Goudsche Courant, zondag 22 augustus 1880

r Ier anabcTrlcn door deze bewijst ftij ccne dubbele weldaad aau onze rrreeniging die in de gelegenheid giateld wordt meer naaiwerk te doen rerdieuen eii aau de behoeftigeii die gq met de getrokkeue klecdiiiKilukkeii begifiigt IVii lotte ïeraiildl het fer lag dat ra§j C RaTFa eyu Hedenbltk altseeretarcwe en mevr J Koning uU bettuunieteMr outalag inuuc eu erkeiU het de dieuiten dour beide dames aan deze fereeniging bewezen £ en treurig ongeval h d gisteren morgen plaats by het aangaan der whooi op ile Houtmnnagrachl Het negenjarig zoontje van den Ht er C IJ viel onder het spelen in de gracht en is niettegenstaande byua onmiddelgk hulp uerd verleend door den heer Leopold den assialent zwemmeester Iteurings die zich te water begaf en anderen eerst nu verloop van een huif uur levenloos opgihaald Vit Berg Ambnoht sohrijft men ons van gisteren De ringrijderq Kwmmissie alhier hieft in deze eek by gelegenheid der kennis volkafeealen doen i lailshebben Woensdag Ie Riiigrijdery met 34 dnl leinera Prijs een gouden horlogie Arie Verhoef premie een zilveren horlogie Adrinnus Mak 2e Zakloopeu voor jongens met Ui dielneroers Pr js een zilveren horlogiekelting Jan Voorslugs Jz premie eeiie zilveren lucifersilous Tennis Bl iuken Fz Douderilag 3e Tobbesteken met 6 deelnemers Prjjs een met zilver gemonteerde sigarenkoker Hermanus Bode premie eene met zilver gemonteerde portemonuaie Jan Kok Az Vrijdag 4e Houtjesrapen door meisjes roet 2i deelneemsters Prys een gouden medaillon Ailrjaua Speksiiijder premie een reukfleschje met zilver gemonteerd ZeliaVerluB Bq de te Alphen a d Bijn gehouden harddraverij an paarden van zessen klaar die zes uren duurde udeprys ƒ 200 gewonnen duor Frisitet schimmtl an den keer P Sniit te 8likkerveer terwijl depremte ter waarde van TC ten deel viel aau lafiietM zwarte Uea ruiu tan den heer J Smits Ie Uabbeldam öoot de politie te Alpbeu is op aanwijzing au die te Hogt aangebonden de persoon die op 6 Aug jl b j Ö J B slager te Goutuin door inklimming en binnenbraalt zich heeft meester gemaakt au ongeveer ƒ 1100 Hij bevond zich in het gezelschap van een caiö ohantant en was noch iu het bezit van een aanzienlijk gedeelte van bet geatulene deels u geU deels in geldswuardige voorwerpen vAn weelde De Belgische bladen vermelden met ingenomenheid en erkeuttlijkheicl de tegeiiwooriligheid vau baron Jericke vaii Uerwijiieii den Nrtlcrlaudachen gezant te Brussel bg het poliiieke feest vau Miandag jl Ha gewicht dal terecht aau die tegenwoordigheid een interuationaai incident gilijk de Belgische pet bet noemt gehecht wordt breng er ons toe eeuige bijzauderhcden te vermelden die tr op betrekking hebben en ons uit de meest erlrouwbare bruo zgu meegedeeld Ka dienaangaande instructies van zijn Regeering IC VOraveubage te hebben onlvaugen heeft barou Oerieke van Herwyuen zich tot den heer Frère Orban deu Belgischen minister van buitenlaudsche aken begeven eu hem medegedeeld dat de gezant van Nederland te Brussel gemachtigd was om tegenwoordig te zijn bij hel leest van 16 Augustus onder voorwaarde evenwel dat hij de overtuiging moest hebben dat daarbij niets beleedigends voor Nederland zou worden gedaan of gezegd De heer Frère Orban heeft daarop den heer baron Geriqke barlolijk dank gezegd voor