Goudsche Courant, woensdag 21 juli 1880

r Woensdag 21 Juli De FBEST COMMISSIE verzoekt de INGEZETENEN van GOUDA op Maatulag 19 Juli ter verhoo ng van de Feestelijke stemming GOUDA 17 Juli 1880 N 2481 1880 GOUDSCHE COURANT Nieaws eo Adverleiitieblail voor Gouda en Omstreken W J FGRTÜIJN J M NOOTHOVEN C MESSEMAKEB S B VAS LEEB M PEETERS Jz DI OOGLEEVER Vooreitter VAN GOOR D HOOQENBOOM C A VAN BERKEL W BEGEER Pentangnueiter J fiREEBAART In Secretaris LIQUIDATIE wegens overdracht van het MAGAZIJN te GRONINGEN VAN DEN HEER J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRUMËi TEELË 211IVËRA4R van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEUENT Koipersteeg K 227 JIKIEBERT HARKT MA maakt bekend dat z jn Atelier VAN A7 HEDEN DAGELIJKS geopeud is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGBOOTINGEN naar de laatsie vinding GOODA DbOK VA V A BBINKKAt OTtASM Openbare Vrijwillige Ver kooping op DINSDAG 27 JVW ten 10 ure door den het Huis aan de 1880 en vojgende dagen des morgens Dburwaarder J GOUVERNE en voor Delftkche Vaart No 38 te Rottcrd nm van SALOÏÏ MEDAILLOIT ea andere SPIEGiW Geëncadreerde StaalgravureSi BENEVENS VAN e meer andere LCJXE AUTIKELË Te BEZICHTIGEN Zondag en Maandag 2S en 26 JuUJ 1880 van des morgaiia 10 tot dea namiddags 4 ure 1 SINGEE S Origineele Naaimaclünes de tneest gemochte NoMitnachine der wereld zjjn te ROTTERDAM uiUluitraid verkrijgbaar in het aldaar 346 Iloogrstraat 346 gevestigd Hoofd Depót der SingerMoot schappij flliraar ook Naaimachines van alle systemen spoedig en goedkoop gerepareerd worden Agent te Gouda de Heer J Goedewaagen Afoordrecht F C Post Germania te 8leltin D ze Maatschafpg sluit ep zeer voordeelige Toorwaaiden alle soorten van lieiiensverxekeringe mfrenten enz Piogpectussen en inlichtingen bij den Hoofd agent A K v d GARDEN Turfmarkt ïouiia Aan den Heer Dr J G Popp KK Hof Tandarla te wxM Stad Bogneratraat uo 2 ik acht mij verplicht u betreifeuib uw K rcooni raee d ANATHEÏIIN MONDWATER te berichteu dat het al mijne rerwaohtiiigeu ver heeft overtroffen Het Kcbruik van het AN ATHERIN MOND WATER is voldoeude om de hevigste taiidpijucn te stillen eu haar 4iet te doeo terogkeereii In het belang der lijdende menschheid beveel ik het ANATHERIN HONDWATER allen lijders aau mond en tandpijnen als het beste aan Ik veroorloof u vau deze regelen dat gebruik te mnkeu als u goeddunkt eu noem mij met bijzoudere hoogachting Triest ür RONU VLDO HELLICH m p Dt pota van alleen echte Anatherin PrrptrnteD zijn gBveitigd en te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op da Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg F E van Santen Kollf apoth eu A Sohippereijn Co blatiwe porceeinwinkel te Hage bq J L P Snabilié apoth te Delft bij A J van Kijn en J E Kauwenhoven te Schiedam bij C Malta Gz j te Leiden by E NoordijiC te Utrecht bij i Altena en Kraan te Amiierdaui bij P V Windheim Co en II U Uloth Ct apotheek te Oudewatcr bij T J van Vreumingen te Schoonhoven bjj A Wolff Sociëteit Ozis Genoegeii MNSE MCALE d oor de Koninklijke Kapel van het Regiment ofldar Directie van den Heer V ö L L M A R op Maandag 19 Juli 1880 AANVANG S NAMIDDAGS l j üüfi HHP Heei u LEDEN en Coutribniq tefi tot de Feestdgkheden Vrife Toegang Dame en Kinderen 49 Cents entree f 5500 Voor bovengenoemde som O V5B TE NEMEN een beklante rijdende Kruidenier en BanleetlHikkersAffaire met daaraan verbonden Wagen Paard enz welke een ruim bestaan oplevert en nog voor uitbreiding vatbaar is Adres met franco Brieven onder letters BOS aan het Algemeen Advertentie Bureau van NUGH VAN DITMAR Rotterdam Nederlandsche Rhijnspoorwcg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Vaa AMSTEfiDAM AKNUEM en U XRECHï M BOTTEEDAM s HAGE en SCHEVE NINGEN Van Amstexbam 6 30 8 10 9 80 11 25 12 50 3 6 8 50 9 65 Arnhem 6 56 8 60 10 36 