Goudsche Courant, vrijdag 23 juli 1880

Vrijdag 23 Jall 1880 N 2482 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken dank toebrengt oor helgeeu zij dezer dagen met tooVeet moeite en zorg heeft tot stand gebracht om blijk te doen geven hoe eene bevolking van 18000 lielen men mag gerust zeggen met bijna eoupjrige stemmen op velerlei wyze hiire erkenteIgklieid heeft kuuneu openbaren jegens haren Burgervader die gehoor gaf aan den uitgesproken weusoh om Ie blgven voortgaan met wijsheid en liefde hare veelzijdige belangen te behartigen EEMIJ oudste Wethomler Laatste Berichten Brussel 19 Jnli Op het dejeuner in het ten toouslelliugspalcis ter eere der builenlaudselie journalisten heeft de vertegenwoordiger der MiddMurgache Courant een loost uitgebracht waarin hij zeide dat de meeste Nederlnndsche journalisten ofsclioon allen met de beste gevoelens jegens België bezield uil kiesohhoid jegens hun vaderland hailden gemeend zich van dit feest te moeten oulhouden maar dat de Middelburgache Courant hunne zienswij7 e niet deelt Laat ons deelnemen aan de verkondiging van den roem van het tegenwoordige niet van het verledeue De wederzijdsche volkshaut is verdwenen De diplonatie heeft de vereeniging der beide landen tot stand gebracht en vcrnleligd Men had twee volkeu vereenigd niet ter voldoening aan hunne ivensohen maar ter verwezenlijking van politieke bedoelingen De spreker eindigde met hulde te brengen aan het rije bloeiende Belgiè De Miaister van Binnenlandeche zaken RoliuJaoquemyns verklaarde dat hij niet voornemens was geweest hier het woord te voeren maar dat hij zich thans gedrongen gevoelde te antwoorden met een feeftdronk 6 Nederland M achtte zich gelukkig dal op dit feest gc oeleils aren aan den dag gclegil van broederlijke genegeuheid jegens Btlgic Iij U od uitkomen d t het Belgisch geslacht van 13 30 du staatslieden op welke het land roem draagt hunne opleiding ïorsohuldigd waren aan de vrijzinnige bminselen welke zij iu zich hadden opgeiioiueii in de jaren vaa 1815 tot 1830 Verder wijdde h j zijn toost aou de sympafhie jegens België van alle natiën welke tier door hare pers vertegenwoordigd waren kantoHgereclit te Gouda i T neU ttiug van Maandag 19 Juli 1380 Ie gcileellc Kanloiireeliter Mr 1 H vav MIKltOP mbtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SOlIOLTEiX t Uollerdani VEKOOUDKELD Tot eenc boet van f of gevangenisstraf van één dag w gens zonder noodzaak rijden over het met kli ksr bealrata voetpad te Gouda I S raclkverkooper Ie Gouda met een kar beladen met een vat met melk op de Mal kt X de W pakhuisknecht te Gondn met een kmiwasen beladen met een mand op de Turfmarkt fe w B bleeker te Go ida met een blcckerswaKeD beladea met zakken met wascligocd op de Tttrfnarkt K X huisvrouw van A M te Gouda met een ledigen kruiwagen op den Kleiweg G van W huisvrouw von L B te Gouda met een wagen bekdeo met een Ion met melk op den Kleiweg K H raelkverkoopcr te Gouda met een wagen beladen met een melkstar met melk in de Kuipersteeg A de J turfschipper te Gouda met een kar be laden met turf in de Kuipersteeg C L arbeider Ie Gouda met een wagen beladenmet en zwaar ijzeren voorwerp in de Spoorstraat H H doodgraverskiicoht op het kerkhof Ie Gouda met een kruiwagen biludcn met een draagbaar aan de Mslenwerf M W mclselnarslnirlil te Gouda met een kruiwagen beladen met iiict la ir jcreed8chap iu de Peperstraat N V schoenmaker te Gionda met een kruiwagen beladen met manden met groenten op het Veerstal J J kaaskooperskneoht te Uaeuw jk met een kruiwagen beladen met twee zakken rijst op de Hoogstraat D R koopman in groenten te Gouda met eenkar beladen met groenten in de Crabethstraat Barrel ij ke Stand GEBOREN 16 Juli Aiirt ouders S den Hollanilcr eu E Bl nki Hjn 17 Di k coders J Groeneweg en G v n deo Berg Lijntje ouders C Knor en 1 de Bruijn Jacobns Jobsnius