Goudsche Courant, woensdag 11 augustus 1880

UdilsA iwtA trd hft f bonw door de aa weópn bezielitf Uet waku door tiju docJmaiige ijjichtiDg en sierlgken bouw algemeene bewondering Omtrent de t Anvtsrdani ebofdeiv vergadering jïc coranlissie voor de behartiging der Belangen na Nederland op de aanitoaude tentaonstelliug van en zuivel t loitden wordt gemeld Na de voorlezing van een schryven van den minister ru Waterstaat waafbg dèr vergadering verzocht terd eep waarnemend buri u hier te lande uit haar Bidden te beiioemen werden de heeren Jongkindt Cosinck van der OntMrmeulen Broekema en van ifuselt rmpeolievelijk tot voorzitter ondervoorzitters Kcreltns en penningmeester benoemd die zioh deze taak liete welgevallen Vervolgens erd medegedeeld dal tot nog toe bepaalde toezeggingen van inieudingeu zgn ontvangeo voor vee 44 voor boter 28 voor koos 38 lerwjji de gelegenheid tot opgave nog tot den 15den e k open blijft Xn HUuitter beeft zich bereid verkbtai 6000 all rabiidie voor te dragen r Sea geschikt i i ar utaiue st t iaif is ta Londen aU neda gevoudenk en iLiaromti nt een eontracl cilotëo met de Thameshaven Corapanj De ilcfinitievc I eommitsie homologeerde deze en andere handelingen fta het voorloopig oomité onder dankbetuiging voor il D ipoed waarmede dat comité de noodztkel ate maatregelen van voorbereiding gendinen had Vervolgens sprak men over de samciistelling van it kenringsoonmiMie De volgende vergaderiug is bnatld op 8 September Het dejikbeeld om een E l mn er pa ak ry in erbag voor te stellen af de teiA g ii t4liilt is voor gded ahugmomen Dr Nuycns zeml aan bet UamUUilad een Open brief tan de redactie van De Tijd Tot juist begrip er van dieue men het volgende te wMen Er i een weekblad ia Nederland genaoind d £ a it litie lUuttratu dat oui iuteekeuarcu te winnen k teloos geneeskundig advies als premie nillooft a ouKenueinde modieus die voor 20 jaar aan ilï Kalhulieke h uiensche univeriilcil is gepromoveerd zendt leerpien aan hen die hem een omtchrgving van den aard hunner ziekte toezenden Dr Nnyent acht du eene kwakzalverij welke vrg gevaarlyk M ea beeft derhali e lijn mede Katholieken er legeu willen waarschuwen Hg deed dit iu een onilertetkendeu brief oau Oe Xiji welke de ndactie weigerde te plaatsen teiizy gewy igil van toon tiet IS een beudixile brief eu tlr Vuyeiit drukt dan ook zyn verwondering uit over de byzundere Liiskeuriglieid vau ren reductie een wier artikelen mil lugt door den heer det Amorie vau der Hoeven g iioriml werd onzinnig ruw eu tobeid lyriek De brief luidt aldus Aan de Bedactie van Dt Tijd Mijne Hemen I In De Tijd van 31 Juli it een brief opgenomen van een onbckeud persoon waariohyiilijk geen NeI derlauder gepresenietrd door de heeren Bogaerts en iBanning aan het Neaerlandsoh publiek dat de Katkolitke IlUtlralie leest Ik zal mg niet aohtcr de anonieiniteit vertofauilen maar met open vizier den stryd aanvaarden Ik durf dun tot dien medieus van hel geïllustreerd weekblad uj Keii Kum openlijk met uwen naam voor het daglicht n durf u mei mg onderwerpen aan de sobeidtrechlerlgke uutpraalc van gebjerde praclisch ervaren om eer en pliohisbelraohtiug geachte geneesheeren waaneer wy hun de vraag voorstellen of een medicus naar geweten uitspraak kan doen eu raad kan geven zonder den patient gezie onderzocU til fnaHKieurif te hebben adege lagen zonder bekend te zgn met ecu tul vun nevenomslandigheden die bem wel den patient vaak voUtreki iiiel belaugrgk toeschgneiiF Ten tweede durf ik den medicus in dicuti VST de heeren Bognerls en Banning vragen tKunt gy het op uw verantwoording nemen om allergevaarlgkate