Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1880

rang te hernemen want ile alV oiulering Behalve de redevoering van den hetrde Freycïnet trekt een iucideiit in den algeineeneii raad van ièrsde aandacht 11e heer Paul de Cassagiiac lot voorzitter van een der aTdfeliiigi ii gekozen deed eenhefligen uitval op de liegetriiig enden prefect van rers doch werd belet met zyiie reile voort te gaandoor de luide kreten van leie de republiek irWeg met Cisa ignafe f welke v iii alle kanten iiee ual aaugehevtn werden Met de laatste uit Petersburg ontvangen felegrammen worden de berichten over de verandeïiti en in het staatkundig beheer van het keizerrijkBaiigevuM en besloten Dtze Veranderingen komen ophet volgende neder lo opheffing van het dictatoriaal gezAg door de n gouverneur generaal van Petersburg uitgeoefend rael medewerking van len oppersten raad van toezicht 2o indeeling bg het departement van binnenlandsche zaken van de geheime politie welke ophoudt een afzonilerlgke en onafhankelijke administratie te vormen 3o benoeming tot minister van biniienlandsche zaten van generaal Loris Melikoff die ontheven wordt v n yn anuit als gouverneur generaal van Petersburg en deji voormaligen chef van de derde afdeeling der kei rlijke kanselarij thanè bij het departement van biitu iii zaken ingedeeld onder zyne bevelen heeft met den titel van onder secretaris van slaat Ofichoon iu iea laalaten tijd weder van nihilisiisohe aanslagen aprake was is hel vertrouwen iu Rusland toflh jtenoêgtaam teruggekeerd ora over te gaan tot ophemug der dictatuur welke door de misdaden der eiljiluiea iu bet leven was geroepen In de kei l e uknze wordt verkicard dal de handhaving 4v mwitschappelljke orde voortaan met de gewone vitl 3 1 middeleu Van geschieden alleen met eenige uitbreiding ilcr r chli macht van Int ministerie vau biiineuUndsohe zaken Ou Hongaarsclie minister president Tisza zal te Oslende lün politieke zorgen in het zeewater ver IJete Ongelukkig vindt h j te l islh weer nieuWe i rant ifver l geheel neemt zijn prestige af Aan enkele j ptrtifei verkiezingen ziet men dal i er niet op v sof itgaat aan den eeucn kant klaagt men over ea nieDile corruptie in de administratie aan den onderen kant over onderdrukking van de niet Hou gaarjohe nationaliteiten De Duitsche correspondenten vooral nemen de gelegenheid waar om Tisza in een iwar t UaiMlje te brengen De SÖ te geboortedag van keizer Frans Jozef op 19 déieir ia door de bevolking van Oosteuiyk Hoii gafge met grooie hartclgkheid gevierd alle naliouali l teitahaat en partgverdeeldheia werden op dien dag vergeten ter wille van den vorst die gedurende lijue 32 jarige regjering zich de liefde zijner onder danfn heeft welen te verwerven BINNENL AND GOUDA 24 Augustus 188Ü Z6ndag trad de heer H P Söhim van der Loeif 0r het eerat als predikant by de RemoutlaDtache lemeeate alhier op Nadat il Marouier hem had TogtleftI met een korte rede naar aanleiding van ftilip II 9 prak de nituwe letraar een opwekkend iroord tol het zeer talrijk publiek waardoor de atof waa ontleend aan Marcus XII JO en 81 Muadag werd iu het lokaal tivoli alhier de ügeueeae vergadering van den Nederlandschen Schaakbond gehouden die ook nu weder gclyk dat lelkeiijare gtachiad erU gevolgd door een Schaak rijd die voor ditmaal bepaald belangrgk zal zgn wgl de groots met roem bekende Eugelaohe Sohaak ipeler J Bird ook daaraan deelneemt De deelnemers aan den wedatrgd zgn de Heereii L Benima J P BUnk i Bird J P Malta C Metaemaker en H J na VVo lderen I Dagelgka wordt de alrgë voortgezet van s morgena 10 tot a namiddags S g uur Van