Goudsche Courant, zondag 25 juli 1880

ebrforte eu Sti erftestatlstlek dl er t euieente GOUD 4 APRIL 1880 Gebokex 41 Jongens en 29 Meisje totaal 70 OïEBLEUEN in het levenijaat 13 M 8 V totaal 21 n ff 2 II 2 II 6 II ff 3 17 II 1 ff i II II 5 n 17 31 II 3 ff 1 II 4 II II 31 61 II 2 ff 3 ff II 5 boven het 60 a 2 ff 4 1 II 6 STEDELUK MUSEÏÏM Op ZONDAG 25 JULI en 1 AUGUSTUS e k zal het MUSEUM s namiddags van 4 tot 6 ure weder voor den verminderden prijs van 10 cents de persoon voor een ieder toegankelijk ijn DE COMMISSIE BESSENSAP Prima Kwaliteit P SAUERBIER Gouda Oosthaven 23 M 24 V totaal 47 Levenloos aanceoeven 2 ADVERTENTIÉM iii3S5KSSöö3oci5a SS Ondertrouwd E J A BOUSCHOLTEen J M VAN ECHTEN Oravm iage Gouda I Voorspoedig bevalleu van een Dochter A C M C DE KAM geliefde Echtgcnoote van N H A CAMP Gouda 21 Juli 1880 m m 22 Juli U80 ONTVANG EN BETAALKANTOOfl L Droo fleever Forluijii Rotterdam Éente a Deposito s Opvraagbaar na drie dagen j één maand 3 o twee 3 drie 3 zes 4 twaalf 4 j 7oVan dépo sito 8 voor één Jifnand en langer wordt de rente voornilbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebbeu door tnsschenkomst van den heer Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda Bij vonnis van de Arroudissementa Regtbauk te UoUerdam dd 21 JULI jl is verklaard in staat van Faillissement JOHANNES ZIJLEMANij Koopmaa en Winkelier te Gouda ingeg aii den 20 dezer met benoeming van den EdelAclitb Heer Mr E BERüSMA Kegter in gemelde Uegtbank tot Kegter eomraissaris en van den ondergeteekende tot Curator De bekende ea onbekende schuldeischers in dit Faillissement worden opgeroepen om te verschijnen op MAANDAG 13 SEPTEMBEU e k des voormiddags te tien uren inhetOeregtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam ten einde hunne vorderingen te doen verifieeren Gouda üe Curator 24 Juli 1880 Mr H J KRANENBURG J de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRIIMëMëELE ZUIVËRA4R van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLEMENT Kaipersteeg K 227 Tegen half AUGUSTUS verlangt een Heer to Gouda Kost Inwoning en VRIJE KAMER in een fatsoenljjk gezin Adre met franco brieven onder No 407 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Êen fatsoenlijke BUROEU WASCHVROUW zag zich gaarne belast met eeuige NATTE of DROOGE WASSCHEN Van eene nette bediening kan men verisekerd zijn Adres onder No 400 aan het Bureau dezer Courant VOORZICHTIG ID Een ieder die Haarmiddelen aanwenden wil of moet verzoeke schriftelijk of mondeling eene handleiding boekje van 23 bl het wordt u kosteloos toegezouden Dit boekje is eene vraagbaak voor jong en oud Men moet toch een dwaas wezen om buitenlandsche Haarmiddelen te koopeu daar u bij mjj kosteloos advies over iedere Haarof Huidziekten kunt erlangen Bevalt u b V het Haar Kleurmiddel binnen 8 dagen uiet dan zal t mij aangenaam wezen indien u de flacon terug brengt dan geef ik u zonder korting de 2 terug Uitval van Haar Roos of Selülfers dun Haar Kale Plekken Fijn Inde sebedelhuid Haar of Baardworm Huidzeer vroegtijdig grijs worden al deseouHangeuaamhedeu worden verbannen door den HaarOnt Wlkkelingsbalsem Binnen korten tijd verkrijgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder ƒ 2 de flacon Bood grijs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Met en flabon a 2 van dit middel heeft men eeu s j OF voldoende naar gelang wat men klenrt Franco aanvraag tegen postvriisel postzegels of rembours bij THEOPHILE Haarkundige geen kapper Frederikspleln No 32 hoek