Goudsche Courant, vrijdag 30 juli 1880

de ïoogi ti iaiu le htittrie w iar tie kinderen werden oiithaHUt op kadetjt s en bier en waar naar we verimineu ook twee leden di r eerste kamer de heeren d Silter van Ak rl ikeii Ie kinderen uo Iraktcerdin alles iruk aan alle niaiikte liet moeilijk om Ie scheiden toen het lijd W nl dei irrugreis te aanvaarileu i e stoomlr im ook alAvoor de meesteu een nog onbekend middel van vervotr braeht allen naar het Station van den llijnspoor en ten S 59 slooniden ze ons Station weer binnen en was hel feest afgeloopen niets dun aangename herioneringen achter zicli latende Een door het gedrang van de groote menigte die op de been wus vrij lastige loolit naar het scboollokunl van den liter Lioiul i met de sehutterijinnziek voorop volgde iiji da r werilni alle kiudiren getond en vroolgk aan hunne x inkkingeu leru gegeven Be Voorsitler van hel Bestuur budankte vervolgens het muzitkcorps voor zyiic assisitniie e n de Ueeren hulponderwijzers en kweekelingen die een lasligc laak ferm hadden voUoird en alzoo medegewerkt hadden om het feest zoo heerlgk te doen plagen Doch bovemil mag die goede alluop worden gedankt aan den Heer Jrooteudorst penningmeester d r Afdeeling die de gehei Ie leuling vau liet feest weder op fich had genomen eif wien hel r iet te vtel ia geweest om ook ihaiis c n aun ït namen dag Ie bereiden aan de trouwe Ireriingen Moge het hem nog dikw jls gegeven zijn dergtlijke fetsten te oru ani3ccren a bovenal nio c zijn ideaal worden verwezeiilykl dat alleen die kinderen mede gaau die geen enkele maal willekeurig de school verzuimen Ons is verzocht te melden dat bij hel Bestuur der Werkinrichting ie Honda in dank oul vangen is ƒ 5 26 als sahlo der rekening wegens de den I J Juli 1880 plaats gehad hebbende illuminatie op den korten n langen Tiendeweg aldaar VEUGABERixO van den lEMBENÏKRAAO Vr jdag den 30 Juli 1880 des namiddags ten 1 are ten einde te behandelen Een adres van I en W de Jong e a houdende Terzoek tot het doen vellen van eenige ijpeboomen in het plautaoeu builen de Tienden igspoort Ëen adres van A W van diii Uriel daarbij an firmaal vergunning vcnoekende om ververscbingen verkrygbaar te stellen in het Coinmissarishuiye der sloorabootdicust Esiafelte Tiet muziekcorps van ile Koninklijke Nederlandsche Ma ine Ie Nieuwediep dat 34 man sterk is en onder 4ir itie van deii kapelmeester A Bernhardt ataat ziU dezer dagen een concertreis maken door 118 land Den 31 Juli geeft het corps een uitvoering Ie Haarlem den 1 Augustus alhier 2 en 3 Ic Hellevoctsluis 4 te Vlaardingcn 5 alhier 6 tot 22 Aug te Eolterdam en daarna te Amslerdaav In de jl Dinsdag Ie Moordrecht gehouden vergadering van hel Dep irlemcnt Moordrecht en Gou derak der Maatschappij tot Nut van t Algemeen werd verslag uitgebracht en rekening gedaan van de Spaarbank van dat Departement over 1879 vervolgens werden goedgekeurd de rekening van het Dep over 1879 80 on de begrooling voor 1880 81 Tot leden van hel bestuur werden herbenoemd de hfc M Bron en A Berraan te Gouderak en benoemd in de plaats van den heer O Dirkzwager de heer D Nugteren Ie Moordrecht Uil Nieuwerkerk a d IJssel njeldt men van 26 Jali Het was heden feest voor een gedeelte der alhier schoolgaande kinderen Daartoe in staat gesteld voor looveel de minvermogenden betreft door belangstellenden in het onderwgs gingen onder geleide van de ondelwyzers een 47 kinderen van 9 jailr en daarboveli die getrouw de sobool bezocht hadden naar sGravenhage Van daar werd per stoomtram u uilslapje gemaakt naar S clieveningen waar de kinderen liob