Goudsche Courant, vrijdag 27 augustus 1880

1880 Zondag 29 Augustus MUZIEKUITVOERING op ZONDAG 29 Augustus s avonds ten 7 ure in den Tuin genaamd TI OIE iX te Gouda ENTRÉEPRIJS voor een Heer met ééne Dame 2S Cent Per Persoon 15 Cent N 2498 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken Ter VCTmijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen KË WlilSGEVli G De BUBOKMEË8ÏËK van Gouda brengt bij dete ter keuuis au de bclangiiebbeudeu dut door den Heer Pfotiuoinlen Inspecteur der Uireole Belastingen eDC te Kutierdam op den 23 Augustus 1880 lya executoir erklaarii twee Kübitreu ras hel paleiitreolit Ijk K tol m met T dieust 1880 81 Dat troormelde Kohieren ter iiiforderlug t u gesteld in haiuleu van deu Hwr Ontcaiiger d il ieder daarop roorkomeude verplicht is zgueu aanslag op den bij de wet bepaalden voet te roliloen en dat hideu ipgaat de termyn van DEIE MAANDEN binnen mike de rrclanies beliuoren te worden ingediend Oonia deu 25 Augustus 1880 l ï Burgemeester voornoemd REJir L B BÜITfiNLAN D BulteiilaiidiCl Uvitrilcht Hel bericht anniisiuide den uitval uit andahar i iSaii£et bevestigd üen 21en deur maand b ritflifti kolonel St iohu tau deu onderkoning vau Indië dat o den i lieu ceu uitval tegen een oosti lijk van de vestiiix gt legm durp was gedaan die hrt resultaat had gehad dat de Eiigelscheu van die s niet meer iwi dnu l sl gsnilen wotdao l t resultaat is hun echter duur te staan gekomen Acht ofdotereii waaronder een brigade generaal werden gfdoo l en vgf gewond terwyl met minder d H 180 minderen smuvilden De vgaud werpt nu en dan nog bommen in de stad eu laat door soher iuhultel op de wallen schieten maar tonder veel schade Mn te riohleu Voor de belegering gebruikt Ayoeb enkel de lot hl m o ifg iloip n tllwpeii van deu widi of gouvcriirur v in Kandahar en ïhaïi s ongeregelde berg stiiiniiiin Zgiie liojfdmachl is een eind verdtr grlcgfid op den weg unar Herat waarschijnlijk om zijn aftocht muifrlijk Ie bouili ii ds Rulit rts uit het noorden en l hiiyri uit hel 7aideii de belegerde stad te hulp kouicii Min schat zgn leger thans op 20 OüO tnan met 37 kaïiunuen lerwgl u ïg aanfaouiieiid jhiiKi s leh bij hem voegen Dtze lualsten schijnen vast bestulen het nu eens flink uit te vechten en zouden niet dulden dat Ayoeb voor de vcrwaehte Eiigibche macht vluchtte I e Bitrsch van gi neiaal Roberts schijnt naar weosch te gann lie cuminaudanl van Khelal iOhilzai berichlle den 20cn aan deu oiiderkoiiiug dut Roberts nog vier dagni en van die plants verwijderd was en dal hg zelf leeftocht vrrgmlerde voor het verwachte leger waartoe de omlrek ruime gelegenheid bood Daur de weg van Khelai i Ghilzui heraelsbreedte 130 kilomcler iu vijf dagen is af ii leggen kan Roberts zijne belofte gestand doen i u den 29eo te Kandahar zyn Hy zul dan een march gemaakt hebben die van groote krachisinspHjiniiig getuigt Zonder een dag oponthoud zal hij gedurtiide ztstien dagen grootendeels over moeilijk terrein al zijn leeftocht zelf moetende medevoeren door elkander dagelijks ruim 23 kilometer hebben afgelegd Of het Parlement zooals men thans hoopt tegen het dudn der volgende W ek zal knunen gesloten worden hangt volkomen af van de houding der leren en van het Hoogerhuis Trachten de lersche leden door lange redevoeringen of noodelooze amendementeo het debat Ie vertragen of neeoii hel Uoogerhuis de wetsontwerpen door het Huis der Gemeenten loegeionden met snel en onveranderd aan dan zou de zitting stellig nog langer duren In den laatsten ministerraad is besloten geen enke e der nog aanhangige