Goudsche Courant, vrijdag 13 augustus 1880

i lid A Boonstra behaald door het lid J W Boert met 8l p SOe pr £ ea fleaob Champagne uitgeloofd door het eerelid den heer O W Westerbaan behaald door het Ud J ïpekar Jzu met 37 p 21e pr Ifeu iestik Champagne uitgeloofd door het eerelic u hMr D W Weaterbaau behaald door het lid f Wall r met 36 p De prikei Nos 1 1 f eu 18 wareu eeoombioeelde praten door Burgerplicht behaatd C Vereeniging Willem Prins van Obanje Ie pr Zilreren Inktkoker met uurwerk uitgeloofd door 9 oillcieie der dd Sbhutterg behsild door d a deu 2e luiteiuat Stritaer Am met 19 p 2e pr Advokaalstel op plateau uitgeloofd door d rereeuigiag behaald door den schutter A Schouten met 49 p 3e pr Twee Boterrlootjes met zilver gemonteerd uitgeloofd door de vereeuigiug behaald door deu cmaot J C Brandt met 45 p 4é pr Vauwstoe uilgeloofti door eenig leden der véfeeo giug behaald door deu len luitenant dïaitiint P Goedewaagen Tin met 46 p ee pr Plaleuu met tilver uitgeloofd door den HMr a Priuoe behaald door den ser eaut 1 Jagei mét 46 p Ce pr Twee damesporttetten in lyst uileeloofd oor deu kapileia kommaudaul D Lulius vau Ooor Jbekaald door den sohuiier F A Neijssel met 46 p 3 e pr Hanglamp uitgeloofd door de vereeniging behaald door deu len futtrnant C Witte vaa de Velde met 46 p 8e pr Stel goudeo mauohetknoopen uitgeloofd 4 or déu fuogeerendeu kommaudaot der dd sohutterg A Norttef behaald door cfeUi schutter Louia Welter met 44 fi e pt Koperen faftrometer uitgeloofd door den twtiem A van Seedt Uortland behaald door den mimicuil C Groeneoditl met 44 p lOe fit Zilveren serrétband aitgeloofd door deu ka teio k i mandant D Lulius van Ooor behaald door 4eu aergeant miyöor L Ti Welter met 44 p lie r Cuoifer lal rd met zilver uitgeloofd dobr deu Heer O O ie Yooijs behaald door den Migeaut I vau Sohaik met 44 p 12e pr Kaaactolp uitgeloofd door den Heer A Dam behaald door den lergeaut G Overeynder Jr met 43 ip 3é pr Dejeauec uitgeloofd dooreenige leden derrelWigiug behaitd door J A Eietveld met 43 p CauBolatirprya Kristallen inktkoker nitgelooM door lefl kapittiu kommandaut D Lulius van Goor behidld door den korporaal C Vermeulen met 41 p He fryien H 6 9 11 en 12 waren geoombioeeiile preien door de vereeniging Wtllem Prins Yail Oranje bohauld r persoon die de vorige week alhier is aaugehóaden als verdacht van oplichting d or zich in het tiaiei de Zalm goederen op beziens te laten belorgti dia goederen bij elkander te pakken en la bevugen in de waeh kamer van het Station van den Spoorweg ui uiet vervolgd worden daar zulks uiet als oplichting wordt beacbouwd Dea winkdien wordt dus alle mogetgke roorzichtig d aanbetoiea met bet geveu van gaedcnn op baieus un hea whikeude personeu VBEGADEÏUNG taN du GBMBBNTEBAAD Vrgdag den 13 Augustus 1880 des namidd ga ten nie ten einde te behandelen Hel vrorstel betrekkelijk de ophefSog der roorbereideode kUase aan de Burgeravondsobool Vaat te stellen Eene voordracht ter benoeming van drie leden in het College vaU Zettert Se rekening der gemeeute Waddinxveen over 1879 wijst eene uitgaaf aan van ƒ 25 081 661 Bt inkoraaten bedroegen ƒ 25 705 51 waaronder ƒ 7131 aan hoofdelqken omslag De kosten voor het onderwga beliepen na aftrek van 762 80 sohoolgeldai f 7280 48 Bg de verkiezing voor een raadslid te Beeuwgk WMdea Bitgebracht 83 at welke verdeeld waren ala Totat L Kompier 36 0 Dogterom 30 P Scheer 16 A van Bm 1 soodat een herstemming moet plaats hebben toaachen de hh L Kompier eu O Dogterom Ifi de Itembua vond men een btieQe vau den TOlfpënden inbond Het stemmen is een moeilyk iets Men weet voor wien men stemt aoms uiets Bg d uitkomst goedig maar