Goudsche Courant, vrijdag 6 augustus 1880

ea ilu door hunne stem invloed uit te oefenen op lie kiuzen Dic lijst lezende 2ou men vragen wie stemmen er dan wel Yolüens de berekening van hek Jiil steclils 7 percent van de hooMcst van geziinen Pize verhouding volgens elke een groot aantal v iii de iutelti ctuecl meest beT0i g len te Aimterdam uilgeslotea igu pielt legen de kieswet t UU voert ze echter aan als argument voor de verkiezing van lit 11 heer Kappcyne die al in 1874 eene hervorming van ons kiesstelsil iioodig achtte Maar iü du opzicht slaat de heer Kappeyne waarlijk niet alletii terwijl hij de gt lfgenbeul om een dailvoe strekke d voorstel te doen tijdens zijn ministerschap heeft toorbg laten gaan en uuk de pogingen om nutfere hpriortntiigeii door hi ni vourg staan tot stand te brengen achterwege zgii gebleve i Tot zoover de rn i Cl Oe opmerking zg ons veroorloofd d it het niet Toldocitdeis dal Ae rnl Cl uu vi Ie andere liberalen in dit opzicht naast deu beer Kappeyne staan In plaats van voortdurend te blgveii slaan zouden ZIJ wel doen van zich wat te bewegen en niet te rusten voor erne hervorming tot stand gekomen is A uders vreezen wg dat de Amb Cl met onze U ale vriomle i over 25 jaar nog in dit opzicht waarlgk ni t alken slaan liet is juist Ie bejammeren dat men met verder konil dan staan tiemakkelgker zou uog zgu er bg te gaan zitten Jfdjir ij vernemen is er een wetsontwerp beM e kle het vervoer van p ikketteii per pist naar nliii iiils ke raodcl bg üta ttaad van State in tit het ons toegezonden overzicht van het 22e f ctslag der Levensvcrzekeriug Hnaischappij Germania Ugkt dat deze in goeden toestand verkeert en dat le ukea in 1879 eeue zeer voldoende uitbreiding kregen De verzekeringen van kapitalen bedroegen anu bet eind van 79 gezametdijk Het WeéUUd mor kei KoUr aamU en Regittratie verneemt daft d Öhtwerpen van wet tot wijziging der registralieea zegelwetleu aan de Tweede Kamer zijn verzonden Omtrent de e wetsontwerpen verneemt het Vad dat a de volgeade verouderingen worden voorgesteld Het recht van overbedeellug bij scheidingen vervalt ca w riJt vei vangen door een vost recht het roeht op hypothecaire obligatie wordt gewijzigd en produöliever gema iki Verder zal er een plakacgel worden ingevoerd voor quitanties vodr sommen vau meer dan tien gulden teruggekeerd De Prins van Oranje is naar het buiteillaiid vertrokken Vg vernemen sohrgfi de A R Cl dat het verslag van dè Stinilsoominissie over den Botlcrdamscheii Waterweg op het laatst der vorige week door tusscheukomst van den Minister van Waterstaat aan den Koning is ingediend Het verslag en een groot deel van de kaarten en bgingen zijn reeds afgedrukt zoodat de publieklAaking spoedig kan worden verwacht Mlreilt de algemeene vergadering der Verecniging Tan Duitsche spoorwegbesluren eorgietereii te BadenBaden geopend en wanrbij zich naar men weet oak de Nederlandsche spoorwegdirectioa hebben aangesloten meldt de Haarl CL Het voorstel om het bestuur van den spoorweg des Oeorgi Marien BergKerkft und Hullen Vereins in Je Vereenigiag op Ie nemen werd verworpen De voorstellen der Commissie betreffende de algemeen in Ie voeren verlaagde tarieven voor kinderen weiden eeniguius gewgzigd aangenomen Het maximum vun den leeftijd waarop kinderen kosteloos vervoerd worden werd op drie jaar vastgesteld Door de afdceling