Goudsche Courant, vrijdag 20 augustus 1880

Zondag II Augustus 1880 N £ 490 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Oonda en Omstreken ïPD Irug handel schapen en lammereD alsmede magere varkens ra biggen vlug iofboter ƒ 1 66 il ƒ 1 66 Weiboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Ter Kaasmarkt van gisteren aangevoerd 146 partijen vao ƒ 26 lot ƒ 36 BurEorlijke Stand Gouda GEBOHI N 6 Aug Aaruiu Johao ouders J A Kurs u f vttu Kltef 17 fialtbHzBr L hnstisio ouders E de lo eu M R Mulder Jacob Ueudriks ouders J H Vetlpr ep D Verhojj OVBRLKDEN 17 An r J Ujnter aj Sm J van Zul ih n 41 j C de Van bul r au 6 J 1 Areuds 4 j ld A tau Lrt 2 lo UiHUWD 18 Aug G vaudc Patocrdt en J M J Malbol C Scheuk en C l Burgeriijke Stand v in ouderslaaude gemeenten van 13 tot 18 Aug 1880 JSoordraoht GEBOREN Niculaa s ouders 1 de Koegt en A Versnel Gouderak GEBORGN Jaiiua oaders IV Ihiiikrr in S tan Wingerden U El li UKK K Urubsee 70 J Stolwijk GEBOfiilN M Bobues NfcJfje Mur arLthii ouders W Verburg ea Haastrecht GEBOKEN Majysretba uuJeri P Luigeslai eu 0 Hufe t Carulioa oudei s A Boeri eo M Zleleuian Jacoba Elisabeth ouders A leeuaeobork en A van ZijH GCUUWU ï J Zudeilaau en M Uoijol Reeuwijk OVEELEDEN M Bolk 3 m GEHUWD J H ij eo I Flier Waddinxveen OEHOREN Jacob flcrrit iiMleri T Blonk eo A de Raadt OVEHLKOEN J vso Dijk 3 j GEHUItU K Vtrinculen eo i liaertteiu Zevenhuizen GEflOREN Pleter dan Hendrik oodirs A Zwart en J FUkbooi OVEULEOEN D Croue 6 m J L Broos 1 m GEHVitb I de Koning en A Grisnigl AOVERTENTIÊN aw 40 J A BIOS ECHTVEREENIGING van A VAX DïN RING en Joh van VLIET Gouda 19 Augustus 1880 De i milie V Heden overleed in den onderdom van i jaar onze Broeder en Behuwdbroeder JOHANNES VAN ZUTPHEN na een smarteIgk doch geduldig Ijjden van ruim vier weken Uit aller naam G VAN ZUTPHEN iSouda 17 Augustus 1880 Eeltige kennUgemng Werd nog geen jaar geleden ons onderWt diep getroffen door het overlgden ten onzen huize van onze geliefde Dochter ADBIANA heden overleed ter zelfder plaatse hare Echi ooot onze Schoonzoon JOHANNES TAN ZUTPHEN na een smartelijk doch geduldig lijden van ruim vier weken in den ouderdom van 41 jaar J C DK BRUUN A C DE BRUIJNOouda 17 Augustus 1880 Ankeb ♦ Voor de vele bewgzen van belangstelling die wjj mochten ontvangen bij gelegenheid onzer 40JABIGE ECHTVEREENIGING betuigen wg bg deze ook namens onze Kinderen Behuwd en Kleinkinderen onzen hartel ken dank Oouda W G SOETEB 19 Aug 1880 A SOETER ABEp Bg Tonnis van de Arrondissements Kegtbanlt te Rotterdam dd 11 AUGUSTUS jl is verklaard in staat van FaüHaaement MABINÜS EIJKELESTAM Winkelier te Waddinxmen ingegaan den lOn dezer met benoeming van den £ del Achtbaren Heer Mr Ph A J BOUVIN Regter in gemelde Regtbank tot Regter Commissaris en van den ondergeteekende tot Curator De bekende eu onbekende schuldeischers in dit Faillissement worden opgeroepen om te verachijnen op MAANDAG denlSn SEPTEMBER e k des voormiddaga ten half elf uren in het GERBGTSGEBOUW aan hetHaagsche Veer te Rotterdam ten einde hunne vorderingen te doen verifieeren De Curator m H J KRANENBURG Oouda 18 Augs 1880 Snelpers Steendrukkezij P L WILDENBEEG Latige Oroetumdaal ETIQÜETTEN Bedrukte CI6ARENZAKKEN met het Huis er op Coocurreerende Prgzen 304 STAATSLOTEEU De Trekking van de EERSTE KLASSE begint op MAANDAG den fi SEPTEMBER 18 80 Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mim mm of de beschrgvin deir beroemde geschilderde Kerkglazen van Groote of t Janskerk te Ter Goude benOT DS de geschiedenis der St Janskerk der Gla n der Cartenteekeningen enz waarbij is toegevoegd een a nderlijk levensbericht