meest dom t Geloof doet hierin ook geen goed Maar stem vrg uit die denkt van goed Ik stem roor Otto Dogterom Z M heeft aan D Bakker op verzoek eervol ontslag Terleend als burgemeester der gemeente Botkoop Men tchrgft uit Zevenhuizen De algeme i 9 ji jj vin 4t tè velde t ii de gewaaseu in dew gemeente en de omitrekën kan gunstig genoemd worden en doet een goeden oogst verwapht u Aadvaakelgk hadden de gtwaaaen in het vooi ar veal te lijden van de nachlioraten en de aanh ttdei e koude eu droge weersgesteldheid zoodat rlfs n lukien gerre d werd do ih de geTolgde regen en Karmie veroonaakleu de meest gewenschte verandeiing Ten gevolge Tan den buitengewoon strengen winter it Teel koolzaad in het voorji r moeten worden uitgeploagd Het overgebleTenc dat niet veel beloofde 1 waarschguigk nog een goed beschot opleveren De tarwe staat goed te velde en doet mat grond een goeden oogst verwachten De Eaver ataat orer het algemeen teer goed h cf en daar zelfs uitstekend te Tride Hoewel de gerst niet veel deed verwachten zal dit gewas zeer waarsohijnlgk nog een middelmatig resultaat opleveren In deze streken wordt rogge niet veel geteeld Voor zoover is kunnen worden nagegaan ata it het gewas tamelijk wel Van de ooonen Ifan hetzelfde als van de buTefworden gemeld Zij hebbeu weinig of niet van deluis geleden Ofschoon hier en daar Tan de naclilTorsteu n al geleden hebbende laat bet gewas er erwten zich toch goed aanzien Het vlas is algemeen goed geslaagd Be opbrengst Tau de anrdappelcn is rrij goed De smaiüc uitmuntend Hier en daar Tertoont zich d zoo eni mde aardappelziekte Ten gerolge Tan de aanhoudende droogte is de opbrengst v ii de Ic snede van het hooi middelmatig geweest De qualiteit echter is goed Omtrent het gew in den polder Prins Alexander dient afzonderlgk vermeld te worden dat dit Tooruaiuelijk teu geTolge Tan de weersgesteldheid in het Toorjiuir zioh orer t algemeen slecht lieti aanzien doch nu de omstandigheden in aanmerkiuginemende zal een gedeelte dier landen waarschgnlylJ nog iets meer dan een middelmatigen oogst oplereren Op enkele uitzonderingen na is de hooibouw in de Alblasscrwaard afj eloopen Betrekkclgk is er Trg goed en dengdelgk hooi gewonnen en bg menigeen is de Terwachting OTertroffen Jfen is thana begonnen met het plukken Tan den gellinghennep Ook deze Talt medeWi naar men liieent zal het lint Tan Tuldoende hoedanigheid zgn De meeste Troege soorten van aardappelen zijn thans gerooid eu orer het algemeen was de opbrengst reel beter dan het Toorgnaude jaar Ofschoon in de late soorten de bekende ziekte wordt waargenomen zoo zal bij eenig droog weer daarvan weinig nadeel worden ondervonden De prgs is van 3 60 tot 4 60 per hectol Te Rotterdam zgn yaii liberale zgde reeds drie verschillende candidaten gesteld Mgemte Belang stelde deu heer M L van Deventer te s Hage BoUerdam mr A J Koest officier van justitie te Botterdam Orde mj O van Eees oudminister van koloniën Bij de inlgving ran miliciens Ueek dat in de jaren 1872 tot 1876 gemiddeld in Nederland ruim 86 j pCt der jongelieden konden lezen en schryven ruiiU 3 pCt konden lezen noch schrijven en een kleine fractie van l u pCt kon enkel lezen Die verhouding moet verbeteren en gelukkig is dit reeds werkelgk het geval want twintig jaren vroeger waren deze cgfere nog 76 23 en 2 derhalve 10 pCt vooruitgang Hoe het in de verschillende provinciën is gesteld blijkt uit no 12 der Graphische Statistiek van het N o d D in Noord Brabant konden slechts eveu 70 pCt lezen en schrijven in NoordHollend ruim 91 pCt daartusschen liggen de overige provinciën De volgorde is Noord en Zuid Holland Friesland Groningen eu Drente Utrecht Gelderland