Goudsche Courant, zondag 18 juli 1880

eerbied ïcur het gezag bet s p otl an vaderlandsliefde en die raannelgke deugden van het kr jgsniansbedifjf irelke loo gcscliikt lyu om mannen eu bnrgen te irormen Iian l en leger stconen elkander vederkerrig het laatste is door tgne arbeiilzaambeid door studie door onderricht door kr gstucht Frankrijk een waarborg geworden our deo eerbied welken men bet land rerschuldigd i eü voor den vrtde welken het wil bewaren Bit is de zin van de nttreikiug der vaandels door de rcgeering der republiek Men ud mei ons ei kennen dut de heer Grévy terr gelukkig is geweest iii de keuze der woorden wdke den stempel moeten drukken op dit feest waarin aau het leger zulk ceue voorname plaats was ingeruimd De eenheid van de bevolking met het leger dat onloochenbaar voordeel v ui drii algemeenen diensiplioht was de grondloun zijner woorden en tij beteekeut in Frankrgk waar zuo dikwerf de bevolking der groote steden in heeten stryd tegenover de troepen stond raeer dan waar ook elders Docli hel leger moet ter tieschikking van het geziig blijven en krijgslncht was dan ook het tweede woord van den president terwijl hij om deze altijd eenigsziiis moeilijk te verduwen opoffering der individualiteit te verzAcbien en slofte er op wees hoe die dienst yd voor de gro te menigte der soldaten eeue nullige school vormt Uit die drieledige beschouwing putte hij het recht om aan hel leger de bescherming toe te vertroowcQ van Frankrijks eer grondgebied en wetten l e JUp Fr komt iiog ecus voor bet laatst op de amnestie terug om naar volkomen geloofwaardige inlichtingen mede te deelen dat zeventien veroordeelden van de amnestie uilgesloten zgn Allen zonder onderscheid waren voor 4 September tot straffen veroordeeld welke hen van hunne politieke rechten beroofden Het is dus de volledige amnestie welke door de Kamer der afgevaardigden en den Senaat is vastgesteld zegt het blad en de quacstie is voorgoed afgedaan Dinsdag betoogde graaf Rosse in het Engelsohe Hoogerhnis de wenschclgkhiid ora met hel oog op den iiood die in de laatste wintermaanden Ierland had lieteisterd maatregelen te nemen tot voorkoming van nieuwe ellende in de toekomst Hy wilde onderzocht hebben in hoe ver de bewaar en werkhuizen die door de armen vereeuigingen in Ierland waren opgericht lijdelgk veranderd moeaten worden in Jiulpasgrlen Ier opneming van bavelooze lieden eu oiigcneesLjke krankeo Iiont geneer antwoordde dat het feitelijk oniniogeljk was A ii dien eusch te voldoen De iiirichÜBgen toch waarvan graaf Bossa sprak waren geen ojwabare inilellingen en door het particniier initiatief iren er ririiêleii dieustbanr geumakt aan de opneming van behoefiigeii liet eeniKe wat dus kon worden ge iaan m lot de wetenschap te komen vau den omvang eier Iralp wiis het vragen van opg iveu murent 4iet gel il verpleegden in l vorig jaar ver4 lekea met dut van den laalslen winter Uet diie teeziixing verkl iarde zich de spreker tevreden Uit de Ie verkrijgen opgave zou dan voldoende kiiuiicii blijken in hoever door openbare iastdliugeii voor armenzorg niet iu de behoefte werd voortieR Ook in het LagWhoie werden in de laatste dagen allerlei pogingen aangewend om de belangen van Ierland op den achtergrond Ie plaatsen De onmogelgkate voonlellen werden weder naar aanleiding der lanelwet gedaan door den heer Parnell en zijn bondgenooltn vooral doch ter eere van somsige leden der lersche party zg erkend dat ze zich er tegen ver elten wel inz ebde dat de door hou leiders ingeslagen weg de eeiiige is ora niets te verkrijgen De