Goudsche Courant, zondag 1 augustus 1880

A len om Hfidenrtichs Olifanlen Theater te bezoeken De toeren Welke meu deze kolossale ditren laat doen zijn ongelooflijk en bewijze dat jarenlange oefening dezer leerzame beesten aiin deze vcrtaoningeu ZIJU voorafgegaan G iat men anders naar Oarié om in vrijheid gedresseerde paarden te zie hier ziet mea op dezelfde wijze afgeriohie kolossen van 6000 kilo hun kunststukken uitvoeren Inzondi rheid verdient de acrobatische verlooni g van de beide op het hoofd slaande en op den snnit en de sLigiamleii lustende olifanten als merkwniiriligheid de bijzondere aandachl Gruudorf s Mechauisch Wassenbeeldcnspel verdient mede eo woord vau aanbeveling Du duidelyke voorstelling van alles droeg blijkbaar de bewijzoi dat neu van alles nauwkeurig notitie heeft gviiumen om het voor ieder op gemakkelgke en duidelijke wijze begrijpelijk te maken De te Oudewater aan den grineenteraart aangeboden rekening over 187 bedraagt iu outvaitg 29 789 3V j eu iu uitgaaf ƒ 23 860 74 sluitende ahoo mei goed slot van 5948 19 j Gaal deze goneenle sedert eeuige jaren zoowel ivat hare HuBnciën uls wat hare iijverheidslustell iigen betreft vooruitnog is er Overvloed van uitstekende aan het kanaal gelegen gronden om de laatste meer en te doen toenemen waartoe de gemeenteraad zijuerzijds ijverig medewerkt door die gronden goedkoap beschikbaar te stellen Bij de te Woerden gehoudenj stemming der ingelaudeu ran het waterschap Snel o ider Woerden is tot voorzitter vau het bestuar verkozen de heer C B van der Quas t Staten OeneraAl Bebste Kaueb Zitting van 29 Juli IS Oi In deze zitting zijn met algemeene stemmen aangenomeu een 18 tal onteigenings naturalisatie en andere ontwerpen waaronder dat tot onteigening voor Norgevaart en dat betreifende den spoorweg Zwaluwe s Bosch alsmede dat tot wijziging van art 7 der veeartsenijwet Bij laatstgenoemd ontwerp verdedigde de minister van biunenlandsche taken he nut van de besmettelijk verklaring vau het monden klauwzeer om daardoor het voortwoedeu vau die ziekte te voorkomen en den vrgen vee lnroer in Engeland niet te belemmeren als de longziekte by onzen veestapel heeft opgehouden Zitting van 30 Juli In deze zitting heÜft de heer van Tienhavea zitting genomeu Met algemeene stemmen zyn aangenomen de wetsontwerpen tot regeling der geneeskundige dienst by de landmacht tot aanleg van enige kauaaiverbindingen in het Noorden en verbetering van den biunenlandschen watersta in Friesland zoomede met 20 tegen 2 stemmen dut tot aanleg van het kanaal Coevordeu Nieuw Amsterdam Met 33 tegen 6 stemmen is aangenomen het wetsontwerp tot verhooging van hoofdstuk Y kosten lager onderwijs De minister Six verdedigde nader het ontwerp en verzekerde in aiitwootd op eene vraag van den heer van Limburg Stirum dat het de 1 edoeling der reieeriug was bü de uitvoering van art 4 der schoalwet bouw en inrichting der schoollokaleu een open oog te hebben voor de belangen van het bijzonder onderwijs Tevens verklaarde hij dat de legeering in het algemeen milde toepassing der wet van 1878 beoogde en zou letten op de belangen van het byzonder onderwijs en der gemeentebesturen De Kume is op reces gescheiden Uit het Verslag der Directie van de Nederlandsche KhijiispoorwegMaatschappij aan ds Jaarlijksche Algemeene Vergadering van Aandeelhouders hetwelk ons wel wat laat is toegezonden blijkt dat het Maatschappelijk jaar ran 1 Mei 1S79 tot ultimo April 1880 zeldzaam vootdeelige uitkomsten opgeleverd h eft De ontvangsten hebben in totaal bedragen ƒ 6 313 958 53 legen 5 817 397 50 in het jaar te voren gevendij