Goudsche Courant, zondag 15 augustus 1880

Ondertronwd A LA BIVIÊRE van Leiden C A VBRLOOU Tan Gouda BreesttBat Leiden I Go da p2Atig 8tai 1880 Eenige en algemeene kenniegeving Men obiyfl aim de ilidjeli CI uit Rotterdam Bg de auatiiaiide verkiezing van een lid der tweede kamer ter vervaaging van dea heer van Stolk bebben wy hier wederom strgd te verwachten Door de jongste onier lea kiesvereenigingen Het Aljiemeeu Belan is caiididaat gesteld de heer M L vau Deventer oud oanaul geueraal te Rio Ja ieiro wiens brochure De kw ning van den Nederlandscheu bandei faem heeft duen kennen als een pleiter voor eeu coo genaamd gematigd protectioitisnic Om deze caudidatuur Kullen gioh zeer waarschijnlijk nagenoeg alten scharen die in vyandige houding tegenover de liberale pa lij st ian Wel werd iu de vergadering der Jïiesvereenluing bij het stellen dezer candidutuur de liberale ving geheschen en pleohtig verzekerd dat de heer vau Dtveiitir liberaal is maar er werd v elbeteekenend bijgevoegd dat hg niet bekoort lo die liberaleu die hel beUng vau den handil willen opolïeren aan tlieoriecn £ u dit is voor de anti liberiilen genoeg Zij weten zeer goed dat het ondenkbaar is ouder conservatieve of ultra iroTitaanschc vlag een candidaüt er bier door te halen en dat het voor heu reeds veel gewonnen zal zijn indien het gelukt uil Kotl rdam een iriau ifi de kamir te brengen die niot opzicht tot de haudelspolititk aan hunue zijde 9 aal Deze cnudidatnur is verder eeue speculatie op de stemmen van die velen uit onze handelsstad die ofschoon zij ziohzelven wgs maken dat zij in beginsel voorstanders zgn van het vrijhandelsstetscl nogthans in de tijdsomslaodighedeu een reden zien om een weinig protectionisme te wenschen Dat er zoo velen onder onze kooplieden zijn ia in het vorige jaar gebleken uadat door de heer Jos Jacobson zijne brochure had gilgegeven waarin dit gelegenheids prolectionisme bepleit werd En het is ook hieruit gebleken dat er zélfs in de vergadering der kicsvereeniging Orde nog zes stemmen zijn uitgebracht op den heer van Devefiler nadat deze door den heer Jacobson was aanbevolen almede op grond van zijne beginselen op band lsgebied Candidaat van Orde is de heer Otto van Rees de oudafgevaardigde van Rotterdam die in 137 zgn mandaat neerlegde om in het ministericKap peyna de portefeuille van koloniën te aanvaarden Velen onder onie liberalen hadden aauvaiikelgk aau en anderen candidaat gedacht Zij uenscheii het vaeaiite mandaat op te dragen aan den heer mr W rhorbeoke den zoou van den diepbetrcurdeo taalanan aan wien het vaderland zooveel verplichting heeft Deze oandidatuur zou eene zeer sympathieke geweest zijn vooreerst om den naam Thorbcoke ten 4weede oudal mr W Thorbrcke bij allen die hem liennea liaoge achting geniet zoowol Wegens zijn Icaraklerids wegens zijne bekwaamheden ten derde Hndait ihy vreemd is gebleven aan alle gcschilleu ie iu de laatste j ireii de eenheid dtr liberale partij iiebben bejrisgd en hg te lang reeds buiten de poliiieke carrière bleef Over deze caiididaluur is overlegd n ontierhaudeld doch er is ten slotte van afgezien omdai men eoude te welen dat de heer Thoibecke wegeus zijne drukke praklijk als advocaat gien eandidatunr voor de kamer zou willen aanvaarden Daarop i 8e naam van den oud afgevaardigde au Sees op d n voorgrond gekomen en vermoedely k a deze