en Oïerysel Limburg Zeeland NoordBrabant In de Krimpenerwaard begint zich weder de varkenziekte te Tertoonen De afloop is meestal doodelgk De synode der Ned herrormde kerk heeft het volgende Toorslel rerworpen van de classicale vergadering Tan Dordrecht De synode stelle de binneolandsche studenten niet achter bg hen die hunne studiën in het buitenland volbrachten maar erkenne ook getuigschriften ran studie Tolbraoht aan andere iurichtingeu ran hooger onderwgs dan aan de ryks ttnÏTersiteiteu mits ook door hen die zich aanmelden bewyzen Tan goed gedrag worden overgelegd De Comsnissie benoemd ter zake het verslag omtrent de kerspelrorming bestaande uit de hh Goossens van der Hoeve Westrik Brpna en van Lakerreld adviseert het Toorloopig aangenomen I reglement rati te stellen evenwel met die uitbreiding dat kerspelvorming in alle gemeenten mogelijk worde Met leedwezen vernam de vergadering dat wegens de vele behoeften ran s rijks schatkist Toortaan uit die sohatkiat de gewoae jaarlgkscha toelage Toor noodigdeode kericen en personen niet meer zou knoneu reratrekt worden De toepassing der wetten ugel nde het reeartsenijkundig staatstoezicht en de daarmede in verband staande koiiiiiklyke besluiten ook op het spoeliugdistrict iu Zuid Holland bigkt al meer en meer hoogst gunstige resultaten op te leveren Buiten het afgesloten spoelingdiithoi kwam in de laatste zeven weken geen enkel geval van longziekte onder bet rundvee voor Binneu den afgesloten kring is die ziekte zoi zeer afnemende dat te Delfs aren iu geen twee maaudeu en te Ovrrsohie In geen v f weken gevaUen zijn voorgekamen lerwgl ia de jongst veriaapen week in het gebeele apoelingdistriot geen enkel geval is waargenomen zijnde een gedurende de laatste veertig jaren aldaar ongekende toestand Men verzekert dat de bevalling van H ajf de koningin omstieekt den 20 deter te gemoet wordt geiien De koning doet tegenwoordig dagelyks met zgne gemalin een kleinen rit in een gesloten r gtuig Daar er in of bij Den Haag geen forten met in batterg gestelde kanonnen zijn ea er niettemin bg de geboorte van het Koningskind geschoten dient te word n alsof er wel zulke rersterkte plaatsen aanwe zig waren zijn er Tier kanonnen in de Maliebaan Toor het saluut gereed gezet Ean extra wacht van ariilleristen aan de Botohbrug zal te bedienen Vier stukken voor 101 schoten ianirtveel t Is te hopen dat er geen ongelukken mede gebeuren wat indien de kanonnen door het schieten hert wo den wel eent voorkomt Bg t afdeeliifgaouderzael in de Tweede Kamer van het ontwerp tot partieele wgzigiiig dar wei op het hooger onderwgs collegegelde onixpon zich eene g edachtwisseliiig over de wtiking der wet van 1870 in t aUemeen Volgen Tencheidfnc Ird n beantwoordde die wet geenszins aan t doel en wel T rre Tan aan t unirersiiair onderwijs een hooge vlucht te geven deed zg den tociwnd acht rutgaan en had zg de veelzgdige beoefening der wetenschap eer belemmerd dan bevorderd De oiiguustiiie werking der wel blgkt onrai keiibiiar oak ten aanzien der thans in aanmerking kamende art 63 67 U trekkelgk de college gelden waaromtrent veel ta idealistische voorstellingen zgn geraaukt en waaraan vele ongelegenheden verbonden waren Nog nadere bezwaren met l oog op de goede Tormiiig der atudeerende jongeliugselinp werden bijgebracht Door vele leden werd dan ook de overtuiging uitgetbrol eu dat t eeuige afdoend middel om rae opjicl t tol t geven en vol en der aoademische lessen tot een hsleren toettniid te girnkei iu een terugkeer lot t stelsel van t organiek b sluit van 1816 omtrent de collegegelden gilegen was waardoor l geldelijk belang der hooglecrareu weder by t bezoek