Goudsche Courant, zondag 8 augustus 1880

Woensdag 11 Augustus 1880 N 2490 ID ® Ta3ni dia eel a n d igre HERMAN KOENAART zal van 1 tot 16 SEPTEMBER aanstaande GEEN CONSULT GEVEN vóór ei na dien datnm ALLE DAGEN van s morgens 8 ure lot 6 ure s avonds Den Haag Augustus 1880 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken mm mim en mm wim Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te ouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeeMe BORDEADXWIJN van f 2B per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesaohen kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franke verzonctea Alles wordt franke t huis geleverd Sclierpscliutters Concours DISSDAQ 10 A VGVSTUS 1880 des avonds te 8 uren mmumuu in de Sociëteit 0 vs Genoegen door het STAF MüZIEK ORPS van het 3e Regiment Huzaren onder Directie van den Heer J RODENBURG Tot deze Soiree hebben toegang BH LEDENder Sociëteit met DAMES benevens de Ledenvan BüBGERPLICflT en PRINS VANORANJE in bon uniform en op rertoon vanhi Diploma van Lidmaatschap Namens de Regelings Commissie è LÜLHJS VAN GOOR President P GOEDEWAAGEN Tzn Secr Penningm Rotterdam 700SL00FII mmi Gedureade de HOTTEROAMSCHE Kermis van zaterdag 7 AUGUSTUS tot èu met 18 AUGUSTUS 1880 lederen avond Groote Soiree Birectie T RUBIERI Optreden van DE BEROEMDSTE ARTISTEN ledeien awad tegen 10 uqr groote luelltffjfutf stiik door negen personen tegen 12 uur S M te Pantomime door 30 it 40 personen fiiterdng 7 Angtistos aanvang 8 unr Entree 49 Cents BEDÜCTIE KAARTBN 12 Stuks zijn ui slliitNldaau het ï eestgebouw te bekomen a 4 Deze K rteu flu niet persoonlijk en alleen geldig voojf de KERMIS dus tot en met 18 Angiotas 18SQ VËËPACHflM De Directie over het VereenigiiigE gebouw van het Zieken en Wednwenfonds PRO VIDBNÏIA te Gouda zal op ZATERDAG den 28 AUGUSTUS 1880 in het openbaar bij enkele inschujving T ERPACHTElf De Bediening der buffetten in dat gebouw met de bijlevering der Con sumpftie benevens de Woning voor den Pachter met zijn gezin Aanwijzing op ZONDAG 22 AUGUSTUS des morgens 9 uur in bet gebouw Langen Gipenend al I n 114 en 115 De Voorwaarden zijn a 30 Cents verkrijgbaar bvj de Boekhdndelaars J van BENTÜM ZOON te Gouda Namens de Directie J Th IMHOLZ J H KIBBERT harkt goüda maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geopend is van 9 3 unr tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGfiOOÏINGEN naar de laatste vinding A STEEDS VERiniUCfBAAR Corn Quartel Ltz Lange Tiendeweg D 27 Geldersch ger Vleesch p haasje 0 85 t pond Worst 0 55 Ossetong 1 25 t stuk Spekin2s 0 40a 0 45 tpond versche Ejjeren 0 04 t st Soikerhammetjes per ham 0 49 tpond Haagsche Leverworst 0 45 Bloedworst 0 45 gerookte Zult 0 55 Tongeworst 0 75 Eerste kwaliteit Margarineboter 0 55 Neemt Commifigie aan op alle Binnenlandsche Pakpapieren in Rollen Pakken en Riemen ea in geplakte ZAKKEN ea BORDPAPIER tegen eoneurreerende pjfjjzen J de JONG Az Mr TIMMERMAN lyTiiuMEMOLE m um van HLIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMEN r Kaipersteeg K 227 GemeuTjUeerdTKamèrT GEVRAAGD voor een Officier Adres onder No 474 aan het Bnreau dezer Conrunt De K K Hoftandarts Dr POPP s Anatherin TAAiO eii MOAIliWA f EB y voorkomt haar steeds verdrjjft tandsteen maakt schitterendwit te tanden versterkt ziek tand vleesch losse tanden voor t S X komt bederfin het bloed en y L J leesch en neemt terstond kwaljjk riePOPP S A den adem weg Tandpoeder h In flesschen a en T ld cc VV V V O en f 1 76 beproefde reinigiaasX i middelen voortanen Poeder 80 cent ZeepiuV r doozenv 1 20 W i X4 X f tische Tandmeep maak a x schitterend witte tanden 40 et Tandplombeersel om holle kiezen te vullen p d 2 60 yied Kruidenxeeptet verfraaiing van detiuleiitegcnalleoMreiuli d huid 36 c Üipoti tan allceu ecljle An llienn Prf uirat u zjjn feveslifrd ca te ïaltrjjgeu te Oouda bij L Schenk winkellir op de Hoogstraat A 123 