Goudsche Courant, zondag 8 augustus 1880

A Zoo H H PP i = o bet werk te bezichtigen r r J Schalkwijk te Vreeswijk aan den Huize Lekzicht werd de Zuider Lekd kbe Maart 187 ö rees daar het water lot ti 74 + A P Dè Nowder Lekdijk wordt nu nanmerkeïS k ver m iZ f 1 S gemaakt zoodat n iigeen aanstaanden w uier zjjn hoofd geru4 Kan te slapen leggen Voorwaar lie Hoogheemraadschap ltij d verdient allen l l UTln = or z t Nn eenigen tgd te Vreeswijk vertoefd te hebben naar m k Va irlsclien Kijn naar Utrecht waar men zich aan een geineenscliai pelijk maal vereenigde De toon die hier h ersclil September e k en de bepalingen bij het programma gemaakt nauwkeurig na te komen Ter voorkoming van klachten over den gemeensohappelijken maaltijd die op Dinsdag 28 Seplembsr ü 3 per hoofd met inbegrip van t tlcsclï wijn zal gehouden worden worden zij die daaraan deel verlangen te nemen dringend verzocht om dit hun verjongen te kennen te geven aan den Si oretarispeuuingnieester der nuialschappij vóór of op Maandag 30 Öeple uber des molens vóór 12 ure De besturen der verschillende sociëteiten te Leidea hebben de beleefdheid om gedurende de dage i der tenlooustelliug hunne lokalen voor de Uden der ronatschappij open te stellen De trekking der loterg heeft plaats op Dinsda 2S 8i pteiuber 18SU ten 18 ure op hel Htadbnli Ie Lelden De opbrengst van de verkochte loten zal na onvcrinljdrlgkc kosten geheel aan prijzen worden besleed Th prys der laten is bepaald als volgt 1 lol I 11 loten ƒ 10 110 loten ƒ 90 Üe loten zijn te verkrijgen bij den secrelarispeuuing meesier der maatschnppg en worden op franco aanvraag en na overmaking van het bedrag per poslwisscl of aaugeleekendeii brief vracb vry toegaonden De uitslag der trekking van de groole pryzen wordt zoodra mogelyk bekend gemaaüt in de HaarUmnhe i Courant eu de lijst der getrokken pryzen dadelijk gezonden aan ile secretarissen en penningmeesters der afdeelingen De prezen die op 17 October niet zijn afgehaald of waarvan geen verzoek vau toezending door het hoofdbestuur is onlvangeu vervullen san de majtscliappij De bij gelegenheid der algemcene vergadering en tentoonstelling te geven volksfeesten coiicerten enz zullen bij biljetten nader worden bekend gemaakt Voorts beval het blad eeue nauvulling van het programma voor de teulooiislelling uaaruit blijkl dat door de afdeetiiig Katwijk Valkenburg en llgusburg zijn uitgeloofd eeue zilveren medaille voor zandaardappelen voor huiselijk gebruik en eeiie ïilvcren medaille voor bloemkool door de ufde liiig H izerswoude Koudekerk ecae gooden nudaille voor vier Yg vaten Kynlaudscbe bofer en door den beer T A O de llidder te Katwyk a d Kijn eene zilvereu medaille voor Vi Leidsche of Itijulandsohe boter Bovendien zijn ter bi schikking van het hoofdbestuur gesteld door den heer C du Graaf Ie VVinkel 1 gouden medaille en door de afileeliiig Leiden en Omstreken vau de Nederlamisohe Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde 1 verguld zilveren medaille voor de best ingezouden voorwerpen betrekking hebbende op tuinbouw en planlkunde Het hoofdbestuur betuigt zijnen d iiik voor de op prijs gestelde medewerking en deell levins mede dat ariikel 1 der bepalingen vau het programma iu zooverre wordt gewijzigd dal de lento stelling niet alleen zal plaats hebben in de leiitcn der Maat schappij maar voortbrengselen en kleine voorwerpsn zullen worden gesteld in hel feesigebonw dat reeti op de Kuiiie Ie loeiden is geplaatst Ten slotte beriunert het dal nngiflc vaH inzending vóór 2 September e k moet geschieden I keuoen gegeven Dinsdag ie regeering te interpelleeren over ile breuk met den Heiligen Stoel De heer Sanson liberaal verzocht dat de interpellatie zou worden uitgesteld tol de volgende zitting Dit voorstel is aangenomen De minister van justitie