eenigen tijd aan bet stAind vermaakten Na terugkonist in dl n Haag werden daar eenige merkwaardigheden bizichiigd en Vervolgens in de volksgaarkeuken het middagmaal gebruikt wanrnn g met den trein van 3 ure iniimten terngkeerdcn eu na nog eenigen tijd te Gouda vertoefd Ie hebbju ongeveer 5 nre te Nieuwerkerk a d IJsel aankwamen Te Amsterdam is door Burgerpjiohl tot candidaatder 2e Kamer gesteld Mr J G üleichmau met 40 van 76 temmen De overige 35 aleraraen waren uitgebracht op Mr Kappeyne Heden vergadertde Grondwet met beiyifde doel V Men schrijft uit de Alblasserwaard De groote warmte van de votive week en de vochtigheid van den grond hebben op sommige soorten van vroege aardappelen een nniileëligen invloed gehad De ziekte neemt toe en ook In den knol treft men meer kwade aan De opbrengst is echter zóó groot dat al bleef slechts de helft gezond er nog aardappelen ill nvenloed zouden zijn De hennep staat schoon bij uti onderiiig slechts vindt nien een mislukten akker üok valt de houibouw mede vooral voor wie zijn tijd afwachtte Er is overvloed v iu gras De prijzen vau het zuivel zijn zeer lioug t vee i gezoiitl en als het jaar zou Te Willlgt Langerak is tot lid van den Gciufenleraad gekoneu de heer A 1 Timnitr ter vervanging van den heer A G Vermeulen welki na 25 jaren zitting zijne belrekking had nedergehgd Volgens Ic peilt Courtier de ld Hoj e ziju in de vorige week Ie Schoveningen aaiigekoiiieu 4ïi9 vreenideiiiigen met 40 bedienden eu warenor in hetgtheil 12S8 vreemdelingen tnet 121 bedienden De afdecliiigen van de Eerste Kamer der Sialen nuernal hebben ich Diiis lag bezig gi houden met het onderzoek der aanhangige wetsontwerpen De tweede of nnjaarsverpnchtiiig van het grasgewas van de eigendommen van den polder Kromme ticer en Zijde te Ouderkerk aan den IJael dezer dagen geliomitu hiefi opgebracht ƒ 1032 zijnde ƒ 64 j meer dan in het vooigaande jaar Nabij Zeeburg op korten afstand van Amsterdam is aan den zeedijk tegen de sleenglooiing komen aandrijven het in ontbinding verkeereod lijk van een groot zeedier Men zou het ecu zeevarkeu kunnen noemen te oordeelen naar den vrij spits toeloopenden snuit De geopende bek vertoont aan de boven en onderzijde cene rij fraaie tanden elk uit ongeveer een veertigtal beslaande gelgkeude op die van den meuscli slagtanden ontbreken Uit den bek hangt een dikke tong Onder aan den buik zit een groole vin en aan weerszijde van den kop vrij hoog op Aew rug een dergelijke vin die op het eerste gezicht aan een hoorn doet denken liet achterdeel of de slaart gelijl t aan dat van de bekende zeeleeuwen uit Artis Het heeft naar schatiiug eerte lengte van ruim drie meter ecu omvang op het dikste gedeelte van nnderhalven meter en een gewicht van tusachen de 160 en 200 kilogram De rug is opengebarsten waaruit de ingewanden pullen de zijwanden van dit opengebarsten deel gelijken veel op een speklaag als bij het gewone varken De huid van dit dier is licht bruingeel en niet behaard Het gezelschap de Duilsche Opera te Eolterdam voor het seizoen 1880 31 is als volgt saaingesteld Carl PHaging directeur Ferdinand Gross regisseur A Miillcr Ie kapelmeester C Sluinpf 2e kapelmeester en koordireoteur J Kuerl coucertr meester inev Eleonore Robinson Ie dramatische partijen mej Maria Beihl jeugdige dramatische partijen mej Selma Kempiier culoraluur parlgen mevr Louise Ja ide mezzo sopraan eu alt partijen mej Kugenie Hartman en Beriha Junker soubretten debuut mevrouw Einilie lluefel 2e altpartijen mevr ïriderieke Pflagiug lladetzky kleine sopraanpartijen de heeren F Gross eerste heldentenor