Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1880

lozeublik niet kan wolden onderhandeld Wanneer J Eugelauds raad volgt is Engeland bereid voor liet seval van een ongeprovoccerdeu aanval vau builen leiu bij te staan Engeland verlangt voorloopig in Kaboel geen Britsoh resident te vestigen Of er Uier een geregeld verdrag met hem zal worden gesloten zal van zijne gedragslijn afhangen ieboorteeu Sterftestatlstiek tier gemeente OOCDA Mei 1880 Gebohen 35 Jongens en 34 Meisjes totaal 69 OïEaLKUïX ia bet 1 levensjaar 13 M 11 V totaal 24 2 3 2 5 3 l7 1 2 3 17 3I 1 1 2 31 61 2 4 6 boven het 60 3 4 7 24 V tolaal 47 23 M LEYESL003 AANGEOEVBN 5 lu een FATSOENLUK GEZIN is er gelegenheid voor Kost Inwomg enz voor iemand die zgn b h b h heeft of voor een paar Kinderen die hier de scholen wenschen te bezoeken Adres onder No 471 bg den Boekh A BRINKMAN BurKelijke Stand nKHOKEN 23 Juli Jaewbiif ouders i Smits ea J vsn Waas Maria JohsDDS ouders J J Kietveld eu J Mulder heter ouders T isn der ïflu en P Zorg 24 iohsa Hüliertus ouders C vsn Uooren eo A Scjiolteo A ilandiDS Msruriels ouders G Uiiurniuo ea G IJMelilijn A rt Arie l elrus ouders L rlioe en M Mobbe 26 41idt Johsui ouders C H Kroedets ea P i M Sips btlKI EDKN 24 Juli J H M Krtuer 26 2 5 A Bertiin huinr vsn J de Koning 71 j J vs Bijk 8 m 28 L Huminersleili 7 w JL Ba tevb l 8 j 9 m De llaagfsche Bazar IS GEARRIVEERD MET 20 000 AETIKELEIT alles 30 Centen STANDPLAATS KATTENSINGEL schuin óverdeGaren fabriek van den Heer J P van CATZ P J GIJBELS Cristalhelder IJS iji2 d 03sr A x Eis en Vnid ensappen NIEUWE BESSENSAP 20 Cent per Flesch by minstens 10 Flesschen ZTg die zich van NIEUWE BESSENSAP wenschen te voorzien gelieven spoedig hunne bestellingen te doen daar na 1 AUGUSTUS de prijs noodzakelijk zal moeten verhoogd worden J BREEBAART Lz ADVERTENTIÊN ♦ ♦ Voorspoedig bevallen ybu een Zoon Mevrouw E C DÜPPEB Hartogii Hkijs HaastrecU 24 Juli 1880 VoUlrekt eenige kennügevinff overleed ons jongite Kindje den leeftgd run mim drie V Heden JOHANNA in maanden C TAN EIJK N VAN EIJK V D ÏOOBN Gouda 25 Jniy 1880 ♦ Op den 24n Juli overleed na een smarteIgk doch geduldig lyden van vier weken inden ouderdom van byna 27 jaar onze Collega JOHANNES HEUMANUS MICHAEL KKEMEB We verliezen in hem niet alleen een Collega maar tevens een vriend in den volsten zin des woords H BOBUERSE H E V D ROER J U A V POEUE K L V INGEN G N KRUISHEER M Ö EMEIS Je Gouda 27 Juli 1880 TTit de hand TE KOOP Een onlangs nieuw gebouwd WOONH UIS met afzonderiijk opgaand BOVENHUIS en SCHUUR ingericht tot Ttnitnermanswinkel te Gouda Adres met franco brieven onder No 469 aan het Bureau dezer Counmt KNECHT flink knnnende werken kan onmiddellijk GEPLAATST worden Goed loon Adres bij den BoekhandeUar A BRINKMAN onder No 470 mi vMWENaüis Tegen 1 Augustus gevraagd eenKeukftnmeid Loon buiten goed verval ƒ 65 en ƒ 10 s jaa d n premie dus ƒ 75 met inbegrip van geneeskundige behandeling en geneesmiddelen Zich aan te melden bg de Moeder van het huis dagelgks tusschen 7 9 uur des avonds IWIU Oosthaven B n 14 Pour portraits paysages et reproduction Artistiques en noir et en couleur Les portraits sont gar ntis absolument inaltérables F H 4ilTI G Gouda roaal ch piiq Nedti laitii Het eerste vonnis van het Irairalitiilsliof wfwrbij beslist wiis dat de cïameul jLe schilde der beide ichepeu door de beide uiaatscli ippijeu gelijkelijk lou gedragen worden zoo lat de Knyi l ühe DiHatsühappij nog een aanzienlijk bedrag nnu Ie maatschappij Neiertand moest uitkeeren werd geheel bevestigd met vernietiging van het latere vonnis van het hof ao appèl volgens w lk de maatschappij Neitrlaxd ds de eeuige schuldige al de schade had moeteiï lydeu In de Amalcrdainsohe bladen is een brief van di n luitenant Calmeijer opgenomen dd 7 Juli uit Vardo tcrionden over de derde