Goudsche Courant, woensdag 4 augustus 1880

legenheden om zich voor eene poos te vrywaren tegen dien zoó slorénden regen maar toch overal was desniettemin een opgewekte geest vroolijk en ordelgk zouder eenige stoornis hoegenaamd Bij gelegenheid dat de 77 jarigen heer M Verdoold Gz Schout van deu polder Slohvgk deu eersten steen legde van het te stichten stoomgemaal is door het polderbisiuur besloten aan dit stoomgeniaul den uaam van M Verdoold üz te geven Als een vermakelijk staaltje van vrumpii hnat diene het volgende tleerla £ Hope het mnaudblail dat door de Amslerstnm sohe Stuiversvereeniging vde school met den bgbel wordt uilgegeren heeft zich indertijd door zija verheffende vergelgking tussoheii kroeg bordeel en overheirtsschooj onder de voorstanders van waarachtige vroomhiid een eereplaals veroverd De toen verivurvtu roem heeft blijkbaar der redactie den sliuip uil de oogen gehouden en tot nieuwe zegetocblen haar geprikkeld Hel nummer van 15 Juni II levert er bet bewijs van Daarin w jrdt tnsschen yWilleai en keob een gesprek gevoerd naar aanleiding van het ad res door de Nutsinaatschappij in zake het drankmisbruik tot de regeering gericht Laatstgenoemde spreekt zijn overtuiging uit Het zal nog te bezien staan wie meer kiiuad gebrouwen heeft de sterke drank of de Maatschappij tot nut van t algemeen Eu Is het Willem niet volkomen duidel k is rat met die woorden wordt bsdoeld herneemt Jacob Och het is zusje en broerije het eeo als het ander verderft on volk Mannen broeders I Laat ous bidstonden houden eu eeu volks pelitioonemeut op het getouw zetten opdat onze slem dooidringe tot den troon en opdat eisch ni t slechts het aantal drankbuizei ook het aantal Nutsdepartemenlen moet beperkt worden de wetgever moet zich ten strgde gorden tegen Neerliiud a dubbelen vgand do jenever en hetNufl Met leedwezen vernemen wij de tgiling dat de heer J van Slolk J z te I ol erdam is overleden aan de gevolgen van ersensvliesoutsteklug l e heer van Slolk was sedert 1878 afgevaardigde van Rotterdam in de Tweede Kamer In de Kamer geuoot hg de achting van al ziju medeleden iu ruime male Ook in liotlerdam zal ign verlies zeer gevoeld worden Bij bekendmaking van 31 Juli brengt de burgemeester der gemeente jJEtoozendaal en Nispen ter vbldoeniug aan art 21 der wel van 4 Vee 1872 SlaatiUad 11 134 ter openbare kennis dat gedurende Ie week van 25 tot eu met 31 Juli 1880 iu die gemeente zijn aangegeven als aangetast door pokken 3 personen eu overleden aan pokkeu 1 persoon Morgen wordt het uitgangspunt van deu Ned Rijnspoor veg te Amsterdam verplaatst naar het ceutraal holpkantoor aau het Droogbak w uirook de Holl en Ooslerspoorwegen afrijdeu e i aankomen Dat die verplaatsing voor deu treindienst van niet geringe beteekeuis zal zgn kan wel bigkeu uit bet feit dat niet minder dan 100 treinen per dag op dit slation zuUeu aankomen of vertrekken De regeling van het signaalslelsel aan het verbindingspunt van den Bijnspoorweg met de nieuwe baan is bijzonder lastig geweest omdat daar ter plaatse drie baanricbtingen sameiiloopeo Het signaalsysteem daar toegepast is ontworpen door de Berlgnsche firma Siemens en Halske eu moet wat de veiligheid betreft bijzondere waarborgen bieden ofschoon juist deze waarborg in den beginne wel eens tot Igdverlies zal kunnen aanleiding geven Aan het verbiudingspunt toch zijn drie signaalwachters geplaatst en een trein zal nooit kunnen doorloopen zoo