vergiften alt ttrychiue bruolne wlphts atropine geneesmiddtlen waarvan teer kltiiie oiiderdeelen van grammen de dood leKetgbrengeH voor te tohryveu aan lieden die gy niet keul in liiiu doen en laten die gy nooit gezien hebt F En dis middelen vind ik door u voorgeschreven in No 40 der Katholieke lUuilralie van 1880 Ik spreekt niet eens van met zulke gevaarlyke vergiften all de zoo even genoemde maar toch vergiften als Laudanum Liqoidum Sydenhami oleum Crotanis welke gy ook zoo maar vooriobryft oau u geheel en al onbekende personen Ziedaar vragen elke ik durf stellen niet onbekend maar onierMekend met mynen naam Ware ik lid van van het geneeskundig bestuur cor prov Noord Brabant gelyk ik het boa van dal van Noord Holland ik zon de vraag in de ergadering van den geneeskundigen raad stellen 400 Het vergelgkend examen zal plaats gebben i 4e ond teerlingen Vadat nog aodereA het woord ïioh mat Say en piWUa de voorzitters der beide kamen naar Cbert UEg begeven om maritieme feesten by te wonen Invloedrijke kooplieden in de Pruisische Oostzeeprovliiciëii ign betig met Bismarck te overtuigen dat Eiju lolstelsel deu transito bandel van bet Noordoosten Van Uuisobland ruinoert De ftoasen doen al buu best dat de handel de X oslzee proviqipieii iu leo war u tin van bet woord luikstal laten liggen Zy wille zelfs den Nicnien mit de door Kjberland strooinenBe Windau verbinden Is dit plan vAvoerd wat ree in bet volgend lar bet geval zal zyi dan wacht iiM transiiovielKeer lu de rtiitisohe QUstzecgewesten lie igtootste slag UoeUi B t welke aiWoerige labellen jfu staten de heertilrl ook gewapend iija van oveiluigiug za wel geei i iprake wezen Wcllioht datlde Pruisisohe UrgeerUg lal traoliteu langs dtplonatUkep we veranderiu in het streven Van Susland Ie verkregen waar de liussiache geering lieeft weiai reden om tich op dit gebied insohik eljjk te taaiien A da ml et voomer b hel bis aimd blijïen Je klachten juit de Uo lZeeprovii ciëu lojn niet Miestw Met zoovele andere zijn Zij reeds alvFtreurigeli eiVaringen van de Uuitsche handelspolitlnt verniL l Doch zdo yferig als de mannen van hetfjproteetidnisme zijn otn eHïen ongunstigen toeslaud wvan bjindef en nijverheid op rèkeuiiig vau het vrijhtaide sjtelse te brengeii zoo bliu f zijiiiy ook Toor de waarsphuwing datachlcfuitgnug de wkvnart een evolj vau hnu uoivorseeC geneesmiddel zok zyn Wat bet Grieksehe vraagsitok bct ft 8ohijj en je mogendheden delaatste nolader Porie niet ombeantWoord te zullen taten Over het algemeen is men bij veftebeidene gezautw ifppan te Konstautioapeltiag al iiigeiioBirn met dea bbiadigden en voarkomeudeji toon 4 tail iiet laltvte utwoafd r Porte waardoor dè opening van aieuwe ion arhandeliugeH mogelijk wurdl ie ft ii meent d tt lelKij de denwnturalie ter see al dau nieti plaats moge btenbeu de Grieksehe uaestie voU kvmeo liraa de MonUraegrgnsohe afgesoheideti zal blij ea o t4t begiuul eekmoal aangeuoincn zijnde zul er nog nii wat t d verldopen vóurdiit de Grieken iu het bt ü van Janina en Mulzovo geraken Hei kan verscheidene ffluodea duren idvorens d onderhan4elingea afgelaop n ign Bovondieu zegt dit blad verder wil geen der mogendheden daadwerkelyk tussohen beide komen M tfoepea in den Epiros aan land zetten Wat hei £ ngelsehe kabinet betreft het heeft Ie teel moeUgkhedea in Ierland Afghanistan en aas de Kaap om Brusebe troepen naar den Kalamas te zenden Het ede dikwj aangekondig le besluit betreffende de aioblijverkl inng van het leger is inmiddd te iLlhene afgekondigd BINNENLAND GOUDA 1 Augustus 1880 De rekening der gemeente Gouda over 1379 bedraagt in