Noordpoolreis der ffillem Sareitl Aan dien briif uulkeuen wij het Vül fiide Na het overschrijden van den poolcirkél ging alles naar weusch loodat wij ons vier dagen l iler dtn 19n Juni reed op de hoogte der Noordkaap bevonden en de ffUlei Barttcla dus voor de derde luaal de üareniszee docrklietde Nu begonnen de werkzaamheden die voor de wetenschappelijke waarnemingen vereischt worden en reeds denzelfden dag werden een looding eu teinperaluur bepulingeu genomen Aan dreggen viel echter door den hard n wind en de houge zee nog uict te denken Tot uog toe hadden wij over koude niet te klagen gehad doch nauwelijks waren wij du Biirer tszee ingetreden of de temperatuur daalde aanmerkelijk zoowel van de lucht alsdan het zeewater en den 21 Juni lyade 74 noor rbreedte veranderde het somerweder dat wij tot dusverre gehad hadden nagenoeg plotseling en zagen wij ons geheel in den winter verplaaisl Zoowel de temperatuur der lucht als van het oppervlak der zee daahie een paar graden ouder t vriesp int terwijl een scherpe noordelijke wjnd de koude goed deed gevoelen en om het geheel nog meer te volmaken stak de natuur zich in haar winterdos en deed een dichte sneeuw op ons nederdalen die weldra de It ülem Barentt geheel overtoog Menigeen van het opkomend wachtsvolk dat pas uit tie warme kooi aan dek kwam werd door dit weer aangenaam verrast in den vorm van een paar flinke sneeuwballen eu tot aller verinaak stond let morgens een mooie sueeuwpop aan dek door een vaardige hand gedurende de hondenwacht opgericht Van bet kalmer geworden weder maakte de commandant ku ook gebruik om te dreggen hetgeen verder herhaalde malen gebeurde zoodat een schooue verzameling van de vreemdsoortigste dioren ook uu weder aau den bodem der zee oiilfulseld wordt Als dienstdoende zooloog trad dr Hamaker op die tevens verscheidene arclibolie vogels ten bate der weienschap gevild en geprepareerd heeft Enktle i ioone dagen bodm ons dau ook alle gelegenheid om jacht te maken op de talrijke luchtbewoiiers die ons aan alle zijden uiiigaven Steeds levendiger werd het tuotieel hoe meer wij de greui vau het zware js nadirdeii T drijke noordkapers deden zich aan t oog voor en trokken uiet alleen de aaud iclit door hun grooteu omvang maar ook door het onlzaggelgk gedruisch waarmede te hun bruinen rug eu grooten staart uit zee opheffen en het water met geweld omhoog spuiten terwijl pog grooter walvisschen meermalen gezien werden die ware fonteinen uil de oppervlakte dor ee deden verrgzen £ en enkele maal vertoonden ïobben en zeehonden huune gladde koppen ook boven bet zilte nat uit terwijl verscheidene vogels hoewel ielangrtjk minder dan op de vorige reis het verdere luchtruim aanvulden Het was op ds hondenwacht van 24 Juni toen weder enkele tukjes gs langs ons heen dreven de oogenaamde messengers of voorboden van het niet veraf zijnde drijfijs Eenige uren later zagen wij dan ook dén geheelen noordelgken horizog met ijs bezet en voeren wg onder een gunstig briesje te midden van verSteheidene zware schollen langs de grens van het pak dal zich van ZW naar NO onafzienbaar uitstrekte Een onbegonnen werk zou liet zijn de verschillende vormen te beschrijven waarin zich het soholijs voordoet Do meest ver chillende laken kan inen er ich uit voorstellen Zoo denkt de een bg een voorbgdrijvend stuk aan een hondenhok w r een bulhond halverwege uit komt knken terwyl een ander er een zwemmenden kameel m ziet en nog een derde vindt dat het op een boerenwoning gelijkt Ën dan de outzaglgke tukken gletscherijs dis lich nu als uitgestrekte plateasx voordoen waaiop tal vau vogels een rustplaats zoeken dan weder op bergen gelyken waar tunnels doorgeboord of diepe holen in gegraven zijn l e teekenslift van Apol was aanhoudend bezig en moest ook met vaardigheid gevoerd worden om de voorbijdrijvende vormen op