Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1880

r MATINEE MÜSICALE TIVOLI ZOXDAG den 22n Aug ustus van 2 uur tot 4 uur Entree IS Cent Voor Heer en Dame 25 Cent HERMAN KOENAART zal van 1 tot J6 SEPTEMBER aanstaande GEEN CONSULT GEFENi ióót ea na dien datum ALLE DAGEN van s morgens 8 ure tot 6 ure s avonds Den Haag Augustus 1880 WM EOBmUZ EN ANOERE WUNEN Alle soorten van BORDEAUX en andere W IJ N E N y m PJ ETERS Jz te Gouda BiBonder wordt aanbevolen de Kereputeerde BORDBADXWIJN van f 36 per Anker met acoijng Steeds belegen voorradig Ook WJ proefflessohen kwart en half ankers Prijsoouranten word i Kratis en tniko veraondaa Alles wordt franko t huis g eleverd Woensdag 25 Augostus N 2496 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van aArertentiön lean gescliieden tot éAO uur des namiddags van den dag der uitgave Pe ondergeteekende betuigt door de e zjinen hartelijken dank voor het drukke betoek i zijne POVEERTJESKKAAM gedurenle de GOU DSCHE KERMIS hjj hoopt zich die Ranst altoos waardig te zullen betoonen en bericht tevens dat hg ZONDAG en MAANDAG AVOND voor het LAATST ZAL BAEEEN Met achtiug l Ed Dienaar P C PINKSE Gt uda 21 Augustus 1880 HOLLAN DSCHE Maatschappij van Landbouw ApDEhLiNo Gouda en Omstreken Het Bestuur der Afdeeliug venscbt te VERPACHTEN het BUFFET bij gelegenheid van de Harddraverijen op WOENSDAG den 1 SEPTEMBER 1880 Inliebtingen te hekomen bij de Heeren A Ï4N VEEN en P HOOFTMAN Jz te Gouda Aanbiedingen in te zenden uiterlyk den 25 AUGUSTUS 1880 bij den Heer van VEEN voornoemd Namens het Bestuur De Secretaris D NUGTEREN HoiLtskole2i Bric uetteii uit de AmsterJamsche BRIQUËTTË FABRIEK Deze Briqaetten eenige minuten in het vuur gelegd branden dan uit zich zelf voort en houden vele uren vuur Zij vervangen de DooveKolen en zgn in het verbruik doelmatiger en xuinifier Zij doen goede diensten bg het gereedmaken van arme spijlen voor toven Koffie en Thee enz enz De Houtskool Briquette is een groot gemak in de huishouding Zij zjjn te Gouda eu Omstieken te verkrygm bil JH SPIERINGS Katteusingel a S de 100 Stuks vri aan buis en voor buiten Gouda vrij aun elk vervoermiddel Kleinere getallen worden niet tot dien prijs bezorgd DeJiESTEyenees niiddelen voor Motul en Tanden tjn het echte r mn mmm mmmm en D POPP SASATBERIHANDPASTA alsmede de AromatisohMedicinale Kruidenzeep welke tot verfraaiing van den teint bijdraagt B tagMi alle huidziekten beproefd is Aan den Heer Dr J G POPP K K Hoftandarts in Weenen 1 Bognergasse No 2 Ik verzoek beleefdelgk toezending per po t van 4 flesschen van Uw beproefd heilzaam Anatherin Mondwater 4 doozen AnatherinTandpasta dat de tanden schoon rein en wit hondt alsmede 4 stuks Aromatisch Medicinale Kruidenzeep het beate middel tot verfraaiing van den teint en verwacht de spoedigste uitvoering terwijl ik mg noem Hoogachtend F FRIDRICH K Pruis Hof Fotograaf in Praag D pott vin stief o erbte Anatherin IVi p rateii zyn gevfstitjd cd te verkrijgen te Gonda bij L Scheuk winkelier op de Hoogstnuit A 123 te Rotterdam bij F E Ynn Saiitéa Koltf poth eu A Schippereyn Co blanire porceeinwiuket te Hage bg 1 h F Snabilié apoth te Delft bg A J vau Bga en K Kauweuhoven te Schiedam bij C Malta Oz te Iftidea bg E NoordgK te Utrecht bij F Uttna eu Kraan te Amsterdam bg V ï Wlad ueim Si Co eu H H Ulolh Ct apotheek te Oudewatcr bj ï J vuu Vreumiugen te Schoonhoven bjj A Wolff Ooti A Dbue tax a Bbinkman Een Waschvrouw tevens Strijkster voorzien van Bleekveld vraagt eenige NATTE WASSCEEN EJ3ST STK IJ K a OEnD Zy zal voor eene nette bediening zorgen Adres WESTHAVEN B No 141 boven C ZÜIDAM Snelpers Steendrukkerïj F L