Goudsche Courant, vrijdag 23 juli 1880

Hirddraverij voor paarden van alle rassen al gereden voor twee of vierwielige rijtuigen rijders in nette kleeding afstand 240a Meter Prijs ƒ 300 premie ƒ 100 Harddraverij voor inlaudsche paarden geboren in 1875 of later onder den man Berijders innette Heeding Afstand 1000 Meter prijs ƒ 800 premie ƒ 100 Harddraverij voor paarden van alle rassen bereden met zadel door heeren liefhebbers Bijdersin jockejrcostuum HH Officieren mogen in itfiiform rijden Inleggeld ƒ 10 afstand 1600 Meter prijs ƒ 160 en lilv med desverk in geld pcemie ƒ 75 Prijswiuuer ontvangt 2 3 premiewinner 1 3 der iuleggelden V Wedren voor paard ca van alle rassen bereden iQati zadel Bgders in jockej costuum militairenmogen in uqiftirm rijden lulejjgeld ƒ 10 Afstand 1200 Meter Prijs jT 200 premie ƒ 75 Prijswiuuer ontvangt 2 3 premiewiuner 1 3 deriuleggelden VI Wedreu met hiuderliissen Voer paarden van nlle rassen bereden met zadel Bijder in jockeycostuum militairen kunnen in uniform rgden luleggeld f O Afstand 1800 Meter Prijs ƒ 200 premie ƒ 100 Prijswiuuer ontVan gt 2 3 premiewiuner 1 3 der inleggelden Ten einde een paard op de hierboven genoemde wedloopen te kunnen inschrijven nwel men gewoon lid der harddraverij vereenigiug zijn Inschrijvingen moeten woór 20 Aug JSgO geschieden franco bij den Iu secretaris baron van Tuijl van Serooskerken te Velzen Tot hel verkrijgen van statuten reglement of inlichtingen wende men zich tot een der leden vad het bestuur en tqt e u der commissarissen Het bettvur bestaat uit de bh N Wafelbakker te Amsterdam C J van der Oudermeulen te Wassenaar H van Wickevoort Cromntelin te Heemstede jhr W A L Mock te Haarlem F W baron van Tnijll van Serooskerken te Vel Ie secretaris B W J J baron Nagell te Barneveld ie secretaris H N Bax te DordreiSit Commissarissen te Amsterdam zijn de hh mr W van der Vliet Gerard A Heineken T h van denBroek J JSIias Hacke Hage jhr W vau denBosch h V d Hoop TUanus en Henri Enlhofen te Leiden jhr van Beigeraberg Verslnijs Utrecht jhr m D de Blocq van Haersma de With Ter gelegenheid van deg verjaardag v n H M de Koniugitt op 2 Augustus a a zal van wege het Gemeentebestuur in den Haag eeu schitterende illuminatie in bel Bosch worden ontstoken en wel op de groote Vijvers Waarvoor de toestellen reeds ter plaatse vervaardigd worden Omtrent de kraamkamer der Koningin meldt de lluagsche kroniek der N Gr Cl dat die nog uift gereed is Het ameublement is ook nog niet compleet Het zal in overeenstemming met de niuurKhilderingen een geheel satgnhout ameublement zijn met bUuwe sioffeering Het wiegje van het te verwachten priusje of prinsesje is daarmee in overeenstemming alles ia door Koningin Emma zelve gekozen deels naar eigen t ekeningen Het ameublement is bijzonder smaakvol doch niet overdrijven weelderig loj ook het wiegje Omtrent de aanhouding van den beruohfen dief door de politie te Arnhebi orden de volgende biJionderËeden medegedeeld Zaterdag jl vertrok uil eeu bordeel aldaar een persopn die sinds een paar dagen daar had gelogeerd en bg njn afscheid aan een r vrouwen eeu viugerriug ten geschenke gwf Bg deze gelegenheid liet hij haar ook nog een paar audere dergelijke voorwerpen zieu en vertrok daarop naar bet atalion om aicb uwr Idees te begeren De bordeelhoudater maakta eioh over dit geschenk bezwaard en meende den Coinmissaris van politie daarmede in kennis te moeten stellen die met het oog op de in den laatsten tijd herhoaldelgk gepleegde diefstallen terstond last gaf om eus nader met den goedgeefscben man wiens uiteilijk hem beschreven werd kennis te maken et geluk diende men vond den man terwgl hi juist gereed ttond om mei den trein naar Zwolle te vertrekken Op het perron van t station werd hg door au politiebeambte oitgenoodigd om zijne bagage even op