1 30 1 50 5 26 7 26 ÜTKïcuT 7 8 26 10 17 11 40 1 16 2 38 6 30 9 10 10 1 Harmclea 7 22 8 46 li Sf M 3 56 9 8S 10 36 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudewatcr 7 36 1 55 4 8 9 62 Aagkomat 7 5Q 9 10 10 48 12 28 2 15 8 3 69 4 25 7 10 6 10 58 Naak Moordrecht 7 53 2 18 10 12 Nieuwerkerk 7 53 2 18 4 2t 10 12 Capelie 7 68 2 18 10 12 HoTTïKPAM 7 53 8 35 9 18 10 30 12 81 2 18 4 5 4 28 6 67 10 12 11 4 ïeveuhaiieD Maercapelle 7 56 2 21 4 31 10 9 ZoetermeerZegwaard 7 56 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 GÜUVÜNUAOE 7 66 9 18 10 62 12 34 2 21 34 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Scheveningen 7 56 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 V B BOTTEBDAM SCHEVENINGEN en s HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT en 4BNHEM Van RoTTEBDAM 6 30 7 40 8 10 8 50 10 80 10 40 11 50 2 3 20 4 30 6 30 6 50 30 9 30 Capelie 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 43 Moordrecht 6 57 114 2 28 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 16 12 9 2 36 3 40 4 52 5 50 7 S8 8 65 9 53 Scheveningen 7 7 30 8 5 9 40 10 11 16 1 20 2 36 3 46 6 6 7 46 9 Gbavbnhaoe 6 25 7 30 8 8 35 10 10 10 30 11 45 1 50 3 5 4 15 6 35 8 16 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 50 2 10 6 66 8 88 ZevenhnizeiiMoeroapelle 6 55 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 5 10 43 11 13 12 1 2 38 3 37 4 49 7 26 8 58 9 57 Naar Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harmeien 7 16 8 5 8 31 10 62 11 21 2 41 3 43 4 55 7 31 9 1 10 Amsterdam 7 16 8 31 10 52 12 15 2 41 8 4 4 55 9 1 10 Utrecht 7 16 8 5 9 11 10 52 11 21 2 41 8 4a 4 55 7 31 10 AUKHFM 7 16 9 11 1052 11 21 8 43 4 551 7 81 Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieVen bij den Uitgever te bezorgen PanêSüaire VVcrkzaamhedcn Het onderwijsdebat ërd io de zitting van Donderdag afgebroken Ipor een discussie over de toelating van den Heer Sohaepmaa De Heer Lenting op hde het debat met de verklaring dat hy de touclusie tot toelating in strijd aoiit met de letter en deu g est der grondwet omdat een R K geestelijke krachtens dea aard der kerkelijke verordeningen eu statuten niet ophoudt geestel ke to zjjn wat met de Protestantsche geestelijken wel het geval is alleen door de heni ning der grondwet kon volgens spreker tlit bezWaar worden opgelost De Heer van der Hoop van Slochteren vereenigde itich njet de confclusie omdat het kerkelflk recht nooit ee i maatstaf voor ons staatsrecht kan zjjn Daar lueu volgens den heer Uredins uit edeltiioediglieid uit vrijgeviglieid of uit vrees om te kreuken zyn pliclit als lid der Kamer niet mag verzaken is hu tegen de toelating omdat die vo gens hem is tegen de duidelijk letter der grondwet Pe Heer van Eek diareutegen is voor een vrgzinnige uitlegging d r grondwet en wenscht de toelating op grond van het scherpziiniige apport der comnns ie ilat evenwel volgens den Heer van DeWen te vleel TjTijken di aagt van weileling en kronkeling om tot een bepaalde conclusie te komen De Katholieke geestelijke is gewijd en daardoor uitèe floteu vnii de Vertegenwoordiging waar het de haudhavini der grondwet betreft raag hij geen privilegie iter wille van vrijgevigheid of vriendschap toestaan De Heer Mees tracht als lid der commissie de opgeworpen buzwareji te weerleggen waarna de Heer üredius voorstelt vuu den I leei tjctiaepman een 8chiift lyke verklaring te verzoeken dut hiJ niet is geestelijke noch bedieiiatr van de Heer van Houten de toelating verklaard deu godsdienst Nadat en de Meijier zich voor hadden trekt de Heer B ediu3 zijn motie weer in Daarna spriik de Heer Creniers nogtegen en de H eren de Biebersteiu en Schimuielpenumck vóór de toeUting en vervolgens werd de conclusie vnn het Verslag net 55 tegen H stemmen goedgekeurd en d Heer Schaepiuan die zijn intrede tot veler