Goudsche Courant, vrijdag 20 augustus 1880

géftnva V isi l legen de olencjlen Fle uitslag der verkipsiBgen voor de Algemeene Kaden kan daarvoor lol bewijs strekken ütsliig daardoor aan de reaottonnaire partij in het algemeen toegebracht moet wel groot qn daar hare organen dien niet eens meer trachten te verbloemen Oewooiiljk tejjl te Tempi komt die party niet spoedig iot ilk eese bekentenis en houdt tij lich als de drealfeUog aan eeu itroohalm vast t Is nu eene algemeene verslagenheid Na het mislukken der fusie haddcu de nonarohaleu dea moed niet verloren ofschoon in het hart getroffsBr stoten ig zioh aaueeu eu vonden aog middel om de worsteling voor te ïetten Wat de Boiiapattiaten betreft na den uood van den keizerlijken prins trachten zij het publiek om den tuin te leiden eu hoewel het hun niet gelukte de verdeeldheid te berge welke in hunne nogen herrschie beweerden z dat uiets verloren was Thans vereenigra IcgitimisieD booa iartisteu en rtchleroeutrum zich in hetaelfde wanhopend weeklagen Pb l übtikeinsche partij diiarentegen heeft een progruiBma zij eet wat zij wil en waar zij gaat Doch j 8 het bewustzyu van hare kracht moet haar aansporen tot verdere ontwikkeling van het greete beginsel waaraan de Uepubliek haren oorsprong ontkent de vryheid De nilslag van de verkiezing der bureels van de Algemeene Raden is voor 82 departementen bekend De rcpubkkerii n wouiien 14 bureels De ministers tevens presideuttn van bun bureels euustaieerdendat Frankrijk in bloei is toegenomen dat de vredebinpen en buiten is verzekerd De joiigate verkie iiigAi bobben de staatkunde der regeering bekrach kigd déni i besloten van alten onderwerping aan de ireHén ds eiüchen De JOI e fahe regeering heeft aan de regeering der AvnéltkUuMhe Unie doen weten dat zij besloten beefed et li den handel van Chineezen met vreemde havens verbiedt op te heffen Tegelijk deelde zij mede dat reeds een Chiueesehe slooinboot met eeu IfKliAgoe weg was nav San Francisco en zij hoopje d hiermede een belangryke handel met de Unie zou worden geopend ÖOUDA 19 Angualus 188U Uit de mededeelingen over het schooljaar 1879 16R0 welke achter hel programma voor den vol lhi r lijn geplaatst blijkt dat de cursus op 3 September 1879 opende mei 51 leerlingen waarvan 46 voor bet Volledig onderwijl Zij waren over dekla n verdeeld als volgt Ie klasse 21 2e kinsee 16 benevens een leerling voor de wiskunde dieOok enkele lesse der 8e klasse bijwoonde en 3ektolse 13 waarvan vier enkele lessen volgden IndeD loop van hel jnar verlieten vier leerlingen deAcfaoot veelal dior verandering in hunne bestemvtog terwijl twee nieuwe leerlingen voor enkeleUwrn werden opgenomen Ue school is dus in de Cursus 1879 1880 bezocht door 63 leerlingen WMirvan bg de sluiting der lessen nog 49 aanwezig i n 20 in de Ie 17 in de 2e en 12 in de 8 klasse Tet kadet b j de Militaire Academie voor de infanterie in Oost lndie is alsnog benoemd J J M Ooitermnn leerling der 3de klasse der Bgks hoogere burgerschool alhier die een voldoend examen had fgel maar bg de eerste benoeming niet konwarden geplaatst IJiUMlag nacht ten half een ure is een hier fjet te hnis behoorend persoon door dronkenschap in het water geraakt op de Haven naby den IJselslats Xa vele pogingen is men er in geslaagd hem inet touwen levend op te halen De reddingboot wa half vol water In de jongste t Stolwnkersluis gebonden vereenigde Vergadering van het dijkscotlege en de hoofdinge lenden van de Krimpenerwanrd