der colleges betrokken werd en de daar gegeven lessen getrouwer zouden worden ger jjgd Een aantal andere leden kwam met nadruk daartegen op Doch ook Toor zoover men zioh meer op i standpunt der regeeiiiig plaatste vond de wet bg vele leden eriisiige bestrijding als hebbende te zeer eene fisoale strekking voorul wat betreft t nieuwe art 85 feeldboele alsook l streng vasthoudnn aan de som van ƒ 200 jaarlgks voor t Tolgen der l tsen Die som was te hoog en t jaarlgks storten er ranvooreen deel der studenten te betwareud Andere leden stemden eeu en ander geenszins toe Sommigen gavin andere h ilpmiddelen aan de hand In de week van 1 tot en met 7 Augustus zgn in de gemeenten Koozcndanl en Nispen aangegeTrn als aangetast door pokken 5 personen en OTcrleden aan de ziekte 2 personen De afdeeling Kolterdam Sohiadntii en omstreken van de Hul andsche Maatschappij T n Landbouw en de afd Rotterdam Tan de Ned Maatsohappg roor Tuinbouw en Plauteiikuiide zullen te Hotterdam van 4 tot en met 7 September a s een tentoousiclliiig houden van zuivel planten en bloemen Den 7ii September zal mede Ie Ralterilum een harddravery gehouden worden door paarden van zessen klaar onder den man om een prys vau 5U0 eu een premie van ƒ 300 Volgens in de Leidselie Cl gedane raededeeling zullen de feestelijkheden door de afdeeling Leiden en Omstreken der Hollandsche Maatschappy vau Landbouw tydens de tentoonstelling aldaar te geven bestaan in eeu vauxhal ito de stadsgehoorzaal op Donderdag 23 September des avonds ten 8 ure aan te bieden aati heeren af evhardigden der verschillende afdeelingen eu op Zaterdag daaraanTolgende des avonds ten 7 ure op Zomerzorg ha rmoniecottoert Tén de kapel der grenadiers en jagers te sH ge met illuminatie ran den tuiu en daarqa MD vuurwerk Op het tenloaottellingstarreia wotden aagelgks muiiekBi voeringen gegeven Leden der Maatschappij zullen op ds feestavonden toegang hebben met ééne dame voor meerdere zal 50 cents per persoon moeten worden betaald Vreemdelingen buiten den kring der afdeeling woauachtlg kannen tegeu betaling van een Olden door het bèitiiuc worden geïntroduceerd Dinsdag en WoeBidpg werd te Amsterdam de 95e algemeene Tergadering gehouden van afgeTaardigden der departementen ran de Maatschappij Tot mI nm l Algemeen Er waren 283 departementen Tertsenwoordigd tegen 276 in t Torige jaar De Toonitter de heer M K Perk hield een nitToerige rede ten betooge dat de regeeringen van den staat Tan de prorincie Noord Holland en vau de gemeente Amttardam zedelgk Terplioht waren de TomtelKkuol aldaar krachtig te ondersteunen aangezien zij zonder dien steun geraar loopt te zullen worden opgegeren Hierna werd het jaarrerstag uitgebracht dat aldus aanring Het afgeloopen jaar n ag Toor den bloei der maatschappy inzonderheid wat den aanwas ran baar leden betreft onder de Truohtbare worden gerangschikt daar de kring Tan belangstellenden uch weder uiet onbelangrijk heeft uitgebreid Het ledeuliil Tcrmecrderde Tan 17 469 tot 17 653 O ider de 6 niruwe opgerichte departementen behooren in onze proTincie Zwartewaal Manster eu s Gravesande Er zgn thans 334 afdeelingen De finanoieele toestand der maatschappij mag over tgeheel vrij gunstig genoemd worden Het kapitaal heelt geen vermindering ondergaan terwgl van de tijdelijk in kas aanwezige gelden bOOO die tiju overgehouden gevoegd zgn bg het kapitaal ia prolongatie Andermaal werd Tan eeu onbekende een gift Tan 4U00 octTongen De werkzaamheden door de Maatschappij in t afgrbapen jaar verricht waaronder op den voorgrond trad de aanbieding van het adres aan de regeering tot bet nemen van maatregelen legen bel misbruik vanttirken drank onderteekeud