Goudsche Courant, vrijdag 13 augustus 1880

ST EDS VEEO UQBA42 Corn Quartel Lts Vrijiiag 13 Augustus 1880 N 2491 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Oonda en Omstreken E u vrieiul van den geslaagde hel toot hem insgelgk aiwKeflaine nieuws hoorende leed dit eveneens doch Tertelde aan hen die hem naar de reden vroegen dat der Koningin een toon geboren wns Dit kwam ook ter ooren an den bargemeester die mrde niet naliet wo spoedig mogelgk fic aderlandsche driekleur van iijn woning te doen wapperen en borendien de eerste uit lijne gemeente wilde ign die den Koning met dit heuglgke feit zgne gelukwenschen aandood In stilte werd er een telegram naar het Loo veraoiiden Natuurlyk was het iiieuwlje nu spoedig een publiek geheim maar men kan ioh ook de gevaarwording an den burgervader voorstellen toen hel weldra bleek op welke wijze hij er was ingeloopen I Een kip 2egt zeker laiidbouwblad legt in het geheel ongeveer 600 eieren Daarvan legt zij 6r in het eerste jaar van haar leven ongeveer 20 in het tweede 135 iu het derde 114 en verder elk jaar omstreeks 20 minder in het negende of tiende j lar houdt zg daarmede geheel op Die dus kippen hsudt om eieren doet verstandig ze op te i uiinen alis vier jnar oud lijn FOLTTIB GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een BUIL Laatste Berichten JUODdOn 3 Augustus In het Lagerhuis heeft Dliike gezegd Engeland Frankrijk Duitsohland en Oosteiirjjk hebben Griekenland aanbevolen de mobilisati Ie dagen tot na het antwoord der Porte Den 28steuJitli vernam Engeland dat alle groote apgeadhedeii iiaaiie bezwared tegen de mobilisatie hadden ingetrokken Engelniid had dit niet gedaan doob wilde niet de v rautwaardelijkheid op zich nemen van de ipobilisatie t gen te houden Uriekcnlnnd verklaart deze noodig te aehtrn om geschikte manschappen wier diensttijd ten einde loopt bij de troepen behouden Lord Hartington verklaarde dat het ontwijfelbaar in de bedoejing ligt ttiett geustaande de nederlaag by Caudahar de geiamenlgke troepen uit Kaboul te doen terugtrekken Stewart keurt het besluit gmd ilg gelooft dat men ket doel herft bereikt Er is gceii bericht ontvangen dat Chimon door d £ Afghauen eou zijn genomen Parijs 9 AugusUH Het geheele resnllaat der berswminiügeu ia als vulict rekozen Uii republikeinen ei 38 eungervttt4ev n Bij de he stemmiiigeii winnen df republikeinen 59 zetels de conservatieven 8 Cherbourg 9 Augustus De lord der Brit olie Admiralileit admiraal Uiders en de komuiandant vou Port inoulh zijii heden irévy namens de Koningin komenlx groeten bij het te water l iteu der Maj en De lerde leverde een prachtig schouwspel op De Afgevivwdigde uit Cherbourg eu de stedelijke raad wareo niet aanwezig De rede door Grévy tot den minister an marine den admiraal en verdere officiereu van bet eskader gehouden luidile aldus Ik zeg u dank voor de gevoelens welke gg in naam der Marine mij hebt Ie keuoen gegeven Ik heb met genoegen van de vereeniging dezer btide fraaie eskaders in de h iven van Cherbourg gebruik gemaakt om aan de Fransche marine de uitdrukking mgner sympathie over te brengen met mnne geiukwenidhen eu een woord van aanmoediging De tegeuwooidigheid aan mijne zijde vnn de presidenten