verontwaardiging deed in het geestelijk gewaad beëedigd is Alsnu was in zake der onderwijswet het woord aap de regeeringj De minister van binneiilandsche zaken vehledigde vooreerst de regeering tegen hen die geweutclit hadden dat zij de wet zou laten rjisten Hg erkende dat de geldmiddelen moeten vcrsterlvt worden en wijst op de Indische bijdrage en de reiitewel Twee maatregelen van algemeen bestuur zijn aanhangig bij den Kaad van State Is een regeering die zich belogen laat afpersen maar ze niét uitvoert lang gezonk n wat dan to denken van eeu rcgeeriiiK die uit plichtbesuf een belofte heeft afgelegd en haar niet zou vervullen Üe minister van finabcii u vei klaarde dat de middelen dit jaar 118 luillioen zullen bedragen en de uitgaven Hö J milUüeii ioodat ruimschoots in do behoefte kun woulcn voorzien en voor het volgende jaar hoopt hiJ over de nieuwe middelen te zu leu kunnen beschikken In de zitting van Vrijdag was d3 oppositie weder aan het woord Üe lieer HciidenrijcK is volstrekt niet ovei tuigd dat de invoering dor wet niot is overhaast eu ongemotiveerd eii geen aanleiding zal geven tot schromelijke verwarring 1 Meende de Minister vai binnenlandsche zaken dat er geld genoeg ifas de Minister van financiën had op de renfcswet en de Indische bijdrage gewezen Aan kat overschot op den dienst van 1880 gelooft spreker niet alle bezwaren ziju onopgelost gebleven de regeering heeft eenvoudig gebogen wor den wil der meerderheid en juist deze zal door die invoering het meest achteruitgaan Ook de Heer Donner meende het noodzakelijk nog in de laatste ure getuigenis te moeten afiej en De financiëele nuaestie liet hem koud bet was hem niet om Jen tak maar om den wortel te doen hij komt up tegen de Staalsalmacbi die alle individualiteit vernietigt 81oot re s de Heer Heijdenrijck raet stichtelijke woorden zijn laatsten aanval de Heer Donner toonde zich ten slotte nog den predikant di dertig jaren werkzaam was geweest bij een Kerk die niet gespijzigd wordt aan de tafel van den Staat Eii als het woord van üod in zijne genade zoo eindigde hij uog eenmaal de leus wordt van de meerderheid öö van de regeering dan zal het eerste woord van haar programma zeker zyn recht voor allen Dit zal de wrake eu de vergelding ziJu als God ons Sb zege toebeschikt Uaarue gelooven wy dat de ond predikant Donner dit zou doen maar hoe zouden zijn strijdlustige medestaüderf handelen is er thans recht voor allen in de Kexk waai i thans bat gezag by na vermew Hii hebben VVie hebben zieb verklaard t geBdeterspelvorming al middel van apaisemeut vooqjesteld De Ueeren Corver Hooft en van Baar bespreken nog eens de financiëele quaestie de Heer van Houten den tennijn van invoeiing alsof daarover nog niets gezegd was waarna de Minister van tinanciën nog eenigo inlichtingen gaf waaruit bleek dat de middelen viildoende aanwezig waren Met 41 tegen 32 stemmen werd daarop een amendement van bevriende zyde om een quaestie van relienplichtigheid op te lossen verworpen over de artikelen der wet werd geen discussie gevoerd en eindelijk het geheele ontwerp met 4 tegen 27 stemmen aangenomen Alleen de heer van Houten komt van liberale zijde onderde tegenftemmers voor Was het resultaat anders geweest als die stemming een week vroeger had plaats gehad Na de aanneming van eeiiige natiiriiHsatiewetten leed de minister van binnenlaiulBche zaken eeu echec door de verwei ping van een ontwerp met 40 tegen 20 stemmen waarbij de aankoop van een huis op d n Vy verberg te s Hage werd voorgesteld tot inrichting van bureaux voor het rairjisterie Het voorstel weid door de heeren Cofver Hooft üratama en vau Kerkwijk bestreden Een tiental ontwerpen van geiing belang werden daarop nog goedgekeurd een tot kwijtschelding van boeten aan een aan nemer evenwel met 36 tegen 32 stemmen een vingerwijzing aan de regeering