is de jaarrekening over 1879 1880 goedgekeurd en vastgesteld Zij ïcdraagt iii ontvangst 87 230 43 en in uitgaaf 82 686 94Vj zoodat het batig slot 6144 48 De h ir II van Doorn en eohtgenoote Tader en moeder in hel arm en weeshuis te Bodegraven ign in dergelijke betrekking benoemd te Veenendaal Zij zullen vervangen worden door den heer K Sobgf en eohtg thans met het toezicht belast over de werkinrichting te Leerdam D omDibasdienit van Dorrestein tujschen het titiao Woerden en Montfoort zal met 21 October t R worden geslaakt Hel getal uitgebrachte stemmen l g de herslemming ter verkiezing van een lid der Tweede Kamer te Amsterdam l4drtï4 t 1777 Wvan éUig 167S en voor de verkiezing van een lid der Provinciale Staten 1699 waarvan geldig 1623 Tot lid der Kamer wefd gekozen Mr J 6 Gleiahmun mël 1026 stemmen tegen 653 op Mr J Kappefne van de Coppcllo uitgebracht Tut lid der Staten werd de Heer i tlégtdoor ee gekozen met 1311 stemmen Bij de verkiezing voor een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Goriiiohem zgn 1667 geldige stemmen uitgebracht Gekozen is mr de Savornin LohAian met 1127 stemmen De heer Waldorp had 389 de heer van Tieihoveo van den Bogaard Sü stemmen op zich verecuigd De uitslag van de verkiezing voor een lid in deu gemeenteraad te s Gravenhage ter vervanging van deu heer mr C A van der Kemp benoemd lot liJ au de Gedeputeerde Staten van Zuid Hollsnd ns als volgt Uitgebracht 1216 geldige stemmen Verkozen werd de heer J C Bloera oudhoofdambte naar by hel Departement van Financiën oaudidaat dtr liber ile kiesvereeniging de Orondicet met 670 stemmen jhr mr E van den Berch van rfeemstede Cdudidaat der vereenigde conservatieve antirevoln tioniiaire Ruurasohkalholieke en indnstrieele kiesvereciiigingen verkreeg 526 stemmen Tc Hoorn is lot oaudidaat voor de Tweede Kamer vacilureFraiiseu van de Putte benoemd tot lid der Eerste Kamer gesteld mr W H baron van Dedchi burgemeester dïer gemeente Het Üfëekblad De Amtteriammer wil4e aan hel Hhl hel voorrechteniel laten van het laatste Woord aan den vooravond der verkiezing en gaf een exlrauoramer uit geheel a tn de verkiezing gewijd Op de eerste jisiina roert de redactie de grootetrom legende caodidatuur Kappeyne daarop verdedigt mr De Marez Oijens in een ernstig artikel de caudidatuurOleichman als die van een man vantoewijding an de publieke zaak een man van karakter eu zedelijken moed naar het model en uit deschool van Thorbecke Dan volgen een tiental dik werf geestige en scherpe entreJileU ovef de verkiezing waarna mr A ü Werlbeiin de politieke geloofsbeIgdenis van mr Gleicbmann uit het stof der bijb ladeo opdiept lerwKl het geheel min waardig wordt besloten door de mededeeling van een ehngeerden M i 41 l i H o niiin mies aan binnenlandsdne zaken dat de heer Kappeyne toen hij minister wat of geheel niel of hoogstens tegen twaalf uren in z n kamer op het torentje kwam Justus van Maurik geeft eeu feuillelou in dit merkwaardige extra nommer Hg schetst ons een paar brave eeususkiezers een oud komeng baat en een oud slager die beraden wien ze steinmeo zullen doch zoo worden geslingerd door de vele aanbevelingen dal zg ten slotte met hun drien de vrouw van den komenij man is er ook bg een spelletje doiniiia gaan spelen en deu loop van t spel op de atembrieljea aanleekenen In de e schets schgnt de reden der uitgave Van het extranommer opgesloten te z n Tegenover zulk onbeslist kiezersvolkje wilde men het Hinêdehilaii het laatste