thans meer dan toen ƒ 897 561 03 De in allen decle gunstige uitkomst van het personenverkeer ging ditmaal gepaard met eege uitbreiding van het goederenvervoer welke alles te boven giag wat hiervan onder gewone omstandigheden ware te wachten De onderdeeleu te zameu gevat werden tr in hft geheel meer vervoerd dan ten vorige jare 305018 tonnen met eene meerdere opbrengst van f 542 322 57 Het bestelgoedereo vervoer bleef in Binnen en buiteuverkeer ia ontwikkeling toenemen waartoe de langdurige winter het zijne heeft bijgedragen Eindelijk wat ook het vee vervoer iels gunstiger dan in de laatste jaren wat mede in verband stond met de stremming der vaart De nieuwe lijnen Gouda den Haag en Harmeien Breukelen deelden oiei in den algemeeuen vooruitgang maar bleveu ongeveer staan op de hoogte vroeger door baar bereikt Van eerstgenoemde lijn bediuegea de outvangsten ƒ 351 116 65 tegen ADVERTENTIËN DjcIi men gaat wel wat ver als meu het meeren i deel Ur lerscUe grondeigenaars over dezelfden kam ohftrt Wil rirre vau bolntrkeu te ziju tegeu eeiiu auoiale reiutuiie schijnen 2ij die door hunne h uidc wijze uit te lukken Zij uiiskeuneu gebeel en al Ie verpljühtingeu welke onveivre uulbare familie eigendom oplegt au de eigenaars tegenover de bewoners van den grond Jaren lang blgven lij ufweüig van huuue landgoederen welke ztj door rentmeesters laten besturen en enkel aU bron vau inkomsten beschouwen ter ijl bij toi standt n als in Groot Brilannie de landheer een onmisbare factor is ter outwikki lin der plattelandsbevolking en ziyn door geboorte verkrrgea positie hem dus ernstige pliohteu oplegt litt it ouder deze am9laudiij hedeu begrijpeltjk lat men met ruole spanning te emoet ziet boe deze voordracht ïul ontvangen worden in het enkel uit groule grondeigenaars samengestelde hoogerhuis liet huis nam de eerste l ing aau doch dit wil nog niels zeggen Keue eerste lezing dient slechts Qm te beslissen of men een out erp al dau niet in behandeling zal netnen eu leeds de hulfelykheid verbiedt om eene wet waaraan het lagerhuis etiel jke zittingen twsleed heefi met zoo eenvoudigen voim van proces in den doofpot te stoppen Jpe tweede lezing Mii aanstaanden Maandag plaats hebtwu eu reeds uu heeft graaf Uiey als ameudemeut voorgesteld de wet te vertverpcn Het is iu het Eogciach parlement gebruikelijk de oppositie tegeu een ontwerp in dezen vorm te kUedeu in andere I parlementen zou de voorzitter zulk een ameudemeut moeteu terugwijzen Ken slecht voorleekeu voor het lot der wet by de toch al niet over liberale lords is ditl zestien liberalen in het lagerhuis tegeu haar gestemd hebben terwijl een aantal leden der regecliugspartij zich outbieldeu van de stemming liet is alsof h art ngtou bij ziju jongste redevoering over den toestand van Afghanistan een voorgevoel had dat er slechte tijdingen zouden kamen toi n hij sprak van de onzekerheid in de Afghaansche zakeu eu opmerkte dat er nog geen einde uau alle moeilü khedec is gekomen De jongste berichten uit Afghanistan ziju Toor de Engelsoheu zeer ongunstig Terwgl llartingtou nog gewaagde vau een kalm terugtrekken uit Kaboel eu noordelijk Afghanistan om zich met de hezettiug van Caudahar eu de greusdiitricteu terredeu te stellen isCandahar zclfuiet builen gevaar Met allen spoed worden de noodige ver terkingeu gezonde Dat deze verder belaugryk verlies zulleu voorkomen is wel waarschijulyk maar met dat al is de Afghtutiuche quaeatie weer verder van eeu bevredigend resultaat verwijderd en zal die ualutcusehap van Beacoufteld s politiek beleid het tegenwoordig Kibiuet nog menige teleurstelling bezorgeu