zijn besluit enhem verzocht er zijn Regeeriiig eveneens dank voorU zeggen Het hoofd van het Belgische Kabinetheeft er bjjgevoegd dat niet alleen bg het feest Lift OU voorvallen d it de gevoeligheid der Nederlandsche natie lou kunnen kwetsen maar dat integendeel de vertegen oordiger van den Koning van Nederhud bij hel ficst ongetwijfeld met eerbied eu de levendigste sympathie zou worden begroet t Toor de aanstaande landbouwtentoanatelliug te Londen züu tot dusver bij de Nederlandeche keuringsoommiaaie aangiften gedaan vau melkioeien 6S aarzen 24 tieren 35 Edummer kans 39 Goudaohe kaoa 15 Leidsohe kaar 6 Friesche kaas 9 eraéhe boter 29 lulegboier 72 partgen bovendien etalage van eenige handelaren In de Hoeksobewaard neemt de veldarbeid nog met den dag toe Vrouwen en kinderen zyn an den roegen worgen tot den laten a ond diuk bezig eu nog achüuen er besoliikbare handen te kort te komen Br is overvloed van vlas en over het algeateea ie bet gewas schoon te uoeiaea terwijl het goed gebold is Bü de late aardappelen ertoont lieh hi r en daar de zie te rf r $l eu blad doi de uolblijft gelukkig nog vrf De heeren Vaa Visser te Driebergen en Visser te Utrecht he beB coucosaie gevrai tbt het le fgea ran ruls op iwi berm van den straatweg vau Driebergen tot j miiem oin die e doen berijden door wagens geacbQtt oor peraoueii en goedercnvertoer door middel van atoom Het plan zon zijn wijzigiug te vragen in de verleende concessie Driebergen Arnhem met dien verstande dat met Driebergen maar Utrecht hel uitgangjpuut van dieu weg zoude zyu meu loH dnu aansluiten aan het station Oosterspoorweg te Utrecht eu den weg nemen langa Vechten Buuuik Odyk Werkhoven Coiheu eu Wijk bij Duurstede om te Amerongeu ol iu de nabijheid dier gemeente op deu Uijksstraatweg te komen eu dien Ie volden tol Arnhem lüen gedeelte straatweg zou daardoor wel van dit erroermiddel verstoken blijven doch Driebergen Rgsenburg en Doorn als in de onmiddellijke nabijheid van het station Driebergen Zeist hebbeu dauraau geen dadelijke behoefte terwijl van Doorn tot Amerougen de kletiie gemeente Leersum nitgezouderd da gedeelte wegs niets k in opleveren en daarentegen de iu de vruchtbaarste streek der proviucie Utrecht gelegen hiervóór genoemde gemeenten daarvoor in de plaats komen en noodwendig aan de onderneming meer voordeel zulleo afwerpen Wel geeft dit tracé eenige kilometers omweg doch daar het door eeue bevolkte eu viuohtbare streek loopt wordt dit kleine bezwaar ruimschoots vergoed De genoemde geineeu en eu de gimceitea Amerougen fSlat Kheueu en Wageningen alle tol heden op aanzienlijkeu afstand van den Rijnspoorweg verwijderd zouden onderling en m t de hoofdplaalsen iu twee voorname profinoiën virboid a worden £ B bezoek aan Boskoop s Boomkweekeryea Ovtrgenomen uit de Zeuhcie Courant j Weinigen zuUec er ziju die er nooit au hoerden wai raan Boskoop zijue vermaardheid ook in het buileubind te dankeu heeft VeUn echter die hoe gemakkelijk ook verkrijgbaar het voorrecht misten er zich met eigen oogen van te overtuigen Zelfs ouder de kweeüers die met ons deu tocht naar Boekoop medemaakten en boewei reeds jaren lang huuue beuüodigde pl nlen er vandaan krijgende wureu er versobeiJeuel die voor het eerst iu hun leveu een kykje iu fioskoop s kweckeryen giugen nemen AU inen bedenkt