Leiden en Omstreken van de Nederl Maatschappij van Tuinbouw en Plantenktinde aal op Dinsdag 17 Augustus ren excursie gemaakt worden naar Boskoop met het doel aldaar eenige boomkweek wgen te bezoeken Naar men verneemt bestaat bij den Minister van Oorlog het plan om de korpsen van bet leger van een nieuw hoofdtooisel te voorzien Het oud be taan in een soort v n helm met twee kleppen een Toor het gezicht en een voor deti nek en VTÜ reel overeenkomst hebben met ele helmhoeden thans in gebruik bij de rqksveldwacht De inspecteurs der verschillende wapenen en diensten betuigden allen hnn ingenomenheid met het als proef vervaardigde model en gaven er verre de voorkeur aan boren de thans in gebruik zijnde zoo ondoelmatige schako s Dinsdag ora halftwee had de plechtige opening plaats der tentoonstelling van voorwerpen betrek Nadat men in vele jaiw tiet meer vnnJ niiy Liiid vernomen had en doodstille grvolgd Was op den luiden klank der faam die eens le oade en de nieuwe wereld vervuld had ontmoeten wg thaua UiW W in de t li ieaU es ia het king hebbende op bet Torslelijl slambnis OranjeNassau en op de wftpeii geülapht en zegeikunde in het algemeen ouder hel beschermheerschap van di M den IConing gehoudeu in de Gothische zaal te GravenlMige De opeufcigsreile van den Voorzitter mr M W baron du Twir iran lletliuduve werd met warme b l iu lellliig daar allen a iug iioord Ug wees er op dat op uilnoodiging van den heer Vorslerman van Oyeii van wien het denkbeeld lot het houden eener tentoonstelling is uilgegaaii op den 2dcn Januari jl eené vergadering gehoaden Winl door de heerea mr W J baron d Abïaiag van Giesseii inrg jhr mr A 3 T li van den Bergli 1 A 1 van den Brnndeter J C van der Muelen mr M C II Ridder Pauw van Wiébirtcht K A K L Siniss ieit Mr M W b iroii d6 Tolir van B tlinchave mr J P Vaillant jhr A L F r van der VVgck en den ontwerper terwgl eei ige iindeie Lilgenoudigde heeren verhinderd waren te verschijnen üp die vergadering werd lot het houden del lentoointclling besloten Mr W J baron d Ablaing van Giessenburg kon wegens treurige fainilie oinstandighedtn de op 9 Januari b legde vergadering niet bijwonen en werd dus rds voorziiter door den heer du Tour vervangen die met dai kb iarlieid mededeelde dat Z M de koning het bisclieriuik erschap had aanvaard Hij wees er op hoe ileze teiiloonstelliiig van voorwerpen bclrekkelgk het doorluchlige O anjehuis een rijke bron werd voor de beotfenaars der geschiedeuii en in hoever Neêrlands volk thans te aanschouwen krggt de geschiedenis zijner doorluchtige vorsten in menig belangrijk stuk neergelegd door de mildheid vnn Z M ten koning die uit zgn huisarchief kostbare stukken afstond en ook U K H de prinsen van Oranje ei Frederik ia ruime nate bgdroegen om den aiouden roem van Oranje te blijven handhaven Hl trad met ons terug naar de igden der eerste stadhouders en tegenover de sohilderg staande waarop de moord aan prins Willem I gepleegd is voorgeslelil vloeide een woord van eerbiedige jiulde van zijne lippen Vervolgens bracht hij Tank aan den rijksarchivaris van den Bergh die nu S3 j iar geleden de heraldieke wetenschap in oiu land deed herleven zoo vruchtbaar als hulpwetenschap tot beoefening der geachiediiuis vooral die der middeleeuwen De citalogus waarriu liet Iste gedeelte reeds 187 bladen telt zal in lily tijilen voor menig geschiedvorscher