ouders A Huriicg en C H Kqlster OVERI EDKN 16 Juli C M Renlil 19 d 17 A M Houdijk 7 J J n d n lleiiv 4 j 7 ra M J vu der Stut ii j 18 J H bcliratr i ui sar v ADVERTEWTIËW De oudergeteekende vervult eeneu hoogst anngBnamen pligt door aan zijne Stadgenootea zijnen diepgevoelden daakte betuigen voor de ontelbare treffende blijken vaa genegenlieid die hij dezer dagen en niet het minst gisteren heeft ontvangen Hij vleit zich iu die bewjjzen van overgroote welwillMidheid niet tevens den maatstaf te behoeven te zien der verwachtingen die men van hem koestert duar het niemand ea jvel allerminst hem mogelijk zon zijn daaraan te beantwoorden Intusschen geeft hij gaarne de verzekering dat wat hjj in den laatsten tijd heeft ondervonden voor hem onvergetelijk zal bljjven en dat hg er eene gedurige aansporing in zal vinden om al zijne krachten in te spannen tot bevordering van de belangen der burgerij van Gouda aan welke hij zich in zoo hooge mate verpligt gevoelt Van Beugen IJzendookn Gouda 20 Juljj 1880 STEDELIJK MUSEÏÏM i Op ZONDAG 25 JULI en 1 AQGUSTÜS e k zal het MUSEUM s namiddags van 4 tot G ure weder voor den verminderden pHJs van 10 cents de persoon voor een ieder toegankeHJk xijn DE COMMISSIE TïïOTOGEAPHiT uttsluitev d in Kooldruk SPECIALÈj INRICHTING voor zeer fiine vergrootingen ONVEKAND15BLIJKE POliïKETÏExV F Harliiig üüstliavi ü 14 BERGMAND S ZOMEESPEOETEFZEEP Tot volkoiuene verwijdering der ZOMERSPEOETEN alleen veikrjjgbaar per stuk a 45 Cents bü L SCHENK Hoogstraat Zeker miildcl TFfiTA ALLE R iuma ischc A a 11 1 o VII1 n g e li door koude ontstaan Kramp Aangezigtspijn Kiespijn Verstijving in de leden Huidziekte enz verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vahossiau Zn Bodegraven P Versloot Boskoop 3 Goudkade P LoOMAN I AANDOENINGEN Flarmeleii W G Kubvers Ilazerswoude J Gaarkeuken Monifoort J A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater J Liefland Sclioonhoven Wei WoLFE Z Waarder Boutiiooen Woerden Gebr Piensino Wouhruyge A de Wilue Zegwaard A Hekker 0 ipMen gelieve attent te te zijn dat do W a 1 d w o 1artikelen van een bruine klfur z als zy n4e bereid uit de vezelen der Den i naalden Aanvraag ora Dépót bjj M J C HAM te Utrecht FEESTCOMMISSIK Zij die betrekkelflk het laatste Feest iets te VOBDEBEN hebben van genoemde Commissie of bij wie de VRIJWILLIGE BIJDRAGEN verzuimd zijn te doen ophalen gelieven daarvan vóór Donderdag 22 Jult 1880 opgaaf of betaling te doen aan den Penningmeester van gemelde Commissie W BEGEER DIEI ISTBODE Eene FLINKE DIENSTBODE wotdt GEVRAAGD tegen primo Aogustiis e k of later Hoog Loon en ruim verval Zich te adresseeren onder No 465 aan het Bureau dezer Coarant fflEEl AGE T Voor den VERKOOP van een gerenommeerd Merk wordt te Ootlda een geschikt Persoon gevraagd Adres met franco brieven onder lettrBPX aan het Algemeen Advertentie Bureau vau NIJGH VAN DIÏMAR Rotterdam Nederlandsche llliijnsiKiorweg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en üc KI Van AMSTERDAM ABNHEM en ÜTUIÜCHT nailr KOÏTEUDAM s HAÜE en SCHEVENl VdBN Van Amsteedam 6 30 8 10 9 30 11 35 12 30 3 5 8 60 9 55 Akhhem 1 5B 8 50 10 36 1 30 1 50 5 25 7 25 9 Utreoht 7 8 2fi 10 17 11 40 1 15 2 28 8 33 8 30 9 10 10 16 Harmilen 7 22 8 4C 12 3 1 35 3 55 9 35 10 35 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudewater 7 3li l ö i 4 8 9 52 Aankomst 7 60 9 1 10 48 13 28 2 15 3 3 59 4 25 7 10 6 10 53 Naar Moordrecht 7 63 2 18 10 13 Nieuwerkerk 7 63 3 18 4 2 10 12 Cipelle 7 63 2 18 10 12 ItoTTEiiDAM 7 53 8 36 9 16 10 30 12 31 2 18 4 5 4 28 6 37 10 12 11 4 Zevei liuizenMoeroupelle 7 66 2 21 4 31 10 9 ZoeterineerZegwaard 7 56 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 s Gkavïnhaqe 7 66 9 18 10 62 12 84 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 I Soheveningen 7 56 9 13 10 52 12 84 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van