dat te Boskoop op eene bevolking aa Boyig 300 $ zielen 400 kfeekers groot en itlein ofdw irorden en de uitgebreidbeid hunner kweekerjjea au dieu aard is dat zy eene oppervlakte bealaan waartoe meu 14 olie dagen zou uoodig hebben om die met eeuige nauwkeurigheid Ie bezien zal men gemakkelijk bevroeden dat het bezoek door een 40 ial ledeu van de Leidache afd der Maatschappij oor Tuinbouw eu Plantkunde daaraan gebracht niet veel meer dan een kijkje beetrn mag £ u toch ook dat kijkje zal gewia voor menigeen iu de toekomst van groot nut iu zijn bedrijf zgn Op de plaats der bijeeukuinsl het station der stoomboot FolharilMj aan de Haven waren s morgens te half zeveu allen bijeeu die zich voor deze excursie hadden aaugeiDeld Weldra deed de schrille toon vau de stoomfluit lich hooren en stoomde men iu groepjts gezellig op het dek der boot gezeten onder aangenaam discours deu Rijn op naar de plaats der bestemming die na een prettig tochtje van een paar uren bereikt werd Opgewacht door deu voorzitter der ufd Boskoop den beer W C Boer en het lid van het hoofdbestuur deu heer G G Overcijiider werden het be tuut en de leden der afd Leiden door beiden iu hartelgke taal te Boskoop verwelkomd Deed de eerste vooral uitkomen dat de afd Boskoop met verlangen het vroeger aangekondigde bezoek barer zusterafdeeling verbeid had de laatste wees er o a ook op hoe het hoofdbestuur waar het de afd uls kinderen van een groot geziu beschouwde het zeer zeker ook op prijs stelde dat een afdeeling die zoowel om het aaatul barer leden als om haren grer voor het doel der Maatschappij eene eerste plaats onder de afdeeliiigen bckleede een barer zusters een bezoek kwam brengen Biideu hoopten dat hetgceu de leden zoudeu te zien krijgen aan huuue verwachtingeu mocht beantwoorden Ouder aduvoering van genoemde heeren eu het medegeleide van eenige bestuursleden der afd ging het uu onmiddelijl oorwaarts Bij het bestuur der afd had zich nog gevoegd bet eerelid van het hoofdbestuur de heer W A Viruly Verbrugge lid van de Tweede Kamer der Slateu Geueraal die uit belaugstelliug in deu tocht daartoe eipresselyk nit Rotterdam waa overkomeu Zooals uit het boven medegedeelde reeds duidelijk zal zijn moest inen zich sltchts tut eukile kweekerijen hepaleu Hiertoe behoorden die van deu president der afd den heer W C Boer die van het lid dea boofdbeatuurs den heer C G Overeyuder firma Ck rns OttoUndcr ie Zoon en verder die van de heereu K H van Oelderen W an JUe f Zonen F Oosthoek van Nei J de tova J Alberti Co O au Kleef eu eiudelük ooitOt nn den Heer J de Vos Het ligt in den aard der zwüc dat t iet wel mogelijk waa dkn tófht ehtawen te laakcD tonder e iM eejje kart of miagvarstefking te B men Door de welwillendheid der afd Boskoop mrd Se aau de bezoekers in het reobtbuia aaogebodeat terwijl men vóór men zich naar de kweekerg van deu heer de Voa begaf waartoe de meesteu zich om den verren afstand van de gereed staande rütnigen bedieuden gelegenheid voud om de inuag hare rechten te doeu gelden Niemaud zal van ons vergen dut wij ons aan een eenigzins beredeneerd overzieht van wat er op de versohillende kweekerijen beairnswaardigs was wagen zullen De deskundigen onder de tochtgenooleu zullen zeker niet ualuteu dit in de daarvoor bestemde bladen of tijdsohrifieo waar Irouwent xnthe