niet alle drie hunne signalen op veilig hebben gesteld terwgl daarentegen ieder iu het bgzonder elke baan als onveilig kan signaleeren zelfs al seinen de beide anderen veilig Kortom voor hel sein vveilig is samenwerking van de 3 siguaalwaehters noodig terwijl het seiu onveilig door ieder onafhankelijk van den ander kan worden gegeven Een trein die aan het station Weslerdok stopt zal niet minder dan 64 signalen p en in de nabgheid van dit station doorloopen hebben MaandagenDinsdag zullen den geheelen dag proeftreiuen loopen tusschen het station van den N E S en de H IJ S M ten einde zoowel het signaalslelsel te beproeven als het personeel met het seiutoezicht belast te oefenen Zoowel in het locaal als in alle lechtslreeekscheverkeeren worden op het ceutraal station door of vanwege de Ned Bijnsp Maatsch zelf de personenkaartjes of biljetten uitgegeven en naar zelfde plaatsen de bagage ook rechtstreeks ingeschreven als op het hoofdstation aan den Amstel het eene door eigen personeel aan afionderlijken lojcetten het andere door gemeenachappelgke beambten aan het gemeenschappelijk bagagebnreau Op beide stations wordt voor penfooeo en bagage een een dezelfde vracht geheven tonder cenig verschil tuin ccn tentoonstelling ran ploimgedierte gchoadeUt worden Kr igii 13 gooden 43 rerguld zllr 177 tilreren 309 veriilverd broaiea eu 267 bronien medaille uilKcloofd Njdere bgionderhedea vindt men in het ook on toegezonden pruj runinia dat bg onrtu uitgever ter inzage ligt ro f belaugsteljendeu Uit s Graveuhage schrijft men Z M den koning heeft II M de Koningin een paar fri ie HoDgaaraehe paarden ula verjaarsgesoheuk loeii toekomen I e avond van dea verjaardag der koningin liet zich gold aanzien Een blauwe onbewolkte lucht deed ibeste hopen eu in die vcrwachllng stroomden duizenden btizg naar den Zuologi hrn tuin het zij unar het liosoh Ten 6 ure reeds kostte het moeite eeii sloel ot lafellj in den Dierentuin Ie veroveren Ondanks de uitbreiding van het aantal zitplaatsen waren bg r fn aanranf van de muzitkuitvoeriug alle bezet I e kouinkigke militaire kapel eli de aangekondigde verlichting lukleu dezen toevloed rau hoorders en bezoekers uit Een fteslraarsch en een feesthulde beide van deu onvergeldyken Dunkler werden al gelegeaheidratukken uitgevoerd Ken waar genot tehonk de solo voor oboe ouberis R lijk en zuiver ten gehoore gebracht door den heer lleinmi die in langdurige toejuichingen eene huldiging vond van zijn talenteu Tegen 8 ure werden de lichteu ontstoken Aan len ingang VUn den tuin prijkte een sierlijke boog gekroond uoor de naamcijferder Koningin Eene Ign v n lichten langs de randen van de gangpaden geplaatst voerde naar de muziekteut Oawillekenrig iel het gezicht echter eerst op de direcleurswoning waarviHi de voorgevel met eene groote verscheidenheid gekleurde Venetiaausche lampions a giurno was verlicht waar tnsschen een paar vlaggentropeeen kearig gerangschikt de koninklijke en stedelijke wapen goed uitkwamen De vijver vertoonde uietzgue otalgsting door duizenden licliljes eeu spiegel m vtarguiden mod ierwgl elk gras en bloemperk in en gordel van vlammende illumineerglazcn besloten was Met de talrgke gasbonquctten de houderileu pallen om den muziektempel verd de tuin dooreen Hnt van liohl bestraald liii alles verbleekte echter toen bet electrisch licht den oacht als het ware in dag herschiep De vijf groo1 ballons van de firma Wisse en Ficaluga wierpen