der beroemde Glaaschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTUAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Pr js 80 Centen Zeker middel TEGEN ALLE Rhumatische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspijn Kiespijn Verstijving in deleden Huidziekte enz verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vahossiau Zn Bodegraven P Versloot Boskoop J GoUDKAtJK P LOOHAN Harmeien W G Kubvers Hazerewoude 3 Gaarkeuken Montfoort J A Jacobi Noorden D W Bom Oudewater J Lieïland Schoonlwven Wed Wolff Z Waarder IJociHOOEj Woerden Gebr Pjennino Woubrugge A BR VViLBE Zegwaard A Hekkkr AANDOENINCEN güT Men gelieve attent te te zijn dat de Waldwolar tik el en van een bruine kleur zijn als zijnde bereid uit de vezelen der Den naalden Aanvraag om Dépöt bjj M J C HAM te Utrecht Mevrouw JOCHIM Turtoarkt No 89 VRAAGT tegen Noveml eene Dienstbode loon naar bekwaamheid UBBAinJS PILLEN bereid volgens het echte recept van DE Wkd KUENEN ZOON zijn zeer nuttig tegen ongesteldheden der maag heilzaam voor de sp fsverteertng uitmuntend tegen de gal scherpte in t Moed en huiduUiOag zacht laxerend en aHJmafdrUveHd ary Ct de Doos verkrögblar te alleen bij L Bnthuiu W d Bnow Moordreckt G H P at meester OtdticiUer Pr Vree W i S van der Kraals Woerden V W Sweeruao Bodegraven P Versloot Zevenlm en A Pri Haaetrechl K Oosterling ea in de bekende depots in andere plaatsen Mea wachte zicli voor nuutakaeb 1 1 i Elk doosje is gelaU en geetemftld Bat d ik teetentnji vaa de seresardigers W D KÜENEN ZOON CKemUten Nederlandsclie nh JRspoorweg ZOMERDIE58T 1880 Vette Cijfer alleen Ie en 2e KI Van AM8TEBDA M AKNHEM en UTRECHT naa KOÏTERDAM HAGB eu 8CHEVEN1N0EN Van A MSTERDAM 6 80 8 10 9 30 ll 5 12 50 1 6 8 60 9 65 Arnhem 6 65 8 50 10 86 1 30 1 50 5 35 7 5 Utbecut 7 8 26 10 17 11 40 1 IS 2 28 SM 630 9 10 10 16 Hannelen 7 22 8 46 12 3 1 85 8 56 1 85 10 85 Woerden 7 28 1 44 8 38 4 1 9 43 Oudewater 7 86 1 55 4 8 9 52 Aaukomat 7 60 9 10 10 48 12 28 2 15 3 S 59 4 25 7 1U 6 10 68 Naab Moordrecht 7 63 2 18 10 12 Nieuwerkerk 7 53 2 18 4 28 Ï0 12 Cipelle 7 68 2 18 10 12 Rotterdam 7 63 8 36 9 16 10 30 12 81 2 18 4 1 4 28 5 57 10 12 11 4 ZeveiihaiienMoercapelle 7 66 Ï 21 4 31 10 9 ZoeternieerZegVBartI 7 66 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 6 19 9 a ORAVliNHAOE 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 9 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Il l Schercningen 7 56 9 13 10 52 12 34 2 2i 8 4 4 2 4 31 e 7 4 10 9 V n ROTTERDAM SCHEVENINGEN en i HA K naar AMSTERDAM UTRECHT en AENHEfC Van BorrEBDAM 6 80 7 40 8 10 8 60 10 80 10 40 11 80 2 8 20 4 80 30 6 60 8 80 9 30 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieusrerkerk 6 49 10 67 2 16 7 8 8 43 Moordreoht 6 67 114 2 23 7 16 Aaukumat 7 10 8 2 8 2 9 8 10 49 11 15 12 9 2 36 3 40 4 62 6 50 7 28 8 66 9 63 Soheveuingeu 7 7 30 8 5 9 40 10 11 15 1 20 2 35 3 4B 6 6 7 46 9 8 Gbavenhage 8 26 7 30 8 H 35 10 10 10 30 11 46 1 50 3 6 4 15 6 36 8 16 9 80 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 43 8 23 ZoeterineerZegwaard 6 45 10 50 2 10 6 66 8 88 ZevenhuizenMoeroRpelle 6 55 11 2 20 7 7 AankoiMt 7 13 7 59 8 27 9 6 10 43 11 IS 13 12 2 88 8 37 4 43 7 25 8 58 9 57 N VAB Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Hartnclen 7 16 8 6 8 31 10 52 11 21 2 41 8 43 4 65 7 31 9 1 10 Amüibbdam 7 6 8 31 10 52 12 15 2 41 3 43 4 65 9 1 10 Utrecht 7 16 8 6 9 11 10 52 11 21 2 41 3 4 4 65 7 31 10 Arnufm 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 55 7 31 QOÜDA DttCK TAK A BRJ R HAK Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorg en BUITEgfLAND UblteBlïiiiJscli