bescbouwiii gen beter op hare plaats zijn If k cn Wij vergenoegen ons allen den indruk wm te geven die het bezoek op ons eu velen rael oiia maakte en dan deelen wy die an vele tnindersi Aie bier Booit geweeat waren eu gaen voorde iuilcu luwden om hunne bewondering lucht te geven zoowel wat ile friachheid eu eraclieidenheid der pttMiteo iHigiug als o er de keurige reinheid en nelheid die overal heersehle Wel waa het bier en daar diitlelyk zichtbaar wat groote schade de strenge winter ook hier had aangericht waarraii Vooral de rhad xlendrons nog de duidelijke sporen droegen naar overigens zag alles er even riaah eu weelderig uit en werd men bij dea heer VI C Boer verrukt door bet gezicht vau een appel i rd SuiGeld bij dei heer C Q Overeyuder was dit niet minder bel geval met eene boutoladerige plant op di kweekerg zelve verkregen die nog niet lu dm handel was gebraeht en waaraan da naam au Diuiophautus Mantschuricus gegeven waa Trokken iu de kweekerü an den secretaris der afd den heer K 1 van Oelderen vooral de groote verscheidenheid au in uind rn stuinroaen de aandacht in die au den heer C vjii Kleef waa h t wedtr de prachtige en uitgebreide varen oollectie ilie bewondering afdwonx maar wij herhalen hel wjgwagen oiia aan geeiie afsoudcrlgka bisohouwiiigeii Wat wij waarnamen en zeker allen met ons hebbeu opgemerkt is dat overal vau den grond zooveelpartij wordt getrokken dat geen eiikil plekje boeklein ook onbezet bleef eu de kweekers ovk deninwendigen mensch niet vergaten door overal lussoheli de boomeii en planten nog allerlei soort au tafelgroeultn te loleu Was de toohl vermoeiend geweeat het genot was er meer dan geevenredigd aan eu iu hartelijke dankbetuigingen aau du besluursledeu der Boskoopaclie afd gebruokt was het duidelyk dut aiku zonder onderscheid een dag van genot hadden gesmaakt die niet lioht uit hel geheugen zal gaan Te half zeven voerde de yolkardmg de tochigenooten weer naar du sleutelstjid terug Was de stemining den gauscheu dag dank zg ook bet prachtige zomerweer aaiigenaain en gezellig geweest ook bel naar huis giuin werd er door grkrii merkt eu zü het ook dat rang en stand de leden der f eidsche afd iu het maalsohappelijk leveu gescheiden houden als de leden Her afd zameu uilgaan heenclil er ouder beu die ware harmonie waarop menige vereeniging jaloersch mug zijn Laatste Berichten Bfadrid 19 Auguatus De Mini terM d bef ft vier uren lung beraadalaagd over het nemen nw preveiit erj maatregelen tegen de Caclul Cn De regceriug heelt beriuht ontvangen dat de Paua zich bereid beeft verklaard peet te zijn van bet kind waarvan de koningin weUlra hoopt te bevulleu Londen 20 Augustus In het Lagerhuis eide Lord Haritiigtoii in antwoord op een iutcrpellutie dut bij geeu bericht had omtreut schikkingen met Abdur Bahmaii over het outvangeu vau een inboorling ale gezant hg geloofde dat de benoeming van een blijvend vertegenwoordiger te Kaboel voor bet oogenblik niet in de bedoeling Uig Londen 20 Burgerlijke Stand GEBOREN I 18 Auf Mirtieai mitn R U vm Drth CD J de OlJu Antbonie onixt K de Zwijtcer eu ty de Vriud 1 Wilkelnio onderi W vu LmsI b J flraill FleterDtlU oaderi J Loatier en N Lokan judara l £l fillli l fc l ea M Derttu m i 1 AuI C W FUMtr t m J L fZ r ii F V Ik r 4 Hlililitqii j ÖJÏDERTBOIIWD 20 Aug F Jiomd 