Goudsche Courant, woensdag 21 juli 1880

verbonden waren Met bijzondere vrru de begroet ik daarom deze samenkomst Moge het resultaat daarvan zooveel geluk brengen als ik eusoh terwijl ik mijn glas op de twaalfde bijecukouist der Skandinavische natuurvorschers ledig In het verslag betreffende hel gesticht Meerenberg over 1879 uitgebracht door den directeur dr C J van Persgn komen eenigeopmerktiigeu voor aangaande het outstaan van krankzinnigheid door het misbruik vau sterken drank alsmede door overdreven godsdienstige begrippen voor zoover dit is kunneu nagegaan worden bij de patiënten die gedurende het afgeloopen jaar ter verpleging zijn opgenomen Op een lolaal vau 104 mannen werd als oorzaak vau krankziunigheid 25maal opgegeven misbruik van sterken drank en 2maal overdreven godsdiinstzin terwijl van de 79 vrDuweu het misbruik van sterken drank 2 maal als zoodanig genoemd wordt De vijf bepaalde dronkaards waren aan hel einde des jaars omslagen of zouden ontslagen worden Of het verblijf in het geslicht hen genezen heeft van de zucht uaar spiritus wordt zeer betwijfeld Het verblijf in het estichl kan meestal te kort duren om die neiging uil te roeien Allen hadden de beste voornemens doch of zg ze zullen volbrengen is eeue vraag die meestal outkennend moet beantwoord worden De gevallen waarin overdreven godsiliciistige begrippen aanleiding gaven tol het ontstaan van kraukziuuigheid of deze bevorderden waren gering iu aautul Zaterdag nacht is de bliksem geshigen in den vleugel Celer cellulaire gevangenis Ie Rotterdam zonder echter brand of persoonlijke ongelukkeu te veroorzaken De aangerichte verwoesting is echter zeer groot Waarschijnlijk is de bliksem hetiij al dan niet langs den afleider tegelijkertyd in 2 der op den vleugel staande gemetselde lucblkokers geslagen welke vernield uerdeii met het gevolg d f deze MKauiassa het plafuud deed bezwijken en daarmede naar beneden vallende deu 3 decimeter dikken vloer vernielde eu met groot geraas iu het soulerrciu terecht kwam Zaterdag nacht ongeveer ten 2 ure sloeg de blikieAi in de woning van fi Ruitenbeek te Capelle a d IJsel bij het Kruliiigsche veer Ineen oogWriitk tgds stiHld hel huis in lichte laaie vlam De Spuit van hel l ralili sche veer was spoedig op de plaats des ouheils Gemengde Berichten Het volgende bericht lezen ij iii ooveel bladen dat wij het wel moeten gelooveu Tnec muschjes hebbeu eeu nest gebouwd eu kweekeu hun kroost binnen in de bel die hel vertrek der tniuen aankondigt V illiarasport in Pennsylvauiri Dr bel is omireiit achttien duim in midiletlijn en wanneer de hamer er Qp slaat geeft zij een oorverdoovenden klink inaiLf ondanks hiutr klank en bet geratel eu gerommel Itau looomotieveu eu wagens blijven de vogels ongestoord Ket maunclje z l zelfs dikwgls op deu ijzeren hamer terwijl die slaat Het gevul is bijna zoo sterk als de zwaluwen die iu een der kanonnen van Sedan hua nest hadden en zoo dikwijls tiet gi ladeu werd er dit ffogtu om na het schot terstond hare oude plaatSfifhCrritmeii Eeu gewi Idige orkaan met regen en onweer bezocht eergisteren een groot deel van Engeland en Ierland De bladen bevatten berichten van verwoestinuen uit Cork W itfrford Liverpool Tavistock Brandfaury Aylesbury Nuneton Northampton Huntingdon L uculii en Li icester Overal overstroouiingeu vooral te Leicester waar een spuorwegviaduct werd weggespoeld en verscheidene huizen door deo bliksem iTerden getroffen Zekere ilr Tanner uit Minnesota is te New York de held van den dag Dezq man beweecl dal wat de doctoren prekeu vau sterven dode brek aan voi dsel maar nonsens is en dal hg g akkelgk 40 dagen zouder eten kan leven De 20 en Juni begou hij te vasten ijverig bewaakt door commissies van geneesheeren Op den 16den dag van zijn vasten had hij 25 o aau gewicht verloren