heeft ingediend een ontwerp ter begenadiging van deserteursDe voorzitter stelde vaar den 18den het staalkundig feest oi Corps bij Ie wonen De kamer vereenigde zich daarmede eenstemmig Londen 6 Augustus Lord Hartington antwoordde Barlett er iiiel van Ie weten dat eene bijzondere opgewowleiiheid ouder de Mahomedaansche bevolking io Indie zou heerschen Forster antwoordde op de vraag van O conner Power dat bet bericht geheel zonder grond was dat de Kegeering een opstand io Ierland vreest het aantal troepen in Ierland was slechts eeiiigszins vermeerderd wegens de geweldadiglieden tegen personen en om het vertrouwen der bevolking Ie veislcrkeii In h l Lagerhuis beloofde Dilkc op een vraag vnn Cliurchill binnen korten tijd ovir te leggen de correspondentie behelzende de cdltolicve nota en bel antwoord der I orte De zes inogeiidheiUn zijn zcide hij verilcr gestadig iu overleg nopens de verdere gemeenschappelijke stappen Inlichliiigen over den aard van dat overleg kuuneu op dil oogenblik niet gegeven worden Eene nota der gctamcnlykc Mogendheden nopens Montenegro word in dc e week ofcrhaudigd D iarin worden twee plannen ter oplossing van de quaestie voorgesteld tusscben welke gekozen moet worden Er is alle reden om te hopen dal de eplossing zeer spoedig z il verkregen wordtn IN gaat niet aan Ie pralen over de maatregelen welke de Mogendheden eventueel zouden kuanen neraeu op grond van de onw iarscliijulijke onderstelling dat de iVirte beide plannen zou afwijzen Hel Parlement zal echter vóór den aHoop zitting over beide zaken wordfn ingelicht Liverpool 6 Angualns Te Liverpool werd Lord Claud Hamilton conservatief gekozen met 21 012 stemmen l lirosoll liberaal kreeg er 19 118 t Voor de belangstelling bij hetoverl den mijner geliefde Dochter GERDINAHENDRIKA on4ervondeo betaig ik mijn hartelijken dank Wed fl C SPBÜIT Gouda 7 Augustus 1880 Bevallen van een Zoon P S A VA DBE TORBEN TAN Lange WaMinxvéen 5 Augnstns 1880 Heden overleed zacht en kalm mjjngeliefde Echtgenoot en der Kinderen en Behuwdkinderen liefhebbende Vader de Heer JANL JONKHEID iu den onderdom van bijna 75 jaren Mede uit naam mijner Kindwen Wed J JÜNKHEro Waddinxoeen 5 Augustus 1880 Gelieve deze tevens als bijzondere kennisgeving aan te nemen gi c i c louii aie nier iieerschfc was nllerprettigsl en menige loost werd gedronken Met de laatste treiiieiT njl Jtreoht vertrokken de heeren Tot aanvulling van hel bericht uil iel Fajertand betreffende de wetsontwerpen Ier wgziging van de registratiecii zegeibclastingen wordt nog medegedeeld dat de wijzigingen in de registraticrecblrn in hoofdzaak hierop miïrkaiuen a Afaclialting van l zoogenaaind obligatiereohl en van de evenredige rechten van kwijting en déi harge i Afschnifipg i van de evenredige rechten van veroordeeling tot n vercOéning van gelden of geldswaarden geheven öp de expedilien van rechterlijke uitspraken en van t recht van rangschikking c Vervanging vau t zoogenaamd recht van overbedeeling op sclieidiugen door een gering evenredigrecht over de waarde der verdeelde zaken 15 Cis op de 100 d Vermindering lot op pCl van het rechtop de overdracht op de ontbinding of vernietigingeener overdracht onder bezwareudeii litd van onroerende zaken bijaldien binnen het jaar wegens de overdracht dier zaken dit recht reed is betaald Die wijzigingen zullen eeu vermoedelijk verlies van 1 6t 0 ÜOü aan de schatkist veroorjaken Door de afschaffing sub i alleen zou 750 000 minder oiilvaugeu worden Als aequivalenl wil de Kegeering hel volgende in de eerste plaats het evenredig recht over de waarde der verdeelde zaken waardoor ruimschoots bel verlies der afschaffing van het overbedeelingsreobt zal worden vergoed Verder zullen worden verhoogd jfde rechten en boeten van registratie die niet wo iUen aigeschaft noch