Goudsche Courant, donderdag 29 juli 1880

Vrijdag 30 Juli N 248Ö 1880 Gedurende de KMRMIS op Donderdag Zaterdag en Zondag avond in het koffiehuis BELLEVUB bij H j DE GROOT in de Sï Antbonikstraat Vrij Jintrée GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad vbor lónda en Onistreiieo GOUDSCHE ZEEMIS Donderdugf 29 Juli mm mm mumim in het Groot Theater Tablcaux Vivanls StandiOaata op de GliOOTE MARKT tegenover het Hotel de Paauw Maakt aan het knnstrainneud Publiek bekend als dat hij voor de EERSTE MAAL alhier gearriveerd is niet zijn prachtvol Theater vaii Metamorphosen iets GEHEEL NIEUWS en NOOIT ALHlEli VERTOOND De Voorstellingen zullen bestaan in 6 verschillende soorten van werkzaartiheden waarvair bgzonder zal uitmunten de amanten Criot van den Berggeest Hubezahl verlicht door 3 Montische en Electrische Lichten kortom te veel om dat alles te noemen daar de gegevene voorstellingen de verwachting verre zullen overtreifen PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste Rang 0 99 Tweede l ang 0 60en Derde Rang 0 30 Op den Eersten Rang Kinderen beneden 12 jaren HALF GELD AANVANG ten 8 Ure Zie verder de grootö en kleine STROOIBILJETTEN Kinderen beneilen de 10 jaren betalen op deo Eersten tweideu Rang Half Geld Plaatsen ie besprekeia 10 C t extra PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Hang 99 Ct 2de 76 3de r 50 V 4de 25 II Men lette op Naam en Standplaats PAARDENSPEL onder Directie van staande op de MARKT te Gouda j i tegenover het Koffiehuis de HAKMO iii De Directeuren hebben de eer aan het geachte publiek van Gouda en omliggende plaatsen te verwittigen dat zij alhier zijn gearriveerd luet een gezelschap Knnstrtjdera llijderessen Oymnastikei s en ülotons Het ge7 elac p is zamengesteld uit 18 werkende Artlsten Dames en Heercn en IS ivel gedresêeerde Paarden DONDERDAG en g edurende de Kermis dagelijks 3 voorstellingen ten 4 6 en de gfroole Avond Voorstelling ten 872 ure en Expresse KINDER en FAMILIE VOORSTELLINGEN die door de Couranten zullen geannonceerd worden M HEIDENREICH S AFRIRAAXSCH OllFAI TElX THEATER Standplaals Groolc Harkt tegenover de Weil Verbeet ZIET EN BEWOITDEET de bekroonde wereldberoemde ABYSSINISCHE OLIFANTEN DE WONDEREN DER WERELD Hen ieder haaate zich se tf len Dezelve zjjn zoodanig gedresseerd zooals misschien nog niet gebeurd veel minder gelien is Zjj leggen zich op commando neer wat den dresseur veel moeite gekost heeft daar zooals bekend is de olifanten zeer moeilijk en zelden gaan liggen ze eten aan een tafel waarbg de Lapouderaap Cocorococo ze als kok de spijzen bedienen zal ze spelen op een instrument verscheidene stukken onder anderen den zoo geliefden Donauwals terwjjl de andere daarby danst ze apporteeren de kleinste munten maken het signaal der conducteurs en van de Locomotief na en heffen met hun snuit den cornac op bun rug staan op een 1 meter hoog voetstuk en voeren balanceerend op 2 of 1 been staand de zwaarste kunststukken uit Tot slot hij iedere voorstelling zullen de beide olifanten op den kop staan met alle 4 beenen in de hoogte zoodat het kolossale lieliaam slechts op de muit en de twee stoottanden rust Deze KolosHn hebben een gewicht van 5000 Icilo AUes wordt nader bekend gemaakt bij plakkaten DE DIRECTIE DONDERDAG Eerste Voorstelling en ten 4 6 en 8 uur KRIECHELS MET PRIJS BEKROOND HOOFDIEEEITTheatre is aangekomen en zal gedurende de Kermis alhier Voorstellingen geven Standplaats tegenover de Waag Opening WOENSDAG 28 JULI des Avonds ten 8 ure Voor de eerste maal in Nederland De voor Europa grootste en talrjjkste Menagerie bevat 4 Leeuwen Tijgers Luipaardeu gevlekte en gestreepte Hyena s Russische en Syberische Wolven zwaite en bruine Beren Miereuberen Waschberen Civet Katten Kaïw gouroos Lama s Slangen Apen en Vogels Dag elijks groote Voorstellingen Optreden v den wereldberoemden Uierentemmer GOTTFItlED KBIECHML en de wereldberoemde Dierentemster MISS MAMHUJY Nieuw e Nieuw aiAWHTT minder