Goudsche Courant, zondag 15 augustus 1880

Woeusdag 18 Augustus 1880 N 2498 HERMAN KOENAART GOUDSCHE COURANT en Adverlenliebiad Voor Gouda en Omstreken zal van 1 tot 16 SEPTEMBER aanstaande OEEN CONSULT GEri N y óói na dien datum ALLE DAGEN van a morgens 8 ure tot 6 ure s avonds Ben Haag Augustus 1880 Agent te Gouda fle Heer J Goedewaagen Moordrecht F C Post Oudewater H Linnebank TE GOUDA De LAATSTE INSCHRIJVING voor het Schooljaar 1880 1881 heeft plaats op ZAÏKKDAG 4 SEPTEMBEU e k des namiddags van 1 2 uren in het Schoolgehouw Het Toelatingsexamen en de Herexamens worden MAANDAG 6 SEPTEMBER om 9 unr s morgens aangevangen üe ondergeteekende blijft intusschen bereid tot ket geven van verdere inlichtingen De Directeur Dr JULIUS A HAVERKAMP Huisouderwijzer beveelt xich beleeldelijk aan tot het geven van degelijk zoo in de JTranscIte als Jloll Taal aan Kinderen en Volwassenen en het VERRICHTEN van allerlei A f r 7 M e ook van itfMttlek het stellen van Itrieveii Jiequesten nz op do aarinemelijkste voorwaarden en met de beste recommandatiëu Rotterdam Gedurende de JtOTTERüAMSCHE KERMIS tot en met 18 AUGUSTUS 1880 Groote Soiree Directie T RÜBIERI Optreden van DE BEROEMDSTE ARTISTEN Itfderen avond tegen 10 uur groote lucht gyiêtnastiek door negen personen tegen 12 uur groote Pantomime door 30 a 40 personen Aanvang 8 ure fiutffe DONDERDAG 12 ZATERDAG 14 en ZONDAG 15 AUGUSTUS 99 Cents de aiidswi d en 49 Cents Openbare Vcrkoopiiig op MAANDAG 2 AUGUSTUS 1880 voorm teu Elf ure ten overstaan van Notaris Mr K IST in het KoBiehuis IUbmonie te Jouda van de volgende alle te Gouda gelegen perceelen No l een fraai Woonhuis met Erf en Tuin aan den Fluweelen Singel R 593 bevattende verscheidene ruime en nette Kamers No 2 een zeer gunstig aiin do Gouwe eu het Plantsoen bij de groote Vaart gelegen Woonhuis C 91 bevattende No 3 een Gebouw C 91 a achter het vorige perceel aan het Plantsoen No 4 een Gebouw met open Grond naast het vorige No 5 een als sub 2 bü de groote vaart gelden goed bezocht Kot flehuls G i 0 mei Erf Schuur en Tuin bevattendegroote en fraaie Koffiekamer 5 Kamers enz No 6 een ruim Woonhuis met grooten Moestuin en do daarin wassende Vruchten in de Eerste l aile aan de Karnemelksloot R 298 No 7 een ruim Woonhuis met Schuren en Plaats aan de Keizerstruat K 125 No 8 een Gebouw met open Grond aan de Komijiisteeg K 4 3 No 9 een Pakhuis met Bovenwoning aan den Bozendaal M 12 Nos 10 lö Zeven nieuw gebouwde Woonhutnen met open Grond aan de Vierde Kade R 398 404 Nos 17 20 Tien perceelen Bouwgrond aan de Boomgaardstraat uitmuntend gelegen voor den aanbouw van huizen omdat die straat bij de spoorbaan verbonden wordt met de Derde Kade Inlichtingen betreffende N 3 geeft ook de Notaris W J FORTUIJN DKOOGLEEVEB te Gouda J H KIEBERT uBn iioin A maakt bekend dat ziJn Atelier VAN AF HEDEN DAGELIJKS geooend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding Intvang en BëTAALKANTOOR L Droog leever Forluijn JRotterdam Itente a Deposito s Opvraagbaar n drie dagen o g één maand 3 L i ee drie 3 zes twaalf 4 Van deposito s voor één Mannd en lander wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tusschenkomst van den heer Ma J FORÏUUN DBÜOGLEEVER Advocaat te Gooua HETECHTB Dr POPP S M THERIX MO DWATEK is het beste eu zekerste geneesmiddel bj alle kwalen van den mond en de tanden terwijl het nagemaakte Anathorin Mondwater bij bet gebruik zoo schadelijk werkt dat de kwaal er bepaald erger door wordt Deii Heer Dr J 0 Popp K K Hot Tatidraecster te Weenen I