ROri ERDAM SCHEVENI VÜEX en HA iB naar AMSTERDAM ÜTRKOHT eu AUN 1E 1 Van Hotterdam 6 30 7 40 8 10 8 50 lO V 10 10 11 60 2 3 20 4 30 6 30 6 60 8 30 9 30 Cipdle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwcrkerk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 43 Moorilreoht 6 57 114 2 23 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 18 49 11 15 12 9 2 36 3 10 4 52 6 50 7 28 8 55 9 53 Solieveniugèn 7 7 30 8 5 9 40 10 11 15 1 20 2 35 3 45 6 5 7 45 9 s GiLiVENiuoE 6 25 7 30 8 8 35 10 10 10 30 11 45 1 50 3 5 4 15 6 36 8 16 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 8 23 ZoctermeerZegwnard 6 45 lO bO 2 10 6 56 8 38 ZevenhuizenMoercapille 6 55 1 2 20 7 7 Aankomst 7 18 7 69 8 27 9 6 10 43 11 18 12 12 2 38 3 37 4 49 7 25 8 68 9 37 Naak Oudew iter 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Uarmelen 7 16 8 5 8 31 10 53 11 31 2 41 3 43 4 55 7 31 9 1 10 Am ieruam 7 6 8 31 10 62 12 16 2 41 3 4S 4 55 9 1 10 Utrecht 7 10 8 6 9 11 10 52 11 21 3 41 3 4a 4 55 7 31 10 Akniifm 7 16 9 11 10 52 11 31 3 43 4 55 7 il Gouda Druk van A Biunkmai INBICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDEtt KUNNEN VEEÖOttZAKEN BUROEMEESTER cd WETHOUDERS der gemeente Gouda Gelet op artt 6 ea 7 der wet raa dea 2n Juni 1876 Staattblad No 95 Brepfen ter algemeene kennis dat op d Secretarie ter visie il gelegd Ie een venoek met bqlagen van J van Kranenborg Jio om vergunning tot het plaataen van een Distilleer en Zoelketel in het perceel gelegen aan de Vest wgk O No 635 kadaster Sectie D No 1895 Ze eea verzoek met bijlagen van P Bouinaus om vergunning tot het pUatsen van ren Stoommachine in het peroeel gelegen aau den Katlensingel wyk Q No 177 178 kaduUt Sectie A Not 204 1 S1 1880 Dat op Dinsdag den 3n Augustus 1880 des namiddags ten 1 urr op hel Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen Ie gevraagde verganninieu in Ie brengen en dat gedurende drie dagtn vóór dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen knn worden kennis genomen Omd deu 20 Juli 1880 Bunremeealer eu Wethouders voornoemd van bergen IJZENDOORN De Secretaris BROUWER ENNJSOEVINO INRICHÏINIiEN WKXKK GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VëRCXJRZAKKN BURGEMEiJMTER eu WETHOUUERa van Goudaj Gefct op rt 8 der Wet van d liTu Juni 1876 StaatiUad No 95 Doen te weten Dat H H Gedeputeerde Staten vergunning hebben verleend aan den Heer C Niohtiiig en zijne reohtverkrijgendeii tot het plaatsen van een nieuw Stoomwerktuig iu het peroeel gelegen aan den Muweelen Singel geteekend B No 603 kadaater Sectie A No 2060 Goud den 21 Juli 1880 Burgi meester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De S crelaris BROUWER BUITENLAND Iliillciilaiiilscli Overzicht De Italiaansohe Kamer beeft voor eenige dagen besloten het debat over de kieswet hervorming Ie verdagen tot na de behandeliug van de begrooting voor 1881 De minister van binnenlaudsoho zaken heeft van dit besluit mededetling gedaan aan de prefecten en naar de J a ie verneemt beeft deze maatregel In de provinciën geen agitatie verwekt De taken in Afghanistan naderen de onlknooping en alles doet nu weder denken dal deze geene andere wezen zal dan verhelfiiig van Abderrahman lot emir van Kaboel en golijklydig vertrek van het Engelsche leger Voor dit laatste worilen alle tocbereidielen gemaakt De noo ltakel jkh id schgnt te dwingen ofschoon velen van gevoelen zyn dat het voor Abderraliman beter wezen lou indien het leger nog eenigen tijd bleef Daartegenover staat weder dat hij meer kans heeft op een duurzaam beheer waaneer hg er in staagt van den beginne af op eigen wieken te drgven Naar reeds per telegram gemeld werd is hg thans te Tajnrikar en van daar gaat hg naar Istalif of eenige andere plaats dicht bij Kaboel waar do nadere onderhiuidelingen zullen worden gevoerd Allen die met hem in aanraking