ialckstraat Amsterdam NB Dezen keer plaats ik geen getuigschrift t wordt anders zoo eene gewoonte maar ik heb er weder 3 in petto dus 704 ter inzage Er bestaan geen Depots noch Reizigers voor mijne firma onthoudt dit goed want nu is bedrog onmogelijk VERSCHILLENDE SOORTEN VAN HEEBEN M DAMES Reiskoffers voorradig in de ZADELMAKERIJ van P HULLEMAN Korte Tiendeweg JD 77 zgn EEN SOLIEDB gebruikte doch goed onderhouden PIANINO Fransch fabrikaat Adres met franco brievien onder de lettersN P aan deu boekhaudelaar J VV KNIPSCUEER Jr te Gouda De XtJ i inaueitr iii eeu artikel over belasliugeu Whrjjfl met betrekkiug tot het roekeloos eu uuverstaudig opdrgveu iu sommige gemteuteQ o a het rolgeude Slaat meD t luid tOMtiDd onuwkeurig gade dau lieB ij hoe Tooral iu ous parlement alle finaiicieeU Terbetericgeu iu den regel vgaudig ordia giMveerd daareutegeu wordt eeu program vuu uitgaveu opgeslcld dat perk uoch paal kent Ook iu dat opzicht siju sommige siedelgke beslureu met bliudheid geslageu Toeu de opening van het Noordztekauaal te Amsterdam nabij was ontwaarde iedereen dat er gebrek was aau steigers voor de lossing van groote schepen Elk Arasterdamnitr schreeuwde om liet hardst de kamer lan koophandel de lerleu van deu genieecter iad in e én woord de gehecle Vmsterdanische beurs en dal wil wal zeggen teder besefte de oamiddcUyke behcifle aan lospljalsen de ongelukige die van eeu ander advies mocht ziju geweest keude de behoefte van Amsterdam niet a als met den stormpas wi rden zeven ton toege taau om twee steigers aau ie leggen Ziveu ton een nietigheid daar waar bet gold het to be or nol to ie van de hoofdstad En de steig r8 werden iu haast gebouwd gereed en klaar maar ziet niemand tiiaakte er gebruik van I Zoo juist eu diep was de blik dien gehci l Amsterdam iu zijn eigen dringeode brhueficu had geslagen ffDie steigers zijn ongeluksvogels vuor Amsterdam oa gedurende eeuige jaren niets te hebben opgebracht lya zij iiu door tussohenkomst van de liijnspourwegdireotie tegen een jaarlyksche huur van vii t duizend gulden iu handen gesteld vau een Fransulie maatschappij die liu Havre en met stautssubaidie tegen de raaatschnppy Nederlaml een concurrentie op leven en dood op de lijn Batavia Amsterdam ia Suez met het begin van hel volgend jaar op touw gaat letten Mr J A P Coebergh is op verzoek eervol out lageiLj als schoolopzieuer iu het IVe district van iluidValland Uil het afdeeliogsoDderzoek Tan het wetsontwerp tot herzieiung der wet betrefFrude de maten gewichten en weegwerktuigeu blijkt met betrekking tot het gebruik der vreemde namen dat de meerderheid het weglaten der Nederlaiidsche namen van elke vele reeds het burgerrecht verworven hebben afkeurt en herstel daarvau wenacht Men meeude dat de oudervinding genoegzaam had bjwi zen dat de natie met dat tal vau vreemJe benamingen die i oict begrypt eu waarvan sommige als beuionieter byna nooit gebruikt worden weinig gediend is zoodat vooralsnog teu minste hel tacullalief stellen der N ederlundscbe namen wenscbelyk is Sommigen legden dan ook nu reeds de verklaring af dat zij werd aan dat bezwaar uict te gemoet gekomen zich verplicht zouden achtsu de wet af Ie stemmen Doof het voorloopig comité voor de Nederlandsche Collectieve inzending op de lentuouslelling van vee en zuivel iu October a s te lijnden te houden is een prograi ma samengesteld dat zij boopt dat door het te benoemen definitief comité zal worden overgenomen Zooals reeds bij advertentie is bekend gemaakt ksmeu voor de iuzeadiug