woord piet laten In zake de houding der Katholieke kiezen te Rotterdam bg de aanstaapde verkiezing voer een lid der Tweede Kamer geeft de Noordlirabantir het wachtwoord die zioh er over verwondert dal haar Rotterdamsche partggenooten nog niets van zich lieten hooren eu hen opwekt om na de vroeger verkregen resullateo niet stil te blgven zitten De Noordbrabanter begrgpl dat tengevolge der verdeeldheid in het liberale kamp de Katholieken conservBlieveh en anti revolutionairen den doOrsUg geven Zg kunnen zich of terstond met een der gestelde kandidaten den minst schadelijken vefeenigen en dezen de overwinning verzekeren of eerst met een eigen kandidaat optreden en ingeval van herstemming den minst liberalen steunen Dr Schaepman eu de Tweede Kamer der StatenGeneraal is de titel van eene studie voorkomende in het U D waarin hei nieuw opgetreden lid wordt gekarakteriseerd en zgn invloed op de vertegenwoordiging voorspeld De schrijver van dal artikel brengt ook in herinnering de vergelgking die dr Schaepman indertgd maakte Insschen Groen en Thorbecke Eerstgenoemde stelde hij boven den laatste maar in éêa opzicht verdiende Groen de mindere van Thorbecke Ie heelen in zgn hriat tegen de Katholieke kerk En toch zegt dr S irWat er goed en heilzaamst is in het werk van Groen van Prinsterer komt der Kalholielce kerk ten goede Wanneer men gaat de schrgrer voort in den politiekeu strijd soms dr Schaepman courtoisie mocht zien bewgzeu aan de anti revolutionairen dan weet men dat dit geschiedt omdat hun werk sl hts dir Katholieke kerk moet ten goede komen dan WMt men dat de hulp der geloovige tegenstanders niet lil worden versmaad om andere doeleinden te tiken loor de aaulaaade dele Namens voor het lager onderwijs in deze provincie die den liien September aanvangen en lot 23 Odtober zullen voortduren hebben zich ruim 800 candidaten aangemeld Het zijn de laatste examens onder werking der wet van 67 af te nemeti In de SlaaU Oourani van Dinsdag ts eén uitvoerig rapport opgenomen van Zr Ms secretaris van legatie te Weenen aangaande de wettelijke regeling van bet lager ondcrwgs in Oostenrgk Den 13den dezer heeft te Pelera iurg de onderleekening plaats gehad eener nieuwe overeenkomst tusscheft Nederland eo Rdslund tot wederkeerige uitlevering van misdadigers Met de stoomboot Magnet wordt van rej eeringswege sedert Zaterdag een tocht op ie Zuiderzee gedaan ten einde de oester en mos l banken op te iviuru Dit schijnt in verband te staan mei voorgenomen verpachtingen der waarden Te beginnen met den Isteft Septdmi a s zullen door de betaalmeesters in alle arrondissementeu in belalingen gebezigd en voorzooveel de aanwezige voorraad strekt aan ingezefeoea op huni e aanvrage in kleine iar jeB tegen aanneiüti lail eea ébott wettig betdalaiïrfdel of bankpafiief éteé even wirded ie nieuwe muntbiijeltên van tiengyiaei Zooals bekend is verschillen de nienwe mnntbilfUlia vak de tba s in omloop zijnde behalve in kleur en leekening ook hierin dat het betaalbaar w ziicer vervangen it door betaalbaar in Nederlandiche liandpemiiHfen De oude billellen blijven evenwél gangbaar De Minister van oorlog brengt te iieiM riin belanghebbenden dat den Islén Ooiober a eeaige pupillen op de pupillenschool Ie Nienwerslnis znllèn worden geplaatst Van deze plaatsen zullen er ook eenige kannen worden vervuld doer lomki nsn nietmilitairen en wel tegen betaliii rcber jaarlgksdie bijdrage van ƒ 60 Pe vereischteo tot toelating zija 1 een leeftgd