wetsontwerpen iu ie trekken eu eerst nadat de heer Gladstone deze verzekering van zijae ambtgenooten verkregen had moet hg besloten Burgerlglie Staad v m ouUerstitaude gemceuteu vau l9 tol 25 Auï 1880 Moordrecht CFBOKEN Lrlntje ouders A Pilin ra C Nabel Aaitje ouiivt A Ttruioriliauiu ea A Wtekbout lUfm J uba uul ra J J v u Puiu l d A Kj jttlju Oouderak CKBOREN Jauua uujtis JlouUr eo S van Wingirdtli Stolwijk GEBOÜGV I irk ouders II Uijneveld en K Hlook Morgje uudtra f Bur er en M Haas OHiKIBDfN C Ky Mijk 65 j ONDEUTROUWD B Hofflaud en A Konkoop Haastrecht GEBOREN Adiianus oudne H an Es en C m Riet Bionitr iitie ouders L van D iin rii J van den l sil OVEKI EIIEN N de Briiyii 7 iii VUSt GEHUWD P van den Berg en A den Toom Reeuwijk GEHOREN Kiyn Antoiiie oudirs B an Wensveen en K Groene eg Trijntje un lirs J Ilwksd on J vttu Vliet Tennis ouders J C Boei ea J van Rijswijk OVIlBLEDEN K Groeneweg 2 j E Stulmjk 5 m Waddinxveen GEKORFN Mann oiidirs J Slooljis rn II van der Maat Klaasje ouders J van Oijk en A van der Hen Johanna ouders A Tul en W van Os Arie midirs C van Uyk co V tan Oaid Ajiüluiiia oudi rs G uo Es en M van der Helm OVERLI DFN W laa Ucbclen 15 m M Nap hoisvr van J I oot Az 57 J Zevenhuizen OVERLEDEN W J Biandhor t 22 J C Ha ik 17j ONOERTKOrWD D Visser en L de Koning 6EHUV D J Kerklio en en A Zeveuliuizen J Uog evüen en C Koos ADVERTENTIËN Getrouwd A LA RIVIKRE van Leiden en C A VEBLOOIJ vnn Gouda tie uam ns wederzfldsche familie hartelijk dank Keggen voor de vele bewijzen van bel auga tetüag bg hnn Hnwelök a d je ut 25 Augustus 1880 Gttrouwd 1 S M C BREUKEL en l j C H VAN GEFFEN die tevena hunnen hartelijkeii dank betuigen Toor de vele blijken van belangstelling bij hun Suwelijk ondervonden Dedemeraart 24 Augustus 1880 De ondergeteekende gevoelt zich verplicht om naast God die hen daartoe in staat stelde haren oprechten dank te betuigen aan hare Schoonouders Schoonbroeder en Schoonzuster wegens de liefderijke en zorgvoUe verpleging en bgstaud hunnerzijds betoond gedarende de ziekte en het overlijden vau haren geliefden Echtgenoot Wed C KRIJGSMANGouda 26 Aug 80 v o Heiden Colporteurs of Agenten Gevraagd geschikte Personen voor den verkoop van een artikel hetwelk iu ieder buis kan geplaatst worden waaraan eene goede verdieMie verbonden is Offerten franco motto Colporteur aan Nhbh van Dvuikv Rotterdam Openbare Vrywiliige Vcrkooping op ZATÜRDAG 28 AUGUSTUS 1880 des voormiddags 10 uur aan het Veerstal bjj de Mallegatsluis te Gouda van een groote partg NIEDW GRENEN en eiken PLANKElü BlliDIES eviz van differente afmetingen De COMMISSIE der FEESTVIERING op 19 JULI 11 noodigt hare Stadgenooten uit tot bezichtiging van het Album in het Gebouw der Werkinrichting ann den Groeneweg alhier op ZONDAG en MAANDAG 29 en 30 AUGUSTUS van 12 tot 4 nur Tevens zal aldaar de REKENING en VERANTWOORDING van de Ontvangsten en Uitgaven ter inzage liggen EUSQEi A70Nl SGH00L De COMMISSIE van TOEZICHT op het Middelbaar Onderflrijs maakt bekend dat op MAANDAG den 30n en DINSDAG den 31n AUGUSTUS a s des avonds te 7 uren in het schoolgebouw op de Houtmansgracht Inschrijviug zal gehouden worden van Leerlingen voor de Burgeravondschool en wel op den 30n van leerlingen uit den vortgen cursus op den 31n van nieuwe leerlingen Om als leerling der Burgeravondschool te kunnen worden ingeschreven moet men den leeftijd van twaalf jaren bereikt hebben en een bawijs viin Jnenting overleggen Het Schoolgeld bedraagt 3 Gulden voor eiken leerling vooi twee of meer leerlingen uit één ge iu 2 Giildeu per hoofd Onvermogende