Goudsche Courant, vrijdag 6 augustus 1880

yrydag 6 Aunstns 1880 N 2488 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreiien I i l twniHflingpn laten beheersclipn All de radja lelf yren vretmdeiiiig is dan laat hij ztch door den enen of anderen sjnwen buitenlander beheersolien Voor alle bclaugheWiendea zal hel toch wel beter gn dat die rreemdcling dan maar de Nederlandsche Kegerring is ru liet is dau ook onze taak eu onze piKhl uiu het daarkero te lelden en het gezag m al die indringers tegen te gaan £ n die taak IS zoo moeielijk niet aU men zich uit de rerte voorstelt maar vooral hiervoor moet geen tgd ver loreu gaan wg uioeleu er spoedig eu goed een aan ang inede naken en al die inilrmiicrs geen oogenblik langer dan noodig is laten vastwortelen De lüdifiche wetgever heeft een gevoelige nederlaag geleden Mei 1 Julijl zon op Java de nieiiwe regeling op de paiidjeshnizrn in werkieg treden waarbg gtlgk men wtet hel stelsel van verpachting is iiersteiU Dtrhaive is gelgk de jongstf benchleH melden in Mei en Juli de nieuwe paoht in de verschiUt ude residentien uil 1m sleed Maar te vergeefs Ër IS de vourn iamste resulentien Batavia Samarnng Soerabaija Pasaaroean tcubulingo enz geen bud ii ekoimn £ ldera b v iu Kediri is de uitbesteding slechts voor een deel der pereeelen gelukt De Chineesen want Ie cenige natie i lke pachten van die soort aaiivnar it is ile Chiiiecy weigerden met de nieuwe voorwaarden geiioegeu te nemen Oiidir dei tiitl Ken Teleurst lliiig bespreekt het HamUUbla t lan jl Woensdag dtze taiigelegenheid in een oitvaeiig hojfdaitikel Oevondeo en aan het Bureau van Politie gedeipeaeerd rji aldaar verkrggbaar voor de rechthebbenden lüen fCiuderlaarsje een bluedkorulen kettiulQe met gouden Slootje een Ztlveri ii Stop van een llaoon eeti gouden Ourbelletje een partg houten Schoppen vqf Sleutels anu een ring een gouden horologe leutel van ongewaarborgd goud Ook kunnen informatieu worden verstrekt omtrent en gevonden Kip Laat ste B erichten LoDden 2 Augustus In het Hoogerhuis heeft Iwd Kiinberley medegedeeld dat de Qouverueurder Ka kolouie is teruggeroepen Heden namiddag ten half 3 ure was de toestand van niadttoue nog dezelfde De koorts hii ld aan London 2 Augustus Blijkens hel geneeskundig bulletin ten i ure ging het met Gjadsloiie zoo goed als men kon verwachten maar bleef de koorts anuhauden Londen 2 Augustus De Standard heeft uit Bombay bericht uiitvnngeii d it de telegrafische gemeenschap met K ibrtrI is verbroken Tusschen I ezwnn en Lttaband is de draad doorgesneden Parijs 2 Augustus Tot nog toe is de uitslag van 929 verkiezingen voor de Algemeene Raden liekend Gtkozen 632 republikeinen 240 conservatieven Herstemnii gen 57 De republikeinen wonilen 154 zetels Burgerlijke Stand GEBOKENi 30 Juli Lnmberta Mi ii ouders Q van der KleÏD eu C Coupler Iteiiner ouders W vao KSsbeTpen B C de Grsnf 31 Aj atha Cornelia ouders G Slbbes eo S de Jong l Aog Cornells Adrisnoi ondtrs M C van MofT en O Heg Edinoni onders C Lsfeber en il W ijoonen Johaons oudurs L W Annaars en M M van Dugicndgk 2 Maria Agues ouders J O Bockamp ca C R urings OVERLEDEN 31 Juli A Gestel 5 m 1 Aug G H Spruit 15 j D san Weelden 2 D Boot 7 w ADVERTENTIEN De ondergeteekende betuigt by deze haren dank voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bij het overlgden van baren geliefden Zoon JOHANNES Wed W A KREMRE geb CUEMEB ZaoUe 29 Juli 1880 Aan allen die bjj het verlflden van mgnen diep betreurden Zoon MARINÜS JOHANNES VAU DtE STAAL deelnamen in onze smart zg mede namens de Broeders Znster Behuwdbroeder en Behnwdzasters van den dierbaren ontslapene daarvoor oprechten dank Wede P VAN DEK STAAL Gouda 3 Aug 1880 VViessb Gouda