nog een rgks ron van studie opleveren en nnarlijk moet men der oommissie voor den catalojifns dank zeggen voor zoo veel aan den dag gelegden gver en nauwgezetheid Ten slotte sprak hg den wensch uit dat dtze tentoonstelling door landgenoot De Koning en ilc IConlngin zijn In den Haag 1 en vreemdeling druk moge bi zocht worden opdat er van de opbrengst n ig eene grootc som geld kunne gestort worden ten vooAlecle van het watersnoodfonds Vervolgens nam de minister van binnenlandschc zaken liet woord en bracht den dank der gcnoodigden over aan het bestuur en de leden der commissicn voor al het schoone door hen tot stand gebracht Hierop werden de gcnoodigden de voorzit rs der cubcommissien en vertegenwoordigers der pers langs de prachtig gerangschikte kunstschatten geleid De aanblik der zaal is indrukwekkend allereerst valt het verbeterd koningswapen in zink gegoten en hetwelk onlangs reed werd lentoongcsltld in het oog De heraldieke wetenschap heeft dus daarin reeds een schrede voorwaarts gedaan Om 3 uur kwam H K H prinses Marianna de zaal binnen terwijl UU K K HU de prinsen Alexander en Frederik ccii bezotk hebben aangekondigd De tentoonstelling is thans voor het publiek geopend Te Zegwaard is in den onderdonr van 84 jaren overleden J CoerI oud strijder van Waterloo De gemeenteraad te Montfoort verleende aan den heer Frankenhnyzen concessie tot oprichting eener boterfabrirk in de gebotiw n van het voormalig Prot Landbouw Opvoedingsgesiicht Naar men verneemt zal de IJsel omstreeks Montfoort aonmerkeKjk worden verbreed In de te Vnlckenburg gehouden vergadering der Broederschap van Notarissen werden benoemd de beeren Elsevier Dom Ie Arasterdam tot voorzitter Begerman te Woerden tot ecretoris De Volgende bijeenkomst Zi te Assen worden gehouden De uitvoer van levend vee en vrrsch vleesch van New York naar Europa wa in de week van 10 17 Juli jl grooter dan ooit in eene week te voren daar er 3965 stuks runderen 1165 schapen C620 Tierendeele versch rundvleesoh 1086 geslaehte schapen en 118 dito varkens versoheept werden Van 22 lot en met 25 Augustus n ml op de Vughler Heide nabij s HertogetbolQh do eerste provinciale schietwedsirgd die door het Nederlandschen weerbaarheidsboud op Ijst en onder de goedkeuring van Z M ifen 1E oninf wordqft even Door Z M zijn nis prijz baicliikbiar gesteld itlt korpsprij n eSn vWguM zilvcrtn bokaal met voetstuk tu etn zilibren b i l met vwistijt terwijl dlMr fiet fvtffUnrhcMriiOnd iMafaan Oo zijn toegevoegd een zilveren en een bronzen ineduilie Van dezen wedstrijd worden uilgcslot ii l nlle erkende grweirinukcrs en 2 alle winnert van prijzen door ü M ilrn Koning bjf Ie NaliSiinle Schietwedstrijden Ie Vfaalsdorp in I8li3 en 1873 de Bill Kollcrdam en Wnssel uitgiluofd Hit laatst virsohenrn noramor van het JFeellkd can hel Nrilerl TijJwhreft voor OeneesSunde gerfi de volgende bijzonderhedi ii brireffendo de pokkenepiileinie in IWgifc niet name Ie Antwerpen lo het eind van November en de eerste week vn December des vorige j an kwamen te Antwerpen slechts tiire ziekiegevallen aan pokken voor telkens met cén sterfgrval Rioar in het eurste kvarlail van 1880 klom het slerfiecijfer te Antweriicn 170 000 inwoners reeds tot 70 en bet getal overlsdnien aan die liekle bedroeg lot 17 Juli II 6Ï3 Te Gilly Diest en Jumet stierven in gcmrWe Igdvnk 130 83 en 74 persontn