ouders betalen geen schoolgeld Het Toelatinf H exatnen zal gehouden worden op MAANÖAG den Ou SEPTEMBER en volgende dagen des avondi te 7 uren De Lessen zullen aanvangen oj den 13ii SEPTEMBER De Secretsiris der voornoemde Commissie y ri 5v Dr F H G VAN ITERSON Voor alle oogkwalen wordt met succes aangewend het zoo gunstig bekende Dr Chantoinelanus Bpu7 etnakf f Co Leiden A Bol Nifiiivkoop A Pritis Zeyruliuizfu Ieder ooglijder make eer het te laat is gebruik van dit voortreflFeljjke middel en wanneer men het oplettend volgens voorschriften gebruikt zal men de heilzame gevolgen ondervinden Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 et Verkrggbaar bij T A fi van Detli Gouda GOODA DSUK VAN A BfilNKMAN J H Keller Zii VV VVasfPnsl L A Schoutmis SotiInterI Oostinolcusir Kotlerdam 304 STAATSLOTEEU De Trekking van de EERSTE KLASSE begint op MAANDAG den i SEPTEMBER 1880 Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mam me of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te 7 er Oomlf benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderijjk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabelh DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen Nederlafiiische tliijiispuorweg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Viin AMSÏKItDAM AliVllE VI en ÜTRUCIIT n uir IfOlTERDAM s HAGE eu SCHEVE L JK V V tN A 1EBJMM 6 3i 8 10 9 30 U 3J 12 50 3 6 8 50 9 55 AUNHEM 6 66 8 50 10 36 L30 1 50 5 25 7 2B 9 UTttEciiT 7 S 26 10 17 11 40 1 16 2 28 iM 6 30 9 1i lO lü HiiriTiileu 7 23 lü 3 1 36 3 55 9 33 10 35 Woerdfii 7 28 1 44 3 39 4 1 9 43 OuHewiUcr 7 31 1 56 4 8 9 52 A inkumsl 7 50 9 1 10 48 12 28 2 15 8 3 b9 4 26 7 lO H 10 68 N IAU M rorilreclit 7 63 2 18 10 12 Xi ul erkl rk 7 13 2 18 4 2 10 12 Cipelle 7 53 2 IS 10 12 RoiTEHUAM 7 53 8 35 9 1 1 10 30 12 31 2 18 4 4 28 5 67 in l2 11 4 Zi Voi hui inMoerc ii i 11e 7 6fi 2 21 4 31 10 9 ZoelermeerZefrwanril 7 66 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 s GavvLNUAOE 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Scheveuiiigfu 7 5 3 9 18 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Va i IIOÏÏEEDAM SCHEVENINGEN eu s HAGt naur AM8TEUÜAM UTHECHÏ eu ARNHEM Van EorrEBDAM 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 40 11 60 2 3 20 4 30 6 30 6 50 8 30 9 30 Cipellc 6 41 10 60 2 9 7 Nifuwerkerk 6 49 10 67 2 IB 7 8 8 43 Mooriirpcht 6 67 114 2 23 7 16 Aaukomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 35 3 40 4 62 6 60 7 28 8 56 9 53 Soheveningen 7 7 30 8 5 9 40 10 11 15 1 20 2 35 3 45 6 5 7 46 s GiiAVEN uiGE 6 26 7 30 8 Ö 35 10 10 10 30 11 45 1 50 3 5 4 16 6 36 8 15 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoelermtiTZcgwaard 6 45 10 60 2 10 6 66 8 3S Zeveiiliuizeu Moercapdle 6 56 il 2 20 7 7 Auukumsl 7 13 7 69 8 27 9 5 10 43 11 IS 12 12 2 38 3 37 4 4 7 25 8 58 U 57 Na VU Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 VVotiden 7 16 11 21 2 41 7 31 llarmelen 7 10 8 5 8 31 10 82 11 21 2 41 3 43 4 56 7 31 9 1 10 Amstkrdim 7 6 8 31 10 52 12 15 2 41 3 43 4 55 9 1 10 Utbecht 7 18 8 5 9 11 10 52 11 21 2 41 34a 4 55 7 31 10 AuNurM 7 16 9 1 10 52 11 21 3 4 3 456 7 31 hebben den zeetocht te onifernemen wrlke hem tot verder herstel zguer gezondb nl is aangeraden De berichten uit Ierland luiden inmiddels over het geheel genomen nog al gttustig Opmerkiug verdient dat de voornaamste lenche parlementsleden aan de laatste openbare volksvfrgaderingeu in Ierland geen deel hebben genomen De beer Farnell die Ie Tipperary hel woord zou voeten heeft zich laten verontschuldigen de