Jamts A üarlield werd terecht gekozen als de drager van ile rrpublikeinsche banier en zijn stem is die van het Amerikaausche viilk aldus eindigt de NewYork Tribune ten artikel over den brief lUeu generaal Garfield dd U drzer uit Menlor Ohio aan senator Hor als president van het Comité der republikeiusche nationale conventie te Chicago heelt gericht en waariu hij verklaart dankbaar vooi het in hem gesteld vertrouwen en iu het voile besef van de pliaht a die hem de keuze oplegt zich de benoeming te laten welgevallen Ook de andere toongereude republikeinsche bladen schyiien in de wolken met de keuze te Chicago gedaan nadat uit Jiarfield a brief is gebleken dat hij het in alle groote quaestiën van Amerikaauache poli tict met de conventie volkomen eens is en haar programma zvnder e nige reserve onderschrijft BINNENLAND GOUDA 31 Juli 1880 De besturea van den polder Blocmeudaal en van den Oostpolder hebben hun ingenomenheid betoond met het besluit van hun voorzitter deo heer mr A A van Bergen IJieodoorn om te bedanken voor de betrekking van lid der Gedep Staten van ZuidHolland door hem een prachtig pièce de milieu met twee fruitschalen op ziUcren vuet uau te bieden Wie een minnaar is van wat vreemds op de kermis moet niet rerzuimeu Kriechels Boofdieren The ter te gaan zien Donderdag warei wq iu de gelegenheid ons t overtuigen dat de directeur geeft tt hij iu lijne aankondigingen belooft behalve dat ij misschien voor sommige diecai Deu wat kwistig omgaat met den meervoudsrorm Oudanks het kwaad dat Hildebrand van erue menagerie gespro ken heeft blyft dergelijke inrichting voor velen ds eeuige gelegenheid om in levenden lijve kennif te mokeu met wilde woestijn eu woudbetroners Belangwekkend syn rooial de werkzaamheden van deo temmer G Kriechel eu Miss Mamcd die bij de leeuwen en hyeua s in de hokken gaan om ze hun kunsten te doen vertoouen benevens de voeding der dieren die elkander bun bescheiden portie betwisten Ojk kuuuen wg niet naluleu onzen raad te herha ƒ 352 994 78S in het jaar te voren en van de andere ƒ 81 178 22 tegen 82 394 65 in 1878 79 De byzo idere aantrekkelijkheid welke Gelderland dit jaar bezat door zijne tentoonstelling in Arnhem was nadeelig voor beide lynen terwijl de nieuwe spoorweg van Leiden tot Woerden aan de lijn Gouda den Haag het verkeer onttrok dat vroeger OUT den Haag placht Ie loopen Dat dit verlies scliitr geheel werd gedekt door toenemende ontwikkeling vnn locale bronnen is op zioii zelve een bemoedigend teeken Het goederen vervoer bracht hierioe voorul het zijne bij Aan bestii en koop maiisgoed in binne eu builenverkeer me t vee paarden e rijluige i in tonnenrannt herleid werden op do lijn Ouud i d n Haag in het afgeloopen ja r vcrvuciil 6 002 tonnen met eene opbrejigst van ƒ 80 401 53 tegen 56014 tonnen met ƒ 73 086 89 n in vracht in 1878 79 De aanzienlijke vermeerdering van ontvangsten moest gepaard gaan met eene niet onbelangrijke vermeerdering van kosten De uitgaven bedroegen tha is ƒ 2 464 375 46 tegen ƒ 2 227 984 60 in het jaarte voren gevende een nadeelig verschil van ƒ 236 390 96 Na oftrek der exploitatie kosten bedragen de outvangsten ƒ 3 849 683 00 tegen f 3 389 413 in het jaar 1878 79 gevende thiint meer dan toen ƒ 460 170 06 waaronder ditmaal voor den sloomtramweg Haag Soheveningen 27 445 92 Mei het Gemeentebestuur van Arasterdam werd eene overeenkomst aangegaan omire it de exploitatie van de Wester handelskade en de beide hieraan gelegene steigers voor zee vnartuigen van den grootslen diepgang waarvan wel is te vreezen dal zij meer kosten zal na zich sleepen dan er