feitelgke toestand is dan ook d xe liberalen en conservatieven willen met de meerderheid der Ieren iets doen ora aan den nood panl en perk te tellen Parnell u een paar dozijnen zijner getrouwen bigven beweren dut er nieis degelgks tal gedaan worden en door hun eigen Ireven om het werk te bemoeilgken krggen ze ten slotte gelgk Tegen die tactiek nu kwam Gladstone Woensdag met nadruk op BINNENLAND GOUDA 17 Juli 1880 PEOGEAMMA deï ter eere van onzen Burgemeester Mr A A van Bergen IJxendoorn OP Maandag 19 Juli 1880 1 Bespelen vao bet Carillon v 11 12 nar i Uitvoering door het Mnzijkkorps der dd Schutterij 12 2 S Matinee Musicile iu den tuin der Sociëteit Oii Genoegen door de Koninklijke Kaprl van het Brg Qreiuulien en Jagen 1 n i Uitvoering door bel Muzijkkorp van het 4 Regiment Infanterie v 2 4 uur 5 Uitvoering door het Mnzijkkorps der dd Schutterij 6 9 6 Aanbiedicg van het Album Adre van dankbetuiging t 9 7 Ovatie der Liederlafel Apollo met begeleiding van kop iustrumenten S 8 Uitvoerii g door het Mnzijkkorps van het 4e Regiment Infanterie v lO 12 9 Groot schitterend Vuurwerk t 11 Fen der leerlingen van de derde klasse der Rgka Hoogere Burgerschool alhier P C Verkerk heeft met goed gevolg examen afgelegd voor de vierde klasse der Hoogere Burgerschool te a Oravenhage Donderdag middag is naar de gevangenis te Rotterdam overgebracht B S dienstbode die zich heeft schuldig gemaakt aan diefstal in dienstbaarheid bij de kleederbleekers Nicbting en van Straaten Van 1 Juli 1879 30 Juni 1880 werd in de Spnarbank te Haastrecht ingelegd ƒ 9935 83 en lerugbelaidil ƒ 9466 51 De rekening der gemeente Haastrecht over 1879 zooals zg in de laatste vergadering den gemeenleraad is aangeboden bedraagt in ontvangst ƒ 7889 40 en in ultgauf 76 f9 93 en sluit derhalve met een batig slot van 289 47 Staten Oeneraal Tweede Kameb Zitting van 15 Juli Na breedvoerige discussie is met 56 tegen 14 stemmen lot de toelating van dr Scbuepiuan besloten Daarop is dat lid beëedigd en geïnstalleerd De discussie over de credietwct ten behoeve van het onderwijs is voortgezet De ministers van binuenlandsche zaken en van financiën hebben de wet uitvoerig verdedigd Door de beloite tot uitvoering uit plichtbesef gegeven was de re l eering gebonden De twee ontbrekende beslnurs maatregeleu zullen voor 1 November gereed zijn De miuister van financiën verklaarde riat dit jaar de uitgaven gedekt waren en voor dr dekking in het volgend jaar voorstellen waren gedaan ZittinK van 16 Juli Na verschillende replieken van de hh Heydenrigck van Baar Donner ea van Houten die bleven volhouden dat de iuvoKriiig met 1 November geheel ongemotiveerd was en de legeeriug die uiet had verdedigd is met verwerping van een amendement van den heer Fysiiiita op art 2 het geheele wetsontwerp tut uitiucriiig der onderwijswet aaiii enomen met 45 tegen 27 stemmen Vervolgens zijn een aantal andere ontwerpen aangenomen waaronder dat tot aaiivultiiig der veeartsenijwet Verworpen werd het ontwerp voor den aankoop van een huis ten behoeve eener tijdelijke inrichting van het dep van biunenlaudsche zaken Het verslag over het ontwerpstrafwetboek is gereed De Slaatêcouranl bevat een uittreksel van de verslagen omtrent de werkzaamheden der commissien van toezicht op den doortocht ed het vervoer viin landverhuizers over 1679 In dat jaar zijn bij het bureau der oommissie te Rotleidam ingeschreven 4603 landverhuizers zijnde 1822 meer dan in het daaraan vooral aaiide jaar Het is der commissie aangenaam te kunnen canstatreren dut hnre verwachting betreffende de uitbreiding