alleen de dieren en prodttotea ia aanmerking die door de Ie benoemen kcuringsoamniuie geschikt bevonden wordeu DaareBlsgea lulleu de inzenders ontslagen zyn van alle koelen aa de tentocmetdling verbonden tcrwgl alle pr ea en bekroouiugea op bun naam eu te hunnen b le komen Uooier ïm het loa men zeggen al niet en ISO r gees liefhebberij bestaat om in te zenden kan dit el uiet aau de voorwaarden vorden toegcsokreveB Het oomit is ran mceuing dat de ooUectieve iaieading na vee ait ongeveer 40 stuks moet beslilhB en el Kksse 8 Melkkoeiin 10 stuks zuiver ras 10 5 gekruisd 17 Vaarzen 5 zuiver 18 5 gekruisd 24 Stieren B zuiver B S hmiliën bestaande nit slier koe en kalf samen 9 atuks naakt iu hel geheel 39 stuks vee In het Engdsche programma worden gevraagd ouder No 47 ea 48 Kdaminer en Goudfcbe kaas Onder Edammer wordt natuurlyk verslaan de gezamenlpe Noord Hollandsche eu ónder Govdsohe ZuidHoUandsohe zoetenelksohe kaas met alle ouderrubrieke Once andere kaassoorten zijn niet genoemd Oeea wonder zegt het comité Want meest ieder laad heeft een groot aantal soorten kaas loodal het ondoenlijk is op eene internationale leulouustelliDg als deie voot iedere soort eene byzoudere rubriek open te aiellen Voor de uiet speciaal geuoemden il echter gelegenheid mede Ie dingen in klasse 51 Daarom hedt het oomité aanmeldingen gevraagd Tan alle goorten elke ons land oplevert Brengen we ook hier het puikste bij elkander geea laad eaf een zoo lieugdzame en friuiie verzameling kunnen leveren Hel comité ziel met vertrouwen eeu groot aantal aaniueldiiigen tegemoet Het Züu Zeer bezwaarlijk eu ook oiiiioodig zijn deze prodttclen aan huis te keuren daarom verzoekt bet Comité ze op een nader bekend Ie maken lijd in Ie zenden op de plaats van inscheping b r Amsterdam of Kotterdam Oumi ldellijk vóór de iasohepiug zal de kaas gekeurd worden en alleen die partijen welke aau de eischeu van een goed product voldoen kunnen ter mededeeting worden ingescheept Volgeus het Engelscb programma moet elke inzending Goudscbe en Kdamiiier kaas bestaan uit 12 stuks het Nederlandseh coiuiié vraagt voor iedere inzending Iti stuks liefst 4 aan 4 verpakt vier stuks worden voor de keuring bisleind terwijl de anderen zooals ze door den eigenaar zijn verpakt naar Londen worden gezonden Het is oiinuodig te zeggen dat elke inzending moet bestaan uil kaas van gelijke qualiteil Van de andere soorlen worden iu hel üngelsch prograinma gevraagd 4 12 stuks het Nederlandseh cuiuité vindt bet verkie ilijk elke inzending te doen I bi staan uit 5 stuks omdat dit aantal met smaak geëtaleerd kan vordeii met bet oog op de keuring vraagt het voor elke inzending 2 stuks meer eene inzending Leidsohe kaas b v moet dus bestaan uit 7 stuks eveuzoo eene inzending ftiesche natuurlijk allen van gelijke hoedanigheid Teneinde de inzenders zooveel mogelijk voor schade Ie vrywarjn worden alle gekeurde exemplaren tfgeu den marktprijs door hel comité overgenomen Ook de bcHer zal op eene algeraeene vprzamelplaals worden gekeurd Nu zou het zeer in t n dcel van het product zijn wanneer men hetzelfde vat dal men ter tcntoonslelling wil zenden vooraf boorde en onderzocht Daarom verlangt bel comité iu t belang van de inzenders zelveu dat elke zending besla uit 2 vaatjes van dezelfde qualiteit waarvan eeu voor de keuring eu een voor de leiitoonstelling bestemd is Evenals bij de kaas wordt het lot onderzoek gebezigde naar den marktprijs betaald De hoeveeüieid die men iu Kageiand verlangt bedraigt 12 lüO Ëngelsohe