verminderd uitgizouderd alleen de rechten eu boeten van i ten honderd de rechten en boeten vau hypotheek Verder wil de Kegeering een aequivalent verkrijgen door eeu wgziging der zegelwel waarbij verbooging der opcenten op nagenoeg alle rechten en boeten van zegel in aanmerki ng komt Met deze bate die op ƒ 770 000 gesüüa wordt en de andere genoemde zou een nagenoeg voldoend aequivalent voor de voorgestelde afschaifing en vermindering van registratierechten gevonden zijn De voorgestelde wyzigingen iu de zegelwel komen iu hoofdzaak hierop neer Van quilanlien en andere eenzijdige stukken boven de 10 wordt een vast zegelrecht van 6 Cis geheten Het evenredig zegelrecht voor haudelspapier wordt zeer verlaagd en gebracht op 5 Gis per 100 behoudens een maximum van 15 cents voor sommen lol ƒ 500 de 38 opcenten worden afgeschaft Ouk wurdiii nog de bepalingen omtrent de toepassing der plakzegcls gewgzigd opdat zooveel mogelijk de aaiibecliting van bel zegel door den eersten uitgever van het papier zal geschieden Van andere zegelrechten worden de opcenten verhoogd Ter voldoening aan Art 38 vap het Wetboek van Koophandel wordt bericht dat VEBANDEBINGEN in de Statuten der bestaande Naamlooze Vennootschap De Goudsche Siroopfabriei te Gouda zjjn gebracht blijkens Att e op den 13 JULI 1880 t n overstaan van den Notaris WILLEM JACOBUS FOETUIJN DBOOGLEEVEB te Gouda verleden Z nde e Koninklijke betvilliging verleend bij Zijner Majesteita besluit van 2 JÜLIil880 No 38 hetwelk met de Akte dier VeraJlSeringen is geplaatst in het Bgvoegsel tot de Nederlaudsche Staat CouF nt van den O AÜJ HUSTÜS 1880 No 184 Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd een gouden Ooi bel een paar Haudschoeneu een Kraagje en eeu Parapluie Burgerlijke Stand GF HOUEV 4 lug Uaria Oswtruidd ouden IJ L Joogerlitla eo M G VVeeldeulwix f 5 l aiii uilera W fso dw iMaaa en P an der Uraala Kluatj lli Maiia ouders 0 J fan der L nden en J Wulffraat 6 Meifgilina Wiilerul iB ouders G Mtljtr fn A B tïilllgeu OVKllLKUEN 5 A g L V eau Dnel Via II w T H Ilrou 1 w A J eiu den Broik m I Woril V I Tl TliOt w 6 An G w a i de P o rdt 23 j genegeii huiswerk te verrichten en M J Mathot F in l Ireclil Ie Wiliiu 2S j en A M Saiil 87 J I Lafibcr U j an 11 Hro khui 182 j P H Woerlie 25 j en W H Smtl SO j C Sclienk 22 j en C D van Vliet 19 j Mevrouw kÖETÜUS DBOOGLEEVEB Gouwe C SL verlangt met I Novdraber aTs iigmmmi ApVÈRTEWTI Mevrouw van dee GARDEN op de Turfmarkt verlangt tegeu 1 November eene zindelijke DIENSTBODE Loon naar bekwaamheid De N R Cl bevat een zeer belangwekkend verslag van een tochtje door ceuige lellrrkumligcn op den 3eu dezer zgude de eerste jaardag van het Fonddibotid uit Amsterdam naar hel Muiderslol gedaan De uitiioodiging was gedaan door pasloor Brouwers die zgne vrienden van Aeu Sobrciorstorcn met eene stoomboot afhaalde en langs Vrclit en Amstel naar Muiden bracht V ervolgeus werd de tocht te waler voortgezet tol Ouderkerk en van daar iu 13 rijtuigen naar Bovenkerk de woonplaats vau den heer Brouwers Ëcu heraut in de I7de eeuw8cbe kleeding stond op de voorplecht der stoomboot en trok nu eu dan de volksliederen blazende met den stoel mede Lrlterkundigen van allerlei geloof en richting waren in het gezelschap waarbij zich te Amstelveeti nog de dokter eu de hervormde predikant dier gemeente voegden De voordracht van gedichten door de heeren Brouwers eu Alberdingk Thjrm voor deze gelegenheid vervaardigd vrhoogde hot gciiot De loon dier gedichteu wordt het best gekend uil deze regels van Vooruit dal door den beer Brouwer werd voorgedragen Kooi treur aict oin U verjiain van Spieghi U Pamilijiil Seliep uit dieu inorgenfilana van t gloriirijk verleden Geen grdtiAcn avonduiiat voor t Hulkdoorbrekend liidcn Ook IU dien lusthor was uict ailea henelspgs t