der landverhuizing over deze haven zich heeft verwezenlijkt Opmerkelijk is het feit dat sedert September een deel der emigranten uil Engeland van daar per Harwichboot herwaarts komt om over onze haven door de directe stooipvaarllgn naar Arae rika te worden vervoerd Er zijn toch in het laatste kwartaal van 1872 op die wijze 369 £ ngelschen over onze haveu naar Amerika vertrokken en het blgkt dat dit boe langer hoe meer toeneemt De commissie weet geene andere uitlegging voor dit feit te vinden dan dat de behandeling der emigranten op de stoomschepen der Nederlandsch AmerikaanscfaQ stooifvaartmaatschappij een betere reputatie heefi dan die op vreemde booten Van de 4603 landverhuizers waren 1048 Nederlanders en 3655 veeeindelingoo Zij veitrokkaa naar NoordAmerika 4468 naar Auslrolie 83 naar Brazilië 25 naar de Kaap de Goede Hoop 27 Gedurende het jaar 1S79 zijn uit de haven van Harlingen naar Amerika via Liverpool vertrokken per stoomschepen naar Hult varende 61 landverhuizers waarvan 13 met gezin en 11 zoogenaamde alleeuloopende personen Slechts 4 Duitschers bevonden zich als vreemdelingen onder dit getal terwijl de resteerenden afkomstig waren nit Friesland Groningen eu Drenthe In de laatste vergadering van prov stalen van Gelderland deden gedeputeerden de mededeeling dat lij itdtrt 1856 tl jg iu Uet bezit van een bgtonder watentioodfouds zyif waarvan zij thans piriiliekmakiDg wenschelgk aobttoo Dit fonds primitief groot ƒ 30663 welk bedrag door de vele vroeger ingekomen giften niet behoefde uitgegeven te wordin was door gedeputeerden in staats effecten belegd en thans tot circa ƒ 66000 aangegroeid Er werd nu besloten dit bedrag bg het provinciaal watersnoodsfonds te voegen Hebben wg vroeger reeds medegedeeld dat eenige vrienden van Crcmer het plan hebben geopperd om aller medewerking in te roepen tot bet brengen van eene hulde aan diens nagedachtenis thans wordt ieder die geneigd is zich daarbij aan te sluiten uitgenoodigd om van zgne instemming te doeu blgken door eene kennisgevini voor den ISdeii Augustus aan den heer H de Veer te Amsterdam gericht Wij verwonderden ons reeds zegt het D v Zh dat er nog niets op gevonden was om weder eens een ongunstig gewas te voorspellen Het Leiduk Dgl komt er echter heden mede aan nu noch de droogte noch de nattigheid noch narnite noch koude groot genoeg zijn geweest om reden tot vrees te leveren nu worden de aardappelen zoo heet het bedreigd door de veelvuldige afwisseling van uat en droog I t Heeft er van zoo leest men in de Zutl Cl of wij nn eens een anrdappelenjaar zullen beleven zooals er in eenige tieiitalleu van jareu nog uiaar zehleu is voorgekomen In de m iand Mei is hel loof van twee tot viermalen toe afgevroren en dit is ten goede gekomen aau den kn l In t vorige jaar had men begin Juli reeds de ziekte in t luof en iii bespeur men er nog iiiel van Mwht evenwel de ziekte eens onverhoopt uitbreken dan geeft dit nog weinig reden lot bezorgdheid omdat bij nagenoeg alle soorten de knollen kracliiig zijn antwikkeld In een gemeenteraad iu de Zaanstreek was de verhooging van t tractemenl van den uiiderwgter aan de orde Een der raadsleden iMstrppd die omdat wanneer het rgk de 30 voor het onderwijs geeft de man dan veel meer zou heblx n dan de boerenarbeiders en de wevers De voorzitter voerde hiertegen aan dal om goida onderwijzers te hebben mea deze bihonrlijk moest bezoldigen en dat hun onderwijs strekte om de arbeiders te omwikkelen waardoor zg hun toeslaud verbeteren konden Tegenover die redeneering telde eene ander raadslid dat