te Kotterdam bq F E au SaJitenKolff apoth en A Sohippereyn Cu blauwe porcceiniviiikel te s Hajfc by J h F Siiabilié apolli te Delft bij A J van Kijn en J K Kauwenhuveii te Schiedam bij C Malta Gz Ie Leiden bg E Noordij te Utrecht bij F Altciia en Kraau te AmBterdani bij F V Wiadheim Co ea H H Ulolh Ct apotheek teOudeWBler bg T J van Vreuniingeu te Schoonhoven bij A Wolff FAABMSFEL MBi Brillante Afscheids Voorstelling Aanvang des avonds ten 8 ure Geheel nieuwe Werkzaamheden en Pantomime EVRAAGD voor een Heer met of zondor KOST in een eenvoudig Bnrgergezin Vrije kamer niet beslist noodzakeljjk Adres onder No 475 aan het Bureau dezer Courant msfmüMT m een WINKEL een BURGERMEISJE goed kunnende schrijven en rekenen van goede getuigschriften voorzien Adres met franco brieven onder letter ü aan het Advertentie bureau van A KOK Coup Boek en Kar toorhandel te Gouda Openbare Verkoopin f op MAANDAG 23 AUGUSTUS 880 voorm ten Elf ure ten overstaan van Notaris Mr KIST in het Koffiehuis HAUUoifik te Gouda van de volgende alle te Oouda gelegen per ceeleu No 1 een fraai Woonhuis met Erf ea Tuin aan den Fluweelen Singel R 590 bevattende verscheidene ruime en nette Kamer No 2 een zeer gunstig aun de Gouwe en het Plantsoen by de groote Vaart gelegen Woonhuis C 91 bevattende verscbtidene Kamers alle met uitzicht aan de straat No 3 een Gebouw C 91a achter het vorige perceel aan het Plantsoen No 4 een Geitouw met open Grond naast het vorige No 5 een ruim Wootihuts met Schuren en Plaats aan de Keizerstraat K 125 No 6 een Gebouw met open Grond aan de Komjjusteeg K 4J No 7 een Pakhuis met Bovenwoning aan den Rozendaal M 12 Nos 8 14 Zeven nieuw gebouwde Woonhuizen met open Grond aan de Vierde Kade R 398 404 Nos 15 24 Tien perceelen Bouwgrond aan de Boomgaardstraaf uitmuntend gelegen voor den aanbouw van huizen omdat die straat bjj de spoorbaan verbonden wordt met de Derde Kade Openbare Verkoopin r op MAANDAG O AUGUSTUS 1880 des middags ten 12 ure aan den Veerstal to Goitda van eene Partjj bestaande in RAMEN DEUREN KOZIJNEN PLANKEN VLOERDELEN DAKUELEN RIBBEN BINTEN LATTEN BRANDHOUT enz en een Partjj NIEUW HOUT Nadeie inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda GóüDA DauiL VAN A BbinkmaW Ter vermijding van onthoudgelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen f EOEPOIINENTIUe BUB BMEBSTËHen WïrrH01 IDERS van Gouda hrengïii ter ilfnneene keiinit dat gerezeld elkeuM a3hy ei rr ten S nér iu he 0ASTH JI8fgrlrgrnhsid uA bestaan om cieh ioiltlo Ie doeu JKiiMn en hrrinsiitm Onéa den lOn Augudui 1880 Biirguneeater en Wethondera Toornoemd UEMV U B D Secretarie BIIOUWER ML t I m 1 l a iliiil l m li uljjjljjlUi ma Grondwetslierzieiiiiig Kviweljjks is de onderwjjs quaesti van de Imo of er daagt weder een nieuwe niet minder biiltngrijke op die de aandacht van het volk de vertegenwoordigers en de regeering vordert Beeds herbaaldelyk is gebleken dut vele noodMkalyke verbeteringen onmogelijk jjn zoolang de tegenwoordige grondwet niet gewjjzigd is Vrg algemeen is men thans overtuigd dat de bepalingen omtrent het kiesrecht in de grondwet oiet meer voldoen men zou wjjziging der kieswet willen doch de grondwet verzet zich tegen het aanoemeu van andere grondlagen Eën staat dezer dogen bekend gemaakt betreffende personen die in Anuterdum van het kiesrecht zun nitgesloteu is afdoende om het vet keerde der tegenwoordige grondslagen aan te loonen Niemand zal de verdediging meer op zich nemen van bepalio eu die tot zqlke ongeri mdbeden voeren die i alleen is voldoende om de kieswet voor goed te veroordeelen Hoeveel is er reeda geschreven over de verbetering onzer leveuile strijdkrucbten het is alneder de grondwet die verbetering tegenhoudt en met alle pogingen tot verbetering spot lii e dikwyis moet men niet hooren De wijziging is noodzakelijk muur de grondwet verzet zich daartegen en dus Waarljjk hoewel eerst in 1 48 herzien