Goudsche Courant, zondag 29 augustus 1880

rr hij alles soude aRnweD eii wat bcvordelljk kau zijn aau del blijei ran U ouderwij Ou ler gezelligeu kuut bltef meu eeinge urcu byeea De afdeeling Be rekening der gemeente Krimpen a d Lek orer 1879 is vastgesteld in oi lvangst op 20 8ü7 B9 iu uitgaaf op ƒ 19 923 3 s dus met een batig Mido van 936 26Vs De ingedieLde begrootiirg over 1881 sloot in ontvangst eu uitg Haf met eene som van ƒ 13 862 261 s Door stemgerechtigde iug landen van hel water ebap Snel onder Woerden kiju benoemd tot lid vau het bestuur de heer T Uuers tot secretaris de heer Knijff AilrZ Sr eu tot pcUDingmeester de heer J W Slaager Te Ondewater ia iu den ouderdom van bijua 66 jaren overleden de heer H Th Verhoef pastoor der ond bisschoppelijke Cierejie te Oudewater kanunnik van het aartsbisschoppelijk K ipittel van Utrecht Volgens het Hild uioet er sprake van zga om den brievengaarders ten platte lande van rqkawege geschikte woningen aan ie wijzeu ïk prgeea by den wedstrgd op 300 pas by den gemeenen schietwedstryd op de Vughtsche heide tgu niet toegeweien omdat later bleek dat de b iaD niet goed was afgemeten en slechts 250 pas lang WH Tot groote teleurstelling van de winnende koripsen werden nn slechts diploma s uitgereikt en niet de aitgeloofde medailles en de beker van ivglen Prins Heudrik Iu het kamp t Miltigen lijn zoowel docr desiufcctie als door afioodeviug de noodige maatregelen genomen om de verspreiding van het roodvouk tegen te gaan Ëen 20tal lyders wordt in de ambulance veipleegd Het koninklijk befluit waarbg de te houden uajaanoeleningeu is Overgsei warden afgecommaudeerd is reede geteekeod Ofieieei wordt met name uit twee Spaaiische stedeu gemeld dat aldaar iu de vorige week 2 sterfgevallen vau choleraaohtigeu aard waren voorgekomea Ook van elders en uit ons eigen land wordt Tan uodaoige sterfgevallen gewag gemaakt en er syn er zelfs geweest die van Aziatische cholera hebben gesproken Het zal nauwelijks noodig ziju op te merken dat meu in die gevallen heeft te doen gehad enkel met de Cholera nostras den iulandseheu vorm der ziekte die iii eiken warmen zomer eenige slachtoffers pleegt te maken en volstrekt uiet besmettclgk is Met de pokziekte blgft het te Londen zeer vooruilgaan In de laatste week waarvan bericht is eindigende 16 Aug zyu aldaar slechts 2 personen aan die ziekte overludeu en nog slechts 143 pokkenpatiënten waren er iu de ciekenhui eu Er kwamen 18 nieuwe gevallen bij Te VVeenen stierven 12 te Budapest en Alfxandria ieiler 6 te Petersburg 4 te Bucharest 3 te Parijs 38 te Praag 3 Uit Malax worden 3 uit Odessa en Murcia ieder 2 uit Krakau 1 dooile gemeld De Synode der Ned Iierv kerk heeft met algeineene stemmen het voorstel Luli vau den Brandeler aangenomen om in plaats van de 5de alinea in art 38 GodsdienstouderwiJB daarin het volgende op te nenieu De kerkeraad kdu nadere bepalingen maken omtrent de aanneming der leerlingen onder verplichting van deze mede te deelen aan het classicaal bestuur Piedikauteu die zich met die regeling niet kunnen vereenigen zgn alsdan insgelgks onder mededeelingaan het classicaal bestuur bevoegd lot hel onderzoek en de aanneming over te gaan in tegenwoordigheid van een of meer stemgerechtigde leden der geraeeuti te zgner keuze bij voorkeur oudouder lingen als ge tuigen Naar men vermeent heeft de heer mr P Heringa Oats zonder nakomelingen te Oranjewoud overleden onderscheiden belangrgke rehenkingeq bg testamentaire beschikking gemaakt Hun die hem ƒ 1300 of minder schuldig waren eu hun getal bedraagt naar men zegt eeu paar honderd beeft hg alle chuld kwgtgescholdeu Pe zoogenaamde kleine man die in nood verkeerde gaarne een huisje