dat men het iu de vertegenwoordiging moede wordt aunnemeis van de veipliclitingen die zij op zich genomen hebben te ontslaan Aau het einde der zitting werd medegedeeld dat de commissie van rappoiteurs over het strafwetboek met hun verslag gereed is Door den Heer tjlodofioi werd aangedrougen op de behandeling in de volgende zitting vóór de begrooting Eeu voorstel van den Heer VVintgens om die commissie uu reeds dank te zuggeu voor liet verrichte werk werd door den Heer van Nispeu ah praematuur afgekeurd met welk gevoelen de Kamer ioh vereeuigde In de zitting van Zaterdag werden de aan de orde gestelde ontwerpen afgedaan roet deu spoed waarmede de Kamer gewoonlijk alles afdoet op den dag dat ziJ op reces gaat Niet minder dan 7 wetsontwerpen en twee conclnsiën passeerden iu enkele oogenblikken de revue vervolgens de vaststelling der huishondelyke begrooting voor 1881 in Comité generaal en daar gingen de leden om elkander onverwachte gebeurtenissen daargelaten eerst in September weder te ontmoeten Vau de ontwerpen lokte alleen dat tot onteigening voor den spoorweg Zwaluwe s Hertogenbosch een korte discussie uit De Heeren van Baar eu Verheijen betuigden hunne ingenomenheid met de gekozen richting doch zonden meer stations of halten wenschen De Heer Kool bestreed eenigermate het ontwerp ait defensiebelangen hetgeen de nestor der Kamer zooals ook de V oorzitter thaus reeds den Heer Bieberstein noemt aanleiding gaf een toost op de ministers van Waterstaat en van Oorlog te slaan De minister van Waterstaat acht de gekozen richting voor de defensie even doelmatig als die door den Heer Kool voorge mn VVat de stations en halten betreft heriiweft de minister dat de weg haar doel zou missen als aau aller wenschen werd voldaan jooh Kaatsheuvel waarvoor de Heeren van Baar n Verheijen bijzonder in de bres wareu gesprongen zou eeu station hebben Ook een der conclnsiën gaf nog tot een koite gedacbtenwisseling aimleiding Het gold htet adres van éeik HeerrMi i tutm hauer Secretaris der Academie van Wetenschappen te Haarlem om wederin het genot gesteld te woideu van een hem vroeger toegekend wachtgeld De regeering had hem dit op grond van art 9 van het Koninkl Besluit vau 24 Juli 1869 Sb n 142 ontnemen omdat hij voor een hem opgedragen landsbetrekking Ilispecteur van het lager onderwijs in NoordHolland het genoemde secretariaat niet wilde opolferen terwijl de directeuren der maatschappij de gelijktijdige vervulling der beide betrekkingen uiet Konden goedkev ren De Heer van Kek brak een lans voor den Heer von liaumhauer docli de Kamer stelde met 52 tegen 4 stemmen dien heer in het ongelijk IJeed waren vele leden huiswaarts de overigen vol deu spoedig Laat ons hen eeu pleizierige vacaiitie toewensehen niet verontrust door het vele dut ouiifgedaau bleef als drankwet rentewet straftt ct eu wat er meer moge zyn Ti BUITElSrLAND liultenlaHtiscli Overzicht De zuiiierrust is da ir voor staalsUtdan a diplomaten Vim daar dal het nieuws scliaarsoti begint te worden He nttiii Ier Fr insche kamfrs is gcslaten iu oeiie iiiijaarzmiiig i il lueu tradilen de astuil i yerder af te werken De lenaat moet de f amphe bcjtrpatfiig iioï afdoen en l iu l eziiineu aau Ie tarieveiiyet Werk cnoeft dus Der kiinitr w irtit iioj de vet op de niiildrleu en een n iiital audew luiken ia do eerst pla il8 de wtitcii op het i t pudefwijs eu Ie heryorming dtr rechterlijke inaclit De ïulverin van de reuhlbaukeu va i logitiinislische lïonaparlisliseiie en dericale btstanddrelen die de politiek mt ngen ut het r cht kan tiict pl mis htWieii nn leiiütevolije eeiier fjevfiuihj ce kiiiriinrlnig van het hejïiiiSLl Ier üiidf ttbuuiiüd viiu t e reeliteia l ucU Ziil er wel iiitt HuÜLTS op te virden zijn De cUriciku vnidLii het heel onaiuigeiijHiii d it het grjote feest zoo goid is il gelojpeii i ijkiuiu n