van den Senaat en van de Kamer bewijst dat deze gei oelens di zgn van de groote stnatslichamen der Bepublirk Er bigft nog veel te doen voor de Marine een reeks van hervormingen en proefnemingen zal ons veroorloven met roorzichtigheid een deel der hulpmiddelen in het laud te besteden lot aanvulUngvau ons scheepsmateriaal De Begeering en de Kamers zullen zich beijveren dat ta doen en het land zal t t ejiiiohen Londen 9 Vngua us Gladstone is heden naat Windsor vertrokken w inr hij eeiiigj dagen de gast ml zgn van den deken van Windsor Burgerlijke Stand GEBOREN 5 Aag JkoIm ouders J NieoitenhugxcD en r P Troijcn 6 Eva WilIeioiriA ouders K Ferwerda en H C Hofcendoorii JohiDoa Wilhelmiaa Gerards ouders J Tut en J W iiD der Heij S Johanna MBrgareths ouders O HoutuMU ea J Koolmees Ailrinaus Petrus oadkfs P Klarerteld en n J Suetletnnit Ëgiiliud Wilhelmoa ouders J aD KUv r n cp E J tktuKrst 9 Elisabeth Jaeoba ouders J tan Welattnis en Ë Gentenutr Dirk Cornelia oudera C Mulder eu G sa Ravenhorst OVBRLEDEN 6 Au M H van Leeuwen 9 iH 7 T Iv da Moog 1 j 10 m H Goosen wed A G1 d 74 j 9 i Louwereuburg 3 m Qouj A DküK VAN A Bkikkman ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Dochter ioH HOUTMAN geb KoOLMEKS Gouda 8 Aug 1880 Door STERFGEVAL uU de hwnd te koop een flink VViiikcihuis met Pakhuis nevens elkaar geschikt oor alle affaires gelegen in eene drukke straat b j de Markt Adres met franco brieven onder No 476 aan den Uitgever dezer Courant ill Oostbaven B n 14 Pour portraits paysages et reprodoctionj Artistïques en noir et en couleur Les portraits sent garantis absolument inal térables F H 41lTL G Gou la Rotterdam Gedurende de BOTIEItDAMSCnE KKKMIS tot en met 18 AUGUSTUS 1880 Groote Soiree Directie T BUBIEttl Optreden van DE BEROEIfDSTE ARTISTEN lederen avond tegen 10 uur groote luchtgymnnntieh door negen personen tegen 12 uar groote Pantomime door 30 a 40 personen Aanvang 8 ure Entre DONDEUDAG 12 ZATERDAG 14 en ZONDAG 15 AUGUSTUS 99 Cents de andere dagen 49 Cents REDUCTIE KAARTEN 12 Stuks zijn uitsluitend aan het Feestgebouw te bekomen a 4 Deze Kaarten zyn niet persoonlijk en alleen geldig voor de KERMIS dus tot en met 18 Augustas 1880 Ür Chaiiloaiclaiiiis OOGEiWI ATEK Dit onwaardeerbaar Oogenwatcr is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kri ht om alle oogen te kunuen verbeteien welke door den tyd ou derdom of andere omstandigheden Igdende zjjn aan Verzwakking afmatting prikkeling hitzigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping van de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bjj koud weer of die welke bij eene sterke lucht of bjj scherp licht iiet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrijgbaar a 30 Cent per flacon by T A G van Deth Gouda Beuzamakc r Co Leiden J H Keller Zii W Wagenst A Hols Nieuwkoop L A Sehoutens SehluterA Prins iSevenhuizeu Ooatmolenstr Botlerdam Iiange Tiendeweg D S r 0 45 tpo 0 04 tT 049 tyoni 0 45 0 45 0 55 0 75 0 55 Geldersch ger Vleescfa p hdasje Worst Ossetong Spek in 2 s 0 40 a versche Eyeren Saikerhammetjes per ham Elaagsche Leverworst v Bloedworst gerookte Zult Tongeworst Eerste kwaliteit Margarineboter Neemt Commissie aan op alle Binnenlandsclie Pakpapieren