Goudsche Courant, woensdag 18 augustus 1880

zelten en lierer ernstige brandwonden bekwam dan tegen de etiquelfe Ie zondigen Indien de hofdokters in vroeger dagen eene dame van het hof aderlieten dan doopteu zij een zakdoek in het bloed en gaven die aan den minnaar der hofdame Deze was dan verplicht deu Aesculaap de helft vun ziju zilverwerk te geven Men kan denken dat die dokters de verliefde meisjes nog al eens door een aderlating het liefdevuur temperden Beklaagde Mijnheer de president mijn advocaat is ongesteld ik verzoek dat mijn zaak over acht dagen voorkome President Je bent op heeter daad betrapt geworden toen je je hand in den zak van een ander hadt Wat wil je dan dat je advocaat zeggen zal tof je verdediging Beklaagde ia mynheer de president daar ben ik zelf erg nieuwsgierig naar Een arme copiist wiens vrouw met tweelingen meisjes werd gezegend noemde het eerste Kaatje en het tweede Dupli Kaatje GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Gouden OOKBEL Laatste Berichten Brussel l Aug ia antwoord op de gehouden redevuerinp en hield de Koning een laufje toespraak in welke hij zijiiu erkenUlijkheid uitsprak jpgena de mitntieo aan ie Belgié zijn vbewonderentwaardi e conslitulie verschuldigd is Verder somde de Koniiiff op wat er sedert 1830 volbracht werd OoV zeide hij wij kunnen uiet nalaten een billijken cijns vnn d uikbaarheid te brengen aau de vijf groote Mogendheden en maakte ten slotte melding rao de broederlijke betrekkingen met de overige Mogendbeden Londen 16 Ang In het Lagerhuis heeft lord HHrti i ton gezegd dat welke verstandhouding vroeger tus3chen Abdur Rahtuan eo Ayonb Khan moge hebben bestaan hij thans niet gelooft dat die nog beslaat daar bunne belangen te zeer net elkaar in atryd zijn Simla Ifi Aug in eene depêche nit Qnetta van heden wordt gemdd Het Ëngehche kamp te Btichamadan is heden door vijauüelijke troepen aan I getallen De viiand is leruggesUgeu 9 man ge sneuveld de EugeUoheii hebben hem twee mglen ver achterna gezet Burgerlijke Stand GEltOliKN 15 Aii r Jtsiii oudera H Tsmse eo W H Gravfsleijn AntunelU Stijihia ouJi rs J J A KrsUcoila en W A vin der Noot Dirk oudirs 1 Kmtvr pd M J I ii thart Mar cart lFirt Marta oudcrH i T tertfU eo i M Hcijdra Curntlid Anton oudora i U Douaai en A M IIii lilir Joh iuneg DainidOns o tders C van Hensberfien ra A jiu l ain 16 Willemina ouders dtii HtJrtog G lourftr Fi tcrnelU oruvlia outleri A Cordewcigeu en A J H van M irsevtea Jacob ouder J Nifsiog eu W KnH7e Ü BULK1 KN 15 Aiig C Kryggman 23 j APVERTENTIËNa Voorspoedig bevallen Fan eene Dochter A J H GÜEOEWAAQEN VAN MAlBSKVÏliN Goada 10 Augs 1880 j Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Echtgenoot Zoon en Broeder j CHRKÏIAAN KRIJGSMAN na een langdurig doch geduldig lijden in den ouderdom van 2ll jnren um Wed M KRIJGSJIAN j VAN DKll flüUOEK J KRIJGSMAN M S E KRIJGSMAN Mbijbs P KRIJGSMANH KRIJGSMAN Gmida 15 Augustus 1830 Voor de vele blyken van belangstÉlling ondervonden bij de geboorte van onzen Zoon betuigen wij bij deze onzen hartelijken dénfc E C DLiPPER Hamooh Heus Ü A DUPPEfi Haastrecht Angs 80 vermiigen v n zijn weucrhtlu te voldoen met wie hg op tulk een goeden roet leefile dat zij hoopte door zijne veroordecling iii slaat Ie worden gesteld van hem te sobeidrn Hg wist overigens wel beter dan dut hem geld 2ou worden toegezonden en ware dit het geval geweest hij zou er toch niets aan hebben gehad De proc gen was van meeuing dut wat de bedoeling met den brief ook moge geweest zgo de schriftelijke bedoeling vuldoeiidu was gestaafd il ij eischte eene veroordeeling tot