eu regissi ur j A Beiuheld eerste lyrische tenorpartijen E Staubesaud jeugdige tenor partijen O Kemlitz tenorbuffoparlijen A Robinson eerste bnryton B Settekorn eerste en tweede barytoiijfartycn C IJehi ciis eerste bnspartgen eu L fiiehnianu basbuifoparlijeu Hel koor is gedeeltelijk vernieuwd eu versterkt De Nederl Spectalor brengt in zgn Zaterdag versohenen uommer een Heilgroet aan de feestvierende Zuid Nêderlandsohe broeders 1880 Twae vrouwenfiguren de Nederlandsche maagd en de genlus van België dragen te zamen een lauwertak omslingerd door een lint waarop de woorden Eendracht maakt macht Hel onderschrift der plaat luidt Door staatkunde gescheiden maar één van harten zin Van de rijkslandbö uwschool Ie Wageuingen is verschenen het programma van het ouderwgs voor het leerjaar 1880 1881 Deze eenige instelling in ons land voor landbouwonderwijs moest veel meer leeilingeu tellen dan het geval is De praotische landbouwers ten onzent wier financiën ruimschoots toelaten hunne zonen naar Wageuingen te zenden ze z jn veel talrijker dan uit het aantal leerlingen die zich nu onlangs weer aanmeldden kan afgeleid worden Er zijn er dus nog verscheidenen in ons land die geen gebruik maken voor hunne zonen van de gelegenheid om vooruit te gaan in kennis goede en onmisbare kennis die macht geeft Er zijn er nog verscheidenen ten onzent die steeds geld beschikbaar hebben voor lijfsieradeu feesten champagne en pret maken maar als het onderwijs geldt of het aankoopen van boekeft en dergelijken op één gulden doodblijven liever dan in de eerste eu voornaamsie plaats te offeren aan ontwikkeling van de hunnen en zich zelf Daarom moet niet worden nagelaleii om de school Ie Wageniiigen bekend Ie maken Onze landbonwmaatschappijen inet hare afdeelingen mogen zich daartoe op nieum aangorden legen de in den naderdeu winter te houden samenkomsten Zn kunnen ongetwijfeld exemplaren van het nieuwe programma erlangen als zij er om vr igen ZAw Ct Het gebruik dat d geboorte van een prins of prinses van koninklijken bloede niet kauouschoten gevierd moe women zal ook bij de aanstaande bevalling van H M le koningin in stand blijven De nuodige bevelen zijn daartoe reeds aan de garuizoenscominaiidanlen verstrekt Eveneens zal bij die gelegenheid de verouderde gewoonte geëerbieiligil blijvtn die voor de geboorte van een prinsje 10 voor die van een prinsesje 51 schoten bcFchikbaar stelt llislereii werd de 64ite jaarlijksche algemeene vergadering van het Fonds ter aanmoediging en ondersleunniiig van den gewapenden dienst in Nederland gehouden Het daarin uitgebrachte verslag ibeva onder andere de volgende bijzonderheden I De inkomstcm over 1879 hebben bedragen eena som van ƒ 97 536 0472 Behalve ile rente vac bel kapitaal die 51 619 beliepen en de opbrengst der inzameling ad ƒ 29 882 38 zijn onder het aangegeven cijfer der inkomsten begrepen een gift van Z M den Koning groot 200 benevens het bedrag der renten van het nationaal huldeblijk ter gelegenheid van Zr Ms 25 jarige regeering ad ƒ 9070 33 en de toelage van het Bijk ten behoeve van hel invalidenhuis te Ijciden groot f 5000 j voorts 2 giften van N N H groot ƒ 200 en ƒ 300 een legaal van jhr mr P B J Vegelin van Claerbergen groot lOOO en eeu bedrag van 07 32 Vj door tusschenkomst van Z Exc den miiiisler van koloniën ontvangen De uitgaven hebbeu het bedrag der inkomsten met ƒ 14 115 53 orerschreden Aan 2205 deelgerechligden keerde het fonds f 89 064 59 aan grali Hcatiën en toelagen uit de renten vaii s Kuniiigs geschenk uit Onder die deelgcrechli den bevonden zioh 14 verminkten en 4 