het meesterichap van boveUgcuoemden heer Sitd in het e dele schaakspel geeft de N R Ci het volgend staaltje Hij speelde namelijk onlangs te Amsterdam 20 partijen tegen even zooveel spelers waaronder vele van algemeen erkende bekwaamheid en trad na eene woNteling van ruim 3 uren als overwini aar van al die pMtijen uit bel strijdperk Volgens de SCnndaard heeft de collrele voor de tcliool net dert bijbel alhier ƒ 248 32 opgebraolil De rekening der gemeente Boskoop over 1879 bedraagt in ontvangst ƒ 20392 73 en ju uitgaaf ƒ 12377 lO a alzoocen batig slot van ƒ 10I5 62 2 opleverde De uitgaven voor oiiderwgs waren ƒ 5671 55 t De geineenterekcning van Schoonhoven bedraagt iu ontvangst ƒ 30 146 04 in uitgaaf ƒ 36 903 54 Batig saldo 241 60 In de nieuwe politle verordeiiing voor de gemeente Stolwijk komt o a de volgende bepaling voor ieder die zich in kennelijken staat van dronkenschap op den openbaren weg of de straat vertoont of in ditn toestand eeu rijtuig met een of meer paarden bespinnen bestuurt zal eene boete verbeuren van tien tot vijf cu twintig gulden met of zander gevangenisstraf van een tot drie dagen De inleg der leerlingen in de schoolspaarbank te llaaslreciit bedroeg op 1 Juli 1879 ƒ 1202 281 s en op 1 Juli 1880 ƒ 1449 94 Voor den winter 1880 81 zgn tot noodhecmraden van de Kriinpenerwaard benoemd de heeren i P J Smits te BergAmbiicht A Berkouwer te Lekkerlcerk L Kooy te Krimpen a d IJsel en J J De Jong te Krimpen a d Lek Ds J H L Bouman predikant te Ammeratol is beroepen te Kuilenburg Ds N A van Wyk te Edam heeft het beroep als predilinKt te Lekkerkerk aangenomen Door den heer A Kapteiju te Woerden is vergunning verz cht lot aanleg en exploitatie van eeu stoomtram van Utrecht naar Vreeswijk Heeds is iu onderzork een ander verzoek om eeu stoomirainweg van Utrecht over Jutfaas eu IJselstein naar Schoonboveu atn te leggen IL Ij den gemeenteraad van Nieuwkoop is ingekomen eeii verzoekschrift van eenige ingezetenen om ter beteugeling van dritukmisbruik de kermis die aldaar in de hiltl van de volgende maand invalt geheel at te schaffen De raad besloot eoliter raet eene groote meerderheid dat verzoek af Ie ijzen en de kermis op de van ouds gebruikelyke wijze te doen plaats hebben Opmerki ig verdient bet dat een der eerste onderteekeuaars van bet request tapper en slgler is en nog ordangs door de politie werd bekeurd wegens het openhouden van zijne tapperij na het bij de politieverordening aangegeven sluitingsuur Zondag avond ten half 8 ontstond er brand in de asohsohuur in de Viukobuurl te Te Zevenhuizen is een jongeling vnn 17 jaren aan de gevolgen van een zonnette k overleden De Staaltcourant bevat het verslag omtrent de ver achtiiigen van den oogst in de provincie ZuidHolland BIgkeus dat versUg waren die verwachtingen in vele j ireu niet zoo gunstig als thans hot gevat is vele gewassen beloven meer dan middelmatige bgna uitslikende uitkomsten Graamoorten De oeriohten hieromtrent luiden over het algemeen zeer bevredigend Tarwe rogge gerst eu haver staan in het Westland best te vilde de aren ziju goed geladen hel slroo is echter niet lang Aldaar mogen gunstige uitkomsten worden verwacht Ook in de Vijf Heereulauden staan deze gewassen redelijk te velde De langdurige droogte in bet voorjaar is evenwel oorzaak dat zij aldaar op sommige stukken eenigszins dun slaan Dit was mede het geval op Qoedereede en OvetlUkkee doch daar is het gewas na de latere regens zód uitgestoeid dat nog eene uitmuntende opbrengst wordt verwacht In de Alblaaserwaard zgn ditmaal weinig graansoorten verbonwd doch wat er is staat zeer bevredigend