Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1880

1880 De uitgave dezer Courant gescbiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in deu avond van DINSDAG DONDEBDAG en ZATEBDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Ter vermijding van oponthoudgfelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgjever t BUITE NLAND Uuilenlaiidscli Overzlclil De Norddeuhclu AUgemeine Zeitun komt nog eens teru op de aorloKtnchlige uitdrukking van den beer Gambetta en leidt er uit af dat wel niet alle repuUlikciucu getuige de redevoering vau den heer de Preyclliet de revanche in hun schild voenii maar dat er toch eetie aanjienlijke partij den oorlog wil Wg betreuren het zegt het regecringsblad dat de sirgdiuohlige geeit onacr buren ons dwingt onze veiligheid te mekeu iu eeu sterk en slagvaardig legier wy loeken niets dan die veiligheid maar hebben den vastt u wil en het vertrouiven haar te vinden Uat gotde üuitscliland moet wel gelukkig worden Voor zijue eenheid offirt men begiuselcu op en voor zijne veiligheid is eeu gausch volk tot de tanden gewnpiud jelyk men vcrwuchlle geeft de mededeeling van den Fransoheii minister president dat een ontwerp op het recht vau vereeuigiug zal worden aangeboden vóór dat de besluiten vau 29 Maart op andere orden dan die d r J £uieieii wjnleu toegepast nu rei Is tot verschilleude biscliouwiiigeu iu de pers aanleiding ofdc ioon men inet de bep ilingcn vuii dit oiitw rp nog niet bekend is lUt plan van deu minister viudl bijvul bij de Temp eu de llétati dücli wordt afgckeunl door de Ré julilique Fram aise die ecu dergelijke wi t eenvoudig onmogelijk uoht De redi ii van dit verschil ligt voori aniilijk hierin dal beide ecrstgtnuenide bladen het btginstl der scheidiug van Kerk eu Staat voursluun en dit als een belangrijke schrede voorwaarts op dtn liberalen weg beschouwen terwijl de Réptibiique Fran aUe van de vrye Kerk in deu vrijeu Slaat niet houreu wil en de eerste aau deu laatste ondergeschikt wil maken Ouk de ultraradicalen en de cli ricalen zijn nutevredeu de eersten omdat zij alle geestelijke genootschappen met één slag zouden Hillen afschaHeii de anderen omdat zij wel inzien dat het huu veel moeilijker zul vulleu in eeiie nieuwe wet op de geestelijke geuootschappeu de buitengewone VDorreohten te verkrygui welke vroegire regee ringen als bet ware ondershaiids hebben toegisliiiiu Met betrekking tot deu elrijd tegeu hel ullnimuu tanisine is het niet oubelaugrijk een woord u iii te balen uit de laatste redevoering van deu ufge uiirdigde Paul Bert een der bekwaamste leden tiiu de kamer doch tevens vurig tegenstander van het olerioalisme daarom juist heelt de wijze waarop hij zijne meeniug te kennen gaf ecuig gewicht Vrede met den pritsltr weg met deu iiioiiniL dus besloot hij zyne rede en niets is meer in overeeusteniniing met de zienawg e v m de overgroole meerderheid der kiezers De iilaltclandsbevolkiug hoewei niet clericaal zou niet dulileu dat men huur vau hare priesters beroofde doch deu monnik kent zij uil l eu zg heefl voor hem geen de minste sympathie Men weet da verschillende nuiiouauMibenile organen iu Duitschluiid voortdurend ontkend htbbtii dat er plan bestond bg den liukervleugel vau liuu partij om zich af te scheiden eu een zelfslandige liberale fiaotie te vormen thans is dip outkoiuiing bliitiug unr lich xrlf ttkeffcu l opp utie hel roer Tul verlroaw D M Uien in l hitiitl van beiu uun witni gs belrid cu