Zgn pols was 95 zijn temperatuur 98 Hg was vroolijk maar zwak eu zenuwachtig Hij drinkt nu water inuar eet nog niets GEVONDEN eu auu het Bureau vau Politie gedeponeerd Een Hing met drie SLEUTELS eu eeu HOROLOGI E SLEUTEL I N Q E 2 o N P K N De ondelguteekende hoopt te handelen in den geest onzer giheele Burgerij wauiieir lig als lUf t ontVeiiHPU ih t de iii lag de beste U fspraak i on de Kepubliek Men viriekertdat de verdere nitvoiriiig ran de Maartbeslaiten bepaald is op 20 leier Het aantal leden aii het parket dat ontslag lieftt getraafd om de uitvoering van de Maart U sluiten bedraagt thans 164 Verder verneineu wij per telegram uit Parijs dat de prefectorale raad de verkiezing van deo communard Trinqnet tot lid van deo Vargschen gemeenteraad heeft vernietigd omdat de verkozenc niet in het genot as van staatkundige rechten op het nogenblik cijner verkiexing en nog geen les maanden iu de gemeente had gewoond Oe clerioale bladen van België kunnen het niet eens worden over de vraag of de cïericalen al dan iiiet moeten deelnemen aan de eesten ter herinnering aan Belgie s onafhankelijkheid De heethoofden zijn voor algeheele onthouding Andereii die meer politiek te werk gaan verkiaren dat cij hoewel met den dood in het hart aan de vaderlandsche feesten deel zullen nemen Het JourHat ile Bruxelles staat o a dit laatste gevoelen voor De Belgische geestelijkheid van hare zijde heeft besloten dat een Te Deuin z d geiongen worden Er is sprake van eeiie internationale tentoonstelling ie Lissabon iu 1882 Ofschoon het plan nog sitchts i breede omtrekken beslaat mag men verwachten dat het behoudens onvoorziene omstandigheden ver wexenlykt zal worden omdat de personen die het opgevat hebbeu alleszins geschikt ivordiu geacht voor hunne taak Volgens Aen te Liss ibou gevestigden berichtgever der Ind beige zou een iiiteruatiOEale teutoonstelling vooral voor Fsrlugal eeue voordeclige onderneming kunnen worden en het is dus te wenschen dat het den ontwerpers niet aan ondersteuning moge ontbreken Tusschen de gematigde j arlij in bet Deensche Folkething en de conservatieve van beide Kamers is eeoe overeenkomst gesloten volgens welke het tot stand komen van eeiie wet op de legerorg inisatie welke reeds de goedkeurii g der regeering heeft gevonden zoo goed als zekfr zou zijn het leger zou bestaan uit 38 talalj ns van l iie 15 cscadrons en 19 battergrn Daarvoor zouden echter 300 000 kronea tneir gevotderd worden dan voor de tegeuwoord e legerinrichting iioodig is De ieniehe pachtwet vordert weinig in het Engelsche L igerhuis de oppositie vertraagt den gang vao zakea l or allerlei amendementen terwijl het prestige der Regeering il geilanld door de wijzigiageu die zij zelf iu het ontwerp toeliet Gladstone heeft Zaterdag gezegd dat de zitting noodzakelijk langer zou duren indien men op de ijze voortging De oppoaitie zal zich eeliter door zulke bedreigingen niet laten afschrikken De verkiezingen in Chester zijn door de rechtbank nietig verklaard wegens bewezen omkooperij twee liberale leden van het Ltüerhuis w uirvan een lid is van het Ministerie verliezen daardoor bun mandaat De heer Oaifleld hei ft verklaard de candidatnurder repvblikeiusche pailij voor het presidentschapder Vereeuigde Stalen au Noord Amerika Ie aanvaarden bij ceu Bchrijten waarin zeer nauwkeurige aaw ziogen zijn vervat over de politieke richting van ditu caodidaat indien hij tot prisidcut mocht benoemd worden Elf WWME Nu fl ons nederzetten om onze taak als verslaggever der fee t ieriug ter ecrc van onzen Burgemeester Ie vervullen gevoelen wij ztkcreu schroom Kene volledige beschrijving is even onmogelijk als de heerschende geestdiift getrouw weer te geveu Op onze morgenwaudeling trof het ons dat bijna 11e baizeu met laggen waren versierd overal op alle straten eu gtBohten