Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1880

mm EOEmux en anbere wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bi M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWIJN van f pa per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bii proeffles ohan kwart en Jialf aukers Prijscouranten worden gratis en frauko varzondea Alles wordt franko t huis g elevercl van GOU DA maakt aan zjjne geëerde Stadgenooten en Begunstigers bekend dat hij met z jne POFFEETJES EEAAM staat de tweede van af den Korten Tiendeweg Hij zal even als vorige jaren zooals liekend is voor ei n GOEDE BEDIENING zorgen en hoopt met een talrijk bezoek vereerd te worden Woensdag 28 Juli N 2484 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenüeblad voor Gouda en Omstreken De ondergeteekende maakt bekend dat zij door verplaatsing is GEPLAATST met haar naast het JStadiiuts SCHIPPERS van Oud Beierlarid Heeren Eoffijhuislioiiders Voor een blllijiee prijs geflurende de KERMIS TE HUUR een zeer welklinkende I C SIBBES rrojci G o cLd a luaakt aaa ïijuen Stadgenooteu bekend dat hij dit jaar is geplaatst met zjjn Zindeljjke Weiingerichte POFFERTJES de terête van af de Xiendeweg hij hoopt even ab vorige jaren met een talrgk bezoek vereerd te mogen worden daar hg alles zal aanwenden om zijne Stadgenooten goed en lekker te bedienen hij is zeer goed bekend lekkere Poffertjes en Watels te levereu bediening met zilver Bestellingen worden spoedig bezorgd Verder beveelt hy zich vriendelijk bij zijne Stadgenooten aan OlOÖMRIÖHTr Het Theatre TABLEAÏÏZ VIVAHTS Directie A ALBBR komt op de Kermis met geheel iets nieuws DONDERDAG EERSTE VOORSTELLING Zie verder groote en kleine Programma s Standplaats tegenover net I otel de Paauw Gezichtkundige Eotterdam Alkmaar Voorzien van ATTESTEN i van HIL Doctoren Uerieht ziju geëerde BegHnstigera dat hg weder gearriveerd is evenals vorige jaren met eene NETTE SORTEBKING yninnnn T inn luuilUVJl lU liUil en hoofdzakelijk BRILLEN die hij zelf vervaardigt volgens het gezicht en belooft ook zoodra hi de oogeu beschouwd heeft een der meest geschikte Urillen te zullen aiiubieden soowel bij avond als bij dag Staande met zgn Optische Kraam op den Kattensingel schuins over de Bleekerij De Blvuwk Haan 1111 ATI J H KIEBEET MAEKT GEDURENDE DE KERMIS DAGELIJKS Zeven Porlrellen OUDE 7E0ÜWENSIJIS Tegen 1 Augustus gevraagd een Ke u ken meid Loon bniten goed verval ƒ 65 en lO sjaars premie das ƒ 75 met inbegrip van geneeskundige behandeling en geneesmiddelen Zich aan te melden bij de Moeder van het imis dagtlyks tusschen 7 9 unr des avonds Cristalhelder IJS enVrucliteiisappeii NI EU ir E BESHENS AP 20 Cent per Flesch bij minstens 10 Flesschen Zjj die zich van NIEUWE BESSENSAP wenschen te voorzien gelieven spoedig hunne bestellingen t doen daar na 1 AUGUSTUS de prijs noodzakelijk zal moeten verhoogd worden J REEBAA RT Lz il ïiiialBiÉü ATLASSEN TBEKENBEHOEFTEN en verdere LEERMIC ELEN in gebruik bg de RwKs HoooKKu BuKGEE scHooL alhier zgn Ö ig te bekomen bjj i A KOK CoMP Boek en Kantoorhandel alhier l r fl Ci Popp s WEENEN i Bognerstraat No 2 cclil Aiiallicrin moiidwalvr IN Plantaardige Taiulpoeder zgn de dengdeljjkate en meest beroemde middelen tot genezing en reiniging van de tanden GENEESKUNDIG ATTEST Het ANATHERIN MONDWATER van den K K Holtandmeester J G PÜPP in Weenen 1 Bognerstraat No 2 is zeer weldadig en oefent zijn heilzamen invloed uit b ziekten van het tandvleesch het losraken der tanden en een slechten leuk van den mond Steunende op de ondervinding kan de ondergeteekende niet nalaten dit mondwater aan alle monden tandlijders met nadruk aan te bevelen POPF s PLANTAARDIG TANDPOEDERis ook een voortretfeiyk middel om de tanden van den zoo lastigen tandsteen te bevrijden en ze voortdurend wit te houden alsook om het verder voortwoekeren der kwaal te voorkomen Dr Jos STRASAK Stedelijk en Gerechtelijk Physicus Hohenmauth Bohemen UeputB an lleeu