bet bureau van politie te laten nazien Daar aangekomen onl men bg hem behalve ecu groot aantal gouden en zilveren voorwerkten eeu geladen revolver tea centerboor van groot kaliber en een bijzonder soort sehroeveudraaiar Natuurlijk wist hij van den prins geen kwaad en had hjg die goedsrea gekoot ran een vreemde in ruil voor zijne papieren terwijl hg opgaf Belg van geboorte en stoker op een stoomschip te zijn geweest De politie betoonde zich echter uietgoedgeloovig genoeg om aan die praatjes gehoor te vcrleeneg te meer daar intu ohen was gebleken dat onder de in beslag genomen goederen sommige waren Uet oorstel der oomraisaie om io orereenstemniin uict de meerderheid van gedep staten geen subsidie Ie verlevuen werd daarop aaiigeuomea met tl legen 6 stemmen Venier iis aan de orde het adres an den genieeuteraa l van Leiden om orerneiniug lau het ZuidHoltuiidsoh gedeelte van liet jaagpad lussoheu Utrcoht en Lüdeu iu eigoudoin beheer eu ouderhoud bij de provincie De commissie stelt voor a Ged Staten uil Ie uoodigen tot krachtige handhaving der bestaande regeling soolang die niet tal ziju vervangen i omirent het verzoek eerst eeue beshsaiug te nemen nadat de vergadering lal tyn ingelicht omtrent de final cicele gevolgen van de overneming van dit jaagpad met het oog op andere jiiagpuden voorts de Provinciale en Ued Staten uu te uoodigen een onderzoek in te stell u en daarover rapport uil te brengen c om afgescheiden hiervan Ged Staten uit te uoodigen een onderzoek iu te stellen naar den feil lyken en rechUloeslaud der vaarten iu dit gewest die voer het algemeen verkeer van belang zyn te achien en het resultaat vuu dit onderzoek met de noodige roorstellen inedo te dcelen De vergadering heeft zich met deze couclusie vereenigd iAet enige wijziging is aangenomen het voorstel van den heer Bup tot veraudering der lusimctie van gedep staten Eindelijk zijn ile rijks en provinciale begrootingen voor 1 1 aaugeuomen eu is daarop de vergadering iu naams les Konings gesloten Blykena een verbeterde opgave in de St Cl zullen de examem voor het verkrijgen van akte van bekvaamheid tot het geven van lager school en huisocderwys op Woensdag 1 September a st en voU gcnda dagen iu de provinciën Gelderland ZuidHolland XoordHolland en Limburg en op Woeus da 29 September a s en volgende dagen in Noord Brabant Zeeland Utrpchl Friesland Overgsscl Ghiningeu en Drenthe gehouden warden Iu het tydpeik van 13 Juni tot 10 Juli jl zgn Uykens bg het ministerie van binnenl zaken ingekomen ambisberiehten door longziekte aangetast 6 runderen waarvan een in Jfoordholland en vier in ZiiidhoilaDd In liei vori tijdvak van vier weken waren 1 milderen door die ziekte aangetast Men achrijft ons uit Amsterdam 21 Juli De vijf en dertigste algemeene vergadering van het Nederl Ondenr Genootschap werd heden in bet lokaal Bellevue en Concordia bij de Leidsche barrière door den voorzitten des genootschaps den Heer Degenhardt geopend met een redevoering over de toewijding als een eerste plicht van den onderwijzer om aun zijn gewichtige roeping te kunnen beantwoorden IJtet eerste vraagpunt dat behandeld werd betrof de vraag of de belangen van het onderwijs en de onderwijzers voldoende zijn in acht genomen bij het officieele rapport omtrent den schoolbouw Inleider was de Heer van Dijk lid der Commissie van rap porteurs die het rapport verdedigde ten opzichte der bepalingen omtrent de ventilatie en ruimte de Terlichting en de schoolbanken waarover toch reeds aa imerkingen vernomen waren De Heer Lohr uit Amsterdam viel verschillende bep ilingen van het rapport aan hij beschuldigde d commissie van overdrijving en vreesde dat het personeel san de eischen van de getwuwen gesteld ial opgeofferd warden Krachtige wederspraak vond dit bg den Heer Lalleman die met het rapport zeer