Goudsche Courant, zondag 25 juli 1880

Zondag 25 Jiiih N 2483 1880 OVERLEDEN H Klooitjrman 16 j trnrWD a Bot f en M Verlmar J C Toor en J VBO Leeuwen Zevenhuizen OKBORENt Cornrlu onders C vaa Mullem en J v d Bfek OVERLEDEN C den tlollancler 3 w C Kamp 4 m VI den Toom 70 j ONDERTROl D H van der Poow en M Zuring GEHUWD C VaandrngiT en A Rorof jn H Zefenhutzpn en W Vastenhout ADVERTENTIËN GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Oraslrekeo ♦ Voorspoedig bevallen van een Dochter C M C DE RAM geliefde Echtgenoote van N H A CAMP Gouda 21 Juli 1880 Bevallen van een Zoon F S HOOGENBOÜM GoEDEWAAOï Padanff 30 Mei 1880 Heden overleed ten tnijneil hnize onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder MARIA BOERB wed P Rond iu den onderdom van 88 juren Uit aller naam P VAN HENSBERGEN Lange Groenendaal Gouda 22 Juli 1880 ZATERD iG 2 JVLIJ OPENING VAN DE NIEIJWE WIHEEL van de Vlcd L OELSlJMS op Ic Hoo straat No 126 Openbare Verfcooping van eene EOUWMANSWONIP en ruim 20 Hectaren Wei en Hooiland liggende in de Bodegraaftche Meije onder inEÏÏWEOOP EN ZEGVELD op DINSDAG den 24 AÜGÜSTÖS 1880 e 1 f uur in het logement van ÏIBBOEL ie Bodegraven In elf perceelen en daarna gecombineerd Inlichtingen te verkrijgen ten kantore van Notaris J G BROUWER NIJHOFF Runnebaan F No 247 te Utrecht IUEBAimS PILLEI bereid volgens het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON ziju zeer nuttig tegen onffesteldheden der maag heilzaam voor de spijsverteering uitmuntend tegen de gal scherpte in t Hoed en huMuitalag zacht laoeerend easUJmafdrijvend Sy a Ct de Doos verkrijgbaar te iOVD4 alleen bij L SCHEE Benthutzen W il Boaw n eitrr Bleumjk S vio dw Kraal Bodegraven P Vprsloot Haastreckti K OosterHag en tD de bekeode depot in andere plutaen Men wachte zicli voor naniaaksels I fft Kllc doosje is gelakt en gestempeld met de Handteekening Tan de tervaar tijïcrg Wed KÜENEN ZOON Chemisten Moordrecht G II Po t Oudewaten Pr Vree Woerden Y W Sweerman Zevenhiazeu k PHdi GoOTA DiirK VAN A Brinkmav Ijk de Kiiintr van af eiaardigdcn het heeft aaiigeBOmeii goeilgekeurd Op de Gouwe GEVONDEN en aan het Bureau vau Politie gedeponeerd een ZAK waarin een Kaloeueu deken on een Sohouderraantel Kaïitoiigcrecht te Gouda Terechtzitting van Maandag 19 Juli 1830 2e gedeelte Plaatsvervangend Kantonrechter Mr J TORTUUN DKOOGLEEVER Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOUEN te Rotterdam VEROORDEELD W van L visscher te Gouda lot eene boete van y 10 of gevaugeiiiaatraf van 3 dagen wegens vissohen met dobbers in den IJsel onder Moordrecht en Gou ilerak in eens andera vischwater zonder voorzien te zyn van een schriftelijke vergunning van den recht bebbeude op dat vischwater en sulks na binnrn He laattle twaalf maanden wegens vissohcrij overlreding te i jn veroordeeld D van L visscher te Gouda lo eene boete van y 5 of gev van 2 dagen eu tot eene boete van ƒ 3 of gev van 1 dag voor iedere boete met Terbenrdklariug en bevel tot vernieling van den gebezigden schakel weseus visschen onder ReeuW k iu eens anders vischwater zonder voorzien te z ju na een schriftelgke vtrjiunning van den rechthebbende op dat vischwater terwijl de mazen van den schakel te klein waren I P H arbeiiler te Moercapelle tot eene boete van ƒ 3 of gev van 1 d ig wigens vérvoeren van xeelt visch binnen de gemeente Moercapelle terwijl het gesloten viachtyu was MARKTBERICHTEN QOUda 22 Juli 18S0 Bij zeer kleinen omzet was de stemming flauw Polilerlarwe puike ƒ 10 25 a 11 Mindere 9 60 ƒ 10 Rogge puike ƒ 8 25 a ƒ 8 40 Mindere ƒ 7 75 a 8 Voer ƒ 7 ƒ 7 60 lïerst puike ƒ 7 a 7 80 Mindere 6 50 