een helder schijnsel over de geheele ruimte Te middeu van de muziek en de be lrgvigheid wierp de fontein in den vijver hare strnleu omhoog die Hij tasschenpoozen in een rooden gloed gehuld werd Be kunsifonlein werd weldra overtroffen door de luehtfoi tcin Toen men eenige bezoekt rs onder parapluien verscholen zng dacht men aanvankelijk aan de gewone vreesachtigheid van eerzame inatroi h maar dii gedMhte bleek weldra ongegrond Eerst eeltige druppels en ten half tien een geweldige stortregen die ie ler zijn plaats deed ontvlieilen en eeu goed heenkomen zoeken Naluurlgk werd dit centrum der feestviering sterk ontvolkt Ouder deu steeds toenemenden regen wa het eeu tautt iii iu tramwagens rgtuigcn of sohuil laatsen daar de meesten niet met het regenscherm gewapend waren Het Ifevolg hiervan was dat met het vallen van het hemelwater het slotgedeelte rau het fetst in het water viel Ben magere troost voor dien tegenspoed leverde de welgeluktegasilluminaticn van de ininistericn iu de stad De vetpoljes trotseerden het bluschmiddel niet Afgescheiden van d n zoo heerlijken en tot zeker uur goed slaagden feestavond in deu tuin was het bosch en de schitterende illnraiuatie van welker aanleg reeds vroeger de bijzonderheden zgu medegedeeld het groote aantrekkingspunt voor eene massa stedelingen en vremdelingeu Men verdrong elkander zocwel in de ruime eu verlichte lanen die tot de prachtig verlichte sooieteitstent toegang verschaffen waar het Paleisorkest ouder directie van den heer Coenen eeu uitgezucht programma ten gehoore bracht als meer bgzonder iu den omtrek vaa den groóten vijver waar lussohen het hoog opgaande geboontc de blanke waterspiegel in duilenden lampions eene allee uaar het vorstelgk paleis van Arolsen te aansohouwen gaf omringd en omkranst door tal van lichten op het water hetgeen een indrukwekkend effect opleverde en niet min het pkleis iclf in al sgne bouwlgnen Maar helaas wat was de betoovering kort en de teledratelling groot I De reeds in den laten avondstond gevreesde regen spatte met alle berekeningen ook Atn de velen die na afioop of nog te midden van wat in den tuin genoten werd zich uaar het aehoqwvpel op den vijnr wilden begeven Tegen 10 usr kwam ook hier e regen het feest verstoren ea werd het Bosch ouder die omstandighe m langzamerhand verlaten en zocht ifler zooveel mugelijk eea goed heenkomen Wie nog naar buiten de d moesten haastten Voh hoevelen niet drBipnat n de spoortreinen te bereiken wie ia de sUR thuis behoorde maakte gebruik van de verschillende ge Reizigers met reiourksaitcn van en naat Amslerdan z n bevoegd van het eene station gebraik le maken tot vertrek en van het andere fot ïankomst of omgekeerd Reizigers met bagage naar Amsttrdara die op het Centraalstation aau het Westerdok wenscben uit testappen hebben rorg te dragen dat daarvan in locaal verkeer bij de opgave lot verzending hunner bagage eu in rechtstrcoksch verkeer bg aankomst te Amsterdam op het hoofdstation aau den Amstel uitdrukkelijk worde kennis gegeven Wanneer dit niet is geschied wordt de bagage gelost op het hoofdstation san den Amstel eu aldaar te hunner beschikking gisteld Voor hun persoon zgn CU blijven zg vrij om uit te stappen ap het eene of andere ttation zonder dat het noodig is zich daaromtrent vooraf le verklaren Voor de beide station wordt toch eeu en hetzeltUe plaaltbewgs afgegeven Bij aankomst en vertrek der treinen bevindt zich cp liet ceutraal