ingeuomen was en vaantoonde dat thans ook rpeds gvnoeg voor de opleiding van een voldoend personeel gedaan wordt Na ripliek van de heeren Lohr en van Dijk werd de discussie over dit onderwerp gesloten De heer Mekker uit Amsterda bwprak hetheihalingsoiiderwijs Hg toonde de noodzakelijkheitt van een goede rege ling aan om daardoor de resultaten van het gewoon lager onderwgs te verbeteren Instemming vond hg bg verschillende sprekeis Wilde een der hcCTeu landbouwonderwijs ten platte lande een ander teekenonderwijs verplichtend sttlleu om daardoor het bezoek optewekken andere sprekers wilden zich tot gewoon lager onderwijs bepalen te meer daar h t schoolbezoek zooaJs gevreesd werd niet zal verbeteren als de kinderen spoediger zoogenaamd trolleerd zullen zijn Ook hierbij weid geen conclusie gesteld In de ochtendzitting van morgen zgn eenige huishoudelijke faken en in de namiddagzitting weder vraagpunten aan de orde waarvan een kort verslag in bet volgend nommer Aan hel dezer dagen in druk veraoheneo Terzlag van de negende algemeene vergadering van de Algem Ned VroBwenvereeniging TeaeUehade op 26 Mei N jl te Amsterdam gehouden antieenen wq het vol gende De rekening en verantwoording iet algemeene kat loopende van 1 Mei 1879 tot 1 Mei 18 SI loot m t cn roordeelig saldo van 340 90 tfrw jl het totaal der in omca stortingen door de ver schillende afdeelingen bedroeg ƒ 775 78 zoodat in de kas was ƒ 1116 74 Hel ledental klom tot 2 13 39 meer dan in het vorige jaar De afdeeling Ooudn telt 60 leden met 7 dumes werksters Naar verhouding tot het ledental is iu Arnhem het meeste wcrkloon uitbetaald daarna volgen Amsterdam den Uaag Delft Maastricht en Botterdam In vergelgkeiide cijfers uitgedrukt zon de verhouding zijn voor Arnhem 15 voor Amsterdam 12 voorden Haag en Delft 11 voor Maastricht IQ voor Botterdam 8 Op de tentoonsteltiag te Arnhem verkreeg de vereeniging ofschoon geen mededinging gevraagd was een diploma derden graad van den wedstrijd waarbg het besiuur een brou u med ille voegde De aftredende leden van hel hoofdbestuur jonkvrouw de Bosch Kemper en nievroaw van der Kaag werden met algemeene stemmen herkozen terwijl aan het besluit om aan het hoofdbestuur nog twee leden toe te voegen werd voldaan door de benoeming van mevrouw Plemp vau Boekeren en mejuffrouw van Houten De Afdeeling Gouda was op deze vergadering niet vertegenwoordigd Het financieel ontwerp dat invoering der onderwijswet met 1 November e k mogelijk maakt is door de Tweede Kamer aangenomen en zal ongetwijfeld binnen weiuyte dagen ook door de Eerste Kamer worden goedgekeurd Natuurlijk traithten de tegenstanders der openbare school nog alles in het weik te stellen om die invoering te weerhouden De Standttard hoopt weder op een eigenmachtige daad des Konings en op vaderlandslievende mannen in Zr Ms omgeving die Z M van de venlerfehjkheid der schoolwet zullen overtuigen Waarlijk als zulke buitengev ne hulpmiddelen worden beproefd als de samenzwering iier Camarilla tegen het ministerie dan taal de zaak wel hopeloost In de Tyd vindt men iels anders aangewezen niet een middel ter afwering van den slng maar tot wraak over degenen die den slag toebraohten Na een reeks van nu s waarvan ééa luidt i uu zij de vpartijrannnen naoKlijk die de schoolwet hebben tot stand gabrachl bigveu volharden in hun ontkenning of miskenning van den Christus en hem werpen uit de ohool om de vuile en veile godin der rede des te beter ten kroon kunnen verheffen na al dt uu s geeft de inzender elk Nederlander die Chrutus erkent en bezorgd is voor het zielenheil zijner kinderen den raad een herinneringskaart te koapen waarop de namen voorkomen vno allen die i deze ellendige wet hebben voorbereid en doorgedreven Zulke kaarten moeten tegen den kostendeu prijs wonien verkrijgbaar gesteld en