TooriiohtiK oortsobrydeu Gouda msdi icer mI te dankeu het ft H t Btrqden voor een denkbeeld it Kbooul muardi dnrbg lyn tegeustuuders uf fecmeende tegen auden erdacht loekl te maken die lerert enireurin be q of au eigei oneerlgkbeid of vangenii aan talenten om op eeu luyiüe wya igue zaakte doen legepralen M 3= oi j tie3 GEVONUEN te aan bet Bureau van Politie gnieponeenl een paar Mnuol e knoupeu I aatste Ber ichten Berlijn 23 Augustus De Norddeuhche Atlg Ztf K gt iu eeu opstel orrr dr renevoeriiig welke 6anbe t i Ie Cherbourg hield dnt ilc redevoeringen vau flré y Ie Dyon en van Preycinet te Montaubiiu tot li ne levendige voldoening beweten dat Oambetta niet uu Frinkrgkii manr uil iijn eigen naiini geaprokea heett Uuitsohlauila atanlknude lal trots dfen even vredelievend bigven als te tot heden wns mwir het Terlrou en in den duur iles vredes heefl Oambelia een barden stoot g i eveii Ër ign wel gtea verwikkelingen op het oogeublik te voorzien HHT Gambetia s verklnriiig bewijst d t de oorlogs eiiildc parlij belangrijke aunhansers he ft ook onder oe r blikeineu Duitschlniid zal bewijzen dat het dra ticde bewaren wil en den oorlog verafschuwt Hat betreurt dnt de onilngzuchlige geest der nabqroi I ct dwingt veiligheid te Zoeken in een sterk slngvaiidig Irger Meer dnii die veiligheid zoekt het aiè maar het heefi het vertrouwen die te vinden LonaOB 23 Augustus In het Lagerhuis is tan Hqreeriugawege verkl iaril dat er geen aniileiding bestond dm eieeptioneele wetten voor Ierland te verlangen Kr bestond volstrekt gee reilen om voor een opstand t vreezen Mitar indien in den loop van hel najaar of van den winter bleek wat men tbaiis niet verwaehr dat de beslaande wellen ouiaereikend waren zou er geen oogenblik warden fNuaetd met bet bgeenroepen van het Parlement M indiening van exoeplioneele wetten l rd Hartington hoopt dat aiineer de begrootiug in tgda is afgedaan de Purlemenlszitling deu 6den September Zal kunnen worden gesloten COBBESPONDENTIE Van t M hte rijdn üDlviiijteu ij de uietlf4eGliug ilst ook 4 gra Ktcn erkiMJ ier O Kooj eu de ageiiUn tin polititr UiX rwuird B hrlehanbrti krwhtiiie pogingen hi bbeu in geatrU tm het uitduk mb U njdu t t vuorkumen Kerst0iiugt in4 gitf Kcllü 1 wfttcr hovHel hij uiet kon zwemmcD J JU g fillJ i J I J l L l I S S Bareerlijke Stand JiKBORENj t AuK Hrltna oudm R M CiiU ea A tMik S3 M nn Johttniii oudcrt i Foatbina d A A Tiiii qMa Ctnl oudrm C Wiewr d A Vt rki rk Corielia u4rri ïi K Sunffrae cd L d n Hol RDdt r OVBBI4KPKN 21 A J Jonirrnrfl 4i j 2 M C de Vel 3 w StS J UutvenMr huifr id J Breetner 51j A0VEÏITCNTIËN Getrouwd G W VAN DE PAVOORM en J M J MATHOT die mede namens waderzgdsche betrekkingen banpen bsrteljjken dank betuij en voor de vele biyken van belangstelling by gel nheid van bun Huwelijk ondervonden Gouda 23 Augustus 1880 ♦ Heden ontvingen wy de treurige tgding dat ODie Bebnwdbroeder en Broeder de Heer DANIËL JAN WILLKM MOLIJN te Tomrie Ncd Indig op den 7 Juli jl in den ouderdom TU 49 jaren is overleden A NORÏIER J M NORTIER MoujN Go da 23 Augustus 1880 Eenige liemiitgtring Heden ontsliep zacht en kalm na een eduldig l den vau eenige maanden onze geiefde Dochter CHRISTINA PETRONELLA in den snderdom van 22 jaren en 10 maanden J M van GELDER F van GELDER SoHijki 24 Ang 188ID Bsboman JStnigt en algemeen henniigeving Heden o verl d tot diepe droefbeid van m j en mgne Kinderen mgn jongste lieveling FRANS ALKXANDEB C IJSSELSTIJN Gonda 20 