in Bollen Pakken en Riemen en in ae olaiu ZAKKUN en BOBDPAPIButZ concurreerende prezen Zuivere Geldersche Roomboter ayoCentshei pond bö 10 Kilo 67 Cent het pood niet goed het geld terag De Dames MERCK vrag en eene Dienstbode Adre in persoon of met franco brievea Peperstraat K No 73 cde lan Ische ühiJiispourHc ZOMERDIE5ST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AUNUEM eu ÜÏUKCHT uk KOTÏKRDAM s HAGB en HOlIbS K N I VieV Van Amstebdak 8 30 8 1U 8 30 11 21 liJO 3 6 8 60 9 55 AbMHEH 6 6S 8 50 10 36 1 30 1 50 636 7 U Utkïciit 7 8 26 10 17 11 40 1 15 3 28 9 1 5 6 30 0 10 lO lu Hurmi len l ii 8 4fi 12 3 1 36 3 55 9 35 10 8 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudeivaler 7 36 1 55 4 8 9 62 Aankuinsl 7 50 9 1 tO 48 12 28 Ï 15 3 3 5 4 26 7 10 6 10 68 NaaB Moordrecht 7 53 2 18 10 U Nieutverkerk 7 63 2 18 4 2 10 12 Caij lle 7 63 2 18 10 12 Kori EKDAM 7 63 8 36 9 16 10 30 12 31 1 18 U 4 28 6 57 10 12 n 4 Zeveiihaiten Moeroa ielle 7 56 2 21 4 31 10 9 ÜoeierineerZegwaard 7 66 2 21 4 31 109 Voorburg 7 68 9 13 12 34 2 21 4 l 6 10 1 s Ohavenuaqe 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 i 7 4 1 ll li Soheveuingrn 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 7 4 10 9 Van ROri ERDAM SCHBVBNlNIiKXen sHAOB naar AMSTERDAM UTRECHT en 1 20 2 36 3 45 6 6 7 46 s Gbavinhage 6 25 7 30 8 H 36 10 10 10 8 11 46 1 60 3 5 4 16 6 35 8 16 9 8 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoctermeerZegwnard 6 46 lO O 2 10 d B 8 8J ZeveiihoiwiiMoeroapelle 6 56 II 2 20 f T Aankomst 7 13 7 59 8 27 9 5 10 4 1 U l 2 38 3 87 4 43 7 26 8 58 S7 Naar Ondenater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 4 7 31 Harinelen 7 16 8 5 8 31 10 62 11 21 2 41 SH 4 6B 7 31 9 1 10 Amstebdam 7 6 8 31 10 52 12 16 2 41 3 H 4 56 9 1 10 Utbbcht 7 16 8 6 9 11 10 52 li 21 8 41 3 4 56 7 31 10 AsNurji 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 56 Xer vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorg en JBXJITEJSTLA ND Üultenlandsch Overzicht De reif van den president der Fransche republiek melde rooriitters van den seuatt eu uin de kamer van ifljetaardigileii beuevens tersohcidene miuisler naar Ckrhourg heeft op eei tegetochl g leken Dit vordl geoekl uiel door een republikein aan een bU I lüiietr richting maar door een berichtgevei iltr KSltiteht Zeitnng Aan alle staiiuus wus de oütraugst too van de zyde der dicht opeengepakte iiKui le als van die der besturen hartelijk hier en iliu telfs vol geestdrift De bisschoppen van Bsyioi eu Coulance eu de aartspriester Valogiies btbheu eveu een pyulgkeu toon doen hooreu over diu loeslaud der kerk of liever zouals de bisschop tau Bijrcnx tick veel nau ikeuriger uitdrukte over de lieiurgdheid der gecstelijkheiJ De heer Urc jr htth beu echter met delïUein eigeu bedaardheid virtekerd dat indien de geestclykbeid iu bu erusibeid tcrkeert dit uiet uit deu tosstand der kerk of vaa deu gudsdieosl kdU voorlt loeien daar deze geeu rail beide bedreigd wordeu De toepassing kuuueu de gcMielgke hecreu zelf maken De republikeinen heblien bij de herstemmingen laor leileu der Algeioeeue Kaden nog MU luwueulijkeD loeihig op haa ofeririuuingeu gtkregen Ntiar oeiireiligheid hebben de react ioiiairen