papier te brengen en de afwisselende tinten er b j aan te geven die later de onderwerpen van menige schilderg moeten worden Nu over den eenen dan over den anderen boeg liggende volgden wij van 25 O L en 75 N Br de ijsgrens die ons door haat onregelmatigen vorm dikwg s zeer verraste zoodat wij meermalen het uiterbt ziclilbiire ijs bezuiden viiii ons peilden eu herhaiiUlelgk boegen moesten maken om een dergelijk uitstekenden hoek rond te zeilen Het weder was afwisselend fracd eu buiig doch steeds kond terwijl flinke sneeuwbuien en dikke miaten onze oliep ikki ii zeer van iioode deden zijii Tot den 30ii lengtegraad gevorderd zijnde en daar de ijsgrens op 74 3J Noüider breedie bepaald hebbende wendde de cominaiidaiit den steven en werd al dreggende en loodeude de koers oj Vardo gesteld waar wij 4 Juli tegen 6 uur behoudeu en wel aankwamen zeer verlangend naar brieven en tijdingen uit het vaderland die ons door de vriendelijke zorg van den Nederlandschen consul den heer Meijrr dan ouk spoedig ter hand werden gesteld Over de voürgenomen internationale toolit naar de Poolsliekeii schrijft prof IJuys Ballot in Eigeti Haarde het volgende ffEr kwam een booze aanvechting bg mg op om een woordspeling te maken met bedelen en bedeelen Bij tijds bedacht ik mg dat ik daarnaar hoogstens inoohl laten raden Het ia geen bedelen als men zijn landBeiiüOten opmèftzaam maakt op een onderneming die den natioualen roem kan verhoogeu als men aantoont dat een geringe geldelijke opoffering noodig is om de nationale eer door den oudergeteekende op het spel gezet maar toch niet roekeloos niet op een wijze dat ik er verontschuldiging voor zou moeten vragen te lossen Ën dut ineu niet slechh schoorvoetend maar ruim mij zal bedeelen daarvan zie ik reeds de waarheid in de beloften welke mij gedaan zgn in de toezegging van hulp van verschillende kanten nu reeds op mijn kort bericht in de couranten door mij ontvangen Daaronder is toch behalve talrgke aanbiedingen van ervaren mannen een belofte van tweehonderd gulden voor het geval dat de expeditie op behoorlijke wijze ordt uilgezonden Ook met geringere met zeer geringe bijdragen ben ik tevreden en voorwaardelijke toezeggingen alleen zijn mij genoeg Maar die wensch ik dan ook Ie ontvangen VVaut den 7n Aug moet ik te Bern er voor kunnen instaan dat Nederland niet in gebreke zal blijven en op die toezeggingen moet ik mij kunnen beroepen om de Regeering te bewegen niel achter te blijven waar dc ingezetenen zelven zoo krachtig willen medewerken Men bepale er zich niet bg Ie zeggen dat is Biigeeringstaak in andere landen gaat de expeditie van de Kegeeriug uit het geldt een expeditie van gelijke waarde zooals de Kon Ac nleiitie van Weteilschappen in een ineinotie aau tien Minister van Binueul indsohe Zaken betoogile als de Wiurnemiug van dtn overgang tan Venus over de zoii maar men toone ouk zelf sympathie vojr de zaak te hebben K rst tian is de Regeering die zoo velu nuttige onderiieiniiigen heeft te steunen gemachtigd uil s Rijks middelen gelden te vragen eerst dau kan zij aan s laiiils Vertegenwoordiging met volle vertrouwen voorstclli n doeu Mogen dan vele lez rs van dit bhid zich genoopt gevoelen mij per briefkaart hun instemming te doen kennen en de publieke opinie welke ik vertrouw dut voor mij is ook in dagblatlen waarlgk publiek worden Ik stel mij voor het nut van die oiiderncming verwacht in een paar artikelen nader te ontvuuwen en bepaal er mg toe er op te wijzen wiit reeds ter voorbereiding gedaan is vReeds in 1S72 tooutle ik in mijne Suggestions on a uniform system of meteorological observations het groot belang aan voor tie verklaring van de meteorologische toestanden in Knropa en Azië om in het hooge noordcji een vast observatorium te bezitten opdat men duur den gemiddelden stand van thermometer barometer vochtigheid