WILDEIfBEEtj Lange Groenendaal ETIQÜETTENs Bedrukte CIQABENZAKKEN met het Hnï r op Concarreerende Prgzen 304 STAATSLOTEEU De Trekking van de EERSTE KLASSE begint op MAANDAG den 6 SEPTEMBER 1880 Openbare Vr J vUlige Verkeoping XE GOUDA D yfl giopDONDERDAGl SEPT 1880 De Afslag I j 16 SEPT 1880 beide dagen des middags ten 12 Ure in het Hotel DK Zalm aan de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris Mi I MOLENAAR te Waddinxveen van Eene hechte sterke voor weinige jaren Nl W GEBOUWDE BOüMNSWONINB c benevens eenige peiceelen V I T M U N T E N D WEI OP HOOILAND gelegen binnen de gemeente Reeuwijk Kad Sect B Nummers 76 80 1341 1 2 8 12 15 2229 1376 en 1377 zamen groot 12 HECT 54 AREN 70 CENT Eerst in 4 perceelen daarna in comb eindeiyk in massa Aangeslagen behalve in de grondlasten tot ± 4 per Heet Verhnnrd voor 1300 per jaar aan den Heer J BLONK j eindigende die hnur Kerstmis 1880 en Mei 1881 Betaling der kooppenningen 1 November 1880 Breeder bg bitletten omschreven Nadere informatien geeft genoemde Notaris J de JONG As Mr TIMMERMAN IMTRUMENTËELE ZIIIVEK44R van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Knipersteeg K 227 Ncderlaiidsclie Ithijnspoorweg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM ARNHEM en UTKHCIIT naar KOrrEBÜAM t HAtJK eu SCliBVKNI WEN Van Amstebdam 8 30 8 10 30 11 23 U 60 8 1 S 8 U 9 5g Aenhem 6 Ï5 8 60 10 36 1 30 l SO 5 25 7 2S Uteïcht 7 8 26 10 17 11 40 1 15 2 38 S 3S 6 30 ll 10 16 Harmeleu 7 22 SM 12 3 l SS 3 5 Ï 36 lO SS Woerden 7 28 U 3 38 4 1 9 43 OudewBter 7 80 1 55 4 8 52 A iukuinst 7 5U l l 10 48 12 28 2 15 3 3 5S 4 2J 7 10 6 10 58 Naas Moordrecht 7 53 2 18 10 12 Nieuwerkrrk 7 63 2 18 4 2 10 12 Gipelle 7 63 2 18 10 12 RoTTZBDAM 7 53 8 35 9 16 10 30 12 81 2 18 4 6 4 28 5 67 10 12 11 4 ZeveuhuitenMocroapi lle 7 56 2 21 4 31 10 9 ZorlermeerZegwRaril 7 58 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 56 9 13 12 84 2 21 4 31 6 10 9 Gkavenuage 7 5 I 9 13 10 62 12 34 2 21 9 4 4 2 4 31 6 7 4 10 11 1 Scheveuiugeu 7 56 9 13 10 52 12 34 2 21 8 4 4 2 4 31 6 T iO 9 Van ROTTERDAM gCHEVENlNMNw HAOB naar AMSTERDAM UTRJOCHT en 1 20 2 36 3 45 6 5 7 45 9 b Gbavemuoe 26 7 30 8 8 35 10 10 10 30 11 45 1 60 3 5 4 i6 6 35 P Iö 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 0 42 § 23 ZoelcrraeerZegwaard 6 45 10 50 2 10 6 50 8 3S ZeveiihuiMnMoeronpclle 6 65 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 5 10 43 11 13 12 12 I 2 38 3 37 4 49 7 25 8 68 9 57 NtAll Oudewatpr 7 16 ll l 2 41 7 3J Woerden 7 16 11 21 2 11 7 31 lUrmelca 7 16 8 5 8 81 10 S2 ll l l 2 41 3 43 I 4 66 7 81 9 1 10 Amsterdam 7 6 8 31 10 62 12 16 8 41 3 48 4 55 9 1 10 Utrecht 7 16 8 5 9 11 10 62 11 21 2 41 34a 4 55 7 31 10 AK NHFSI 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 55 7 31 De uitgave dezer Conrsiiijiegchiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG D0NDBEDA6 en ZATEBDAG De prgs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 Ter vermijding van oponthoud gfelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen KË WISGEVIXG De Bi RGlE VIEBSrER van Oouila breuj t bij deie ter kennii van de belanghebbenden Ut door den Heer Pro in i l n Iiiiprcteur der Direote Belaatiogen ea te Rotterdam op Hen 19 Auicuilua 1880 lyu exioutoir verklaard Twee Koliieren au het Fateutreoht wijk A tot en met I Dat voormelde Kohieren ter invordering ijjii ge leht in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomrnile rerpliclit ii zyoen aanalag op den liy de wet bepaalden voet te voldoe en dat hedeo ingsit de termijn van DRIE MA NDBX binnen welke de ie bnMk bahocraa t wotiat mgadieud Gouda den 21 Auguslns 1880 üt