Goudsche Courant, zondag 1 augustus 1880

1880 AFEIEAANSCH OLIFAUTEU THEATER standplaats OROOTË HARKT tegenover de Wed VERBEEK ZIET EN BEWONDERT de bekroonde wereldberoemde ABYSSINISCHE OLIFANTEN De Wonderen der Wereld Een ieder haast zich ze te zien Dezelve zijn zoodanig gedresseerd zooals misschien nog niet gebeurd veel minder gezien is Zij leggen zich op commando neer wat Jen dresseur veel moeite ggkost heeit daar zooals bekend is de olifanten zeer moeilijk en zelden gaan liggen 7e eten aan eon tafel waarbij de Lnpouderaap Cocorococo ze als kok de spijzen bedienen zal ze spelen op eeiwnstrument verscheidene stukken onder anderen den zoo geliefden Donauwid3 jlerwijl de andere daarby danst ze apportecren de kleinste munten maken het signaal der conducteurs en van de Loco notief na en heffen met hun snuit den cornac op hun rug staan op een 1 meter hoog voetstuk en voeren balauceerend op 2 of I been staand de zwaarste kunststukken uit Tot slot hij iedere voorstelling zullen de heide olifanten op den hop staan met alle 4 heenen in de hoogte zoodat het kolossale liehaam slechts op de snuit en de twee stoottanden ntit Deze Kolossen hehhen een gewicht van 5000 kilo Alles wordt nader bekend gemaakt bij plakkaten DE DIRECTIE De Photogiaphie van het Houtmans monument die wij bij ons vorig Nommër van Dinsdag aan onze abonnés aanboden is zoolang de oj lage niet is uitgeput ook voor nieuwe abonnés verkrijgbaar Café Restaiiranl TIVOLl Gedurende de KERMIS zal het Buffet van allerhande VERVERSCHINGEN zijn voorzien B M Van LODENSTEIJN KESTAUKATEÜR Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen SFAABEANEEN Onder de onderwerpen die thans dikwjjls besproken worden behooren de spaarbanken Heeft de maatschappij tot Nut van t Algemeen jaren geleden op dit gebied den eersten stoot gegeven zyn door vele departementen spaarbanken opgericht die in bloeienden toestand verkeeren ook door anderen zya pogingen aan gewend ora den lust tot spareo bij het volk op te wekken Het voorbeeld door den Gentschen professor Lau rent gegeven om op de lagere ehsol het sparen te bevorderen heeft in vele landen navolging gevonden en de schoolspaarboaken zgn ook hier in vele genueute tand gebracht Eindelgk heeft zich oo u j de regeering de zaak aangetrokken en het wetsontwerp tot stichting der postspaarbanken is htt gevolg geweest der inmenging van de regeeriug in deze zaak En al moge men nu die wel voor een halven maatregel houden al acht men een meer afdoende regeling wenschelijk heeft men aanvankelgk gunstige resultaten dun is die voor uitbreiding vatbaar en de vertegenwoordiging zul haar steun niet aan de regeering onthpaden als zjj krachtige maatregelen wil nemen om de zucht tot sparen tut in de kleinste genieent U te evordereu l och zullen nog geruimen tjjd de departementale spaarbanken het voornaamste middel bleven om de spaarpenniiigen te ontvangen Aan het hoofd toch dier inrichtingen staan meestal mannen in de gemeente bekend en geacht die het voll vertrouwen der burgerij genieten terwijl de directeuren der postkantoren moestal onbekende personen zijn wienmeunog lang met tegenzin zgn sp rpenniugcn zal toevertrouwen Maar juist daarom moeten de spaarbanken der maatschappij ook de strengste pintrole en het nauwkeurigste onderzoek kunnen verdragen Zij genieten over het geheel een groot vertrouwen dit vertrouwen moet niet kunnen beschaamd worden want ontdekt men Ifeilen iii het bestuur van een enkele spaarbank dan boezemt dit van zelf mistrouwen in omtrent andere en de geheele maatschappij wordt verantwoordelijk gesteld voor de misslagen al of niet met moedwil door het bestuur van een sgaarbank begaan In den laatsten tjjd is een der departementale spaarbanken