Concert der eeuwen blijft uiet hanj en op écn wya Pe ontWikkeliug dea lijds leeft van TCracheideulieden De Rvnji der menachfaeid keert met neer op de oude scItredeB Wle Ilcver loeide toeu daa thaiia zij lof noch piya Oeen heimvree naar t loorheen I Vooruit ia onze leus Vooruit tu waarheidszio I Vooruit in achoooheidskeua Oprechlbeid io den stryd eu ridderlijken vrede I De Synode vnn de Ned Herv kerk heeft na zeer ernstig debat met groole meerderheid van stemmen verworpen hel voorstel van den heer Seghers om haar leedwezen uil te spreken over de S Ondertrouwd Il GEORGE WILHELMUS vtN de PAVOOKDT aj en if J08INA MARIA JOHANNA MATUOT ji IP Gouda O Augnstuj 1880 aK Ondertrouwd Men VRAAGT voor TWEE DAGEN in de WEEK een zindelijke vlugge WERKSTER P G A dres aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jh Westhaven TWÊeIjEK W AM E TIMMEELIEDEIT eu een FLINKE i ni LLii i JOi GEL worden ten spoedigste gevraagd by P ROIVD PzN Ka rnemclksloot B No 492 Het Maandblad voor Augustus van de Koll Maatschappij van landbouw beval depuuten van beschrijving voor de 39ste algemeene vergadering die te Ixiden op 23 September aanst in de slad geboorzaal zal gehouden worden Betreffende de te houden algemeene tenlooustelliiig beval dat blad het volgende De leden worden uilgeuoodigd door mime en belangrijke inzending naar de teiitoonstellii g van hunne belangstelling Ie doen blijken Deii leden wordt herinnerd dal door verschillende middelen van vervoer vrijdom of verminderde vmcht voor de goederen voor de tentoonstelling bestemd of daarvan terugkomende is toegestaan dat de paardeu en het vee daags vóó de tentoonstelling aankomende voor rekening der maalscbappij worden gestald en geweid wanneer de inzenders daarvan melding maken op de lijst van inzending die voor 2 September 1880 ingezonden moet zijn De inzenders worden beleefd verzocht de opgaven hunner inzending te doen met bijvoeging der by art 3 van het programma bepaalde iiilcg eldeii aan den secretaris hunner afdeeling eu die buiten Noorden Zuid Holland woonachtig aan den secretarisPenningmeester der maalecbappij P F L Waldeck Ie LDOsduiiien bij s Graveuiiage vóór 3 a iJ il R m ltf J S M C IJREUKEL van Uedemsvaart en C H v iN GEFFEN van s Bosch Vedemsvaart O Augustus 1880 Voorde vele bewyzen van belangstelling bü gelegenheid onzer VUF kn TWINTIGJABI6E ECHTVEEEENIGING ondervonden betuigen wij ook namens onze Kinderen onzen hartelpen dank E ÖLIEDèECHT J SLlEüRECETVfiEVEEN Gouda 7 Aug 1880 Er wordt gevraagd in eene Stoom OlieMagcrU een MEESTEBKNECHI zijn vak grondig verstaande en van goede getuigséhriften voorzien Adres met franco brieven onder letter L by den Boekhandelaar Jac TAS MR MEER te Deventer van tegengif het ge aar te kecren De dochter i nog Bet henteid Ouioorjiohtigheid ras weder de owBaK a dH Toorval Te Polsbroek lijn een hooiberg met 10 000 KG hooi benevens Iwee schnrea verbrand de hofstede K Ire bleef behouden Eeu en ander is iu gebruik b j dcu landbouwer D Kouimau de veraekerde gebouwen lija bet eigeodooi vfii df J C van Eelen te Ingevolge de bevelen van Z M den Koning zullen iu Nederland alsook in de koloniën bij de bevalling van H M de Koaiugin 101 kanonschoten de geboorte van een prins 61 die eener prinses aan den volke moeten verkondigen Ier ijl er door de dd Sohutferijcu en garnizoenen en op alle oorlogscbepeu geparadeerd zul moeten worden 1b het S aatsbtad no 135 is opgejiomeu de wel o d D aden Augustus ISSO lot wijeigiyg van het vyfde hoofdstuk der StaaUbegrooting voor het dienaljaar 1880 Invoering der nieuwe sehoolwct De opening der jacht op klein wild voor dit jnsriu deze provincie is vastgesteld op Zattrdag den éo Sept a s De Ministers van Oorlog en Mnrine brengen Ier kennis van belanghebbenden dat in de iaulste jaren biJ de geneeskundige keuriug