Dbdk van A Bhnkhan BERICHT PAAEDEHSPEL van ELANES en BASSIE GROOTE MARKT tegenover de HAaMoniE WOENSDAG den 4 Augustus en DONDERDAG den 5 Augustus Twee IfrlUante Voorstellingen waarin het geheele Personeel zal werkzaam zijn beuevens alle gedresseerde Paarden geheel nieuw programma gevarieerde en nienwe pantomimes eu intermezr os dour de Clowns en August de Domme Aanvang s avonds 8Vj unr D O Jf D m B Ï J G den 5 August is KINDER m F4MILIË V00IISTËLLIK6 des namiddags ten 3 uur waarin alle gedresseerde Ponuies Henden enClowns expresSelijk zullen werkzaam zijn tegenverminderde prgzen voor Kinderen heneden de 10 jaren Entree Eerste Rang 50 Cent Tweede 30 Derde 15 Deze prgzen zijn uitsluitend voor de Eindervoorstelling van drie unr Gouda Lange Tiendeweg D 27 De Ondergeteekende heeft de eer aan het geachte publiek te berichten dat hjj de zaak vap Mejuffrouw de Wed B J van HEEMSBERGEN heeft OVMRGENOUEN m GELDEESCHE WAEEÏI ËUËUEK SOTËR KA4S U Dat hij tevens Belooft zorg te dragen voor een Solicde Bediening en goede waar Tevens belast hij zich met commissiën van BINNENLANDSCHE PAKPAPIEREN aan Rollen Pakken en Riemen aUmede GEPLAKTE ZAKKEN tegen concurreereude prjjzen uit te voeren UEd Dv f Dn CoBN QUARTEL Ltz PHOTOGEAPHIE uitsluitend in Kooldruk SPECIALE INRICHTIN G voor zeer fijne vergrgotingen ONVERANDERLIJKE PORTRETTEN F Hariiiig Oosthaveii B 14 In het gezin van een ONDERWIJZER te Gouda hesta t gelegenheid tot nn MEISJES die de Scholen moeten bezoeken Adres onder No 473 aan het Bureau van d it blad Door VerliTiizing TE KOOP EEN FLINK KLINKENDE 1 = I InT O Adres Bnreau dezer Courant onder No 472 bergmanns ZOMEBSFBOETEIT ZEEF lot volkomei e verwgdering der ZOMERSPROETEN alleen veikrijgbaar per stuk a 45 Cents by L SCHENK Hoogstraat PEOGYMÏÏASIUM te Gouda Dé INSCHRIJVING van LEERLINGEN voor de 1ste Klasse zal plaats hebben op MAANDAG 9 Augustus 1880 des namiddags van 1 2 uur in hetSchoolge bouw Houtmausgracht M 254 J W HAVERKAMP BEGEMANN f Curator Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen OE I OITQSGEE MB of de beschr ving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderljjk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetii DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz KunstschHder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs SO Centen Nederlandsche Itliijnspoorwcg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e Kl Vaii AMSTEBDAM AUNHEM en UïltECHT naar BOTTEED AM BAGE 11 SCUKVENIWJEN ViN AmsIebdam 6 30 1 8 10 9 30 11 25 li SO 3 S 8 60 9 55 Abmu h 6 55 8 50 1Q 36 1 30 1 50 5 25 7 25 9 Utrecht 7 8 26 10 17 11 40 1 15 2 28 4 35 9 30 9 10 10 1 Hurmclen 7 22 8 16 12 3 1 35 3 9 35 10 5 Woejdeii 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oadewater f 31 1 55 4 8 9 52 AnikoiMt 7 50 9 10 10 48 12 28 2 15 3 3 6 4 25 7 10 6 10 68 NaAB Moordrecht 7 63 2 18 10 12 Nieuwerkcrlc 7 S3 2 18 4 2 10 12 Oiipclle 7 68 2 18 10 12 RorTEaDAM7 53 8 35 9 16 1 80 12 3172 18 4 5 4 28 5 57 10 12 11 4 ZeveUhuiïeiiMoercapclle 7 56 2 21 4 31 10 9 ZoelermcerZegwaard 7 50 1 4 31 10 9 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 6 1 10 9 Geavenhaqe 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 K M 11 1 Sohcveuingeu 7 i6 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van ROTTERDAM SCHEVENINGENen HAfiB naar AMSTERDAM UTRECHT en ARNHEM Van KoTTEEDAM 6 80 7 40 8 10 8 60 10 30 10 4 11 60 2 3 20 4 30 6 30 6 0 8 30 9 30 Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieawerterk 6 49 10 67 2 16 7 8 8 43v Moordmebt 6 67 114 2 23 7 16 Aankomilt 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 36 3 40 4 62 6 50 7 28 8 66 9 63 Soheveuiiigeu 7 7 30 8 5 9 40 10 11 15 