28 j tu t Bla atalgk I j pai iiWi i P W ra = a = a m f mm iieboorteen Sterftestatistlek der gemeente lOVItA JULI 880 Oebokkn 29 Jaitf M Uciatjca totaal 54 OVEtUIBSM in hel V levenajaar 14 M 10 V totaal 24 3 l7 IT Sl 31 1 boven het 60 K ff ff ir 1 ff 2 ff i ff 1 ff 5 ff 1 3 ff 5 ff ff ff ff ff ff 1 7 3 5 5 Ij VF lO0é Ai 21 M 1 25 V totaal 46 Aan het Bureau vAU Politie kunnen inliahtiugeH gegeven wordeu anilrj t em KOK e Dondert op de Markt lüliiar ia bijjvau slaati toen e mmtt reeds a eloopm waa co diruleagcvolge it geschut APVERTEWTlfiN Heden overleed niijn geliefde Echtgenoote KLABA M yOS tadanoi4 rd t 47j ren mg nalatende 4 Kinderen sUeu tejongomliun io t Twiies te bqaaSien Q ABEN09 Gouda den 17 Aagmtoi 1880 t Heden overleed tot diepe drovfbeid van s j B mgM Kindemn uS jongate liereKng FRANS ALEXANDëB C USSELSTIiN Gouda 20 Aagcutaa 1880 Voor de yele bigken ran betaagstelling onderTonden by de geboorte ui onzen Zoon betuigen wg bg deze onzen hartelgken dank E C DUPPEK JL At j Hasiuoh Bum D A DÜPPER UaattrectU Anga 80 Voor de bevrgzen Tan deelneming ontvangen by hat qverlgden ran mgn hartelgk geliefden Ëcbtgenoot bstnig ik mgn oprechten dank Wed J JONKHEID Waddhtjmen 21 Aiigiwtua 1880 HïT BESTUUR VAN tr L0CAALC0M1TÉvoor een School met den Bijbel betuigt bg dezen zgn hartelgken dank aan allen die door hanne vrgwiUige bgdrage op DINSDAG 11 vader blgkcn hebben g tiev a vanhunne betaggstetliag in de School met deoBgbel Zgu tr echter nog eenige belangstellenden ouwillekeiirig vergeten dan wordthun bekend gemaakt 4 t er tot den 258iendezer in de Christelgke School in de Groenendaal eén bua zal alsan om hunne gaven teontvangen Het Bsstül h van hkt Looaal Comité Voor VAaT WERK in Gou eiu en Omstreken biedt zich aan een bekwame Huis en Rijtuigsdiilderskneclit Brieven franco onder No 481 aan bet Bureau dezer Coorant EEUBÏÏBCEBMEISJE goed kunnende naaien 15 jaar oud zoekt gelegenheid zich verder te bekwamen in bet MODEen HOEDUNVAK Brieven franco onderNo iSObg deu Uitgever dezer Counint mm mm Wordt ter algemeene kennis gebracht dat op OIJTSDAO 24 AVGVHmJS 18S0 des namiddags ten 3 uur in de respectieve schoollokalen de DBIE MAANDELIJK8CHE INSCHRIJVING zal gehouden worden van de Leerlingen welker PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 Oct bor 1880 verlangd wordt Wgdera wordt dienaangaande varwezen naar de aaa ilakbiliettan Namens de Plaatselgk Schoolcommissie De Secretaris KOOTHSrEKI ViSI iOOB tuda üt Aagwtus 18da DE GEWONE JAABLIJKSCHE OpeaTsare Prijsuitdeeling aan de LatlJnBChe School zal plaat hebben op DONDEKDAG 26 AUGUSTUS des middags 12 uur iit hat lokaal des R H Burgerschool bg welke gelegenheid de leerlingen W ü KERSBERGEN en D JACOBS de door hen vervaardigde hitijnsche redevoeringen zullen voordragen Tot bgtwning dezer plechtigheid wordeu alle Trienden der khuaieke letterkonde beleefdelgk nitgenoodigd door Dr D TERPSTRA Rector der Latgnsche School ËAÏÏDECOLOGirE ZEEF 15 Cent per Stuk per Dozgu l öO Lous P W ËLTëU Fz j i II BEaT uiR cooiii maakt bekend dat zijn AtMier VAN AF HEDEN ItAG E LIJ KS geopend is van 9 3 unr tot het VERVAARDIGEN van 8aloa Ktibillet Albumen EMAILLB PORTRETTEN Zeer fijne VERGBOOTINGEN naar de laatste vinding ure Verkoopiii GO UD Af op MAANDAG 30 AUGUSTUS 1880 s voormiddags tea Elf Ure in