Goudsche Courant, vrijdag 20 augustus 1880

Vi üilag 20 Aflgustus 1880 N 2494 GOUDSCHE COURAMT leuws en AdverleDlieblad voor Oonda en Omslreken De inzendinK van artverteatiön kan geschieden tot n uur des namiddags van den dag der uitgave MU DE COLOGNE ZEEF IS Cent per Stuk bij Loris P WELTER Fz COIFFEUR HiTRN Gouda Mevr SPRUIJT BücHNKH Turioiarkt verUngt tegen NOyEMUER eene DIENSTBODE 304 STAATSLOTEEU De Trekking van de EERSTE KLASSE begint op MAANDAG den 6 SEPTEMBER 1880 PHOTO GËIPHTe uitsluitend in Kooldmk SPBCIALB INRICHTING voor zeer fijne vergrootingen ONVÉRANOEELIJKE PORTRETTEN F Ilartiiig OosthiivcH U 14 Opeobarc Vei4 oopingTK G O U D A op MAANDAG 30 AUGUSTUS 1880 b voorini dagB ten Elf Ure in bat Koffijhnis uk Ha ho vie slditar v n Twee riant gelegen Heerenhuisen mei Tu M te rofuia aan den Bleekerssingel Wyk B Nes 204 en 205 kadaster Sertie A Nos 2469 en 2468 ieder groot 1 Are 41 Centiaren E n Woonhuis met Tuintje aan de Boelekade te Gouda Wijk R No 163 kadaster Sectie A No 2471 groot 89 Centiaren Een Uv ls ingerieht tot Koffljhuia met XuiMtJe daarnuagt VVgk No 164 kadaster Sectie A No 2470 groot 1 Are 20 Centiaren Een Woonhuis met Bovenhuis Werkplaats Pakhuis en Hrf aan de Zengstraat te Gouda Wgk G Nos 45 en 46 kadaster Sectie C Nos 666 en 667 groot 1 Are 26 Centiaren waarin sinds onderscheidene jaren de Sehildersaffatre met succes wordt uit Viif Woonhuizen met r daarvoor en tutn rond daarachter naast elkander inde Vierde of Baggnenkade te Gouda Wijk TX Nos 414 415 416 417 418 kadaster öectie k Nos 2457 2458 2459 2460 2461 2462 tttWkmen groot 7 Aren 29 Centiaren Breeder smschreven by billetten en infornia tiën te bekomen t n kantore van den Notaris MONTIJN te Gouda 0 eiibarc Vrijwlliif e Verkoopiog TE S T O L W IJ K MÉ op WOENSDAG den 15 8ËPTËMWÊUÊ 6ER 1880 des voormiddags ten 10 nre ten hnize vau G van DAM Herbergier aldaar van en verder AANBEHOOREN benevens eeue parts Wei Hooi en Bouwland staande en gelegen in de gemeente Stolwijk ia het lUijerêche te zomen groot 11 Dunderë bg biljetten breeder omschreven Aanvaarding en betaling der kooppenningen op 15 November 1880 Nadere informatiën z jn te bekomen ten kantoi van den Notoris G J SPRUIJT te Ouderkerk a d IJêel £ r bestaat gelegenheid voor een FLINKEN om opgeleid te worden in een Fatsoenlek Vak Adres onder No 479 aan het Bureau dezer Courant Snelpers Steondriikkerij P L WILDEÏÏBEEe Lange Groenendaal ETIQUETTEN tódrukte CIGARENZAKKEN met het Hi i8 er op Cuncurreerende Prtjzen BËRGMANNS ZOMEBSFBOETEIT ZEEF Tot vollcooiene verwfldering der ZOMERSPROETEN alleen veikrügbaar per stuk ii 45 Cents bij L SCHENK Hoogstraat VOORZICBTIG WÊÊÊÊ Een ieder die Baanniddelen aanwenden wil of moet verzoeke schriftelijk of mondeling eene handleiding boekje van 23 bl het wordt u kosteloos toegezonden Dit boekje is eene vraagbaak voor jung en oud Men moet toch een dwaas wezen om buitenlandsche Haarmiddelen te koopen daar n by mjj kosteloos advies over iedere Haarof H uidziekten kunt erlangen Bevalt u b V het Uaar Kleurmiddel binnen 8 dagen niet dan zal t mfl aangenaam wezen mdien u de flacon terug brengt dan geef ik u zonder korting de ƒ 2 terug Uitval van Haar Koos of Schilfers xiun Haar Kale Plekken Pijn inde schedelhuid Haarof Baardworm Huidzeer