Goudsche Courant, vrijdag 27 augustus 1880

J BINNENLAND OOUnA 36 Aagattus 188U VKHGADEBING tan bin GKMEENTKHAAD Vrijdag den 17 Augiutus 1S8 del uamiddags te 1 ure tea einde tt behandelen l e lUkeniug der Oemeenle dienst 1878 l e voorstellen van Burgemeester en Weihouders betrekkelijk het verleeueu van eervol ontslag a iu den heer H W Knottenbelt leeraar aan de Latgniche School en het bej n vau het schoolgeld op het Progymnasittm Het adres van C 6 van der Oarddi betrekkelijk de huur van twee stukjes grond aan hei Mieuwe Veerstal Te benoemen aan het Progymuasium Een leeraar in de oude talen tevens rcolor Een tijdelgk leeraar in de Fransohr taal Een tgdelijk leeraar ia de uatuurlgke historie Een t jdelgk leeraar in de wiskunde De 29ate verjaardag van Z K H Prius Alexander der Nederlanden Prius vaui Oranje wi rd gisteren op de gewone wijte herdacht Van de 48 aollictlauleu welke dongrii naar de betrekking vau sclicepaklerk ziju ir 12 toegelaten waaronder de heer H W Bauer alhier By de Schietwedsiryden op le Vi ghtsche heide heeft ook de weerbaarheidsvereeniging Burgerpliohl alhier aau den wedstrgd op 200 pas dielgcuoinen De nitsiag was Vereeuiging Frrderik Hendrik van Delft 249 punten Korps Kouiukigke scherpschutters T a Breda 237 Sludenten vereenig ng van Utrecht 2S6 Burgeiplicbl 2Ü6 8g vonnissen der arr rcchtb te Bolterdam dd S4 A g 1880 tgn veroordeeld P de I wouende alhier vervolgd ter lake van iiedelai y tst eeo gevangenisstraf van vijTtieii da en iet hut 4st pceadiog naar een beduluarsgesticht of weikilHtia B H wonende alhier rervolgd ter lake van diefstal van een honlogè tot een celstraf van vijftien dl M tTot 4id van den gemeenteraad te Ueeuwgk is geIcoien Jk Iheer O Bogterom ilSisleteD amiddag is nder Moordrecht een boe enkneeht vp eea koaeuberg geruUeu Hij werd swaar gekwetat Jïalertlag ign van de Art instr co tipagnie te Sdioouhoven 15 korporaals naar de verschillende regimenten veld en afdeelingen veslingartillerie vertrokkefl Tegen den 26sten tlezer zijn weder nieuwe volontair ter dienstneming opgeroepen Aan 4e ijverijse nasporingea van den brigadier der fiksveldwacht C J Abrans Ie Sehoonhoven is het ia de vorige week mogen gelukken een takboekjc net ƒ Oo in beslag ie nemen toebehoorende aan P B te Jaarsveldj het was onder do gemeente lópik door bedoelden P B verloren en gevonden door ekeren visaoUer E de K wonende onder ile gemeente Schoonhoven De oneerlgke vinder tegen wien prooes verbaal is opgemaakt had het gevondene reedi tussehcn de dakpannen zgner woning verborgen De Islag van de verkieting voor een Lid van de Tweede Kamer in het district Rotterdam is dat sgn uitgebracht 1891 geldige stemmen en wel op den heer O van Rees 05 op den heer M L van Deventer 747 op den heer J Voorhoeve H Ci 315 ea op mr A 1 Roest 22 stemmen zoodat er herstemming lalmoeten plaatshebben lussohcn de herren O van Rees en M L vaa Deventer Br rerkiaamheden aan den Noorder Lekdijk naderen haar einde Men hoopt nog in de volgende ihaand den arbeid voltooiil te lien De kolossale ftnetingec die de dgk thans verkrggt lullen aan duixenden in den lande groote gernstheid schenken Bg den Baad Tin State afdeeling Toor de geschillen van bestnur is gisteren o a ingekomen het kon besluit hondende beschikking op het beroep van de Directie van de Nederl Rgnspoorwegmaatschappg t ten een beslnlt van Ged Sttten van Znid Uolland houdende vaststelling van den legger der wegen en voetpaden i de gemeente Moordrecht Gehandhaafd het besluit van Gedep SUten ea het beroep eagegroud verklaard Van den minister van waterstaat is ingekomen een brief houdende