statidn aan het Weslerdok eeu beambte de i Ned gusp maats bappg met blauwe pet eu kennelgk randschrift om voor hare belangen to waken eu toezicht uit te oefenen op h e diei st Deze staat bier iij gereed lot het leeneu van allen zooUanigen bijstand het geven van iuliehtingen en het doen vau aaiiwgzingeu aap et reizend publiek Omtrent de zeer treurige zaak vrnt den ontvanger der registralie eu domeinen te 6oes sohrgfi de A O Cl het volgende Tot oog toe hebben wij het feit dat in de kas een oanzien k tekort ontdekt wns hoofdzakelijk ontataan door het niet boekeu eii vsrastwoordeu van oiitvangen koopprqzen van gronden in den Scheukenpokler die afbetaald waren vóór bet bepaal veieischl werd niet medegedeeld wat de aandacht vau enkele bladen trok De reden van ditalilzwijgrn was dat wij niet wisten of men hier te deuken had oaii opzetielgke kwade trouw dan wel aau verregaande nirl te verantwoorden acbleloosheid Naar ons toch werd medegedeeld en verzekerd moeten er duizenden guldens aan papier hier en daar in gedr igeu kleederen teruggevonden zgu zoodnt op dit oogenblik het tekort nog slechts enkele duizenden guldens bet bedrag zgner oorgtochl le boven gaat eu hel Rgk dus geen groote schade bg het gebeurde zal lijden Ouder deze omstandigheden achten wg het niet wenschelyk de beslissingen der justitie vooruit le loopen eu deu 70 j irlgen ambtenaar hard te vallen op een wgze die later wellicht voorbarig of minder juist zou bigken Waar toch zoo groote achtelozeheid gebleken is b staat ds mogelgkheid dat deze hoofdoorziuik was van hel tekort en anderen de mogelijkheid gaf om van die achteloosheid voordeel le Irekken waardGor natuurlgk dal tekort grooler is gi wurden en den ambtenaar allengs hebben geleid tol strafbare pogingen om het ouldekkei er vau te voorkomen Zoo verhaalt men dut door hem aan de koupers die afbetaald hebben bewijzen van onbrzwaardlK ll zgu ofgegeveii waaruit bleek dat de hypotheek door het Rgk voor de onbetaalde kooppenningen gepunieu was doorgehaald ofschoon hg wist dal die faypotheik niet was geroyeerd en is dit het geval toch bigfi zoodanig ambtenaar strafbaar ook nl wordt het tekort geheel geilekt Deze omstandigheden waren oorzaak dat wg nog niets van liet ons Ier oore gekomeue mededeelden om wellicht niet eeu le strengen blaam te werpen op den naam van den in elk geval ntkearingswaardig gehandeld hebbenden ambleuaar een bloam die ook onverdiend op zgn familie terugkaatst terwijl de e als ou verzekerd wordt al het mogelgk inspant om het geldelijk gedeelte der zaajc zooveel mogelgk in orde te brengen Bg het ter perse leggen van het blad ontvingde redactie van deu JSed Spectator een biief vanden zich beroemd hongerenden dr Tanner waarinhg deu wensoh uitdrukt dat na gunstigeu of ongunatigeu afloop vau zgn hongerkuor het geachtepubliek in Nederland en elders even groote belangstelling moge toouen in al zgu onvrgwillige collega sal die leden der maatschappg wier dagfflgkKh broodhet is honger te Igden De heer H Mulder Jz te Winschoten heeft ee bgzoudere manier uitgevoudau om sohoorsteenen die niet trekken willen in orde te brengen Jaflmervoor hem dat zgn uitvinding henx m t de juslitjehet te kwaad heeft doen krggeu Hg had namelg een opening in deu schoorsteen van zgn stroopi pietfabriek Aastroom doen kappen en daarin een aanzienlgkeu voorraad in petroleum gedrenkt stroo gestopt Iwelke massa na voortien te z jn van tweepakjes buskruid iu brand