Overzicht Dt toeatand in Ierland wordt met den dag be leukelgker Het ia znoali de PuU AUli Oaalle nlanga ia haar hoofilartikel schreef zoodra de Sugt Itoheii met moeilukheileii te kuinpeu hebbeM këiinCD sij lekertlju ilat lerlaud hun d nuat der wrgei val komt meten Aan de zwarigheUea in Atghaiiiauii tal eeu iudc komeu eeniaaai iitoet de iit aanbreken op welken da Britten aan ditt Mgelnkiliiiid den rog lultrn toeke t a Maur nooit kaMen iq den mg tMkeeren aa lerlaud Zulfi hel OjMeraohe f rtagatuk aohtjat lichter op te loaseo Un hel lerwhe De troebelen in Ierland aiju van ksrkcltjkea en nu politiekeu of agraiitcheu aard Op Maria Hemelrurt hadden er in versaheideue aleden te Lnrgan Duogaaaon Purtailuwn Downpalrick en elden woedende veohtpartgeu pluata tUMcheu kathuliekeu uu protoatauteu uJdat de politie naar veenkanten ehieien noeat onder den hoop eu er dou leu en gekwettleu ieien Agruriaohe uiindrgveu koofdukilyk b maande in het verminken au Vee eu het lüiihandelen vau den eeneu of anderen groud gemar kwamen korielmga voor bij de vleet En eiodelyk ia ar een nieuwe politieke uproerkraaicr fcmM t éeu pui ii m n wt parleimiMilid DiDon die in eeue mat uitbundige geestdrift toegejuichte rederocring te Kildare aan de lerache puohtera den raal guf eeu reuaaohlig boud Ie vormen en geen pacht te betalen vóór hun recht geaehied lou zyn Vdu de 800 000 lersche Land Leagaers zoo beloogde diie demagoog kunnen al de legers vnu Kugelawl faen pachipenuingen heffen loarmin als y ceityds tieadeu kouden heifcu toeu hel volk legen hen opstoiid Orgnniseert n en trekt in slagorde op Buar uwe ineetiugs Op uwe vertegenwoordig r IH het Parleineiil behoeft gij uiet te rekenen Qg iniet uw strgd wlvin slrudeu Aldus sprak de heer Dillon met uuusporiug tot hel dragen vun een geweer tot gezameiilgke wupenoefiiiing en tot gi hoorrjiumheid aan de roepstem vau de nationale Volksleiders Wil mogelijk voegt de PaU Mali GazelU er bij arDooh die sleike hand tal op deu langen weg eene zwakke hand blaken indien zg niet tevens lioh eene geiiearude hand tooul En iu lerlaud aal geeue piditlek gun send werken die Eiigelsche eeooaniaehe begrippen en een Kugriaoh stelsel wil opdrimeii aan eeue lievulking welke nog uiet rgp da trrour is Wij drungeu deu l ren EugeUchen godsditost op ea wij hebben gezjeu tot wat dit geleid betft VVeluu uiet minder tullen de gevolgen tgii indien vij hardnekkig volhuuden hun Engelsclie begripp n voa contract te uilleu opdringen Oeeu gouverneineiil echt liberaal of waarachtig conserviiliif t l door een Dillon of eeu liiggar iiau deu eeiieii kunt of door de bekrumpi u voorourdeelen vau de joiigste ineerdirheid in het Uoogerliuia aan deu audereii zich luien terughouden vau eerlijk streven naar l iiid hervormiug voor eu tevredeuaielliug Van het volk vau Iirluud Sedert de PaU Mali dit schreef is de iMstaiid og meer verontruateiid geworden eu dut ook de Regeeriiig het erualig iutitt blijkt uit lea telegiani volgens hetwelk de minister Forsitr onverwijld naar Dublin vertrokken is Hel hut d il hg guat oiidirzoekeu of eeue heruicuwii g vau de Uwaiigwetleii iu Ierland noodig is Uit Afghanistan tgn geene belangrgke be ichlen ontvangen Eeu officieel telegram van deu I9cn uitGandaraak afgezonden houdt in dat de loestnnd te Kaboel over het ireheti bevredigend is hoewel er onder het gepeupel eeiiige liolile oiigeregeliMudeii nilbraken voortspruitende uit ceae vijandige gezind heid jegens de Engelschen Bet is niet waarschgnlgk dat Roberts tegenstand ontn neten zal vóór hij tot Khelati Ghilzai tal gevorderi zijn Se weinige voortvarendheid vau Ayonb Khau is trouwens vry natuurlijk