en stegen overal zag men de driekleur of hit or iijevaandel wapperen iu den frisschen wind betcbeneu door de gouden atraleu d r zon Bij den he r C i G Prince sagtu wij boveo op het huis ecu wille vlag waarin het wapeu van Nederland to van den Bnrgeraeeater terwijl in een der hoeken de Goudsche kleuren aren aaugtbrachl Ook versieringen troffen ons oog die unset ijfclil iu den aiond door de illuminatis nog te fraaier zullen uilkomen Onze aandacht werd getrokken door eea zeer fraaie ecrepoorl in de Keizer lrê t eu door de versieringen van de bh Pastoor Ponw D Samsom Breebaart de Vooijs D Hoogenboom Huogeuboom v d Post Leefsma en Kiebert J vaa Dautzig D C Samsom Mej Qnast Mevr van Goor Roest van Limburg D G van Vreumingeo van de Garde eu Vrglandt J SwilMT ea Mr J Fortnyo Droogleever Ten elf ure begon hit carillon het sein tot de algemeeue feestviering te geven Vioolyk klonk bet lang zal hq leven door de lucht dat gedurende dezen dag Dog ontelbare malen zal worden aangt hevea en dat nog vele jaren moge worden aaogehe eu waar het onzea Burgemeester geldt Overal heerscht drukte hier ia men besig de ilkninsti etoeiteUeu iu orde te brengen daar bespreekt men het weer elders zijn een paar commissieleden in overleg De kinderen die uit de scholen komen vermeerderen de drukte door hun vroolijk gejuich De muziek der schutterij begon len 12 ure haar taak en werd ten ure door het muziekkorps van het 4e regiment Infanterie afgelost Het was geilurcude den geheclen miildag een aardig en sroolijk tooucrl op de markt slechts noode scheidden wij er van omdat het concert van de kapel der Grenadiers in ffOuS Genoegen ons riep Ongeveer kwart over ceneu kwam de Burgemeester met zijne echigeiioote eu verdere familie daar verwelkomd door de commissie met een bouquet aangeboden door de jongejufvrouwen Betsy Bcgeci Johaun Breebaart en Sophie Peelers waarbij de heer Pavoordt voor een siejjijken ruikerdrager had gezorgd eu met fanfaren van hel geliefd corps U l piHChlige oonoart werd door vele stadgenooten en vreemdelingen bjjgewoond hel keurige programma en de smaakvolle uilvoering voldeden algemeen Daarna volgden een paar uren pauze feu zes ure was het muziekkorps der Schuttery weder op zijn post en hield de steeds grooler en grooler wordende menigte aangenaam bezig Eu zoo nailenle langzamerhand de lyd dat de lichten kouden worden onlalokeu Nog eens zg heriuuerd dat we eeue volledige beschrijving te midden der feestviering onmogelyk achteu Hetgeen we onwillekeurig vergaten luoge iu een volgend nummer geplaatst worden BJialve de verlichting der boven reeds vermelde versierde woningen behalve de lUuiniuaüe van Haven Tieudeweg Hoogstraat trok onze aandacht in de eerste plaats de muziektenl die een prachtig effect gaf dan Vredebrsl met tijn Hulde aan den Burgemeester 13 Juli en de wapeus vau Gouda en van den Burgemeester Vau deze laatste heraldische allegorie vooratelleude de stad Gouda hulde brengeude aan haren burgemeester is ous de volgeude verklaring gegeven Hel sladswapen op eeu velit van keel rood doorsneden met een rechtueêrgaande streep Heraldische paid vau zilver rechts eu links in hel schild zes zilvei i sterreu van stralen opgaande 1 2 3 rechis 1 2 3 links Het wiipeu vau den Burgemeester op een veld van gonil eeu nchl opspringende leeuw vau keel rood getongd en geklauwd van lazuur Beide schilden zijn vereenigd en gedekt door de atadskroon De datum 13 Juli herinnert aan het frii Ontwerper en uitvoerder daarvan is de Heer E Wessels Wapeuschilder des Konings Ie Uotterdam Dan de iUumiuatie yiu den heer D C Samsom voorstellende deu NedMlandcchea Leeuw waaronder het volgende Eendracht maakt macht Hulde aan onzen Burgemeester Mr A A V B IJ en Echtginoole Verder de prachli e illuminatie a la giorno van de Slolwijkersluis eindigende in