rechlsireeksche voordeden van zijn te waohten Inunr ni U mag hopen dat er een centrum van beweging door zal ontstaan hetwelk indirect beliing kan ot leiefcn De goederen faktorü iu hel centrum der Handelsvereenigiug op Peijenoord werd den 20 Octiiber 1879 geopend zonder vooralsnog b la grijke uitkomsten op te leveren omdat algemeen verre de voorkeur wordt jregeven zooWel bij het afhalen als bij het bezprgen van goederen aau de eigene inrichtingen langs de Maas Het gemeenschappelijk station Arnhem begint eindelijk zyne voltooiing te naderen In de veigadering van 2 Juni 1878 werd de Direclie gemachtigd om onder goedkeuring van Commissarissen op haar billijk voarkomeüde voorwaarden de ooucessie te aanvaarden voor den aanleg en exploitatie van een spoorweg uitgaande bij Moordrecht van den spoorweg RolUrdam Gouda om aan te sluiten aan den spoorweg 31 Kida den Haag tnsschen de ringvaart eu Zevenhuizen Moerkapelle Toen er dientengevolge op de zaak verder werd ingegaan bleek niet alleen dat de voorwaarden waarop de Eegeering bereid was deze oonoeetie te rerleenen vrü bezwarend bleven maar ook dat er van het Bestuur v n den Zuidjjlnspolder moeielijkheden waren te vreezen lege welk een en ander in geen geval kou opwegen htt betrekkelijk geringe belang dnt er voor de Maalsohappij in liê oudernemiug gelegeu was In overleg met Meeren Commissarissen werd daarom besloten om van de verleende machtiging geen gebruik te maken en daarmede het plan te laten rusten Van de beide Duilsche spoorwegen waarmede de Nederlandsche Rhijnspoorweg rechtstreeks verbonden is ging de Köln Mindener op 1 Februari en de Rheiuische Baan op 1 April j l over aan den Pruisischen Slaat Wat hiervan goeds is te waohien of kwaad te vreezen liiat zich nog hiocielijk gissen De Commissarissen Mr K J Graaf Schiiimflpeuninck van Nijenhuis T P Viruly Mri L A J W Baron Sloet van de Bcele Mr J van Gennep Sir Th Edward Moss Bart E Chaplin en A Fletcher zijn even als de Heeren Direoleureu Mr H Ameshoff F C Zillesen n J C s Jooob Hen herkozen Bij beschikking van den 27n Juli 11 heeft de Minister van Waterstaat enz de volgende rautaticu onder het ykpersorieel bepaald lo met 1 Augustus e k te plaatsen als chef vnn dienst aan het ijkkantoor te liotterdaitt den ijker D Dobbe thans chef vait dienst aan het ijkkantoor te Dordrecht en deu dienst van laatetgemeld kknioor tot 1 Sept e k tijdelijk op ie dragen oao den ijker A J H Sar aldaar 2o tBet 1 September e k te plaatsen als chefivan dienst aan het ijkkantoor te Dordrecht deu ijkeMD Schaap thans ef van dienst aan het kantooVte Zwolle flP ƒ 3o met 30 Augustus e k te plaatsen als chef van dienst aan het ykkanloor te Zwolle den ijker H Brons Middel thans te s Gravenhage 4o met 1 Augustus e k dol adjunct ijker F A Houtman over te phiataên van Breda naar Rotterdata en naar Breda den yker H Koremans thans te Assen wetkzaam 4o met 1 September e k den ijker J W Rasoh van Rotterdam naar Middelburg en met 9 Augustus e k den adjunct ijker G Keus over te plaatsen van Middelburg naar Rotterdam Ër zal vau morgen af bij de kantoren der posterijen hier te lande geleganheid beslaan tot Jiet nemeu van abonnementen op in België verschijnende dagbladen enz op dezelfde voorwaarden als dit sedert 1 Juni 11 ten opzichte van de Frautche dagbladen enz geschiedt Aan de rekening en verantwoording over 1879 80 der Maatschappij lot Nut van t Algemeen wordt het volgende ontleend Het batig saldo van het vorige boekjaar heeft bedragen ƒ 926 aa rente was outva igen 7737 de opbrengst der verkochte almanakken was slechts f 116 94 de contribuliën hebben