Goudsche Courant, zondag 15 augustus 1880

Zondag 15 Augustus 1880 N 2492 VAN Opjyerigft in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN niLLIOEN GEDEN v igcr rne ri Directeur Jlir Mr C HAUTSEiV Jbsz j Tweede Directeur Mr J P PORTIEUfi Kantoor Reguliersdwarsstraat hg het Koningsplein X 12 DOOBLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OP ZONDER HERVERZEKERING VAN BETAALDE PREMIEN OF STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN GE ERAAL AGENT DE HEER T DRAIJER TE SGRAVE HAGE BEEREIRACHT 5 Correspondenten in de Provincie ZuidHolland Te Oouda de Heer W J Fortuijn Droogleever Notaris GOUDSCHE COURANT Nieuws eo Advertentieblad voor Gonda eo Omstreken Heeren de Knnter Veegens Heer Mr C E Overgaauw Pennis H Vriesendorp Heeren C de Gjjselaar Co Heer P J Landrg Heeren Lezwijn Eigeman Heer R W Haentjens Dekker Burgemeester Heeren Jan van der Hoop Zoon P Loopuijt Co Heer Paulus Kikkert G Groeneveld H on Bolkem to C C Arli C on V ingcrden ei K Zaal Bargerlgke Staail van onderstaande gemeenten van 5 tot 12 Aug 1380 Oouderak GEBOREN Gcrril Pieter ouiiiri O J H de Vries en G Ooms Janoa Maria ouders W Donker eu P C van Brk OV£KIJSOEN H Kalkmaa i m Stolwijk nEUOKKNi Ernst ouders J Moleuaar oo G Amersfoort OVtUUlDBN N Uogeri 18 J A Donk j Haastrecht GEBOREM Dirk ouders G Verkerk en D Linirernk OVERLEDEN C Steehouwer 8 m Vlist ONDERTROUWD P an den Berg eu A den Toom Heeuwijk GEBOREN Curiielis Joltauues under A Grootenbocr eo 1 C Uoru Jacubu ouders L fuu der Wludeu eu S van tlufwegen Waddinxvecn GEHOREN Jacobs oudirs A au Gulik en J Suppers Theodorus ouders T Zoethootmasr en C Houtman Adrianus ouders A van Ijeeoweii eu M Hoogenduorn Francais ouders i H lan Jer Torren en F S A au Lange Juliauna en Cornelia oudeïs C Sevenhuven en A Verbeg Pieter ouders L van klaveren en C Boer Anna ouders D L de Siinijer en A Huogenboum OveKLEBBN C de boer 3 ni J lookheid 74 j 6 ithoveB S m ONuERt KOUWU K Veraieulem en G Bavensteijn Zevenhuizen GCBOKCN Msarlje ouders T Wiegman en A de Jung UV1CBLEDEN C Vat 3 w E d Vrij 1 n ÖNDbUI BUUWDi T Kerl boven eu A Zevenhuizen i$kBV£RT£NTI£N 3£ tó56€rafc W i ï 5 SÏ£i 6®S dfiË 40 JARIOB gï m DIBK TAN GALEN EN DIRKJE VAN VLIET Hunne dankbare Kinderen en Behuwdkinderen GoudcL 12 Aüg 1880 f 40 JA RiaË 0 ECHTVEREENIGING il W G SOETER fSi M A ABELS Il Gouda 12 Augugtus lt80 jM Hunne dankbare Kinderen j Heden overleed tot onje diepe droefheid onze jongste Zoon WILHELMUiS THEODOB6S M PEETERS Jz A M PEETERS VAN VuOilEN Oouda 10 Angustas 1880 Den 9a Augustus overleed te Kleef mgne geliefde Echtgenoote JOHANJSA WILHELMINA KOOBEVAAR A VAN UVEN Gouda 12 Au gustus 1880 Den 9 dezer overleed te Cleve tot onze diepe droefheid onze geliefde Dochter en Zuster JOHANNA WILHELMINA Echtgenoote van den Heer A van Uven in den ouderdom van 28 jaren Wed A KOOREVAAR HCUSEU J S KOOREVAAB O A KOOREVAAR Gouda 12 Augustus 1880 BÈRGMANN S ZOMESSFBOETM ZEEF Tot volkomene verwijdering der ZOMEBSPRüETEN alleen veiknjgbaar per stuk a 45 Cents bij L S JHENK Hoogstraat Srielle Delft Dordrecht Gorinchetn t Gravenhage Leiden Oudetmter Rotterdam Schiedam Vlaardingen Woerden Hotterdamsclie Kermis VERTREK van Gouda met de RADERSTOOMBOOT DE IJSSEL op ZATERDAG 14 AÜG aanstaande s morgens 7 en s middags ten 12 ure ZONDAG 15 AUG s morgens van Oouda ten half zeven En van Rotterdam s namiddags ten 5 Ure Db DIBECTIE Ter OPLEiaiNG in een BANKET en KÜEKBAKKEBIJ alhier wordt gevraagd een alsmede een 