van adspiranleo voor het examen vau cadet bij de Koninklijke Miliiaire Academie te Breda adelborst 3dc klasse bij het Koninklijk Instutu it voor de Marine te Willemsoord of wheepsklerk bij de zeemacht werd waargenomen dat vekn hunner lijdende waren ann grauuleiue oogootstekiug en dat daarbij et zelden bleek dat de Older of voogden onbekend waren met de aanwezigbeii van dit gebrek van hunne zonen of pupillen Naar mate de granulaties ia meer of minder belangrj en grand aanwezig waren moesleii de ndspirantea op grond van het bepaalde iu het reglement Cf het geneeekaudig onderzoek omtrent de geschiktheid VBor den dienst by de zee en landmacht ge neeakaudig worden afgekeurd of wel voorwaardelijk M het afleggen van examen worden toegelaten Ten einde teleurstellingen als daarvan het gevolg lijo iu de toekomst zooveel mogelijk te voorkomen wordt Ie aaudaeht van belangfaebbeaden op dit in den butaten tijd vooral bij jeugdige meuscben vry algemeen voorkomend ooggebrek gevestigd en aan cuders af oogden ernstig in overweging gegtven ora huuue zonen of pupillen die zich voor een der bcduekle exaiiiin voorbereidtn van lijd tot ty d door deskandi u te doen onderzoeken opdat tijdig inaatlegeleu kunnen worden genomen ter genezing van eB iekte er uhi eel dat de adspiranten uitsluit vau den militairen dienst bg de zee of landmacht De Mimster 0B Waterstaat euz heeft de bepalingen smaakt dat gedrukte visitekaartjes waarop schrifteTtjke Uijvoegiugea zelfs die welke tot hiertoe oogluikead werden toegelaten als r i e i e enz voortaan niet anders per post mog n verzoudeu worden dan tegen betaling van het brie ort Deze bepaling is gelgk meer verordenmgcn der fsslery uiet van kleing tigheid vrg te pleiten Ten aanzien van bet beheer der militaire ziekeniariebtingen ago o a de volgende bepalingen vastgetteld Aai bet hoofd vac elke militaire ziekeniurichtlng Blaat de hoogst en otidit iu rang zijnde officier van geioodbeid by die inriebtiug aanweiig Het hoofd eener militaire ziekeninrichting is belast wel met de geneesknadige behandeling en de ver kging der aieken het bevel over bet aan die inrich ling verbonden personeel het beheer van het daarby aanwezige materieel als melden hnishoudelg ken dienst fs de aiüniniatralie der inriebtiug De uieawe regeling treedt in werlfing op 1 Nov a s Te rekenen van dien dalum rnslen de verplichtingen welke thans aan de militaire iritendanten of de officieren die als zoodanig fungcereu in hunne betrekking van toezieadea obef vtr de ziekeuiuriehtingen zijn opgedragen op de hoofden vau die inrichtingen De nyvarlMidsvereenigiug voor goud en zilversmeden te Schoonhoven beeft naar aanleiding van de bekcode rapporten eenparig zich vereenigd in beginsel met het behoud van de waarborgwet en met de by bet eerste rapport bedeelde wyzigingea Hel Beatnnr vaa Rijnland bracht Woensdag met hoofdingelandeu en boofdingelnud plaatavervangers een bezoek aan de werken lot versterking v n den Lekdijk bovendams Des morgens te Kuilenburg werden de beeren ontvangen door den Dijkgraaf van den Lekdijk De heer Weiisiiik kameraar van den Lekdijk gaf met den heer van Dissel ingenieur van vaafiyuland de noodige inlichtingen Per stoomboot trok men naar Wyk bij Duurslede van tijd lot lijd weigering van bel prov kerkbestuur vau üelderlaud om de schorsing over de Dordsohe ouderlingen uilgesproken op te heffen In nadere overweging werd genomen bel tweede lid van genoemd voorstel nl deu wenech te uiten dat het prov kerkbestuur vau Gelderland besluiten moge aan de ondraaglgken toestand Ie Dordrecht een einde te maken Oratreul dit tweede gedeelte van het voorstel van den heet Segers heefl de Syn iu hare vergadering van gisteren met 15 legen 6 stemmen de navolgende molie van den heer Roodhuyzen aangenomen De Synode derljfed Herv kerk