werd gestoken om densc oorsteen die niet trekken wilde te zuiveren De msobioist Wieringa had hem vpioral met het oOg up den vrg harden Zuidwestelgkeu wind nog gewaarschuwd en geweten op het gevaar dat een aanzienlgke partg stroo buiten de fabriek opgeslagen doot het zuiveringsmiddel zoude loopen maat M lad daarop slechts geantwoord met de opmerking Och wat ton dat beetje slroo Pot beetje stroo zou branden want de massa vuur die uit de slecht trekkende schoorsteen bij hetznivering proce neerviel lak hot bpetje stroo iu brand en de assurantie maatschappij betaalde 18000 voor het verbrande keetje Van het gebeurde wist M zich niet veel meer te herinneren hoewel bg het ontploffen van het kruit nog wel eeu der febriekarbeidera gewand werd Ook de werklieden die iu dienst der fabriek waren gebleven hadden veel vergeten De ZaanUtniKhe Courant ontvangt onderslaandeu brief van Klaas Mantel van Krommenie soheepsjoagen aau boord van de WUltm Bt nlti thans iu de Poolzee Sarenttsee 24 Juni 1880 Fardo 6 Juli 1880 Wg tiju eecgittfren op Vardö aangekomen en zijn allen nog gezond De reis is voorspoedig geweest want looals gij weet ztju wq den 3 Juui van Unuideu vertrokken en op den 21a Juni zagen w j het terste ij Den 8n Juni kwam de Noordsohe kust in tgezipht Wg hebben daar twee groote visscht geviwgen Den 16 p s erden ifij den pooleirkitl itus wg hebben al een dag van ongeveer 3 weken lang Mg geweer heb ik al twee Weeren gebruikt en er twee vogels mee in de lucht geschoten ik moet un helpen om de schoenerzeileu le reven eii de topzeilen te bergen eu los te maken helpen wenden eu halzen en voorts keb ik het gewone werk au verleden jaar Hel lettn aan boord bevalt mg heel wel Ik heb een brief geschreven aan mijnheer Speelman iu WestIndie om te vragen hoe het mol zgu hond gut Ik ben hier al naar den wul geweest om brood viteh ent le koopen telegrammen weg te hreugen en mn Eugelich geld voor Noordsch in te wiss en mijn Ëngelseh komt mij hier goed 4e pas Wg gaan morgen weer onder zeil naar Nova Zerabla om doof de MaioSehkeu Shau langs de Kara zee tot het Behouden Huis te komen en dan zoover nogelijk Noord te balen MJeer nieuws kan ik u aiet melden daarom zal ik msar sluiten KlAAS MVNTÏL Jongen aan boord der It Ulem Bartnlti Pijpen of buizen heeten uaar de Ntd Sptctator heeft doen opmerken in hedendaagsch werktuigkundig Nederlaudsch tjoepe zgude eene verbastering vim het Eogelache tube Een steiger of hoofd waarop men wandelt heet in rcsiduitieNederiiindseh een wandel pier Hier heeft min eenvouilig hel Eugelsche woord ingelijfd iiietlegeiistaande het op gelijke wijze gespeld iu onze taal een gelieel andere beteekeuis heeft Een prul Sohildertj wordt in schilderkundig Nederlaudsch door den heer van Sanien Kolff een kroetje genoemd naar bet Fransch oroöte Dezelfde kunstbeoordeelaar spreekt van kant daarmede waarschijiilgk het Engelsche cant bedoelende dat zooals men weet met hel Nederlandsche woord niets dan den klank gemeen heeft Van alle mishaiiJrUngen die men onze taal aandoet is de door deze vier vertegenuoordigde soort de ergste Want hitiüg worden niet alleen voor de bestaande goede Nederlandsche woorden vreemde uitdru ikingen gebezigd maar men trekt ze hovendieu eeu zoogenaiiirid Nederlaudsch gewaad aan dot veel van een Hurlrkijnspak heeft Wordt op dien weg voortgegaan dan zal ons Nederlaudsch dot uu al door de vele bastaardwoorden en wendingen eu onverstaanbaor is