opgehangett in huiskamers werkplaatsen koffiehuizen t en andere pUntien waar zulks dienstig kan zijn ter voortdurende herinnering Het moet waarlijk een verrassend gevoel ziju voor hen wier namen op die k iart komen te staan dat zij aUlus door de hulp v in de tegenstaudersen in de herinnering van deze zullen blgven voortleven De grootste aftrek zullen de kaarten wellichthebben bij de voorstanders der wc die gaarne vandeze gelegenheid zullen gebruik maken om vtegeaden koeteuden prijs in het bezit komeu van een lijst der sohoolmannén wien het land een verbeterd volksonderwij te danken heeft Band Het Ulr Dagblad meldt dat de minister van waterstaat handel en nijverheid als eerste resultaat van zgn onderzoek naar eeue betere communicatie tusscbeu Amstcidain en den Rgn een viertal rapporten aan de Staten Generaal heeft gezondeu welke in bet kort hierqp neerkomen I Ben rapport der coiQmissie van hoofdingenieurs bestaande uit de heeren Conmd Mazel de Bruyu Kops du Celliée Mnllar en van der Toorn betreffende het plan eener Bijnvaart tusschen de Waal en het Noordzeekanaal ontworpen door den directeur der publieke werken te Amsterdam den heer Kalff Voorschreven commissie kwam met betrekking tot dat plan eenparig tot het volgende bolnit a de heer Halff heeft het roocilgk vraagstuk der spoorwegkruiiingen een schrede verder gebracht door de mogelijkheid eener meer algemeene toepassing van hooge poorwegbmggen aan te tooien b de vrij doorvaarthoogte behoeft minder grootte ijn dan de heer Kalff aanneemt zoodat ditdenkbeeld ook aan andere kanaalioricbtingen tengoede komt de door den lieer Kalff ontworpen kananlrichtiug biedt voor de eiploitatie geen wezenlijke vóordeelen boven andere reeds onderzochte richtingen aan want tnsschen het Npordzeekanaal en de Wail zal onder de gunstigste omstandigheden minstens vier malen geschut moeten worden waarbij schuthoogten voorkomen grooter dan tot dusverre bg eenigi kanaalontwerp werden toegelaten 2 evenals bg andere lichtingen worden ok hier vier spoorwegen gekruist d de in het rapport ontwikkelde bedenkingentegen de lange doorsnijding van de Betuwe tegen de diepe doorsngding der hooge grondtu en anderen alsmede de hoogere kosten van aanleg moeten alsbezwaren worden aangemerkt e derhalve zijn de voordiaelen van het kanaalontwerp van den heer Kalff te breed niigeineten de nadeeleu en bezwaren te licht zoodat de commissie de uitvoering van dat plan niet kan aanbevelen Met betrekking tot de kwten fan aanleg geeft gemelde oommiaaie te kannen dat die niet zullen bedragen f 17 400 000 maar met ƒ 3 000 000 zulten moeten verhoogd en du ongeveer SO s milUoen zullen beloopen ongerekeud nog een bedrag van ƒ 300 000 voor werken in het belang der defensie benevens een memoriepost voor schadevergoeding aan de spoorwegmaatschappijen II Een rapport derzeHde commissie betrefi nde eene Uinvraag van den heer J G ftpter te A sterdam tot ooucemie voor den aanleg van een kanaal door de Geldersche Vallei ter verbinding van Amsterdam met den Bovenr n en voor da droogmaking der plassen beuosten de Vecht De heer Jhger verlangt concessie met uitsluiting van anderen tot het maken en gedurende 60 achtereenvolgende jaren cxploitmren van een kanaal van Amsterdam naar den Bovenrgn door de plassen beoosten de Vecht en door de Geldersche Vallei en tot het droogmaken van ruim 000 bedareu iu voornoemde plassen met waarborg eener jaarlijksehe uitkeering van ƒ 6S0 000 door dei Staat der Nederlanden aan de op te richten vennootschap tot zoolang het kapitaal waartoe de waairborg betrekkelijk is geheel is ingekocht of afgelost rn in cHc geval niet langer dan 60 jaren nn den dag waarop het kanaal ten gebrnike is voltooid ou onder de verdere in de outwerp ooneessie omschreven voorwaarden De commissie verklaart dat nil een waterstaatkundig