door 48 654 maiinelyke en vrouwelgke ingezetenen zgn voor t meerendeel aan onze lezers bekend Het verslag eindigt met den wenseh dat het vooruitzicht op verpteerdering van werkzaamheden zg liet ook Taak fu eene andere richting dan de Maatschappy by hareu aauTang heeft beoogd niet ij een reden vaii rerflauwing maar reelcer een apooralag om met Terdubbelde krachtinspanuiog werkzaam Ie zgn updat Nieuweiihuizrn s stichting getrouw aan haar roemrol verleden is alles wal tg tot haiir gebied Na hel rrrslag Tan de financieele commissie kwamen iu behandeling de punten Voorstel Tan het hoofdbestuur om bet raste fonds der Mg op het Grootboek met 4000 zgndeweder een gift Tuii een onbekende dit jaar ingekomen te Trrgrooten Bg acokimatie goedgekeurd Voorstel van hel hoofdb om door middelvan de dep te onderzoeken hoe hel met het drii kwa er hier Ie lande gesteld is eu waar dit noodig mocht zgn middelen lot verbetering a in te wgzcn Gewgzigd gordgekcuri zoadul het ffut geen commifisie benoemd maar bg de regceriug nangedrougen wordt op verbetering van hel drinkwater Voorstel van het hootdbesluur om de wensehelgkheid van een Algemeen Ned Pensioenfondsuit te spreken en machtiging voor hel hoofdb om een geeommitteerde lan te wijzen die met het gecommitteerden van de Mtj t b v Nyüerheid de Vereen t b v Fabriekt en Handmerkiiyterheid en het l erklKdeneerbond de ontirerp sialutcn nader Ie oTirwrgeu en daarna al of niet een deAnitieveii commissaris te benoemen Aaugeuomen doch in dien zin gewgzigd dat op eene Tolgende algemeene vergadering over de fliiancieele gevolgen beslist zjI nuriien Voorstel van het hoofdb om met de Mij i opv 0 Kezen in H Hutngezin de toezegging vansubsidie van 1000 te verlengen ats de za ik op 31Dec 1881 tot stand gebracht is Aangenomen Voorstel von het hoofdbestuur om ƒ 1000 jsarlijki op de begrooting Ie brengen ten einde die departementen te ondersteunen die onder de leervakken van het lager onderwgs de oefening vande hand tot het verrichten van nuttigen arbeid wenschen te bevorderen Aangenoinrii doch met detoevoeging dut bovendien ƒ 100 1 zal worden toegekend als toelage voor onderwijzers in bedoeld leervak Voorstel van het hoofdb om met de Mg l t € Nijwrhtid en de fereen t h e fabritks en liandaerknijverheid in overleg Ie treden omtrent de middelen tot bevordering van het kunat industrieelonderwgs Aangenomen eu daarbg ƒ 100 loegestn iu voor de opriohliug eener modelambaclits tcekensohool te Amsterdam Voorstel van het dep Veendam om zich tot de regeeriug te wenden met verzoek van rgkswege zeeTaartscholen op te richten daar waar behoefte aan dat onderwijs is Aangenomen Voorstel ran het dep Leeuwarden om 4000 beschikbaar Ie stellen Toor een werkje tegen de kwakzalverg met geneeamiddelen Verworpen Voorstel van bet dep Harlingen om gedurende vijf achtereenvolgende jaren ƒ 1500 beschikbaar te stellen voor de opleiding Tan geschikte ziekenrerplegers eu rerpleegstert Verworpen Voorstel Tan bet dep Kolterdam om door de uitgifte Tan kleine zeachriftett de opkomst bij rolksToorlezingen te beTorderen eu door eeu eTentneel uadeeligsaldo 500 jaarlgks uit te trekken Aangenomen Voorstel ran het dep Zwolle om de algemeene vergadering om de 2 jaren te houden Onder luidluchtige toejuiching verworpen De vergadering werd daarna gesloten Maandag werd te Amsterdam de uarlijksche algemeene vergadering gehouden van € t Maatschappij tot opvoeding van Weezen in bet Huisgazin beschermvrouwe H M Emma koningin der ederlandeu Uit het zetde jaarverslag uitgebrachj door den heer M W Solieltema Gin direcleur secrataris blgkt dat de prins vau Oranje zgu jaarlijkschl gift heeft verdubbeld dat prinses