2c BEDIEXDE Adres met franco brieven onder No 477 bjj den Uitgever dezer Courant Tegen November GEVBAAGD een Flinke KËUIiEi MEIU P ï die tevens Huiswerk wil verrichten loon 85 Gulden buiten de wasoh Zich te adresseeren onder de letters A Z Hulppostkantoor te Moordrecht bjj Oouda 1000 Gulden In een bloeiende ZAAK wordt bovengenoemde Som l ER LEEN gevraagd tegen nader overeen te komen Couditiëu Een soiled Pand als Borgstelling Brieven onder No 478 by den Uitgever dezer Courant Rotterdam Gedurende de ItOTTERÜAMSCHE KEItMIH tot en met 18 AUGUSTUS 1880 Groote Soiree Directie T BÜBIBRI Optreden van DE BEROEMDSTE ARTISTEN lederen avond tegen 10 uiv groote luchtgymnastlek door negen personen tegen 12 uur groote Pantomime door 30 a 40 personen Aanvang 8 ure Entree DONDERDAG 12 ZATERDAG 14 en ZONDAG 15 AUGUSTUS 99 Cents de andere dagen 49 Cents Ncdcriandsi lie RliIJiispoorwfg ZOMERDIEJVST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTEBDA M AKyHE H n ÜTKECHT nanr KOTTEKDAM s H AGE en HCI1I VENI V EN Van Amsterdak 6 30 8 10 9 30 11 25 J260 8 B 8 S0 9 66 I Aenhem 6 6B 8 60 10 36 1 30 1 60 5 25 7 S5 Utbkcht 7 8 26 10 17 11 40 1 15 2 38 3 3 f 6 30 9 10 0 1 i Harmeien 7 22 8 4 12 3 1 36 3 55 9 36 10 35 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudfwatcr 7 3 1 55 4 8 9 62 Aankumst 7 60 9 10 10 48 18 28 2 16 3 3 69 4 26 7 10 6 10 68 N VAK Moordrecht 7 63 2 18 10 12 Nicuxerkerlc 7 53 2 18 4 28 10 12 Ciipclle 7 63 2 18 10 12 KoiTEKDAM 7 53 8 36 9 18 10 30 12 31 18 4 54 28 6 57 111 12 II 4 Zeïojihuizcn Moercapdlf 7 60 2 21 4 31 10 9 ZoilermeerZe waaril 7 66 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 s OuAVENiiAGE 7 56 9 13 10 62 12 31 2 21 34 4 2 4 31 7 4 10 9 11 1 Soheveningen 7 B6 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 74 10 9 Van BOTTEllDAM SCHEVEXLViJENeu s IIAOE naar AMSTEIIDAM ÜTKECHÏ eu IKNHEM Van EoTTEttDAM 6 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 4 11 60 2 3 20 4 0 6 30 6 60 8 30 9 30 CiipcUe 6 41 10 60 2 9 7 Niiuwerterk 6 49 10 67 2 16 7 8 8 43 Moorilrecln 6 67 114 2 23 7 16 Aaiikoiust 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 35 3 40 4 52 5 50 7 28 8 66 9 63 Soheveiiingeii 7 7 30 8 5 9 40 10 11 16 1 20 2 36 3 45 6 6 7 4 5 9 s Gbavixhaoe 6 25 7 30 8 8 36 10 10 10 30 11 45 1 50 3 S 4 15 6 35 8 15 9 80 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 8 23 ZoctiiriricirZi ijwaarii 45 10 50 2 10 5 8 38 ZeveuliuiiMiMoercapelle 6 66 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 59 8 27 9 5 10 43 11 18 U l 2 38 3 37 4 43 7 25 6 58 9 57 Naar Ondtwatcr 7 16 11 21 2 41 7 3l Wocrdfn 7 10 11 21 2 41 7 31 llarmelen 7 16 8 5 8 31 10 62 11 21 2 41 3 43 4 55 7 31 9 1 10 Amstebdam 7 6 8 31 10 52 12 15 2 41 3 4 4 55 9 1 10 ÜTBEOHT 7 18 8 5 9 U 10 52 11 21 2 41 8 4 4 55 7 31 10 ttNiiF 7 18 9 11 10 52 11 21 3 43 4 55 7 SI GOODA DllüK VAX A BlUNKHAN Ter vermijding van oponthoud geliieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen BÜIT EiVLAND lïiülëiiianilscli üvcKidii Feitelijk nieuws is er bedeu niet üe keizers van Ooiieurgk eu van ÜuilsohUuil hebben ua liuu korte wiueukurust in Ischl een hurtelgk afscheid vau elkander Kuomeu De politiek tegt men is aiui hun geluelcken vreemd geble eu Uit het Ojsieii waait liMt t oogenblik een rreilelieveude winil die echter tuf gfen zielitbare vrnohteu brenj t De pitus eindelijk heeft zijn roornemen te kennen gegefen ora den iOru deter in ertt consistorie eeiie allooutle te huudeu orei