voor de lieden uit het volk een voorwerp van afkeer woorden voor ieder ontwikkelde Men zal als men dun toch vreemde woorden lot een oubegrijpjilijk koeterwaalseb verbasterd lezen moet inet reden de voorkeur geven aan dednidelgke leesbare vreemde talen telven Gtemen de Bericl tea Heidaar Heidaar vriendschap I roept in de hoofdstad een provinciaal deu bestuurders van ri n der nieuwe besprengingswagcns toe Je verliest ui je water I Last toch niet tied dal je zoo n lompe boer bent bgt hem zijd medgetel loe Begrgp J3 dan niet dat dal een meltauiek is om te maken dst de jongens niet aehter aan zijn wagen gaan Te Frankfort a d Main is deter dagen het vg file algeraeene Duitsolift Gymuastiekfefst gevierd De stad W t in eestdos gehuld om da duizenden gasten woardiglgk tt ontvangen die uit alle oorden van Duitschlaiid uit verdere Europeesche Slateii ja zelfs u t NoordAmerika waren toegestroomd M n berekent dat 12 a 13 duizend deelnemers aan het groote feest zich binnen Frankfort bevonden 0 n zich een voorstelling te maken van den ver bozeudeu stoet zal het voldoende zijn om het volgende mede ie deelen Nadat alle deelnemers zich hadden gesebaard op de Darmsladter chaussóe acht man in front marcheerde men door de voornaamste straten der stad met achttien mnziekkorpsen hier en daar tzg aau het hoofd van den stoet als daar tasschen verdeeld Het muziekkorps te paard t welk den stoet opende was ruim CO man sterk de gansche troep bereed fraai getuigde schimmels en dit korps werd voorafgegaan door eeu honderdtal beeren in gala kleeding mede allen te paard Nietlegenstaande men met suellen pas voortschreed duurde het défilé toch ruim IVj uur Men berekent dat ruim 500 banieren werden medegevoerd De lierlgners hadden betrekkelgkerwijs de meeste naar het scheen hoewel onder de vele honderden lunieren een massa zich onderscheidde door haar pracht werd toch algemeen de opmerking gemaakt dut de banieren der NederUudache turners om haar rijkdom en sierlijkheid zeer de aandaeht trokken Ook de Amerikanen en Eagclsoheu hadden praohtige banieren enstaudaards De Muuchejerturners droegen een rectitop staande witte veer van wel 40 cm lengte op den hoed terwijl de Sirassburgera het hoofddeksel met een vederbos hadden gesierd Daarenboveu had men tusschen den stoet hier en daar eea iutermezio waarop nicmaud bad gerekend Als eeu zinnebeeld van den tegenwoordigcn lijd dea jaars den oegsttijd had men iu den stoet een wagen hoog opgeladen met voortbrengselen van den akker eu bovenop zaten boerea eu bcierinneu iu de sierlgke dracht dyr Zwaben Elders oulmottle men de leden der Roeivereeniging met twee rijkversierde wagens op een der wagen was een roeiboot geplaatst terwijl op de andere ai de prijzen waren uitgestald door de Vereenigiug geifoiiuen Deze en ancere afwisselingen droegen niet weinig bij om eeu eigenaardig sieraad aan den stoet te schenken Te 10 uur had de loet zich iu beweging gesteld en t was bg tweeën toen zg zich op t feest 1 plein betond Onder Frankforts inwoners en onder de deelnemer aan den tocht heerachte een onbeschrijfelgke geestdrift Voortdurend vernam men als welkomstgroet Gut heil Gut heil uit duizenden monden en deze kreten werden met een oorverdoovend gejuioh beantwoord Jammer dat dit schoone feest zulk een treurigeu afloop had Door het ontploffen van de kist met vuurwerk dat als slot van t feest afgestoken zon worden zijn een 16 tal omstanders gedood eu verminkt