nau de pokken Te Brussel daarentegen met eene bevolking van ruim 400 000 zielen zijn in de eerste drie maanden van 1880 slectila 21 personrn aan pokken grslArven waarvan 19 in de Commnncs Fnubourgs en in h t tweede kwartaal 11 Waarvan slechts in de stad t lv Te Brnstel beslaat sidrrt het jaar 18R8 een Institnt Vaoeinnl de l lüial of ParcVaceinogüne te Antwerpen schijnt de dierlijke inenting nog weinig bijval te vinden De quaeslie of men al of niet lid is van het Hervormde kerkgenootschap en dos verplicht is den hoofdelgken omslag te betalen wordt verschillend opgevat door de verschillende hoogsM auMKieiten aan wie die beslissing is opgedragen De heer kantonrechter te iitt tfell vaat dal bel voldoende is in de Hervormde kerk Ie fgii gedoopt de heer kantonrechter van Alkmaar is van meeniug dat men ook zijne belijdenis moet hebben gedaan De Middeli Cl meent dnt het aak dat de Hooge Raad tnsschen beiden trede en een beslissing neme waaraan de kantonrechten zich moeten auderwerpen Zoo alles was gelgk het behoorde te zijn zou men de beslissing aan de lx Iro ken personen zctveii moeten verlaten maar hel sohgnt dat bg zeer Velen van dezen te weinig gehechtheid aan hnn kerkgenootschap best iat om er vrijvillig voor uit te komen dat zij leden er van zgn ïbans dwingt men ben om binnen te blgven ofliever want of zij ooit in de kirk komen liutmen daar om te betalen Voor hnnne ziel moetenzij zelf zorgen als zij hun beurs maar openen Niet oneigenaardig bevat de eerste Aogustns aflevering van Eigen Baard teae afbeelding van het nieuwe gebouw der Kweekschool voor Zeevaart Ic Amsterdam dat den In Augustus jl ingewgd werd en de bekroning was van het werk eciic eeuw te voren na den roenirgken zeeaing bg Dogzersbank aangevangen Toen toch werd het Vnderlandsoh fondi ter aanmoediging van lands Zeedienst i sticht dat Ipoedig tot de Oprichting der ksTefkscihool leidde In een opstel van jhr G A Tindal worden de lotgevallen der Mhool gedurende en na de Frnnsohi overheersching geschetst Na dit rampzalig tgdvak van vernedering heeft do school met nietiwe kracht haar leven voortgezet en in onzen tijd is de brlangstelling in haar bestaan en haar bloei zM weinig verflauwd dat een edelmoedig gever die nbekend wenschl biyven een kapitaal van lOO OOO beschikbaar gesteld lieeft voor het slichten van een nieuw gebouw op de enkele voorwaarde dat een Amsterdam waardig gebouw zou worden opgericht Aan deze voorwaarde schijnt blijkens de afbeelding doofde bouwmeesters W Springer cil J L Springer indcrdaod voldaan te z n Amsterdam en de kweekschool mogen met deze stichting geluk gewenscht worden welke pen bewijs levert dat onder onze vermogenden alle geestdrift en alle offervaardigheid voor het algem belang nog geenszins uitgestoiTen zijn Mttgen deze gevoelen zich mede niet onbeluigd laten bij de voorgenomen internationale weerkundige waarnemingen in de Poolstrcken waurvan prof Bug Ballot in hetzelftle nommer van Éige Haard den aafd en de bcteekenia nader ulteen et op welk beloog wij all t voltooid is hopen terug te komen Te Maastricht is Dinsdag hot 3ïe Ned landhuishondknndig congres geopend door den burgemeester den heer Pgls In zgne openingsrede braoht hij hulde aan baron Sloct t t Oldhuis den neetor van het cangrc die met dezelfde belangslelling al een men schenisven pünim és büeeskaDBit bgwoondp en die van