a ƒ 6 50 Haver zware ƒ 4 25 a ƒ 5 Lichte 3 26 a 4 De veemarkt met weinig aanvoer de handel traag magere varkens en biggen alsmede schapen co Limraeren vlug verkocht Kaas vlug van 30 a 36 2de qualileit nn 27 a ƒ 29 Goeboter ƒ 1 80 a ƒ 1 77 Vj Weiboter ƒ 1 40 h ƒ 1 50 CORRESPONDENTIE slet jtak van A l kan niet gepinatst mirdrn omdat de naiB dea iszenders btj de redactie ui t bekend 19 Overige fc behoort hij zijne vraag te riclitpn fiai de redactie der JT JE Ci en niel Ban ons Wy biblieu evcuMel geen keisr ar b t stuk Ie plaatsen als de iuzeuder zijn uaain aan it reJKtie bekend maakt BurgelUlta stand Gouda 6BBORKN 0 Jatï Johannes oudirs IL van Bulgog eo H i in Xanteu OVEHtEDEN 29 Juli A Arel 2 ro l M W Hornn Sm CM Fliok buissr van i de Bruin 67 j 10 m 21 B H Brouoer 3 n Burgerlijke Stand vnn onderstaande gemeenten van 16 tot 21 Juli 1880 Moordrecht GEBOREN Joh onw oudtrs O tan Duin en M Visser in ouders J van de Water en E Zwanenburg ONDEBTBOUWD O H Verzaal 27 j en G Hnisraan v a Ouderkerk a n den IJsel 24 j Oouderak = eEHOBEN Willein ouders J Oosterom en D de Jong OEHUWUi T van den Heo el en A van Bijswuk Stolwijk GEBOREN in ouders D Dunger en J van Eek OVERLEDEN D K ptnjn 6 ro Haastrecht CBBOREN Cleroantins onders W de Wild en L Grom OVERLEDEN T den Dikken 11 m C d Wild 3d Vlist GEBOREN Willem ouders U Verwperd en A Bronwer ONDERTROUWD A do Vries 39 j en M J van Her v a Oadew ter 38 j Roauwijk GEBOREN Will m onders G Hey en II J van Ryadam Hoodnijna ogdns K Oosirnm en D BIgl ven OVERLEDEN C van der Starre 81 j E van der Stwren 68 j I van Roon 6 m N Hageman 74 A Ouwendijk 6 m Wsddinxveen GEBOREN J n ouders K vin d r SUrre en H Groeneweg Engeni onders J Kncozer en E Drobbel Willemin Cbrislin onders D Hilgemnn en G Grooneseld M rgje oaden A de Rooy en L A Verzijden Hendrikus ouders H V t eu M Verztjdeo Jan onders D van Willign en E Westbnxk Vtillem ouders P Broer en A Al van Ftiwen Catbarina onJcrs A Eiberuld en O BalMhu Jobanoa ouders J den Boer en J Toor De vermaarde Pofferljes Zuiuv en Ververschingskraam VAN D J KOPPEN wordt geplaatst op de GROOTE MARKT Alle Ververschingen tegen de billijkbte prijzen Poffertjes de 24 a 10 Cents Wegens vele concurrentie gelieve men wel op den naam te letten D J KOPPEy Wed F LAFEBER HEEFT ONTVANGEN eea mooie Collectie Beste Glacé tegen zeer biUlJke pr1J en EEEfE DIENSTEODE voor noodhulp of voor vaut met 1 AUG GEVRAAGD Prot Godsdienst Adres Letter Z aan den boekhandelaar J W KNIPSCHEËR Jr alhier Nederlandsclte Rliijnspoorwcg zomerdie nst isso Vette Cijfers alleen Ie on 2e KL Van AMSTERDAM AKNHEM fii UÏKKCHT uur KOTfEEDAM HAGE en SCHKVENlN JKiV Van Amstebdam 6 30 8 10 9 30 11 25 12 50 S 6 8 50 9 55 Abnheu 6 55 8 50 10 36 1 30 1 50 5 25 7 35 9 Utbecut 7 8 26 10 17 11 40 1 16 2 28 S 35 6 30 9 10 10 16 Harmclen 7 22 8 46 12 3 1 35 3 6 9 35 10 3S Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Ondewnter 7 36 1 65 4 8 9 62 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 15 3 3 5 4 25 7 10 6 10 58 Naab Moordreohl 7 63 2 18 10 12 Nieawerkf rk 7 53 2 18 4 2 10 12 Onpelle 7 63 2 18 10 12 EoTTEEDAM 7 63 8 35 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 28 6 67 10 12 11 4 ZeveuhuizenMoeroapelle 7 66 2 21 4 31 10 9 ZoelermeerZfgwinrd 7 66 2 21 4 31 10 9 Voorburif 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 10 9 Geavenuaoe 7 56 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 7 4 10 9 U l Soheveningeu 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van ROn EBDAM SCHEVENINGEff en HAGE naar AMSTERDAM UTRECHT eu AENHEM Van Rotteedam 6 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 