volkomen gezind tol alles wol godsdienst vrijlieid en orde in die kerk kaa bevorderen van oordeel dat nllceu goede uilslag Ie waolilen is van maatregelen waardoor ieder van hare leden evenzeer gehandhaafd wordt in zijne rechten eu in staal gesteld wordt tol vervulling van zijne plichirii acht skchts lan de toepassing dezer beginselen opliefBug van den oulioudbsrsu toestand der Dordische gemeente mogelyk en daaroa ook het tweede gedeelte van bel voorstel van den heer Segers onaauuemelyk De commissie aau welke door de Synode di r Ned Herv Kerk was opgedragen haar te dlcneu van bericht en raad over de in hare haudea ge stelde stukken ter cake de in de buitengewone Synode dezes jaar voorloopig aangenomen veraaderingen van art 38 van hel reglement op het godsdienstonderwijs beeft verslag uitgebracht Aan hel slot werd door haar voorgesteld 1 eenparig de voorloopig aaiigeiiomcn veranderingen van bedoeld artikel met de daaraan velbanden overgangsbepalingen zooals die nu liggen niet vast te stellen met meer derheid van stemmen bel voorstel te verworpen om du artikel te herstelleu in den vorm van vóór 15 Januari 1879 3 met meerderheid van stemmen te bepalen dat in al 3 art 38 van genoemd reglement achter de woorden eeu of meerdere ouderItn tn r al worden gevoegd de zinsmdr waiiueer de ouderlingen bezwaar maken of verhinderd zijn ilen predikant iu de aannemiug by Ie slaan is de kcrkeraad bevoegd op voordracht van den predikant een of racer ouderlingen daartoe af te vaardigen 4 mei meerderheid van stemmen te bepalen dat al 3 van art 83 zou luiden als volgt wordt de uitslag van het onderzoek door de meerderheid der dan iloe aangewezen personen voldoende bevonden dan heeft de aanneming plaat I e comraisiie ara samengesteld olt de heeren K H Lisonder Douwes 1 Brninwold Riedel L Dikeina en K Cesar Segers In de volj ende week cal in deze laak een diSuitie e beslissing genomeu Wor leu I c commissie uil bet bestuur van het Kon Zoiil Ibt Ucnoolscbap iu den Haag met hel organiseeren lier tentoonstelliugvaii pluimgedierle belast ondervindt reeds ruime medewerking Ann het hoofd der inschrijvers bevinden zich HH KK HH Prinse Marianiia Prinses Hendrik Prins Fredcrik en de Prins van Oranje beuevens hetgeineenli bestuur Ken pariiculier schonk ƒ 100 een aiiilir ƒ 2 5 voorls 20 pfrsou n ƒ 10 8 ieder ƒ 6 8 ieder ƒ 3 8 ieder ƒ 2 50 17 personen ƒ 2 en ƒ 1 Te zatnen is de commissie thans in het bezit v n 68 geschenken De Dierentuin heefl daarenboven van zijn belangstelling doen bly ken d or de aanbieding van een gouilen medaille onder zekere voorwaarden uil zijn naam uil te reiken Dat hel elsl igen der a s tenloonslelling door den reeds oiifvniigeu fii rien nog te wachten gtldelyken ateun in niet geringe male geschraagd wordt hoeft wel niet nader aangeloooil te worden Ook mogen zoo schrijft de f andh CI talrijke fraaie inzendingen van pluimgedierle verwiichl worden foodal er in de dagen van 18 19 en 20 S pl a s ztker Weder veel schoons op de daartoe zoo doelmatig ingerichte terreinen van den Dierentuin te bcwnudereu zal ziju l e redactie van The Cosmopolite die Ie Sioux Cily in lowa uitkomt iweuschl eeii exemplaar Ic bezitten van alle couranten en tijdschriften ilie in de giheele wereld uitkomen betzij dagelijks wekelijks maandelijks of eens per jaar Al die couranten eu bladen zullen dan gerangschikt tvordea en de Coiniopolite Collection uitmaken Wy open dal onze uitgevers en Vedaotien nan het verzoek ikn het Amerikaausche blad zullen voldoen eu eeu nummer zullen zeilden aan The Cosinopolile Cabiuet Siou ï City Jowa Vy vou onzen kaul zullen ons haasleu aan dit verzoek te voldoen Laatste JBeric ten Brussel o Augustus In de kamer van volks vertegenwoordigers is hel vroegere bureau herkozen De heer Woeste clericaal heeft hel voornemen te V