gezien WO min in een Dierentuin als in een Menagerie Om 6 8 en 10 uren voeding der Dieren en dressuur door den Dierentemmer en Dierentemster PRIJZEN DER PLAATSEN Ie rang 75 Ct 2e rang 50 Ct 3e rang 25 VA en Kindereu op den 3en raag 15 Ct Tot een talr k bezoek noodiirt beleefd uit F KRIECHEL BIOENAAK DKR HKNAGEQIE Het publiek wordt opmerkzaam gemaakt dat de Hokken der Dieren bijzonder goed verzekerd zgn en uiet het minste gevaar biJ t dresseeren opleveren fhéèlrTncOPPEJAXS staande tegenover Den Heer T GOEDEWAAGEN Gedurende de KERMIS afwisselende Voorstellingen in zijn beroemd Thédtre in verbinding met een prachtig Feucliamonteaii MET MEDEWEBKING VAN den beroemden Professor LION Koning der Goochelaars Verder beveelt de Directeur zich in aller gunst en protectie aan P C0PPEJAN8 PRIIZEN DER PLAATSEN Ie Raug 2j Ct 2e 15 GovDA Druk van A Brinkman De Photog raphie van hetHoutmansraonument die wij bijons vorig Nommer van Dinsdagaan onze ahonnés aanboden is zoolang de oplage niet is uitgeput ook voor nieuwe abonnés verkr ijgbaar Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen BUITENLAND Kulteniajidscli Overzii lil Pe Frunachea zijii aan het rukeiien voor de verkiezingen drr Algemeene Ruden lu het Ctheel treden 1412 leden van de departemenlide Kaden af wBiirvan 668 republikeinen tn IH renolionairen Men rekent dnt iin de laatstrn velen zullen vallen Onder de candidiiten voor die verkiciingen de aflredeiide leden en nieuwe candidateu bij elkaar gerekend telt men Iflü afgevaardigden en 76 aenatoren Van de eeittgenoemden beliooren 110 tot de j epublikeiniohe partijen en 63 tol de reaoliouairen van de 76 senatoren rijn 46 aanhangera 1er repnbliek en 31 reaclionnirea Dat Tertcheidcne Aer vooruaamate leEitimiatische en Bo nnpartiatiaolie aftredende leden zich niet meer hefkieTflmmtPtlen zal de overwinning waarop de republiLemeu rekenen dca te gemakkelijker maken Volgen brieven uit Petersburg heersctil tegenwoordig aldaar bniicngewone kalmte en ia het naatkundig leven in gewone tijden reeds niet ïetr opgewekt op dit tijdalip van het jaar volkomen load Een der onderwerpen waarmede men zich nog het meest bezig houdt ia het Ooateraohe vraag fu maar ook de belangstelling daarin is merkelijk verflauwd Na de opofferingen welke men zich oor dé Bulgnnraclie broeder getrooet heeft is de geestdrift vrij wat liekoeld men volgt thans lie er de iinpulsie van anderen en Irach niet langer zich op d n voorgrond te stellen zooals het geval na toen generaal Iguatieff nog aan bet hoofd van het geaintschnp te Konstantiiiopil stond De wending welke de gebiurtenissen genomen hebben de besluiten der Bi rliji ache conferentie en het verzet der Porte woidl met zrktre voldoei ing gadegeslagen door aunimige peraonen vooial door hen die het San Stofnno verdrag betreuren Men wijst er met zekere tctrrrienhcid op deo toestand van Turküe met juistheid beoordeeld en de moeilykheden voorzier te hebben welke eene nauwkeurige uitvoering van het Berlynscbe verdrag zou veroorzaken In de officieele kringen en onder de vreemde diplomaten wordt in deze soort van leedvermaak natuurlijk greoazina gedetld nu men ziet dat uit de hulstarrigbeid der Porte verwikkelingen zullen ontatnan Wnt den binnenlandacbi n toeatand bttrefi zijn ir nog altijd lieden die met zfkcr ongeduld den i 5n Augustiia verjaardag drr kroning van Akxandir II afwachten Zij verbeelden zich dat hun dirn dag de eene of andere vcrraaaiug verbeidt natuurlijk in den geiat van hervormingen Doch van goid onderrichte zijde gt een berichtgevrr van h Tempi wordt veizekerd dat de 26ate Auguatua evennla de 29de Fi brnari zal voorbijgaan zonder ecnige verai dering in hot stnatsradern erk te brengen Te Kaboel is de beschermelii g van lïuslaiid Abderrahman door d Engelsohen lot Emir uilgeroepen Over het algemeen loonde de bevolking zich met den nieuwen heerscher nel ingenomen Binnenkort zal uu tuaschen hem en de Èngelaclie vertogenwoordigera een byeeckomat