en winddrukking kennende uit de afwijkingen zou kunnen afleiden wat ons hier Ie wachten stond althans hoe de weêrsgesteldheitl daar en hier samenhing Luitenant Weyprecht drong later er op naii dat men de tochten naar de Noorilpool vooral ook aan welenschappelgke onderzoekingen zou dieiislba ir maken en wilde liever dan een vast observatorium gedurende vele jaren een reeks van obstrvaloiia gedurende een jaar oprichten Dat laatste denkbeeld heeft vootloopig meer instemming gevonden eii het meteorologisch comittj beval in zijne zitting van April 1876 te Londen aan die te vestigen op Spitsbergen NovaZembla Allen in Pinmarken aan den mond van de Lena op Nieuw Siberié Point Barrow Boothia Felix Upernavik en Pendu lumIsland Nt g later op aandrang van den direoteur der Duitsche Seewarte werden ook plaatsen in de nabijheid van de Zuidpool aangewezen ffllet congres van Rome verleden jaar benoemde tot overweging en regeling van deze plannen con polarcommission die in October jl te Hamburg samenkwam en nu weder te Bern beraadslagen zal Voor het tegenwoordige zij het genoeg dat loezeggingeu ontvangen zijn vaa de verschillende lan den om al deze punten te bezetten Uit Rusland wordt zij bekostigd door het aardrijkskundig genootschap en in Oostenrijk zal graaf Wilzeck alleen uit ciaen middelen de gelden daartoe verschaffeu Indien in een volgend artikel het nul liier cxpedilie uitvoeriger uiteengezet wordt zid ellicht ook hier een Maecenas gevondeu worden gelijk in Zweden ill llusland en Oostiiiiijk die zoo niet geheel dan toch voor een groot deel tol roem vmi zijn eij cn liaiiiii e i vooral voor ile weteiisclinppclijke eer van ons l iiitl de onderneining sleuueii ml Nll Het Internationale Uomilé te Londen verg iderd unarop ik tlie keuze van stations aanbtvul bestond nit ve rltgenwoordigers van DuitscliLiiiil Ungthiud Italië Nederland Noorwegen Rusland terwijl de oudergtteekeude voorzitter was en de hctr Soott secretarie l Jn tliiehüiiilertltul Amsterdammers en anderen hebben op een Zontliig gebruik gemaakt van de gelegenhciü door een stoombootmautschappij aangeboden om eeh pleiziervaart naar Urk te maken Op dat eilauflje aangekomen vond men koffiehuis bakkerswinkel alles gesloten Op de vraag kunnen we hier wat gebruiken kreeg men belzelfde antwoord als op die bij den bakker of men er wat knopen kou Neen we doeu er van daag niet aan t is Zondag Slechts na lang bedelen bekwum men van enkele particuliere roggebrood en slappe thee K O L O I ËIM OOST INDIE Men leest in het Overzicht van het Jlg Dagblad Buitengewoon heftig is in sommige bladen de Regeering hard gevallen over het iuslelleii van em proces tegen de Ned Iud Stoomvaartnia iiscliappij tot terugbekoraiug vun aan die M miscli i ipij suili rt I Jan 1876 betaalde overleggelileu op Mjeh l u Bataviaasch correspondent van de Locomotit heeft de kat de bel aangebonden De Jaua liude volgde met een artikel onder het opschrift A i i FyrihuaOmrmnnmg u Wat eigenlgk der Regeenng kwaUjk gei omeu word is niel geheel duiilihjk Dat het Ilof de ƒ 130 000 wauroin hel te do n was voor onverschuldigd betaald heeft verkltiaril y Maar i Hof is de Regeering niet Dut zij volgens haar opv ilting onversohuldig betaalde gelden in rechirn terügvortlcrde Alaar dat zal ieder dueu De ziiuk is dat men t vreemd vindt dal uiigavin een jaar lang gedaan door de Rekenkamer tjunl ekeurd en teu opzfthte wuarvau t depart van oorlog dut de betalingen deed ten einde toe volhoudt dat zij die niet had kunnen weigrreu duor ilnzilfde Regeering uu achterna voor onverscliuldigd verklaard worden Inderdaad is de vuurldurende betaling dier gelden en de bloot toevallige ontdekking dat dit niet noodig wa een zeer treffend staalije van zonderling beheer en in zooverre liiiit zich begrijpen dat t publiek een vreemden indruk krijgt van een Regeering