tussoben 12 en 14 jaren 2 eeu gezond lichaamsgestel zonder gebreken io i t bet 4 n A an A t lie Vnnap Ui i voor d u nHUtaireu dienst geschikt zal zgo De ouders of voogden die verlangen dal hnuno zonen ol pupillen tot de schoot Worden toegrUten behooren de aanvraag daartoe tóéi lO September e k aan het deparlenwnt tan ó te zeéden Met de vereiiohte stukken veimdd M de SUuttttnraki van 18 deier By het hoofdbesluor der MaatuHtafpiJ ijt Nul M t Mgemeen is opnieuw van een bidangstellend onbekende een gift van duizend galden ontvangen De uitslag van den te Hans nehouden wedslrgd in de eerste afdeeling van bet óo fours van Ctcitia was dat de eenle prgs een verguld zilveren medaille met f 100 premie is toegekend aan d maaaenzan vereeniging Amcilia van Amsterdam e tweede prgs een geUjke medaille en f 60 aan de manneiiZangvïsreeulgfug Aurora te Arnhem en de derde pr fi en ntïdaille aan Oe euin eh temaak isa Waajwiyif In de tweede afdeiting viel de èt ste pr s inden medaille met ÏOO te bewr aan 0 flMU van Schiedam de tweede prijs ilv ren medaille met ƒ 76 aan Zany ea vtteudulkap van Haarlem terwgl een zelfde tweede prgs werd toegeweien aan Caecüia van Rotterdam De derde prijs vergald zilveren medaille werd behaald door de Km Ued Zanitciml voor HandKeritlieden te s Oravanbage en de Botterdamsche Hurpe Damde kreeg eene eervolle vermelding In de derde afdeeling werd de tweede prgs en verguld zilveren medaille met f 160 toegekend fan de Vereeniging Oertnania vah Keulen In de vierde afdeelTng behaMdi eveneetfs eèn twijeJen prys verg zilv med en f 30O de liederlafel Soueenir dei montaguari van Tilburg en werd de derde prgs toegekend aan de Bardei du Uainaut van Quaregnon Het UtrtcUich Manneiiioer verkreeg eene loffelijke vermelding met medaille In de afdeeling van nitnemeudbeid werd de tweede prgs een gouden medaille toegekend anu Ataiiteli mannenkoor De eersten prgzen werden in deze afdctlingen niet toegekend In de volgende maand M te Ulreoht de nlgeWeène vergadering van afge rdlj deh der Vereenigingen tot het Ned Redergkers en Tooueelliefhebbeisverbond beboorende worden gebonden By deze gelegen heid zal Zaterdagavond 11 September a s in BuUenhtt Maliebaan een looneelwedstrgd gehouden worden waaraan deelnemen Xo Thalia van Amsterdam gut de poolt 3cAoot6Klni oorsproukelgk blgspel door JoÊan Gram 2o de Dilettauten Clnb vdn Km urd n met UrgMmiif oonpronkelijij tooneelspel lil itai t doSi iiioa van Ider 3o Jan van rs van Utrecht met de Dochter van den Barbier oorspronkelijk blgspel in een bedryf door Gerard Keller 4o Kunst na den Arbeid van s Gravenhage giet uit IndiS terug oorspronkeiyk Myspel in één bedrijf door D F van Ueyst Zondag 12 September I s concert én vanxball mede in Suitenluit by l elke gelegéütiëid de prijsen aan de overwinnaars van dea vortgen avond tméa wdrden aft gereikt Pinkdag had in bel Odéon te Amsterdam erge Vergadering pUals van invloedryke ingezeten die op verzoek van deu beer Edouard Agosliui bijeen waren gekomen Pe heef Agoslini is een Franscbman die sinds laag 4eet belalig4tklling Vdor Nederland gevoelt en gelooft tt bel in het belaifg fs valt ons vaderlami on leer Wfireldkuodig Ie maken over welke groote huifipiddelen hel beschikt Koe voorlrtffi Igk o a A Üerdam ♦ oór den translto ba ndel gelegen is wanneer eens bet kanaal naar den Bgn zal gereed zgii 8g Oolwikkelde zgn plannen op ile vergadering van heden t n drukte in eene sierlijke rede den wensch uit dat de ♦ olkep vaii