het onderwerp eener brochure geweest getiteld Een Spaarbankqetbindings quoestie van het Nutsdepartement Westlandsohe dorpen c uitj egeven te Middelburg bij J C en W Altorffer Zjj is allen secretarissen der departementen tei kennisname toegezonden Die brochure is niet weerlegd welke beschuldigingen daarin voorkwamen t gen het bestuur dier spaarbank en van dat departement men h ft geen pogingen aangewend die te weerleggen of de onwaarheid der verhaalde feiten aan te toonen Mag men daaruit niet besluiten dat de schrijver de waarheid en niets dan de SPAARBANK te GOUDA COMMISSARISSEN maken bij deze bekend dat zij op ZATERDAG 31 JULI en MAANDAG 2 AUGUSTUS e k geene Avondzitting zullen houden doch in plaats daarvan op MAANDAG 2 AUG s middags van 12 tot 1 ure voor ontvangst zoowel als teragbetaliug zullen vaceeren Namens Commissakisskn KIST Voorzitter RUIJTER Secretaris ADVERTENTIËN Getrouwd N MIEUWERKERK EN J JOÜSTEN die mede namens wedentijdsche familie hunnen dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling by hun huwelijk ondervonden Gouda 28 Juli 1880 Vooripoedig bevallen van een Zoon Mevrouw K O bUfPEli Habtogh Htijs Haastrecht 24 Juli 1880 Volstrett lenige kennisgering Aan de PLEIZIER ïltAM is te KOOP een 3V JARIG LICHTBRUI V MERRIEPAARD Hannover s ras trouw en braaf dadelijk bruikbaar voor eeu heerenrytuig tot een civielen prys KRIECHELS MET PRIJS BEKROOND EOOFDIEREITTheatre is aangekomen en zal gedurende de Kermis alhier Voorstellingen geven Standplaats tegenover de Waag GEÜUREXDK DE REIIMIS Voor de eerste maal In Nederlaitd De voor Europa grootste en talrykste Menagerie bevat 4 Leeuwen Tijgers Luipaarden gevlekte en gestreepte Hyena s Russische en Syberisohe Wolven zwarte en bruine Beren Mierenberen Waschberén Civet Katten Kangouroos Lama s Slangen Apen en Vogels Dagelijks groote Voorstellingen Optreden v den wereldberoemden Dierentemmer GOTTFRIED KRIECUEL en de wereldberoemde Dierentemster MISS MA ME DY Om 6 8 en 10 uren voeding der Dieren en dressuur dooi den Dierentemmer en Dierentemster PRIJZEN DER P4 ATSEN Ie rang 75 Ct 2e rang 50 Ct e rang 25 Ct en Kinderen op den 3en rajg 15 Ct Tot eeu titlrUk bezoek iioodi beleefd uit F KRIECHEL EIGKNAAR DJSK MENAGEEIE WÊj f Het pabliek wordt opmerkzaam gemaakt dat de Hokken der Dieren bij onder goed verzekerd fln en niethe minste gevaar bij t dresfeeren opleveren BÊRGMANÏês zomEisFitoETm zm Tot Tolkomene verwadering der ZOMERSPROETEN alleen veikrijgbaar per stuk i45 Cents ba L SCHENK Hoogstraat J H EIEBERT MAEZT GEDURENDE DE KERMIS DAGELIJKS Zeven Porlrellen a f 1 SO KNECHT flink kunnende werken kan onmiddellijk GEPLAATST worden Goed loon Adres bg den Boekhandelaar A BRINKMAN onder No 470 lÉffip GoedAangewend tegen schouder en aangezichtspgn kramp of verstijving der leden en verdere ongeraakkep door gevatt koude ontstaan zjjn de ABSUAUBBIiVS of Anti Rhumatiselic Watten het tot nog toe zekerste middel om van die lastige kwalen ontslagen te worden Verkrijgbaar a 30 ets aan het hoofddepot A BREEÏVELT Az te Delft en bg T A G van neth nej de Wed Bosman j jft uda W F J denüij l Schoonh A Prius Zevenittizen M J öoudknde Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Krul3 Bleisw k C B Verheul Oudewater A Pos Btrkel J var Dorp Zoeterraeer A Kauling Alphen J B E C Schlnttmoji Bodegraven K Oosterling Hansireohl Wed G Wilhèlmus Woerden BLOEMKOOL De ondergeteekende in staat zgnde van tgd tot tijd BENIGE DUIZENDEN BLOEMKOOLEN te leveren maakt heer n Afnemers hierop attent Brieven franco Adres C DE VINK Landbouwer Nieuwoeen Op de Kermis alhier De dubbele pleizier Trarawagens zullen loopen gedurende de Kermisdagen tot vermaak van het geëerde publiek in eene weiingerichte