Ook iu de Hoeksclic waard is vooral de larwe zeer goed uitgevallen een ruim beschot wordt daarvan Ida ir to gemoet gezien Mede wordt de puike qualileit geroemd van dé tarwe die op Voorne en Putten is geteeld rogge is aldaar weinig verbouwd doch wat er is staat goed terwgl de winterger l i dij door den strengen wiuter teer had geledfn zich fliuk lierRteld en een redelyk beschot zoo van graan als van slroo opgeleverd heeft Flaê De raededeelingen omtrent dit genas zijn van den meest bevredjgeuden aard In het Westland op Goedereeile en Ovfrflakkee iii de Hoektche Waard op Voorne en Pullen wordt ruim beschot ver wnolit de quahteit is zeer goed overal wordt op eeue ruime opbrengst van lijnzaad gerekend Koolzaad Door den strengen winter was dit product meestal uitgeploegd Het overgeblevene beloofde op Voorne eu Putten eeu voldoend basohot doeh in de Hoeksche Waard was het als geheel mislukt te beschouwen Hennep Deze stond in de Alblasserwaard zelden zoo schoon Ie velde en deed eene buitengewone sïhoof verwaohleu In de Vijf Heerenlandeu wasd verwachting minder gaustig Aardappelen Zeer gui stig luiden mede de medfideelingen omtrent deze aardvrucht Iu het Westland weid een zeer goed beschot verkregen en vinden de goede soorten gittig koopera tot redelijke p gzen in de Vgf Heerenlanden slaan ze primhlig te velde en werd vooral van de vroege sooflcii uilslekende ualiteit verkregen Ook op Goedereede en Üverakkee was de opbrengst ruim in de Alblasserwaard stonden ze vol in den grond werd eeii mauigie uitgepoot viel qualileit eu quaniiteit te roemen en werd vooral van de latere soortrn ern uitmunlend gewas verwacht In de Hoeksche Waard brloofde dit ptodnct mede veel op Vourae en Pnltea iferden eveneens gunstige verwachtingen gekoesterd Brteten en èoonen Algemeen beloven deze eeue uitstekende opbrengst In alle deeltiil der yrorinoie werd eeu goede oogst verwacht In lal ynn jaren stonden vooral paarden en duivenboonen niet zoo gul te velde de erwten biloofden uicrul rl el slroo eu waren overvloedig bezet Boomvruchten Appel en perenbooinen zijn niet zwaar geladen terwijl ook de steeil en slfnikvruch ten geringe pluk opleverden alleen bestonden in het Westland voor den druivenpluk gunstige verwnchlingeu üooi en JVeilanden Door het koode eu drooge voorjaar is op Voorne eu Pullen veel wcilnud dal bestemd was oin gehooid Ie wordeu moulea afgeweid Na den regeu kwam er meer graa en kftn er dien ten gevolge weer meer als hiwiland blyitn liggen Hierdoor heeft de hooibouw vrij algemeen ruim 14 dagen later dau gewoonlijk plaats gehad en ia de opbrengst hoewel beter dan het zich in dra beginne liet aanzien niet groot zelfs lechls t imelijk te noemen De grai = en klaverUnden gevi n na deu regen voldoende voor den vti stapel Ook voor andere deelen der provincie is hel bovengemelde van toepassing te beschouwen ofschoon vrjj algemeen de weilanden Idler gèed zgn anngekoineu doch de hooiliinden niet overvloedig opliveren Veestapel De toestand vnn den veestapf l is hoogst voldoende de zuivelproducten zgn van goede qu diteit en prijshoudend De Staattcourant maakt thans een aanvang met de mededeeling van de uitkomsten der zesde alge me ne tienjarige volk telling De werkel ke bevolking der provincie Drente op 31 December 1879 was 118 a45 zielen als 61423 mannen eu 671 2 vrouwen De eerste kinderspeeltuin Ie Rotterdam is Zaterdag geopend Bg den uitgever W E J Tjeeiik Willink Ie Zwolle ia verschenen het jaarverslag van de algemeene vergadering der Maatichappij van fVeldaii ktid De bevolking der koloiiicu van deze instelling btatond op l Januari jl