Europa lot eene internatiosde testobtitfelling zondea bgeenroepeii De beer S Werlbeiin toonde aan waarom dit ilin hem minder wenschelijk en oupraftisch voèrIwiin hg riec den heer Ago tini aan zgn plan te ïeperken en niet voor iigverlieiif maar vooral vOor lÜM tentMftMelKiig die hij oatfbcMelt diwntbaar te maken Dejieir Agostiui verklaarde het jkad ens te 1 0 met diZe merniug Hierop werd op voorstel van den beer C J A Den Tex eene Connistb beuoewid welke de plannen van den beer AgDstiai OjUderzoekeu en bespreken zal Gekozen werden de heeren Deu Tex Coraes VJn Ijeeuwen Hubmüi A C Werlbeiin en Herman Schroder die mA de keoza lielea welgevallen Be Commissie voor de vee en zuivcltentoou8te4liag heeft allen apoed gemaalct rnet bet uilnoodigcn vaa v rsehiltead tpecialUeiten om als ki urmeeste s voor de I6zeadingen te willeta fungeeren Tot dus ver is de noeming aaugenoroen door de heeren de Jong Ie Haikem Hoek te Wateringen Kaan te Wierin rwaord terwgl als plaaisvervangeude leden üA behbeh bereid vukl ud 4ft hffruB Bfiiiwma te deu Ham en Bo t te Hoogemeeden Van het plan om te Wageuiugen een proef hoeve op te richtea is voorloopig afgezien wegens de niet voldoende geld lgke oiidersttunisg Aan bet terrein zelf dal gratis was aangeboden door den heer van Bechteren vin Appeltern wordt eene andere bestemming gegeven Het jlushiveld ia de gewesten waar veel heideen onbebouwde gVonden Worilen gevonden moet dit seizoen goed vdorzieu zgn Niel alleen hazen maar ook patrgzcd zouden er in menigte zyn t Spreekt van zelf dat de llollandsohe poeliers reads verbintenisten itfet hunne vakgeuooteó in OeiderlOod Overgsel eu Drente aangaan en dat zg d rmede haast maken is ook geraden omdat vooral België veel wild tiit die streken trekt Men geeft ia etkete steden daar te lande een prys die in idolliind m eil9k it te bedingen Ook wordt r uit Overgsel en uit Drente rechtBtreeka wild naar iPar t verzonden De keihaww men weet het in het buitenland wel zgn fijn en dos lekl er eu t scbynt dat zg die een ite tong hebben ook aan de patrgzen uit genoemde provinciën de voorkeur geveu De versnelde middelen van vervoer maken het ook mogelgk dat het wild beden gescholen op den volgenden dag ter plaatse zguer bestemming is De voorraad tnrf in Friesland Drente en Overgsel moet zeer groot zgn Het laat zich aanzien dat de prgs in dit najaar niet hoog zal zyn Te wensohen is het eeblér dat er zonnige dagen komen want op dit oogoublik is de veenwand nog niel droog De 9e algemeene vergadering der Ncderlandsche Maatschappg voor tuinbouw en pliiutkaude zal gehouden worden op Dinsdag 14 September a s te Haarlem Te Randwyk ea in den onmiddellgken omtrek is Zaterdag jt bet tabakagewas voor de tweede maul voor een goed deel door hagelslag vernield Daar het bostgoed overal ndg moet worden geoogst is de schade voor de planten nog al belangrijk Van 8 tot 15 Augustus zgu per Ilaagsche stoomtram pi m 70 000 penonon vervoerd Alleen op tea der zangerslëêsten maaktea 20 000 pissasiers gebruik Vau dat vfetvoermiddel Het dienstm eiije At oJilaöfes Ifr Amsterdam de onvoorzichtigheid had pelrOleum in eeii strykkacbel te werpen waardoor hare kleederen in brand geraakieu is reeds aan de gevolgen der bekomen brandwonden overleden Hmengde Éericliteii Hebt n er iels tegen dat ik een veertien dagen verlof aanvraag vroeg dezer dagen een ambteiiaat op een onzer ministerieele departementen aan zgn chef Ja ik heb er dit tegen dat ge al acht dagenverlof gehad