zelf was a iiigewezen voor hot eerevoor ritlerschap van lief cong es Het ongre splitste zich in twee afdeelingen diein vertrekken van het raadhuis zitting namen de eerste afdeeling onder het voorziltersiAap van den heer Creraer de tweede afderling iidar jkt van den beer van der Hoop van Slochteren Bij gelegenheid an het congres hebben te Maastricht vele verjnakelgkheden plaats waarbij de bekende loeietrit Momui op den voorgrond staat Onderde vermaken die zij had uitgedacht was een visscherswedstrijd die vrg wat bdangslelling wektr De hengelaar die het grootste aantal visschen ving zou een zilveren medaille en elf gulden verwerven de heiigrlsar die den zwaarslen visch beet kreeg moeit elf fr ontvangen terwgl dr hengelaar die het kleinule vischje ving aanspraak mocht maken op rif dobbellje Onder de overige niel winners zoo een prachtig vischluig werden uitgeloot Achttien visscliers de uitstekende onder dr uitstekende hengelaars v n Maastricht stonden iu hrtgebd Ofschoon de Maai in de oumiddcllgke nabgheid van de stad ischrgk is ging het den kampioenen niel voor den wind Men ving bijna niets dan wat kriel en de fcenringscommiaaie zal honden vol werk hebben om ie hrsliseu wat als het grootste en wat als liet kleinste der gerangn visclijrs zal moeten beschauwd aorden aor dl 0K BP8 l den is oak ren brêoek braoht aa e t Welertberf Da oodrraariliolie gewelven w r iB bij die grirgenheid op onbekrompen wijze door middel van lamtiioni verlichl Men aehrijft aan de Lrid Ct De plak der aardboiêB is wi I niet eveavloedig maar voUocude geweest De kerseboomgaarden hebben tamelijk opgeleverd doch voor het mrerendeel is de vrucht Ba ir Daitiehlanil tertondrn Perxiken proimen en abrikozen zgn er weinig nog nergens worden moerbrzirn van eenig belang grplukt Horellen waren er in groou menigUi Ilij den bloei der parrn en appelboomen liel het zich aanzien dat vooral de laatstcn berl at vruchten zoaden dragen dooh de vruditzeitiag heeft nirt aan de verwaohtiog beantwoord De oogst zil hiervan bgna schaarsch zijn lu de meeste kweekergen stonden de framboieu als overladen roet vruchten en van de aalbessen is een hoogst voordeelige pluk verkregen Seheepsladingen van die uitstekend geslaagde vrucht werden wijd en zgd vrrznudeli Tarwe rogge gerst haver koolzaad ea rlaa liaadn niet pveral evan gnnaug op utmmige pUaties z lfs dan doch over het algemeen beatoat ir reden tot tevredenheid Terrqhl kan gesproken warden vau golvend graan goudgeel vbia en met bauwen boladen koolzaad Ofschoon hier meer zooals op de Gelderiohe kleigronden daar minder le ziekle onder de aardappelen bestaat zgn daarvan le lale waaronder de duiniandaardappelen tot beden bevrijd gebleven De late echte Brielsohe aardappel vindt niet zonder reden og altoos veel meer voor tandrrs dan wel de üjne dooh flaauwe umdoardapprl Te nnuwmiood ontsnapte de vroege btormkonl aan de droogte in Mei die later echter bij den regen nog een ruim gewni aanbood De late koolsoorteu onder onderscheid slaan overal hoogst vOonleelig tr rhl Ook de oirntcelt onder Ugnibui an andere plimtsen ilaogde dit jaar bgionder goed Venr leverde eene menigte schecpsvrachieu af met uilmunlrnde bloemkool en wortelen Komkommen ati augurken zgn er niet Ie ruim maar üts siig en tuiuboonea beginnen nu goed aan te komen Peulen en erwten werden overal met Voordeel verzonden De hoezeer