plonis hibbtn lot nnderc regeling van verschillende aaiigdi genheden IntUBBchen gaat de ontruiming van Afghanistan door de Britsche troepen geregeld doch uitefat lunyztiam voort Het wa j l Vrydag dat lord Hnrtiiiglon deze mededeeling in het Lijft huia deed Hij hnd er evenwel nog bij kunnen voegen dat de toestand van het Indiache leger op andere pbiataen minder aangenaam is en het daar teer moeielijk valt de eenmaal genomen posities te handhavettf vpn weii ig rust heeft het koloniale leger Zuid Afrika De B isuto s wier ontwapening door den gourerneur air Bartle Frere wa bevolen verkiezen zieh niet aan dnt bevel te onderwerpen en vallen nu ook de overige inboorlingen aan die tot biertoe trouw aau de rcgecriug bleven lutusschen ia bet de bepaalde eisch van het parlement dat er geene Britsche troepen zullen worden gebezigd voor vijandelijkheden die uit de handelinguli van het koloniaal bestuur in Afrika kunnen voortvloeien Het moet dan ook volgeus sommige Kngelache bladen een groote font van den goavernenr z jn de ontwapening der Basuto s te willen dooreetlen Uu Rume wordt gemeld dat bet verlnoeiende vraagstuk der gtmaalbelastiag eindelijk voorgoed lot eene beslissing is gekomen Gelijk te verwachten was heeft de Senaat zonder eenig verzet het ontwerp goedgekeurd in deo geest zooals het door de ICamer der Afgevaardigden waa vaatgeateld en de kaniiig beift de wet oamidiiellijk bekrachtigd eu uitgevaardigd De perso lijke ensch van deo vorst is steeds geweest jflye regeeriug te kenmerken door afschaffing de c bebisting wilke nerkely k oubillgk en attllig bij in bevolking gehaat ia De toestand zoonla die uit de wet voonpruit is thans als volgt Sedert verleden jaar i het recht op de mindere graansoorten het vierde der belasting vertegeuwoordigcnd oogere r 20 millioen verdwenen Den IsteOi 8e Keffibcr a s zal eeu vierde van bit recht op h gemaal ongeveer 16 roiltiocD worden opgrhevnr Met 1 JTaunarn St zal de belasting volkomen afgeschaft zgn Hit tekort waarin ten gevolge van dezen maatri gel van nu tot over driejaren moet worden voorzien wordt op niet roeir dan 36 milliotn geschat aangezien de perceptiikosten ook vertnlleu Met een gued beleid meent men hit benoodigde zonder grout bezwaar te kunnen vindm Men verwacht eerstdaags een Pauselijke allocutie waarin Leo den toeatand der Katholieke kerk in Duitschlaud België en Frankrijk zal bespreken Wat dit slaatsstnk zul inhouden laat zich vrij gemakkelijk raden Een herhaling van reeds uitgtspruken viroordeelingen De combinatie van die landen in éeu allocutie is overigens vrieind daar de jongste gebeurtenissen in de drie Siaten op het gebied der Katholieke kerk nog al van uileeuloopenden a ird zijn BINNENLAND GOUDA 29 Juli 188Ü Ouder degenen die voor het eindexaineii der hoo gere burgerscholen uirt 5jari en cursus in de provincie Utrecht geslaagd zijn behoort ook ónze stadgenoot J Hoogeboum Een heerlijke dag nas hel gisteren voor de onvermogende kindereu die door getroutv b zoik der scliuli n vtui de Heertii ioitda Ptj iiiumus eu Kruppmdii eu van die der U K Instilling van liefdadigheid in iiaiiinerkii g kwamen voor bet sclioülfeist dat iiu oor den vienhu kitr oin de t V e j ircn door het Bestuur oiuer Afdeeliiig aii folkaonderiiijs gistcuiid door de ruime giften van tal vun staügeuooten iterll gegeven Evenals bij vorige gehgenheden war u ook tbaas den Haag rn Scheveniugen het doel vnn den tocht Er is vil over gesproken om voor ditmaal eens ciu ander programma te niiiktn doch de uilvoering had Züuvde bezwaren en de rtsidentie hud daarentegen zooveel dal tour baar pleitte dal meif lu hoofdzaak neer tol den ouden tocht besloot De plaats bij de school van den lieer Uouda was wcdeium hel tcrurnigiugspunl Er wurm 83 kinderen vnn de echoul lau dm Heer Gonda 77 die van dui Heer Posthumus 40 van de Zusterschool en voor de school v in dcu Heer Kroppman dus 200 kinderen De uitnoodiging was ook gericht ann de Chr nationale school