de arbeiders geen ontwikkeling noodig hadden hiernamaals zouden zij wel vergoeding viudeo De verhooging werd toen afgestemd Deze theorie zal toch wel niet uiltluilend gelden voor wevers en boerenarbi iilers Haar auiiuemeude zou men de budgetten van stjuit en gemeente aanzienlijk kunnen verminderen en ook in hel maatschappelgk verkeer velerlei bezuinigen kiiiiueu aanbrengen Hiernamaals komt all stereclii wat behoeft men dus geld uit te geven voor zoo duizi iideu zaken die den tegciiwoordigen toestand verbeteren of aangenamer maken men betair slechts met dissels op de eeuwigheid en late de menschen in onkunde ea gebrek voortleven des te meer zal het verschil gewaardeerd worden Een bekend dronkaard wonende in de zoogenaamde Dienderspoort op de Brouwersgracht te s Hage was ouder gewoonte eergisterenavond wanr bescbuuken te huis gekomen en had zich op den grond te slapen gelegd Toen de vrouw zich e btd wilde begeven waren alle pogingen om haar echtgenoot daartoe te bewegen vrnchteloos en was zg derhalve genoodzaakt hem te laten dooribipen Om den dronkaard eene getoelige les te gevea kwam de vrouw op het denkbeeld hem met petroleum te begieten en vervolgens in brand Ie steken In den Ochtendstond gaf zij a in dit voornemen gevolg en in minder tijd dan noodig is om dat te beschrgven stond de slapende in vlam Op hel geschreeuw kwamen de buren toeschieten die er in slaagden de vlammen te blusschen en zorg droegen dal de met brandwonden overdekte en iu deeriiiswaardigen toestand vcrkeerende man naar het gasthuis werd vervoerd e vrouw die zeide haar man eens eene gevoelige les te hebben gegeven om hem hc jcneverdriiiken af te Iceren is naar de gcvuiigems overgebracht Gemengde Berichten Artikelen door ons en cape tijdgenooten onmisbaar geacht waren vroeger geheel onbekend Het volgende geeft daarvan op nieuw een paar staaltjes Kousen droeg men een paar eeuwen geleden niet Dit tegenwoordig onontbcerlgke kleedirigstuk weid iu het jaar 1568 door zekeren William Lee te Cambridge uitgedacht doch hg kon iiiemind vinden die zich zijner vinding aantrok en stierf in bet begin der zeventiende eeuw vaa verdriet In het jaar 1614 vond de vinding te Venetië ingang en vandoar verspreidde zg zich over de geheele wereld De parapluie heeft een niet minder belangwekkende gCTohiedenis Van het Oosten werd zij in Italië ingevoerd reedi in de 15e eenw wordt zij vermeld Volgens Oostersoh gebruik werd zg den voornamen man door een bediende nagedragen Evenals de parasols werden de parapluies uit wasdoek vervaardigd In de tweede helft der 17e eeuw begon in Engeland Frankrgk en Duitschland het schoone geslachte er gebruik van te maken doch de mannen lieten zich bg regenachtig weder in draagstoelen vervoeren Overigens boden de vooruitspringende duken der gebouwen uit dien tijd den voetganger voldoende bescherming tegen den regen Jarenlang beschouwde de nuin het gebruik van eene paraplnie als het uitsluitend voorrechl van het feedere geslacht evenals het nu nog met de parasols gaat Jonas Honwajr een koopman die veel gereisd had was in Engeland de eerste die het gevoelen van dien tgd trotseerde en zich te Londen met eene parapluie in het openbaar vertoonde Op zijn weg ocrd hij door een bende schimpende troatjongens gevolgd doch toen daarop in 1778 de Schot Macilonald nit Spauje eec mooie zgden parapluie had medegebracht eu drie maanden lang zich door het plebs geduldig had laten uitlachen kwam de paraplnie algemeen in de mode In Duiiachland kwam zij eerst na 1730 in gebruik ofschoon de bisschop van Salzburg reeds