1 20 2 35 3 46 6 6 7 45 9 8 Geavenhaoï 6 25 7 30 8 35 10 10 10 30 11 45 1 50 3 6 4 15 6 36 8 15 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 2 6 42 8 23 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 60 0 6 66 8 38 ZevenhuisenMoeroapcUe 6 65 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 59 8 27 9 6 10 43 11 13 12 12 2 38 3 37 4 49 7 26 8 58 9 57 Naak OudewaUr 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 HartnrfeD 7 16 8 6 8 31 lé 52 11 21 1 8 4S 4 65 7 31 9 1 10 Amsteedah 7 16 8 31 10 52 12 15 2 41 3 43 4 66 9 1 10 Utrecht 7 16 8 6 9 11 10 52 11 21 2 41 3 4a 4 55 7 31 10 Aïnh 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 55 7 31 Ter vermijding van oponthoud gelieve men al e vo r de Redactie bestemde brieven bij deni Ujtgever te bezorg en KE LSGËVI G Da BUBOEMEËSTËR van Oomla breugt bg deMT ter kennii ran de beUlighebbeadeji dat door ltB Heer Profinoialeo Inspfotear der Directe Belutingeii ani te Ratterdam op den 30 Juli 1880 u euealoir verklaard i het primitief Kohier Ifo 2 iwor de belastinjc op het persoheel dieint 1880 1881 Dat Toarmel4 Kohier ter infordering is geatekl it kaïidcn Tan de Heer Outraiiger dat ieder daarop norkaineiide verptiebt is ijjnen aanslag op dm bij il wet bcpanldeo roet te roldoeni en d it hedeq jggsit de ti rmgn ran DKIB MAANDEN binnen wellce de rceUnie behooreu t warden ingediend OMda deu 3 Augustus 1880 De Burgemeester vooHioemd RÉMY Wetb h B PATENTEN KENNISOEVI N O BÜB0EMEE8TEB en WETHpUDERS der ge ineeiite Ouliila brengen ter kennis ran alle Patentflioktife ingezetenen dat de PATJ5NTEf roijr het dienstjaar 1880 81 in gereedheid eu op de Secretarie deter gcnulwte yim ii verkruxb r i n wanneer f cleh daartoe pen Sanlijk tnmeldtA inxhtKAVffl den Ou Augustus 1880 tot en inrt ZATERDAG deit 21 u daaraan sigcufle des Tooriniddngs Vau 10 tot des namiddags 1 ure de Zindag nitgeioAdcnl ïulknde ojrereeukomstig Z M besluit van 17 Oo iub r Igfo de binnen ilicn tyd door Ae belangiltebbcudeu niet afgeha ilij e PATENTEN door d n Dei rwtarder der directe belastingen aan bnun hui b legen beMing van tim cnfe worden ui i Kereikt Zn die dei j evraagd Wordende hun PA TENT of een q ickri l viiu betielve niet kunnen vertoonen vervallru in eeije boete ran vij titH nldeii Oouda Hen 6n Ang 1880 Burgemeester e Wethouders voornoemd REMY h B De Secretaris BROUWER BUITENLAND UuItenlaDdscli Overzlcbt De nitslng der verkiexingeu voor de Algemeene Raden iu frankrijk b antwoordt aan de verwachting De uitslag van de verkiezingen behalve Corsica is bekend i 9 t der gekoieuei bebooren tot de repnblikeiusehe en 372 tot de oonserratiere partij Er moeten 125 herstemmingen worden gehouden Do publlkeineu winnen tot nu toe 240 zetels De overirinning is vporal aan den kant der lmkerzyde en republikeinsobe Unie De verlegcn oordigers van het linkeroentrnm de geeslverwnnl n van Dufaure vooral hebben over het algemeen weinig te roemen De intransigenlen liju er sleeht af gekomen op de meeste plaatsen waar zij ern ci ndidaat gesteld badden lyn z j met groote iqeerderbeifl geslagen Vooral verdient het opgemeikt te worden dat te Lyon Blanqui ver iu de minderheid bleef dat de Minister van Biiiiieiilandsche Zaken Gonstans 5161 stemmen kreeg t r ijl de conourreut der intrans enten slechts 1621 stemmen kon halen De Regeering beeft ook reden vau tcrredenbeid nu het algemeen stemreoht den reactionairen büua overal de dear gewezen heeft en tevens weigerde de intransigenten in te holen icrw jl het daarenboven toonde weinig sympathie voor de geestvernaulen vao Dufaure te hebbeu In Dqitsoblaqd wordt thans de aandacht gespanuen gehouden op de aacstaandt b eenkomst van de keizers van Duitsohland en