een jaar celstraf De verdediger mr baron van Tuyll van Serooskerken kon lu het geschrift geen brandbrief in optima forma zieu en geloofde dat de aaukondigiog van een bezoek niet als eeac bedreiging kon gelden Hij conclude rde daarom tot ontslag van rechtsvervolging van zijn cliënt Het hof sprak T V vrij op grond dat niet was gebleken dat h roe eene duleuse intentie luid gehandeld Door de Minister van oorlog is bepaald dat van do miliciens der lichting 1880 na 1 April 18S1 niet meer dan 575 milllciens by het rigiineut grenadiers eu jngers eenzelfde aantal bij het 3e reg infanterie eu aöO bij liet Ie rigiincul iiif inlcrie loor het blijvend gedeelte onder de wapenen zullen worden gehouden De hiertoe te besteüimen niillicieus snIUfU ileii Sn September ISSi in het genot vun groot vcrlol worden gesteld Van wege het Ministerie van waterstaat handel en nijverheid wordt bekend gemaakt dat te rekenen van 15 lezer de aangeteckende brieven bistemd voor personen wonende buiten de aaneeiigebouwde kom van de plaats waar een hulpkautoor gevestigil is uf in de buitenwijken van den bestellingskring der postkttjitoren aan de oiiingen dir geadrcsseerilen zullen worden uitgereikt tenzij de belanghebbenden een daarmede strijdig verlangen kenbaar maken De bestelling van een brief heeft in den regel slechts eenmaal plaats wordt de geadresseerde uf zijn geBiachligde niet te huis gevonden dan mout de brief aan hei post of hulpkanloor worden afgehaald Uet eindverslag over de reutebclasting is in vergelijking v n de vroegere verslagen over tlfecten en rcnttbelasting vrij beselieidcn van omvang Slechts de door de Regcering in het oorspronkelijke ontwerp gebrachte wijzigingen worden behaiidehl terwijl nog eens wordt nagerekeud of er werkelijk versterking onzer staatsmiddelen uoodig is H t verdieut opmerking boe dikwijls die rekening wordt opgemaakt Zij is opgemaakt bij e behandeling van het ontwerp tJIiichinan bg de beliandeliiig der Staatslicgiootiitg voor dit jaar bij liet eerste onderzoek vaii het thaiH lirliandeld wclsoiilwerp Nu nog eene Hel is alsof men met ile geheime lioop bezield is dat als men maar eens goed narekent wel genoeg zal zijn Maar toliiuioe bleek die hoop ijdel te zijn zoodut het meer dan tijd wordt deschouwingtn over vermoedt Igke Indische balen en over de kansen op groote kotiiewiiislen voorloopig Ie taken en nieuwe middelen langs den aangegeven tellingen weg van belasliiigvermcerdcriug te zotkeu Eén verwijt had de Kegeering die de laatste lijden nog al eens wat moest huore over het voorstellen van uitgaven zonder aanwijzing der middelen zeker niet verwacht Namilijk dat liet niet aanging een nieuwe belastingheffing te raotiveeren door toekomstige uitgaven als reeds gevoteerd te beschouwen Zoodoende werd zegt het verslag op de beslissingen der wetgevende macht vooruitjieloopen en tegen den regel der Grond et gehandeld die geen belastingen wil dan tot dekking van gevotcerde uitgaven Een nieuw kringetje om in het eeuwigdurende te blijven redeueeren Geen uitgaven vóórdat de middelen tot dekking zijn aaugeweren en geen middelen tol dekking vóór de uitgaven zgn gevoteerd Fad Het JTeeUlttd voor hr beval de volgende circulaire van den niinisler vau justitie s Graeiiliage 29 Juli 1880 Door den procureur generaal bg het voormalig hooggerechuhof is onder dagteikeuing van 31 Augustus 1827 tot de procureurs crimineel de officiereu bg de rechtbanken van eersten aanleg en de directeursn en commissarissen van politie in de noordelijke provinciën een circulaire gericht van den TolgeBden iuhcud De hoofdcommissie tot de zaken der