vrOegtijdiggrijS worden l deze oaHangenaamheden worden verbalenen door den HaarOnt Wlkkelingsbalsen Binnen korten tjjd verkrjgt de biébaarde bwid haar vorige groeikracht weder f 2 de flacon Bood grijs of vit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Met een flacon a 2 van dit middel heeft m n een jaar voldoende naar gelang wat m iu kleurt Franco aanvraag tegen po twissel postzegels of rembours bfj THKOPHILE Uaarkundige aeett kapper FrederikBplein No 32 hoek 1 alckstraat Aituterdam NB Dezen keer plaats ik geen getuigschrift t wordt anders zoo eene gewoonte maar ik heb er weder 3 in petto dus 764 ter inzage Er bestaan geen Depots noch Reizigers voor mgne firma onthoudt dit goed want nu is bedrog onmogelyk l rof Pergfrer d Alioii IIAAR XTftA€T Uit boTeiigeuaemdt ExImui geheel tgruud op Ie regelen der wetenschap eu grloutird liour de aiiditviudiii eu liet geurulk ia een hannuiddel geheel eeuig iu sijue ameuslelliiig geheel alwykeud Viiu alle audeie lot uug lue uitgcvuudeiie liaurinid Uleu Üil Exiriiot iireeiiigt alle voorireffelgke eigeiischaiipeu in zich Melke tut vertterkiug eu voeding van het baar eu hoofd dieustbuar liet erfmchi eu vrrhildtrt daartoe di zelve houdt het hoofd rein vau roos en andere uitwastniiugen maakt de zitkelyke hareu weder ezoud zet den wortel vaat zoo teiiia dat de n eda verouderde en verfleuade hareu weder langzamerhand opkleurcn zonder dal hel üxtraot eeuige kleurslol bevat Ue uiet geringe eigensoliap van dit llaai Ëxiract buiten alle andere Uaarollen orP imadeu welke allgd met vlI of olie verbondeu tiju is dat alle vetinengseleu hierin zorgvuldig vermeden zgn die wel voor het oogeublik eenigen gl ms aaubrengen doch spoedig de hareu dof doen worden door hare meerdere vatbaarheid tut aankleving vao stof en vuil eu het dua dubbel waardig ia dnariau de proef te nemen Het is met eene volledige gebruikseaiiwyzing a 40 oeuta per flacon Terkrgubaar bg Mej de VeJ BOSMAN Gouda T A O VAN DETH Openbare Vrijwlliige Verkooping IC Ouderkerk aan den IJs él ton huize van den Heer A BRQERE herbergier aldaar op WOENSDAG deftl 8EPTEM BER 1880 des voormidJogs ten 10 ure van eene BDUWUAKSWONIHQ met SCHUUR en verder oaubehooren benevens eene partij W EI lïOOI Bouw en Griendland alles staande en gelegen in de Gemeente Ouderkerk aan den IJaael in den polder Kromme Geer en Zyde en het blok de Geer te zomen groot ruim 20 Bunders bjj biljeitea breeder omschreven Te aanvaarden de Landerjjen den 25 December 1880 en de Opstallen den 1 Mei 1881 Betaling der kooppenningen op 1 November 1880 Nadere informatiën zgn te bekomen ton kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk O iB den IJsael IVeiierlaiMisvliK IthiJHSjMtortvcg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen lo on 3e KL Van AMSTERDAM AKNHEM ei ÜTliKCMT naar BOrrERDAM a lIAGEen SCHEVENINUE V Van Amstebdak 6 0 8 IU fO 11 25 12 50 3 6 8 50 9 51 f Aenhem B 56 8 BÜ I0 8B 1 30 l BU 5 26 7 25 Utrecht 7 8 26 10 17 11 40 1 15 2 28 3 6 30 l 10 Harm len 7 22 8 4 12 8 1 35 3 55 8 35 10 35 Woerden 7 2S 1 44 3 HS 4 1 8 43 Oudewntcr 7 3 1 55 4 8 11 52 Aankomal 7 50 9 1 10 48 12 28 2 15 3 3 59 4 25 7 10 6 10 58 NaaH Moordrrotil 7 53 2 18 10 18 Nieuiverkerk 7 53 2 18 4 2 10 12 Capelle 7 5 S 2 18 lO U Botte dam7 B8 8 i5 1030 12 31 I8 4 6 4 