na ook door üurgerpliclil worden aanbevolen welke kiesverei iiij iiig Vrijdag vergadert Het vereioeden van dizeii correspondent is bewaarheid b heer vau Reis is met 29 van 32 sleniineu door Burgerplicht candidaat gesteld De Muldeli Cl zegt naar aanleiding der Rotterdamsehe verkieiiug Ër zgn dus nu drie candidaten die zich alle liberale naemcn Als de liberale partij overal het voorbeeld volgt dat haar door onze twee grootste steden dr hoofdzetels van het liberalisme gegeven wordt dan is het ontstaan eeoer anti liberale kamermeerderheid nog slechts een vraag van tijil waarschijnlijk niet van reel tgd De Brusselsche oploclil op den 18cn dezer zid bij gunstig weder itis middags Ie éeii uur gehouden orden en door alle hoofdsir ten der stad trekken Tachtig ruiters dragende de banieren der oude gemeenten in antieke kleeding zullen den stoet openen De daarop volgende gemeentevtagen heeft den vorm van een ouden belfrooi met klok In de groep die het Bourgondische tijdperk voorstelt komen o a 17 dames te paard voor die de 17 provinciën der Nederlanden vertegenwoordigen omstnwd door pages herauten en ridders van t Gulden Vlies Daarna volgt d Maria Theresia groep Den overgang tusschen dete en bet nieuwe tijdvak vormt een ruiterstoet met banieren voorstellende de afbeeldingen van groote mannen uil vroeger eeu en geschilderd op gouden grond Het nieuwere gedeelte bestaat uit de groep Ijeopold I den laifilSoaw waarvan de wagen getrokken wordt dooi 2 + osten met vergulde boom de brouwerij voorgesteld daor eeu reusachtig val met Cambriouaier boven op de vertohillende takken van nijverh i t de spoerwegi grocp waarin 4locomotieven voorkomen de kunsten en Wetenschappen de pers zijnde een vrouwenfiguur met een fakkel in de hand op een beweegbaren bol eiudelijk een reusachtige wagen vootslellende het onzijdige en onafhankelijke België oroaiuwd door afgevaardigden uit al de 200 Belgische cantons met hun banieren In het antieke gedeelte van den optocht worden muziekstukken uil den ouden tijd door harmoniekorpsen gespeeld Achter den geineente wngeu zingt ee zangkoor den Arteveldc marsch van Gevnert De teekcuingen der wagens en costumen zijn door Belgische schilders gemaakt Alles is verder in Belgische fabrieken vervaardigd met uilzoiideriug van eeuige pakken die men te Parijs heeft moeten bestellen dewijl de Belgisehe werkplaatsen met bestellingen overkropt waren De SI James Gazette het nieuwe Siigelsche blail dat door de vorige redactie van de Pali Malt is begonnen wgdt een zeer waardeerend artikel aan Jacob Jan Crcmer Ieder Nederlander zal het ongetwijfeld aangenaam vinden dat ook buiten onze grenzen hulde wordt gebracht aan den beminnelijken rijk begaafden man die zoovele harten deed kloppen voor de eenvoudige dorpsbewoners in de Betuwe die door zijn sympathie en inzicht ons karakters deed begrijpen en die de öelilerscae natuur vooral die langs de rivieren zoo sober en treflfend wist af te beelden Wat Auerbsch geweest is voor de boeren in het Scbwarzwald Bjórnson is voor de Noorweegsche bergbewoners en Tourguenielf voor den Russischen mujik was Creiner voor de boeren en pachters van de Biluwe zegt de 8t Jamet Oaielte De mirkwaardige gave die hem eigen was om door zijn voordracht te bekoren en mtê te sleepen wordt beschreven en een zii wenschen we mede te deeleii daar hij aangenaam zal ign