bedragen 26 448 de geheele ontvangst beliep 42 038 De kosten van bestuur waren ƒ 8753 die deralgemeene vergadering 6671 die vaiv den Imanakert het jaarboek ƒ 6177 Aan subsidie voor onderwgs is uitgegeven f 5450 VQOr volksvoorlezingci 400 voor volksbiblio theken 547 Aan het vastekapitaal is toegevoegd ƒ 500Ö Iu kas is gebleven f 380 Het ingeschreven kapitaal der Maatschappijop het grootboek bedraagt 253 000 nominaalin prolongatie is belegd ƒ 27 000 De begroetingvoor 1880 188 L sluit ju onliaugst en uitgaaf op ƒ 42 325 Tot raadsleden te Uoenkoop zijn gekozen de heeren W Benschop J Boere en A van der Sprong De Haagsche kroniekschrijver van het Handehblad hfuigt het tuigende aandoenlijke tafereel op vau den st sat van zaken Ie Soheveningen uit een gattrouomisch oogpunt gezien Ondanks het hooge tarief der ververschingen is alles op het terras van het groot stedelijk badhuis onder toezicht eeuer speciale commissie uit den gemeenteraad beneden het middelmatige De koffie die men er kry is niet alleen naar van smaak maar altijd lauw In plaats dat de knecht in navolging van het praciisohe buitenlan l u uit de kafilekan inschenkt brengt hij u het kopje van het buffet zoodat de koffie b j den orertoclit koud geworden is Grog van cognac en rum zyn van slechte qualiteit en worden zoo slap gediend dat het inderdaad geen sterke drank meer is De the evenaart de koffie en het bier wil zich daarboven niet verheffen De vreemdelingen die men op h t badhuis ontmoet beklagen zich dan ook met het volste recht Ook de open tafel van het groote badhuis zal weldra haar roem overleefd hebben Bü Kon besluit zijn enkele wijzigingen gebracht in de voorwaarden tot het aannemen van jongens bij de marine De leeft d is Ihans vastgesteld op 14 jaar Bü uitzondering kunnen jongens die licbamelgk en zedeUjk builengewoou ontwikkeld zyn ook lip 13 jarigrn leeflyd wordeu aangenomen t gef echter voor elk afzouderlijk geval door den Mi i8ter wordt beslist Als voorwaarde is echter gesteld dat men een weinig ka i lezen eu schryveu De kicsvereeniKiiig Grondwet te Amsterdara heeft deu uud miiiisler Mr Koppeyne md 24 vau 40 stemmeu tot ciuididaat gesteld De veehnndfil vooral de uitvoer blijft te Kotterdnm in de laatste tijden eeer belemmerd Ër ia van jaar tot jaar terufigiiug tegeu 79 000 stuks vee iu 1878 werden iu 1879 75 000 stuk uitgevoerd Het aantal uitgevoerde varkens iu die jaren vermiudtrde zelfs van 117 000 op 105 000 Vergadering Van diQn Gemeentera ad Vrydag 80 Juli Tegenwoordig de hh tnn rï LT i i a IJstnduorn vofiiz Rcrny Prince NQotbö feD vau Goor ïiiitl Muller Furtuijii Diuujleeter taa Striiattsii Pust Dro t Samsom Struvor lu vim Ittrson De voorzitter deelt mede dat doordea heer Oudijk ia kennis gegeven wegeiia afwtiKight id uit de slad de veigadering nut te kuuDed bijwonen De notulen der vorige vergadering wordeu gelezen co gearresteerd De voorzitter hnrinnert aan het hartelijk woord in de laatste raadsvergadering aan hem giTrichf dqtir dun heer lleuiy daokt ▼ eor de ndujbbelzipnige wgze vfan gehechtheid dezer dn en onderveoden hoopt de beste belangen van Gondl voor te staan en verzoekt daartoe medewtrking van de leden tul welzijn der gt mt entc Algemeen Bpiiliim De voorzitter deelt mede dat door hh Gedeputeerde Islatcii ia goedgekeurd het rand besluit tot demping van een sloot in de Korte Akkereo tot verlenging vnn Kuur voor ecu Btuk Isfid aan den Hoogeu Sehietandschen Zeedijk lan K Jonkhtul en dat door B èn W de bdeken en kas van den GemeeiiteOntvaoger z jq nagezien en in orde hevonde Noti cetie personeel i Nog wordt door den Voorz medegedeeld