28 B 67 10 12 11 4 Z venhuiceiiMoi ro pelle 7 56 2 21 4 31 10 9 ZoelermcerZpgwssrd 7 56 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 56 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 s Ghavenhaoe 7 511 9 13 1052 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 7 4 10 0 11 1 Soheveniugru 7 li6 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 7 4 IU 9 Van llOrrEUDAM SCIIBVKMNOEN eu s HAOB naar AMSTERDAM UrUECHT eu URNUEM Van Kottebuam 6 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 4 11 50 2 3 20 4 30 5 30 6 50 8 30 9 80 Capille H H 10 50 2 9 7 Nieuwerkcrk 6 49 10 67 2 16 7 8 8 3 Moordrioht 6 57 114 2 23 7 16 Aankomat 7 10 S 2 8 2 g 10 49 11 15 12 9 2 36 8 40 4 52 5 50 7 28 8 55 9 53 Scheveningea 7 7 30 8 5 9 40 10 11 15 1 20 2 35 3 45 6 5 7 46 9 a GaivENmoE 26 7 30 8 U 36 10 10 lO iO 11 46 1 60 3 6 4 15 6 35 8 15 S0 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 8 23 ZoelermeerZcgwaard 6 45 10 50 2 10 6 66 M ZeveuhuizeiiMoereapelle 6 55 II 2 20 7 7 Aankomat 7 13 7 6 1 8 27 9 5 10 43 11 18 12 12 2 88 8 37 4 49 7 28 8 68 9 57 NA VU Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Wuerdtn 7 16 11 21 2 41 7 31 Harmeien 7 16 8 6 8 31 10 52 11 21 2 41 3 43 4 65 7 31 9 1 10 AMSTERDAM 7 6 8 31 10 52 12 16 2 41 3 43 4 55 9 1 10 Utrecht 7 16 8 5 9 11 10 52 11 31 2 41 3 43 4 66 7 31 10 AuNHFM 7 16 9 11 10 53 11 21 3 43 465 7 31 üouBA Dkuk van A Bbinkma De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG D prjs per drie maanden ii 1 75 franco per st 2 Ter vermijding van opcmthoud gelieve men alle voor de Redactie betstemde brieven bij den Uitgever te bezorg en OPPOETÏÏNISME Oambetta kan meif dagelijks lezen in de bladen der onverzoenljjken is een opportunist hg schikt zich in z n doen en laten naar de omstandigheden zijn liefste wenschen brengt hg ten offer om de plaats te behouden die hjj thans bekleedt hoe gaarne zou hij wraak nemen op de Pruisen maar hjj houdt zich in omdat het volk vrede wil hoe gaarne zon hjj den Franschen invloed doen gelden in de zaken TM het Oosten maar Frankrijk jvil jredeen t w mi I w a w lMt l i g ot un eu scntki non naar de omstandigheden Wel offert hjj zgn beginselen niet op maar bg ii toch ook niet doortastend genoeg hg geeft toe aan de regeering hjj geeft zelfs toe aan den senaat wauneer hjj dit nuttig oordeelt ter bereiking zguer pionnen Zoo kan hg veel goeds tot stand brengen maar de man der onverzoenlgken kan hg niet zjjn De e wéten van geen toegeven zg hebben een afkeer van alle transactie maar zullen daardoor ook nooit hun doel bereiken Niet aan hen hebben de mannen der commune hun vrijheid te danken het opportunisme van Oambetta heeft hun die verschaft en zoo zal h j nog Teel Toor Frankrgk kunnen doen als hg den weg der gematigdheid bljjft betreden en zich naar de omstandigheden schikt Zioh naar d omstandigheden schikken de bakens verzetten als het tg verloopt zou men niet een Hollandsoh spreekwoord zeggen is een onmisbare eigenschap in den diplomaat niet alleen maar ook in allen die tot regeeren gerospen zgn roite het opportunisme slechts niet zoover ff ult dat men zgn beginselen verzaakt Een miniitér die door schikken en plooien met kunst én vliegwerk met geven en nemen een meerderheid bijfeenhoudt moge als behendig