is de grondwet reeds na dei tig jaren in sommige van bare bepalingen verouderd De bepalingen omtrent de erlopvnlgende macht des Konings omtrent hot kiesrecht en de defensie en wat niet meer hebben verandering noodig willen zjj aan de tegenwoordige behoeften des volks voldoen Daaromtrent zjjn alle partjjen h t vrjj wel eens Van de anti revolutionaire partjj is het genoeg bekend dat zjj beweert dut geeii goede onderwyswet zonder grondwetswijziging kan tot stand komen reeds geruimeii tjjd geleden heeft de oud miuister Heemskerk in het licht gestelil welke wijzigingen iu de grondwet h noodzakeljjk oordeelde de ultramontanen kunnen geen vrede hebben met een grondwet die lu zoovele opzichten met den syllabus verschilt de Hiteenspatting van het vorige ministefie eindeljjk is veroorzaakt door bet voorstel van grondwetsUniening door dien premier en de meerderheid w de orde gesteld en waaripede de minderheid zich vooralsnog niet kon vereenigen Voegen H hier nu nog bjj dat de regeering aan de Eerste Kamer de constitution der verschillende valken ter kennisneming heeft toegezonden dat een geacht lid der liberale partjj de heer Lenting zgn aanmerkingen op de grondwet beeft in het licht gegeven en dat ook reeds verceuigingen siili opgericht om op grondwetsherziening auu te dringen dan kan daaruit het besluit getrokken worden dat grondwetsherziening by alle partgen aan de orde U gesteld en dat dit werk de aandacht van alen in den eersten tgd zal vorderen Op de liberale psrtg nst de verplichting daartoe het Initiatief m fijnen de andere partyen zgn daartoe onraacitig Men heeft haar wel eens dootl verklaarq men heeft wel eens gezegd dat zjj zou uiteenaljBiven als de onderwjjiqnaestie geregeld was en heeft zich geluk gewenscht met de aonnetUngderonderwgswet omdat die stemming de rste stap was op den weg die tot ontbinding qpr liberale partij zou voeren nü staat het aaq haar om te toonen dat die voorspellingen veiïceerd waren dat men te vroeg gejuicht heeft dkt het haar volstrekt nog niet aan kracht e i tost ontbreekt om iets goeds tot stand te brengen Ia s het eens over de noodzakelijkheid dieeensgeaiBdheid ontbreekt als de tjjd moet bepaald worden wanneer tol pondwetsherzieningzal worden overgegaan Wil een gedeelte derpartjj terstond Ae handen n het werk slaan een ander gedeelte wil achten tot het volkgrondwetsherziening vraagt of ten minste deaandrang daartoe zoo wonlt dat de regeeringniet langer kan weigeren om aan dien volksweusch te gemokt te ko iien Hoofdzakelijkhangt het dus in den eer n tjjd van de bonding des volks af of de pknoen spoedig totuitvoering zullen komen f De kiezers in het hoofd fesdistricl Amsterdam zijn thans in de gelpgei cid om hun gevoelen ia deze j kesiwii tikMèfOk U az premier is n herstemming met Bfh vroegeren collega GU ichman die met kon goedkeuren dat het voorstel tot grOndwetsberzieniag de politieke verwarring kwam vergrooten en liever zijn ontslag wilde nemen dan zijn medewerking erleeuen aan het uitlokken eener grondwetsherziening op een ongelegen tjjdstip Ook in drie andere districten moeten verkiezingen planta hebben Vooral de beraadslagingen in de kiesvereenigingen te Rotterdam omtrent deze zaak kunne i belan i ijk zijn Spreekt men ook daar den weiisch naar liemiening uit dan zal de beweging spoedig meer algemeen worden en dit ministerie kon wol eens spoediger dan men denkt geroepen zjjn omdevoDistclIen in te dienen die tot grondwetsherziening mouten voeren Is men eenmaal zoover dan zal de liberale paity kunnen tooiien dat zjj nog niet overleden is maar pal staat om die verbeteringen te verwerven die r ij nuttig en noodig oordeelt Nn moge zij nog niet eenstemmig zijn numoge zjj noi verschillen in vele bijzonderheden dan zal bet bljjken of de klove die de nieergeavanceerde van hnn partijgenooten scheidtniet te dempen is Het gevaar dat dan dehoofdbeginselen van ons staatsrecht