dat de Ke r J JH M Kremer t overled i WaBi 4i r in het oiiderwijitend per neel eene vncatnre ib ont tUDj Notiticittie W bieden aon de Gemeente rekening over 187Ö met 1 de daarbij behoorende bescheiden en zoo de vergaderisg daarvoor zelve uiet verlaagt eene CoiDDtisaie te beaoemea zoo als Biet verlangd wordt benoemt de Voorzitter daarin de bh Fortuijii Droogleever Post Drost en de itotte De er Fortuijn Droogieever versoekt hiefvan verschoood te blijreo wegens de bejegeningen hierover in hel vorige jaar ondervonden De Voorz tracht dien heer van zijn besluit terug te doen keeren do heer Fortuijn Oi oogleever wenscht de stukken op het raadhnis te doen blijven en wil dan de benoeming saanemeQ Nadat hierover verscbillesde leden het woord badden gevoerd is het voorstel van den beer van Iterson om de Gemeente rekening met de daarbij behoorende stukken op het raadhuis te doen blijven in stemming gebracht en aangenomen met 8 tegen 4 temmen die van de hh Muller Snel Noothoven van Goor en Samsom DaarAa noodigt de Voorz den heer Fortuijn Droogleever uit zich de benoeming te laten welgevallen en verklaart de heer Fortuiju Droogleever hier zich toe bereid Ingekomen is de Uegrooting voor de dd Scbotterij over 1881 die wordt gesteld in banden van de bh Luijten Straver en Maller Idem van de vericbillende inslclliugen van weldadigheid die worden gesteld in handen van de hh van Straaten Snel en Oiidijk eene missive van den heer Minister van Bipnentandsche Zaken die zich bereid verklaard tot eene subsidie voor een ffVft innasibn i ader de door hem roegeaa liI ti daarbij overgelegde bepalingen Dientengevolge stellen B en W voor tot opheffing der Ijatijoscbe School met 1 September ca eeo progymnasium roet eene klasse alsdan in bet teven te roepen het uitvoeren daarvan voorloopig op tfl ifragen aan het Coltegie van Curatoraa mat verzoek bioraan spoedig uitvoering te g ven De beer van Str iaten is voor het geldelijk bezwaar er tegen en zal aan de stemming geen deel nemen door de andere leden wordt het goedi ekeord een voorstel van B en W tol opheffing van de voorbereidende klasse aan de Burgeitavondsebool bel traetement van den beer Uertelman te verboogen en te brengen even ala vande andere leeraren op f 600 en eenige wijzigingen te brengenia de beataande verordening wo dt ter viaie gelegd een adrea van J P Vernes te Alphen verzoekende de pacht van het veer voor 3 jaren te blijven leontiaoeeren het rapport van B en W luidt om hierop ai wijzend to beschikken en zulks publiek te verp ichUn het wirdt dadelijk in behandeling genomen en in dien zin algemeen goedgekeurd Aan de orde ia een adrea van i en W de Jong e a houdeiide verzoek tol het doen vellen van eeaige iepeboomen in hel plantsoen buiten de Tiendewegspoort B en W bejimiheren dal de eigenaars vóór de bouw ing zich niet aan hnn Collegie vervoegd hébben om daarover te handelen betreuren nu dat aaa bet verzoek on 4 iepeboomen in het aajasr te rooien gevolg dient gegeven te worden maar ontraden om het tweede verzoek net heefterboschje toto lérne meter hoogte tebo uden te ontraden In dien zin wordt hiertoe besloten £ en adrea van A W vsa deu Briele daarbij andermaal vergunning verzoekende om ververschingen aitrkrijgbaar te atcllen in het Commissarishuisje der atoombootdienst nEstafelte Dit atrekt nu om kollie éu bier behalvd des Zondags te tappen het rapport van B en W strekt tot atwijziiig en dasrmcdc vereenigt zich de vergads ing tca W stcllnn voor het mrngs tngehnmeir Cerlvllcaftt van de Weeskamers groot ƒ 100 4 pet te verkoopin eu de gelden in do Gemoentckas la storten hiermede