aan de Hollandsohe kunstenaars die in Landen getoond hebben dak ons looiieel eeu nieuw tgdperk van bloei is ingetreden Wij zijn voor korten lijd Ie Ijonden in de gelegenheid geweest te zien welk eeno zorg in Nederland beilecd wordt om de tooneelspeelkunst tot volmaaktheid op te voeren Cremer bezat in hooge mate de kenmerkende eigenaardigheden dier kunst Blijkens bericht uit New York van 1 dezer was de uitvoer van levend vee en versoh vleesch van daar naar Europa in de week van 10 tot 17 Juli jl al weder grooter dan oq t te voren in ééiie week Er werden nl verzonden StoS koeien llSBïchapen 6620 vierendeelen Versch rund lceeoh 1085 geslachte schapen en 115 dito varkens In het bestuur van Hel Nederl Tnotieel te Amsterdam is gelezen De Koopman van f enetië vertaling van prof Burgersdijk bestemd voor het winterseisoen evenals eene bewerking van U mna ton BarnUelm die bij den raad van beheer iu circulatie is en een oorspronkelijk stuk vau een nieuwen schrgver dat waarschijnlijk iu November zal gaan Vcjor September wordt nog opgevoerd Moeder en Zoon van Oirch Pfeiffer u de en winter Hamlet male ioor prof Burgersdijk verHiald Men ziet de vereenigiug heeft groote plannen en haar repertoire krggt hingzamerbund een meer historische kleur Ook bij de directie van de Rotterdainsohen Schouwburg is een vertaling van Minna von Barn ielm in bewerking terwijl haar een oorsproukelijk stuk vau een schrijver die rc ds zijn sporen op dramatisch gebied veidicnd heeft is toegezegd Uit iiel verslag omtrent het Nederl museum voor geschiedenis en kunst op de Prinsengracht te s Gravenhage nemen wg de volgende jnededeelingen van den directeur David vau der Keilen jr over 1 In den toestand van het gebonw is geen verandering gekomen Onnoodig is het in herhalingen te treden van de vroegere klachten over plaatsgebrek welk plaatsgebrek nog vermeerderd is door de verrgking van de verzameling met de beeldengruepcu in nntioiiale kleederdrochien afkomstig van de laatste wereldtentoonstelling te Parijl Om die Ie kunnen plaatsen heb ik gemeend de kamer waar ik nign bureau hield te moeten afstaan en dal bureau naar den zolder de eenige nog beschikbare ruimte te moeten overbrengen Bij het gebruik echter b ijkt het dat zulk een zóó verheveu verblijf niet te benijden il 2 Het museum vermeerderde in 1879 met 390 nummers Tot die vermeerdering werkten in deeerste plaats mede de gësohcuken aan het museumvereerd door de heeren Jhr Horoo Ilorn Siocama mevr de wed A de Pinto L van der Hilst J Ph van der Keilen jhr mr Victor de Sluers L E Gerdessen Jules Boasberg van Lee en door de gemeente lleUsdcn terwijl de minister van Waterstaat eenige voorwerpen en fragmenten gevonden bg en voortspruitende uit de verbouwing vau de gebouwen op het Bin nenhof aau het museum schonk De meaate dezer laatste voorwerpen zgu èn om hun zwaarte èn om hun omvang voorloopig geborgen in de Gevangenpoort en iu d stallen achter het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden Ook stelde de minister van marine eenige vnurmoiideu enz iu onbruik geraakte raodelkn beschikbaai die thaiM nog aan de marine etablissementen te Willemsoord en te Amsterdam in bewaring gebleven naar het nieuwe Museum te Amsterdam zullen overgebracht worden zoodra daar gelegenheid is ze in ontvangst te nemen Verder gaf de minister van oorlog de belofte van de a s