bericht dat de Jongh en Cie te Ondewater hebben afgeticu vaa het beroep tegen ée afwgsing van hun verzoek tot oprichting van een fabriek De op 16 dezer uit Nederland verzonden Vieveamaul voor Nederlundsch VVesl Indié is ten geuolge van eeue onderweg ondervonden vertraging te laat in Engeland aangekomen om met de pakketboot van den volgenden dag uit Southampton verzonden te worden De brieven enz bestemd voor Oura ao zullen alsnu met de pakketboot van 25 deier uit Liverpool die voor het overige gedeelte van Nederlandsch WestIndië met de pakketboot van 2 September uit Southampton worden verzoiulen De Synode der Ned Jlerv kerk heeft het ontwerp op kcrspclvorming aangenomen met 16 tegen G sfeminen De eindbeslissing is nu aan de leden der irovincialc kerkbesturen De ooniraissie van advies iiï de Synode had de toep isttng van de kerspelvorming ook op gemeenten met iïén predikant voorgesteld De Vergadering heeft echter met den heer Jaiis begrepen dat nu de kerk was gehoord op bet voorstel der buitengewone Synode om haar als proeve slechts op gemeenten met twee of meer predikanten toe te passen het billijker was zich daartoe te bepalen De heir van Lakerveld heeft een voorstel gedaan dut geamendeerd door den heer Segers met bijna algeiiieeiie stemmen werd aangenomen om waar dit nooilig bleek ook aan de minderheden in gemeenten inet éun predikant te gemoet te komen Dfiarop zid de kerk op de volgende classioale vergadering worden gehoord De heer Luti braclil n iar het oordeel van schier alle leden eeue zeer belangrijke verbetering in de voorgeschreven wgze waarop de stemgerechtigden de vraag zullen beslissen of zg de invoering der kerspelvorming voor liei weuschen Van verschillende zgden wordt vermeld dat de manoeuvres door de 4e divisie uit te voeren in de eerste helft van de maand Si ptembcr in het oostelijk gedeelte van Gelderland rn Overgsel geen voortgang zullen hebben oindnt in het kamp ie Milligen waar het Ie regiment infanterie dat aan de manoeuvres deel moet nemen thans gelegerd is in ernstigeii graad het roodronk heerscht Volgens verklaring van den inspecteur voor het geneeskundig staatstoezicht van Noord Brabant is de epidemie van pokkev in de gemeente Rosendaal geweken De Rijkscommissie thMde examens ter verkrijging van een diploma als t urman aan boord van koopvaardijschepen ingesteld naar aanleiding van het kouiuklyk besluit van S Mei 1877 Slaalthlad No 98 gewijzigd eü aangevuld bij koniukigk besluit m 17 Februari 1879 Slaatdiad No 37 zal anniaiigende den 14n Sept a a ten 9 2 uur des morgens zitting kouden in het Raadhuis te Dordrecht Zij die tot een dier examens wenschea toegelaten te worden moeten hiervan vóór 7 September schriftelyk en vrachtvrg kennis geven aan den voorzitter der Commissie met oferlegging vau geboorle acle en opgave der tegenwoordige woonplaats Bij deze kennisgeving moet tevens vermeld worden of de candidaat al dan niet wenscht bewijzen te leveren van zijn kennis omtrent het stouiuwerkiuig Nnar men uit Bern meldt is in de internationale Noordpoolcouferentie besloten tot de oprichting van acht meteorologische observatoria in de Noordpoolstreken in het jaar 1882 Thans is de catalogus van de tentoonstelling betrefiénde de geschiedenis van het vorstelijk starahuis van OranjeNassau en de geslacht wapen en zegelkunde in het algemeen onder beschrrmhter schap van Z M den Koning in de Gothische zanl te s Hage gehouden geheel compleet De uommers 1 3043 bevatten de geschiedkundige bijzonderheden betreffende ons vorstenhuis verdeeld in documenten schildergen en portr£tten iu olieverf pastel alsmede