tebte Atiatheno PrrpBraieD zijn pevpflilpd en te verkrijgen te Goud i bij L Subciik ivinktlier op de Hoogstraat A 123 te ilotterJjin by F E vim Saattn Kolff apotk en A Schipperciju Co bl uwe poroeeiuwiiikel te Hage bij J L F Suabllié potli te Delft bij A J van Kijn en J E Kanwenhoven te Sthiedam bij C Mulla Gz j te Leiden by E Noordy te Utrecht b j F Altena en Kraan te Arnslerdani bij F V Windhcim Co en H H Ulolh Cl apotheek te Oadewater by T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff Te bevragen bjj den Uitgever dezer Courant onder No 468 Nederlandsclie lllillnspoorwcg ZOMEÉDIENST 1880 Vette tüjfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AtWHEMeB ÜTHKCHT imr KOTTERÜAM HAOK ni SCHRVENINÜEN Van Amstebdam 6 30 8 10 9 30 V ih MMK 3 S 8 60 9 55 Aenhkm 8 56 8 60 10 36 1 30 1 60 6 25 7 Ï5 9 UTRECHT 7 8 2 10 17 11 40 1 1 5 2 28 3 33 6 30 9 1U lO lü Hormclen 7 22 8 46 12 3 1 36 8 5 5 9 35 10 J5 Woerden 7 28 1 44 S S8 4 1 9 43 Oudewater 7 36 1 55 4 8 9 62 Aankomst 7 60 9 10 10 48 13 28 2 15 S 3 59 4 25 7 10 6 10 68 Naab Moordrecht 7 53 2 18 10 12 Nieunerkerk 7 53 2 18 4 2 10 12 Capelle 7 53 2 18 10 12 ItoTTKBDAM 7 63 8 35 9 16 10 30 13 31 i 18 1 5 4 28 5 67 10 12 11 4 ZeveLhuiajuMoerodpelle 7 56 2 21 4 31 10 9 ZuelerineorZegwaard 7 66 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 Gkavenhage 7 56 9 13 10 52 12 31 2 L 1 34 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Soheveningeu 7 56 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 H Van ROTTERDAM SOHEVEN N iEX u HAOE naar AMSTERDAM UTRECHT en AKNHE I Van lloTTEBDAM 6 30 7 40 8 10 8 50 10 30 lO JO 11 50 2 3 20 4 30 6 30 ü 60 8 30 9 30 CiptUe 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 43 Moordrtclii 6 57 114 2 23 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 35 3 40 4 52 6 50 7 28 8 65 9 Ó3 Soheveningeu 7 7 30 8 5 9 40 10 11 IS 1 20 2 35 3 46 6 5 7 46 0 s GttAVENUAOt 6 25 7 30 8 8 35 10 10 10 30 11 45 1 60 3 5 4 16 6 35 8 16 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 8 23 ZoettrmetrZegwaurd 6 45 10 50 2 10 6 56 8 38 ZeveuhuizeiiMoercapLlle 6 56 II 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 9 8 27 9 5 10 43 11 13 i2 12 2 38 3 37 4 43 7 25 8 58 U ö Naak Ondewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harmeleu 7 16 8 5 8 31 10 52 11 21 2 41 3 48 4 66 7 31 9 1 10 Amstebdam 7 6 8 31 10 52 12 15 2 41 348 4 56 9 1 10 Uteecht 7 16 8 5 9 11 10 52 li 21 2 41 3 4a 4 56 7 31 10 Aunkkm 7 16 9 11 10 52 11 21 8 48 4 55 7 31 QouDA Deuk van A Bhjnkvah Het is ons zeer aangenaam bij dit of bij het volgend Nommer aan onze Abonnés eene Photographie van het Houtinansmoi u ment te kunnen aanbieden als een klein bewijs van onze erkentelijkheid voor de sympathie die ons blad bij voortduring mag ontvangen Ook voor nieuwe Abonnés is zoolang de oplage strekt op hun verlangen een exemplaar dezer Photographie beschikbaar Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor Ie Re lactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen BUITELSTLAND llulleiiliiiMlscli üverzicht Er is eeiiig mcerdir licht verschenen omtrent de O stersche quaeatie Thans blyiit hoe de offioieuse bl idru over die mak Icondeu spreken als een pnut rail ernstige ouderhaudeiuigen en aau den aiultreu knnl ook wndcr kou worüen irtaegd dat r nsts ouiircnt de vlooigischiedenis was bepaald en als men ii t ids wildi dr andere Mogiudheden geen lu t h Men om voor Engtland de kastanjes uit het uur e h ilen Üe laiik heeft lich uiimelijk ongeveer op de e wyze luegedragen du eigeulyke man van de Ori ksehe greiisqunesiie is Glailstone bij was t lie de M ij endheden uilnoodigde om Itijeen te komen rn een eind te maken aan de quaestie Toen de behandeling te Berlyn nu afgeloopen was en de Engrisclie premier gtwaur werd dat Turkye geen lust had Z oh aan de beslisMiig te onderwerpen begriep Gladstone d t er inifdelen moesten beraamd worden om de Porie te dwingen sioh aau hil