ponden men kau dns naar willekeurig aan het comité iuzendeu 2 vierde 2 achtste of zelfs 2 zestiende vaten Ëcue toelichting over de rubriek versclie boter is hier waarscbijulijk uiet ongepast Versobe boter wil eigenlijk zeggen ougcfeouten buter De e wordt iu Engeland door vcleu ferkozeu boven gezouten boter Daar het echter raoeïelijk is gebed versohe boter eeuige dagen tegen bederf te vrijw ircii is het deu inzenders op de teutoonstelliug geoorloofd de boter onder de laatste bewerking met pekel te behandelen zout mag in geen geval wordeu gebrnikt j Men zorge echter dat er uiet te veel eu geen te sterken pekel in gewerkt wordt wil men uiet aan allerlei aanmerkingen blootslaaii gelijk ten vorigen jare duidelijk gebkkeu is bij de bekrooude boter vun Pieter Huisman van Maasland t Verdere iulicblingen kan men ii liet programma vau het comité vinden De uitgeloofde prijzen bedragen voor vee gouden zilreren en bronzen medailles of bjdragen iu gild van ƒ 12Ü tot 180 de premièn sommen in geld van 60 Vuor kaas eu boter wordeu zilvereu en bronzen medailles eu diploma s uitgeloofd Ook voor inelk zuivtlbercidiug kuasBiakery boterbereiding butcrkueden verpakking melkmachines melkkoeien enz euz ziju prijzen beschikbaar gesteld 1 Op den regel kan des uuuda door liet cumité uitzonderiug gemaukl wuideii Haouecr evculucel aiet laeer dau eeo vaatje loorhaDdeu inuclit iju Even als elders slaan ook iu de Langstraat alle gewassen uitstekend Wel vertoond zich hier eu daar de aardappehiekte doch reel minder dau andere jaren in dezeu tijd het geval is Het kleine fruit is grootendeels geplukt en verzouden kruis en aidbessen leverden veel op doch frambozen weinig terwijl die daarbij nog lang in prijs waren om de min goede qualiteit De thans rijpende laatste vruchten ziju echter dit jaar van veel beter hoedanigheid doch er schijnt weinig kooplust Ie zijn Degenen die nog niet hebben bezichtigd de tentoonstelling welke Ie Arasterdam gehouden wordt van kunstwerken in vroeger eiuwen uit goud eii zilver vervaardigd behooren zich te haasten wanneer zy hun rechtmatige belangstelling willen bevredigd zieu Immers de sluiting is zeer aanslaande Hierbij makeu wy er aandachtig op dat voor morgen de toegangsprijs op lieu ceuts is gesteld Duizend schapen ziju op Texel iu de laatste weken van hnn winterkostum beroofd Deze kostumes worden dagelyks iu groote hoeveelheid van het eiland uitgevoerd De uilgeklecden schijnen zich weiuig om hun verlies Ie bekommeren en grazen weder eveu rustig in de weiden Intuascben leveren de Viichtkn der schapen deu veefokker goede winster op Reeds meer dan 40 000 KG Wol erd sedeit 15 Juut van ÏPxel verscheept eene wüarde vertegenwoordigende vau pi m ƒ 60 000 De Koninklijke Nederlandsche zeil en roeivereeniging zal Zaterdag den 7den Augustus a s op het IJ voor Amsterdam en Zoi dag daaraanvolgende op de Zuiderzee bij de Oranjealtïiztn een grootpn wedstrijd van zeil en rueivaartuigen houden Voor de roeivaartuigen beslaat het programma uit 10 nuininers voor de zeilvaartuigeu uil acht terwijl voor din wedstrijd op de Zuiderzee 3 uummers zijn uitgeschreven De uitreiking der prijzen zat savonds ten 9 urei in het Park plaats hebben Door het Ned rlandscli Schildersbond Dinsdag te Delft vergaderd is besloten eene dtcoratiesclinol op Ie richten Tot leden eener commissie voor dat doel zijn bei oenid en hebben voor zoover zij tegeowourdig wareu die binoerniiig aangenomen de heeren Joost van Vollenlioven burgemeester vau Rotterdam Cli Rocbussen