Israëlieten heeft zich opnieuw bij t Kxc den minister van justitie beklaagd dat in zeker alorarae verzonden en openlijk aangeplakt signalement vau een veroordeelden misdadiger behalve de gewone aanwijzingen van den voortvlnchtigen persoon wus bijgevoegd geworden deze periode en het uitzicht hebbende van een Jood Hebbende de genoemde hoofdcommissie daarbij tevens de uoodige voorzieiiinir verzoclil tegen het bezigen van een benaming die eigen is aau den godsdienst welke iemand belijdt iu signalementen nrresten TouDissen en andere reohterlgke aotea en documenteu ZKxc oordeelendc ook aan dat aanzoek gehoor te moeten geven heeft nüj gelieven te verzoeken om de procureurs crimineel en de verdere rechlerlgke ambtenaren te vermanen om tot vermgding van alle ergernis soorlgelgke aanduidingen voor het vervolg achterwege te laten ïeii gevolge van deze aanschrijving heb ik de eer het vorenstaande ten fine van informatie en iiaricbt te brengen ter keuiiis van de heeren pro cureurscrimineel en van ile liceren officieren bij de rechtbanken van eer len aanleg in de Noordelijke provinciën met verzoek tevens aau l iatstgenoemden om een exemplaar dezer circulaire te doen toekomen aan de heeren rechters ter instructie in hun lespeclieve arrondissementen alsmede aan de griffiers drr rechtbanken vau koophandel mitsgaders aan de griffiers der rispectieve vredegerechten en rechtbanken van enkele poliiie voorzooverre daarbij afzonderlijke griffiers fungeeren mede tot dcrzelver iuforinatie eu naricht ffZulleude voorts van deze circulaire insgelijks een exemplaar worden toegezonden ten fine uls voren aaii de heeren directeuren en commissarissen van politie Nu is t mij onlangs gebleken dat door de ambtenaren van liet optnbaar ministerie deze circul tire niet allgd wordt nageleefd Naar aanleiding liiervau verzoek ik u wel edel geslr opnieuw de aandacht van genoemde nmbteuaren en van de commissarisseu van politie op het daarin gegeven voorschrift te vtstigen en op naleving daarvan toe te zien Ëeii voldoend aantal exemplaren dezer circulairegaat ter uitreikiiig aan de betrokken ambtenaren hierbij De miuister van justitie get A E J MODDEIIMAN Bovenstaande circulaire ove iicniende voegen wij er bij dat de ergernis der Isr ièlieten orer de gewraakte uitdrukking ons ongemotiveerd voorkomt Wanneer men van iemand zegt dat hij het uitzicht heeft van een Jood dan lenkt men niet aan zijn godsdienst maar aan zijne afkomst zgn nationaliteit Ban hit eigenaardige type dat het ras iu alle tijden en onder alle hemelstreken heeft bewaard ten gevolge van zijn onderlinge aaneensluiting en niet vermengiiig met de verschillende volken waarouder het woont en waarmede het verkeert Jood komt van het latijn Judseus bewoner van Judiea het land der kinderen van Juda en beteekent dus iemand die lot het Hebreeuwsche volk Miport tot het volk dat eertijds Paltslina bewoonde Op zich zelf kan de naam dus iiicls beleedigends hebben Wie zegt dat een Nederlander een joodsoh uitzicht beeft b doelt daarmede ilat deze persoon niet behoort tot de afstammelingen van vader Jacob muar toch de sjirekende trekken heeft welke die natie kenmerken Daarin is evenmin iets kwetsends voor de joden als voor de betrokken volken de uitdrukkingen hij heeft een Grieksoheii neus een Maleisch voorkomen het uitzicht van een Mongool Wij weten wel dat jood in de tweede plaats beteekent Nederlander Franschman Duitscher enz die den joodschen godsdienst belijdt eu dat men in dien zin spreekt van joodsche gebruiken joodsche instellingen enz Muar hit verband wijst duidelgk genoeg dat men iu de geur