met inbegrip der aiilbtenftarsgezinncn uit 1836 zielen tegen een gèlijt iiuiü op 1 Jan 1879 Ér werden 60 kindertn geboren terwyl 24 sterfgevallen plaats hadden De vereeniging voor lijkverbranding zal hare 6de algemeene vergadering houden te Nijinegeu op Zaterdag den lln September a s Tot de punten ter behandeling behooren o a Voorstel vau het hoofdbestuur om het voordeelig saldo der algemeene kas over het jaar 1879 te storten in het fonds voor lijkovens vérslag van het ondeizoek door het hoofdbestuur ingesteld omtrent de vraag of er in eene der provinciën Noord en Zuid Holland Utrecht of Gelderland gelegenheid bestaat om op het terrein eener begraafplaats eeu Siemeuscheu oven op te richten die Aan de beheerders dier begraafplaats zou worden overgedragen Omtrent de n erkzaambeden der tyMode meldt de Kerk C o a hét volgende Aan de orde werden gesteld de aan de kerk reede bekende voorslellen der laatsigchoudene synode met ame de door haar vooiloopig aangenomen wijzigingen van al 3 en 6 van art 38 regl godsdieiisloiiderwys De adviseereiide commissie had de synode aangeraden oih die vo r J ll a niet aan te nemen maar ia al 3 na da KOorden eenöf mear ouderlingen aidu te lezen Wanneer de ouderlingen bezwaar maken of verhinderd zijn deh predikant bij de aanneming ter zijde te slaan is do kïrkeraai Ijevoegd voordracht v o den piedikanl O of mi r diidMiingcn daartoe f te vaardigen en de vijfde alinea aldus te doen luiden Wordt de uitslag van het onderzoek door 4a daartoe aangewezen periouen voldoende bevonden dan heef de aanneming pbyita Deze voorslellen der commissie vonden even warme Toorsland ers als bestrgdcrs Werd van de eene zijde gewezen op den bïdoreiidcn invloed dien zg in den felWi partijstrijd dezer dageu konden oefenen eu op het herstel van orde en rust dat men daarvan kon verwncbten hel ontbrak ook niet aan hen die het ongeraden achtten om in die onzekere verwaohtiug eene bepaling t maken volgeua welke het niet ol of niet aiiuemen van lidmaten geheel jian de toegevendheid eu wclwillendlicid der ouderlingen zou worden overgelaten Ojk voorzag men dat er ouderlingen uden zgn die weigeren zoudeu uun ondoudarmmfeiÉ eene Male over Ie dragen die zij gelijk zg te kennen geven om dts gewetens wil zelven niet op ich mogen nemen Meer dan ée n voorstel werd gedaan om te bedroeven aan al deze bezwaren tegemoet te komen Een daarvan de formulering van een rteds in den aanvang i x beraadslaging geuit denkbeeld om nameÜjlfc k Kgeliug van de MnnMiiiig Tan lidiaatcn na de terkiradeii over te laten in verbarfd met de reeda aanvankelijk verkregen autonomie der gemeenten en met oog vooral ook op het aanhangig sws0 tol kerapclvoriniiig maakt thans nog eeu onderwerp vun ernstige beraadslaging uit AauvaukeIgk strekt het eenvoudig om d gehcele vijfde alinea van art 88 te doen vervallen Uit het dezer dagen verschenen verslag van het Nederl lendehnggenooiachnp blijlct dat er in het vorige jaar ootvaugrn is aan coulribulicn collecteu eoz ƒ 4S SO 07 eu aau gifCeu en Legaten 23 191 90 te zameu een bedrag uitmakende van 68 917 97 doch dat de uitgaven de aom vau 94 609 17 bi upiRi hebben zgnde er alzoo een t kort van 25 691 20 Het vorige jaar bedroeg de oulvaugst 94 322 46 voornt op den post giften eu legaten die in 1878 tol bijna ƒ 42 U00 klom is eeue vermindering ongeveir 20 mille te bespeuren In eeue te Amsterdam gehouden vergadering is iMalatea tot jU jyriehiiim riiii a n BkeBbaWt Xat voorzitter van bet bistuur uerd benoemd de heer Milkenboor Het doel lan den bond is bevordering van het kunstoudirwijs door lezingen prijsvragen wedsirgden