geroemd worden zgn opportunisme gaut te ver omdat het hem niet zelden dringt tot verzaking zijner beginselen Een volksleider die in plaats van te leiden toegeeft aan iedereu volkswaan uit vrees bjj Terzet zgn invloed te verliezen is al weder een opportunist in de slechte beteekenis des woorda Een minister daarentegen die gaarne amendementen op weteontwerpen overneemt indien die niet in strjjd zgn met de bei inselen waarop het ontwerp rust die toegeeft waar hü dit kan doen zonder verzaking van dat wat hjj voor goed en billgk houdt huldigt het opportunisme in den goeden zin des woords Op een kiesvereeniging dezer dagen te Rotterdam gehouden is een der candidateu al i opportunist afgeschilderd De candidaat zal Zich op het gebied van handel en nijverheid uaar de omstandigheden schikken Al ia hij ook steeds een voorstander geweest van vrijen handel hg heeft een open oog voor den tegenwoordigen toestand en zal niet aarzelen met zjjn verleden te breken ab de omstandigheden dut vorderen de kwjjncnde njjverheid wil hjj te hulp komen in een voord op het gebied der handelswetgeving wil hg opportunist xgn De kiesvereeniging bleek niet gediend van dit opportunisme met een groote meerderheid stelde ziJ den heerjOtto van Rees oudafge vaardigde eu oud iiiinister candidaat die ook door een andere invloedrijke vereeniging gesteld is terecht heeft men begrepen dat in dien geest het opportunisme met op handels en njjverheidsgebied te huis behoort Wordt daar de eerste bescherming verleend wie kan dan zeggen waar h t einde z zjjn Men zal be r nen piet één tak Tatbhandel of nüvetheid ueMsuennen ogv dBBf üerécnieJ opge goten gzeren voorwerpen eeiiigszins te verhoogen zal men de gzer industrie te hulp komen omdat die in kwgneuden toestand verkeert en de fabriekanten gedwongen zgn werklieden af te daukeu eu terstond zullen ook andere tukken van nijverheid noodkreten doen hooren en ook bescherming vragen Maar heeft men do jjzerindustrie geholpen dan zal ook de scheepsbouw bescherming vragen en worden de schepen daardoor duurder dan zal weder do bundel steun vragen omdat de duurdere schepen hoogere vrachten vorderen ja wil men niet onbillijk zjjn dan moet de bescherming tot alles uitgestiekt worden allerlei kunstmiddelen moeten in het werk worden gesteld tot eindelijk de bescherming uitloopt tot groot nadeel van allen En dat ligt nu wel volstrekt niet in de bedoeling van den opportunist op het gebied der bescherming van handel en nijverheid maar waar zal hji eindigen als biJ eens dien weg is ingeslagen Watr zal hg bet tot biertoe en niet verder doen hooren als men over onrechtmatige beoordeeling tan den een boven den andere klaagt als men met cjjfers aantoont welke nadeelen geleden worden door de bescherming aan anderen verleend Bismarck heeft toegegeven hjj is gaan beschernieu in de hoop daardoor ook de schatkist te vullen van het eene artikel van nijverheid is men tot het andere gekomen het eene na het andere handels artikel heeft het moeten ontgelden men heeft alles beschermd en nog niet tevreden wil men de Christenen tegen de Israëlieten beschermen men teekent reeds petitiëu en eischt reeds wetten om den Tsinëlieteu te verbieden grosudeigeudom to bezitteu betrekkingen te Dekleeden en wat dies meer zij en is dat verkregen