ontvangst 1 Oatvangsleu weg vroeg diensten 27545 12 j i Opbrerjjat van belastingen en heffingen 189618 317 3 Bruten en opkomsten spruitende uit gemeente eigendommen en bezittingen 32142 66 4 Ontvangaten van versobillende tard en toevallige baten 8897 451 8 i Bai i gewone oalvangste u 28403 OS a frnktl der ontvangsten ƒ 2S6616 64V3En in uitgaaf 1 Huishoudelyk Bestuur ƒ 29010 44 ï Kosten voor werken en inricliliu gen tol openbaren dienst bestemd 34027 26 5 Kcatau v or eigendommen welke de gea naar het burgerlgkrecht m ctedeswege verschillende lasten 22062 61 i Kosten van toezicht en van invordering der plaatselgke belastingen of middelen 1325 46 B Kotten der openbare veiligheid en vw de brandweer 21696 1SVi 6 Kotten der plaaltclijke gezond heidtpolitie 3385 17 j 7 Koeten voor het onderwgs en Ier bevordering vau Kunsten en Wetentohappen 60198 71 I Koaten voor het armwezen mitsgaders snbsidieu en bijdragen aan onderscheidene daarmede in verband staande instellingen 31876 87 9 Benten en aflossingen van geldleeningen mitsgaders alle verdere peisohbare schulden der gemeente 14690 30 10 Andere uitgaven mitt ouder de vorige hoofdslukken bezrepen 42843 18 11 Onvoorziene uitgaven 2626 13 Baüg slot Totaal ƒ 263681 30 ƒ 22985 34 Aan den Scbiel edstrjjd op vrge bnan gisterenmet algemeeaen bijval deelgenomen de eerste pf sis met 33 punten behaald door den heer H Jager lid dir Scherpschulters Vereeniging Willem Prins vau Oranje de tweede door den heer H van Wgiir gaarden met 33 punten en de Derde door denheer G II G de Lange met 31 punten beide leden van htt Soherpsciintterskorpirf Burgerpllgt alhier I Beeds meer dan eens gedurende de eu zomer was het in de stedelijke zwem en badinriohling alhier gebleken dat personen die na gezwommen of gebaad te hebben in hnu kleedkamertje terugkeerden gel8 misten Men deed aangifte bij den directeur der inriohling die daarna dobbel goed toezag doch te vergeefs otdat Vrgilag de dief onldekt werd Wederom had een der bi zockers zijn porlemounail gemist waarop onmiddellijk de verifeukiiig vau den j directeur viel op en jongmenscb dat zich in de Snèbijheid vatf het kleedkainerlje had bevondei l doch Ihans jjeds e trokkeii was JU d rccle r tcreobt voor den goeden naam d r ihnl 1 raetóch veel Ipoli daéfop iVoor hel CM Bi pij hting be ièht informeerde waar bedoddf jonff den avond doorbracht en plaatste Icvue iu de 8t Aiftboniütraat jN et lang il iile In t of het bedoelde jpnge meiiaoh k am daaruiy Jjeek v l elnd op iith in d nalwheid l4 vimlfen dcrl zvveijiineesters zaai ijioh ni iges ok n oJifr deh lefül il onikïudeieersi f li = vulledige brkjjitehi ipifci maar met i d n adsistent zwemmeester op post f leroppen naa kk flerk Ds Van Wi te ara Ouderkerk a IJ koiM od in I op het il Ie s G poer driclrtl te hl ura n te Ammerstol alaat o co en op het drie Ba J Ht h zestal te SiwoBa NiebwJIelïoel Ds Gttldenarm je tal te Jonre voor Xieuwpoort komt op hel drie jandidaat A de k aldMp Te Gorinehem ia ala anti relolBtionaire voor de Tweede Kamer gesteld jhr mr Savoruin Lohiian olT van justitie te Asai Vau liberale zgde noemt men de heer hoofdingenieur van den waterstaat Uit Boskopp É Sg 7 A agastut gemeld Toen de broodbalflW v Z heden avond mit zijn ilüchlertje up een holidenkur gezeten naar huis Urugkwam h id hg het ongeluk nabij deze gemeente mei de kar in het water te gerakiu Door de duisternis kon het kind een melije van lü j iren niet gered worden het is levenloos opgehaald Z iterdag middag voer op de rivier de liek een schipper uit Ouderkerk voorbij de Schalkwgksche heul nabij Kuilenburg met zijn ini t sieenen geladen