Marianne eu prrus Frederik van hunne belangstelling door giften deden blijken t Nut schonk lÖOO vooreen Doorgangshuis midden in het land dal thans nog te Dückuui is gevestigd moaf 15 October e k naar dru Saudberg bij Amersfoort wordt verplaatst Sedert de oprichting werden er 63 kinderen roor langeren of kortereu Igd in opf enoiaen eo in het zesde jaar der Maatschappy vertoefden er 23 De Maatschappij plaatst de kinderen naar gelang hunner goilsdienstige gezindheid in gezin a urn die denzelfden godsdienst belydeu ja zg acht zich verpliQht de oudertoheidene riohlingen en kerkgeuootschdppen op Proteslantsch gebied iu bit oog te houden Het aantal leden is geklommen ran 366 tot 461 dat der begunstigers ran 261 tot 275 Hierbg komen 566 leden en begunstigers der plaatselyke cuinitét zoodat de Maatsohappg ruim 1300 oontribuanlen telt Verscheidene daarvan betalen meer dan de jaarlgksohc contribalie die ƒ 5 bedraagt Het aantal comitéa bedraagt tien Dal te Kalium is outbouden te Hoogwoude ia er een opgericht Iu 1879 80 waren 114 weijjeo aan de zorgen der Maatschappy to rerlrouwd nl 71 Hervormden 29 Kstboliekvn 6 Luthcrsohe A jtaëUeten Voor 38 Werd door voogden voor 45 door voogdgcn burgerlykc en kerkelijke annbestuien voor 31 duor deu Suutl hulp gevraagd 14 zijn geplaatst Ie Dokkuin 14 iu en niibij Nijmegen 19 te Oo lerb ck en Ariiheiii 11 te Kcrbeek eu Jtrummen 7 te Neeile 8 te Amsterdam 4 te Leeuwarden 3 te Ruttenlain 2 Ie Asseu en de overigen op andere plaa sen Zj worden voor verschillende bcoepen eu bedrijven opgeleid o a zijn er zgu aan een ambucltlscbool te Amsterdam een is op een H B S en een aan een Itgkskweekschool Voorla wordt iu hel verslag nag meMitiir gnn iakt van een gift der b acherinvrouwe eeu bijdrage van 1323 door bijdragen uit Arnhem en n vau ƒ 1000 uil de kas der Miiatschappij vour VVeezenvcrpleging Over het geheel moet ile plic ilsbetrachtiug en de zorg der pleegouders worden oéruemd De heer Alex Daniels penningmeester deelde mede dot in 1879 SO atiu erpleeggeld ruim ƒ JUOO werd uitbetaald waarvan het grootste gedeelte van van liobameu of den Staal werd terug ontvangen De Maatschappy zelve droeg daarvan f 220 1 zij stelt zioh dan ook voornamelgk len doil te zgn bemiddelaarster voor de plaatsing van weezen niet ver pleegster Oiiivangin werd van leden eu begnnetiI gers ƒ 2700 dit ja ir zid dit loopen tol ƒ 3100 Èr is een nadeelig saldo daar vele giften werden bestemd I voor het fouilt voor het iloorgangshnis Kit fonds bed raagd ƒ 10 000 l zal met ƒ 6Ü0Ü dit jaar vermoedelijk wprdcu vermeerderd Het geheele nadeelig s ddo bedraagt ƒ 1100 dat men in dil jaar hoopt in te halen Het fonds voor het doorg ingshuls is reutegerend belegd Toezeggingen zijn gedaan om door vrijwillige bedragen dil foudszuo te vorgrooten dat de kosleu van liet doorganKsliuis er wellicht gel eel door zullen worden gevonden Tol lid ran hel bestuur werd herkozen dr B J Tideinan In het Zondagsblad verdedigt mr L G Grceve kaïiloiireeliter te s Gravtuhage de stelling dal hel onvoorwaardelgk stralleu van openbare dronkenschap afkeuring verdient OiigelwijTeld is deze geachte kantonrechter die jaarlgks eeuige honderden zoo mannen als vrouweu wegens opeubare dronkenschap veruorileell volkomen bevoegd om over de werking van zoodanige strafbepalingen te oordeelen en verdteiit zgn advies ook waar men met hem van gevoelen verschilt ernstige overweging Mr ireeve wil den dronkaard alleen gestraft hebbeu indien hg II loor zgn dronkenschap de orde verstoort of de algemeene ergeruia opwekt Maar tegen dergelijke dronkaards weuscht hij dan eeu straf bedreigd te zien lang genoeg om te kunnen overwegen eu in te deuken