oogpunt weinig of geen verbind tusschen de gewijzigde kanaalrichling en de druogniakiiig der plassen beoosten de Vecht bestaat zoodut beulen all op zich zelve slaande zaken knnuen bischouwd worden Herinnerende dat de ondervinding opf daan bij den aanleg van soortgelijke werken in Nederlnud van dien aard is dat de uitvoering van het Ainsierdanisoh Uijakauaal van Btaat weg verre rkietiijk toeschijnt boven die door eene naonlooze veun jotschap en althans zeker onder voorwaarden au financieelen aard als door den heer Jager thans verlangd weiden geeft de commissie als haar eenparig oordeel te kennen dat derhalve hel verzoek van den heer Jager niet voor inwilliging vatbaar is IM Ëeii rapport derzelfde commissie A nopens een nader ondvrzoek naar de vereischte verbeteringen van de bestaande Keulsche Vaart en B betreffeiide r n globaal ontwerp voor een waterweg vnn Amsterdam tol Ulrechi de verbeterde Keulsdie Vaart volgende en verder over Wgk bijDuurstede naar de Waal bij Tiel A De kosten eener verbetering van de bestaandn Keulsche Vaart vau Amsterdam tot Goricchcm dii aan de redelijke eischen in het belang der scheepvaart te stellen voldoet worden geraamd op ƒ 11 960 000 daaronder begrepen een post af 216 000 wegens extra kosten van vergoeding bovende algemeen geraamde onteigcningskosten De herinnering schijnt niet overbodig dat de kosten van het ontwerp der verbeterde Keulsche Vaart van 1878 waren geraamd op ƒ 13 900 000 zonder bovenvermelden extra post wegens onteigening zoodat het thans ontworpen plan op ongeveer 22 tonnen gouds minder is geraamd B De kosten van een waterweg ran Amsienhmover Utrecht en Wijk bg Duurstede naar de Waalbg Tiel worden geraamd op ƒ 14 090 000 Iu hoofdzaak de beataaiide Keiflsdhe Vaart tot Utrecht volgende loopt het van daar beweslen Utreohi om kruist den Vaartschen Bijn bij de militaire inundatieslnis gaat in rechte lijn lot nabij den staatsspoorweg Utrecht Bosch loopt iu Zuid Oostel jke richting naar den Lekdijk Bosendams doorsnijdt dezen en gaat in rechte lijn door den Wijkschen Uiterwaard tot aan de Lek Op den Znider Lekoever tusiohen Boswijk en Bavenswaai vangt het kanaal weder Jitn en iBOudk nabij hel benedeneinde van oen piina Willems poldet bovenwaart Tiel in de Waal nit IV lOntwerp van een groot sobeepvnartkanaal van Amsterdam langt Utrecht over Wg k bij Duurstede naar Tiel met een ïijtak naar Gouda opge maakt door den hoofdingeniear J van der Toorn Voorschreven kanaal begint in den Amstel bij den Groot Duivendrechlschen polder loopt vervolgens in zuidwaartsche richting tot Oud Kamwik éiwaar het zich iu tweeën splitst loopende een t k W Tiel en een naar Gooda Eer tzenoe de t k snijdt volga haakiche richting den Bijnspoorw g tn chen Harrtjlilcn en Woerden loopt vervolgens in Ouatelijke richting snijdt den Vaartschen Bgn en den Staatsspoorweg Utrecht s Bosch en verder in zuid oostelijke richting vulgcus rechte strekking tot Wijk Ijg Duurstede Op ongeveer l i KM beneden Wijk bij Duurstede snijdt bet kanaal de Lek om alsdan in zuidwestelijke richting volgnis rechte str kkioK naar de Waal te loopen op ongeveer l j KM boven Tiel De tak naar G uda loopt in zuid weslelijke richting naar Bodegraven snijdt aldaar den Leidschen Bijn en den spoorweg Leiden o rd n en toopt vervolgens in zuidelgke iebting naar den Usel of ijgeveer IVi T beneden Gouda na den Bijntpoorweg gekruist te hebben Bovenomschreven ontwerp trekt dos gelijkelgk tot daantelliiig van eeu beteren waterweg van Arasterdam n ir le Waal en vau Amsterdam naar Botterdam De kosten van het kanaal Amsterdam Tiel worden geraaiad Op ƒ 13 600 000 en die van den zijtak naar Gouda met gelijktijdige verbetering van den Hollandsbhen Usel beneden Gouda op ƒ ft 900 0a0 tsodat de kastiin van de beide waterwegen viiD bet Noordzeekauaal