heer Dillon evenzeer en de vrieudeu vau deze hebbeu dit voorbeeld gevolgd Iu Frankrgk brengen de provinciale stalen de algeineeue raden bun merzittiugeu overal ten einde Zeer opmerkelijk is dat de meerderheid krasse anticlericjhi motie heeft aangenomen zoowel als verkUriugeu tot vtrterdetlmg van elk plan om de spoorwegen door den Staat te doen koopen De Koning van Zwedea eu Noorwegen heeft beslaten geeu gevolg te men aan bet besl iit der Noorsche Storthing betreIRsiide de bgeenroepiug van het militair Comité hetwelk tasschen de afgeloopen en de volgende zitting dor Storthing zon moeten beraadslagen over de quaestie der legerorgauisatie Ilaarentegen zal er eene koniuklgke Commissie worden benoemd bestaande uit leden van het militair Comité der Storthing en drie door den Koning benoemde leden In Beieren is de 700e verjaardag van het huis VVitielbach met hartelijkheid gevierd Het feest gold minder den onpopulaireUf zonderlingen tegeiiwoordigen Koning dan wel ziju buis waaraan een gruotsofa verleden verbonden is Bij voortduring worden te Petersburg talrijke berichten uit het binnenland ontvangen over Uen gonstigen indruk door de jongste belangrijke veranderingen in de algemeena takken van bestuur icwerggebracht In eeu tel am uit ChurkolF svaar graaf Lorrsllelikoff zoo go3 bekeBd ia wordt meTdiiig gemankt van de algcroeene terredeoheid over den aanvang vaa het nieuwe tgdvak en de verbetering van den toestand welke uit den maatregel blijkt Te Odessa dat igdeni het bestunr van den ïorigeu gouvernear generaal ondir een gzeren schepter zuchtte heeft zich een geroel van verlichting ran de geheele bevolking meister gemaakt De Chineesohe gezant m irkies Tseng is dezer dagen door den Keizer aller Ru isen in eeu plechtige audiëntie outvantren l e Keizer uitte df hoop dat het geschil tusscliin Rusland en Chiua iu der iiiiiiie mocht bijgelegd worden en de gezant biaiitwoordde dn in denZilfden geest Ook de JapauBche gezant is oij den Keizer ten gehoore toegelaten Het doel zgiier zending schijnt te zg n om de handelsverdragen welke thans met de Kuropeesohe mogendheden bestaan in den getst vau het beschermend stelsel te herzien en doaritiede met Rusland te beginnen Ernt tige lUoeilgLhtdeii zal hij hier niet viiiclen zegt een Pe rrburg ch berichtgever der Üaiti News VOoral uu aauiiiLrkiiig aii de belangrijke dieii leii wi Ike Japan aan het Russische eskader in den Stilieu Oceaan kan vefieeticn waaromtrent reefis voor het verin k vnn het e kader onder admiraal Lessor sky een soort van overeenkomst moet gesloten zijn De Keizer verklaarde den gi zant siefds prgs te sttlteii op de vrieniUchappelgke betrLkkitigeii met den Mikado Een over Lissabon ontvangen telegram uil Buenos Ayres vuu 27 Juli bencbl dat h t Corrientijiisclie leger ziven duiïend man sterk zich nau de nationale Reifeeriiig heift overgeven De lOinerneur van Corrientes de ministers en al de Regeeringsanibtenaren H nren naar Paraguay gevlucht en een comniissaiis der nationale Regeeriug heeft van de stad Corrientes bizit genomen en nieuwe overheden benoemd De revolutie is nu geheel onderdrukt en in de gibeele Republiek heerscht rusl Te Buenos Ayres zgude ministerieele burecls weder geopend de straatversperringen afgebroken de provinciale troepen afgedankt hun wapenen aan de nationale Regeeniig uitgeleverd Op al de spoor eu tramwegen is htt verkeer hervat handel en ngverheid herleien kortom alles keert lot den gewonen toestand terug Volgeus een later telegram heeft Preaident Avellaueda ontslag ingetrokken zgn BINNENLAND GOUD V 38 Augustus 1880 