nageblevenen van gesiieuïelden by Waterloo 241 veriiiinkleii in O 1 6 verminkten van oorlogen vóór November 1813 84 verminkten en 9 nageblevenen van gesneuvelden in den strijd met België 1659 iiifirmen blinden en rel bneii benevens 188 oud strijders van W aterloo VKi Invalidenhuis te Leiden verkeert voortdurend in goeden slaat Tegen afstand van hun peusioeu eu toegekende belooiiingen genoten 78 deelgereohligden van het fonds daarin doelmatige liuisvestiug en goede verzorg ing De uitgaven ten behoeve van dit gesticht bedroegen 24 630 32 Gedurende het afgeloopen jaar werden 130 nieuwe deeigerechtigden aangenomen waaronder 24 verminkten in den strijd met Atjeh Het aantal sollicitanten dal verleden jaar 1077 was is dit jaar tot 1418 geklommen Eeu aangename verrassing viel een ingezetene van Sliedrechl teu deel De prij gevallen op no 130902 I in de watersnoodloterij werd hem thuis bezorgd In gpspainien verwachiing opende bij de deksellooze cartounen doos en vond daarin 11 vuile halsboorden 2 soorten waarvan óéu dejkennclijke sporen droeg vau jninslens 3 dagen gebwiikt te agn door een haaroiie bezigend persoon Voor de waarheid biervan kan de Merweiüde instaan dewijl zg n uitgever de gelukkige winner w 9 Naar de Iiraè liet bericht wordt de waarde van 19e BMiolheca Roienlkallam door de erfgenamen van wijlen den heer L Rosenthal onlangs aan deuniverslteiisbibliolheek te Amsterdam ten geschenke aangeboden door deskundigen geschat op ruim een kwart millioen en bedroegen de kosten r n h t oatalogiseerec rpim 8000 Men bericht an het N v d D uil Gqet lat eeue gebeurtenis rildaar groote ontsteltenis heeft verwekt De ontvanger der registratie en domeinen moet zich namelijk hebben schuldig gemaakt aan verdnistering eelier koopsom van rijksgronden Voor eenige jaren is de nieuw ingedijkte Schengepolder verkocht onder voorwaarde dal de koopsom dijfleiyk of in jaarlijksche termijnen of na verlopp vantien jaren kon betaald worden in de beide laatste gevallen natuurlijk met de voldoening van den intrest voor hel niet betaalde De sopi moet door de koopcrs dadelyk gestort doch door den ontvanger niet verantwoord zijn maar daarentegen jaarlijks de Interest aan s rijks schatkist zijn afgedragen Dit werd in de afgeloopen week ontdekt en Jl Zaterdag onderzoek i n loco door de justitie ingesteld t wellt heeft geleid daar de ontvanger tengevolge eeaer poging tot zelfmoord niet vervoerd kon worde tot bewaking van zijn pqrsoon in zijne woning Omtrent dit geval bericht het Rott Ml het volgende Heden 25 Juli voor acht dagen verspreidde zich in de gemeente het gerucht dat de heer A R ontvanger der reg en dom alhier getracht had zich de polsaderen door te snijden Behalve dal het kantoor door den inspecteur wordt waargenomen lijn 11 Zaterdag eenige leden der reohtbaiik van Middelburg hier geweest en wordt de ontvanger aangezien hij u7et kan vervoerd worden in zijne woning door de rijksveld wacht bewaakt De volgende vraagpunten betreffende maatregelen tot vering van drankmisbruik zijn door den minister van binuenlandsche zaken op verzoek van zijn ambtgenoot van justitie den gemeentebesturen ter beantwoording gegeven vóór I 5 Augustus 1 Bestaan in nwe gemeente preventieve maatregelen tegen drankmisbruik a Omtrent het sluitingsuur der tapperijen b Omtrent de uitsluiting der tapperijen van of hare beperking lot bepaalde buurten Vau anderen aard Bestaan in uwe gemeente repreatiete maatregelen tegen drankniisdruik a Strafbepalingen legen openbare dronkenschap h Verbod om te tappen aan weezen of andere personen e Strafbepalingen van anderen