enz De heeren Godard en Crommelin de bekende luchtreizigers zullen in t begin ven September oqlc in Dell Haag luel hun ballon opstijgen Bij bet baden in zee te Scheveningen had gisteren voormiddag een droevig oiigiluk pïaals Twee baders die zi h waarschijiilgk Ie ver hadden giw ia d in daardoor nan hel surveilteerend oog van dr o ichlers onisuupien zijn van de bern geraakt en door den hcvigeu stroom gisteren In zee merkbaar weggevoerd zonder dal irmaiHl hen vermiste Men vermoedt dat e n der drenkelingm den ander dii voor bet eerst een zeebad iinin willende bijstaan of redden evenmin san de kracht vau het water weerstand kon biedtn Beiden kwamen bij hpt dames bad aanspoelen en eeist op dit uogenblik ontwaarde men het gevaar waarin zg verkeerdi n Door bail vrouwen op het strand gebracht hadden beiden reeds hun bewustzijn verloren in weikeu toestand zg in het gemeente badhuis uerden opgenomen De baddokler bijgestaan door eeiiitre andere geneesheeren iu de badplnatsaanivezig wendden oogenbllkkelgk de meest krachtige pogingin aau lol opwekking der levensgeesten Daarin mochten zj slagen ten opzichte van een der drenkeliMgen o i wien de kunstmiddelen rael dil gelukkig gevolg we nli ii toegep si dat hg zgn bewustzijn herkreeg en l iitr huiswaarts kon wandelen De levi nsgeisten van dm ander bleken reeds te zijn uiigeblusolit zoodat de artsen ten slotte slechts zijnen dood kouden conslateeren Het lijk is naar de Israëlitische begraafplaats ovcrgebraohl Do verdronkene was eeu jijiigmenscli vau ruim 26 jaren ongehuwd en stond in familiebelrekking tot den geredden persoon Gemengde Bericliten Ingevolge den wensch van de Duilsche njksregeeriiig heeft de Duitsoh Afrikaaiisohe Maatsuliappij bepaald dat dr O Rohlfs naar Abcssynie zal gaau en en schrgven vau den Keizer aan den Negus Johaiiiiei zal medenemen en dat dr Sleeker als welenscliappelgke sleun aan dr Rohlfs zal wordeu toegevoigd Van het rgk ontvangt de genoemde Maatschappij een ondersttuiiing van 75 000 mark w rvan de de miiiislcr vau tjiiiiieiilantisdie zakij 5000 m in reserve wil honden Voo Hohlfs zHn 32 00 m bcslerad 16 000 m zullen voorde OoMiAfrjkaaiische expeditie besteed wordeu ek 25 000 nï vooi Pdgge s expeditie De ontbrekende 3000 m komen uit de kas der Maatschappij In het presidenlschap Bengalen in Brilsch Indié werden in het afgeloopen jaar 1264 personen door wilde dieren 8515 door slangen gedood Gedurende dien lijd werden door die beesten ruim 12 000 stuks vee verslonden Meii slaagde er in 5643 wilde dieren en 21102 slangen te dooden Deze laatste cijfers hebben echter alleen b trekkiiig op de dieren voor welker dood door het gouvernement eene belooning was uitloofd Het dooden van dieren waarvan opgave verstrekt wordt bepaalt zich dan ook hoofdzakelijk lot de districten Cobros Daboias en Keraita waar het bestuur beloouiiigcu uitlooft Verleden jaar werden aan belooningfu 28370 ropijen uitgekeerd Te New York heeft dezer dagen een slierengevpch plaats gehad en wd onder toezicht van eene ïereeni iing tot bescherming vau dieren Hij dit stierengevecht ging het heel anders toe dan bij de Spaansche De stieren werden veel beter behandeld De rosetlen waren niet iu hun vlee ch vastgcslükeii maar op bun huid geplakt en de ilii reu die eerat iu het giheel met wilden vechten werden bed iard weggeleid als zij iu den strijd opgewonden werden Zulk een stieieiigevccht bleek volstrekt niet iu den smaak te v dlen In plaats van met gespannen aandacht den strijd te volgen hieven de toeschouwers spottende kreten aan lachten en jouwden de kampucbters uit Kortom bet fotst mislukte volko