P A Scliipperus J Linse en W II van Aiidel te Kultenlain prof V lugel prof D irolhc K VV Braut eu J R i ï Nievergehl Ie Delft E II de Swari B L Hendriks 11 J de Swarl eu C He idiiks te Aruheni J Ph Koelman Joh Stortenbeker en II P Vogel te sHage Het vulgi nde jaar zal te Aruhem een tentoonstelling van decoratieve kunst gehouden worden Donderdag den eersten gedenkdag van het ov rlyden van den tooneelkunsienaar J 11 Albregt kgaveu bestuurderen van de Muaischappij Apollu zich reeds vroegtijdig luiar het graf van liet overleden medelid om op de zerk een lauirerkrans neder te leggen met de inscriptie Ai IIRECBT 3 STEaFÜAO IIEKDACUT DOGE DE MA lïSfllAl flJ Al OlLO Tevens werd door deu ho fdr gisseur van het personeel van den Stadsschouwburg een paiirlenkraiis op hel graf geplaatst tot middenstuk liebbendé eeu marmereu tombe omgeven door de woorden Het Pebsonïel van den SrADSsciiiiunBtiiia 22 Juu 18SU TeB NAOÏDACUTENIS AAN J H Al aBEOT Naar de A R Cl verneemt bestaat liel plan de hulde uau Greiuer waartoe dezer dageu eeue oproeping in de dogbladeu geschiedde op zeer eigenaardige wijze uit te voeren Cremer hield uiet van kerkhoven met inonumenleii zij die hem kenden wisten dat de gedachte a iii een kil grafgesteente hem tinderde Daarom zal men trnohleo eeu geschikte plek in de SchfVening clie boschjes te viudeu om er eeu rmtbank op te richten omgeven vau bloemen en gebladerte Op die bank gezeteu zat dan menigeen een stille gedachte kuuueu wijden aan den vrieudelijken bemiunelijkeu wandelaar d eu men zon menigmaal iu zijne geliefde Scheveningsche bofchjes kou ontiiioeleii toen de residentie uog het voorrecht hail hem onder hare inwoners te mogen te leu Aan algemeeue deelaemiug in de hu de zal het gewis uiet ontbreken Voor één dubbeltje koopt men legt nwoordig te Amsterdam s avonds op de straat een paar kopervergulde manclietknoupen die de vóór eu legenzijde van een gouden tientje voorstellen Eu als om by deze ruw bewerkte nabootsing van courant geld een waardig pendant te geven krijgt men er op toe een zoogenaamde bon voor honderd costumes en tw e andere bons voor honderd en rorr zestig sigaren alle drie iu deu vorm vau bai kbiljelteii Ze vinden gretig keupers cii het geraurlyke speelgoed komt dus iu ieders handen Hel biljet van honderd is het bedriegeliykst nagemaakt Wie hel onvooibereid op eeu pas of wat afstand ergens op eeu tafel ziet liggen zou zweren dat het eeu geldswaurdig stuk is De lijst met de bekende vier hoekschildjes waariu het cijfer 100 de tak en bladerrand de ineengestrengelde krulletters vau de woorden Nederlnndsctie Bank ter rechter eu linkerzyde het vrouwenkopje dat alles is in het biljet op de gewone wijze gemerkt Ook iu andere plaatsen worden dergelijke biljetten op de straat verkocht De te Arnhem opgepakte dief eu inbreker lijdt sedert zijne arrestatie aan delirium Zyn toestand is vau dieu aard dat er gevaar voor zijn leven bestaat Gfemengde Eericliten Dinsdag den I3n dezer was het de heelster dag van de cn zomer in Noord Amerika Iu vele plaatsen langs de Atlantische kust eu te Chicago ree de theraometei tot oyer de 100 graden Fahrenheit 38 C Tnintig terfgevailen kwamen voor t Dezer dagen zaten in de diligence van C op H behilve e uige handelsreizigers ook eene vrouw rnel drie kinderen welke laalsten zich vermaakten met het snoepen van pepermituijes Koopman W uit M vraagt ol pratende met de lieftallige kleiueu een pepermuntje dat zy hem uiet durven geven Hij haalt drie rijksdaalders uit deu zak eu zegt