schip en viel daar over boord Zijn vrouw die met haar jongste kind op ded ahn aan t roer was zag het ongeluk CU begaf zich in t water om haren man te redden doch Ie vergeefs Vóór hulp kwam opdagen was den man feeds verdronken De ongelukkige luat een vrouw mei 3 jonge kinderen na In het begin der vorige week is op de lecrlooierg van den heer A Lijzen te VVuertten eene hoeveelheid leder gestolen n lar men mededeelt ter waardr van p m ƒ 60 Ofschoon de politie ijverig onderzoek doet is het lia ir lot beden niet mogen gelukken deu dader op de sporen De hooibouw in do Krimpenerwaard spoedt ten einde hoewel nu en dan nogal regen viel konden de werkzaamheden iiooktans geregeld worden voortgezet Zoowel de qunlileit als de quantiteit zijn zeer voldoende vooral voor die landbouwers welke niet Ie haastig zgn gewei st Hr laat zich ook reeds daling in de hoofdprijzen bespeuren te meer daar ook de naweide zeer veel biloofl Bg de jaarlijkscho verpachting der tienden vaa het Kroondomein was ditmaal Ie opbrengst ónder Lekkerkerk ƒ 721 enonder Berg Ambaoht ƒ 118 Ignde respectievelijk 19 pCt en 35 pCl minder dan in het vorige jaar Telken jare neemt de opbrengst der tienden af doordat er steeds minder land tot hennep en baverteelt gebruikt wordt Naar men verneemt it het besluit tot invoering van de Schoolwet met 1 November door Z M den Koning geteekend De minister van oorlog heeft nader bekend gemaakt dat met 1 October aanst bij bet departement van oorlog na vergelgkend examen een tweede klerk zal worden aangesteld op eene jaarwedde van in de maand September a s De aanvragen tol toelating Jaartoe zullen bij op zegel nstti refStst uiterlijk op den 4n September a s T ij gemeld de parlement moeten zijn ingediend De adspiranten moeien deu ouderdom van 17 jaren bereikt hebben De minister van finanoi n heeft bekend gemaakt flat in de eerste helft der ranaud November e V op nader te bepalen dag te sGravenhags een examen zal worden gehouden voor de belrekking vim landmelcr van het kadaster Zg die ot bet examen i enschen te worden toegelaten zgn niige oodigd zich voor 1 Octo er tot den minister te wedden i AU aan vrienden qf bekenden iets gel lokigs of treurig overkomt of men tgdelgk van he gesc iei den wordt behoeft men zijn geest niet lu 16 spannen om in welgekozen iioordenj zijne deeluenjing te betuigen Ken paar letters dp een visitekaartje vei tcgenwoordigen til e naniloeniilgen en gewaarWordiu gen die de gel eurtenia in ons gemoed heeft te weeg gebracht 1 De Ministerial van waterstaat is van oordeel dat zoo men al iet nildntkt al wat men bij zulke gelegwheden govoelt het land daarbf gen aadeel fmo t lijden eni voortaan Zullen de letl rt p o of p f of p p i enz gcaeht wórden gelijk te sloaa met i p sierlijkst gestelden oondoleantte felicitatieof atstheidsbr f aUllans vi ior zooveel het port betrejl Kaarijes mef dergelgke bqvoegiugen worden als weven beschouwd 0 1 nu bet Nederlandsojie volk zich wrekea I door hans ook de postpajcketten in plaats van met kanriMs dip b kans nieis wegen met wichtige brieven te b waren daar deze evenveel gelil kusten valt te bei vgfcleo Vermoedilijk al men nu iu het geheel I niets meer op de kaartjes zeilen en hit aan den j eadresieerde overlnli te raden waarom hg dit stomme ewijs van deelilemiug ontvangt l Jrni Cl Iele Voor de edloopen met paarden die op fS Xng tusschen Bussnm tn t versum tullen worden gehouden openbaart zich ook uit verwijderde gedeelten des lands veel belangstelling het laai tich aanzien dal er een groole toevloed van vreemdelingen zal zijn De llollaniUcbe IJzeren Spoorweg maalschappg zal voor