teekeuiugen gravuren platen enz staraboomen en wapens munten en penningen boeken en handschriften varia en bijzonderheden De afdeeling wapenknude bevat 561 die der geslachtkunde 472 nummers 317 nummers betrekking hebbende op de zegelkunde en 106 nummers over ridderlgke lichamen enz zgn ingezonden terwgl de overige 620 nummers omvatten de wapenkunde toegepast op kunst eu industrie zooals wapens in en op meltol wapens op steen aardewerk enz Het is Bu bijna een jaar geleden dat de jury voor de Arnhemsche tentoonstelling hare uitspraak deed en aan de inzenders van hunne bekroning werd kennis gegeven Tot heden werden de ouder I scheidingsteekenen echter nog niet uitgereikt Thans schgnt het dat dit eindelijk toch zal geschieden want in de dagbladen worden door de commissie schoonschrgvers gevraagd om een 600 gedrukte stukken in te vullen Of de uitreiking met eenige plechtigheid zal gepaard gaan is nog niet met zekerheid bekend De Rotterdamiche Sohouwburg vereeniging zal het nieuwe snizoen openen met twee nieuwe oorspronkelijke stukken Van den heer Boodhuijzen den verdienstelijken schrijver van Hooftogeh zal worden opgevoerd een historisch drama Oranje boten dat Nederlands bevrijiling van de Fransche overheersching behandelt en van den heer Lodewijk Mulder aan wien men de Kieaveremigiiig dankt zal worden opgevoerd een blgspi 1 ontleend aan een zijner gunstigst bekende novellen VU de tijd toe ik een lief vers maakte De letttrkundige cnriosileitcn A saga E legende en O sprook staan op het punt vermeerderd te worden met het I i icht van Dirk Smids getiteld prins Willi Door de maatschappij Een nationaal belang die zioh ten doel stelt beplantingen van wegen enz met boomen is een eerste niet onbelangrijke inschrgving voor de levering van vruchtboomen geopend ui tegen November a s 1200 appel 1900 peienen 1700 pruimenboomen 10 000 zwarte aalbessenstruiken en 600 hazelnoten en tegen November 1882 nog 5000 halfslam appelboomen De levering moet plaats hebben te Utrecht doch bg latere levering kan ook verlangd worden dat die te Rotterdam geschiedde Dit eerste teeken van leven der jeugdige maatBchappg is een goed begin en geeft hoop dat zg zoowel tot verfraaiing als tot bevordering der vruchtbaarheid van ons land zal bgdragen Men schrijft uit Drenthe Er gaat thans eiken dag een gou len zon op over het oosten en zuidoosten van Drenthe Zij stooft de veenboekweit wier witte bloesem onafzienbare vinkten bedekt en die een ruimen oogst belooft Zonder overdrgving mag men zeggen dal de opbrengst der veenboekweit dit jaar wel eeue waarde van een half millioen guldens zul veilegeuwooriligea en die som wordt zeker voor drievierde verdeeld pnder den zoogeniuimden kleinen man Als de aardappelen en de veenboekweit gelukken gjan duizenden welgemoed den winter in w iiit dan is er wat iu den pot en in de pan Het vuren of lichten der zee veroorzaakt door myriaden infusoriëu levert in dezen tijd detf jnifn langs de Tesselsche kust een prachtig schouwspel Vooral in bochten waar de breking van den golfstig t grootst is neemt Hien vaak groole schitterende vlammen waar die eeue blauwachtipfe tint vertoouen Ouder t microscoop waargenomen iets dal veel gtduld vordert vertoonen deze diertjes zich geheel doorzichtig en glazig Van oflicieele zgde is aan de Zul Cl verzocht het volgende te plaatsen Het publiek wnehte zich voor schade door het tegen post wissel ail 10 of tegen rembours bestellen van een pak uit de volgens advertentie in de couranten zg Bielefelder linnenfabriek in welke pakken bg toezending niet alle beloofde goederen aanwezig en de aanwezige