toezending van een aantal wapenen modellen thans niet meer in gebruik Belangrijk is ook het aantal voorwerpen die het museum richtslrerks van den min van binueul Zakin ontving Ojk werden tal van voorwerpen aangekocht 3 Zoo deed ik doch tevergeefs moeite om da fraaie gebrande glazen uit de vensters der kerk te Hoogwoud door het kerkbestuur voor een betrekkelijk geringe som aan een koopman verkocht voor het mnseam te bekomen De koopmaa vroeg te veel winst Evenzoo mislukte ingn pozingen ter liemaclitiging van het zilveren kelellje door Maximiliaan van Buren aan de stad Grave geschonken en door deze aan een liefhebber afgestaan die er zelf te veel prgs op stelt om het te willen missen Zoo kwam mijn schrgveu aan den minister van kolomen te laat om te voorkomen dat een deel der in den jongsten oorlog in Indié buitgemiakte wapenen om te oiibmikbaar te maken in zee geworpen terwijl er in het Nederlandaoh museum tropeeén van badden kunnen gevormd worden als gedenkteekenen aan den mcjed van ons Indisch legi r D iarentegeu doet de correspondentie later daa over rechtstreeks door den min van b z gevoerd de hoop koesteren dat voortaan dergilijke feilen zullen voorkomen worden 4 Het archief werd nauwkeurig bggehoudeu en bevindt zich in de gewenschte orde De bibliotheek zoo men een paar boeken dien naam mag geven is bgiia verdubbeld t geen niet veel beteckent ö Het personeel onderging geen veraiiibriiig De betrekking vau onderdirecteur ii nog uligd onvervuld gebleven Vruchteleoi heb ik tot heden rondgezien naar iemand die daarvoor gesdhikt ii Wrienschanpriijke eu artistieke opleiding is een vereischie eo bovenal liefde voor de zaak Dit alles vereenigd te vinden valt moeilijk Ofschoon voor het oogenblik nog niet onoutbeerIgk zal zulk eeu hulp en misschien meer flan één in het nieuwe museum niet kunnen gemist worden Van de lieschikb iar gestelde som van 13 750 waaronder begrepen de traclementen der ambtenarea werd een som van 1 39 oiergehouden Ofschoon wegens do plaatsing der groepen in nationale kleederdrachten het museum niet vóór 24 Jan kon opengesteld worden heeft het getal derbezoekers bgna het dnbbele van 1878 bedragen Toen toch was dit slechts 8405 terwijl het iu het afgeloopen jaar niet minder dan 16 685 heeft bedragen Het meeste bezoek ontvangt hel museum des Zondags eu met gcnnegen bemerkt men dat de bezoekers grootendeels handwerkslieden zijn De Igd kan dan ook niet uitblijven dat dizeu overtuig l ran he nut dat zij uil dit museum kunnen trekken de oprichting er ran als een weldaad eu legen roor hen zullen erkenueii In het rerslag omtrent het Kon Kabinet vau Zeldzaarahedcn zegt de waarnemende directeur de heer D van der Keilen Jr Verliezen noch beschadigingen zgn te betreuren Geschenken ontving bel museum van de hcerea J Megers M Megers L Mansveldj J H Tobia en Cornells de Groot Door de groote zuinigheid is het mogelgk geworden een drietal gouden voorwerpen aan te koopen nl twee gouden oorsieraileu en een gouden hoofdsieraad der Niassers Met de toegestane gelden is in den dienst voorzien Het voordeelig saldo is ƒ 36 59 Het museum is in ISfS bezocht geworden door 19 217 personen Van gezet studeeren bemerkt men alleen iets bg vreemdelingen Dj bouw van het Panorama Ie Arasterdain is vol gens de Jtiut Ct zoover gevorderd dat n en iu December het gebouw voor het publiek denkt te