in het jaar 800 aan den abt Alcuin van Tours ene parapluie ten geschenke zond Onder de kleine burgerg eu op het land was ze nog lan n idien een fchuars te vinden weelde artikel Later liet men voor hit gansche gezin eene paraplnie van onlzagge gken omvaiiE maken mieslal was ze rood gekleurd I als e niet gebruikt werd waa ze met een koperen ling Eesloten Zulke iiartsvaderlgke voorwerpen viudt men hier eu daar nog Thaus IS de pirapiule zeer algemeen en zal het gebruik nog verdubbeld worden uts het voorbeeld van sjmmige heeren om ze ook bij zouuenschgu te tebmikeu navolging vindt Hee een groote neui ienimil M leven kre t gered Voor eenige dagen stierf te Herzberg een inwoner van Munden Hanover in den ouderdom van 99 jaren nl de postmeester Fraiicke In 1812 trok hg aiB olflcier naar Rusland en raakte op den terugtocht met de zijnen iu gevecht met kozikken Zijn kameraden werden allen gedood iiiaAr hem nam men gevangen want toen de koz ikken hein zagen naken ze in een schaterlach uit van wege zijn buitengemeen groolen nens om welken hij ook iu Duitschland liekend was Ze brachten hem in zegepraal Il lar het hoofdkwartier als een zeer bezienswaardig v iorwerp Na velerlei wederwaardigheden kwam hij in t ongeochonden neus in zijn vaderland terug en stak hg nog gedurende een langen menscheuleefigd dien neus in s lauds zaken Het is een algemeen bekend feit dat de keizerin HU Ojstenrgk cie kunst vuu paardrgdeu zoo meestiilgk verstaal eu zich van der jiugd af daiiriii geuefeud hee fi Niet iedereen weet echter dat de hooggeplaatste vrouw een bgzoiiderc voorlii fde koestert voor de gymnastiek en die getonde zenuwen en Bpi ren versterkende oefeniiig n nog allijd voortlel Overil wair het Hof zich eenigen lijd achter elkander ophoudt bivindt zich een kompleete vere melipg gyinnastiek toestellen in den Hofborg Ie Weenen in Sohöiilirnnn Göddolló en Isohl Zelfs op rie reis naar Ierland werd de gelief koosde bezigheid niet verireten co een waggon gevold met al lui UDodige vergezelde den toet De ondcrwgzer van Hare Majesteit is Dr Ludwig Seegcr Ismail Pacha s dames zgn na haar avontuurlijkeo a werving weer tot haar heer en meester te Napels teruggekeerd Schnüersraad te Gouda ny vonnissen van l Juli zgn veroordeeld G V D Schulter wegens pliciilverzi im herhoalde afwezigheid bg de exercilien iii eene boete van J IB en de kosten M J T Schutter wegens plicht verzuim droii kmisohap in eeue boete van 3 en de kusten Burgelijke Stapd GEBOREN l Jtili Comli ouaer V J Janiun es Loimenrr 15 Hemlnk oude II Hiu r ni C Hulichir Johiunev tVilbtlmni oudm H 1 Siinil ri en A M J Kliii a Jncobos Pelrm ouden C 1 W I eii iii t fa M Wennelieri 16 Jcnnigje ondera H Woril cu A M Ifl Jung nO ERLEDEN 18 Juli A tin den II u 1 8 m A Koyij 6 m H dp Vos 9 nj ONUhBTROUWD 18 JiHï B de loiiji 2t l fa 1 rop r 25 J W VBO Vliet te Muordurlil 30 j n C A v n der P lni 21 j P Vorstofli Ie Gooderok 21 j CD M Uithol 25 j F J H i ia i Ie Muileeze 2S j ea J SparnSBlj 29 J 1 Viioti 23 j en I Mgngaord 26 j ADVERTENTIËN Heden overleed te Alplièn a d Rijn inden onderdom van ruim 79 jsar onze geliefdeVader en Behuwdvader de Heer A EUTGBRS W G N DE KEIZER M J DB KEIZER Gouda 15 Iuli 1880 Bütgees Mijn geliefde Z on MARINUS JOHANNES VAK DER STAALoverleed heden voormiddag tot mijne groote droefheid na eene kortstondige ongeateldheid in den ouderdom van bijna 36 jaar Wed P TAN DER STAALGouda 17 Juli 1880 WiEst R Algemeene kennisgeving Tot onze diepe smart overleed lieden na eene ernstige Eiekt van drie weken onze geliefde Broeder en Behuwdbroeder