aard 3 Worden de sittingen van den Burgemeester de vergaderingen van den Raad of die van Burg en Welh in eene tapperij of slijterij gehouden 4 Wordt door den Burgemeester een der wethouders den gemeente aeori turis ot den gemeenteontvanger het beroep van tapper of slijter uiloefend Overlegging van de sub 1 en 2 bedoeld verordeningen wordt verzocht Zooals reeds vroeger be piohl werd is voor de Tentoonstelling te Melbjurue eene regeeringscomtnissie benoemd en f 20 000 uitgetrokken op de Slaatsbegiooting Zg zal dus 1 October van dit jaar geopend worden Het taaiste schip met inzendingen is een paar Weken geleden van hier vertrokken Er zijn ruim 80 Nederlandsche inzenders met ver ov er de 100 inzendingen De kon fabriek v i stoom eu andere werktuigen te Amsterdam directeur J M van der Made zond een fraai en keurig afgewerkt componud stoamniachine en van 8 paardekracht dat bestemd is om op de teintoonstelliug te werken modellen van aifuiieo en g schpt en eene fraaie collectie ihotographieéu laa de grootste in de fabriek vervaardigde werken De firma Jonker en Zoon te Amslerdam èene vernuftig uitgedachte vouwmachine die op de Parijschc tentoonstelling zeer de aandacht trok en eene machine om Aesschen te kurken Verder bestaan de voornaamste inzendingen wij kunnen ze niet alle opnoemen uil bier jenever likeuren enz De firma Wijnand Fockinck had voor hare étalage en inzending alleen reeds 50 kisten noodig Onze voornaamste firma s in dit vak het LoolBJe Stibbe van Zoylekom Levert de Kuyper Henkes van Dulkdi U Weiland en Blankenhrym fe Nolel zijn inzenders Tabak en sigaren door Reynvaan BUckmann en andere gunstig bekende namen Baerselman te Deventer koek en boter jlaswerk door Bouvy te Dordrecht l roeven van geschilderd houtwerk in naboolsiug door van der Burg eu tal Tan anderen zoo ook verfwaren De linkwerlien van F W Braat zullen met de keurige inzendingen van Boldoot en Maison Neuve veel tol opluistering onzer afdeeling bedragen en niet minder hunne reeds zoo dikwgls bekroonde producten Voule en Boer zonden minzaden en coniferen Alleea Holsboer te Arnhem zond physische en andere instrumenten in zoo eok B J R Bosch te Gorinchem een erbandraam Op enkele loffelijke uitzonderingen na werd in Liraburg Nöord Brabant en vooral in Zeeland weinig medewerking ondervonden Swinkels te Helmond zond garens T Begout te Maastricht spijkers en Lewin te s Bosch capsules in De fabrikanten van damast pellen geweven eoederen enz zonden evenmin in als die in de soordelpe gewfslcn Alleen de firma Ledeboer en Zn te Tilbuig zal waardiglijk met hare gunstig bekende lakens enz optreden lÜven treurig ïs het gesteld met onze zoo beroemde Irpijtfabrieken alleen wal deze laatste betreft zond de firma van Ijeer te Amersfoort in Vlaggeen zeildoekfabrikanten werden tevergeefs tct inzending aangespoord en dit niettegenstaande er groote behoefte aan dit fabrikaat te Melbourne beBtaaf Vellinan te Amsterdam zon l dekens in Van goudén zilverwerk niets dan niei nagekomen beloften zelfs niet nadat reeds de plaatsruimte was aangevraagd De kunst daarentegen zal waardiglijk worden vertegenwoordigd Mej Thórese Sohwaiize mej v d Sande Bakhuyzen mevr Bilders van Rosse mijnheer en mevr Mesdag Taanman Weslerwoudl Schulman Henkes van Essen Warner Veder enz zouden hunne stukkeu in De Quellinnssohool te Araslerdam zond twee busten door haren directeur CoUinet vervaardigd zoo ook Grcvensiük onze calligraaf De Erven Loosjes Leendertz en Berevier zullen onze typogra hie vertegenwoordigen Ook de Maatichappij ter Bevordering van Nijverheid en de Amsterdamsohe