Tent 6 20m TRAm7S 3 rechts en 3 links gedreven door 4 Paarden Verdeeld in eerste en tweede klasse Satrée 1ste klasse wagens met vrgen rit 15 Ct 2de i 10 Voor de nifct rijdende zjjn op de eerste plaats aparte Zitplantsen De tweede klasse is van de eerste afgesloten Kinderen beneden 10 jaar betalen op beide plaatsen 5 cent Ieder rit biuten kaart 5 ct Kinderen 3 ct De tent is voorzien van een flink Buffet en goede Muziek ijnde een Militair Concert Orgel alleen het geld waard om te zien DIRECTEUR L XIMFLAIBE Gouda Ib ük van A Brinkman N 2486 Zondag 1 Augustus GOUDSCHE COURAWT Nieuws CD Advertentieblad voor Gonda en Omslfeken waarheid heeft gezegd Is dat het geval dan is bet niet slechts een locaal onderwerp maar ook een van algemeen belang zooals de titel zegt Wat toch in hei departement Westlandsche dorpen geheti is kan in ieder ander departement gebeuren £ en kleine kunstmatig verkregen meerderheid kipn de minderheid uitweipen en besluiten naipen omtrent de instellingen dos departeinents die zeer in het nadeel ziJn van het algemeen belang Uit de brochure blgkt dat het hoofdbestuur der maatschappij geen macht sch nt te hebben om de rechten der minderheid te doen eerbiedigen Althans het heeft gezwegen en zich niets aan de zaak laten gelegen leggen Men heeft wet eens hoog opjgegeven van de noodzakelijkheid dat de gemeentebesturen meer zelfstandig z nden kuuaen optreden doch de wetgever heeft dit anders bepaald en het toezicht over de gemcentebtatnren opgedragen aan Ged Staten en tot nn loe heeft men van die re eling nog geen beroow gehad integendeel bji de spoedig in te Toeren wet tot regeling van het lager onderwgn is de controle op de handelingen der gemeeotebesturen versterkt en is de macht van het sdiooltoezicht uitgebreid Zou zulk een rxmtrol vau hoogerhand niet dringend noodig zyn w ar het de belangen van duizenden betreft is het te verantwoorden dat handelingen als in de brochure vermeld worden er eenig beswaar kannen plaats hebbon ioedig zal de algemeene vergadering der Maatschappij tot Nut van t Alf enieen te Amsterdam gehouden worden Afgevaardigden uit alle deelen des lands zullen daar bijeen komen ogi de belangen der maatschappij in het bijzonder en die van het geheele volk in het algemeen te bespreken Wel geven de punten van beschrijving geen aanleiding om de spaarbanken ter sprake te brengen maar zou het toch niet mogelyk zjjn om met het oog op de gemelde brochure de controle op do departementale spaarbanken tot een onderwerp van ernstige discussie te maken Zou men het hoofdbestuur niet kunnen uitnoodigen hetzij bij motie van orde hetzij op een andere wjjze om de e zaak ernstig te overwegen en zoo mogelijk een volgend jaar een ontwerp ter tafel te brengen dat rege en stelt van een voldoende controle door het hoofdbestuur uit te ojfenen Wel geven nu de rfpanrbankbesturen jaarlijks eenige cijfers voor het juarversla j doch die cijfers beteekeneu zooals uit de brochure bli kt weinig of niets terwyl die opgave niet eens verphchtend is Goede besturen zullen die controle niet vreezen zjj zullen daarentegen daarmede ingenomen zijn en voor slecht bestuurde spaarbMiken zou die controle hoogst noodig zijn Veler belangen toch hangen af van de eoliditeit der spaarbanken Verliest één spaarbahk zjjn vertrouwen door oneerlijkheid of gewaagde speculatiën dan wordt het vertrouwen in degeheele omgeving en de departementale spaarbanken voor geruimen tjjd geschokt en depogingen in andere departementen aangewendom de zucht tot spareu te bevorderen zjjn vruchtetoós Hoofdbestuur en afgevaardigden zij deze zaakniet slechts in het belang der maatachappü maarin het algemeen belang ter overweging aanbevolen L der mnncstie Frankryk s hoofdalad