de gebeurtenissen in België en Frankrijk Tevens OU er sprake zijn vau een oouoilie met loestemmin der Ëiigelsohe regeeriiig iu 1831 op het cibind Malta te houden Alle gemeenschap met generaal Uahcrls pir post of telegraaf heelt thans opgehouden Toen nnn het iaalst iets van hem hoordf Maainlag iras hij 16 Eaj mijlen op marsch Hij hail sirchts Toor vijf dagen motiiikost medegenomen Gebrek aan voedsel four mensoben en paarden was i an ook het eenige gevaar dat geacht werd zgue expeditie Ie b dreigen De geest onder de bezetting van Kaudahar heette nitinuntend Het ontbrak haar aan nieis Ajoub IChau s bewegingen werden beleinnienl door oiireuiitheid ouder zyne troepen die zóó hoog liep dat ut M CU ftHftaU fjan t ion g at an w a mj imi iiidieu do generanl niet persoonlijk de rust herstfld had Hij werd bij ilie gelegeiiheiil genonil De ilrie Frausehe presidenten iiévy Oanibetia en IAm S iy zijn van hun uitstapje naar Cherbourg te Parijs teruggekeerd Even nis bij hun heenreis begi b idile het g juich dis volks hen op buu wen eu in de stati ins Kr valt aan dit gejuich iiiet meer Jooh ook niet minder beteekenis te ïircblen dan er nan toekomt Dat He meiiigle huira roipt biduiilt op zichzelf niet Veel maar dat Ririjs de groote wut lige buufdstad onmiililillijk ua den terugkeer der gevreesde coinmuiielaauneii iloor het hoofd van lieu slint en al zijne brwiideliidrn alleen gelaten kuu wor eii d it de presiilen lier ripuliliik op zijn tocht door len groot geileUte des liiuils overiil niet liekeiieii van geiiegmheid begroet wurdl bewijst toch dat de legenwooriüge regeeriiig aan de behoeften der luilie beantwoordt Met uiizuuderiiig van de Uusteurijksehe bl ideu ziet men algemeen iu de pers een vreedzame ontkiioopiiig der üiistersclie quaestie te gemot t De reden dezer ver inderde zienswijze is het bisluit der Porte om hare dubbelzinnigheid legiuovir de luugendbedeu te laten varin i ij schijnt hit i u witkilijk ullbaiie wat Montenegro aang mi ernstig te inceiien De troepen welke zg naar AIb inic gizoudiu heefi hibbeu in last de overgave v iii Duloigno nnn ilouIriiegru te vergpinakkclijken W it emuul de ricksclic zaken betreft loont men te Couslaulinopel uoi weinig toenadering En rle mueüijkhedeii aau dw ingluaatregilen verbonden worden lelkui grooter vuurgesteld Men weet dat ook in Tuikiju wel eu eveiigoid is men ir lUiir als ebkrs van ovtriuiail d a riekenlaiiil de macht niet heelt zijn nieuwe grciizen ill bezit te neineu of er zich te bunilli ivcn In dize umslHnd gliedeii hei ft het niisrcl ii ii nog belang bij Ie verklariuii der Eugelscbe rigicring dal zij noen u iltr mogendheden iu eene wijziging der GriekmIis grenslijn zoo als dit te J5 rlijn eenmaal is vnstgesleld z il toeslemuien JBINNENLAND GOUDA 14 Augustus 1880 Oas vroeger bericht omtrent de overplaatsing van ieu kapitein Tissot tan l utot w is toch juist ia lociude heer is er thans van in kennis gesteld Gisteren avond hield de Hantschappij van landbouw ufd Gouda eu Oiastrekeu hare gewone vergadering na liet lezen der notulen werd overgegaanlot hel benoemen vau een bestuurslid ter vervangingvan den heer A C Snel en werd Is zoodanig gekozen de beer P Hooftman Jz jilhicr wien van debenocmiug zou worden kennis jegcveu voor de periodieke aftreding met 1 Jan a s van de hb N Boer en D Nugieren wrrdep gekozcu do hb A Jonkheid eu D Nugteren die de benoeming aannamen voor de benoeming Van een lid van t hoofdbestuur is de keus gevallen op den beer