Stad Bogiieretruat No 2 Ik verzoek u mij twee flesschen van uw heilzaam AnatheriuAIoudwater te zenden Ik zie mjj genoodzaakt mjj tot u te wenden omdat in vele depots zoowel het echte als het valsche wordt aangeprezen eu mijn tandvleesch door het gebruik van het laatste werkelijk slimmer is geworden zoodat ik ter wille van de waarheid iedereen voor het gebruik van het nagemaakte AnatherinMondwater moet waarschuwe I Hoogachtend MARIA HENTZ Piazza del Sale TuiJssT 12 Februari 1879 Vi niU BH alleen echteAnallicriu Pri puMleD ijii pevesligj en te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 tef Rotterdam bij F E nu Santen Kolff apoth eu A Solilppereiju Co bl iuwc porceeinivinkel te Haga bij J L J F Siiabilié apoili te Delft bij A J vnu Bijii en J E Kauiveiilioven te Schiedam by C Malta Gz Ie Leiilen bg E Noordij te Utrecht bij F Altena en Kraan te Amsterdam bij F f VViudheim Co en II H Ulolh Ct apotheek te Oudewater by T J ran Vrcuaiingen te Schoonhoven bij A Wolff Nederlandsche RliijiisiiAorAeg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTER1 A VI AUXllJSM en ÜTHkXmT naar llOrfERDAM HAüKen SCHKVENINOEN VaN Amstekdam 6 30 8 10 8 80 11 25 12 60 3 6 8 60 9 65 Abnhem 0 56 8 Ü0 10 30 l aO 1 60 5 25 7 28 ÜTaECiiï 7 8 26 10 17 11 40 1 16 2 28 3 35 6 30 8 10 10 16 Hurmeleu 7 22 8 46 12 3 1 35 3 55 9 35 10 33 VVoerdeu 7 28 1 44 3 38 4 i 9 43 Oudewater 7 30 i 5j 4 8 9 52 Aankomst 7 50 9 10 10 48 12 28 2 15 8 3 5 4 25 7 10 6 10 58 Naak Moordrecht 7 53 2 18 10 12 Nieuiierkerk 7 53 2 18 4 2 10 12 C ipelle 7 53 2 1b 10 12 UoWEttüAM 7 53 8 35 9 16 10 30 12 31 2 18 4 5 4 28 6 67 10 12 11 4 Zevei huizeiiMoeroapdle 7 56 i 2l 4 31 10 9 ZoeleruiceiZegwaurd 7 5B 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 5C 9 13 12 34 2 21 4 al 6 10 9 a ÜIUVÏNUAOE 7 51 9 13 10 62 la 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 ll l Scheveniugeu 7 68 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van KOÏTEUDAM SCHEVÊNlNtlUNen HAOB naar AMSTEIIDAM UTKECUT en ARNHEM Van ItoTrtauAM 6 30 7 40 8 10 8 50 10 30 10 4 11 50 2 3 20 4 30 5 30 B 60 8 30 9 3ci Cipelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieu erk rk 6 49 10 67 2 18 7 8 8 43 Moordrecht 8 67 114 2 23 7 16 Aaiikon at 7 10 8 2 8 9 9 8 10 49 11 15 12 9 2 36 3 40 4 62 6 50 7 28 8 56 9 63 Scheveniugeu 7 7 30 8 5 9A0 10 11 16 I ÏO 2 36 3 46 6 5 7 45 9 s Gii iVENUiOB 6 26 7 30 8 8 36 10 10 10 30 11 45 1 50 3 5 4 15 6 36 8 16 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoelermeerZi gwaard 6 46 10 50 2 10 6 56 8 38 ZcvenhuimiMoercapelle 6 66 II 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 59 8 27 9 5 10 43 11 11 12 1 2 38 3 37 4 49 7 26 8 68 9 57 Naau Oudewater 7 18 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harinelcn 7 18 8 3 8 31 10 62 11 21 2 41 3 4 4 56 7 31 9 1 10 4 55 9 1 10 Utueciit 7 16 8 6 9 11 10 53 11 21 2 41 3 43 4 55 7 31 10 AKNiiwi 7 16 9 11 10 52 11 21 343 455 7 31 UouDA Pruk van X Ubi nkuan Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorg en BUITENLAND BuiteiiiaHdisdi Oveiv iciil De aluitiug der zitlUg r u het Eugeltche l arkoMriit U vwlgeu 4e Tiaut $ op 11 September u a U pul l Dit U later duu gewoonlijk doch de Btgeeriug weuwht u g eeiiige Jer ilriugeudite lakui tU ilaud te briugeu lu de zitting nu l juderdag il het rilijul erp op de bcgrnfepisaeii uor de t e de ma l gelewn Daarby wordt aan bedieuareu u audorr gezibdicn dau die der AugliC4tuueiie kerk lUL anit lot de begraafpliuilirn der purochieea irleciil Tut duivrr hadden