nen en tot overma it van ramp werden tot besluit de ontvangen gelden door de politie in beslag genomen liet gerechtshof in Massachusetts Vereenigdc Stoten heeft onlangs beslist dat iemand die dp Zondag reist uilgcnomeu van of naar de kerk geen aanspraak maken mag op 9ol devergo liiig voor bekomen kwetsuren tcnge rolge van her een of ander ongeval dat hem door den lechlen tw stand der wegen of bruggen irroclrt zijn overkomen De heer Jean Baptiste van Gend die sedert 1831 aan het hoofd der bekende firma Van Gend en Loos stond is Ie Antwerpen overleden De firma is in het laatit der vyriywWf iliwi y ii uudtia in hst leven geroepen Wg outleeuen aan hel kleine Journal dat voor iü volle waarheid In t huis van een rentenier iu de Tliiergarleiislrasse te Berlijn hetiu lk eeuige jaren leeg had estaiU vernam men weinigedagen geleden een vroolgke drukte fe rijke meuscheiisciiuwti zonderling was dood en de lachende erfgniamdi dansten op zijn graf er vi lt ïgii vaderland op de hiiieeache kust was h t ecUip waarop hg zich bevond door zeeroovers buit gemaakt ten waraii alle levendoit atnurluk verinoonl Zijn Mam stoml bovena iÉ Op de pnssn iirslijst van bel Engdsche bureau te Hong Kon Mrti had eeu acte vau overlijden weten te verkrijgen eu de opening van hel sedert jaren in handen v iii leii notaris berust iide testament nas bepaald Thans naren de ei fgeiiamen bijeen een bont maar zeer vroolijk gezelscliEip Daar was de rijke brursman zgn broeder en de vermoedelijke hoofderfgenaain die zich reeds als zoodanig aansidde ook de dandy ontbrak niet die zijne berooide fin meien en zijn geschokte gez iidlieid met liet hem toegekende deel der erfenis eu een toekomstige reis hoopte te herstellen de kunsten mr wiens bleeke ivnngen en holle oogeii in den glans der heerlijkheid begonnen te schitteren de boekeusolirijveu ie oude laiite nu t hel schoothondje ouder deu arm zij waren er allen te liuden eu laU not a d tdQelitrr van den overledene met bleek gelaat en Igdimfe trekken iu een armoedig gewaad gekleed een lioht oliuw wezei Ije mei nedergeslageii blikken De aiideu u begonnen met elkander Ie flnislereu en keerden zich lau hanr af toen zij binnentrad Is zij hel die de oorzaak was vau zgn dood zeide de vrouw van d ii beursmaii luid genoeg om gehoord te worden Aller blikken wendden zich ouinecdoogend op de ongilukkigc Ja zij was ongelukkig vreesalgk ongelukkig Uit liefde voor haar echtgenoot een armen tooneelspeier had zij den toorn baars vaders gclrotaeerd zij nas düor htm versloolen en onterfd De weelde van het vaderlijke huis had zij mH het klatergoud en de vergulde armoe van een reizend looneclgezjsohap moeten verwisselen De tigeuspoiden waarmee haar eolilgenoot in de laatste jaren had te kampen hadden hem iu t graf gebracht en haar den honger ten prooi gegeven En om harentwil omdat hij baar niet kon vergelen bad de zich zoo eenzaam gevoelende vader d doeU looze reizen ondernomen die tliaiis zulk een pbtaeling tragisch einde badden genomen De lezing van bet testament was geëindigd De onterving der dochter werd daarin uitdrukkelijk herhaald voor den broeder was bet huis en het grootste gedeelte der erfenis de anderen kregen naar hun verwachting legaten Men weende vreugdetranen men weuscbte elkander geluk en niemand lette meer op de arme veratootene die op dezen oogenblik baar laatste hoop ten grave droeg Terwijl de anderen nog over verkoop afbraak kapilaliseering euz spraken lag zg in een afgelegen vertrek voor het portret baars vaders geknield Ach vader riep zij herhaaldelijk onder het storten van eeu vloed van tranen kunt gij mij vergeven