een eereboog eu ook de eerepoort aan het Oude Mannenhuis Voorts de gasornamenten by de HH D G van Vreumingen D Samsom G C de Vuoijs van Bemiiiel Bahimann vau Santen den Deken Wuur de letters V B IJ fonkelden C A vau Berkil W Begeer M Peetrrs A Nortier de Heeren G B van Goor Zoiieu een keurige versiering bij deu Pastoor op de Gouwe en vele anderen Hoe vele malen de woorden Uulda aan den Burgemeester ous tegenschitterdi n is niet op te geven Het heerlyke weder gaf aan alLs een tooverachtig effect de talloozc meuigle die op de been was debijvalsbetuigingen overal w iar de Burgemeester zich vertoonde oiivergetelyk maken zij den beerlijken dag voor oud en jong In hel begin van den avond had zich de Feestcommissie ten huize van haren Voorzitter deu Heer W J Fortuijn Droogleever vertenigd ten einde gezamenlijk het album met de ailressen van dankbetuiging aan te bieden aan den Burgemeesli r Bij deze gelegenheid hield de Voorzitter ile volgende toespraak Mijnheer de Burgemeester De argeraardigdeu 1 die bij gelegenheid Uwer benoeming tot Lid van j Gedepu eerde Stalen vaa Zuid Holland U den wensch van een aauUl ingezetenen van Gouda overbrachten dat U mocht kunnen besluiten voor die eervolle benoeming Ie bedanken eu uizoo Burgemeester van Gouda te blijven bebbeu tbans de aangename laak te vervullen de adressen over te brengen vau vete ingezetenen bunuen dank inhoudeude wegens dal genomen besluit Die Adressen bevatten de naamtetkeuingen vanmeuschen uit alle standen en rangen ma ir die allen doordrongen zijn vau t gewic il di T beslissing voorGouda die allen de opoffering waardeeren die Ge U uit liefde voor Gouda uit gehechtheid aan Uwe i geboortestad getroost Zy meenden dat in gedachtenis te bewaren door U i by hunne adressen dit albuai aan Ie birden als een gedenkteeken ook voor het nageslacht van de algeineeiie achting die gg geniet wal ge voor Gouda waart enverder iiju wilt J Op deu omslag vau dit album staat het wnpen van Gouda en zal Uw familiewapen worden aangebracht Beide wapens vcrceaigd behooreu daarop ala t ware een zinnebeeld dat Gij en Uwe voor ouders dikwyls met Gouda één waren Burgemeester I Gij draagt een dubbelen naam dien Uws Grootvaders en van Uwen Vader beide Burgemeester dizer Stad Onder hun bestuur was spreker lid van de Regeeriug eu van den ll iad en hij kan dus bg eigen ervaring zijns overtuiging uitspreken Zij waren beiden voor Gouda een zegen En waardiglgk zijt gij met inachtneming van den vooruitgang op ivder gebied in hunne voetstappen getreden Een bestuur van ruim 16 jaren gaf daarvan zoo vele en zoo velerlei bewijzen en van daar dan ook de algemeene geestdrift by t vernemen van de tijding dat ge geeu afstaud dcedt van hel Burgemeesterschap dat ge Uwe krachten en vermogens ten nutte vau Gouda wilt blijven besteden God geve dat dit lang moge zijul Dat ge laug in t genot eener goede g ezondheid in t bezit uwer echtgenoote en van lalles yat u verder dierbaar is aan het hoofd dezer gemeente moogt blgveu staan den bloei der gemi eute eu de welvaart der iugezeteneu moogt blijven bevorderen zoodal ook het uagcslacht van U moge getuigen Ook by was eu bleef voor Gouda een zegen Nog was de Commiuie daar en reeds stond Apollo s liedorlafel gereed haar ovatie aan den Burgemeester te brengen Ook dit gedeelte der feestviering voldeed algemeen Er werd goed gezongen het was in weerwil van de massa menschen op vrij groolen afstand te volgen en hel geliefkoosd ffitn NtirlB dtci bloed werd door vele dilellauteu getrouw mede gesongeu Niet minder dan A polio en zijne directeuren verdienen de beide mnziekkirpsen en h irc directeuren een woord van waardeering eu dank Hun zware laak werd verdienstelijk uitgevoerd Ook het vuunvrrk voldeed algemeen De slot decorstie was vooral keurig netjes Eu hiermede is onze bi