Vooreerst toch is een OjsterIt ng in den regel tevreden t het welslagen van eeu gevecht eu tracht hg nooit de meeste voordeeleu nit zijne overwinniiifl te halen Dan vormen Ayoeba troepen geeu eigenlijk leger wat men daar ook van zeggen moge H f hebben de organisatie niet welke noMlig is jr jX voorigecctie militaire bewegingen Ken groot m zijner troepen De Dniliche en Fraiucbi bladen tijn dezer dagen wedi jMit het kibbelen ovtf den nieuwen oorlog de eerste bespreken hét pnnt rondweg de biatJtemet groote voorzichtigheid dat de nieuwe oorlogslechts een quaeslie is van t d daarvan zijn beidevolken vrij wel overtuigd Frankrijk acht echter deu tijd nog niet gekoine 4 jdaar de nieuwe legrrorganisatie uiet Ung genoe É gewerkt heeft terwijliu Dttilsohlanil het algea evacleu schgut te zijn dat men Frankrijk niet ntjie veel tjd moet laten wanneer dit al te duidelgk doet zien wat het wil om die reden zou het ons nin l crwandere n indien de IMilscïie amlussadeur le AsHjs dezer da en weer zekere aanmerkingen heeft gw kl Daarvoor bestond eeuige grond O unbclta toA die beschouwd ivordtala de imiinBatie nm denr uMnren oorlog prakte Cherbourg vau de irimiaaneate gerechtigheid eacju daarmee het herovereu van Elzaa Lotharingen hebben bedoeld Men wil dat die woorden den dictator zgn ontvallen in zijn opgewondenheid eengevolg van het ietwat vroolgk diner Niet alleenQambetta spreekt echter met pralende woorden vau het republikiinsehe leger de president van het Miaislerie tevens Minister van Bnilenlandsche zaken Kieycinet deed t ook te Moutanban gewoagile bij vaudeu heldenmoed dien het leger aan den dag zou Isggen indien wat Ood verhoede de droeve uoodzakelgkheid t vereisohle Of men ook daarineen zinspeling zal zieu op deu uieitwen oorlog hangtaf van de stemming waarin men verkeert en men kan daarom verwachten dat de Duiische bladen de polemiek zullen voortzetleu Het ware enaohelijk dat de Fruusche bewiu lslieden het leger er niet zoo bgsleeptcn ieta wut tij alleen doen om de nationale ijdelheid te vleien immers voor t oogetiblik ia de toestand niet van dien aard dat Frankrgk deu tweeden oorlog zou illen voeren Van alle kanten komeu khiohlen over de inishai delingen welke de Muulinunnen vau de Bulga i ute verduren hebben de afschuwelijke inisiiudeublgveii ongestraft De Sultan moet in eeu uuilicntlevan Goscheu er op gewezen hebbeii dat de mishandelingen van de Turken door de Chrialeneu hemnog meer huiverig maakte om iriikcnlaud te geven wttt er gevraagd werd Het Russische regeeringsblad bevat de benoeming van Loris Mellkolf tot loiu van binnenl Z ikeii generaal Tsoheriiewin dief der derde afileeling vau lie Keizerlgke Kanselary is tot oiidirseoretaria van Staat by binneul taken benoemd BINNENLAND GOUDA 21 Augustus 1880 Aun het 35e Jaarlykaoh Verslag der Vcreenigiiig Hulpbetoou uan Ecrlgke en Vlijtige Ai moede alhier oiuleenen wij het volgende De geringe prgs waarvoor machinaal vervaardigde kleeiliugstukken in de winkels worden uuiigtboden maakte het de vereeniging onmogelijk ie ooticurreereii iu het belang der uniiivrouweii is in weerwil daarvan het iiaailoon ieta verhoogd zouder iuvloed op den prys der kleediugstukken Steeds ondervinden wij aldus vervolgen de dames die het bestuur dezer vereeniging uitmaken de voordeelen der samenwerking van de verscbillend e weldadige genootschappen hier ter stede Mochten de bgtondere personen ons nog wat meer beguusti ea met besiellingeu van naaiwerk I men hoort zoo dikwgts klagen over de moeilijkheid om met nnaiwerk geholpen te worden dat het ons wel eens verwonder dat er in dit opz cht van onze vereeniging uiet meer gebruik wordt