Oostenrijk Velen verwachten van die ontmoeting een Vreedzame ontknoopiilg der tegenwoordige Ooatetwlie moeitijkhedeo daar Oostenrijlta politiek vooral tyn bonding tegenover Servië veel strijd kan voorkomen AU de graaien nipt willen zullen de kleiitljes niet licht beginnen lil de laatste dagen zijt ongan ligq berichten over den gezondbcidatoestaad van den heer GL lstone Ëugeland s premier ontvafigeil De uilnrmrnde staatsm in moet ten gevolge ii r gevatte koud het bed houden Het laatste bulletin meldt dat de zieke den dag kalmer bcetf doorgebracht de kooHs niet toegeiioAen en de algemeene toestand bevreiflgeud is Sir William Jenner geneesheer der kvningin hei ft den zieke bezocht Iten acht het niet waarschgi lijk dat de beer Glitdftone de debatten in hei Parlement voor den verderen duur der zitlicg zjl kunnen bgwoncli De sluiting van het Parlemeitt wordt tegen 20 te gcmoet zlen Wat men van den aMtang af verwachtte is gebturd Het Engeloche öoög rWs heeft iu zijn eergisteren gehouden ziltiné het wetsontwerfi op de schadeloosstelling aan lersote pachters die Wegens Wanbetaling van hunne bt en worden gezet met eene groote mrerdérheid tan sjemraen verworpe i De Regeeridg had i deg loop def beraadslaging verklaard dat indien h foor tel verworpen werd zy aan het Huis de Tei iBiwnurdelijkheid li£t vaar de gevolgen ütfl jk wg oulaii a mededeelden i h rf voorstel betretlteiide de legerorganiSMie in Denemclfken ketwelk na zeven vergeefsche fdfimfti ook dit jaar dreigde te mislukken door eenb Uuge endiii f in den otjret vtirl wil i Kopeuhngeu w deo daarover de volgende bijzonderfaerlen gemtld 0nmiddellgk na den aanvang der uajadrzutiug van den Rgksdag in hef vorige jaar d iende de minister v in oorlog eeif nieu4r oiitjrerp up de legtrorganisiilie en een volledig plgn der landsverdediging bg de Tweeds Kamer lu Dit laatste werd eigenlijk slechts voor kennisneming oaiigeboiirn doch het wclsontwerji z lf bevatte verscbeideue nieuwe bepalingen welke met dit laii nauwe gemeenschap baddeii terwijl koorts een verliaagiiig il ir legeruitgaven met 1 inillioec kronen wcfd roin gesleld D tarentrgeu dnistoiul in het kamp der opposuie zoowel bg de geuialigdeu als de radictilfil ernstig verart en om t luqueu d t aan haar de besli ahig lag liood zij een igen otttWfro op gajiscb nienwe grunilslageu aan Met nnine eissntp zy epw verminderiug der vetsteiking b de landweer en de linietroepen ep eene verlaging der kosten met I millio n zoodat de beide vwrslellèu dat van de regeeriug en dat der opjiosiiie zQOwt l in beginsel als ilit een finaifciecl oogpunt volkbiqen uit elkande r liepen Ii het Fulki ihirig werd het voorstel der oppaaiiie n et groot ideirderlieid van stemmen nanSéïiumen Het kwaM da irop bg het Li ndMJHng terug il6ch de Tweede Kanur bleef bij baatpesluit volharden DaarmeiM scheen de zaalc afgedaan eli bij de zereli voorafgegane mislukte Ï ogingen ook de acl ste gevoegtl te moeten worden utusscben wilde itien ditmaal toch geen middel onbeproefd laten Dienvolgens werd een geineenBciiappelgLe cammissi uit de beide Kamers benoemd uin de z iak nader te undcrzoekin maar ook dezi poging scheen geen betereil uilslag te zullen hebben Onverwachts echter kwam een van ile aanvoerders der gLin itigden de beer Bolsen voqr den dag met eeu nieuw voorstel eeu iiauvulliilg van de bc elaande wet op de legerurgaiiisatie hetwelk zoo niet alle dan toch de voornaamste punten van bet regeeriiigsfoarstel bevatte Dit voorstel vond steun ook b j de conservatieven terwijl de radicaleu t vetgeefs er tegen ijverden In het Eolkething nerd het voorstcUBoiseu na een kort debat aangenomen waarop olik het Jjandsthiug de drie lezingen iiu korten tyd afdeed Op 