in eigeo bezit weuschte Ie hebben of z u bestaau trachtte te verbeteren werd meestal door hem geholpen en ia nn tengevolge van die scheukuig belangrijk gebaat Voor zgn onderhoorigen wier getal groot is heeft hg in t bgzonder gezorgd en an sommige hunner buitengewone legaten vermaakt Ook heeft hg nog kleinere legaten en weekgelden vermaakt aan hen die uu en dan voor hem werkten Nuttige iilEteUiiigen deD 90k ruim bedacbt o a Nederlandsche Mettray ƒ 30 000 het Doofslom meuinstituut te Groningen 10 000 en het Blindeuinstituul te Amsterdam 10 000 Aan enkele aangehuwde familieleden ign groote geldsommen of kostbare boereiiplaatsen geschonken alles vrij van successierechten De universeele erfgenaam is de heer J Bieruma Oostiog te Oranjewoud die later het prachtig buitengoed zal gaan bewonen Het bestuur der Amaliastichting van het EooJe Kruu te Utrecht heeft een uieuwen cursiia voor ad spirantpleegzustera aangekondigd en rotpt beschaafde protestanische vrouireu op om iif de Stichting tot pleegzusters te orden opgeleid Iu de voorwaarden zyn gewichtige veranderingen aangebracht met het doel aan gemankte bezwaren tegemoet te komen De personen die voor den nieuwen cursus worden aangenomen betalen bg hare opneming eeoe entree van ƒ lüO en genieten verder kosteloos inwoning verpleging en ouderwgt gedurende den twee jarigen leercnrsus Is au het einde van dien cursus de uitslag van het onderzoek naar hare bekwaamheden voldoende dan ontvangen zg een diploma Verbinden zg zich nu verder aan de Stichting dan geuieteu zg kosteloos inwoning eu verpleging eu in de eerste drie jaVen een jaargeld van ƒ 100 in de drie daarop volgende eeu jaargeld van ƒ 150 Slechts zg komen iu aaiiinerking die eene beschaafde opvoeding hebben genoten en eene vreemde taal kenuen miustens 21 jaren oud zgn en eeu goede gezondheid genieten U D Onlangs is medegedeeld dat de deelneming ten behoeve vau de Proefhoeve te Wageciiigen te gering zou zgn om de iurichliug tot stand te brengen Olficieel kan thans worden gemeld fat de bgdragen voldoende zouden ziju om met de zaak c n belrekkelgk klein begin te maken en dus het beroep op Necriands belangstelling niet mislukt is maar dat het bestuur bg de groote uitbreiding die de Bgkshoeve te Wageningeo krggt en het feit dat ten behoeve der fiykslandbouwsehoul blgveud proeven genomen worden op hooge gronden gemeind heeft de toegezegde bgdragen niet te moeten opvorderen daar db behoefte thans niet zoo dringend meer is als toen het plan het eerst werd gevormd De schoenmakergen in de Langstraat verkeeren nog altgd iu een toestand die weinig reden tot tevredenheid biedt Wel blijft de verzending caar de groote steden in Rolland iiog aanzieulgk ix y de prgs vau t schoenifljirk is merkelgk gedaald sinds de schoenfabrieken hiln goedkoop en a evig schoeisel afleveren Duiischland vooral in t zoogenaamd manswerk eu de stad Weenen in t vrouwenwerk zgn te zware eoucurrenteo voor onze schoenmakersbazen die in verhouding tot den prgs welke zg van het werk iu Holland maken zeer hoog arbeidsloon moeten uitbetalen t Staat te voorzien dat binnen korteren of langereu lijd eeu massa kleine bazeu weer knecht zullen moeten warden Te Haarlem en te Leiden hebben zioh weder gevallen van oplichterg met manufacturen voorgedaan Ter waarschuwing volge hier het te Leiden gebeurde dat we aan de Leidtche Gi ontleeuen Een Hanuoveraan en een Hollander vervoegden zich bij X de Hollauder gaf voor wegwijzer vau den vreemdeling te zgu De Hannovcraan vertelde dat hij te Kotteidam met zijn scliip aangehouden was eu eerst zwaie inkomende rechten moest betalen tilvorens te mogen doorgaan Nu kwam hg met lakenscbe goedereu en wilde die voor