weder voor de oudveroordeeldeo der Commune ii opengesteld Wat op die vericbillende vergaderingen geiprokea irordl gelgkt elkander op een baar Die bgeenkomsfn hebben overigen haar oui in zoover He wat daar verhandeld wordt slfchts kan dienen om den laataten lag toe te brengen aan het drgveo van een handvol mannen die sedert 1871 nie i tcbijnen vergeten en Keleerd te hebben De uitvoering der groote openbare werken in Frankrijk naar het plau vau den heer de Freyciuet is thans in volten gang Peze werken worden in twee groote categorien verdeeld 1 de spoorwegen 2 de havens kanalen en ritieren De eerste worden gedeeltelijk door den staat gedeeltelijk door maatschappyen nitgevoerd De staal gaf daarvoor tot na toe uit in franken in 1S77 25 millioen in 1878 70 millioen in 1879 130 millioeu Voor 1880 bedragen de kredieten waarover de staat te beschikken heeft 336 millioen en voor 1881 worden z j lot op 400 iRillioeu verhoogd De spoorwegen ip welker aanleg door de wetgevende macht is bewilligd hebben eene lengte van 17 700 KM en daarvan zgn reeds 9500 in aanleg De lijnen aan welke thans gewerkt wordt zijn 3900 KM lang Dit jaar zullen 1038 KM spoorwegen van aigemeen en 200 van plaatselijk belang voor het publiek opengesteld worden In het aanstaande jaar deukt men met eene uitgtstrcktbeid van 1500 KM gereed te komen en op deze wijze zal worden voortgegaan tot dat het geheele plan is nitgevoerd Voor de hareiis ktinalou en rivieren bedroegen de uitgaven ia 1S78 16 millioen en in 1879 18 millinifn Vaar 1880 liJn lij op 27 millioen geraamd en voor 1881 i l daaraan 100 millioeu besteed worden Aan de in aanlig zgiide staalsspoorwegen zyu 72 hoofdiugenienrs 238 ingeoienrs 1500 mindere beambten bjj de afdteliiig bruggen en wegen werkzaam In het aausinaiidc jaar is m n voornemens tot de verbetering j en voliooiiug der straatwegen over te gaan De thans in Frankrijk instaande hebben eene lengte van 40 0UU KM en dienen tot verroer van 1700 millioen ton BTTITENLAJNrD liultenland cli Uvmk lit Du zoogenaamde aocialistiscire bijeenkomsteu worden Ie Purijs oiiafgebrükeu voorlgtzet sedert ten gevolge Met 305 tegen 239 slemnjen nam hel Bugcische lagerhuis Maandag axond de derde Itting aan vau de CompeHtalion for Dkltriaace Irelund BUI waardoor liet richt van den eigeuanr om dun pachter die in gebreke blyft tijne paoht te betalen van het gt paclite af te zetten vóór de pachttijd verloopea is in enkele opzichten wordt beperkt De wet mankt dus in zeker opzicht eene inbreuk op de heiligheid van den grondeigendom en werd daarom bij hare indiening als gevaarlijk voor de toekomst vau hrt miuisterie Gladstone beschouwd Een zeer groot aaniai £ iigelschen die in andere opzichten liberaal tgn willen den groDdeigendom aan geene enkele beperking on lerwcrpen wijl daardoor de hand ton geslagen worden aan de grondvesten van den etiint Hel ligt in denaard der taak dat do grondeigenaars zelve de gevolgen van wanoogst en andere lersohe mitèrei hit liefst enkel op den pachter laten drukkeui althans geen reoht van dezen willen erkend zien tot niet volledige nakoming zgiiei verbintenis Want menig grondeigenaar heeft uit eigeu beweging afslag van de pachtsom gegeven en ook later wil men dit gaarne doen mits et maar niet kan geeiscbt worden als een reolft Want oordeelen velen op den grooteii groniltigeniloin rust deinachtder Eugrlsche aristocratie die voor den staat een eeuwigdurende waarborg is tegen elke sooiale omwenteling Wij willSU het nut der Engelsohe aristocratie niet beliWsten vooial wgl bij een zoo groot amitnl harer leden het innig besef heerrcht d t hunne buitengewone maatschappelgke positie hun booge verpllolitingen oplegt van arbiid in den dienst van den staut I