zullen wij ruilen ik eeu pepcrmuuije en jij zoo n mooi stuk zilver De kleinen laten zich eindelijk overhalen eu zeggen op moiders bevel dank je wel mynheer Dicht bij H gekomen zegt W mij dunkt nu moesl je mij die mooie zilverstukkeu tern geveu wa irop nniuia tot s in ms hartgrondige verbazing zegt Dat hoeft uiet jij hebt met die kinderen geruild en hun de rijksdaalders gegeven Of nu de koopman ui hoog sprong of laai spruug de hem onbekende vrouw blijft er bij eu stapt met hure lievelingen eu de rijksdaalders iu deu treiu Met vermoedt dat koupinan W eeu duieu eed heeft gezworen uiet meer iu diligences zulke ru liiigeu au kinderen voor te slaan De kapitein van de pakketboot Bullion v trende tassohen Amerika eu Japan heeft eeu bevel tot echtscheiding in zijn scheepsregister iiitfischreven vervat in de volgeiideii lernuii Den 6 Februari ten leven uren des morgens op 40 graden zuider breedte en 15 graden oostfilengte zijn Cliarles Brown kok en Heuriet Brown kamcriuei je gescheiden als man en vrouw vulgens hun begeerte en met gemeen overleg Na de kleederen en huishoudelijke voorwerpen te hebben verdeeld hebben ij sohriftclyi verklaard roorlaan onafhankelijk van elkander te ivillni leven en bij gevolg hebbeu zij opgehouden dezilfdc hut Ie bewouea De Amerikaansche en Eiigelsche bladen bevallen dagelijks bulletins omtniit den toestand van zekeren dr Tanner te Philadelphia die zich heeft voorgenomen veertig dagen achtereen te leven zonder spijs Ie nuttigen Hel bulletin vau den den 23n vastendag luidt t Ziju gewicht bedraagt thans 134 kilo s zijn pols teekenl 72 zyn temperatuur 99 zijn ademhaling 15 Den vorigen nacht bracht hij onrustig door Overigen is h j prettig gestemd Het eeuige wat deze excentrieke merikaau gebruikt is veel lucht eu veel water Onwillekeurig hrrrii ert men zich by dit geval de kwakzalverij van wijlen Engeltje vau der Vlies te Pijiiacker die heel wat lieden o a doctoren en geleerden dacbtig by den neus uam ï OSTEK icriBisr LIJST vun brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maaud Juni 1880 uil Gouda verzonden eu door lossclieiikouist vau hel Postkantoor aldaar terug te bekomen 1 van Valkenburg Aarlandervfeii J Vrcemocht Amslerduin Van Golverdingeii id Kuiper id raiin id Verduuw Gouda W Snaler e H Turgl Uit ZEVENHUIZKN M van Tilburg Rotterdam Gouda 24 Juli 1880 De Directeur vau bel Postkontoor SIMONS Laatste Beri chten Weeaen 23 Juli De PoUtUcie Correspondeni meldt van hedeu uit Cettiiije De vorst van Montenegro zag zich door de leugenachtige mededeelingen in de nota s der Porie over de jongste bloedige botsing lusschen Albaneezen en Mouienegrijiieu waarin de Montenegriinen ten oiireohie van deu aanval beschuldigd worden geuoodzaakt de diplomatieke belrekking raet de Porie af te breken I e Montenegrijiische zaakgelastigde heeft bevel gekregen heden Konstiinlinopel te verlaten Londen 23 Juli Iu het Lagerhuis heefl Hartington verklaard dat lord Ripon geseind heeft dat Abdurrahman gisteren tot Emir vun Kaboel is uitgeroepen moar dat hij uiet zegt wie hem uitgeroepen heefl Burgelijke Stand GEBOREN 20 Joli Johanna Christin onder D ü Smit en N de Bruin 21 Anna Ailrienne Hennette Murie onders N H A Ump en C M C de Hom 22 Arida ouderï B vau der Weide en D Bloot Corueli ouders II J Liiglfaart eu A L van Dam OVERLEDEN 21 Juli B Noorlander 10 m 22 M IJjlcUtijn 3 01 M Böerl wed P Kond SSj 1 viiu Muijen i m ii E Muller 1 j 10 in ONDEUTROUWD A vnn dor Klein 36 j en O Wollnwn 27 j J F it Mol 24j en J M Jlau erik 20j