mr W A Virulij Vcrb ugge te UoticrdaiB en voor lid iu defin tiioiëele commissie op den heer O A van Driel te Futtersboek Daarna werd het defroieinent voor deafgevaardigden naar de algeiBeene vergadering teLeiden bepaald en daarvoor benoemd de heerenD Nugteren en A van Veen tot hunne plaatsvervangers de hh A Joiiklieid en de Zivart terwijlniet eene gewone loting de vei dering werd besloten Iu de op gisteren te Stotwijkersluis gchuuden vereeuigde vergadering is de rekening van het hoogheemraadschap Krim H aerwaard dienst lb y 0 goedgekeurd eu vastjfesleld tot een bedrag van 8 230 43 iu ont angst ea 82l 85 J4 i uilg iiil 15 itig slot ƒ 5144 48 Tf De rekening der gemeente Bttskoop over 1870 bedraagt iu ontvangst 20 9 73 en in uitgaaf 19377 lO j alzoo eeu bali jj lot van ƒ 1015 627 opleverende De ƒ 5571 55 01 ivcu vfor onderwijs waren liet ininlul beroepen uitgeb iaclit op ds G Boer te Judtrkerk a d IJsil i t uus tul 76 gestegen Te Vieaw Lelkerlainl zal de bestaande bouwvallige pastorie worden if cbroktu en dooreen nieuwe vervangen liet college van keikvoogdeu te Lekkerkerk bieft besloten lic jaarwedde van den predikant nogiiiaala met ƒ 200 te verhoogen en alzao de wedde vau den beroeptn predikant N tan Wijk op 1 500 te stellen De Commissie van rapporteurs voor hit tweede onderzoek der welsvoordriicbt tol belling ccner rentebi lasting is vergaderd j eweest Helzeer omvangrijke vir l ig omtrent Iu I nii uwe slrafwetboik 229 pagina s groot beiiahe alzjiiderlijke 1 ot i sj is veisclienen en g iat vu gizebl van een gewvzigd wetsoutrterp waaiin op a iiidrang Jer comtiiiss e de niiuwe spiling is uiiigeiionuii lilt selirifietijk antwoord liir nueeui g op opmerkingen der uoniniissie wordt telkens itndigittei ld Aan vele opiuerkingen der cominisiie is de regiering tegeiLO tgekuiiien Op 35 punten is liet terscbit tuesclii n regeeriiig en commissie blijven voortbesLinn Die ptintin zijn van ineir en van minder gewictit zij belrtlleii hoofdz ikelijk artl 53 en 64 iiiisdrijven duur m ddel vjin de diukpers straf tegen opzettelijke branilslicliiing v niiLling vuil werken dienende voor heb opviibaar verkeer iiLt verooizaken van gi viiar voor bet verifier over een spoorweg onveitigbeidm king der solitipvaart het doen zinken ol sIMiiden vau vaarluigen de vernietiging of btscbadiging van gebouv rcn of getimiLirieii het bidiii van driukwalCt ii richtingen veiküui eii v iii waren sch idelijk voorleven of gezondlieiil Oinireu deze misdrijven is de coiiiiiiissie van gevoelen dut zwaarder straf behoort te woidtii toegepast dun de reget ring blijft nieenen Ook stelt de commissie voor de iiiishandetiug van diiren te siraireii alleen als zij in het opeiibair is gepbigil bij nrl 3 JÜ woidt voorgesteld e ee veraudciing in de desertie bij art 429 in de bedelarij wtmriii de ouiumissie iuluscbt de woorden builen nooil a k naait 448 woidt slraf bedreigd teueii lul niet daiielijlv iiithet watir balen vau ilretikiliiigeii ah men daartoe zoudir geva ir oor zich Zilieti bij inacllle is De hoofdzaak i dat donr de cimmitsie genie ainendeineiilen van iiigrijpenden raad op bet lersie boek ZIJN VüurgisttU Liiig bei ft zij met de tigeeriiig gediscussieerd over de opneming van de definitie van opzet maar op het einde is zij gezwicht voor de betoogen der regeering Bij de Donderdag te s Gravenbage gehouden horddraverij met paard eu sjees van wcge de landbouwaf deeling behaalden den len prijs 500 J Barendreoht te Maasdam de Ie premie 