereidende maatregelen genomen z jn Na al die bestrgding was de verdediging door n Heer Bastert een verademing Hg heeft de wet van 1578 verdedigd hg verdedigt ook dit ontwerp dat tot de invoering moet eiden Zü die bezwaren hebb n tegen de wet van 1878 hebben twee jaren gehad om de gewenschte verbeteringen bp de vertegenwoo iging in te dienen Dis heer Fransen van d Potte wgst op België waar in minder weken vmI meer is tot stand gebracht dan hier in nuanden Deze wet is noodig om de invoering j or de regeeringmo wet voor 31 Dec is een plicht die de regeering beeft op zich eenomen Afdoening der onderwijsquaestie in het parlement is van bet hoogste belang volgens spreker ook voor de bestryders der schoolwet Niet de schoolwet maar het ontstaan der schoolwet wordt door spreker herinnerd Ernstig zeide hg tot de clericalen na op vroegere tóestanden gewezen te hebben Laat een partg die een politieke wil worden een programma opmaken niet een programma zoo dik als een Statenbgbel maar een kort saamgevat programma en dan zal het volk iMren inzien dat wat door de leiders verkondigd wordt niet in prnctijk te brengen is Het is geen kunst om 100 000 haodteekeningen op een adres te krggen vooral als men weet hoe die verkregen zgn maar als het een aanval op onze nationale volksschool geldt als die strijd aanvangt dan zult gij de overgroote meerderheid der natie tegen ü hebben Oan zullen wjj zeggen wat Thoibecke Geerlsemn Pock gg en ik de oude en de jonge garde zeggen Nous la maintiendrons Een lid der oude garde de heer van der Linden voelde zich nu ook geroepen zijn udhuesie aan het ontwerp ie betuigen De wet moet uitgevoerd worden de tjjd wanneer is aan de regeering overgelaten Alleen betreurt hiJ het gezegde van een lid die sprak van de helft der natie die nog nan godsdienst hecht Ue heer Ngst achtte het nog noodig te verklaren dat hg tegen de wet van 78 is en dus tegen dat ontwerp Niemand zon hem evenwel zonder die verklaring onder de voorstanders gerekend hebben Dpor den beer van Houten wenl herinnerdaan zijn afkeuring der wet van 1878 Hjj wilde de zuivere gemeenteschool zonder subsidiën De wet van 1857 is volgens hem verrete verkiezen boven die van 1878 Lieverdezo wet verworpen dan de gemeentelijkeautonomie opoöêreii blgfl zijne leuze Oplossing van den strgd wacht hg van de invoeringder ernstig bestreden wet niet De heer van Wassenaer van Catwijck profiteerde de zegepraal der clericale richting en vroeg de bekentenis der hberale partg dat de wet van 78 een groote font is geweest De Heer Keuchenins sloeg op hetzelfde aambeeld De liberale partg a eweken van Tborbecke s beginselen alleen door den heer van Houten be eden verkeert in diep verval en zal spoedig tot ontbinding overgaan Jammer dat die spreker in plaats van zgn gelgkenissen uit het rjjk der vogelen niet aanwees wie den insolventen boedel xal moeten aanvaarden volgens zijn eigen verklaring toch is zgn partg nog van te weinig beteekenig en het gezag aan Rome overdni en zal toch ook hem verre van aangenaam zgn De Heeren Insinger en Savornin Lohman dienen van repliek Herinnering verdient het gezegde van den laatsten spreker dat ook de vrge universiteit wordt in het leven geïoepen door de budragen van den minderen man en niet door oe rgken Getuigt dat voor al tegen die universiteit Ook de Heer van Nispen teekende verzet aan tegen de redevoering van den Heer Franseit van de Putte en wees andermaal op definaikciêele bezwaren In het begin der zitting was ingekomen Ü rapport der commisae tot onderzoek der g loofsbrieven van den Heer Sehaejpman nienir ekozen afgevaardigde van Breda dat de to ating voorstelde Op voorstel van den voorzittijr te behandelen Met 43 tegen 2l stemmen wei9 een voorstel van den Heer van Kerkwijk afgewezen om reeds terstond tot de behandeling over te gaan Bg dit rapport toch komt de netelige vraaff ter sprake of een Katholiek geestelijke tf volksvertegenwoordiger kan optreden ook wn neer hj een verklaring inzendt dat hij zgn geestelgke waardigheden beeft uedergelegd BUITENLAND liuiteslaadscli Overzlckt Hrl feest te Parijs is oitsteitend afgeloopen sondA ougelukten of oiigerej Ulheüeii herft de bevolking met eesidrift haar re abllkeiusohe ftett gevienl Reeds ongeveer 10 jaren is dete republiek oud vfcl raoiilgkhedeD had lij te overwinnen en nog vele andere wachten haar Toch sobijut zij reobt te hebben om feest te vieren Zij heefi iift den korten tijd van haar bestaan eec ordelijk fteoQ wettig staatsbestuur verkregen hareo raag in Eoropn chittercnd bivestigil en niettegenstaande de rampm ion den oorlog haar wreed hebben gedrukt heeft de welvfinrt der natie het bewya geleverd eener veirkraoht waarvan de wedergade wellièht veiigeeh iu de gtschiedeuis zal geiocht worden De ïware belastingen werdeB lriet alleea gedragen maar namen voordurend toe tn opiMngst en nog Dinsdag nam de Senaat een reedt door deKjimcr gaedgekeard wetsvoorstel aan om den accü op twee van Fraukrijks voornaamste prodc ten suiker eu wijn inFt eene gezninenlgke som van niet minder dan 16 i milliocn in het jaar te verminderen Dat zyn tcckenen tan levenskracht waartegen de beste vaderlandschc redevoering niet kan opwegen rHfs niet die wcllte de heer Gré y Woenstlag middag uitsprak tot de vertegenwoordigers n liet Fransche leger die de vaandels voor hunne regimenten kwamen in ontvangst nemen De presidfui wte er op dal het lejjer werliflijk nationaal mag hctten wijl Frankrijk hel vormt mt sijne beste dwlen uit zgne gehetle jongelingschap en ïoo in het leger sijoe sonen Itrugontvangt opgevoed iu de raaiiHelijke school van tie knjg tucht waaruit lij in het burgerlijk leven medebrengm deu