dan zullen zeker weder andere eischen geste d worden en men zal bescherming willen van de eene klasse tegen de andere Waar is het einde van den weg dien men heeft ingeslagen Eii zoo zal het steeds gaan wanneer men zich op het gebied van handel en nijverheid naar de omstandigheden wil schikken ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Opportunisme moet daar voeren tot de onzinnigste bescherming die daaraan toejjeeft staat op een hellend vlak hoe gaarne hij zonwillen hij kan niet terug maar moet steedsvoort Mogen wij daarom nog lang voor datopportunisme betvaard blijven maar et strevenvan r eering en vertegenwoordiging steedszijn om vrjjbeid van handel en njjverheid tebevorderen Eenigen mogen daarvan voor kortentgd nadeel ondervinden op den duur zal hetalgemeen daarbij het beste varen L BUITENLAND Itiiitiiiilandseli Overzicht Het groote Belgiache nationale feest ia go d afgeloopeu de Koning heeft in zijn antwoord de SSy a ITa SSffifSI vISBrfeBD MsiKïflW leend Dit laalale woord getuigt van de waarheidsliefde van den Brlgachen Koning en verdient te meer opmerking omdat de Belgen t doorgaans voorstellen alsof zij zichzelf hebben vrijgevochten Mijne hseren zoo sprak de koning o m de leden van het voorloopig bewind en vau liet congres hebben vertrouwen gekoesterd iu de wysheid vau het Belgisch volk Zonder aohroom hebben zijhet begiftigd met de raeest vrijzinnige instellingender wereld en bun vertrouwen ia niet bedrogen Dank zij de ontwikkeling van den polilieken geestia hun werk met een gelukkigen uitslag bekroond Het achouwapel dat zij thans bywooen is hunne rechtmatige belooniiig Ze afmetende aan de mijke stel ik mg de vreugde voor welke zij gevoelen bijde aansohouwiug van het feeslvierewl vaderland een halve eeuw van welvaart vierende bij het tien dier woudervolle tentoonslrllingec van kunst en u jverheld die als de geschiedenis zgn van de ver uazende ontwikkeling der ualie en die een zoo hoog denkbeeld geven van hare hulpbronnen en har leve kracht Welk een machtige spoorslag is voor het opkumenile gesl icht de studie van dat eerste tijdperk onzer nationale geschiedenis en van den volbraeh teu vüuruiigaug Wat wegs doorloopen iu alle richtingen Hoevele takken van den mensohelijken arbeid hebben zich uitgebreid De openbare rgkdora groeitvoordurend aan en zal noij sneller toenemen loodraou e nijverheid zich nieuwe wegen zal gebaand hebben Zou is het schoon voorbereidde veld waarop onze wetk zame jongelieden van hunne krachleu kunnen doen blijken üelukklg de vurst die op een merkwaardigen gedenkdag in bet leven van zgn volk zulke woorden kan doen hooren die uiet behoeft te spreken vau krggsroem in het verleden van vertrouwen op ziju dapper leger in de toeko mst die de rijke hulpbronnen van zgn land en de werkkracht iijiier burgers kan loven en prgeen zonder dat het Iemand in de gedachten kuint aan overdrgving te denken De rede des kouiuga was een moment zooahi he leven der volken er aleohts weinig kent Van zekere zgde wordt beweerd dat de heer Frtycii et de Fransohe minister van biunenlaudaohe zaken besluiteloos is leu opzichte van de veidere nitioeriug der Maiirl dtoretcn t Is mogelijk maar niet waarschijnlijk wanneer men iu aanmerking neemt lat zij de rpgepfiiis oc u gniöUrt BtÊuti iieb jt a