alleiu de gecatelgkea der KeuMisile kerk bel recht om godtdieiutige plecblijtliedLii biuucu d uinhciiiing der begrai fpl utKu Ie huuJeu Kru ander ontwerp kent aau ile lersehe pachters kc ou er re ui lbaiir riolit tue tut vcrnielignig vau I1U U eu kouijiwu op de groudm wclkf zij iu pieht bi bbiu Ue Uigenriug wcuauhl verder de vuaMlilliug au hel oulwirp buudeude uilbreidiug au de ge allru WMuiu ie erligefera verauiiraonlelgk kunueu gLiuia unlcu vuuf uugelukkcfi wui de lu huuurn ilicuai taande werkliedeu overkuineu eu deieu eene lebadeluuMc lliug schuldig tullen igu 1 beer tjljulaioue g i ii iuiuidtkU anel in bettradup ruuri U botf i da i luiuiattrrwa tiügciroo d en 1 nog vóór de iluuing der luingeu lu het Liuerhnia erao igneu I il het iri ksche raugatuk btlrefl lou de Eugelaune llrgusting roorgestild hebben om op het laatste UI wuord der l jrie eeue uieuwe gemeenacbappeIgU nuia Ie zemlcu üe mogendheden toudeu echter aiirtelio liieriu te treden omdat het overgaan tot dwaiigmiuiirrgeUu laartau een ouafscheidelgk gevolg uu tgn Men luu tbuna volgens deze dépêche een langdurig tijdvak van dlploni iiieke ouderhuudeliugcu Ie wachten hebbi n want du uiogeudheden culli U het vooraf eeua willen worden over de wgee waarop het voorgestelde doel kun U reikt worden louder dat aan hare verachilbude belangen afürtuk wordt gedaan Ih opeenvolging der gebeurk nissen iu Vfghauia au blijft en niet ten onreohie nog ale da de algeneeue aandnohl wekken Tirwijl dr berichten ingaande deu lucht van geuera il Roberts nog steeds gunstig luiden veruei int mon dat in leger van Ayorb Klian ernstige geachilliu ja tells scherniulsriiiigcii zijn onislaan lu Engeland toont men een volkomen vertrouwen in het Indische legerbesluur te altllen Dat bigkl ook nu weilrr uit de aiitwoorden van lord Ilarlingtau iu een der laalsie ziltiiigen van belfLugerhuia aan een drr afgernardigdeu S rgeven Deie laatate vroeg n l inlichtiDgen over e beweegredenen welde de overhedrii iu Indic tot outruimiug u Kaboel h idden geleid op h Izelfilv oogenblik dat eiu groot deel van het EiigeUclie legt r met eiken dag gevaar loopt door de AfghaLen ouder kyoeh Khan te wunlcu aangevallen Sleuni iide op de adviezen vau Eugelsohe krygskuudigeu omwikkelde deze afgevaardigde de stelling dal zoo generaal Roberts op zgn liwgeu tocht uour Kandahar tegelispood ondervindt hg gevaar loopt uiel zgii gebeele leger over de kling te wordcu gejaagd Hel antwoord vuu lord Ilarliuglou was kort en afdoende l e uitgeleerde bewegingen tuu het Itgcr wurm niet door staalkuudige maur duur niililaire bcwngredeuen vaurgeaohreven Hg had voor zijn persoonlijk ouderr cht hel bestuur in ludie gevraagd of het uiet beter was het vertrek der troepen uit K ihucl te vertragen Het stellige autwoord was hetzelfde wat hg reeds aan hel Huia had mcdtgidetl 1 Ikt is evenwel duidelgk dat niet miuder duu iu Eigtliind eok in Rualaud de tegeuspoedeu Uir Engilschen nat bi langstelliug worden gadegeslagen Sommige Russi che bladea beweren zelfs dat het voor Engchiud onmogelijk is den vrede in Afghanistan te herstellen zonder de medewerking va Rusland Bestaat er voor deze bewering grond pan zou men in Indie lot bet zonderliiijip resul oat komcn dut Eiigelauds pogingen om Ruslaudi te verdingen waren geëindigd met juist aan de Russen bnlp te vragen om de zaken weder tot een goed timt te brengen Geucroal Roberts was fc 10 Aug te Zargun Shiihr op deu wi j vau iBiziii aangekomen hij ia thans iu het hart vau t oiiguusii geziud zoo niet vijandelijk