goederen voor het meeiendeel van zeer minne qualiteit zijn Zondagmiddag stond in het kamp bg Bussum eensklaps een der koks in brand De nog al vrg hevige wind nanielgk had de vlammen aanhoudend in de richting gehouden van een der balken waaraan de kookketels hangen Die bulk scheen wat verkoold te zijn en brak plotseling Een der patten viel in het vuur waardoor de vlammen om ge beenen van den kok sloegen De bgkok had de tegenwoordigheid van geest om hem op te pakken en in eene ton met water te zetten die gelukkig bgna vol was Nu daaruit te zijn gehaald bleek dat de opperhuid van het linkerbeen ter grootte van eene hand was verbrand Dezer dagen zgn voor de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij aangekomen te Amsterdam 5 en te Amersfoort 2 spoorwrgwagens 3e klasse van Araerikaansch model vervaardigd dsor do Matchimenba MtitnGetellieka t te Neurenberg Deze wagens zien er uiterst sierlijk uit zgn zeer hoog doch zonder partieren ter zijde De portieren bevinden zioh voor en achter aan de wagens die in het midden den doorloop hebben voor de conducteurs en de reizigers terwgl onder het rijden de conducteurs van den cenen in den anderen wagen kunnen treden ledere wagen heeft aan de twee zijden van den doorloop banken waarop 60 reizigers zeer gemakkrigk plaats vinden doch er zgn ook wagens die aan de twee eindpunten van afzonderlijke zitplaatsen voor 20 alleen reizende vrouwen zijn voorzien De wagens worden door gas verlicht zg znllen weldra in dienst gesteld worden Te Nieuwendiep zijn Vrijdagnacht twee mariniers die elkander voor het canline gebouw der marine moesten aflossen een kgkjc gsiin nemen in het inwendige van het gebouw Daar vonden zij een vat jenever tapten er ieder eene kruik uit en gingen er mede door post en wacht in den steek latende Zg hadden spoedig zoodanig de hoogte dat zij er bij neervielen en door de nachtwachts moesten worden weggedragen Men schrijft uit Bolsward van 21 Augustus Sinds eenige dagen zgn in een aauial huisgezinnen alhier verscheidene personen ziek geworden De verscljgnselen zijn bij allen dezelfde sterke neiging lot b ldcen met Ijevige diarrhée vergezeld van zware pijn m de ingewanden Iu een paor da cn waren sterke ifianneu zoo zwak alsof zg weken lang ziek geweest waren In ééa gezin is een kind van een jaar gestorven Met bgna voldoende zekerheid moet dit treurig verschijnsel worden toegeschreven aan t gebruik van vleeseh van een stier die geslacht is terwgl beweerd wordt dat hij zioh zon geworgd hebben aan een touw waaraan hij vastgemaakt was in de weide Althans de ziekte vertoont zich overal in de huisgezinnen waar men van het vleeseh van dien stier gegeten heeft In één gezin waar ouders en kinderen ziek werden bleef één kind gezoiiil dat er juist niet van gegeten had en het kind dat stierf werd ziek nadat het eenige lepcU soep er van had gebruikt De zaak is aangegeven en de politie doet onderzoek Donderdag 2 September a s zul in den tuin van het Paleis van Volksvlijt ie Amsterdam eru luchtbol opstijgen van reusachtigcn omvang met de luchtreizigers Godard en Crommelin Het gevaarte kan eene hoeveelheid vnn 1 500 000 liter gas bevatten en er is eene parachuie aan verbonden van 55 meter in omtrek Het eigenaardige van deze opstijging is dat zij des avonds ten 10 uur zhI plaats hebben terwijl de ballon verlicht zal zijn met de kleuren van de Nederlandsche vlag Oemengdb Bericliten Uit Victor Hugo s Notre Üame zal men zioh herinneren hoe Quasimodo die het ongeluk had doof te zijn toen liij voor een dooren rechter Ie recht stond in een hoogst onaangenamen toestand werd gebracht Hij