Ja antwoordde eene stem achter haar ik Vergeef u mijne dochter Doodelijk verschrikt kcefüc zij zich om Haar vader stond voor haar Met een luiden kreet wierp zij zich in zijne armen Vader mijn vader Ach mijn arme zwaarbeprö efife Marie De andereu scholen toe en stonden als versteend Mij was niet dood Onder hel masker van den onbekenden administrateur van het huis was hg de halfdonkere kamer binnengeslopen om zijiie rol des te beter te kunnen spelen Hij had alles gehoord alles gezien en was lot inzicht gekomen wie bier recht wie onrecht geschied was Hij wierp zijn mantel af eu stond als heer en meester voor hen en verklaarde met weiuig woorden hoe het met zgn redding was toegégaati De lachende erfgenamen stoven als kaf voor den wind uit elkander de weeneade bleef Onde tifaaèn van vreugde betrok zij weder de woning d è bwr eens zoo gelukkig had gezien Afloop van Openbare Verkoopj en vau Oaroerende Goederen VEILING 23 AUGUSTUS 2 Pakhuizen Plantsoen bij de Gouwe ƒ 129B kooper B Mullaarl Huis Keizersiraat K 12S en Pakhilis Komgnateég K 46 21bO k C J Keeheen u i i C INGEZONDEN yX Meerderheid en Oppositie Wie iu üe laatste wekea de Hooft lurt d galas waarmede de Nieuice ÖüHthchf C6w mi hire nuTini jfl Qj £udfi moet weiiüf bekead süi £l hetgeen iu den joiigsteu tijd biunen oate gBiiiu te voorviel om uiet met écu oogopsing 4e rddrttfUuMte strekking er van te doorgrou ten I Juist iu die da fcn toen er binnen dJMy Ittul zoo ruiine stof va om eeue dankbare vredySS te opcnb iriMi eu toen ztcli eeoe ongekende schitterende meerderheid liet zien eii hooren wm er ook een Minderheid die nts oppositie te voorschgn kwam I maar die in plaats va i de feestelijke stemmig te kunnen sturen iiitegtudeel een algemeene AflÉewOJpig tewc gbr icht die gelukkig doör eeue vtnA 9Agt leifiinjT met minochtcad zwijgen werd htjegcaé Ma ir die luide toouen h bben too6 een oordeft achlrrgtialen dat 3uor geen Cuuraot artikelen kaït vernietigd wurdtu E t vreuf dubetaou told ouzen Buiijtnatitr z fv besluit om bi r te blyreu en hier ouzp bcinngeii te bfh trtigea voud dagk nsstof ouder nlle klassen der burgerij Aan zijne leiding schonk men Fertrouweu en toonde zulks ondubbelzinniiT Wat door eene vijandige oppositie onderden sch n alsüf ij allueii het beHitig der burgerij zou weiischente behnrligen wordt Ier sprake gebrucbt r ia eeynezaak die het verstandig tloofd tan ous genteènte btiiluur evm e€r met de meeste zorg èn erït t vervult als éehe oppositie zou wanen uit luile nd flbirhanr te gcschicdiii ie zou loch konneir gelooveo waar mcu nog zoo pas gdcdcn het uit lmdc IfVf ife Burgt mtestrr dat die gcvterde msn een lüofdbi lang zijner hem zbo na nan het hart liggende invizetiiie zou vooibijziim en datNih jcr lófi op bedai bt zou rgn om langs den weg vadf eeo rer tandig bileid der Rurgerij te bezörgen wat baderhK bereik lïwft van het aan zijïi afg én Wiviijn oorde 1 loeverlrouwd Bestuur f ilfm verdacht te maken terwijl de zaak in kwestie iu ondeizoik is pt gingen aiin ie wenden om denstpiin te verzwakken die hy vindt en noodig heeft om door geen oni e7 onnen stappen dyi UKlergang der gemeenle in de hand te wetlten daartoe kunnen overdreven voorstellingen met iehijnhaar juiste maar nogthans vprkecrd gekozen beeldspraak wondftn bijgebracht die ja door soinmigen met gretighci f woeden gelezen en op de lachspieren werken tttajjr die den bpzacligdcu lezen koud l ilen hij begrm hel doel hij 7 iet achter het masker i Hot vertrouwen in den man die zich by vernieuwing aan de Gemeenie beeft verbonden z l het veld befaouden en de burgerij Eflf voorlgaAu trotc nlle aan