40 11 50 2 3 20 4 80 5 30 6 60 8 80 9 30 Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 1 7 8 8 43 Moordrecht 6 67 114 2 23 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 16 H 9 2 35 3 40 4 62 5 50 7 28 8 66 9 63 Soheveningett 7 7 30 8 5 9 40 10 11 15 1 20 2 35 3 45 6 5 7 46 9 s Geavinhaoe 6 25 7 30 8 8 35 10 10 10 30 11 46 1 60 3 6 4 16 8 38 8 16 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoctermeerZegwaard 6 46 10 50 2 10 6 66 8 38 ZcvenhuizenMoeroapflle 6 66 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 8 10 43 11 13 12 12 2 38 3 37 4 49 7 26 8 68 9 67 Naae Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harmelen 7 16 8 5 8 31 10 52 11 21 2 41 8 43 4 66 7 31 9 1 10 Amsterdam 7 18 8 31 10 62 12 15 2 41 3 43 4 56 9 1 10 ÜTEEOHT 7 16 8 6 9 11 10 52 11 21 2 41 3 4 4 5 7 31 10 Abnufm 7 10 9 11 10 52 11 21 8 43 4 65 7 31 BUITENLAND ituitciilaiidscii Ovurziciil Hfl groole uieuws omtrent de spoedige ontrnimill ran Knb wl bevestigt zicli Vele iuUoedrgke hoofden dir bcrolking ilke zich tot nogloe gehouden haildeu aan de zoogenaamde nationale p irig die ïakucb als recliimatig opvolger van Sjier All op den eir lrstroon wilde zien hebben dc n aandrang Ier Britsche regetrmg gevolgd en Abdur It dini in als emir van het land erkend Zij zyn zich bij hem gaan vervoegen naar Charikar wuarheai liij zich op den utld ukkelgkeu weusoh der B igelscheu had begeven Spoedig wacht men ijne 0 enlijU erkenning en huldiging ah vorst van bet luiid Zio luidl het gerusistcÜende lilegrain dat er uitziet om Eiigelsobe staalsfondseii uog solieder te in iken dan ie reeds waren Iniusichi ii komt uit Zuid Afriks nieuws van iniurler aingeiiaineii aard De koloniale ngteriiig deelde Dinsdag in het parlement te Kaa 81ad Hmte af AminUtj mede dat cenige met Eugtluud bevrunde Busnto s waren aanievallea door vijandig gebleven leden van denzelfden rolksstaiii en dat er niaalri gilen waren genoineu om dii volk te ontwapenen en de veiligheid der Eiigelsche onderdanen te waarborgen E n telegram aan de Standard Z gtdal de regeering heeft btkind gemaakt dat de B isuto s in staat van oproer vcrkeeren en de c irrespoiident van de Uaity Telegraph die de zaak tawlgk licht opneemt erkent toch dat er ernstig Tech en van kan komen President Brand van den Oni4 Vry lut Iwcft luuii d Kup gewudeu om bi scherming t vrigcn en herft zijne familie ui zijn land verwijderd En eindelyk seint men aan de Timen Kdoiiel Griffith leli gr ifeerde den 2ün dit de gelrouwe inboorlingen alleiwege worden u iuge illeu en dat Maseru bedreigd wordt De regeeriiig zond troepen om hem Ie uudersteuuen Dat kliukl alks s i neugeuumeu vrij ernstig De beriolileii onureul de Oostersohe quaestie luideü verwarder dan ooit De Standard zeide gisteren üclitenu dal Turkije de collectieve nota dankbaar ton aannemen terwyl Eenier seinde allts loont aan dat de l orle e n weigerend antwoord op de uota zal geven De Daily Telegraph b vatte hel bericht dal de agitatie iu Euratlic om met Bulgcirijf vireiii ifd Ie wurdeii toeiieincude w is maar de KreuiZeituug vi rzekert dal de Eumeliers geen vereeiiigiiig met Bulgarge wenschen maar naar onafhankelijkheid op eigen houlje streven Ook iu lierlijn zi If is men hel met elkandei niet ei iis Tcrw jl prins Biiinarck verzekerd heeft dal de Dniische Kgeering in volkom u overeeiwttrainiiig met de andere mogendheden zou handelen verklaart de PoH dat de binoeming van Duitsche anibleiiareii te Küiislaiilinopel eiii nchtstneknclie aanval is op de Engrlsche slaalkiiiule Wel hit surkat komt de ver warring en weinige vtrtrouu baarheid dezer