Burgeuie attr voornoemd REMY L B KBNNI80KVIN0 INRICHTI VOEN WELKE GEVAAR SCHADE OV NADEEL KUNNEN VEROORZ IKEN BURGEMEESTER en WETHOUDEItó dïr GemeLiite Gouda Gelet up arti 6 en 7 er wel van den 2n Juni 18i5 SlaattUad Nu 95 Bri iigeu Ier l cweeut kcuui dal op de Si creta ie ter i i ia cle il Ie een enoek itiet bylagen van C Bjuiuans om verganniuK tut het pUiaiacn van een tweedin StuumkeUl iii het pcrO cl gelegen aan het faagpiid wijk Q No 53 kadaitcr Sectie A Nrt 1623 en 2230 2e eeu verzctk met bglageu van H Brnat om vergunning tut het plaaticn van eeu grooleren Stuomkelil In liet pcrocil gelegen Onder de Boompjes Hgk P Nu 266 kadatter Sictie E Nr 582 J84 671 672 en 846 Se een verzuek mit bglagiu van T Taapirs oia vergunning tot het plaal on van em Stoumwcrk tuig iu het peioeel gek gen aan deu Bleekers ingel wijk R No 251 kudaaltr Siclie A No iS Dal op Diuidag deu 7 Srptember ISfeU dta miJdags ten 12 ure op het Raadliuis gilegeiihiid is um betwaren tegen de gevraagde verguiiuiiigiii in te brengen en dat geduriiide drie daj en 66r dien dag op de Secretarie der geiiiceuti van de ter take ingekomen schrifturen kan worden kinuis genomen Gouda den 24 Augustus 1680 Burgemeester eu VVethuuders voornoemd KEiklY L B De 8 cietaii HKOUWEll BÜITEiSTLAN D lialtenlaoilscli Ovu ziclil Ixird Hartingtou heeft het budget voor Indic bij het Ljgerhitii ingediend en toegelicht Hij kweet lich met huilengewone geschiktheid van rijne taak ea was teer bescheiden in iijw uitdnikkingeu tegen het vroegere ministerie wat dft soo vaak besproken misrekening bij de raming de rlogakusten betreft Eene schitterende begrooting ton hij uil deu aard der taak niet overleggen daarvoor tyu de kosten van den oorlog in Arghacislan te hoog doch Ik vredigend is tg in zoover dal naar tgne berekening het tekort waarin voorzien ipoet worden met tou groot 19 als algemeen verwacht Wfrd Men was beducht dat de regrering lot uitgifte v o nieuwe consols of van eene lecuiug geuoodza ikt tou I jo en over 4iet bedrag waren reeds verontrasteude geruchten iu o nluop gebracht In plaats daarvan weitu wij thans dat het tekort slechts 3 niilboeu f al bedraagt tot dekking waarvan uoch in Eugeland noch in Indic de blijvende schuld tal muetau vermeerderd worden De toestand der Indische finaueieu was iu de laatste drie jareu tüo bevredigend dat 11 uiillioeii p s meer ontvangen dau uitgegisfCi werd Daar echter de oorlogskoslco in itat m tgd op 18 184 000 p St tgu gtstegen 9 milliorn meer dan aanva elyk w i8 geraamd blgfi er na aftrek vau de geufiiu le 11 millioen een tekort vau 7 inilliueii na irvau reeds de helft op andure wgse is gevonden zuud u gelijt boven is gezegd nog in 3 i inillioen p 81 moet vooralen tyurden Daarvoor i geen nieuwe leening noodig omdat nog gelden beschikbaar zg i utt de laatste vour spoorwegtfu eu kanalen ajinge gnue leening Hoeveel de Eiigclsche rrgei riiig van do oorlogikusleu z d uverueinen koude luiuisiiruug niet bepalen en dit laat zich geinakkcigk VLrkUreu wanneer men bedenkt dat er uog veel kan gebeuren wat de regeeriug niet kan voortien In elk gevul is het voor de Engelsohen verblijdend van deu minister voor Indic te veruemen dat londfr den Afghuanscheu oorlog dit jaar eeu overacliut van meer dnii 4 millioen p at tou verkregen zgu dat de Bpourwigeu en kanalen met skclils huune kosten dekken maar zilfs etn vrg belangrgke winst geven en Iiidie dus alleen rust behueti om in eeu bevredigenden financieelea toestand te geraken In het Lagerhuis werden etnige vragen beantwüuid over de Turksche taken waaruit opnieuwblgkt d if de Regeering steeds in een opt iiiistische slimming vcrktirt