chrijvinsr nfgrloopen We hebben een allerprettigsl feest gevierd ttr rere van onzen Burgemeester De uitstikinde houdiug der burgerij erdieut daarvoor lof de feea coninrissie dunk Eu wanneer we dan aan hel slot nog een ile zoo dikwerf veruomeii juichkreet hrrhahn L Mig leve onze Burgemeester I dun wille we daaraan toevoegen iets dal minder gehoord niiuir iiiil minder gewenschl werd Lang leve ook zyne echtgenoole Zij die eerst voor eeu paar jaren lot ons kwain en vau wie het dus uiet zou te verwonderen zon geweest dat zg de voorkeur aau de aanvaarding ifir eervolle benoeming zou hebbeu geg ien omdat daardoor de gelegenheid on sloiid het stille Gouda met de vroolgke reaidentic en h iar hifilijVe omgeving te virwisseleu maar die intrgendei I zoo noodig de seha il in ons voordeel deed overhellen en die aan ieder die l maar hooren ilile liare groote bigdschap over bet genumcn beslait betuigde tg de waardige eohlgenootc van ouzcu Burgemeester geniete met hem nog ei n lange reeks van jareu vau de achting en loegenigiuhein h irer stadgenooten Ling leve onze Burgemeester eu zijiie echtgenoole BINNENLAND GOUDA 20 Juli 1880 De Commissie uit de Provinciale S ateu belast met hel onderzoek der vaors illrn van Gedeputeerde Stalen omtreut den waterweg tusschen Amsterdam en Uotterdam heeft voorgesteld de subsidie goed te keureu op de door Gedeputeerde Staten gestelde voorwaarden met deze wijzigingen dal bet plan door Bu gemeesler en Wethouders van Gouda sub c overgelegd worde gebezigd ietizij de Itegeering en Gedeputeerde Slalen in ondeflinge ooereenaltinming oordetien mogen dat een geringe wijzujiiig tan dat plan in hti algemeen belang noodeakelijk are De cursief gestelde woorden komen in plaats van de door Gedeputeerde Stalen vooritettelde leiizij de Kegeering na onderzoek oordeeleu mocht dat een der beide andere door het Gemeentebesiuur van Gouda overgelegde plannen sub a tn b het algemeeu belang voldoende dient en te verkiezen is dal op de verhooging der spoornegbruggeuvan den Itijnspoorweg bg Gouda eu bij Gouwesluis in dier voege dal de onderkant der brugirggersminstens 3 M f A P zullen moeten komen door Gedeputeerde Staten met kracht bij de Regcering zal worden aaugedrongec Deze voorstellen zijn iu de vergadering van heden aan de orde gesteld eu big kens zooeven ontvangen lelegrnra Na verwerping van het voorstel Hein om vrije vaart te cocditioneeren werd punt I conclusie der comOiissle met 56 tegen 12 stemmen aangenomen de overige zonder hoofdelijke stemming Zaterdag middag ia in de sloot tusschen bel plantsoen bij deu Katlensingel en de Nieuwe Haven alhier een ruim 4 jarig jongentje verdronken Naar men vermoedt moet het al spelende er ziju ingevallen zonder dal men het heeft opgemerkt Gisteren middag ten 12 uren werd een zekere schipptr V in de Peperstraat door een toeval getroffen waardoor hij tegen een muur aanviel en in ziju gelaattwaar gekwetst werd door de hulp der omstanders werd hij nog al spoedig bijgebracht en naar zgn schip vervoerd Gisteren morgen circa elf uren outstood brand Ineen huis Wijk K N 224 in de kuipersteeg alhierbewoond door de Jong Dank zg de spoeilig aangebrachte hulp bleef het gelukkig bg een begin daarmet deu vrg hevigen wind de dicht bevolkte buurt aldaar groot gevaar had geloopen Twee spuiten waren aanwezig Naar wij vernemen is door i e Hervormde Vereeniging Orimje en Nederland gisteren avoud te half acht ure een dichtstuk in prachtband als Hulde aan deu Burgemeester door het Bestuur dier Vereeniging asngebodeu Te Stolwjjk is hel dertienjarig looinje van de weil A tan Vliet venlronki u Met nog een kiia ip van tijn leeftijd aan het visschcn zgnde sloeg hilkliiiic vaartuig om en werd door eeu paar ilaar aan hel weik zijnde personen slechts ééa der twee knapen gered De hooioogst is in de Krimpeuerwaard