Augustus 1880 De Ondergeteekende betuigt aan allen die getracht bebbes bet noodlottig omkomen van zijn Zoontje op20 dezes te voorkomen zgn bartelgkea dait I C IJ8SELSTIJN GoudJzS Augustus 1880 Ofhdergeteebeuden betuigen by dezen bunnen bartelgkeu d nk voor de vele bewgzen van belangstelling die zij mochten ondervinden bg de ziekte en bg het overlijden van bunnen geliefden Echtgenoot Zoon en Broeder Wed M KRIJGSMANVAN DKB HaiJOEN J KRIJGSMAN M S E KRIJGSMAN Mbijbe P KRIJGSMAN H KRIJGSMAN Gouda 23 Augustus 1880 Voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bg de geboorte van onze Dochter betuigen wg onzen hattelgken dank A GOEDEWAAGBN A J H GOEDEWAAGEN Gouda 24 Augustus 1880 van M AABSKVïBli DE GEWONE JAARLUKSCHE Openbare Fnjsuitdeelizig aan de Latijnache School zal plaats hebbenop DONDERDAG 26AÜGÜ8TÜS des middags 12 unr in het lo caaI dw J Burgerschool bg welkegelegenbejd aleedingMi W C KERSBERGEN en D JACOBS de door hen vervaardigde latgnsche j edeyo ingen zullen voordragen 1 Tot bgwoning deafer jjitenbtigheid worden alle vrienden der klassidie letterkunde beleefdeljjk uitgenoodigd door Dr D ÏERPSTRA Rector der Latgnsche School mmm cetsaaod geschikt om met jonge Kinderen om te gaan Loou 100 Gulden met opslag Ounoodig zich aan te melden zonder goede getuigen aan bet adres van Mevrouw van VOLLENHOVEN OostMaaslaan 70 te lioUerdam met franco brieven Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE SOüDSCaS MM of de beschrgviug der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glassohilders de Gebroeders Dirk cii Wouter Crabclli DOOR CHRISTIAAN TfRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Pr js BO Centen QatJDA DwJK VAi A Bjiinkman Oouwe C 6 Op miming van HEEREN en DAMES BLAOE HANDSCHOENEN i Oosthaven B n 14 Pour portraits paysages et reproduction Artistiqnes en noir et en couleur Les portraits sont garantis absolument inaltérables F HARTLXG Couda Mevrouw MULLER Fluweelen Singel vraagt tegen 1 November EENE ZINDELIJKE DIENSTBODE die eeue goede Burgerpot kan koken 304c STAATSLOTEEU De Trekking van de EERSTE KLASSE begint op MAANDAG den 6 SEPT EMBE R 1880 N ederlandsclie Rhi nspoorw g ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AHNHK V1 e ÜTRKCHT uM KOrrKRDAM s HAUK en HCUKVKNlNiiEN Van Amsterdam 8 30 8 10 9 HO 11 25 12 50 3 5 8 50 9 65 Abnhxm 6 55 8 50 10 36 i 3Q 1 50 5 26 7 26 9 Utbecht 7 8 26 10 17 11 40 1 16 2 28 3 36 6 30 9 1 I0 1 Harmeien 7 22 HAH 12 J 1 35 3 55 9 35 10 35 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudewater 7 36 1 55 4 8 9 62 Aankomst 7 50 9 10 10 48 12 28 2 16 3 8 8 4 26 7 10 10 58 Naar Moorilreoht 7 53 2 18 10 12 NIeuwerkcrk 7 53 2 18 4 2 10 12 C pelle 7 63 2 IS 10 12 KoaTEBDAM7 53 8 36 9 16 10 30 12 SJ 2 18 4 6 4 2l3 5 67 10 12 11 4 ZevenhuiMnMoeroiipelle 7 56 2 21 4 31 10 9 ZoelermeerZegwaard 7 66 2 21 4 31 10 VoorbufR 7 66 9 13 12 84 2 21 Ml 10 9 s GBAVENHAor 7 66 9 13 10 62 1 S4 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 i Sohcveuiugeu 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 8 4 4 2 4 81 6 7 4 10 9 Vau ROTTERDAM SCHEVKNINGBNen s HAftE naar AMSTERDAM IfTBECHT eu ARNHEM Van R0TTURD4M 6 30 7 40 8 10 8 60 10 80 10 40 11 60 2 3 20 4 30 6 30 6 50 8 30 9 30 Cipelle 6 41 10 60 2 7 Nieuwcrkerk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 43 Moordrecht 6 57 114 2 23 7 16 Aankomst 7 10 8 2 S 29 0 8 10 49 11 15 12 9 2 35 3 40 4 62 6 60 7 28 8 66 9 53 Soheveniugeu 7 7 30 8 5 9 