hebt Ik üe vergist n bepHifld IV heb noggeen dag verlof gehad Zeer zeker en ik zal het u vofirreken n Gekomt eiken morgen IS en elkeh middage 10 minutente laat dai is 26 minuten daags dat ge verlofneemt of aadefhatf uur per week of 6 uur of éénwerkdag per maand We zgn in de achtste maanden eeu dag of acht hebt ge dus al verlof genomen Voor ditmaal zuu ik u aanraden maar één weckt vragen O als n zoo rekent dat Ja zóü reken ik D r de Pruisische B eeriog is dezer iigiëü eene bejialing gemaakt waarbg ieder die een hond als trekdier wil gebruiken verplicht wordt daarvan aangifte te dóen bij de politie zgner woonplaats De hond zul dan gekeurd worden en wanneer hg geschikt is om als trekilier dienst te doen krggt de eigenaar eeu bewgs van verlof waarin slaat vermeld welke latten den bond mogeu opgelegd worden Twee krankzinuigen in eeu gesticht te St Petersburg betbten voor eemge dagen eens een paar proeven dp elkanderi lichaam te nemen Zg wildenuainelgk cent weten hoe de Uoedsomloop was bgiemand die geforgd werd Be een sloeg daaromeen lukeA om den h ils Van zfn makker en baaldedit telkens nauwer toe terwijl hg bedaard met hetborJoge iu de band de polssügea van den oi lukkige telde tot dat die eiiidelgk geheel ophielden D tbttui éd lat hg daara de gnyf op ci zelven zou nemen Toen hij echter de verwrongentrekken zQns makken zog weed hg bang en gingnaar deu direetear van bét jhUieht wiea hg betgebeurde op zgiie eigi n wijze mededeelde Het isgelakt hy is dd0d teide by Wie vroeg dedireetear Mya proef is gelakt rayn kameraad isdood ik heb me echter bedacht breng me na maarbg de politie Het duurde nfct Uug of de directeur had zich ikH ouéeltibg iPaU de waarheid vuu het medegedeelde overtuigd Het Alexandra palace te Londen is een der meest besQchte uitspanningsptaatsen Wat daar op een drukken dag kan omgaan toont de volgende opgOaf van een der laatste dagen 350 vitan bier 30 000 koppen thee en koffie 11 600 thee s voor gezdschappeo 8640 ffess chen wgn 19 200 letschen ale 9000 llessohen iloul 108 000 flesscheu limonade gembirbier en spuit ater 22 ton vleesch 60 000 beschuitjes en koekjes 12 wagenvrachteu salade 7 ton aardappelen 7600moallijden 42 000 groote broodcn Voor f 5280 aan ooft Voor I 100 aan snikergood Aan borden en schotels brak er voor een waarde van pi m f 1200 Er bedienden 1140 personen In de Wascbkaaien waren 13 000 handdoeken en 230 000 gallons water gebruikt Van de planeten wordt Mercariut eerst tegen het einde der iniund in de ochtendschemering zichtbaar Venus en Mars echter onttrekken zioh aan ons oog Alleen Japiter eu Saturnns beginnen den avondhemel ie er8iereu Zg staan niet ver van elkander Zg gaan s avonds iroeg op en staan Irgcn het einde der maatid bg zonsopgang zoo lamelgk in hel midden van bet hemelgewelf Op 24 Aug zal de afnemende vuile maan dioht bg Japiter en op 26 Aug dicht bg Sataruus stuan Hare volle pracht zullen deze beide planeten evenwel eerst in de maand October ontwikkelen als wanneer zg zóó zullen staan dat zieh de aarile tustcben hen en de zon bevindt 011 zg bg gevolg den geheelea nacht scbitlereu Het gebruik van brief katrlen heeft in deu korten igd van het bestaan n dit middel van veikeci eeo builengewonen omvang gekregen In bet jaar 1878 zgn in Europa 342 millioen stuks afgezonden Daarvan komen 111 465 000 op Grool Bntiannie dan volgt Duitschland met 108 741 000 en daarna Fraukrgk met 39 522 000 Deze getallen boe groot ze ook mogen weze worden nog verre