dan ook laat ontwikkelde wgnstok belooft in Wijnroaand rgpe vruchten Uil de kassen worden nu fraaie trossen druiven gesneden SnHr was in twee maanden geen gebrek veelrrr overvloed aan allerlei malsche groenten it de moexerg Waut in dien tijd heeft de zomer zich doen kennen als een der uitmnntrndste Met eene gematigde wormte een herrlgkrn zonneschijn en een vtuchtbaren regen groeide alle gewas schier verbazingwekkend In Mei wist de landman geen riiml met zijn dorre ireiland en ledigen hooilierg n Jnli kdmt gaandet overal het voortrefitlgkste hooi binnen dat alle bezorgdhrid voor den winter z il doen ophouden Indien er iets te wenschen was bet zon dit z jn dat rr vooreerst geen regen meer viel W heerlijke wcilandeo alom waarin het vre zich kan verzadigen aan genrig gras bijna zoo efti als in het midden der lente Geen wonder dat ia dezen modelzomer ora zoo Ie zeggen bloemkweekerijen en buitenverblijven prijken met een kenr vau frisch ontwikkelde planteii en met een schat von geurige bloemen dat pelarganium fuolreia en b goiiia tintelen van levenslust naast de met bloemen en knoppen beladen roos die zich ook thans in al hare bekoorlijkheid deed kennen dat nn de ranke acacia m t zijne welriekende blocmtrossen zooverl aiidrr bloeiend geboomte volgde en thans zoo menij lusthof eene weelde ten toon spreidt met zijn aohitterende clematis dal overal langa weg en vairti in boidtep jjeerad door lommerrijke dreven de geneugten van den zomef te smaken zgn TocH vindt mea in zooveel land en tuiobouwbcriohlen een zeker voorbehoud ja zelfs klaagtonen ontspruitende nit droeve gemoederen Men leest in de AmI Ct Of t paal en perk stellen aan de openbare dronkenschap door krachtige maatregelen van gezag ook tijd ja meer dan tgd wordt kon o a blijken uit het volgende feit ons heden door een ooggetuige medegedeeld en helaas dergelijke tooneelen zijn op den luienMaandag te AJnsterdum geen zeldzaamheden Op een schuifkar werd een sraoorlijk dronken werkman éaoT zes kamnraden vervoerd Zij hielden op een der drukste punten van verVeer met hun walglijkc rr icht stand en de jeneverflesch ging lot tweemaal toe rond Nog bleef t er niet bij Toen de lltscli liêj was werd zg link gegooid en nit de kar onder t Ilc inam Van het vérdierlijkte wewn dat daarin lagJuiigeitrekt werd eene versohe kruik met jenever telvoorschgii gehaald en op nieuw rondgeschonken ip Na die derde hartsterking die echter de bcenen van het reeds wankelende zestal alles behalve steviger maakte werd het Igk vcrdrr vervoerd om wie weet tot welke openbare schandalen uo verder aanleiding te geven Dezer dogen heeft de heer B A Poulie onlTangrr der registratie te Bergcn op Zoom een zeldzame vondst gedaan Bg het opgraven van een viertal oude kelders in een hem toebehoorend gedeelte der voormalige vesting werd o a te voorschijn gehaald een antieke blnijw porseleinen vaas van 0 42 M hoogte ren steen van het jaar 1598 zeer duidelijk voorstellende twee slaamle leeuwen deze steen is 0 16 M lang I bij 0 19 M breedie en heeft een dikte van 0 45 M Viiorls een groot aantal trrscfaillende munten waaron ler van het jaar 1566 zilveren en koperen gedenkpenningen met het wapen der Bourbons een aantal koehoorns en oniformknoopen beenderen kogels en solierven van granaten ee smeltkroes een aarden putj benevens zware stuiken ijzer en porseleinsoherven De heer