iakle uitdrukking niet denkt aan den godsdienst maar unu het t olkskariikter Als men spreekt van ecu Griekscheii neus dan denkt niemand aan dat in t oogvallend lichaamsdeel van een persoon die den irieksclien godsdienst belydt aau den neus van een onzer Gritksche medeehristeuen miuir aan den eigenaardig gevormden neus van een uit dat volk dat iu de historie als Grieken bikeud is Een jood ergere zich dus ook niet als wg wijzen op het eigenaardige iu zijne trekken dal zijne gewoonten levenswijze afzondering enz eeuweu lang heeft in stand gehouden Bij geen verstandig mensch komt het op daaraan eenige minachtende of kwetsende gedachte te verbinden ten opzichte van dcu Hebreeër of zijn godsdienst Men vergelijkt wel eens het woord Chriiten met Joodüch en zegt niemand spreekt ooit van een christelijken neus of een christcn uilsiobt Natuurlijk Chridett is uitsluiteuil in gebruik om den godsdienst uit ie drukken en kan ook geene andere beteekenis hebben Jood is in de Ie plitals een volksnaam zooals Grie ic enz eu eerst bij uitbreiding en in de ie plaats iu gebruik ter aanduiding van i mands godsdienst en de spraakmakende gemeente d I liet volk heeft zniver taalgevoel genoeg om onmiddellijk het verschil dier woorden Q vatten Wij zullen dus ondanks dè achting die wg onzen joodscheu medeburgers en blïn eerbied waard igen godsdienst toedragen voorlgaanf met gerust geweten cna te bedienen vau uitdrukkingen als in de circulaire worden afgekeurd en het is minstens kleingeestig zoo niet dom indien Israëlieten zich daaraan ergeren Ook kan de beer Modderman zijn tijd beter besteden dau aan het opdelveu van oude circulaires die mis schien in derzelver tgd puik puik waren maar die niet verdienen uit haar graf gehaald en overeind gezet Ie worden In de vorige week heeft de Kamer van Koop handel en Fabrieken te söraveohage een zitting gehouden waarin da heer Kutten de naridacht vtsligde op de schrikbarende tseneming van bet getal faillissementen zoowel ia den Haig al elders Ju hel belang van den olieden hiniilel iicdt hij het wenschelijk dat hieromtrent betere regelen worden gesteld althans dat de beslaamle wettelijke voorschriften beter worden nageleefd De verhouding tusschcn ichuldeischers eu chuldeiuiar is ten eenemale omgekeerd dreigile de eerste vroeger inet een aanvrage ora faillietverklaring wanneer de betaling achterwege bleef of Ie hing vertraagd werd thans dtti t de I Mtslu iiiel faillissement wanneer de scliuldeischtr hel hero naar zijn meeniug te Isslig maakt De bepaling van ari 785 2o Wetb vau Koophandel dal de curator bg voorkeur uit de schuldeischers zal worden gekozen is van lieverlede een doode letter gewonlen men ziet deze niét zelden zeer moeilijke betrekking veelal opgedragen aan jonge ad vocalen wien bet iu den regel aau de zoo noodzakelijke ondervinding ontbreekt ftn en ander werkt demoraliseerend hit krediet wordt daardoor ondermgnd het vertrouwen geschukl ea het i juist de soliede handel welke daaronder het zwnartst lijdt De heer 11 bracht dit oiidenverp ter sprake iu de hoop diuirdoor iets te hebben bijgedragen om er ook buiten de Kamer de aandacht op te vestigen die de zaak zoo ruimschoots waard is Hij verzocht zijn medeleden er hun gedachien over te laten gaan en zoo inogtlijk miildelen h lp n beramen die aau den tegenwoordigen oiigezonden toisland een einde maken De Kamer besloot dit punt iu de volgende vergadering meer opzettelijk in overweging te nemen Bg den zangwedstrijd te Kenlin i aan de Lleder tafel Euterpe te Amsterdam dincienr G Ueii ze met algenieene stemmen Ie eerste prijs toigckeud voor