besluit van Berlyii e onderwerpen immers strandde liet Berlyusclie bi sluit op den onwil van Turkye dan leed Gladslone en diplomatieke nederlaag nat voor alles mo ft worden voorkomen Vuodnar een nieuwe temroum lijkt nota waarin aan de Mogendheden werd voorgistcld om met ilkander in overleg te t rei en ttn einde dwangmaalri gelen te beramen zelfs Eohijnt in die nota het denkbeeld uu een vlaoldemoiislriilie te rijn aangegeven En wat was het antwoord vun i e Mogendheden Zij verklaarden sicti voor nadere overweging rn zouden afwachten of het dtukbreld bij de collega s genoegzame ondersteuning vond aren z eenstemming dan zou men zonder twyfel zioli daarmee ook kunnen ver enigen Men kon dit aiiivoord evenzeer opvatten als een teeken van instemming als van een bc lei f I iiigekleede weigering want oo naïef z il wel gein der Mogendheden geweest zyn dut lueu niit nist dat men t over de maatregelen van uitvoering iooit eens zou ordui of voor t minst die emsgczimlbeid in een zeer ver verschiet was De Fraasche Begeerlag tchynt voor een oogenblik bang gewetst te zyn dat het antwoord van de collega s al te gunstig was en daarop verscheen in de Tempt het orgaan van den minister Freycinct de verklaring dat Engeland alleen had té zorgen voor de richlige uitvoering van het Bcriljuscbe bisluit want Eiigiland was t dat de bislissiiig dei Grieksche gremquaestie op het tapyt had gebracht Men kan vertekerd zijn dat de Porie van den waren stand der zaken is iiigel cht en daarom ouk is het niet te verwachten dat zij vooreerst zal toegeven De Gritksohe quaestie zal dan ook den Eiigelscheu premier nog menigen onaangenamen dag bezorgen het schijnt dat de lauweren van zyn voorganger op het gebied lan de buileulandsche staat kunde hem gestoken hebbeft en hij ook van zijn kan wil toonen wat hij kan Het staat er echter niet naar dat iUdstone in de buiteulandsche zaken even gilukkig zal zijn als Beaconsfield De anli republikeinsche dagbladen van Parijs maken grooten ophef van het geruohl dut Fransclie officieren naar Athene zullen gaNi lot reorganisatie van het Orieksche leger Zoo betat Paris Joarnal een Boiinpartistisch blad een opsteL tot opschrift voerende vDe inleiding tot den oorli Het beweert niets merr of niets minder dan illtt generaal Thomassin en zestig Fransche officieren lich naar Athene zullen begeven als de voerhoede jtn het Fransche leger om ecu oorlog te beginnen weSe algemeen zal worden en dienen moet om GambcttASs persoonlijke eerzucht te bevredigen Be zaak komt wnvoudig hierop neder dat zis niet zestig officieroh naar Athene zullen gaan doch niet onmiddellijk en slechts met een militaire zending zooals dtt raak i tar l erzic Turkije en elders plaats heeft Alle geamuestieerde camin inards die zich te Purijs bevinden zijn tegrA hiit begin van Augustus uilgeiioodigd tot bijwoning ecaer vergadering welke voor de algemeene verkiezinge van 1881 eenrerolutiuuiiir socialistisch programnu Zid opmaken Dat aan die uilnoodiging door velsn gehoor zal worden gegeven is nog volstrekt niet Mker zegt een Parijsch berichtgever der K K ff3 et uitzondering van Rochcfort die in zijn blad I ihttyttigeanl de groote tron roert gedragen alle aaihmnn irds die sedert de amnestie teruggekeerd rijn zich bijzonder rustig Velen hielden zich sitcbts w oige dagen te Parijs op Paschal Gronsset bleef iDuir vier dagen iii de Fransche hoofdstad en kevrde toen uaur Londen terug Be beruchte teekenavr Pillotet vertoi fde een Atif t Paryc en puff Auikay iuw JUstMleii nmi hy aan een geillnsireer I lilii l een voordeelige betrt kkiiig heeft gekregen Okoluwiiz en Ten opzichte van de hlran igeant zegt de Pary che berichtgever van oi y AVk Het blad werd gedurende twee of drie dagen uit nieu gierig1ieid druk gekocht iloch ligt thans bij geheele boopeu onverkocht in de kioskee H t bl id mist een pngrainina en terwijl zyne aniivallen op liet keizerrijk vroeger groote opgang maakten acht men die misplaatst