II Mulder Jzn te Pikila omtrent wien wij in on vorig Bnmwiir mtdederlden dat hij een eigenaardige manier had Sin schoorstef nen schoon te maken is bü vonnis der arr rechibank te Winschoten jistcren veroordeeld it laling van ƒ 2ö boele ier zake van het t brMgrii van schade nni eens ander roerende en onroeftttSffocdercn en zulkii door het onlbr inden van vuur trl C t Gevolg hiervan zal nellichl ijn dat ook injMiractirpeniiiiigen rulle moeten worde geresiiue flk m Gemeiig4e Bericliteii Hrt Brunswijker TageUaltj bevat ren verhaal van een afgrijselijk tooneel dr r dagen op drn hoogstrn steiger voor het pestbureau afgespeeld D i ir bevonden lioh de beeldhouwer Link die den sleenhoilwer Ijcchner en een werkman van laals enoemde Worms geheeten eenige fouten in dr uitvoering van het door Leehnrr ondernomen werk wilde toonen De heer Link gevoelde zich iu tegenwoordigheid der twer mannen die hij w st d it hem vijandig grzind waren niet op zijn gemak rn blgkboar terecht wout la e n korten twist gieep Worms hem bij deu kr iag om naar Link verkl iart hem van de ontzettende hoogte naar beneden te werpen Link wa echter oji zijne oede geweest en sprong snel terug doch hg werd opnieuw aangegrepen en met zulk een geweld naar den rand van den steiger gtsloolen dat hij werkelgk naar benc len stortte Gelukkig evenwel klample hij zich in zijn val aan reu dwarsbalk vast Daar hing hg nn ouder door merg en beeiien dnngend gegil tussdlten hemel en aarde elk oogenblik vreezcude ziju Icrachlen om zich vast te houden te zullen zien tekort nbiaten Zijn toestand wa nog te afschuwelijker wijl hij door een hunner op de handen geilligen werd leii einde hem te doen loslaten Iiilusscheu gdukte het hem weder op een plank v isten voet te krijgen en van daar op het dak te klauteren Ook hier echter lieten hem zijn vervolger niet met rust en trachtten opnieuw hem in de diepte te werpen dooh Z ink klampte zich ipet schier bovenraenschelgke kraaht vast aan een dakhaak zoodat de moordenaars ten slotte huu pogingjn opgaven Toen men ter redding toeichoot was Link niet bij machte nog een stap Ie doen zoozeer had het gebeurde hem geschokt Ijcehner en Worms bevinden zich t rrest Journal des De bati Velen verkeerden reeds in de meaning dat de b rrrcmde zangeres ai dood was Neen zegt de bedoelde auteur de heer Hcyer z behoort niet alleen nog nog tol de levenden maar zij verheugt zich nog in den besten welstand Jenny Lind of thans beter gezegd mevr Oito Ooldschmidt heeft nu gehe l het voorkomen van een hoogst deftige bejaarde dame en is eenigszins zwaarlijvig geworden Haar voorhoofd is orakransd met fraaie zilverwitte lokken Hoe el de zeldzaam begaafde kunstenares die eerst als opera zangeres de wereld verbaasde en na 1860 toen zij de planken vaarwel geiscgd had als concert zangeres overal nieuwe lauweren won zich niet meer als soliste hooren doet blijft zg nog allgd getrouw aali haar lievelingslied e muni mtn einmal tingen f en werkt geregeld mee in het koor eener Vereeniging die zich naar Bach TAe Bach Ckoir genoemd heeft Zij beleeft hoog in achting en eere gehouden een gelukkigen ouden dag na een schitterende jeugd Er i te Berlijn weder een geval van vergiftiging door gas voorgekomen In een vertrek waar ren oude dame een jong meisje en twee kinderen alieprn was door onvoorzichtigheid de gasknutn Uijvea openslaan en den