de bezoekers deu afstand verkorten door eene igdelgke halte iu de nnbglieid der liaan Extra treinen zullen rgllen van Amsterdam te 9 15 10 16 11 en 12 uur ophondetidc Ie Wiesp en te Bustum van Utrecht II uur van Amersfoort 10 30 Al deze treinen hilen piissiigiers a in genoemde halte af Voor de leruxrcis rijden er extratreinen van Uilversuiil naar Bussum Weesji en Aratlerdam en van Bussnm naar Hilversum Utrecht en Amersfoort te 6 5 des namiddags ook deie trciiieu stoppen aan do lialle bij de Renbaan Toen bg het feest dat II Dinsdag de pastoor Brouwers aan de leden der Vondelscommitaie aanbood de stoomboot zich gereed maiiklc van Muiden verder de rivier op Ie varen en de Irompeller die in een voortrefTelijk cosluiini van lfï40 de mdodien blies uit de liederboeken van Bnêruó en Starter hel vertrek der gasten aan de burgirij verkondigde kwam er zoo verhaalt de AmU i etii deftige bode van het Muider stadhuis uit naam van deu heer burgemeester verzoeken dal mcu dit irompclgescliat mocht stnken waiil ZEd Achth was juist aan het instruecren eeiicr bil i igrgke politiezaak en werd in deze ambisverrichtiiig door die muziek gestoord Een der aanwezigen merkte aan dal de burgervader vermoedelgk een oogeiiblik Mnidim met Jericho had verward en zich bezorgd maakte over de muren Een andere gast die aan den middagdisoh een allergeetligst lied in deu vorm van Vondels Tierelier ten beste gaf deed minder reoht aan de vaderlijke bedoelingen van delen magistraal Men lacht om MuiJens Schout Men lucht om Muidens Schout Hg houdt Van geen muziek heet zwggen Aan Grader den Heraut Tierelier tierelier I Het nieuwe gebouw vai de kweekschool voor zeevaart te Amsterdam wero den 99Bten verjaardag van den slag bg DoggeCsbank plechtig iugewgd Te drie uren hadden zich in en der zaleu die recht feestelgk was getooid een paar honderd oudkweekelingen en tal van genoodigden vereenigd onder die genoodigden merkte men onder anderen op de Ministers van Binnenlandsohe zaken en vnn Waterstaat De voorzitter van het bestuur jhr C Hartsen leidde de plechtigheid in met een sierlijke rede waarin hij in korte trekken de geschiedenis der school schetste Daarna sprak de oud adiniraal Fabius die voor 60 jaar zijn opleiding aan de kweekschool genoten had in warme opwekkende bewoordigen namens I Zyn handelingen als die welke warden gepleegd door de uitgevers der Katiolieié lUiulratie iu strgd met de wet van 1 Juni 1865 Mga advies zou op die vraag bevest end luiden Ook op de vraag of een apotheker die dergelyke recepten aflevert zander voorsehrift van een bevoegd hem als dusdanig bekend geneesheer ook strafbaar ware volgens dezelfde wetten van 1 Juni 1866 Ik betrehr het dat een weekblad dat zioh de Katholieke IIluttralie noemt dergelijke praktijken bg de hand genomen heeft Ik verzoek voof dewn brief een phiats in uwe kolommen Ik heb de eer Ie zijn mgne heeren l Westwoud UEd Dienaar 31 Juli 1880 Dtr W J F NUYENS Wij hebben in de laaUte dagen vernomen dat eenige Nederlandsche afgevaardigden besloten niet aan het internationaal onderwgzers congres te Brussel deel Ie nemen omdat het op het programma der ooofkankelykheidsfeesten als onderdeel dier feesten voorkomt Uet valt niet Ie ontkennen dat voor Nederlanders in bet bijzonder eenige moeilijkheden zon kunnen ontstaan wanneer de Belgen niet den tact hadden de herinnering aan vroegere gebeurtenissen te laten rusten Tot dusver echter heeft men daarover niet Ie klagen gehad In het algemeen zien wij niet in waarom Nederlanden gedane taken daarlatende niet zioh mede zouden kunnen verengen iu deu voorspoed en de vrijheid welke Éelgie