MARINUS JOHANNES vanderSTAAL op den lee yd van bgna 36 jarpn P S TA DER STAAL A TAN DBB STAAL Bloed S W TAK D R STAAL C M TAN DER STAAL Gliwan H Dü VRIJER A S DE VBIJER TAN BiE STAAL Gouda 17 Jnli 1880 Algeitteene kennisgeving De 0 deigBteeksil4pil S hunnen hartelijken dank voor de Tele blgken Tan belungstclling bg lian Huwelijk ondervonden G HAAGSMAN J F HAAGSMANGouda 17 Juli 1880 tan den Rimg Ondergeteekenden vmnrachuwen het geëerde publiek Toor de dienst GOUDA SCffOOyjIOVES Tan de Heeren A JONKHEID Co Toor de willekeurige baqdelwys wanneer de passagiers s morgens met den Heer C SNEL inederijdcn naar Gouda s aTonds een d u b b e 1 d tarief naar 5 hooic lumtn f 1 40 door eeTRl enoemde firma word geheTen Uw Dienaar C VAN npK LEUN Co i 3 SCHILDEBSENECHTS WORDEN GEVRAAGD bij w vji i r SOEST EEN SOLIEDE gebruikte docli gocil onderhouden PIANINO Fransch fabrikaat Adres met franco brieven onder de letters N P aan den boekhandelaar J W KXIPSCHEER Jr te Goudn Een Kaashandelaar vraagt prijsopgaaf van OOUDSOHE en LEIDSCHE KAAS uitsluitend puike kwaliteit en liefst van den landman zelf Betaling ü contant Adres aan J DüNNEE Kaashandelaar te Allewaar Cristallielder Ruw IJs 4 a 5 Cent per Kilo VEUCHTEN SAPPEN en LimOIVADES Bestellingen op Nieuwe Beaaenaap worden Tan beden af aangenomen De flesschen ter Tailing worden gehaald en franco terug bezorgd J BREEBAART Lz Met AUGUSTUS wordt GEVRAAGD tegen hoog loon Toor Keukentneld eene FME BIENSTBOIIE voor noodhulp of vast Adres Mevrouvr SCHOUTEN Westhaven Gouda Bericlit van Inzet Bjj veiling den 14 Jnli 1880 gehouden ten overstaan van den notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zijn de twee Bouwmanswoningen c a benevens diverse perceelen nitmaniend Weien HooilanJ gelegen in den polder Bloemendaa1 binnen Wttddinxveen te zamen groot 24 90 46 H A in bod gekomen als Tolgt Perceel 1 op 0 200 100 6 000 1 800 4 4 800 5 000 8 100 8 400 7 100 inmiddels verhoogd met Perceel 2 op inmiddels verhoogd met Perceel 3 op inmiddels verhoogd roet Perceel 9 op Alzoo te zamen in bod op 59 300 De AFSLAG blijft bepaald op V OE SDAG den 21 JULI 1880 des morgens ten 10 Ure ten koffieliuiïe vofk HENDRIK SPITHOVEN te addinximl Alle iuformatiën geeft voornoemde K aris ten zijnen Kantore D No 3 aan den Eerkweg te Waddinxreen alwaar verhoogingen op de perceelen kunnen worden gedaan tegen genot van Een Vgfde der verhoogsonunen Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last tongeriet en tydverlies van dit niikel en zou zeker gaarne ontheven zijn denzelven te moeten gebruiken Welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot inden hoogsten graad zijn versleten knimen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebroik T n Dr Chantomelanus Oogenw ateV B elke wassching der oogleden zak lOea de herstoUonde kracht der afgematte en V riWalfte ooifeu voelen wederkeeren zoodat den in véle gevallen den bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is opgebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bril behoefden gebruiken dit middel om voor altijd daarvan bevrijd te blijven bij velen ja bij oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men bij voortduring verptitht is op Terderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnen te steken enz euz Welnu gebruikt Dr Cliaiiloniclamis üogcnwater eu gij zult u beter gevoelen Het is verkrijgbaar a 60 cent per flacon bij T A G vanlleth Gondn IBeuzem ikr 8tCo Leiden 1 11 Kellei Zn V Vagpnsl Bots Nieuwkoop L A Scliouteii Schluler A Priua Zeienhuizen Ooatmoleustr Rottcrdam l