openen Het schilderen van het doek ib lcg van Haarlem door den heer P ïetar van Klven zal binnen een paar maanden geheel gereed zgn Woensdag hield de Vereeniging voor de belangen des boekhandels hare 63e j inrlijkrche nigcmcenc vergadering te Amsterdam onder voorzitiing van den heer VV H Kirbcrger die haar opende met een hartelijk welkomstwoord en eene beschouwing ore den tegenwoordigen toestand van boekhandel en letterkunde daarbij wees op iiigealopëd tnilbrtiikea in jtn boekhandel en opwekte om daarin door vereenigde krachten verbetering te brengen Uit de vcislagea bleek dat de Vereeniging zootel als bare stichtingen alle van toenemendeu bloei letuigen en t getal leden voortdurend toeneemt Hare kracht iu zake handhaving van onderlag overeengekomen beginselen bg gebreke aan eene behoorInke rijkswet bleek duidelgk uit een vonnis onlangs door de rechtbank te Leeuwarden gewezen in zake een vergrijp tegen t reglement door een de leden Ook uit meer andere feiten bleek dat de belangen der Vereeniging door haar bestuur en de subcommiwien met grooten ijver worden behartigd Op een door de Vereeniging uitgeschreven prgsf raag werd door de vergadering bekroond de heer J H Scheffer bibliothecaris van de gemeente Rotterdam voor de samenstelling eener HUiliatieca RaterodamenSU ingezonden ouder de zinspreuk ul pro aul contra Uit bet ondersleuningsfonds dat thans 14 jaren bestaat en een kapitaal van 34 m 3 pel inscbr Grootboek bezit werden 3 weduwen ondersteund Voor de bibliotheek werd uil de kas 500 in plaats van de gewone 30J beschikbaar gesteld Behalve eeu tweetal door het bestuur voorgestelde wetswijzigingen betreffende de ter vertalijig aan te kondigen geschriften die aangenomen werden besloot lie vergadering om in Augustus 1881 te Amsterdam alt proeve eene tentoonstelling te houdenVan nalioude rrodiiotaa vit den jongaica tijd vaA binden dmkkers papierfiibrikanten graveura enz en daarvoor een krediet ran 200U toe te taan De Jmnlerd Ct wgdt een hoofdartikel aan het F F of te wel kaartjesbealuit Zg acht de straf door den min ran Waterstaat gesteld op het plaatsen van de letters p e p f enz op eeu risitekaartj onvryziunig en in strgd met de bedoeling van den wetgever Ernstig dringt zg er bij den min op aau om toch dal p f bealuit weer in te trekken Voldoet de min aan haar wensch dan ud zij onmiddellijk aan ZExc een naamkaartje zenden met p f gesloten in een enveloppe voorzien met het iu blauw afgedrukt portret des Konings Uet den wensch van zijn Amsterdamseben collega vereeiiigt het Vaierland zich gaarne Ook dit blad kan in dit besluit uiels anders zien dan een beIrompeu bureaacratische wetsuitlrgging waardoor misschien de staatskas eenige houderden guldens meer kan ontvangen maar waardoor een onnoodige belasting op de beleefdheid wordt j elegd Het p f besluit gaat nog vergezeld ran bet rolgeud practisch voorschrift intusscheu ia bet nooilig dat op poatkantooren aar lot dusver de voorschriften te lezen aanzien zgn over het hoofd gezien in de loep issing daarvan met overleg orde Ie werk gegaan n dier voege dat kaartjes met schrifielijke bgvoegingen aan de afzenders orden teruggegeven roet verzoek om ze door andere te vervangen of met 6 eeuls te frankeereii Die overgroote beleefdheiil voor het kaartjesrencndend publiek welke echter de postadministratie menig benauwd oogenblik Z d