land doorgedrongen eu het is mogelijk d it itteu weini n vuu hem vcniei u t voordat hij in de nabijheid vau Kanduhar is aaiigeküiiieu Iu elk geV il sirfl u de berichlen aangaande de bewegingen van dit legerkoriw shcht zeer ongeregeld ontvangen worden Etrst UH deu terugkeer der drie presidenten uit Cherbourg hi fl de stiUlainl op staalkundig gebied in Frankrijk werkelijk eeu lutaug geuumeii Wut men van nu af lot aan d heropening der kamers te wiichlen heeft ia votktrineii wiudalille altchls door eenige scherpe vlageii iia ir aanleiding van de Diivoeriiig lier Maart deoreleitafgeiiisaeld Jezuieleuscholeu inorleu tegen iiet einde d r maand gesloten en maatrcgi leii tegeu de oniige iiiel erkende orilen g iioiaen worden De soh i a der Jezuïeten ilie ilt liileu raoiieu worden z u ten getale van 23 in 20 ilep irteineuteii Hit is tliaus de tweede ph ise van de uitvoering der deoreHm vau 29 Sl iiirl Voor bet oogenblik zegt de Tét fke biedt de nilvoeriug geeoeriei moeilgkheid Meu verwacht uiet e n iikcleo Jrsni et in de sokuiM te vinden lu hunne planta lullea de regeeriiigskmblenareu leekeu aimtreffen die hun zullen zeggfu Wij zijn nieuwe eigeniiars tie hier onze Wwjizen De Jezuïeten XttUcn wat hii de hervattKff dar luaan iu de aohoollokalrii Tcrscliguen en alsdau als particuliere undtrwgters hun taak hervat en Dau eiri zullen de nioeilgkheden een aanv mg neiueu Volgeus helz lfde blad denkt deJ regccring op de vulgenile wyic te wwk Ie gaan om ze Ie overwiniieu Zj zal een naawleltend toezicht op de soholen houden Blijkt h t dat Me Jezuïeten der weliig oi tbundeu orde dagelgka in hetzelfde lokaal hg eukoinen dan zullen ag gerechtelijk vervolgd worden Bovendien zulli n de schoollokiileu worden gislot n indien blijkt dat de geest van hel ouderwija legtn de bisiaaudij netten iudruisoht Nog andere inaairegelcu zgn in ovrrweging om geen oniduikiug der wet van den kaïil der Jezuïelen mog lijk Ie maken BINNENLAND GOUDA 17 Augustus 1880 Bij koninklgk besluit ziju o a Uiioemd lot officii ren van gezoiidliiid Ie klasse L L l janleiig i J H ïeeliiig iliaus dÜDaren wiii gizondhtid 2c klasse tot officier van gi oiiUluid 2e klasse L E Boekilinai i ihans 3e klasse l jt militaire apotheki r Ie khisse B Th Voogil thans raibtaire apoihiker 2e klasse lot militaire apotheker 2e kl isse F M Ci van Walscni Ihana 3e klasse Aan den officier van gizoiidhcid A N Vorsiman is de raug verleend van lu ijuortilulair Ouder hen die dezer dagen in Zuid lluUand een voldoend eiiidexamen voor lie hoogere burgerscholen met 5 jurigen cursus aBigdeii Uhuoriu ook o a S 1 Ham vau Boskoop eu h van Krimpen alhier IrerliMgeii der burgerscholen te Rotlerdain eu dm Haag belde oud letrlingen onzer hoogere burgerschool Door het rubbinaal college van exaiulnutoreu van Israelieiiscl c godgeleerden is lot den gruud van magid bevorderd de hter Mozes Monatch vau Gouda In Caicilia algemeen mutikaul tgdechrift vuu Niderlaiid komt ouder de criliache aaiikoudigingiu vau lie baud des heereu W F O Nicolal o a hel olgtnde voor Ue üouilsche musicus S van Milligen gaf ecu prune van zgn composinelulei t duor de uitgaaf van Vier liitdtr voii Ein Geibtl fur eine Soprau oder ïcuoraiimme inii Begleiluiig dia Pianoforte op 1 Rotterdam G Alsbach prijs ƒ 1 25 Do aohrijver inaakt mij mijn taak uiel geinaklijk aangezien er in zijn op 1 twee gcdichleu voorkomen die ik óók gecomponeerd en uitgegeven heb Vögleiu wohiu ao schuell m Du bist so siill ik stap over deze Iwee d in ook heen zouder er verder iets van te