berichten uil als men nagaat wat er gi zigd wordt van de Turksohe oorlogtbiriidtelen Van de eene zijde bericht mm dat de Porie hare land en zeemacht strijdvaardig maakt met ongekendcn ijver en dat zg e ledige ichalkist ten trots binnen enkele weken een leger op de been zal hebben dal tegen Oritken 11 Bulgaren zal opgewassen zgn terwijl de üot reeds thans in ordj is om de Irieksolie kusten Ie blokkeeren rn zoo noodig te bombardtereu Keu andere goed ingelichte zegt echter dal er aan het ministerie van oorlog zulk eeue verwarring en zulk een geldgebrek lieerscht dat het in het leld biengeu van een eenigszius aanmerkelijk legtr eene onmogelijkheid schijnt te zgn terwijl de viool alweer tengevolge van geldgebrek noch kolii noch nia chinepersoneel heeft Het wordt op dii wijze ondoenlijk om uit de berichten wijs te worden en te ouder scbcideiv welke de waarheid beVattfu In Iialié is de eindelooze strjd over de belasting op het gemaal gelukkig afgedaan de Senaat nam het ontwerp lot afschaffing daarvan zonder beraadslaging met 65 tegen 11 stemmen aan De verslaggever der commissie Saracco die nog de laatste maal met rooveel nadruk er legen je velde trok had zich thans na het outwerp voor de vierde maal werd Ingediend voor de affch illing BINNENLAND OOUDA 24 Juli 1880 De Muziek van de Sehuiterij alhier zal morgen van 121 2 P Markt doen hooren Xa ir nij vernemen sullen de volgende spellenpuz de Kennis alhier opluisteren Koppen llichaniek Chatfcl iar Trainwaf Koppen Beignéskraam lleydenrich Glifuuteu Naak Brueimachine Dobbelaars Panorama II Bhinus PaardeusprI ürirgel Menagerie Grandolf WftBseubeetdeii nieuwe leut Leus Schiettent Ëeu Wonderdame jalpen GrootiUUclianiek Voorts wordt een 3oaoüfvbu g op den Singel geplaatst doch het is nog onbekend welk gezelschap daariu zal opireden Een der verpleegden in de Werkinrichting alhier is wegens herhaaldelgke dronkenschap uit dat gesiicltt verwijderd Iu bet Dagblad kwam dezer dageu een biricht voor dat er Zoud igs en llouderd igs wauuee r er vuur werk te Sehevingen wurdt afgestoken een exira lreiu tt n 10 25 van den Haag vertrekt naar Gouda en Eolterdam eu tusschciigeleifen elalions Die trein verrtkt len 10 ure van etr ii eA en loopt hoofd zakelijk van daar met het oog op de drukte Het 18 ons gebleken dat die opheldering noodig is voor hen die billelten zouden uemen tot den Haag waardoor zij te laat zouden komen omdat zij niet iu den auusluitendeu trein inogeu plaats nemen zonder doorgiuinde biljetten van Seheveniiigen af De Directie Kut dien trein uiisluileud loopeii van Scheveningeu voor degenen die vat buiten af daur komen voor bet vuurwerk Gister namiddag zijn van hier nuar het huis van arrest te Kotterdam overgebr icUt D U M vroeger cjiiducleur bij den Spoorweg Gr ind Cunlral B ge die zich heeft schuldig gemaakt aan diefsl d van een stuk pilow bij deu winkelier Schenk op de Markt eu i T tiinmerinausknrcht die geen neik en geeu huisvesliug had eu is aangehouden wegens landIjoperg Ëen boef die onlangs pogingeu had aangewend om uit de c l ulaire gevangenis te Uotlerdara te ontvluclite n doch d iarin vuhiadeid weid werd Duudeidag oohiciid met ien andereu gevangene door middel vau een bjeikettiiig aan elkander gesloten door twee rijksveldwachttrs vervoerd om naar de gcvangtiiis te s Graveuh ige te wierden gebracht Aan liet station alhier gtkomeii moisten zij in de wiiühtkainer ienige oogenblikken vertoeven Terwijl zij d rar nevens elkander op een bank zaten zagen ceuskl ips de rgksteldwachleis dat de eirslbedoelde boef de vlucht nam eu hel perron afsprong Oumiddrlhjk gingen ze hem uu en met de hulp