werd in de gevangenis geworpen g gpe i id te prunk gesteld rn beboet omdat hij niet verstond wat de rechter lot hem c c niet hoorrn kon wat de beschnidigde antwoordde Een man nog ongelukkiger in zeker opz t dun Qurisiinodo kwam dezer dagen voor den kantonrechter van Marylebone George Pickett zoo heette hg eendertigjarige landbouwer werd beschuldigd door de gemeentelgke overheid dal hij weigerde zijne vrouwte onderhouden Maar de man was stom en kanondoof en verstond de gebarentaal der doofstommenmet Do rechter kon dus niets met den man beginnen De eenige die hem liegreep was zijne vrouw maar juist deze ontbrak De ongelukkige kon nietlezen of schrijven eu of men hem dus al de stukken voorlegde b uitte niet Gelukkig was de rechter niet doof en bovendien een verstandig man Hg liet Pickett in vrghcid stellen loldat zijne aanklagen diens vrouw ook lieten komen De merkwaardigste rol echter vervulde in dit rechtsgeding de deurwaarder die nadat het vonnis was uitgesproken tot den beschnidigde zeide dut hg kon heengaan Pickett bleef zitten Dit ging des deurwaarders begrip te boven hoe was het mogelgk dat men in eene gerechtszaal niet voldeed aan hetgeen hij zride I Hg moest ten slotte den vrijgesprokene bij den arm nemen en hem naar buiten brengen daar nam een agent hem over en bracht hem buiten het plein Wat er verder met hem geschied is weet men niet Ouder de geregelde bezoekers van de Amsterdamsche oeurs bevindt zich zekere heer B van beroep groothandelaar in varkens die echter in zijn vrijen tijd eigen zaakjes aan de beurs opknapt In sluppe tijden heeft die bezoeker nog al eens iets te Igdeo van de jongelui die den draak met hem trachten te steken en zoo had don ook Vrgdag een der jongste bezoekers een bediende aan de Twcntsche Bankvereeniging de aardigheid om een bod te doen van 20 gulden voor een big SfAapgenomen antwoordde onmidddlgk de heer Kf die veel te verstandig en ook te opgeruimd van aard is om zich nan die wel wat flauwe maor overigens onschuldige pingergen te storen Niemand dacht dat het hem ernst was geweest doch den volgenden morgen te half elf vervoegde zich werkelgk aan de Twentsche Bank een man met het bewuste biggetje Een nota aan den stoart van het dier bevestigd vermeldde de koopsom De kooper weigerde het geleverde echter in ontvangst Ie ne men waarschijnlijk ook wel Omdat hef dier zoo i vervaarlijk geschreeuw aanhief dat bel geheele gebouw in opschudding dreigde te komen tot groot vermaak van de talrijke bezoekers van de Bank Het voorval verwekte s middags heel wat vrooIgkbeid aan de beurs vooral toen de heer B dreigde de z iak aan een deurwaarder in handen te zullen geven bij welke bedreiging het echter wel zal blijven Voor de jongelui kan h t echter een les zijn om aan de effectenbeurs geen bod op biggetjes of anderszins meer te doen Een Europeesch docter in Pera te Konslantinopel ontving dezer dagen des avonds tegen 7 ure een bezoek van twee fatsoenlijk gekleede Grieken die hem verzochten naur een zieken Turkschen pacha Ie komen zien Hij eischfe door droeve ervaring geleerd vooruit betaling en een rijtuig De Grieken besloten eindelijk daartoe en gingen het lijtnig halen Omstreeks middei nacht werd hij door twee politieagenten in een ooden soldatenroantel gehuld in zy ne woning teruggebracht De Grieken hadden hem op eene eenzame plaats van alles beroofd en naakt op straat gezel Zoo was hij naar het naaste politiebureau gewandeld waar zijne komst groot opzien verwekte en men zijn veihoal manr niet gelooven wihie Bijna was hij als Inndlooper in hechtenis gebleven Eindelijk ging men er toe over om