kwamen geven de gunstigste getuigenissen omtrent zgn karakter en bekwaamheden Wat de Oottersche zaken betreft verdient iu de eerste plants melding gemaakt te worden van de groote vreugde die Griekenland heelt aan deu dag d bg de ontvangst van de oolltolieve nota der mogendheden Er werd te dier gelegenheid een nationaal feest gevierd een te deum gezongen en des avonds geïllumineerd tet gouvernement heeft zich gehaast de nota goed Ift keuren en hulde aau de mogendheden gebracht regens haar rechtvaardigheid Niets is echter nitnurlijker dan dit Of evenwel de Porie in dezelfdal mate hulde zal brengen aan de uitspraak der mogrildheden is eeb auilere vraag Zg zal lioh niet i o spoedig haatten die no a Ie beantwoorden ja er brataat evenveel zoo niet meer kans dat zg d nota zal verwerpen dan goedkeuren en van daar dii de mogendheden nog steeds onderhandelen over d gedragslijn welke men in dit eerste geval zal hebbu te volgen Uit Philippopolis brengt oe telegraaf een verontrustend bericht De echtgeBOOte van den Russischen generaal Skobeleff is daar op haren weg naar een hospitaal met eene kamenieii en een adjudant vermoonl en bestolen De re a voor deze misdaad is wellioht enkel te toeken M de roofzueht van een paar onverlaten doch wijl bg n toestand als thans in hel Oosten b staat iedere vonk een grooten brand kan doen ontslaan dient Bin lioh het gewicht van lolkc voorvallen niet Ie ont einten Want de toon der berichten uit het Oosten blijft somber al brengen zg voor heden behalve deten moord geen uieuwe feiten aan den dag Voor aohttieu Eransohe rechtbanken iga thans procedures hangende van de Jciuieteo tegen de adminislratii vernacht welkeh nnevereenigiugenkrachtens de bij decreet van 2 Mafrt toepasaclijk verklaarde oude wetten heeft ontbonden Het gansche arsenaal der civiele procedure wordt van ide zijden uitgeput De advocaten der congregaties hebbeu tot nog toe in geen enkel geval getracht a te toonen dat de bedoelde wetten niet rechtsgeldig meer waren zood it deze bewering geheel buiten het gekozen systeem schgnt te liggen In al hunne congregaties hadden de Jezuïeten gezorgd dat de gebouwen en audi re eigendommen op naam van particulieren stonden zoodat de processen in schgn luopen over eigendomsrecht e over schending van het huisrecht door de inbraak met geweld Zg leggen den ambtenaren misbruik van macht te laste eii zgn soms zells gericht tegen deii smid die de deur van het gebouw heeft opeugestokeii De ambtenaren pleiten onbevoegdheid van den civielen rechter iu deze zij beweren dat de zaken thuis behooreu bg den adininistralieven rechter en werpen altoo een coullio van attributie dat in Frankrgk berecht wordt door een speciaal college bestaande uit twee leden vau het hof van caasaiie twee leden van den r iad van state en den minister van justitie of zgn plaatsvervanger als voorzitter Al zendt nu het hof vau cassatie daarheen twee aati republikeinsche leden btgft toch dank zij de hervorming van den raad vun state de meerderheid in dit college regeeringsgezind En het is te verwachten dat de uitspraak dezer rechtbank zonder appèl niet vrg zal zijn van politieke invloeden Bijna ongetwgfeld blijft dus de zaak in handen der administratieve rechtspraak en zullen de Jezuïeten geen gebruik kunnen maken vau de clericale meerderheid in menige Fransche rechibaiik De eerbied voor bet recht Igdt oei wat onder deze berekeuiugen GOUDA 22 Juli 1880 Dinsdag avond is in Ons Genoegen eene vergadering gehouden vau de Afd Gouda en Omstreken van de Holl Maalsohappg van Landbouw waarin rekening is gedaan over 1879 Tot lid van het bestunr is bij de eerste stemming verkozen de heer G C Porlugn Droogleevcr Nog is bepaald dat de te houden barddraverg zal plaats hebben op 1 September e k Bij bet dezer dagen gehouden toelalings fxaraen voor do Hgka veeartsengschool te Utrecht is met goed g