veel bevredigeuder dan in hel vorige jaar Voord de kwalileit van het hooi ia bi ti r Ook de opbrengst zal meer bedragen eu rniin voldueude ziju De tweede u de belooft mede veel Door den kerkernnd der Henormde gemeente te Lekkerkerk is het vi Lende tweetal predikanten geformeerd Da van Dis te Westmaas eu Ds van Wgk Ie Edam Hel traelement vnn den hoofdonrlerugzir der school van m n 1 q te h kkerkerk i met ƒ 20 verhoogd en gebi ht op 1400 Nog wrrd b sloten le schoolzelden te brengen van ƒ 3 50 op ƒ 4 50 in de maand met inbegrip van schoolbehoeften en de avondschool af te schaffen waartegen de schooluren op deu dag worden vermeerderd De gemeenterekeniug vau Vlist over 1879 bedraagt in oulvangsl 319fi 23 j eu in uitgaaf ƒ 2744 417 eu sluit derhalve met een batig slot voii 451 82 Staten Qeneraal Twbrdb K iUEa itiiug vnn 18 Juli In deze tilling zijn al de aan de orde gestelde sehfiden weisonlwerpi it afgedaan Daaronder liehoorile lie onteigeningswet voor ilen spoorweg Zwaluwe s Bosch welke richting bijua algemeene inslcmining vond hoi wil de heer Kool haar met het oog op de bel ingeu der veidediging miudtr wenschalgk achtte De Minister van Watirstaat had bezwaar tegen vcrluc rderiug vau het aaiitut haltiii waarop de heercu tail Raar en V rhiiji ii aandrungai De kamer hiefi zich vereenigd met de meening i treT commissie die de Etgeeriiig iu het gilgk sttlde tegenover ded heer Dr van Biumhiiuer die verzocht wederom in het genot van wachtgdd Ie treden nadat lnj voor eene hem anngeborten laiidsb lrekking die dat genot deed ophouden bedankt had Door dit besluit wi rd een voorstel vau den heer vau Eek om te verklaren dat den adrissant ten onrichie het vacht ild was onihonden als verworpi II beschouwtl Z e ous lioofdarliltel De Kamer is tut nadere bijeenroeping gescheiden De Eerste Kamer zal Maaiidugaroud 26 Juli bijeen Louieii Wij waren niet voornemens terug te komen op liet voorgevallene tusschen de Knnierledeu Moens en VV iatgens in de zittiuii van 10 Juli en ook thans zullen we over de zaak geen woord spreken Dat we er nog eeus aan herinneren moeten vindt zijn oorzaak in een zctr merkwaardig schrijven van het ruonischkatholiek kaïue lid des Araorie van der Hoeven in de Nieuwe liollerdamacie Courant van Zondag De Ti d schreef in zijn Nr van 13 Juli eeu hoofdartikel lat tn laaghartig waarbij ualiiurlijk de liberale partij en vooral de heer Moens het moisten ontgelden Dit is te urdidigen iiiaar de toon waarin het artikel gischrrvin werd is zoo fatsoeiilgk als men het zelfs van de redactie van de Tijd niet gewoon is Slechts ééne zinsnede ineeueii we ter verduidelijking zeer tegen onzen zin te moeten afdrukken AU baiidrekels zoo lezen we o a die op de ketting schieten iu geval ecu bezoeker wat ditp op hel erf dringt zóó schoten ze de liberale kamciledeu bl iffeud en huilend eu schuimbekkend op deu heer Wiutgcus toe In de leiskamer der Tweede K imcr ligt ook de Tijd op de tafel en op het Nummer waarin het bovenbedoelde artikel voorkomt werden de volgende woorden geschreven umanoeutre contra candidatnur Schaepman d A v d Hji Deze woorden doelden blijkbaar op de in die dagen bij de Kamer aanhangige quaeslie omtrent de toelating van deu geealelijke dr Schaepman Er werd door aangeduid dat dergelijke taal als de 7i i goedvond te gebruiken wel eens aanleiding kon geven dat dr S niet werd toegelaten als kamerlid hetgeen zonder eeu zeer gewrongen grondwetsverklariog ook niet mogelijk zou gewrest zijn l e Tijd vestigt iu zijn Nummer van Zaterdag de aandacht op deze vlegelachtigheid die meer en meer onder de legeuwoordige kamerledeu het parlementalrisine de hoffelijkheid vervangt Het insinurerl dat die woorden op het Nnmmer van Dinsdag zijn geschreven door eeu liberaal die om die ongergmdheid bij dezen of genen ingang te doen