hem een ouden mantal over de schouders te hangen eu door een paar agenten naar huis te laten brengen f Bijna zonden wij gaan beweren dat er toch wel iets vóór het misbruik van jenever te zeggen vnlt zij lost zoo als men weet de eeden en heiligste beloften op en le beste voornemens maar ook de minder goede en slechte Zoo besloten de grondwerkers te Bergen op Zoom dal iij niet meer voor vijf en tvictig stuivers wilden werken zü moesten een daalder daags hebben ïu n de aannemer van het werk die verhooging weigerde slaakten zij den arbeid en gingen heen Hel kwnr je dat zij meer hadden geëischt besteedden zij d iar zij het toch niet kregen aan jenever eu toen keerden zij naar hun arbeid terug En daarmede was de grèvc nit Eenige glazen jenever hadden haar gebluscht De Traa of de troepen hun vnandel nl dan nietiu een j erecht zulleu raedenemen btgft een onderwerp van gedaohteuwisseliug ïn de Kngelsche bladen De Pali Mall GazeUe v tlijkt o vU met een dnme cder man zegt zij zat zich door zijn eerfecplichl achten ia verboe l tat sy in vijandelijke hiiiMteii valle maar zij is ran een dienst in een gC vfcht en vordert voor hare vtrdediging eene miicht die beter kan aangewend worden Hoe boot menhaar siellen moge iu werkelgkheid is zij toch eenlast En als zij verloren gaai zinkt de moed vanhet regiment De kapitein vanyien oorlogschip mag zijne vrouw niet medeneiuen ni ug gelooven zegt de P M dat ook een bataljon beter zon vechten als het zijn h niet ie verdedigen hatl Iu Frankrgk schaft meu de trommels af iu Engeland wil men de vaandel afschaffen ach dat de mogendheid opstond die de geweienen de kanonnen afschafte opdat de tgd wierdc voorbereid dat ook de soldaten zelve afgeschaft werden Als men daarmede begon waren heel Wiit ff e dachtenwisst lingeu uit te sparen KOL o¥l M POST INDIE De laatste mail bevat berichten lot 13 juli Men leest in het overzicht van het A l v N De veepest blijft voortgaan zich uit te breiden De vorige mail bracht het adres der Kamer van Koophandel naar Holland over waarbij de groote bezwaren legen de nu gevolgde gednig iiju werden voorgehouden Haar verzoek om eene b panlde specialiteit in veepestzukeii te ontbieden is naar wij vernemen niet zonder gevolg gebleven Doch voor het overige schijnt de Begeeriug haar hardnekkigen strijd door afmnking en afsluiting van het vee vol Ie houden De Regeeriiig bevindt zich tegenover de veeziekte in een zeer inoeielijke positie Het is oiigelwijfeld dat in Europa overal waar de ziekte zich vertoond heeft uitgezonderd misschien Hongarije waar zg door luugdurigen herhaalden terugkeer op hel laalst iiiheemsch schijnt geworden te zijn het stelsel vnn afmaking en afsluiting de verspreiding der ziekte heeft kunnen tegengaan De afsluiting is hier over de groote terreinsnilgestrektheden zeer gebrekkig geweest aan bet op stal en erf houden van het vee is niettemin tamelgk de haivd gehouden In den ladtsten tyd is men Zelfs tot den bouw van urenlange schuttingen van bamboe overgegaan tot groote kasten der bevolking en van de schatkist en ziet het resultaat is eerlijk gezegd nul Uit het Porlugesohe Timor Deli de uoordelijke helft van het eiland Timor wordt bericht dat de veestapel daar aan een besmellelijke ziekte is uitgestorven Laat de Begeer ng nu te Soerabaija op Bali en Madura op haar hoede zijn Op onze helft van Timor hoort men van woeligheid der bergstammen Deze inlanders vereischen echter weinig krachtsontwikkeling om weer tot bedaren gebracht te worden De regeering heeft aan de bladen verzocht het volgende te plaatsen Met zekerheid kan worden medegedeeld dat van allen