vireenigen zich de ovccign leden De vourz deelt mede dat ZEd van den Commissaris desKonings vergunning heeft gekregen om voor eenigen tijdde gemeente te verlaten Notificatie De beer van Straaten geeft B en W iu overweging om bet Houlfflaoa monnaaeut luet een bekje op eene wijze zooüIs bet plantsoen bij het Oude Maonenhnis te voorzien de voorz antwoordt dat zulks Lij het dagelijksch bestuur iu overweging zal genomen worden Na OMcntiging om aan de geuunicn besluiten uilvoering te geven zonder resuinptie eindigt de vergadering Laatftte Berichten Loiiden 30 Juli Het resultaat der ferkietiiig te Scarborough i dat Dudson lid van het Kabinet gekozeu is inet eene meerderheid van 222 stemmen Londen 30 Juli in hel Lagerhuis zeide llarlington dat naar gemeld is het gevecht van Burrow s korps warm was eu aan beiden zijde het verlies groot De Akais en Atehakzais vereenigeu zich maar de troepen te Quettuh ziju tegen hen opgewassen Ër is geen bericht over den indruk dien het gebeurdn te Kaboel teweeg bracht hetgeen een gunstig teekrn mag heeteu Iu het Hoogerhuis is bij de derde lezing der lersohe onderelnndiwet zonder stemming aangenomen Het Lagerhuis heeft na eeu debat van twoe dagen in tweede lezing de wijziging der jachtwet bflreffende hazen en konijnen goedgekeurd De versterkingen voor Indie zuUeu op vier Irniisporlschepen daarheen vertrekken van welke het eerale ileu 3dun eu het laalsie den 12den Augustus vertrekt In het geheel zuUeu er 5473 man versterking gezonden worden Burgerlijke Stand GEBOEËNi 29 Juli Kachel Adiliini ouden SV Golderblom en A Koster Theodorus qfldera D Vlas en C JiHeb Miiria JohauiiB ouders F Kiene en D v d der Helm 30 Pictcr Jacob Willem ouders P J Snel en W liuskes OVEELEUBN 27 Juli C P Millaart 7 w 29 G brouwer 10 j ONDERTHOUWU 80 Juli 4 O Holsheimer te Delft 25 j en G Doornbos Ü9 j I Terlouw 21 j en i an Eijk 27 J C M u crik 23 j en A C Matzo 2üj H iHopmsn te Kolterdam 1 j en F A M Oestet 80 J K M Ue Bruijn 30 j en E Uluak 26 j H van Bokkcm 38 J en C C Artt 41 j C van WingerdA 46 j en K Zaal 38 j B T Voogd te s Grafenblge 35 j en M H E Grendel 27 j 25 JABIGE ECHTVEREENIGING van E SLIEDBECHT en J VERVEEN V Gouda 1 Augastus 1880 Hunne dankbare Kinderen B Ondertrouwd I B T VOOGD g Militair Apotheker t t Hage I M H E GRENMSL I Gouda 29 Juli 1880 l Receptie Zondag 8 Augustus Bevallen Tan een Zoon WILLBMINA BUSKES echtgenoote van Mr P J SNEL Goudüi 30 Juli 80 Bevallen van eeue Dochter E SIBBES DB Jeito Gouda 31 Juli 1880 Jf De ondergeteekende betuigt bij deze h én dank voor de vele bewgV en tan deelneming ontvangen bg het overlijden van haren geliefden Zoon JOHANNES Wed W A KREMEE geb Cbemeb Om verder misverstand te voorkomen wordt kmnis gegeven dat de jongstleden It RA ND niet heeft plaats gehad bg J dk JONG Az Knipersteeg K 227 maar wel bij J dk JONG Cz Knipersteeg K 224 7de JONG Az Mr TIMMERMAN IMTRUMËNTËËLË ZUIVËRAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Knipersteeg K 227 Aan de PLEIZIER TRAM is te KOOP een 3V JABI LICHTBRUIN MERRIEP AARD Hannover s ras trouw en braaf dadelijk bruikbaar voor een heerenrijtuig tot een civielen Fijs Voor een STILLEVBND HEER GE RAAGD voor korter of lauwer een of meer G emeutileerde Kamers al of niet met KOST en HUISELIJK VERKEER Brieven franco onder Letters B C aan het Advertentie bureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel te Gouda De van ouds gerenommeerde il uit den Koniukljjken Kederlandschen Wnrtem bergschen THEEHANDEL van P VV TROUSSELOT ZOO r Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda biJ J v d SAN DEN Boterm arkt