by de bertiiïiiii eu hel iiieesl verloren Vol eus de juiigne b richicu hebbeu de republikeiuett 47 stemmen gcwuijiicii wat met bnu vorige overwinniugea eeu Iriiu d van 293 uiimukt Iu livec dep rU iueut ile K iileu hebben de republikeinen door dcie hcrstemuiiiigen uog de meerderheid gekregen wodat zij Ihdiis iu 6 vau de 90 departementen de meerderlieid vertegtuwoordigen Iu drie andere departement tale Rudeu is hun aautul gelijk aan dat der riaotionairen Ha b 5lo pluimpje heefi Curslai verdiend waar de kieura 15 zetels u in de Bjm parusten hebben ontnomen De ticer Cti illim l Lao ur vcrtcgeuwourdigir der Fr iiische r publiek iu Etigetaud komt bij de EugiKc LU met en mier iu gunst Utlerdageu ue d lam duur inwoners van Louileu eene nieuwe hulde Kibriiohl Uel gold de aaiibi ding van het bekende ulr S lu eeu up 15 Juli in Si J iiuls H 1II gehouilen vergadering aangeuonieii om Ie prottsttirLU lr fen de opriohiiiig vau ecu gi leijkieiki u vöór den kru rlijkeu prins iu de abdy van Weatm usler De drput iiie inel de naubiediug vuu het adres b lasl liistund uu letten v iu het Parlement en audcre voorUdiue personen liii ir presidt ut de haer Briggs riclille tul den Fiausehen gezant eene zeer vleiende lotapraak w i inu hg de tertckeriiig gaf van de jrnipaihie welke iu Kugeland lour de Fransche repuhhrk bistoud en de lioup uiile dat het verblijf ïiiu diu hier ChalleiueHjioour te Londen van langen lusr mocht zijn Xadat het adres der meili ig van 8l Jii nes Hall waarin ouk wordt opgekoiiiin trgiu de anuvalleu aan welke de heer Challeiuel Liicour bg ijue kuuist te Lauden blooisluiiil was vuorKelaca ii ini de beer Hugh M isuu lid van hit j lierliuis hel noord om nader op het wclwilleud kurakter dezir demonstratie te wyzeu Hy beturgdu iltu Fransuhen gezant nuniens de nijverhed eu den Hl ilui liaiiitti van Jiiiic sbire zgn dank tour de weliprekcudheid waarmede de heer Cliallemel Laoour uoiiel in Kii iluiid als ovur il elders de gruotc begiujileu v m hel vryhandclsslilsel urdedigd heeft De lieir Cliullenjcl Ltcoar verkla irde in zijn iiiitwuoril dat hg buileugeMouii gevuLlig was voorde bigkcn van welwillendheid elke meu au Fraukrgl la den persoon van zgn verlegeuwoorJiger br ioht en hg betuigde zgn dunk luiu de itapuiiitie ui naim v in de rdpubllkeiiische rigeering en v m d n president der llrpubliek Wat bet gedcukuekiu vuur den zoou van N ipuleou UI bctrefi behoefde hg UUffehjks in heriuner ng te brengen dat de Fiuu Bche regeering ziofa zorgvuldig van elke tussehenkomst hetzij door raadgevingen hetzij door verzoeken onthouden had Frankrijk had het plan om eeue heriuneriog te wijden aan de nagedachtenis van Lodewgk Napoleon nimmer ab eene beleedigiug voor de Fransche republiek b hou d Het zag daarin niets anders dan eehe oogenblikkelijke op wtlliug bij een treurige geijenrtpnis Vergun mij overige er bij Ie voegen zeide hij dat Frankrijk tbuus kalm en krachtig ouder zijne republikeiusche instellingen genoeg vertrouwen iu de toekomst heeft om mei geriiigschiiliiKg t jiuuuen nederzien op de verwachtingen van zekere pretendenten en hunne aanhangers Vervolgeus antwoordende op hetgeen hem meer persoonlijk betrof zeide hij dat men in hit openbare leveii de aanvallen