40 10 11 15 1 20 2 35 3 46 6 6 7 46 9 s Gravenhaoe 6 25 7 30 8 8 36 10 10 10 30 11 45 1 50 3 5 4 15 6 36 8 16 30 Voo rburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 8 23 ZaeternjeerZ f waurd 6 45 10 60 2 10 6 66 8 38 ZereuhuizeuMoercapelle 6 65 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 59 8 27 9 5 10 43 11 18 12 12 2 38 3 37 4 49 7 25 8 58 9 57 Naar Ondewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 4I 7 31 Harinelen 7 16 8 5 8 31 10 62 11 21 2 41 3 43 4 56 7 31 9 1 10 Amsterdam 7 6 8 31 10 52 12 15 2 41 3 48 4 66 9 1 10 Utbïoht 7 16 8 6 9 11 10 52 11 21 2 41 8 43 4 56 7 31 10 ARNHFM 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 66 7 31 N 2497 Vrijdag 27 Augustus GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en Omslrekeö ADVEBTENTIËN worden geplaalit van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6B00TE LETTEHS worden berekend naar plaatsruimte Afaonderlpe NomiBers VIJF CENTEN De inzending van aclvortentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van dgn dag der uitgave een onmogelijkheid geworden j de afgeva inligde Uickert eeu der leiders van den linkervleugel heeltnainelgk Ie Danlzig op eca kiesersvergadcring hetffit bevestigd litj sprak oi r het verschil van gevoelen dat iu dl B boewm Ier partü bestond wuir duor de kracht verlamd wwd amw was hel weiischelgk iMi i Ie scheiden en eeg aboDderlijke Met ligt in den aard der aak dat de nationaallibcriileo van den rechtervleugel boos zijn om die ri devoering De Kotn Zett o a die de oprichting van de nieuwe lilwr de parig het langst en het nijdigst heeft oulkeud vraagt wat of de heeriu eigenlijk willen wat zg als hun program opgeven is ook het program vau de uationaal liberuleu van deu rechtervleugel is het de heeren wellicht te doeu om zelt in het bestuur van de fractie te zitten Men ziet wanneer de polemiek zoo begint dan zulh n de nal onaal lib ruien elkander straks met met niiiidir wuede lil het haar t liegen dan de sociaal de inccraten De klacht over gebrek aan onderwijzers in Piuiseu bestaat niet meer iutegend el de aanbieding voor le opleidingsscholen is zoo groot dat velti moeten worden afgewezen De heer Forsler heifl uil Irrhind ganstige birichlen medegebracht Hij verklaarde in het puileiueiit dat er geeu aaiiliiding la om eenige builengt wone niaa regeleu te nemen voor liet oogenblik althans El zijn wederom ongunstige berichten uit Kand ihar ontvangen Eij den uitvul der Eiigelsche troepen tegei Ayoeb s legermacht zgn niet minder dan ucht ofliciereu en ISO man gesnruield Oinlreut de üuatersche znkeu is er eeuig nieuws uls lueu nlihans een aantal telegrammen zoo uoiniiu wil iJie even goed canaiJa kunnen ziju als waarheid Men zigt dut de nicerdeiheid der uugeudheden geneigd zou zgn om Turkije nog eeuig uitalcl te geveu voor de overgave van Dulcigno aan Montenegro hoewel dnt weer door een Itussisch eu een Ilalinansch blad wordt legcugesprukcu Oinirent de Griekschc greiiaregtling zouden de mogendheden roiidneg aan de Purle kennis hebben gegeven dat zg niet van de besluiten der Berlijusche conferentie zuil u afstappen Dut is echter een bciricht uil Athene en wat inen hoopt gelooft men gaarne Een ander beticht spreekt vau een of en defensief verbond tusschen Oriekti laiid Moiitci egro en Seivie eeu bougsi üiiv aaiscIiijiilijVe coinbiunlio De coriespouileul van de Dail Aeiis tin loue küinl tol de nucliicre opnurkiug d it hi I de l orte muar te dom is om tgd