grond ontbloot is hetgerucht dat de hoofdambtenaar A Pruys van derHoeven zonder de hem opgedragen commissie inAljeh volbracht te hebben verzocht heeft van daar te worden teruggeroepen In vereeniging met zijnen medecommissaris den luitenant generaal K van der Heyden heeft de heer Pruys von der Hoeven yoorstellen gedaan omtrent de verschillende onderwerpen die in Atjeh regeling behoeven Ten einde de behandeling dier voorstellen gemakkelijk te maken door nadere mondelinge toelichting van de ontwerpers heeft de regeering beide commissarissen naar Batavia opgeroepen Uit particuliere brieven blijkt ons meldt de Soer Cour dat de genie tegenwoardig te Atjehflink de handen uit de mouw steekt Voornamelijklegt men er zich op toe flinke wegen te maken Aan het eind dezes jnars zal men waarschijnlijk ineen reiswagen vau Krocng Raba over BoekitKoboenaar Kroeugkali en Larabaroe kunnen rijden Debentiugs en bivouacs die behouden moeten worden zijn Mjna alle hernieuwd Generaal van der Heydea valt op den duur ook voor de afdoening van meer wetenschappelijke zaken zeer mefle Hij is vlug in het besluiten en heeft een helder inzicht Water ookgebeure de generaal acht bel zijn heiligen plicht Atjeh nog niet te verlaten zoolang de voornaamste hoofden nog niet in onderwerping zijn gekomen Die hardnekkigheid omop zijn post te blijven is des te verdienstelijker wijl hij en zijn echlgenoote zeer naar hunne kinderen in Nederland en ook naar rust verlangen Ann het bureau van politie gedeponeerd eea WIKGr die op de Turfmarkt is gevonden Laatste Berichten Fari i 25 Augustus In strijd met de berichleo vnn de Opinione geven de rechtstreeksche dépêches uit Konstanlinopel grond om Ie veiwachten dat ei weldra eerte maritieme demonstratie Ier zake rnC Dulcigno zal plaats hebben In de bedoelde dépéohei wordt verzekerri dat aan de Porte geen enkel uitstel ter vereffening der quaesiie met Montenegro zal worden verleend In die dépêches wordt hel ook bevestigil dat in de nola der mogendheden betreffende de Grickschegrensregeling verklaard wordt dat het besluit der mogcLdheden onherroepelijk is Indien de Porie weigert dienovereenkomstig te haor deltn dan zullen de mogendheden raadplegen wat h ar te doen staal London 25 Augustus Het Lagerhuis beeft bg le derde lezing zondir stemming de bill op het verschepen van giaan aangenomen MARKTBERICHTE N Gouda 25 Augustus 1880 Bij kleinen omzet was de stemming flauw Pulderi irwe puike ƒ 10 25 it ƒ 10 75 Mindere ƒ 9 2 1 ü ƒ 10 Rogge puike ƒ 7 80 4 ƒ 8 20 Mindere ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Voer ƒ 7 a ƒ 7 4é Gerst puike ƒ 7 a ƒ 7 80 Mindere ƒ 2SA ƒ 0 75 Haver zware 4 25 a ƒ 6 Lichte ƒ 3 25 ii ƒ 4 Koolzaad ƒ 10 a 10 25 De veemarkt met weinig aanvoer de hjOidel traag uitgenomen eerste qualiteit vlug vai keus oor ijonden van 25 ii 28 et per half kilo magere varkens en biggen alsmede schapen vlug verkocht Kaas aangevoerd 139 partijen eerste kwaliteit van ƒ 32 ii 36 tweede kwalileii VaaJ 27 i ƒ 31 Joeboler ƒ 1 55 ii 1 70 ƒ 1 30 a ƒ 1 40 1 22 SEPÏE VIBER KAASMARKT u Burgerlijke Stand Oouda GËBORCNt 23 Aug Lieolje Jacobn outlera L kooijman en K Fflfi LeeuHen l ieter Cornclip oifdcrs P llietketk en A Voordewind Johsanes ouders L K StikkiT n M vitn Klugven 84 Stijntje ouders Ü Bakker en 3 de Jong SusHDDii onders D A Smits en M IL Starink 25 Sander Johanneft ouders S J de Ueiin en Ë de Koning 2ö Tietake Cerardina ouders K Frucblni en T G de Lange OVERLEDEN 24 Aug J de Kuyter 6 j C P van Geldrr 22 j GBHüWI 25 A ig F n ülrecht en A M Smit T Boot en C P K bout K Pcrdgk en E M Daneiis H JongkocQ en T Bveteko2 f