naar Tiel fn van bet Noordzeekanaal naar Rotterdam te zamen bedrageli ƒ 17 400 000 De verbinding van dit kanaal te Amsterdam met het Noordzeekanaal esobiodt dooi de stad naar het Oosterdok en verder door de Oosterdokslaie naar het NoordeeekauRttl en dus niet builen de stad om naar Zeeburg sooals bij de andere ontwerpen Het 33e Nedetlandsch Landhuishoudkuudig oon gres zal dit jaar van 2 5 AugnsMs te Maastricht gehoudiu worden Op vertoon van de bewgzeii van Lidmaatschap zullen de congresleden op alle Igheu i an de sid atsipoorwegen retourkaarten geldig van i 6 Augustas tegen d n prijs eener gewone kaart kunnen bekbinen Uit Amsterdam schrijTt men dat voor het lidmaataehap voor de Tweede Kamer tier Stateu Geueraai zeer iu aanmerking komen de heeren mr ICappeijne oudminister van binnenl zaken en mr J GfGleichinan oaduinister van financiën Tot de vele steden dea lands die zich thans belnigrijk uitbreiden behoort ook Haarlem alw iar thaui een gr t aantal woningen iu aanbouw zijn vaarttoor te dier stede groote behoefte bestaat aiin werklieden vooral metselaars en timmerlieden Men leest in de drni Cotrant In Eige Haard komt het pirtret voor vanedenoverleden oudhoogleeraar Vreede De afbeelding iszeer gelijkend voor zooveel wg oordeelen kunnen naar de enkele malen dat wij prof Vreede mochtontmoeten By een van die gelegenheden kwam eene merkwaardige cigenMbap van den beer Vreede aan het licht of liever het eigenaardig gemis van eene zeer algemeene gave Hrt wxs tijdens het letterkundig congres te Leuven dat een dertigtal beoefenaars der weteqaohap en letteren l ijeen waren aan een diner De meeaten kenden elkander niet waarop een van de anziiteiideu voorsloeg dat ieder lioh zelven zou voorstellen en it zou doen in eenige rijmende regels op zijn eigen naaAi en positie om die nader te doen kennen Allen op een paar uitzonderingen na voldeden aan diep oorslag eu ouder die uitlonderingen waa de hoogleeraar Vreede die verklaarde geen kaus te tien om twee regels opzettelijk te doen rgmen Een man van loo groote geleerdheiil mocht getuit die tttstentcuis an dcie alledaagsche handigheid belijden Niemand schatte er brm dan ook minder om en een aantal gasten waren terstond bereid de taak van prof Vreede over te nemen Achtereenvolgens werden er twintig of vgf en twintig mpn mftu4 opgezegd die alle de rijmwoorden Vreede hadden Hg zelf waa d eerste om er zieh mede te amuseeren trouwens geen der aanzittende was onbeleefd genoeg om aan zijn vers of rijmpje een ouaugenamen zni te verbinden Iht gebrek vau prof Vreede herinnert aan een soortgelijk gebreb van dr Bakhuizen van den Brink die bg zekere gelegenheid erkende dat hij met geen mogelijkhtid ren alexandrijn of een regel in welke versmaat ook eaders dan bij toeval zou kunr nen achrgvsn Het propra nma der wedloopen uilgeschreven door de Harddravfrij vereeaiging opgerioht 22 Februari 1879 te houden op de heide toebehooreude aan Btad en hmi van Gooiland in de onmiddellijke nabijheid van BMSsum en Hilversum op Zaterdag dea 30u Aagustns 1880 luidt als volgt I Harddraverjj vppr iu and ohe paarden van zessen klaaVj geredjen voor Hollandsohe sjeezen rgders in nationaal costuum abtaud 1 000 Meter Prgs ƒ JOO preBiie ïéO fkoTtstig van de beide diefstallen te Heemstede alamede van die te Arnhem en Velp Nadat de verdachte aan de justitie overgeleverd en naar het huis van arrest overgebracht was bleek het den directeur aldaar dat hg volstrekt geen Belg was maar een oilde bekende Duitscher van geboorte die reeds vroe er 5 jaren te Leeuwarden en één jaar te Arnhem had gevangen gezeten eu na zijn ontslag als vreemdeling over de grenzen was geleid Gemengde Benchten r Ben vreemde getchiedeni meldt de pas te Berlijn verschenen levensbeschrijving van den Eugeltcheu overste Meadows Taylor lm Ostindischen Dienste