afdeeling C Deze prijs beslaat uit een gouden medaille en lOOO mark In de fnternalionale nfdeeliiig behaalde liutie s mannekoor te liotterdam den derden prijs De Belgische regcering heeft aan de kamer viui afgevaardigden een wetsontwerp ingediend tutiirvaiiging lier tot dusver bestaande Öepleraberfeesli ii door f iialionale Augnslusfecstru De menioiie van toelichting door den iniiiislir van biunenlaudsche aken bij dit wetsontwerp overgelegd luidt aldus Mijne heeren van het oogenblik f waarop tot de feesten ter viering onzer 50j rige oiiafhankelijkheid wird besloten is de regierini in overeenstemming met de regelingscommissie dier feesim vau gevoelen geweest dat hun bedoeling in de eersie plaats moest zijn niet eene bijzoiidi re daglei keiiiiig of gebeurlenis te herdenken maar liet gcheele njilvak van vrede en voorspoed dal 11 Igië heeft dourlecfd sedert het een onafhankelijke slaat is geweest In dieinselfden geest meent de rigciring u ihans te moeten voorstellen over te g inn lol het vaststellen der viering van jaarlijksche n itionale feesten op een tijdstip overeenkomende met d it onzer helongrijksle feestvieringen in 1880 Door het algemeen k irakler Ik heb dus de eer u voor te stellen mijne heeren de bislniten dat ieder jaar een iiationiiul feest gevierd zal worden op den derden Zondag der maand Augiislua en dientengevolge het decreet van 19 Juli 1831 in te trekken De Midd C zegt naar aanleiding van dit ontwerp Wij hopen dat deze duail der Belgische regeeriiig iu Nederland de waiirdeeriitg vinden zal waarop zij naar onze mecning aanspraak heeft Er is in deze dafren gesproken van eene bntid der vriendschap die door de eene der beide zusternntiën over de grenzen heen aan de andere locgesloken zou worden Wij zien in dit wetsontwerp die hnud der vriendschap Als zoodanig oanvaarden wij haar in het vertrouwen dat zij den zedelijkiij baud lussclien de twee volken onverbrekelijk moge maken en slrekken moge lot versterking Van beider zelfstandige kraelit Dit seizoen zijn lot 14 Jezer te Scheveningen aangekomen 3223 badggasten met 228 dienstboden Op dien dag waren er nog 2180 badgasten met 132 dienstboden aanwezig Naar de Midd C raeldl is aau hel ministerie van koloniën het bericht ontvangen dat op het eihind Cntafao de gele koorts is uilgebroken Van de berannailig n hel toomschip Alkmaar waren 17 personen aangetast waarvau 5 bezweken zijn Eerlang zal door de llollandsche spoorwegroaatschnppg eene soort van wagens in gebruik gesteld ivorden die zeker door alle reizigers met vreugde Degroet zullen worden zoowel door hen voor wie zij nog een nieuwtje zgn als door hen die ze in zuidelijke Europeische landen reeds leerden kennen en waardeeren Die wagens zijn gemaakt volgens het sedert tal van jaren beproefde Amerikaansche sys eem daarin beataande dat de wagens geeué deuren aan de zijden hebben zoouls bij ons maar één van voren en ééu van achteren ufct ecu vast trapje vau 3 of 4 treden imnr beide zgden terwijl in bet midden van den wagen de doorgang is welke dus de zitplaatsen iu twee deelen snijdt Wel is waar zit men alüdan niet zoo gezellig te zameu iu één coppartiinenlje achter slot maar de meerdere vrijheid om te komen en te gaan levert voor de reizigers een tal van geritfelijkheden op Wanneer zullen wij iu Knropi pok het tweede gedeelte van het Amerikaansche spoorwegsysteem deelachtig worden namelijk dat men óéu of meer dagenvóór de reis aan een bureelije in de stad zijn biljet kau bekomen waardoor de angstige aaiisli kelijke gejaagdheid en onrust aau het sialiou wordt weggenomen Doch dit is alleen mogelijk als ook