welke met de werkelgkheiu slechtrijmt zoo werd wel toegegeven dat de lÜuzdmannenlil Bulgerge veel te Igdeu hebben maar er bg evoegd dat vertoogen werden ingediend bg de Bulgaarsche Kegeeriiig welke goed werden btniiiwourd zuodat het volgens de laatste berichten icheen duter verbetering was gekoA n iii den tuisland De heer Forsler H te Ijuiiden ttruggekieril Demeetings in vereciiiUeiidL doelen lau leilutiU iiepuirustig af De berichten uit ludie zijn niet Zeer belangrijk Generaal Stewart had tijii hoofdkwartier te Jellulahad gevestigd Berichten door inlanders gebracht melden dat generaal Huberts zouder tigenstaiid teontmoLtti Ghuezni Vooruggelrukken was MuhammedJan en H isliiin Khan zvvierveu niet eenige truepenop zgii llahkeii Men verzekerde dat wegens hetongeduld zgiier trocfien Ayoeb Kh in besloten hadeeu aanval op Kandahar te wagen voordat er hulpopgidaagd was Generaal Phayre was naar deuKliojakpas opgerukt In Frankrgk bigfl de redevoering van denluer de Freyoihet up het feeatmaal te Montaubande groote gebeurtenis van deu dag Ai de Frausche ADVERTENTIËN wordengeplaaUt van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderipe Nommers VIJF CENTEN bladen deelen baar uitvoerig mede ea wijden er beschouwingen aan De hoofdinhoud is reeds pCr telegram gemeld doch het is niet ondieBstig er Df terug te komen De belangrijkste zinsneden zijn die welke Op de uitvoering der decreten van 29 Maart ea op de buitenlaudsche politiek betrekking hebben Over het onderwijs sprekeude zeide de mioisterprtsident dat naar hij meende te mogen vertroaweu het slaatsonderwg s niei tegen de medediagiog der gecstelgkp eorporatien zou behoeven op te tien Ën hiermede ging hg voort kom ik ab vau zelf tut eene quaeatie waarvan onze tegenstanders grooten ophef hebben gemaakt ea waarmede zg gehoopt haddm invloed op de verkiezingen ait te oefenek Het is bekend mei welken uitslag Ik bedoel de uiet erkeiide ooBgrcgaticu ea de decreten van 1 8 Maart Mea stelt ons voor als vijanden van d a gudsdieust Wat mg triven betreft geloof ik dat het aiet noodig is trgeu deze beschuldiging op te komen ik hal Icods heb oog diepeu eerUed voai dw godsdienst Boveudiin wordt de eeredienst door uiemand ernstig beilreigd eu zoo uoodig soa het kibiiiet waarvan ik de rer heb voorzitter Ie lijn hen welen te hescliermen eu te verdedigen Dueh het mag met geoorloufd zijn dal vereenigingeu niet bij het concordaat vourzieu zicb onder den dekmantel van den godsdienst boven de wet stellen To a de overschrijdingen dezer vereenigingeu op het ge bied van het andenvgs gruole ongerustheid fu het huid verwekten werden wg door een van de takl der wetgetende macht in staat gesteld om de wet toe te p ossen De toepassing gold in de eerste plaats de miclitigste vau alle de üOftietelt vaa Jezus Wg hebben haar ontbonden Daardoor ga ven wij eene oiiuiiddillgke voldoeningen Qb Kamer der Men z d nu deze wtt moeten afwachten doch kan er zeker van zgn dat deze mededeeling van den ministerpresident weder tot veel gewrijf janleiding zal geven De onverzoenlgken komen reeds voor den dag met de bewering dal de Regeering bang is en van de verdere toepassing der decreten afziet Het tweede deel der redevoering van den heer de Freycinet was aan de buiteulandsche politiek gewijd Dagelgks zeide hg o a kunt gij in de ons vgandige bladen min of meer verontrustende geruchten lezen over den stiuit onzer betrekkingen over bemoeizucht der Regeenng en dreigende verwikkelingen Daarvan is geen woord waar og nimmer was de toestand gunstiger Wel heeft Frankrgk den staat van afzondering verlaten wosnn de omstandigheden het geplaatst hadden om zgn