spotprgs verkoopen Hij liet voetenkleedjes loopergoed en andere kleinigheden zien en vroeg daarvoor een lagen prgs Zgn medgezel nam X ter zgde en zeide tot dezen dat ofschoon de koopman eeu latsoeuUjk mau was hg niet kon dulden dat een Hollander door een vreemde werd beet geuomen De koopmau toch had die artikelen elders verkocht voor de helft van den prg dien hg uu vorderde X kocht dan ook een partg goederen voor den gevraagden prijs Die goederen zouden hem gezonden worden want de koopmau had slechts van elk stuk een monster bij zich Daarna kwam hg met lakensche goederen voor den dag en X liet zich verschalken eu kocht eeu partgtje voor ongeveer 67 betaalde die som eu wilde ook het op bestelling gekochte betalen De koopman was echter uiterst eerlgk en wees die vooruitbetaling van de hand X heeft den koopman niet weder teruggezien en moest later tot de ervaring komen dat hij minstens voor ƒ 30 was beet genomen Men beweert dat te Moergestel een jongen van 13 jaren leeft die in geen vier jaren iets gebruikt heeft als wat auikerwater hy is overigens zeer gezond en tevreden Het warme jaargetgde heefi raag het de hoop van alle borst en keellgdeia zgn toch juist voor die 2irken uadeelige gevolgen daar de dikwijls lang durige hitte stof enz van buitengewoon ongunstigeo invloed zgn op de zieke longen Zulke Igders kan geen beter middel aanbevolen worden don de zelfs in de hardnekkigste gevallen goed bevonden Bgnlandschen Druivenborsthoning van W H Zickenheimer te Mainz Deze aangename drank lost het sUjra op neemt de droogheid der longen weg en reinigt die van alle schadelijke ingeademde stoffen zoodat binnen korten tgd geuezini moet rolgen zooals duizenden getuigsohritte n omtrent doeltreffende glansrgke resultaten bewyzen Zie verder advertentie in t nummer van heden Vergadering vaa den Gemeenteraad VKIJDAG 27 AUGUSTUS Tej i DWoordig de tieereii j liem wwrn foorzitter Prioce Luijten Kraoeiiliarg Oudijk SdvI Muller KortaiJD Oroogleeftir ran Strauteo Post ürost Samsom Strarer de Kotte en van Iterson De Voorzitter deelt mede dat de heer Nootfaovea vao Goot heeft kenau gegeten door uit de itad t zgn verbiajerd te HezeD de fergaderiug bg te wonen De notulen der vorige vergadering worden gelezen eo gearresteerd Oe Voorzitter deelt mede dat het rapport aa igaande de waterleiding ia gecopieerd dat het tbana bg de leden roudgaat en dat het ID de volgende zitting aan den raad zal worden ingediend NoliBcalir Ingekomen ia bet rapport der Coiainiiaie lu wier banden waren geateld de begrootingen der gesubsidieerde instelliugtu van weldadigheid over I88I1 het luidt tut goedkeuring doch dringt taveni aan om krarhti e middelen in bet werk ta ati lleu ten einde da gemeente Vreeswgk te noodzaken bet véracfanidigdo aan bet liurgerlgk Armbestuur te betalen en lot wijziging van de Brandverzekering van eeu paar gebouwen Ter visie Idem van de Commissie m wier handen was gealeld debegrooticg der dd Schutterij over 1881 tot goedkearing ndviserende Ter visie eene misaive van den bter Dr H IJsst 1 di Schrpp r dat bij zgn ontslag neemt als lid vau de iezondheid toiniitlasie iNültficulle een adres van den beer F ven Valkenburg Arts te s Hage zich aanbevelende voor Geraeenle Geiiresberr Ter visie en benoeming in eene vuUi iiile vergadering eene missive vau B en W tot aij iKiiig der lieiiruoting van 1880 wordt dadelgk ia behafldeliiiji jj kuumii vu iilgi meeu goedgekeurd Aan de orde is Be Rekening der t emeinte dienst 1 70 zg wordt zonder discussie goedgekeurd de hier aainBoui sleuMla tegen de beeren Krancuburg en Liiijten namen gei n deel aan de stemming De voorstellen van H en W belrtkkilijk hel verleenen van eervol ontslag aan den