vinden de kanlteekening voorzag met de initialen vau een der katholieke afgevaardigden iu bel begin dezer Heek aldns vervolgt hel hoofdorgaau lau t ultrainoiitanisuie werei dau ook iu de Kamer ijverig bet gerucht verspreid dat de katholieken ongaarne de komst van dr ïïehai pman iu de Kamer zonden zien ent enz De kautteekcniiig onder ons artikel schijnt te hebben moeten ilieuen om aan dien onzin voet te geven Maar wat regt men er wel van dat tol dit einde en op deze wtjze misbruik gemaakt werd van deu naam vau een katholiek lid i Kan men na zulke voorvallen de lee Zaal der Tweede Kamer nog voor een plaats aanzien waar de regels gelden die lot dusverre in fatsoenlijke gezelschappen in twaug ziju gebleven Nu komt eu dit is te merkwaaruig om het onvermeld te laten het voorafgaaudc was shchts als inleiding noodig het katholiek lid van wieus uaam misbruik zou gemaakt tiju de heer d es A norie t an d er H oeven niet met zijn initialen tuaar met ziju volte naam onderteekeud in de Nieuice Rolterdumscïui Courant het meest verafschuwde der liberale bladen verklaren dat de insinuatie valscb s a t dal bij zelf die koatteekening op het art vau de Tijd schreef Hij doet dit in deze bewoordingen Naar aanleiding daarvan d i van t artikid in de Tijd van Zaterdag wensoh ik mede te deelen dat de woorden Manoeuvre contra candidatuur Schaepman d A V d il door mij onder het artikel i jk en laaghartig zgu geplaatst en dat ik die wuordea vothuud Ik mag niet aannemen t i de Redactie vau de Tj d zulk eeu onzinuig ru Jif de grofst schcld lyrick gesteld artikel in haar kololtimeu zou hebben opgenomen iudien zg uiet de beeloeling h id aan de candidatuur van dr Schaephian te schadeu De Uidaciie die zulk eeu artikel kon gocdkeurin thans over gemis van defligbi id betchaafdheid keurigheid kirsclihi id netgemanierdheid enz bij iindi ren te hooren klagen dit be ijst eene mate van zelfverbliiiding waarmede een verstandig man slechls mededoogin hebi en kan Ik V as deze inededeeliiig naar ik meen aan mijne medeleden en mij zelveu versehuldi d en ben u zier dankbaar voor de ruimte iu uw vcelgekzeu blad daarvoor afgestaan Des Amüeie van deh HfiEVEN Zoo wordt de Tijd gedesavoueerd door len di r ineist eminente Uden der pnrtg waarvan zij i boofilorgaaii heet te ziju zoo wordt door dat einiiienle lid de miiioiuvre van de Tijd ma t licht g bracht die iu plaats van te iragen aau deu duor de initialen aangewezen man hebt gij dat gesclirevcu dadelijk een ander een onbekende be chuiiligl alsof t zoo maar niets ware van ten valsulie haiulltTkcning l Is waar de redactie nirende dat een lüieraal de kautteekening stelde en die lieden zijn tot ullis ii staat m ar dete verontschuldiging moet van de baud warden gewezen nu het bleek dat geeu lilirraal maareen geloovigzoon der kerk het artikel brandmerkte Wellicht verontschuldigt de Tijd zich thans met het spreekwoord zou iils de wa ird is vertrouwt hg zijn gasten Tegenover het lid van den gemeenteraad iu de Zaanstreek die meende dal men ile inenscheii maar dom moest lateu omdat hiernamaals toch alles terecht komt stellen wij de toespraak deier dagen do r den koning van Zweden op het feestmaal der Skandinavische natuurvorschers gehouden eene toespraak die ofschoon maar eou toast iu ous oog nog bi l ingrijki r en zelfs mooier is dan eene troonrede De koning zeide ik st l een dronk in op deze zameiikomst Heerschappij wordt verkregen door arbeid De mensch bestemd tol heer der natuur kun dit doel alleen bereiken door de keunis lan de gilieinnii der iiütuur Maar arbeid en keunis kwetken uii t alleen m tcht maar ook liefde niet alletn heerschappij ook verbroedering Daar niiunrlljk grnieriischnppelijks arbeid gischeiden volkeren vereenigi zoo geli l dit nog meer voor hen die reels te voren door den broederband met elkaar