kosten inaakt een vrei mdeii indruk in een aaiischrgving die ten doel heeft de gewone belrefdheidsbetuigin en m t 6 oentle bil isten Gfemengde Bericliteii lenund uide dezer dngen iu een gnelsohnp Ca de Koning heeft zoo eeu doodeu zoon Algemeeue Terwündcriiig dnt utemaud nog ieti er vau vernomcu had zelfi uiet uit de oohlend editie der N Roit Ct nigeineeiie betuiging van leedwezen Ia anders bekend genoeg was het Ucuiiicke aatwoord het is nl twee jniir gi leden ziuspctcnde op den dood van den Prins vitii Oranje Keue nieuw ontdekte indusirir die trouwens reeds eenige jaren bestond bloeit in Frankryk Men Ttrstaat daar de kunst nieuwe aardappelen van oude ie maken De oude vau het rongc jaar overgebleven aardappelen worden daartoe in een ktip mtt water geworpen eenige personen irapp n er ïtooliing niet de bloote voeten op tot de sclut losluat cu ie vrucht ln bekenden zachteu glans van den nieo i en anrdnp l aanneemt L u druogt naen se Wikkelt ze iu jijo papier eu verpikt ze in sierlijke mandjes om zoo aan de ongeduldige lekkerbekktn te koop te worden geboden 3=OLTTIE Ann het Bureau van Politie geileponrerd een in deze gemeente gevonden ZAK waarin Kuffie Suiker enz Tevens kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent u Bruin Gladharig HONDJK I=OSTEK ICrEI3iT LIJST VAN BIIIEVEN ijendresfeerd nnn onbeieuüen gedurende de lé helft der maand Juli 1880 uit Oouda verzonden en door tasscfaenkomst rdtt het Postkantoor aldaar terug ie bekomen A Coster Almelo H B de Beer C F Meger Tcriaak P C van Straate A de Haan Amsterdam mevr de Brandt Arnhem rroaw Ponne Bleiswijk H Swart J Milïigers Gonda W de Grauw Rotterdam P ran den Burg Waddinxveen UlT StOLWUK C de Jong Vechter Waddiniveen J Zuidewaart Amsterdam Zevenhuizen Wed Pieterse Eotlerdam BRIBFKAAUTEN F A Hoeffen Amsterdam J S Kohier id Wed Metscheudorp id Gouda 11 Augustus 1880 De Directeur vau het Postkantoor te Gouda SIMONS Vet adering van den Oetneenteraad VHIJDAG 13 AÜGUJïTliS TefteBWoordig de kh Rcmy v voort prioce Noothoven tan Goor Oodijk Motler Fortmjn Droogleever vao Straateo Puat Drost Siniaom Sirarcr de Rotte en vsn Iteraon JJe iioluIcD der torige terg enng orden gelrzea eo gearreiterrd De voorx deelt mede dat door Z M den Kooiog de verzochte diBpentAtie u erlecDil oor de verpliehtiiig tot opriebtiag sa een bargerdi iciioal tot h ti d vtn deneuriBS 1885 1896 NottGeatie lugekoiacD zijn ceoe oiiMive an Cantorea v arJt o igWlsit met de reeling vio het prt ninssiam daaibg io orcrieg met dea Itispfctfnr der ffnamia wi n sdvtes wordt loorgelezen ter btriioriniDg toorgi dragesdc dea beer Ur O Terpstra tot leeraar IR lie oude talpit en aanrerwanle rakkea tevens rector op ƒ 2óOO tot leeraar in de fr taal dea heer H W F Boateop f 300 tot learaar ia de sat ht onc den be r A L van Lven op töO en tot lecriar lo de wukaode dea heerA Uwubooip Op f 300 D een voorstel ao It en W totbet crltencB vaa eeriol ontslag aau den hter II W KootI teubett ats leeraar in de oioderots talea en de wiskonde aan de Litijiiscbe school Diet bcjiabag iltt zijdc jaarwedde hemzal ordrn nitbi taalJ tot l Octolier a a en tot heffing van een sebooijceld ad 5U sjaara voor elkea leerling op bet progyruaasiiim ter viaJe het rapport der Commissie ia icr haoOen ts gesteld de OemecDterckeotag over 187D luidende dat dezelve lo de isbevondta Ter isie een adres Tan