de voortreffelgke en hoogst natuurlijke gewoonte aangeuoincn wordt dat een spoorwegbiljet niet zooiils algemeen in Europa voor eenen bepaalden tijd of voor eeiieii hrpauldeu irein geilt maar zoulniig totdal het biljet leu volle liteft uitgediend Ud In hel tijdperk van 11 Juli lot 7 Augustus jl zgn geene ainbisberiohten omtrent het voorkomen v ia gevallen van longziekte onder het rundvee ingekomen Iu bet vorige tijdvak van vier weken wareu 5 mudereif door die zie ie a iiiget i t Uit Bonn wordt gemeld d U aldaar thans twee ialernationiile meteorologische coftiinissiën zijn vergiidi id met het doel om d meest geschikte inid Irlen Ie beiamen lol het vrrkrygen der vereiachte observaiiepuiilen voor waaruemingen welke over den aardbol verspreiil zijn eu zoo dicht mogelgk de b ide polen naderen Op die wgze znllen de middtteu worden verkregen om berichten te erlangen ten aanzien van den toestand waarin de dainjikrit g zioh bevindt op die verschilli ide punten eu Zal men met meer zekerheirl dai iluiiis de vermoedelijke wijzigingen vooruil leeren k iMien K ii vijttieiilal wcieiischapprlijke niatiiieii uit ziir viTwijdenie oorden van Europ i herkomslig ouder lifn bevindt zich ook professor Buys li dlot uil Uireelit neemt aau deze beraadslagingen deel Sc d rt de vestigiug der afgescheiden Theologische School Ie Kampen in 1854 zijn 2U4 ciindidaten tot den H A xmfi toegelaten die allen reeds beroepenwerden terwijl er nog een 1 1 npi n plaatsen zijn f BlijketiS iiitdedeeliug iu hel lluUgeytH wordt de rubriek eiusulien door medicus iiide KaiMiflre lüiistralu upgiheviii In ili ze in und wird te Ki unpen a d Lek op de chiipsiiniinerivirf van de bee eii J en K Smit aldaar weder iin twtede dw i iilli ig in gebruik gisiihl De e hilling wird in het iifgtioopt u voorj iar gemaakt m zoudauig ingericht dal de grootste rivierstootiihooten bij den luagsleii rivierstand daarvan opeu afgelaten kunnen worden i n daar dikwijls vde stoomboolen wigens Ie lagen vv itt ib aud il igi n ino 5teii wachlen om op de reeds ainiwizige liciling opgehaald te worden zoo is liurdoor in een gi oute behoefte voorzien Het dempen der Uinnehvesigracht tegenover he plantsoen te Leiden h id Zaterdag in het middaguur terwijl de daarmede bezig zijnde vverkliiden waien guau schaften en er geen toezicht was bijlin ii i n een aantal kinderen het teven gekost Tm gi riive der werklieden loeh is naar de keet op hel plantsoen een houlen hulpbrug gelegd uit twee deelen en een leuning bestaande Het schijnt dat die deelen slechts los naast elkander waren gebigd al thans toen zioh eenige jongens datirop nl spelende vermaakten k iiitelde het deil viaarnitn de leuning bevestigd w is om m het nouilloiiige gevolg dal een zevental knaapjes uilen in ha vrij Mnodilerige water der gracht vielen eu meiruideels spoedig zonken Op het hulpgeschret kwamen de broi d rs de Haas die aldaar i oiicn en juist het middagmaal gebruikteu in allerijl nuar builen begaven zich zonder bedenken te water en hadden lul genoegen door onderdulkeU de kitineii allen van diu grond der gracht met hulp der omstanders waarvan óón zich mede te water had begeven op Ie halen en op het droge te brengeö Een hunner die waifJühpijigi bg den val het onderste had gelegen werd niet zonder moeite uit de diepte gehaald De Synode der Ned Hervormde Kerk heeft besloten ilé voorloopig aangenomen wetsbepaling tol vermelding van den geboortedag op de lidinaatsatleslalicn niet te arresteerrn achtende het voldoende wat te dier zake bij Synodaal besluit reeds bepaald is Verworpen is het voorstel ora fabrikanten eu verkoopers van