en zelfs den laster met koelbloedigheid moeti weten te verdragen Hij voor zich kon altlitns We verzekering geven dat de kwaadwill ge aant kiagèn van eeuige geesldrijvrn in ge en enkel opziSt zijAe achting hadden verraiuilerd voor het Eiigelsche volk dat hem d igrigks nieuwe bewijzen van welwillendheid en voorkomendheid gaf Hij wees w ten slotte op dat Kugilsiid trolach mocht zgu op de bewijzen van alle pitriijeu bewezen aan deu heer Glgdstonr bij de ongesteldheid van dezen uitmnuteuden slaatsmaK N iar bij honpte zou men er Ouk spoedig in F rfikrgk toe komen dat politieke tegenstanders elkanders gevoelen eerbitdigilen eu verschil lau deukwijze niet langer in haat ontaardde Tut gouverneur der Kaapkulouie is in plaats van Barlle Frère beuoemd Hercules Ilobiusou thans gouverneur van Nieuw Z laud De Pali Mali wijst er on hoc het bislui J Aft gouverneur du KaapkoliMiK te vervangen dosr het lange uitstel zijn betel keiiis heeft verbr n On teru rueping had volgens gcnorind blad ptiia s moeleu hebben ouder omslnudighrden die hiin hadden geleekeiid als den bewerker vau een onslaalkuudigen onnoodigin 09rlog Sir Uartle Fièri s perjooulgke eigin chappen iniigeii hein voor zijne vrienden bewonilerenswaiirdig maken voor zyue landgenooteu Z 1I iiij altgil de be erker blijven van eeu der hulelykste oorlogen die Engeland ooit heeft getoerd Voor wie er tol heden toe twgf lei jnocht is nu alle onzekerheid opgeheven aangaande de verhouding der Belgische geestelijkheid tol dm H dtoel In de correspondentie eu 111 de oudethandtlmgeii lusschen hel Vatican eu hrt ministerie werd het iloor dit laatste wel eens vourgesteld alsof de bisschoppen iu hun virzet tegen de ondtrwijsivt t verder gingen d m de I ausilijke regeeriiig nuttig en uoodig oordeelde Kn ook door den k ir diiiaal Nina wird in hl t vorige ja ir nog verklaard diit de B li ische Bisschoppeu bij de tmpassiiig van het goede begiu sel niet vau overdrijving uareu vry te pleiten In een nieuwe biève van Paus Leo wordt lu anu de Beigi che Bisscboppi n dauk betuigd voor hunne flinlcc houding iu tivn sclioolstrijd getemperd door den geest tan bzadigdheid eu christelgke voorzichtigheid Ofschoon de volledige uilslag der volkstelling van 1880 in de Vereenigde Staleu nog niet btkeiid is zal de uitkoinat toch uiit aau de verw ichliiig vau sommigen biai I woorden Men had gesproken van 50 miilioen dooh waiirsohg idijk zal men 46 niillioin niet te biiven gnaa D tirinetrileriiig sedert 1860 zou dius 6 millioen bedragen waartun allein 3 millioen Irn getuige van de visllging van laiidvtrliuizers uit Kurdp i Ken van de gevolgen der vülkstelJiiig tan 1880 zal fene wgzigii g zijn van dcii griiiidslag der verti genwoordigin in het Congres Min birtkcut dat het zuiden tien verteginwoordigeie zal vtrliezin da ireu egeu sd het aantal zetels iu de Noordilijke Slatin met minaleus loaalf verineirderd worden Dize ijiigiug z il eerst hg de virkiiviiigen v m 1882 in werking Iredeutn waarschgnIgk ann de republikeinen ten goede kuiiien BINNENLAND GOUDA 1 Augustus 1860 Biguustigd door schoon weder had eergisteren htt tiveede gedeelte plaats de uitslag van het Ie ge deelte werd reeds in onsjvorignommer opgenomen ran den schleiwedstnjd