Ambachtsschool gaven tceken van leven Heeft de commissie dus wel eenige reden tot tevredenheid zij zal het dunkt ons moeten betreuren dat uietiegeustaaude de vele moeite die zij zich geheel belangeloos gaf zoo velen achter bleven Het is waar de inzenders moesten zich de kosten van verzending getroosten doch ook slechts lilleen deze de opoffering voor onze groole induslrieele inrichtingen was dus niet groot Wel is waar lolgen de tentoonstellingen in Europa elkander te snel op maar hier gold het een land tot nu toe vreemd aan deze beweging en waar zich de gelegenheid zal opdoen om nieuwe debouches te scheppen nieuwe handelsbetrekkingen aaii te knoop n eu nieuwe voortbrengselen en grondstoffen te leereii keniieu Het schijnt wel dat vele indusirlcelen weerhouden werden door de treurige ervaringen bij vroegere tculoonstellingen opgedaan zooals onjuiste beoordeelingen en vooral belooningen onvoldoende en smakclooze inrichting der afdeeling en slordige terugzending en beschadiging van de tentoongotelde voorwerpen Van harte hopen wij dat deze tentoonstelling meer vruchten en minder teleurstellingen zal opleveren De commissie zond slechts èén geaccrediteerd agent derHaarts bekend met de Melbonrusche toestanden ten einde daar de belangen der inzenders te behartigen Onze consul generaal te Melbourne jonkh Ploos van Amstel is tevens lid der algemeene ten toonstellingscommissie ook van ziju ijver verwachten wij veel Oier eene te talrgke commissie zal althans ditmaal niet te klagen vallen Men schrijft aan de N R Cl uit Peij onder Echt I Bnira twee maanden geleden begaf zioh zekere jougedochter l mmerman als dienstmeid wonende in het naburige Waldfucbt Pnis n op reis naar hare ouders te Harken bij Heinsberg ten einde 4iun kennis te geven van haar huHeüjk met zekeren Storms oud 17 jaar zoon van een landbouwer en koopman te Boeket gemeente VValdfucht Het meisje dat naar het algemeen gerucht zwanger was kwam echter noch bij hare ouders noch ergens anders terecht Alle nasporingen bleven vruchteloos De justitie liet Storms voorloogigarresleereo op vermoeden dat hij het meisje op gewelddadige wijae had doen verdwijnen hetgeen bij ichter steeds hardnekkig ontkende Een brief door hem aan ee i ander meisje te Aken geschrevenen waarin o a voorkwam Dat hg haar zoude trouwen doch dal er hem een de jougedochter Zimmerman in den weg stond en deze eerst van kant moest had tot genoemd vermoeden niet weinig bijgedragep Toen nu onlangs de omstreken van Waldfucht door hagelslag geteistird werden en de eigenaar van een der perceelen zioh derwaarts begaf om de sohade in oogenschouw te nemen vond hij in zijn plat geslagen koren hel lyk van eene vroujv De politie en justitie kwamen spoedig ter plaatse en bevonden dat dat hel gevonden Igk dat was van de vermiste jongedoohler Zimmerman alsmede dat zij waa overleden aan wonden toegebracht tot in het hart door midd 1 van een scherp werktuig De verdachte Storms werd nu andermaal verhoord en toen eindelijk de aanwijzingen en verklaringen van getuigen hem geheel in het nauw brachten bekende hij het meisje ter ijl zij met hem op reis naar hare ouders was te heb en overvallen en met een broodmes hetwelk hij bij iemand geleend had ie hebben vesmoord itcl Ijk had hij in bet korenveld verbo gen I I laaatste Berichten Londeo 2S Juli in hel Lagerhuis beeft Hartinglon een telegram voorgelezen volgens hetwelk Ayoub s strgdmaoht die do r generaal Burrow werd aangevallen 12 000 man telde met 36 goed bediende kanonnen Naar Kandahar zijn 1700 a 2000 man versterking ten spoedigste gezonden Generaal