25 Juli den SOslen v er jaardag van deu slag bij Idstedt werd de toefocging tot de legerwet vau 1867 door den koning bekrachtigd Daags te voren was de Rgksdiö na ongewoon langen daur gesluteu De nieuwe wet op de legerorgauisatie bevat eenige niet onbelangrijke bepalingeuj o a zgn de vaste kaders der troepenafdeelipgeu vrij aauzieulgk verhoogd en wordt de reserve bij de Unie ingedeeld Het actieve leger zoj voortaan be aan uit 32 bataljona infanterie 15 escadrons 12 reldbatterijen eo eenregiment genie ian v ijf compagnieën in httaaMt 30 000 met 96 stukken dus een vrg Hjfelw Pl korps De kasteq welke deze wgzig pHi hetland oplegt iijn b $ den gunstigen stand der cltatkist wel te overwiiin u doch de vtaag is of zyniet te hoog js fn rer elgking vvan het werkelijknut dat Deqemarkbii uit zjjue mjlkatra acbt kan trekken De cimlidaten voor den presideiïtszetpl in de Verèenigde 8tal a hebben bunue programnil s H vaardigd Het groote punt v Hlnditl it demaat der autonomie van de eilkele staten De democraat generaal Hancock zegt dat alle macht welke iu de constitutie niet is toegeschrettet aan het centraal bestuur aan d l regeeriiigen der stetcn béhoert terwgl yut réfiublikeins tegenstander meer Wil ceutiali eereu Déze generoal Garfield wH aak den invoer van Cliineasche arbeiders tegtilgasneu drukt dfit uit op eeoe wyze die het hart der Amerikaooiiche prdteittionisten zi sleten De stn agi van Ohineezen zegt hy gelgkt te veel op een inVoer om te worden toegelaten zonder beperkingen en M veel op eeué invasie o k hem zoüiar bezorgdheid te zien komen De generaal kulorgthiermede ipplieite bet beginzel dat de inrov in het land van wat ok mn beperkende bepaiit n mqet onderworpen worden piNNENLAND Q0I7 A Aagüttot tsm In ons vorig nummer hebben Wy op gezag van bet VadtrUmd bericht d it de kspli an der iiifanterie h Tissot Min F ilot van het 4e reg inf alhier overgeplaatst js bij het 7e reg te Ami terdam Genoemde heer bericht on thans dït hem van dergelg ke verplaatsing niets bekend is Door Z M Zijn banoï md bij het 4e reg lotm ijaor de kapt J C Harsveldi van h t 5e g tot kapt van de 2e kt de leluit J van dei i i van het rëg gren lieri éb j igers tot In luitf dete liïlt A Ij de Wolf van het korps M ijaar Hartveldt k garniuen Ie Leiden en kapiteiu i van dei Meer alhier j Dinsdagavond omstreeks uur isaan deSpitriS slcaiit het oudste kind va i A V in het water geraakt eil zoude zeker verdronken z jn zoo nitt zekere H Bjs werkzaam op de zeepfabr Kk iu bet water was gesprongen en iet kiiid van den gredd ophaalde waardoor i t van een wissen dood ia gered Alaandag ra Dinsdag tullen alhier plaats hebben de gewone jaarlgksche Scbiel wedstrijd door de vereeiiigiiig Burgerplicht én de 8 i6itterij S eh rp schsitlersvereeniging Willem trinf viu OrtHije Bij de verkiezing voor een lid der Tweede Kartier in het kiesdistrict Amsterdam zgn 1708 geldige stemmen uitsebraclit Aantal kiezers 4760 Mr J G Glelcbman lib kreeg 808 stemmen lur JCapppyne v ui de Cnppello lib 494 en mr A H M van Borckel nUr 382 Er inoet dus een herstemming plaats hebhen lusscliiyi de hoeren Gl chman en ICappeyue van de CoppcUo j M iij leest in de jir k Ut Een merkwaardige bijdrage omtr nt dcT statistiek der ki S ierechtigden te Ainsterdiyu leest Inen in het HahJetshtad van Maandiig Daarin wordt c ne lijst vart belrekkingen opgenoemd waarvan ry die ze bekleeden geen kiezers zyn Byna alle hoofdamb enaren ontvangers rchters sdvooa en professoren en lep rnreii bg het 1 o igetr en middelbaor nnilerwijs ondcrwgzers hoofdofflcieffn versclieidrne direcliuren van voonaliie binkeu en ludustrieele instellingen ingenieurs enz missen da bovoegdheid om deel te nemen aan de verkiezingè