die het geen reeds betaald J ƒ 130 000 waard acht om de eer aan zich Ie houden Als een bewgs van vrteselijke toeiieiuiug van ile opiumsinokkelarij in het Jap iiasche wordi in het F gemthl dat in 187 J voor een som van ƒ 790 000 in Jitpara aan gouverneiiients A issels op Soerab ija waur tie opium bet iald muet worden gekocht zijn terwgl die remise in IHJB slechts ƒ 380 000 beliep Het volgende is een komische coht Iiiill clie bestuurtgeschiedeuis Eeiiigen tijd geleden guf hel binnenluiidsolie bestuur zijn verlangen te kennen dat tl te kleine dessa è sainengesinolien zouden worden als dc bevolking er niets tegen had In hel S i iiurangsche hebben de Wetlono s daar een win ilje uitgemaakt en ich door de dessn hoofdeu der grootere dessa s voor de uitbreiding hunner ilessa s door samensmelling met kleinere laten betalen Nu wordt echter de bevolking wecrspunning tegen de hoofden waaroiuler zij tegen huu zin gebracht worden Dus moeten nu die tigen hun zin der bevolking gecoinbinecrde dcss i 8 weer gisplilst worden en hebjeu de hool il n hun fooien voor niet uitgegeven een schade die zij natuurlijk uu weer trachten op de bevolking in te halen Op de Gouwe GEVONDEN en aan het Bureau geponeerd Een Gouden BROCHE een zwarl OORBELLETJE II 1 1 l i MI I f il p i Laatste Berichten Londen 26 Juli in het Lagerhuis heeft liird Hartington verklaard dat er geen formeele verhiotenissen met Abdur Raman zijn gesloten Hg is eenvoudig als emir van Kaboel erkend en er is hem ondersteuning aangeboden om hein in die positie te doen komen Er is hem medegedeeld dat met betrekking lot Kandahar eu nieuwe grenzen op t MAEETA 69 Bericht zijne geachte Clientèle t e ontvangst eener GROOTE SORTEERING SPEELOOEB aALAKTERIëM PASniMERIëM en lEDERWERE Café Reslauraiil TIVOLI Gedurende de KERMIS zal het Buffet van allerhande VERVERSCHINGEN zijn voorzien B M VAJT LODENSTEIJN 5 BESTA ÖRATEÜR DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen bg deze ter kennis van belanghebbenden 1 dat eene suppletoire begrooting voor het dienstjaar 1880 van den 24 en Juli tot en met den li Augustus aanstaande van des morgens tien tot des namiddags twee ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar verkrijgbaar is tegen betaling van 10 cents voor elk exemplaar 2 dat de ingelanden volgens artikel 165 van het reglement van 6 Juli 1857 Staatsblad n 90 hunne bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór den 141 Augustus aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaturdag den li Augustus des morgens ten elf ure in êene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde suppletoire begrooting Sociëteit Ons Genoegen Gedurende de Kermis OPTBgDEN van het INTERNATIONAAL KUNSTENAARS GEZELSCHAP van het FEESTGEBOUW te Rotteidam onder directi van den Heer T EUBIËRL Zi verder aanplakbilletten De Stoomboot Volharding zal varen van Gouda naar Boskoop Donderdag Vrijdag Zaterdag terdagen Zondag den 29 30 31 Juli en 1 Augustus s nachts éénuur in plaats van s avonds 9 10 De DIRECTIE PHÖlfflll ill VAN J H KIEBEET i£iSKT GEDURENDE DE KERMIS DAGELIJKS Zeyjen Porlrellen è f 1 SO Htrr BESTUUR 0 enbare Vrijwillige Verkooping Ouderkerk aan den IJssel ten huize van den Heer A BBOERB herbergier aldaar op WOENSDAG den 1 SEPl EMBSa 1880 des voormiddngs ten 10 re van eene BOUWWWONIl met SC HU UB en verder aanbehooren benevens eene partg W EI HOOI Bouw en Griendland alles staande en gelegen jn de Gemeente Ouderkerk aan den IJssel in den polder Kromme Geer en Zijde en het blok de Geer te zamen groot ruim 30 Builders bij biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de Landergen den 25 December 1880 en de Opstallen den 1 Mei 1881 Betalinir der kooppenningen op 1 November 1880 Nadere iuformatiën zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPBUIJT te Ouderkerk aan den IJttel