Mittler ea i T iylor ve haalt namelgk Ware spookgesphiedenissen zijn zeldzaam Te Shorapoor echter gebeurde in 1858 iets dergelijks dut diepen indruk maakte Onder den overste Hughes lagen er 2 compagniqn van de 74e Hooglanders Een lag op den berg de andere in de stad om weldra naar Bellavy terug te keeren Op een middag zal kapitein in zijn tent brieven te schrijven voor de avondpoat toen eeu jongmensch van zijn compagnie in hospitaalkleereu eu zouder muts binnentrad De soldaat groette niet Maar sprak Kapitein ik verzoek u mijn nog te vorderen soldg aan mijn moeder te zenden Wees zoo goed haar woonplaats op te schreven Ze woont De kapitein deed 14 gedachten wat hem werd gevfaagd eu de man ging weer zonder groeten heen Een oogenblik later be on de kapitein echter de zaak vreemd te vindeu en liet den sergeant roepen Waarom vrroorloófdet gij dien man op zoo weinig militaire wijs hi te koi en vroeg hij hem De sergeant stand als van defi donder getroden Kapitein riep hij weet gg dan geheel niet meer dat die mqn gisteren in t hospitaal stierf en we hem van margen hebbeu begraven Was hij het welf Zeker herbam de kapitein hier is t adres van zijn knoeder dat hij me zelf opgaf om zijn soldij daaiheen te zenden Wonderlijk sprak de sergeant zijn nagelalen goederen zijn heden verkocht Ik wist niet waarheen t ontvangen geld te zenden wijl de papieren der compagnie er niets over zegden maar de stsmrol van het regiment moet het uitmaken t Bleek spoedig dat bet gegeven adres het juiste was Exphque Ie qui pourra In hét café Die Port Do Cleve te Amsterdam had Zateidagavond e ne ontpIofSog plaats die gelukkig geene andere gevolgen had dan dat zij de algemeene hilariteit opwekte Een welgekleed heer dagelijksch bezoeker dezer inrichting had de hebbelijkheid om de eindjes sigaar onder tafel of stoelen liggende op te r ipeij aan te steken en genoeglijk op te rooken tr Eenige juiige lieden die dit hadden opgemerk en deze hebbelijkheid nog al onhebbelijk vonden h Wdeu de aardigheid een halve sigaiy behoorlijk met vuurwerk geprepareerd onder den stoel te leggen ivaiirop de liefhebber van goedkoop rooken gewqon lijk tegen half acht plaats nam Nauwelijks op HJne pl iats gezeten merkt deze dan ook de welkome prooi en steekt de sigaar met een tevreden gelaat op Ze had echter nauwelg ks vuur gevat of een ongewone vuurstroom gepaard met een hevig gesis wekte de aandacht van het aanwezig publiek Het rook vuorwerk ontviel aan den mond van den ontstelden gast en ontplofte met een knal die hem onder den sohaterlaob der gasten ijlings het lokaal deed verlaten Zeker Amerikaansch advocaat die eene van diefstal beschuldigde schoooe jonge dame verdedigde eindigde zijn beroep op de rechten aldus Mijne heeren gij moogt den Oceaan op en rek te drogen hangen een sneeuwval vangen met een strik een tafellaken spannen over den mond van een vulkaan de wolken met een theelepeltje van den hemel scheppen zout moogt ge strooien op den staart van onzen fleren Adelaar wiens slapeloote oogen over het welziju des volks waken ja ge moogt een yerhnurbordje spijkeren op de maan en op de sterren maar geen oogenblik kunt gij in den waan verkeeren dat dit bekoorlijke meisje sohuldig is aatl hettmsdrijf dat haar ten laste is gelegd De Jury sprak haar zoniler eenige beraadslaging vrg Laatste Berichten Brussel 21 Juli Heden naiqidilag 3 ure is het standbeeld van Leopold I thuld De geheele koninklijke familie de aartshertog Budolph de grootdignitarissen eu het corps diplomatique waren er bij tegenwoordig De knninkUjke familie ii door de Onafzienbare volksmenigte met den m testeu bgval begroet Rome 21 Juli De Senaat die zoo langen tijd weerstand heeft geboden aan de afschaffing der gemaalbelasting heeft eiudelgk met overgroote meerderheid met 66 stemmen tegen 11 het ontwerp ge