te wiiiiieu Er hioet al bitier ueiuig nieuns zijn als men dit de motile en kosten van tdegrjfecrru waard ac it bezorg en Het heeft de aandacht getrokken dat de Paus in zijue allocatie op 20 dezer zich uitsluitend bepa ij l heeft tot de afbreking der diplomatieke beIreKkingen tusschen Btlgie en het Valikaau en niet van Frankrijk heeft gezegd De Paus verklaarile de bespreking zijner andere redenen van smart tot later uit te stellen Volgens de Correipondance Hawu zou men tusschen Parijs eu Jtome stiliwijgend overeeugekomen Ziju om alles na te laten wat de spanning door de toepassing van het eerste der Maart decreten ontstaan zou knnuen vergrooten De FrangaU beweert dat de zin der verklaringen vau len heer de Freycinet over de niet erkende congregatieu reeds eenige dagen te voren aan het Vaiikaau was bekend gemaakt eu de Paos dnarora over de verhouding tot Frankrijk gezwegen heeft U B Igische bisschoppen hebbeu in last ontvangen om den iuhond der allocutie ter kennis der bevolking te brengen en alUs Ie doen wat iu hun vermogen i om hnuae scholen te verbeleren en tAtnwK bp lé richten ten einde met die der regeeriug te kunnen wedijveren doch de wettelijke greuzen niet te overschrijden M iandag hield de eerste afdeeling van het Brusselsche onderwgsoongrcs die van hel lager onderwgs een algeineene vergadering De vraag werd behandeld welk doel men op het oog moet hebbe u bg do amenslelling van het programaja der lagere scholen Is hel doel bepaalde keunis te doe u verwerven of 111 t algemeen de physieke inttllectueele en moreele kracliler te ontwikkelen Wat moei de school doen werd levens gevraagd voor de politieke ontwikkeling eles volks Over dil laatste punt werd weinig in het midden gebracht blijkbaar was de meerderheid het eens met de opmerking van een der leden dat men de kiuelereu voor huu 12ile jaar uiet met de politiek moet bezighouden Wal de hoofdvraag betref werd de belaiigrgksle rede uilgesproken door den lieir Salicis repetilor aan de polytecbaisohe school te Parijs die er op aandrong het lager onderwgs Ie beperken maar het dienstbaar t maken san de algeniei ne ontwikkeiiug van het kind en het daarom vooral ook hand aan baad te doen gaan inet onderricht in den handenarbeid Nu bet Keizi rlijk Russisch besluit over de benoe niiiig van Loris Melikoff tot Minister van Binnen luiidsche Zaken en over de ophetliiig van de kuchte derde afdeeling in zg n geheel ia gepuBVfceerd bigkl dat deze afdeeling niet bepaald wordt opgeht ver maar voorloopig alleen een anderen naam verkrggl die nieuwe naim luidt afzonderlgk drpartenieut der llijkspoluie Meu hoopt echter dat deze verandering het begin van bet einde der afdeeliug i Iloe meujrPKilÏJjlstip der verkiezing van een presideut f l ereenigde Slaleu ran Noordi Amerika iianËra tj Jterker wordt de belaugstelling opgewekt Hi 4Peigenaardig dat de berichleu uit beide kaülpni het repnblikeinsche eu het deraocralische even gunstig luiden eu van weerszgdea aiin de overwinning iu November niet het minst gelwgfi ld wordt lutussuhen hei ft de heer Gariield lie reptiblikeiiisehe caudiilaat dezer dagen teiie reis imar de ooslclijke slaleu der Unie ondernomeu 0111 zich aan de kiezers aldaar oor Ie stellen en hg niuet lulgtus de republikeinsclio beiiohtgevers vocrnainelijk in Buffulo een zegevierenden intocht gelu udeu hebben olschoon lig zich van alle uitvoerige eu op ijiie cai didutuur bi trekking hebbende rede oeiingen Zier wgselgk onthield