200 G Eee te Dordrecht de 2e premie 100 F Smit jr te Slikkerveer Ket de lezing van Psalm 36 werd onder leiding van den heer VVolbers Woensdag de algemeene vergadering geopend van het Ned Werkliedenverbond Falrmonium O a werd aangenomen dat de hoofdzetel te Amsterdam gevestigd zal zijn Omtrent de oprichting van een pensioenverboud deelde de afgevaardigde van IJselmonde mede dat zijn ufjeeling tegen die oprichting is Ook audere s cramen vcrhieveu zich daartegen Een zelfs zeide dat meii het Trojaausche paard daardoor zou binnenhalen Een ander racende dat de apostolische waarschuwing draagt elkanders lasten een andere beteekcuis heeft Aaiigeoomen wordt dat al vau art 2 de oprichting vau eeu Ned Feusioeuverbood zal blijven staau in de statuten terwijl in de namiddagverg ideriiig de regeling tan die zaak z il worüèu besproken De cerevoorzitter wilde bij de middelen dat het Verbjud zal bezigen tot bereiking vau zijn doel nog voegen bevordering van de afschaffing van allen niet noolzakelijken arbeid op Zondag Dit wordt aaiigenoineu Uitbreiding van kiesbevoegdheid wilde de heer Wolbers ook D uirtegeu verhieven zich stemmen doch de heer Wolbers en anderen verdedigden dit middel dat d io de vergadering tun slotte werd aaugenojieD Het denkbeeld van irouiiigep om volkskolfiebaizen vanwege bet Verbond op te richten werd bestreden Uu rnoit een zaak der afJeelingen blijven Tol officieel orgaan is het wetkbbid de Iferkuiaat vrittd gekozen hoewel tea der aanwezigen Haagde dal meu bij de lezing wel een kunstwoordenboek iiojdig li ul tol r cht ln grip van de bastaardwoorden Van de verder aangenomen artikelen zijn de voorna iinsle dat er 15 b den noodig ziju om een plaatselijke afdccliiig op Ie richten en d it de leden miustens 18 ja ir inoelen zijn O er de vraag wal er ouder werklieden moet ver ta in worden hatl een levendig gedachtenwisseliitg pl i iis In de namiddag vergadering werd o a verder bep i il I il it gewone leden kunnen ïïjn werklieden om liet even of zij binden dan wel geestesarbeid verrieliien De bijdrage der gewone leden zal niet minder dan 50 et bedragen Het bestuur zal bestaan uit niiii teiis Ji veu personeu eu worden bijgestaan door een commissie v in tuhic uil de buileiigewono leden er plaatste w iar iifleelingen bestaan benoemd Tijdelijk zullen er J leden van t bestuur zijn opdat alle ifdeeliugen er iu vertegenwoordigd worden Het verbond zal donaliën schenkingeu eu erflatingen aanvaardpii Het wordt aangegaan voor 29 jaar Bij de urdere bespreking van het voorstel tot oprichting van eiii pensioen en oiiderstandsverbond voor werk lii lii lil biiu weduuen las de heer Poesiat ontwerpir van de slaiuten een uiuoirige memorie van loelicblijiig voor die aandachtig werd gevolgd Na eenige bt raadsbiijiiigeii werd een voorstel van een dtr iifgeviiardigdeu uit Uotterdam aangenomeu om het ontmrp in zijn gtheel aau Ie nemen onder vooriv tarde Daarop deed de voorzitter nog het voorste dat eveuteiis werd iiaiigenomeii dat al de nfileelingen ullcii nag ian of de gronden juist zijn uaari p het ontwirp ius en ileii ontwerper met de uitkoiuaten lUarviiii keni is stillen Tot eeieleiieu werden benoemd de heeren I t Hoen G 1 Ittuiaun Jr beiden Ie llotlerdaiii J J de iloll Moi court te Grol ingen W Uovy te Amsterdam en F Siruom te Doeiiiiohem verder tot leden van Ie euiiiitiissie v ui advies de betren dr L 11 Heijueii lil mr L W G Keiiclieiiius te s H age W lloiv Ie AinsuiJai i t i J Wi l eii Ie I iv it