vau een spuurbcamble mocht het hun g lukken lieiu te vatiiii Hel bleek nu dat hij het slut van de boeiketiuig h id opeiigfwrJi giu In de zitting der Arr jLchtbai k Van Donderd iginorgcu stond o a icrechl B B dienstbode wonende alhier beklaagd van in dienst zijnde van den kleederbleeker N tea diens nadeele te hebbeu ontvreemd verschilleudu goederen Eisch 3 maanden ger eenz Tot voorzitter van de Afdeeling Waddinxveen Zevenhuizen en Omstreken van de ItoilandscheMaatjchappij van Landbouw is benoemd in de plaatsvan den heer A de Broekert die overleden is de heerStoop Burgemeester vau Bleiswijk Zevenhuizen eaMoercipellc Door den Gemeenteraad vau Zevenhuizeo is bc stoten dat er ter gelegenheid van de aanstaande kermis in September weder een tentoonsielliog van paarden zal gehouden worden Als een bewijs dat de waarde der labderijen weer rgzende is dient dat te Waddinxveen ruim 24 hrotareu weiland publiek hebben opgebracht met inbegrip der kosten de kapitale som van circa ƒ 70 000 In de buurtschap Beiersche onder Slolwgk geraakte een zesjarig meisje ia eene weteriug Beeds be gon zij te zinken loer op het gegil de heel J Beniner hoofdonderwijzer der school aldaar toeschoot oumiddelijk gekleed te water sprong eu het kind van een anders wissen dood redde Donderdag voormiddag leu 10 uur ontstoud onder Eooreudaal nabij Oudewater brand op de hofstede ff l Huis te Eoozendaal vau den heer D A Dupper te llaastrechi bewoond door den bouwman de Graaf Hoewel de brandspuit van Haastreclit spoedig aanwezig iras is alleen het zomerhuis kunnen worden gered en is de kapitale hofstede met hooiberg totaal afgebrand Vnu den inboedel is veel gered De oorzaak is onbekend De bewouer was afwezig en kwam van de markt alhier terug toen de woning reeds in de aich lag Zondag namiddag verdronk bij het baden in een diepe Wetering te Waddinxveen eeu jongeling vau ruim 16 jaar Zijn makkers waren zoo verschrikt dat zij hem niet konden of durfden helpen De vergadering van hel Nederlandsch OuderwgzersGeuootschap werd Donderdag met huishoudelijke ouderwerpeu voortgezet De bespreking der voorstellen kou geen resultaat hebbeu daar de stemming in de afl plaats heeft Een voorstel om de secretarissen herkiesbaai te stellen bij de periodieke afirediug werd in handen van het bestuur gesteld om daarumtreiit de afd te raadfilegen Ouder de onderwerpen die vervolgens behandeld werden behoorden het zangonderwijs in de lagere school ingeleid door den heer Kappeuburg vau Amsterdam Was deze tegen theoretisch zaugonderVI ijs door audere sprekers ook üourdeu heer V rugtmaij werd dit verdedigd al aobtte men dan ook pnicti eh onderwijs iu de zaug hoofdzaak Professor üoyer uit Ijeideu besprak eeu spraakgibrek toonde de oorzaak der ziekte door plaleu aan en wees de middeb n tot herstel aan terwijl bg de ouderwijzeis uitnoodigdc terstond geneeskundige hulp te doen inroepen iudieu zij die verschijnselen bij bun leerlingen opmerkten Een der spr kers beweerde dal de lagere school riuig kan doen tot verbetering der spraakiverkluigen dat de bewaarschool daarvoor de aangewezen plaats ivas De heer van Dam van Isselt kapitein bij het Instructie bataillon hield eene redevoering om onderwijzers het dienstnemen gemakkelijker te maken om zuo een beter verband tusschen school en leger te verkrijgen Debat volgde niet op die belangwekkende toespraak Ten slotte liesprak inej Itardenberg het voordiel der bewaarschool boven de zoogenaamde opleidingsklassen die slechts iu schijn goedkooper zijn Zij uchlte even als een ander spreker de onderwijzers o ibevoegd om aan het hoofd eener opleidiiigsklasse te staar