dreigt zalhet beste middel ijn om de tegenwoordige verdeeldheid fe doen ophouden Want men moetniet vergeten dat a s eenmaal do herzieiiiiigaun de orde is gesttld de vroouidsoortigst eischeu zullen gedaan worden Gmg in 1848 de heraeniug eenigszin i overhaast in zjjn werkonder den invloed van gebeurteiiis sen iu hetbuitenland waren toen de partijen nog nietzoo scherp geteekend thans zal iedere partijmet een programma verschijnen en men zalbepalingen bestrijden die men in dezen tijdniet meer voor bestrjjding vatbaar achtte Deverhouding tusschen Kerk en Staat zal danernstig ter spmke komen en de tegenwoordige verwarde toestand der Hervormde kerk z l Ijetstokpaardje zjjn dat door velen bereden ziil worden om verandering te veikrijgen Onderwijs defensie troonsopvolging koloniën en wat niet meer zullen aanleiding gevjeu tot belangrijke debatten een conciliant minis terie is misschien beter dan een zuiver partgministerie geschikt om deze zaak tot een goed einde te brengen en daarom vooral zou het misschien wenschelgk zijn dat aan dit ministerie de taak werd opgedragen om de grondwetsherziening voor te bereiden en zoo mogelgk tot een goed eiéde te brengen Zal de troonrede ons de plannen der regeering doen kennen en op officiëele wjjze de zaak aan de orde stellen L BUITENLAND Ilulteolaiiilscli Overzlchl De toenemende beterschap van Qladatone wettigt het vooraitilchtdat hg in deze eek iiaariija landgoed zal kunnen gaan eu dat bij wsarsohijulyk vóór de slai ting nog een zitting van het Lagerhuis tal bijironen Berichten uit Kaboel spreken van het oprukken der troepen van generaal Roberta naar Kandahar Abdur Raüman helpt de Ëngelache troepen aan trana portmiddelen Kaboel zelf aohijal door de ËngelacheW onlminid Ie zijn daar generaal Oough met zgne brigodw het kamp Ie Sbirpoer heeft bttrokken dat bq oadervia ding vcbleke i is veiliger te zijn din de hoofdatad Het ministerie Gladatoiie leed eene nederlaag te Liverpool waar bij eeae verkiezing voor het Lagerfauia de heer Pliraadll gevallen ia tegen den eonservalieven lord Cia Ki Haniiltau Se Liverpoolache reedera aren waarschijnlijk den haer Ptimsoll niet genegen daar eene weigering op de acheepvaart cooala ky die veratoat tot aanmerkelgk greater kostea voor de veillgWëtir vaB het acheepsrolk aanleiding moet geren dan tegpiiwoordig wel besteed worden Daarom ia de aympalhieke figuur van Flirasoll wdkomer oandidaatin een landstad dan in eene leehsveB De beweging tengevolge der tegenwerping n de piichterswet handt aan Dagelyks heeft ite heer Forstrr op ii lerpell iii n Ie aolwoorden Vrijdagzeide hij dat de regeertng niet van plan vas om nog in deze zilliiig eene andere wet op dit psnt in te dienen Za erd ig beantwoordde hg luestem I mend de vraag of er troepen naar Ierland waren i gezuiideii Hij vreesde wel geen opstand maar meende 1 l oh verplicht te aijii vciliglieidsmaatregelen te nemen Hel llougcrhuia moet het bij een deel deropenb ire nieeniiig erg ontgelden Vrijdagavond wetA Ie Ijoiiilen eene meeling gehouden waarop de heer Jainra Beal sprik rnn de beslissing van de lords aia van een zuiver zelfzuchtig votum van eene venuootrcliap van grondeigenaars die nooit iala kadden bijgedragen tot de nationale grootheid vaq jtMeland die huns ondanks lot stand was gebraakt I etijd was gi komen om een senaat Ie maken en de hcersehiippij der erfelijke onkunde af Ie scbaifen De verga leriiig nam eene motie aan d it de verwerping Ier wet iu het Hoogerhnia met eene Aieerderheid van i3 siemmen hoofdzakelijk samengesteld uit pairs wier tuewijdiiig aan hunne parlenienlair i plichten zich bepaalt tol gelegenheden waarb ig om iile geldelijke belangen van hunnen stavd Ie bevurili ren belaiigrgke en spoedeisohende hervorroiagsina ilreKeleu tegenhouden en bederven een nieuw hewgs w van de outereeiiigb tarlieid eener erfelijke wetgevende De president de Fianwtie ri uWi ik ini y hctft