Bij kon besluit is aan mr P J Snel op zgn daartoe gedaan verzoek met ingang vau 1 October 1880 eervol ontslag verleend als kantonrechterplaatsvervanger alfaier Donderdag middag had de openbare prijsuitdeeling plaats voor de leerlingen der Latijnsche School Na eene korte inleiding van den Rector aarbij hij wees op de omstandigheid dat dit de laatste prijsuitdeeling der Latijnsche school wezen zon en op het verblijdend uitzicht iu de toekomst door de oprichtiuK van een progymnosium Iraden als spreken op twee leerlingen die naar de Hoogeschool bevorderd waren namelijk W C Kersbergen die voor alle vakken met een prijs begiftigd werd en in de Latijnsche taal eene rede hield over de verdiensten van Epamiuondas terwijl de tweede D J cobsen het leven eo de werken van Q Horatius Flaccus mede iu de Latgasciie taal uiteenzette Van de 3de naar de 4de klasse werd hierop bevorderd A G A Iilenburg met een getnigsohrift voor alle vakken behalve de Wiskunde Van de 2e u iar de 3de klasse 6 van der Giesen die voor alle vakken een prijs erlangde en T J Kruijt die een prijs verkreeg voor de Oude talen de Geschiedenis in Aardrgkskuude eu het Frausch Van de Isle naar de 2de klasse VV van Krimpen wien voor alle vakken een prgs a toegewezen Zoowel aan de twee leerlingen die naar de Hoogeschool overgingen ais aau al de audere leerlingen die van hier naar elders moesten vertrekken omdat k t PngjriDuaittjn dit jasc maar eene klaaac a dat wel de eenlt hebben kan riep de Rector een harlelijk vaarwel toe hg dankte zijn ambtgenoot H W Knoltenbelt voor het de L ilijiisohe school en oaa hem zt lve bewezene goede iiuin afscheid vau Ueereu Curatoreu en eindigde met eeu opwekking nan de verzamelde toehoorders om ouk de uieuwe inrichting het Progymnasium iu het belang der Goudsche jongelingschap te steunen De alhier gehouden Sohauk wedstnjd was gisteren avond afgeloopeu de prgzen zijn behaald door de heeren Bird de eerste en iMessemaker de tweede terwijl de heeren Benima en Mnlla die gelijk stonden de derde en vieroe hebben gedeeld Door de Afdceliiigi Gouda en Omstreken van de Hullaiidsche Miuitschappg van Landbouw tullen a s Woensdag in Bloeiueudaal harddravcrijeu vau paarden onder den man orden gehouden en wel des voormiddags ten 10 ure van paarden die niet metr dan één prg s op eene voormiddag harddraverij gewonnen hehbeii w iarbg als prijs Eeu zilver werl ter waarde van ƒ 80 en als premie Een zilverwerk ter waarde van ƒ 30 worden uitgeloofd eu des iiamiddüsrs ten 2 ure van paarden van zessen klaar waarbg worden uitgeloofd als prijs ƒ 250 Ie premie ƒ 100 2e premie ƒ 50 Donderdag zijn van hier naar hel Huis van Arrest e Hütierdam overgebracht lo M v d B aanl t houden wegens diefstal in eene slaapstee en ia een particulier huis alwaer zij nacbtvrrblgf had houden en 2o A M aiiiigrheuden wegens bedelarg Uit Bodcginven rorldt men De onderwgiers uit t 4e district hadden Woensdag middag eene eestelijke bgeenkomst te s Mulenaarsbrug De afgetreden schoolopziener mr 3 A F Coebergh eu de nieuw bejoemde mr J W Monlon bevonden fich in hun midden JUet t oog up zgiie vetlvuldige verdiensten werden eersigemtlden imnieus de onderwijzi rseen paar keurig bewerkte kristallen bloemvaton op zilveren voet aangeboden Zichtbaar getroffen aanvaardde de heer Coebergh dit lilijk van hoogachting en beval zich bg zgne dnnkbe luigiiig levins san in de voortdurende vrifuilsch ip der aanwtzigeii De heer Mouton mi t wien de vergadering voor t eerst kennis maakte lionpte de voetsla ipen tan Z i voorgangers te drukktli en gaf de verzekering dat