overtrofftn door het verkeer in de Vereenigde Staten van NoordAmerika waar de briefkaarten eent sedert 6 jaren zyn ingevoerd In het afgeloopen jaar heeft bet briefkaartenverbrulk daar meer dan 246 millioen bedragen eu over bet begrootingsjaar 1880 1881 berekent de Noord Amerikaansche postadmistratie de behoefte op meer dan 300 millioen stuks Het jaarhjkseh verbruik in alle landen van de wereldpostvereeniging kan men bg matige schatting op iDeèr dan 700 millioen briefkaarten aannemen aldüt dagelgka op 2 millioen Nu juist 200 jaar geleden werd het eerste mahoniehout uit Midden Amerika naar ËurojA overgebracht EenEngelsch zerkapitein Gibbon nam in 1680 op igg terugreis van Honduras eenige slakken van dit hout voor zgu broeder mee Deze een geneesheer wilde er wel iets fijns van gesneden hebben maar de schrynwerken v ndedhet vreemde hout te hard om te bewerken Zoo werden de blokken iu den tuin geworpen totdat mevfoow Gibbon ze in planken Het zagen om er een raime kist voor buisboudeiyk gebruik van te doen Itttimereii De kist kwam onder veel pruttelen klaar en trok door baar schoonc kleur weldra aller benwr dering tot zich Er kwam navraag de beitels werden gescherpt en reeds vóór 1700 hnd de hertogin van Buckingham magahoni houten meubels Het artikel kwam zoo sterk in de mode dat de bosschen van Honduras weldra niet meer toereikend waren en nog heden is het hoofdartikel van uitvoer in Belice en aitdertf havens van Amerika mahoniehout FOS 3 E Ee ij Ei LIJST VAN BRIEVEN geadresseerd aan opBekendeu gedurende bet 2e kwartaal 1880 ait Gouda verzonden en door tussenkomst van het Pottkaatooc aldaar terug te bekomen Vtrzonden grwt naar j BïLoiE P de Vos Antwerpen L Wilmark Gent 2 sloks DüiTscilLAND C Heckner Halle a S We4 K Brouwers Kirchhellen EnGïlasd 8 TH Beets Sorrey Fkankbijk Dubourg eu Jacquet Bordeaux Gouda 18 Augustus 1880 De Directeur van het Postkantoor te Goada SIMONS Laatste Berichten Quettah 17 Augustue Ayoub is begonhea Kandahar te beschieten Tot dnsver is de itugorichte schade gerinr Weendn 1 8 Augustus Ia bet bericht ojir den oogst in Oostenrgk Hongarijb wordt de uitvoerbare hoeveelheid gent niet rogge op 6 millioen J cll oent geraamd Voor rogge moet er op uitvoer geen uitzicht bestaan Montauban l8 Augnslns De heer De Freycinet gedelegeerden van den Arbeidenkring ontvangende z ide wg zullen trachten voor het land het brood te bewaren dat gelukkig niet met nitvoer bedreigd wordt en den eerbied voor de wel te verzekeren die lie beste waarborg is voor de vryheid van allen De minister prees bet leger welks heldenmo d bg waardeerde en twijfelde niel of bet fou zteh met den eigen heldenmoeil offeren att Wat God veiliOilde eta reede noodzakeUjkheid beleitobte Simla 18 Augn tus Het leger van Ayoub Khan hieft in drie divisies verdeeld stellingen ingenomea an drie zgden van Kandahar De laatste iwigade van Stewarts is zonder vgandige ontmoetingen te Ganduraak aapgekomen liOttdtSn 18 Augustus Het Lagerhuis heeft de bill betreffende de verplichting Van werkgevers jegens de arbeidere die in hunnen dienst letsel hebben bekomen bg de derde lezliig zonder stemming goedgekenrd MA RKTBEBICHÏEN Gouda 19 Augustus 1880 Bg kleinen omzet was de stemming fiaaw Poldenarwe puike ƒ 10 a ƒ lO H Mindere ƒ 9 a ƒ 9 76 Rogge puike ƒ 8 a ƒ 8 40 Mindere ƒ 7 50 k ƒ 7 76 Voer fl kf 7 40 Gerst pnike ƒ 7 a ƒ 7 60 Mindere ƒ 6 a ƒ 6 75 Haver zware ƒ 4 a ƒ 6 Lichte ƒ 3 26 a ƒ 3 75 De veemarkt niet weinig aanvoer tot bo9g prg O