Nederlanders behooren gelukkig niet lot de slacht9ffers De jongeheer De Groot eea Ooststelliugwerverlje kreeg op zgn 3e jaar een knoopje iu zijn neusje en hoeveel moeite tuee niauneu der wetenschap ook deden zij konden den jongen dal stukje glas niet uit het hoofd praten of trekken de jongen bleef er mede loopen nu reeds sedert 1875 en moest er uug al eens hoofdpgu door lijden Doch eens op een Zondag was t een goede dag voor den knaap Aan t een of ander had hij een verkoudheid te danken i quelque ckoit malktur eit is zegt het spreekwoord de nu 8 jarige knaap begon te niezen God tegen je jongeu I zei een der huisgenooteii en daar kwam het 6 jurig glazen knoopje eensklaps voor den dag en de hoofdpijn was weg De Sport een Fransch blad aan wedieuncn en alles wat daarmede iu verband staat gewijd bevnt het volgende nrliktllje Eeu uieuw personage is tbons voor den dag giko oeu iu de wereld der wedrennen en heeft er een nieuw element aangebracht Wij bedoelen deu heer Lotfler die op het oogenblik te Chuiitilly Verloefl en daar de algemeeue opiuerkzaaitihetd tut zich trekt Deze heer oefent namelijk een zopderling vuk uit hg noemt en schrijft zich tandheelknudige voor paarden Ondeizoek de bekken van honderd veulens zegt dete nieuue speoialiteit eu gij zult geen tien zuivere gebitten uuden Boveudieu heeft de toestand der lauden even goed invlued op de gemndheid vau bet paard als van den mensch Hel eeue beest heeft tundeu zoo scherp als aalden die hem ia het taiidvleesch dringen en hem daardoor verhinderen behoorlgk zijn haver te verraaien eea ander heelt last van een tand die uiet goed geplaatst is zooilat hij onmogtlgk zijn kop leoht en sierlyk kau dragen Dezer dagen bezocht de heer Lotfler de stallen vau den heer Delaina re hg loopt daai eenigen tgd rond loitt zijn scherpe blik eensklaps op het veulen Vivpur blgft rusten waarop hg het deu bek opent en uitroept Zie maar eens bij heeft een tand die kern zeer doet onder het galopppereu zal hg des kop altijd rechts oudea Eu zoo was het ook Het duor den bekwamen man ontdekte gebrek g f bet dier eeu voorkomen van wildheid die hel toch Tjlslrekt niet eigen was De behendigheid van den heer LofBer in het trekken wordt zeer ge Demd Hij vat den kop van het paard beet strait dien zachtjes brengt Ongenterkt zgn instrijmieDt aan eu krak de operotie is vóór men het venqo t ver richt zender dat de patiegi den minsten pijn geleden heeft Of de heer Loffl r reeds een patent genomen heeft voor het vervaardigen van kunstpaardengebitten weten wg uiet alles is tegenwoordig echter mogelijk en het zou ons niet verwonderen of iemand die eek paard koopt zal bij het onderzoekeo van den bek er al spoedig op bedacht moeten ziju dat hij door een schooue rq kunstmatige lauden bedrogen word Iu do HamburgSohe Diergaarde geraakten laatstleden Zondag twee beren die samen in een kuil zaten aan het vechten De een kreeg eindelijk den ander in d u nek beet sleepte hem naar het baasin slingerde hem in t water en hield hem zoolang onder tot hg gestikt was Daarop trok hg zqn dooden metgezel er uit wierp hem in een hoek en ging bedaard zitten roudkgkeu Terwgl het Russische leger nittrekt tegen de sprinkhanen looft Brazilië ƒ 60 000 uit aan wie een afdoend middel tegen de mieren aanwijst Een reiziger verhaalt omtrent deze veruielende gedierten aldaar i Zonderling was het gezicht in de tuinen der provincie Itoe Ik vond rijen kegelvormige heuvels 6 4 meier