tegenwoordig geniet Voor het overige beslaat tusschen dit onderwijzers congres en de Belgische nationale feesten zoo gering verband dat daar wei allerminst aanstoot kan worden verwacht Wij verlronwen dus dat men niet zich door overdreven evoeleus zal laten afschrikken om gebruik te maken vin deze gunilige gelegenheid om kennit te verzamelen aangaande hetgeen op een zoo belangrijk gebied alt dat van het openbaar onderwijs voorvalt in een zoo nauw aan ons verwanten bevrieuden staat De FetdUoem een staatkundige volktmaatsebappy in Brussel heeft ec i vertoog gericht san hare leden dat in brochurevorm ii uitgekomen en zeker oandaaht verdient Het vangt aan met het volgende bericht Daar de groote Belgische feeeUn eigentgk eerst iu de maand In dat verloog ttelf ie FÊIfÊkm vobr om bij ftelegeuheid dier feesten Ie HolUndsohe naast du Belgische vlag te laten wapper vTen einde een ietler in de mogelgkheid Ie stellen om in dien tin te handelen w rdt Ier kennis vau t publiek gebracht dat in de Oude Beurs Ancicnne Bourse no 19 Oroole Markt Hullandsche wimpels alle dagen van s tnurgeiis 9 tol s avonds 3 uur tegen de volgende prijzen verkrijgbaar zijn In wol 2 U lang eu M 0 33 breed per wimpel fr 2 50 katoen diio dito fr 1 75 Deze winpels zijn van een dwarsstokje met koord voorzien en men kau ze aan denzelfdru stok als ile Belgische vlag onder de lans vasthechten zooals t op den omslag van het vertoog afgebeeld slaat Op aanvraag p r brief kaan gi richt aan buvenvermeld adres warden de wimpels ook aan huis bezorgd mits eene verhooging van 25 centimes vuor Ie boodsohap Het bestuur van de feldUuem verklaart dal aansluiting aan innige verbroedering met de NoordNederUndsche broeders bet doel moei zijn der Vhumiche beweging en hel eindigt zyn bradiure met de volgende woorden Wg ign tevens van oordetl evenals de heer Verhaegen burgemeester van Meehelen verkl lanlc dat onze beweging voorlaan niet eakel eene VUamsche maar eene Nederlandsche beweging moei worden co dat in de breedste beleekenis van het woord Die beweging heeft een dubbel doel zg vordert steunende op de grondwet van 1831 de verdwgniug van alle Vlaamsche grieven en zj verlangt steunende op t algemeene volkenrecht de rondborstige verbroedering een en rcchizinuige verzoening van Holland en België van Noord en Zuid Nederland Die beweging wil de besluurlgke schei lii g van beide ryken voor haar kan en Bdet een HoUandscfa eu een Belgisch volk maar slechts één Nederlandsche natie bestaan Onze natuurlgke bondgenooten zoowel iu den tgd van vrede als in tgd vsn oorlog jtegen alle vreemde overheertching en tegen allen vreeinden centralitatiegeesl noch Franschmannen noch Pruisen noch Kngelschmaunen zyn dat kunnen alleen onze Noorder la den stambroeders worden dat zullen en moeten zg wezen I In dieu geest verzoeken wg u in 1880 feest te vieren en in geeuen anderen L uU de Noord Nederlandscfae naast de Belgische driekleur van uwc gevels en torens wapperen even ais de stad Mechelen ons in 1879 het loBoonttf voorbeeld gaf Door zoo te handelen zult gg toonen dat gg mannen zijt op de hoogte van uwen tijd op die wgze alleen kunt g bewigzeu dot g met hart eu ziel verkleefd lijt aan het vaderland I In het Maandblai voor Angustni der Uoltandsche Moatschsppy voor landbouw komi ook voor een reeks van vragen gesteld door de Koninklyk Engelsobe Commissie voor landbouw met de antwoorden gegeven op Badhoeve in Haarlemmermeer Omtrent dee maatsohappclgkeo en tedelgken toeitaud der paohten ea arbeiders in den Haarlemmer meerpolder warden in dat stuk de volgende bijzonderheden medegedeeld door of onder toezicht