tegenover eene regeering welke aan ieder volle vryheid van spreken liiat De voorspelling dat llochefurl minder gevaarlijk te Paiijs dan in zijn rcrbanningsoord zou lyn beeft zich al spoedig bewaarheid De Monlenegrijnen en Albaneezen zijn met elkander slaags geweest by Germauiza De eersten waren de aauviillers en loodden 32 Albaneezen terwijl zij het vee van Cetlinje wegvoerden Prins Nicolas van Montenegro heeft eeliter de teruggaaf van het vee gelast Allü manlijke inwoners an Montenegro tusschen den ouderdom van 16 tot 60 jaren zijn onder de wapens geroepen BINNENLAND GOUDA 27 Juli 1880 Morgen zal het schoolfeest plaats hebben dat door het Bestuur van FvltionderKiji gesteund door de milde bijdragen vnn vele stadgenooten aan de getroQive bezoekerijes en bezoekstertjes der scholen van de bh Gonda en Posthumus en van de Zusterschool zal worden gegeven Ten zeren ure zullen zij naar den Haag vertrekken om aldaar en te Soheveningeu den dag genoeglijk door te brengen Ds Schiu van der Loeff heeft bij zijn vertrek naar deze gemeente van vele vrienden te Bergen op Zoom een prachtig aandenken boekenkast styl Lonis XVI en bijbel van Boré ontvangen In bniteninndsche en Nederl bladen wordt met veel lof melding gemaakt van het olifanten th ter ron den heer Heidenreich dnt zie annonce hier de kermis bezoekt De Pr Gron Ct o a zegt er van Be dressuur der twee collossale dieren Is bewonderenswaardig Op een enkel woord hunner meesteres veiricbten zij de verrassendste toeren Zij dineeren zeer fatsoenlijk voor gedekte tafels draaien op vier en twee pooten op een ton rond nemen den kornak op den slurf en zoeken de kleinste geldstukken van den grond om die aan hun meester ter baud te stellen Wij durven het brengen vau een bezoek aau deze olifanten gerust aanbevelen Op 13 Augustus e k zal te Stolwijkersluis eene vereeiiigde vergadering worden gehouden van Bykgraaf en Hoogheemraden met Hoofdiogelanden ran d Krirnf n rwMcil In deze vergadering zal d rekening van het hoogher nraadscha i dienstjaar 1879 80 worden behandeld en vastgesteld Zond g middag is te Nieuwerkerk a d IJsel een kind van 2Vs jaar spelende te water geraakt Toen het opgehaald werd scheen het kind levenloos doch door de spoedige hulp van den gemeentcveldwachter A Blok die den drenkeling volgens de voorschriften der Amsterdamsche vereeniging tot redding van drenkelingen behandelde gi lukte het t kind weder tot bewustzijn te brengen Het Rijkstelegraafkantoor te L kkerkcrk zal voortaan open zyn op werkdagen van 8 tot 11 uren roeren van 1 tot 4 en van 6 tot 8 uren namiddags op Zon en feestdagen ran 8 tot 12 uren voormiddags Men verneemt dat er aan de werken van den Lekdijk met kracht wordt gearbeid met 3000 man twee stoomwerktuigen en een groot aantal paarden en alle hoop beslaat dat het werk vóór den winter gereed zal komen De Eerste Kamer heeft gisteren arond hare werkzaamhfden hervat De ingekomen geloofsbrieren vaa den heer mr van Tienhoven werden gesteld in handen eeiier Commissie bestaande uit de heeren Borsiii i Ryekevorsel en Blijdensti in Met het oog op de beweging betreffende grondwetsherziening hier te lande heeft de minister van bnitenbiodsche zaken aan de Kamer aangeboden een exemplaar der grondwetten v in de verschillende Staten behalve Engeland welk aanbod met erkentelgkheid is aangenomen Be ontwerpen laatst door de Tweede Kamer aangenomen werden verzonden naar de afdeelingen Gisteren is overleden de heer mr J J Teding van Berkhout lid der Tweede Kamer voor het district Gorinchem sedert 1878 toen hij irekozen werd ter vervanging van mr J Heemskerk Az De overledene behoorde tol de anti rerolutionaire richting Het Spinoza comiic hoopt de onthulling van het etaridbeelit in den llaag te doen plaats hebben op Dinsdag 14 September des namiddags ten 2 ors Het Engcische Heerenhuis heeft in de zaak der aantariiig tusschen de Khedite en de Foorwaart uitspraitk gedaan in het voordeel der Stoomvaart