gemaakt De meeste gezinnen die het vorige j nar in betrekking tot ons stonden behielden wg ook dit jaar terwijl wij over het algemeen alle reden tot tevredenheid hebben over hunne verhouding omtrent oua Kéu geziu echter was ons eene oorzaak van telenrstelling voond daar het iu de eerste jaren dat het iu onze vereeniging werd opgenomen veel goeds deed verwachten langzamerhand echter wellicht ten gevolge vHii verbeterde stoffelijke amstandlgheden vertoonde zich een geest van groote onverschilligheid zooddt wij ons genoodzaakt zagen dat giziu met een ander te verwisselen dat bij éénigen onzer reeds gunstig bekend stond en aanvankelijk doet verwachten dat wij een gelukkige keute gedaan hebbea De vrouw althans toonde reeds dadelijk veel energie daar zij nietlegenstaande haar talrijk gezin zich uog iu het naaien liet onderwijzen toodat zij bel haar verstrekte grove niiaivierk nu in goeden otaat aflevert Over het geheel zijn onze gezinnen deu langdurigen moeilgken winter vrij wel doorgekomen eu zgn er geene overmatige klachten tot ons gekomen j trachten hen dan ook weder door uildeelingen vtn levensiuiildeleu braudstolTen eu kleediugstukken zo vetl mogelijk ie steunen de soeplijsten waarmede Heeren regenten van het Oude mannenhuis ons wederom vcrbeugdeu werden dit jaar dubbel j Aan acht jonge lieden die een jaar bg dezelfde personen werkzaam bleven deelden wg weder een kleedingstnk uit ter bi Iconing en aanmoediging Een meisje van wie ij reeds vroeger melding maatten als eeue deigeueii aan wie wij onderwijs i i hel naaien lieten geven e i die bij ccue outer hare opleiding als dienstbode ontving kwam met Mei als werkmeid iu een geziu hier ter stede Zy ontving vau on eciiig ondergoed als uitzet eu wij vleien ons dat tj aan onze goede verw ichliiigeu zal beantwoorden D il wg veel minder kunnen dan wjj zonden willen is zulk een algemeen verschijnsel dat het cigenigk overbodig is er op ie wijzen wij ondervonden dit weder ten optiehle vau een jongiije dat bepaald Inst hall om timinermau Ie worden ofsohcion wij aan de ouders aanboden gedurende een jaar hun eei wekelyksche toelage Ie geven ter tegemoetkoming iu de mindere verdiensten au deu jongen vergeleken by hetgeen hij in winkel of fabriek erkzaam zijnde tot onderhoud van het gezin zou koniien bijdragen zagen zij zich toch genoodzaakt voor dit voorstel te bedanken en moest de bijzondere neiging van den jongen opgeofferd wor Ien aan de dfiii cii de vermeerdering van inkomsten van het gtziu Zuu het geene schaduwzijde zijn vau de bepaling dat kinderen eerst op twaalf jarigen leifiljd tot den arbeid nji wi rkpliiatsen of fabrieken worden toegelaten dat de ouders nu dan ook terstond een voldoend weekloou van hen willen trekien terwijl er vroeger een paar jaren van spiling waren waarin de kinderenetej en seen uf gering dagloon zich h t gekozen ambilcht kouden tigen maken Het was ons dit jaor weder moeilijker dan het vorige om onze oude rouwen breiweik te versohaffen hoezeer bet ons spijt dat de fabriekant ons niet ruimer van werk voorziet is dit uls meer betrekking hebbende op bijzoudere persouen dun op gezinnen minder eene leveusquaeslie voor onze vereeniging dan het veistrekkeu van naaiwerk toch hopen wij dut de orostaudighiden biirumtrent weder eens gunstiger lulleu worden Van onze loterij hadden g weder veel roldoeniug ofschoon wg dit j nr alet too gtluk g waren dat een byzouder geschenk als premie lot meerdere deelneming kon pr kkelen en de prijzen Heen uit kleediugstukken b stonden w is ir geen merkbaar verschil tusschen hit get d lolen m dit eu in het vorige jaar Vij blijveu haar iu uwe deJiiemiiig