zeggen dau dal ik mij over de opvulling van het eerste eenigszins heb verwonderd ze ia mij ondanks het woord ffSchuell dat er boven staat te kalm te rustig maar dat ik mij met die van het tweede gedicht heel wel kau vereenigen Een goed lieil dunkt mij Gule Nacht No 2 en het zal deu geweiifchten indruk maken mits men het tempo niet snel neme t zou daarom niet kwaad zijn geweest als de comp zijn Massig nader had toegelicht door een metronomisch cijfer Goed gekarakteriiceril is het Se lied O schneller mein Ross eu ik aarzel uift dit het beste uit de verzameling te beeteu De heer van Milligen liewgst door dit opus l dathij latent voor de compositie hrefl en meu mag hem dus een voorwaartsgnan op den ingeslagen weg aanbevelen Zijn aandacht zij evenwel voor het vervolg gcvestigil op Ncrlrrlandsclie teksten Nu menlil ons Vaderland b giut te begrijpen ilat bet Nederlandsoh evengoed voor den zang geschikt is als het Hoogduitsch moéten de Nederlandsche componiateu zich wijden aan eigen taal behalve in ons Vaderland zijn ook in Zuid Nederlhud in den laatstentijd lieve gedichijfs voor de compositie geschikt ni gcgevpu Aang Muile den oogst kan uit de gemeente Ni awerkerk a d IJsel gemeld worden dat de hooibouw vuur het grooisie gedeelte is gréiiidiijd en een bevredigende ailltumsi beeft gegeven zgude df liteit j sa hooi goed dal tie gewaden in den ZuidphtsI poliler zooals kori n lu aardappelen een goed beschot I zulltu opleveren in deu polder Prins Alexander hoewel door het gunstige weder bijgekomen toch over het algemeen geea voordeelige ophreugst zullen geven De veestapel laat over het algemeen niets te wenscheu over eveuzoo de prijzen van bet zuivel In evenredigheid van het vorige jaar hebben de laudbouwers stof tot tevredenheid Men ia thans iu de Krimpenerwaard drok betig met het plukken van den gelling heonep Het gewas is ditmaal uitstekend goed Zeer zwaar eu lang De zaailing is mede reeds zeer lang bereikt hier en daar een hoogte vau 2 meter en belooft veel zaad De hooioogsi oie niet veel beloofde ia over lolgemecn redelijk op sommige pl uitseu telta vrij goed Dj weilanden hedben ih iiis overvloed van gra bet vee is gezond de zuivel verbazend duur enkele partijen beste groule knzen worden opgekocht tegen ƒ 40 de 50 kilo De i ardappelin geven ecu overvloedig beschot en zijn over t algemeen goed van smaak dooh detiekte iu de vioege soorten is zeer toegenomen De late zijn mi ider aangetast De prijzen varieeren tusschen de 3 en ƒ 4 50 de HL Vjiii de booueii ordt een goede oog st V m de boontvruohlen zullen alleen de appelboomeu nnj wat opleieren Voor het hof Ie s Gravenhage sloud dezi r dagen terecht J V uit C apelle a d IJsel die Ibans verpleegd wordt Ie Oinm rschans In Mei 137S werd hij wegens schriflelijke bedreigipg met braudslieliling tot 1 jaar gevangenisslraf veroordeeld eu thans blond hij wegens het plegen v n een gelgk feit tericht Den 13deu April schreef hg an denzelfden persoon van vóór twee jaren P v V bonwipau te Capelle a d IJsel ein brief met verzoek hem biuuen zes dagen ƒ 10 Ie zenden en mit belofte dal wnuuecr hg binuen dirn tijd het geld uiit had onivaiigin hij dan zou komen om v V s eigendom in brand Ie steken of Ie stelen aan het slot yan den brief wenschle hij echter deu gearlresseerde en diens gezin eene goede gez ndhuid toe De voorhzing vau dat geschrift wekle vcor d den lachlu t van den be=cli op deze werd ook iiirrkbiar bij do leden vau het hof loeu btseh verhaalde dat hg deu brief ui sluilehd geschreven had om aan het