volgenden morgen vond men alle vier de personen bewnsteloos in hnn bed lig gen Alle poginzen ora de oude dame in het b vèn lerug te rorpea waren vruchteloos Het jonge mcioje en de kinderen werden weder bijgebracht maor verkeercn nog in levensgevaar Hoogstwaarschijnlijk zegt het N v d i ook dit ongeval te wijten aan voor2iohtigheid ÏÜit voorzichtigheid toch sluit meestal de beer de hibizaa voordat hg naar bed gaat de hoofdkraan der gasleiding Men is dnn zeker dat alle lichten uit zijn heet het Inderdaad zjil er geen gaspiijr meer branden m iar het is mogelijk en hel gebeurt ook vaak dat niet vooraf alle kleine kranen gesloten werden Ieder kan nu nagaan wat gebeurt het vergeten piije brandt niet meer maar blijft den volgenden dag wanneer de hoofdkraan wrSr geopend is ongehinderd zgn gas uitstoonoen vult kamer of gang met gas en bereidt dan of een ongeluk als het bovengenoemde of eene gasontploliing voor Daarentegen kan het niet sluiten van de hoofdkraan hoogstens ten gevolge hebben dnt een gasvlam die vergeten werd gedurrnrle den n iclit doorbrandt waaraan toch geen gevaar verbonden is Bij het uitbreken van brand is de hooMkrann in negen en negentig van de honderd gevalleu uog write slniteiv Wie thans prins hertog of iets dergejijks Wil worden wende zich slechts tot de Italiaansohe regeering die deze lilils tegen een vast tarief verkrijgb lar heeft gesteld rn daarin een brOn van iukomstrn meent te zien Voor 30 000 franc wordt men prins voor 25 000 hertog markies voor 20 000 graaf voor 15 000 liifon oor 10 000 ffancs terwijl men voor 5000 rrn der mindere titels naar verkiezing kan beknm ii Die titels zijn erMijk verlangt men dat echter niel dan krijgt men 2 5 De enkele troepjes die w j hier Ie lande nil ea dan zagen konden ons den indruk geven dat Zigeuners waar ze druk voorkomen a les behalve aangename gasten r jn In Hong irije zijo zij eene plaag van het land en de overheid heeft de uiterste middelen beproefd om ze kwgt te roken Hier sloot men ze op ginds sloot men e in cea blok eblers weer kregen ze gfentwintig voor de broek Niets echter hielp Als ze aan deu eenen kant eene stad waren uilgija igd kwamen ze er den volgenden ochtend aan de andere zijde weer in om Ie bedelen waar te zoggen en te stelen Vooral Szegedin had veel last van hen en de kommandant der stad dacht zicii snf op een middel om hen kwijt te raken Op een goeden dag bnd hij een inval Hij liet eene gan che karavaan der zwerver opp ikken en alle volwassenen en kinderen het welig roeiende haar afscheren Dat hielp Niet alle dtze troep bleef weg maar zij strekte oik t l waarschuniiig v in anderen en langen tijd bleef Siicgedin verschoond van Zigennsrs Het haar ïroeide echter weer an en de ttèken kwamen terug Ouk Szegedin word weder ètn geliefkoosd verblijf der zwervelingcn Toen zij lasligtr en lastiger werden herinnerde men ioh het middel van vroeger men pakte weer eene bende op en een tegen alle gejammer onverbidrtdghe Ki Ink schoor hen allen ren voor een hrt dikke pikzwarte haar af Men hoopt ze nu wfer voor een paar jaar kwijl te zijn Wat de redrn vnn den angst is velke deze lieden vopr een kaal hoofd hebben kuanen wij slechts gissen Wr Ilicht staat het in verband met hnnno godsdienstige begrippen wrlke wel niet zeer ontwikkeld zgn raaar toch wel zullen voorkomen Een Oosterling fcjde eens Er zgn twec en zeventig