van den eigenaar der Badhoeve den heer mr J P Amersfjordt De meeste lieden hebben er zich nog al doorgered n 1 door de nadeelen der vreemde mededinging het kwaadst zijn gevaren zij die te veel gespeeuleö hebben door vruoht te pachten in nieuwe droogmakerijen die wel eens tegenvielen Toch hebben o k anderen daarin goede zaken gemaakt sommigen boft land verdubbeld Vreemde mededinging bestaat tot hiertoe weinif voor den eigenlyken melkboer Sedert Engeland de dwaasheid had het vee ait Holland te weren wordt het gretig Kekooht door Belgen en Frauschen en ofschoon Duitsehland den invoer belemmert de Duitsohe landbouwer kan het met stellen buiten Hollandseh vee De daglooner heeft zyn loon sedert 26 jaren minstens met zien vermeerderen Hij heeft ten platten lande meeotal voldoende woning en voedtet met een tuintje Zijn grootste vgand is de drankwinkel voo zijne vrouwen kicderen de kOekbakker en de opschik Men heeft de scholen getracht te verbeteren maar de danshuizen bloeien meer dan het onderwgs Eene ramp it godsdienstige onverdraagzaamheid ea betweterij De nabourschap der hoofdstad bevordert onzedelgkheid de pandjeshuizen en lombarden gaan er maar al Ie zeer vooruil vooral door den arbeider Eigenlijke strikes komen zelden voor en dan nog ongeregeld De veldarbeider vindt vaat extra werk in de tarfgraverij bij de herstelling van dijken en dammen of bg de hergraving van kanalen en ontvangt dad vaak tweemaal aooveel loon als gewoonlgk ook vindt hij vaak werk bij den oogst in nieuw drooggetnaakte polders waar natgnrigk geen gevestigde arbeiders gevonden worden Een flink arbeider die goed kan graven maaien melken en ploegen eene vrouw die bereid is korea te binden te wieden en haren man te helpen ea zelfs kinderen boven de 12 jaar zijn in HaarleOImerneer tamelijk zeker hun brood Ie verdienen en behoorlijk Ie kunnen leven zoowel des zomers als des winters mits zij met vergeten om in de zomermaanden te sparen Op de iraag Is de daglooner er in de laatste jaren op verbeterd of verminderd met bet oog op de hoevetrlheid en hoedanigheid van tijn werk zgne werk zgne gewoonte van matigheid zijne nijverheid spaarzaamheid wordt het volgende antwoord gegeven Toen de Haarlemmermeer pas was drooggemaaki omstreeks IS53 kwamen er vele vreemde arbeiders inenscben van allerlei slag geloofsbelijdenis en bekwaamheid eu onder hen een aantal schelmen Natuurlijk zochten de laiidbouwers er de beste uil Tegenwoordig heb ik op de Badhoeve sleekla een klein aantal van die eerste werklieden maar de vaste arbeiders zgn bijna allen kinderen en kleinkindrmr van hen die toen bij mij in dienst trodea Mijn eerste ploeger mijne gravers torfgrsvers maaiers melkers mgn tuinman mijn verver myn tirameimau zijn allen reeds sinds vele jaren in m n dienst en gaven reden van tevredenheid Na de eerste Parijsche tentoonstelling kwamen er hier eenige werklieden terug die daar de leerstellingen vnn het coramuiiisine hadden hooren erkouJigeu en wilke daarop sommigen von onze werkliedeit oiitevredeii maakten met hunnen toestand g Berichten Toei dezer dagen een jongmenscb in zekeregeraeenlo in de provincie Gelderland woonachtig nie t gunsrfg gevolg zgn examen als candidaat noiarfs had gedaan toonde zgn vader door het uitsteken dcr vlag zyne bly lsohap of ingenomenheid datfrmede Dit duurde echter niet lang Zg die ons veiv lieten en naur Amerika gingen witren daaé niet reer gelukkig Zg die bleven hebben dit opgemerkt ea sohgnen nu tevreden hun loon is vermeerderd vooral bg het werken op taak en bij premiên maar over t algemeen zijn de zaken gebleven zooal zg voor 20 jaiir waren