doch evenals vroeger namen gecu kindereu van die Bchool aau het feeat deel De Hoofdonderwijzer dier school gaf namelijk aan hel bi tuur vau f oltamdermj te kennen dat afwijzend was beschikt op hel verzoek Strikjes van verschillende kleuren wezen de afdeelingen nnn waartoe ieder kind behoorde terwijl iedere afdeeliug door kneekelingen en hulponderwijzers werd geleid In een oogeublik waren nlzoo 4 de kinderCu gepbiatst W ir zy behoorden en Vaagedurende deo tocht worden gecontroleerd of de geleiders het juiste getal kinderen hadden Met de muzitk van de Schutterij voorop toogmen ten 7 ure oaar het Station Het geheele bestuurvan Volktondtrwijs deed den tocht mede het werdook vergezeld van de diie kweekelingen die dezeAfd voor het onderwijs opleidt vaa welke een Klaaren op de kweekschool te Nijmegen geplaatstwordt en de beide anderen Sohluter en Endeuburg zioh raede flink gedroegen op de school van den Heer Huber Drie andere jongen driegen kleine banieren waarop te lezen stond FolksiMleTmjt Gouda I voor trouio Kkoolbeioek Zoo wordt vlijt beloond Weldra was men door de goede zorgen van den Stationschef geplaatst en ving de tocht aan Gedurende de reis weerklonken de liederen uit de waggons waarin de kindereu gezeten waren lang den trein en moge er hier of daar een reiziger geweest zijn die met tegenzin geinige moest zijn van de vroolijkheid der jeugd het meerrudeel genoot mede Met luide hoera s werd de vorstelijke residentie begroet Niet minder hartelijk werd de oude beproefde geleider de agent Hendriks door de leden van het bestuur eu sommige onderwijzers begroet üuluaudi int gHieelen dag liep Bü even als vree ger aau dn spitsen voorkwam de bezwaren die aan dergelijke optochten dikwijls eigen zijn Spoedig wu inin op weg naar hel Bosch doch voor men daar inging moest de inwendige mensch worden ersterkt Bosch en Fddiickl hield ook dit jaar zgn reputatie staande in hel leveren van een flint en krachtig ontbijt En nu raar het woud Wie kent niet dat heerlgke Haagsohe bosch mat zijn overoude stammen en steeds jong groen met ijn heerlijke vijvers en aanlokkelijke rustplaatsen Schoon is het er voor den eenzamen wandelaar te midden der stille uiet minder schoon voorzeker nu al dis lieve kiudersleminen zich paarden aan der vogelen lied Uit het bosch ging men naar den aeclimatiiatiituin waar het bestuur werd opgewacht door baron van der Heim lid van bel bestuur van dien heerlyken tuin Evenals vroeger was vroeger waa hij ook thana kostelooa voor de kinderen opengesteld eU beijverde het personeel zich om de kleinen te doen gtnietcu van de luiiaijts van den obf int de grimassen der apen en papegaaien en hen de overige dieren te doen bewonderen Vervolgens trok men naar bet moaument voor 1813 waar ecnige vuderlaiidsche liederen onder leiding van den heer Gouda werden gezongen en daarna naar het paleis van dm koning Daar evenwel de g hfile stoet niet gelijktijdig dit gebouw mooht b zichiigen splilste hij zich in tweeën en ging één dcil torst de schilderijen in het Miinritsfauis en het kdbinit tan zeldzaumhedui op de Prinsengracht zien we ke Ijler door hel andere deel van den loet werd bezocht Zoowel in hel paleis als iu de musea j werd met de meeste welwdlendheid toegang verleend en beijverde het personeel zich den geleiders en den kinderen van dienst te zijn Jammer was het echter dal voor het eerste gedeelte toen de lijd ontbrak om het paleis nog te zien De tijd wos namilijk aangebroken dat hel middagmaal moest worden gebruikt De Volksgaarkeuken iu de Torenstraut had ook thans weder uitstekend voor het maal der kleinen gezorgd Behalve door den reeds genoemden beer van der Heim die ook in het bestuur van drze instelling zit nerd men daar ook ontvangen door deii heer Gudun voorzitter van dnt Besiuur Alles liep geregeld af ui op den bepaalden lijd braclilen de gondels allen naar Soheveiiiugtn Nieuw genot wachtte hen daar De wandeling langs hel strand het spelen iu de duinen bg