Phayre Wïs in gemeenschap met llimrose maar do telegrafische gemeenschap is thans afgesneden Phayre en Sandoman hebben voorgesteld de positie van Nari te verlalen in hunne troepen bijeen te trekken te Bolan liet Huis heeft met 262 slemmen tegen 94 llaniiliou s voorstel legen de verhooging der inkomslenbelaslilig verworpen Vele conservatieven stemden voor de regeeriug Parijs 28 Juli Betreffende de evenlueele deHionstratie der vloot in het Oosten zijn tot nu toe slechts twee zaken vnstheslcld Elke mogendheid zal namelijk niet meer dan twee oorlogschepen derwaarts zenden en deze zullen geen laudingstroepen aan boord hebben Londen 28 Juli Hartinglon heeft in het Lagerhuis medegedeeld dat een telegram uit Kandahar meldt dat hel korps van generaal Barrow totaal vernietigd is en de bezetting van Kandahar zich in de citadel heeft teruggetrokken Per telegraaf is bevel gezonden alle beschikbare troepen bijeen te brengen en naar Kandahar te laten oprukken Ook naar Simla is bevel gezonden eene brigade gereed te houden om op eerste aanvrage te kunnen laten opraarcheereu Gevonden en aan hel Bureau van Politie gedeponeeril Een Blocdkoralen Kellingje met Gouden Sluiting een Kinder Laarsje MARKTBERICHTEN Gouda 29 Juli 1880 Bij zier kleinen omzet was de stemming flauw Polderlarwe puike 10 25 i 11 Mindere 9 25 a ƒ 9 75 Rogge puike ƒ 8 a 8 4Ü Mindere 7 40 a ƒ 7 75 Voer ƒ 7 a 7 26 Gerst puike ƒ 7 a 7 80 Mindere ƒ 0 26 ii ƒ 6 75 Haver zware 4 25 a 5 Lichte ƒ 3 25 a 4 De veemarkt met weinig aanvoer de handel inalles traag schapen alsmede magere va k us enbiggen vlug verkocht varkens vo f Lond wn 22a 2 et per half kilo Aangeioerd 95 partijen kaas Ie qualiteit van ƒ 30 a 36 2de qual van ƒ 26 i 29 Goeboter ƒ 1 55 a ƒ 1 70 Weiboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Geboorteeii Sterftestatistiek derg eiiieeatee0UDA JUNI 1880 Geboben 26 Jongens en 25 Meisjes totaal 60 OvEBLïDEN in hel 1 levensjaar 12 M 17 V totaal 29 II H 2 1 jv 3 ff 4 3 17 1 3 4 17 31 2 1 3 31 fil 4 1 5 boven het 60 2 5 7 22 ll 30 V toUal 6 Levenloos aangegeven 2 Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 26 Juli Chrijliann ouders A Bron en A Verbg 28 Maria Berdina ouJers A Vo rt eo O Okker Oeertrflida oodera C van Vliet eo C de Jóug i Maria Olhannu ouders S de Vet en J Boot OVEliLEDEN 27 Jnai J de Vliea 88 I J H vla Elk 6 ig GEHLWD 28 Juli N Nieuwerkwk ed J Joosten P Vérnietj en J van den Berg Il de Moojj en A Hoekstra A V ieser ea D Mijngaard W van Vliet en C A vaoder Palm P Versloep eo M Uithol Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten vnn 22 lot 29 Juli 1880 Moordrecht GEBOllEN Juhannei Laurens ouders J van Sprong ea G van Vliet Cornelia ouders L Voa en B Ëogclachor Gouderak GEBOREN Curnelis oodera J Ment eo F Boudeiteijn OVEKLEUEN I Stuijt 3 ra Stolwijk GEIiOSEN Leendert Tenuis oudera L F Ba s en J Anker Haastrecht GEUOIlEN Marinus ouders W de Tjinge en A Slootjea Dirk Adrianus Engelbcrtus ouders D A Dopper en E C üarloph HfiJR OVEKI EUEV H van den Nieawendijk huiavr via A M au der Maal 44 j Reeuwijk GEBOREN Pieternclla Heudrica ouders A Verhoef ea A van Kempen M van LecQwen 4 m A van der Starre 70 j Waddinxveen GËBÜUÜN Oerrit ouders B van der Stelt en A de Hoog ïeuna Maria ouders J Boon en M Hooaheek Catha rina Theodora ouders M Moons eo M C Verklij Zevenhuizen GEBOREN Dieowcrlje ouders C Lngtigheid en H Baklfer Jan Adrianne ouder H Batenburg en A Offeren Cornelia G Basen J Giisnigt OVERI KDEN V K v d Bogerd 4 w A JCreok B m 4 I Vrnle 19 w OiNDEKTKOUWD 1 de Koniug en A Grisnigt GEHIWD W ï d Pouw en M Zuring