uitgeschreven door de alhier gevestigde weerbaarheidsvereenigiug Burgerpliêhl en schutterijsoherpschulteravereeniging Willem Prin van Oranje Gedurende beide dagen heèrschte er op het met vlaggen versierde feestteirein eeu recht opgewekte stemming waartoe ook op den tweedendag de nette uitvoering van eeuige muziekslukkead or de stafmuziek van het 3e regiment huzarentiit s Hage ouder directie van den Heer I Eodca burg niet weinig bijdroeg De uitslag wa deu tweeden dag als volgt A KOBPSPBIJS Bokaal op zilveren toet uitgeloofd door de featvierende vereeuigingen behitald door Burgerpbcbl met 221 punten Het bataljoii schutterij behaalde 220 punten Het óê regiment infauterie 218 Het Midden zij ons Doel 207 De Prins van Oranje 18 Het kistje sigaren uitgeloofd aas den vaaodelschutter van het 4e regiment infanterie die de meetb punten behaalde werd behaalü door den sergeant Blum B Vereeniging Bükgebpucht Ie prgs Likeurstel met zilver gemonteerd uitgebafd dopr beide vereenigingen behaald door deo kommandaot vau Burgerplicht G H G dcLuge met 53 punten u 2e pr Voorsxtijmes en vork in étui nitgelooU door het eere Ud der beide vereeoigingea den Heer 1 M Noothoveu vau Goor behaald door den teentaris v iu jBurgerpücht deu lieer A lan Beed IlonUuJ met 49 p 3 pr Booklafel uitgeloofd door Burgerplieiit behaild Hoor het bestuurslid den Heer H vau iVg uganrdeu met 49 p 4e pr Twee bouquelilragers uitgeloofd door eenige leden van Burgerplicht behaald door hct bestuurslid den Heer 1 Kugelbregt met 48 p 6e pr Hauglamp aangeboden door deu komninidaut G H G de Liuge behaald door het lid J van Oorschot met 47 p j Ge pr Vischglas migeloofd door den ktpiieia koinmaudant der Willem Prius vau Oraujc D Luli us vag Goor behaald door het lid W J Ie Vrjoin met 47 p 7e pr A i8tasch uitgeloofd door eeniltii leien vau Burgerplicht behaald iloor het lid A Boönstn met 44 p 1 8e pr Twee Frisenleertromraeltje uitgeloofd iloir Burgcrpliüht behaald door het lid F X Hardijter met 44 p 9e pr IJ rreu Paraplniealandaard uitgeloofd door Burgerplicht behaald door het Ui G ma Aer Want met 44 p lOe pr Pariplnu itandaard van bois lurci nilgcloofd door eenige leden van Burgerplicht beha ild dour het lid J F Welter met 44 p 1 Ic pr Sigarendoos uitgeloofd door den Secretaris van Burgerplicht A van Beedl Dortland behaald door het lid C A Schouleu met 43 pi 12e pr Stel gunden Manchelkuoopeii uitgeloofd duur den heer W Begeer behaald door het lid 1 v m der Laar Dzo inet 43 punten 13u pr Tafeltje van boia duroi uitgeloofd door den hetr A Brinkman behaald donr het lid H Berlijn met 42 p 14e pr Lnciferslnnilaard uitgeloofd door den KapiteinIvommanilant der Willem Prins van Oranje I Lulius van Goor behaald door het lid Brunling met 40 p 16e pr Eierstel uilgeloofd doof renige leden van Burgerplicht behaald duor het bestnu lid 3 $ van Bimiacl met 89 punten 16e pr Twee Couverls aangeboden door het lid F X Hardijzer behaald door het lid W Sliedncht met 39 p 17e pr Hurlogiestandaard itgeloofd door het hesiunrslid J J van Bemmcl behaald door het lid 18e pr Jlajuloii Bloemdrngfr nitgeloofd door den GariimientKoramandunt behaiild door het lid D llielïeld niet 38 p 19e pr Japausolic Spiegel uitgeloofd door het