volg examen gedaan door W Verweij leerling der Se klasse der rijks hoogere burgerschool alhier Hg behaalde No 2 van 33 adspiranten Men maakt ons de opmerking dat wij in ons versbig van het feest gesproken hebben vau eene witte vlag op het huis van den heer C J C Prince waarin het wapen van Nederland en dat van den burgemeester Wij hebben ous vergist het waren de wapens van Gouda en van den burgemeeater Tot notaris te Kampen is benoemd de heer D Bakker candidaat iiotaris en burgemeester van Boskoop Maandag ochtend is df Art icstr compagnie te Schoonhoven maar het kamp bij Oldenbroek vertrokken Z iterdag zal zij terugkeeren Blijkens oflicieele verslagen is door verschillendearmbesturen en andere liefdadige verecnigingen teSchoonhoven in het afgeloopen dienstjaar tot ondersteuning vau behoefiigen binnen deze kleine gemeente nog geen 4000 zielen niet minder besteeddan 12 065 64 De landbonwende stand in de Krimpenerwaard heeft dezen zomer alle reen lot tevredenheid De hooioogst gaat tamelgk geregeld voort en levert een goede opbrengst vau uitmuntende qualtteit De weilanden zijn rgk van gras voorzien en ook de nawijde belooft veel De vroege aardappelen leveren een zeer ruim beschot van goede qualiteit en de late beloven zelfs nog meer De hennep ataat uitstekend schoon te velde Ook mag niet onvermeld blijven dat de prijzen van het zuivel zoodanig zgn dat die ook zeer bevredigend genoemd mogen worden Frov Staten van Zuid Holland Zitting van 30 Juli Iu deM ütiiag ia tot lid van Ged pat ii Slate met 46 van de 63 nitgebrachte stemmen gekozen dé heer Mr C A van der Kemp te s Hage die de benoeming in beraad nam Met 49 tegen 17 is door de staten verder afgewezeu de snbsidie aauvrage van den heer Crans voor een zeehaven Ie Scheveniiigeu in verbaud met een waterweg naar de Maas Na zeer breedvoerige discussie is het voorstel der commissie in overcensteinniiiig met dat van Ged Staten oin ll a millioeu voor aanleg eu ƒ 10 000 voor oiiilerhoud van deu verbeterden waterweg in Noorden ZuidHolland toe te slaau aangenomen met behoud lau de voorwaarde der richting langs Gouda eu nu verwerping met 45 tegen 23 stemmen van het amendement van den heer Vlielander Hein om als voorwaarde vrije vaart te bedingen Na vastiteiling van al de aanhangige waterschaps en polderrrglemeuleu is de vergadering der Staten verdaagd lot Woensdag morgeu 11 ure Zitting van 21 Juli In deze zitting gaf de heer van der Kemp te kennen dat hij de benoeming als lid van gadep staten aannam en bevat bg zich in de welwillendheid van van iien voorzitter van het college van gedep staten en ook van deze vergadering aan Aan de orde was het adres van dijkgraaf en hoogheemraden van Rgidand om tegemoetkoming uit de provinciale foudseu ten behoeve eejier verhoogiug en verzwaring van deu Lekdgk Bovendams Gedep staten adviseeren geen bijdragen te verleeneii De meerderheid van het collegia van gedep stalen was vau meeiiiiig dat de verzekering niet kon gegeven worden dat door gedep staten een voorstel zal worden gedaan om voor de verbetering van de Lekdgken Boveu en Benedendams eene som toe te staan van 150 000 in mindering van de garantie van Rgnland groot 650 000 Naar het inzien der meerderheid toch kan er te dezer zake evenmin sprake zgn van eenige geldelijke bijdrage uitdegemeeue kas van ons gewest als van eene uit die van bet rgk De heer P h F Blus behoorende tot de meerderheid van het college van gedrp staten verdedigde dit gevoelen nader waartoe hg in een geschiedkundig overzicht trad der geheele zaak om te betoogen dat van ouds hcr de betrokken besturen rijn belast geweest met het herstel en onderhoud van de Lekdgken De heer de la Bassecour Gaan verdedigde het gevoelen tan de minderheid van gedep staten Voors spraken nog de hh van der Breggen voor het subsidie en ile hh vanVelzcr Begram en Vlielander Hein tegen het subsidie