het Koffljhuis uk Habvo vie aldaar vau Twee riant gelegen Heerenhntsen met Tuin te Gouda auu den Bleekerssingel Wijk R Nos 204 en 205 kadaster Sectie A NÓs 2469 en 2408 ie er groqt 1 Are 4 Centiaren Een Woonhui met Tuintje aan de Boeltkade te Gouda Wgk R No 103 kadaster Sectie A No 2471 groet 89 Caatiaren E a Uwi ii richt lot Kt fiJhiiU met Tuintje daarnaast Wjjfc R No ItM kddubter Sectie A No 2470 groot 1 Are 20 Centiaren Een Woonhuis m i Jiovenhuitt Werkpluatê I it tlmit en El tB de Zeugstraat te Gouda Wgk G Nos 45 en 46 kadaster Sectie C Nos 6Ö6 en 667 groot 1 Are 26 Centiaren waarin sinds onderscheidene jaren de Schildersaffnire met succes wordt uitge9ei nd Vijf Woonhuizen met Er daarvoor en Tnittffrond daaraohter naast elkander in de Vierde of Bagijneukade te Gouda Wijk R Nos 414 415 416 417 418 kadaster Sectie A Noa 2457 2458 2459 3460 2461 246 ta ojtma groot 7 Aren 29 Centiaren Ureeder amschreren bij billetten en informatiëu te bekomen ten kuutore van dea Notaris MONTIJN te Gouda EAÏÏ MEB7EILLEÏÏSE hergeeft de HAREN zonder huid ol linnengoed te vlekken hun natuurlgke kleur blond brui of zwart weder Prijs per flaeon 1 Alteen verkrggbaar bg Louis P WELTER Fz Coiflfeur 193 WESTHAVEN 193 DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland Delfland en Seküland zullen op ZATÜRDAG den Uden SEPTEMBER 1880 dea middags ben 12 ure in het Gemeenlandshnis te Leiden bij enkele inschrijving besteden overeenkomstig het bestek en de algemeene voorwaarden Het vierjarig onderhoud van den Wiertkkerof Prinsendijk en aanhoorigbeden in één perceel Het bestek met de profilteekeningen zullen van den 21 Augustus a s af voor 25 centen de algemeene voorwaarden voor 25 centen en de gezegelde inschrijvings billetten voor 21 centen verkrijgbaar zijn ter Secretarie van Rijnland te Leiden De inschrijvings billetten zullen ten 12 ore van den bestedingsdag iu de bus in het Gemeenlandshnis gestoken moeten zgn volgene § 72 der algemeene voorwaarden Nadere inlichting is te verkrijgen bij den Ingenienr van Rijnland te Leiden en bg den Opzichter van den Wierikkerdgk A ZAAL te Bodegraven Opfflbarc Vrijwillige Verkooptng om contant geld TB WADDINXVEEN op WOENSDAG den 8 SEPTEMBER 1880 des morgens ten 10 Ure op den Tuin van den Heer As LÜIJENDIJK aan het Dorp van Eene aanzienlijke pai tij voornamelijk bestaande in EIKEN BALKEN DENNEN PLATEN PLANKEN RIBBEN EIKEN en YPENHOUT en AFBRAAK van Watermolensenz enz Alles zeer gemakkeigk te water te vervoeren Nadere informatiëu geeft de Heer A LÜIJENDIJK Timmerman en de Notaris MOLENAAR beiden te Waddia rtieen HOLTVEILIKG TE ROTTERDAM van fa 120 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Croon tadtsche Zweedsche Memelsche en Wijburger DELEF m PUTEir Amerikaansche Grenen DELEN SP ARKEN SPARHOUTEN Eiken RIBHKN geschaafde en geploegde DELEN JtfEEEUS KOLDERS niu G aanvoer Eene Inding Ie soort geschaafde en geploegde DELEN Eene lading Memel Vurett DELUN Eene lading Petersburger Vuren DELEN Amerikaansche DELEN BADDINGSen eene aanzienlijke partij uieuwa SPABUOÜTEN Vuren DELEN Riga Vuren BALKEN WAGEtfSCirOT eaz Op WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1880 dea middags ten 12 ure in het VehkooplokaaL Oohtsingel ten overstaan vau den Deurwaarder J C LACH bg wien op aanvrage Notitiën te bekome zgn é