sterke dranken onbenoembaar te verklaren tot ouderling of diaken vooral omdat de maatregel de misbruikers van sterke dranken niet zou treilen die dan toch in de eerste plaats dienden uitgcslolen Ie worden De Si riodus contracla die de ziak van de predikanten Eigemau en van Hoogenhuyze moeten behandelen hebbeu alvorens iu dtzen Ie beslissen genoemde heeren geboord Zaterdag jl is de laatste had gelegd aan den zuidelijken toren van den Dom te Keulen ten gevolge waarvan de bouw van dit reuzenweik wat het uitwendige betreft aU voltooid mag worden beschouwd Oirisireiks 10 uur des voormiild igs werden ten teeken daarvan op elk der beide torens de Duttsche vlag geheechen Nu 032 jaren geleden is de eerste steen vanden Dom gelegd en wel op 14 Augustus 1348 en op 14 Augtiatus van dit jaar is liet ganichc werk voltooid geworden Het weekblad de JiHsterdammer behelst een uitïotrig opstel vun deu heer J U Uussing over de TooneiJscboül Hij verdedigt daarin de volgende stillingen dat een tooneetschool iiinisbaar is ter iuslandhunditig van het nationaal tuoiieet d it de vier ex leerlingen overtuigend bewezen In libi u dat eeii tooneelschool levensvatbaarheid heeft dat de school zooals zij thans is ingericht ontaard is en dringend verbetering behoeft d it hel aantal commissies te groot en de leden ie werkeloos zijn eu het wenschehjk is dat zij die hun zwijgen als orakeltaal ivihien doen gilden verplicht zijn huii ontslag to neineu dat de school als zij niet spoedig gereorganiseerd en Hnanoieet gesteund wordt t gronde gaat waardoor het zeer moedijk zul ziju bet tooneel iu de toekomst gelijken treil te doen houd ii met den ontwikkelingsgang d r natie En ziju slotsom is De wensoh des heereiv iMrlc uitgesproken op de ulgetneene vergadering van het Nut worde vervuld b itad provincie en St uit verleeiien der IOi neLlselio subsidie doch slechts onder voorwaarde t ener algebeelu reorganisatie Als een bijzonderheid meldt men dal bij J F Biard te Grave een kanarievogel voor de 7e maal in dit jaar zit te broeien nu op 4 eieren terwijl deze vogel den 2en Jan dezis ja irs al jongen had en er van de vorige 6 broedsels uug 28 iii leven zijn Aan de Volkttriend sdireef men uit xil dd 2 dezer Dat een verbod om aan kinderen sterken drank te schenken niet onnoodig is bletk verb den week in deze geineenle V iii iwee ingner leerlingen vernam ik niet smart d it zij op een Ivoerniko ipdug dronken waren geiiiauki l Waren kmiteri ii vun 7 ü 8 j iar k Meende il il dii hu grojis c oii iMl ial was Een niguer colldta s vvieii ik tini feit iniideelde verhaalde mij tchler iel Het is een knaapje van mjf jaar dat zulk een i huiselijke opvoeding krijgt j=r=r L L ttJj Tr Gemengde Berichten De Spaitnsche iiiinistiri aad hiefi bisli it dut de koningin vun Spanje hure bevalling in het snikheele Al idrid zul afwachten in piuuis vaa de La Graiija lul gtzoiide builenverblgf der Sp iansche koningin bij Si goïiu De Oostenrijksche dokter der koningin lieifi het onderspit gedolven en de Spaaiische etinuette heeft gezegevierd En dut in 1880 Zij lieefi zoiiilerlinge tooneeleu uitgelokt die etiquette van het Spaan oTie hof Zoo mocht niemand aan de koningin raken dun de koning Ging het hof op de j iclil en was de koning er niet bij om zijne gemalin de hand ie bieden dan moest deze uit hure kuros ineeiis te paurd spriugeu Op eeii goeden dag sprong het paard uil waarop een der koningiiineu diZi U lour deforce moest uilocfcucn Zij viel en vv is gewond docli de etiquette wa gered Men herinnert zich ook den vorst die te dicht bij het vuur z il maar zijn eigen stod niet mocht ve