aan wat gevaat men zich en de Zijnen blootstelt een siraf die door haar geslreug heid de mogelijkheid openbaart dal het bij de eerste bestraffing zal bigveo Ook wenscbt hij streng straf i tegeu de z g Maandag houders die zich beachonken hoe gering ook op straat rertoonen De erraring heeft hem geleerd dat het kwaad ran Maandagbouden meer en meer toeneemt en daarom ernatig tegen gegaan behoort te warden Zaterdag middag omstreeks 12 uren had aan den Hoek ran Ossenisse een treurig ongeral plaats Een Belgische centreboard genaamd Monitor en bemand met twee Belgische jongelieden uit den beschaafden stand wier namen de rerslaggever verzwijgt opdat dit bericht niet ontgdig ter kennis kome ran hun naaste betrekkingen raakte op de zandbank bq een felle briea nil het westen Binnen weinig oogenblikken stampte het scheepje dermate en raakte het zoo rol water dal de twee oprarenden het moesten verlateiK De jongste ongeveer 16 jaren oud een goed zwemmer gaf aan zijn rriend die 20 jaren oud was de reddingboei daar deze niet kon zwemmen De eerste ia met Teel moeite aan deu wal geraakt na ongeveer 20d meter door stroom en branding gezwommen te hebben De oudste is meer dan waarschijnlgk verdronken daar zijn makker hem niet meer heeft gezien De geredde is te Ossenisse van een broek Toorziea en daarna hierheen geloopen waar hij door deu heer P A Adriaaosens liefderijk is ontrangeu ea rerzorgd De rermoedelgk rerdronkene woonde te Bnusel eu heeft nog eene moeder en grootmoeder aan wi alleen bekend was dal hij iu ons land roor zijn pleizier reisde Arme Trouwen Wijl beide jongelieden onberaren waren moet dit ongeral aan jeugdige zorgeloosheid geweten at den De centreboard kwam ran Ostende en was zeilend naar Antwerpen Laatste Berichten Simla 11 Augustus Het garnizoen ran Kandahar had verscheidene schermutselingen met de bewoners der omliggende dorpen doch sloeg deft Tg ind telkens af AbdurRahman zou heden eene samenkomst hebben met generaal Stewart te Sherpoer bij Kaboel waarna Stewart onmiddellijk inel het leger naar Goendamar trekken zou Iscbl 11 Aug Keizer WUhelm heeft in de keizerlgke rilla het middagmaal gebruikt en is daarop door den Oostenrijkschen keizer vergezeld naar het spoorwegstation gereden waar de beide keizers op hartelijke wgze lan elkaar afscheid namen In den rooriniddag had keizer Wilhelm van den Oostenrijkschen keizer een bezoek outraugen dat een half uur duurde I rijs 11 Aug Heden arond is de president der rt publiek alhier teruggekeerd MARKTBERICHTEN Goudi 12 Augustus 1880 £ ij zeer kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 10 25 a ƒ 11 Mindere 9 50 10 Rogge puike 8 l f 8 40 Mindere ƒ 7 50 a 7 75 Voer ƒ 6 76 a ƒ 7 25 lerst pmke ƒ 7 a ƒ 7 80 Mindere ƒ 6 26 a ƒ 6 75 Haver zware ƒ 4 25 a 6 Lichte ƒ 3 40 a ƒ 4 De veemarkt met weinig aanvoer hoewel de prgzen hoog waren was de handel echter teer lusteloos vette schapen vlug magere schapen traag varkens voor Londen van 22 a 26 cl per half kilo magere varkens en biggen door overvoerde markt was de handel traag Aangevoerd 95 partijen kaas Ie qualiteit Tia ƒ 33 i ƒ 36 2do qualiteit van ƒ 28 a ƒ 32 ioeboler ƒ 1 45 a 1 60 Wciboter ƒ 1 15 a ƒ 1 30 M 18 Augustus GI OOTE KAASMARKT Burgerlijke Staad Oouda GKBOREN 9 Aug Gijsbertni ooders P vm Duni en J M Piek Jotianna Cornetii üuJvrs C vSn Lteawea n M J AD Gastel 11 Koiidewgn ouders F H van Leeuwen en T van WingeHea Job Johannra ondera J omit en M va der Wetjden OVI RLBDEN 9 Ang i I nwcrenburg 3 m C H de Doe 60 j W Simt 3 m 9 O van Vliet 12 d 10 W T I eotera 1 ra 11 J Slraver liuistr aa P Ham M GEUljVM 11 Aog L Terloow en G van Bgk C Mauwcnk en A C Maue K M de ürugn eu £ Blonk