hoog Dat waren mierenhoopen I De bovenvlakte er van is steenhard tegen wind en weer beschut Deze mieren vernielen ronduit alles In wéinige uren ontbladeren ze eeu boom Komen zeeën hiis tegen dan worjt het doorkuaagd Er zijn bepaaliie lieden Vormigueiroi mierendooders wier werk is de mierenhoopen met mgnen te omringen die met stroo gevuld en dan aangestoken worden De rook drgft de mieren uit en wgst zoo bun plaatsen van toegang aan Muur dikwgia maakt men de mieren slechts schgndood en mislukt de aanval K O L O I E N OOST INDIB Blijkens een bij Begeering ontvangen teiegraiB uit Aijeh dd T 8 Juli is eene eipeditie uilgezonden naar Samalangan naar aanleiding van eet vijandelijkeu aanval op onze troepen Onze troepeomueht rukte tegen verschillende door de talrijke vguudeu versterkte posten op doch trok met dooden eu 27 gewonden terug hoewel zg den vijand een gevoelig verlies toebracht Den 228ten heeft zij s vijands hoofdverslerkiug te vergeefs bestormd doch de omringende sterkte genomen met verlies van 10 gesneuvelden eu 57 gewonden De vyand opende onderhandelingen De gezindheid van den radja van Samulungun warii4 goed genoemd Ds staat van taken iu Atjeh is overigens bevredigende Volgens particulier échrijven uit Kotta Badja aau de A R Ct is Grool Atjeh vóór deu oorlog een sterk bevolkt land geweest Behalve d omstreken van Kottu Radja draagt het land overal de sporen van akkerbouw tol nuu den voet van het gebergte dat de vlakte aan de laudzijde begrenst Uit laatste is grooteudeels onbewoond eu onbewooiiboar vooral ten gevolge van de zware valwiuden die het teisteren Slechts hier en daar treft men er enkele droge rijstvelden aan Men mag aannemen dat gedurende deu oorlog de helft vau de bevolking van Groot Aljeh bezweken is en van de kustbewoners een nog veel grooter aantal Ongeveer 40 000 zielen tgn ia Grool Aijeh teruggekeerd terwgl zich in de knstslaten eu in de vallei tusacheii Indrapoeri en Fedir nog ongeveer 10 000 inwoners vau Groot Aljeh ophouden Behalve de Gajoes wil l bergstammen die vrij talrijk zijn kun men de bevolking op Atjeh de kuslslutcn medcgerekend op 80 000 zielen stellen Vnn dezen hebben wij geeue ernstige aanvallen meer le vreezen met het doel om ons te verjagen Zeker zijn er hier eu daar nog groepen van onverzoenIgkeu maar de samenhang ontbreekt Venel xal in eukele kustslulen nog wel eens vgaikoareB TEST er is in de toekomst sleetUs bElêTd en w kta mheid toe noodig om df gïKeele onderwerping en bevrediging iangaarmerhand tot stand te brengen Ken gedeelte der hoofden eu een bilaugrijk gedeelte der bevülUng zullen aau onze zijde staan zoodr zij zien dat zij bij ons bestuur steun vinden en dat ons bestuur goed is Volkomen deel ik de meening van den Begeeringscommissaris eu van den generaal dut in Grool Atjeh zelf het besttMtr rechtstreeks in onze handen moet bigven Daar nooit weer een sultan of wat ook Onze overige buitenbpzitüngen wgzen ous duar den weg waar dit laugzume huiid bijna i egel geworden is tot groot geluk en van de i uUuders cu van ons zelveu De staten kunneu meer iudirect ouder ons bestuur blijven ipits ons streven maar zij om de leiding steeds in handen te houden en die niet in handen te spelen van Arabieren ot SiugSleeteu Want deze en zelfs Cliiiieezen hebbeu vau oudsher de macht iu handen gehad en het is een merkwoardig verschijnsel trouwens iu ludie niet vrjemd d t die woeste en knygshaftjge Atjeheis ich overal door IP