den heer C R van der Garde crzoekende om itukjeé grond aaa het Veerstal neder voor 10 jaren in baur te mogen bebbeo wordt gesteld in banden van H en W Oa fooi ittsM mode dat oooi Jtica W U o eaaakt da begrooling ruor ISSl die géd ufct Hib de lèdeu zal orden aitgerrilct deielre wordt gesteld in handen van de hb tan ittraalen Oudijk en tan Itereon A ia de orde is bet voofstel betrekkelijk de oplicfling der voorbereideuda klaase aan de UuricerAvondschoot en dv verboogiflg der jaarwedde an den lei roar in bit handtukcoea J i Berletman dit wordt algemeLO gordgtkeurd De vaatstelting eener voordracbt ter benoeming vaa drie leden iu het College van Zettere hüTop wurdcn grpUatst de bh i I tan L atz en C van Veen li 1 N Koe mans en C C Knaap W B van Mraatea en 1 Gocdewaa en Dti oorz deelt mtde dnt geJurmde de repbiaiic aim do Groote of Mallegütsluia dour £ lni M ichtcr bluiskueclittn in Brugwachters op de Uaven en da liouwe veel uuchlwerk is verriibt wil daarvoor aan ieder buni er ter belooiuuft het loon ééiier week toestaan begroot voor hul geheel op 76 na JEortc discussie algemeen goedgekinrd i E Na machtiging om aan de genomen btslaiten uitvoering Ie ven xouder resniulir eindigt de vergadering aatste Berichten London 3 Augastu Het Piirlemcnt lal den 11 September uiteengaan Gladstone z tl morgen den Kabinetsraad bgwoncn Burgerlijlce Stand nEIIOREV 10 Aug Willem Fnti ouder G fl Erli en J Hullunder IS Calhjinna Christina ouders A Keiler eo M E DaurDB OVBUI fcDE V 12 A W M A Plok 8 w D iM ithijssvn 5 m O NDERTHOl HD 13 Aiip H Jonpkoeo 2S j en T Boftrkoc Ie llolterdam il J T Boot al J en C P Knbonl l i j K IVrJijk Ie Reeungk 23 j en E M D ilien 30 J OKIIIWD 12 Aug H Hopman co P A M Oealel A O Hohhriinfr en G Doornbos 13 B T Voogd en M II E Grendel ADVERTEWTIEN 304 STAATSLOTEEU De Trekking van de EERSTE KLiiSSE begint op MAANDAG den SEPTEMBER 1880 Getrouwd B T VOOGD Militair Apotheker te sBage en M H E GRENDEL Gouda 13 Angostua 1880 Op den 12den Angostua overleed te Oostwoud by Hoorn tot onze diepe smart onze innig geliefde Zuster BEKNAEDINA FREDERIKA LEONABDA van dkk BOER in den ouderdom van 18 jaren H E VAN DKE BOEB C M TAN DÏB BOEB Gouda Aug 1880 De Heer en MeTronw VOOGD Grendel betuigen ook namens wederzijdaclie familie bannen hartelgken dank voor de vele bevrgzen Tan belangstelling bg bon Bnwelgk onderronden Dc COLLECTE voor de School met den BUbel zal alhier plaats hebben op a s Dli S DAG 17 Ayii mK Mevr FonTTTïJjnJROOGLEEVEH Gouwe C 2 Terlangt met 1 NOVEMBER ft 3 eene KEUKENMEID ook genegen HUISWERK te Terrichten een net WIIfKELHUIS met TDINengeheelen OPSTAL staande op een der beste standen te Gouda huurprijs 275 per jaar Informatien zgn te bekomen aan het Bureau dezer Courant J de JONG Az j Mr TIMMERMAN li naiJMENTeELE ZUIVERAAB van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEüBLEMENT Kojperateeg K 227 Germania Ie Slelltn Deze Maatsehappg onder controle van den Staat sluit op zeer voordeelige Toorwaar4en alle soorten van Levensversekeringen Lijfrenten enz en is zeer geschikt om op oen zeker tijdstip de gelden voor uiteet of ttudie voor de kinderen beschikbaar te hebben De Germania ondertcerpt irh bij cventueele getchillen aan de uitspraak van den Nederlandielten Rechter Inlichtingen en prospectussen gratis bg den Hoofdagent A K TAN DïR GARDEN Turfmarkt U 162 Gouda