heer H U Knoltenbilt tieniar Rsn de Latgnscbe school het bepalen vau het schoolgeld 0 i het Progyinnasluin en de benoeming van Leraren de heer Krancuburg stelt voui omdat er met tol eiis de bi 8taui de wetten gehandeld is de stukken aan Curaturüi Urng te zeiidti met verzoek opgaaf van het getal D icenteii die er nwidig zijn fn voordrachten minstens dnbbellallen voor irdne betrekking terwgl de bezoldigingeu door den raad behooreu vastgesteld te worden de Voorzitter eu de heer an Itersou verklaren zich daartegen de laatste veiklaart d t lies in overleg met de as ecteui8 vau ki t Middelliuar en niiiasianl Onderwgs en met den Minister is o erligd en dat er tulstrekt geene wgziging lu gebracht kau worden dit lukt langdurige diBcussico uit daarna wordt het voorstel van den hetr Kranenburg in stemming gebracht Vóór het voorstel stemden de heen n 8traver Snel de Itotte Lnijten Sainsom Kr ineiibi rg en Oudgk Daar de stemman stnakteii wordt de beslissing aangehouden tot de volgtude ver altrnig Daarna Is met algemeens stemmen eervol ontslag verleend tegen 1 October hau deu beer Kiiottriibi II eu het schoolgeld op het Frogymnasiom bepaald up f 51 Het adres van C 6 van der Garden bi rekkelijk de huur van twee stukjes grund aan het N cone teeiMlul bot rapiiort van B en W luidt om dit wider toe Ie slaan vuur In jaren het wordt goedgekeurd Na machtiging ora aan de genomen bcliiften nllvoerii g te geven zonder resum lie gaat de vergadering uter lu eena met gesloten deuren Laatste Berich ten Berlijn 27 Aug Bg koninklgk besluit nurdt de leiding van het ministerie van koophaudel nadat Hoffman uit zgn ambt eervol ontslagen is voorloopig aan prins Bismarck opgedragen Londen 27 Augustus De fitting van bet I agerhuis van gisteren avond duurde tol ééu uur heden middag De Ieren verzetten zich tegen het afhandelen van het lersohe budget van uitgaven in t bgzonder tegen de kosten voor de constables omdat die niet als civiele ambtenaren maar als militaire macht dienden Ten slotte gaf de regeeriog haar inwilliging tot een compromis toen de Ieren zich bereid verklaarden heden avoud alle posten behalve die voor de constables af te handelen en dezen laatsten post Maaud De zitting was cjaorgaand levendig doch de regeering weigerde betreffende Ierland elke verdere belofte behalve de vroeg ir gedane IiODden 27 Aug Het Lagerhuis nam iu derde lezing de hazen en kongnenwet aan met 148 tegen 70 stemmen Het Hoogerhuis nam haar hierop in eerste lezing aan Lord Redesdale kondigde aau dat bg bg tweede lezing de verwerping zou voorstellep In het Hoogerhuis las lord Granville een telegram voor uit Qucttah 27 Augustus ilat Ayoub Khsn zyu leger van de stellingen voor Kandahar terugtrok en zich 8 mijlen westwaarts naar Suiigiri begaf en dat generaal Roberts 21 dezer te Khelat i Ghilzai aankwam Burger ij ke Stand GEBOREN 85 Aug FreJuk Johannes l ran90i oudirs F E J BrijbogenJ M Heerkens 26 AdrlaiiUs ouders A Schuoten en J A Vermeulen Hendriks oudirs C Blok en H vau der Valk 27 Pietertje ouders C an der laan eu M van der Xeot OVERLEDEN 25 Ang N P Scholten 9 m F Monclion ed G van Vnuren 4 j 26 M J Poutsms 3d 27 M G Jongerheld 23 d C de Jong 8 w ONDEltTROUWU 27 J G Geerlings 64 j en A W Butlerup 42 j APyERTENTIEW Bevallen van een Zoon D A OVEBEIJNDEB Aelbi bs Gouda 28 Aogastus 1880 Voor e vele bljjken van belangstelling ondd vonden bij t overlijden van mijn lieven Z X n PBAN8 betuig ik ook namens lujjiie Kinderen mijn oprechten dank en wel niet t miüst aan die Vriendjes en Schoolraakkers van den overledene die onder leiding van de Heeren B Lkoïold en W Hkbmax de Geooï op zoo plechtige wijze hunne innige deelneming aan den dag legden C lJö SËLSTIJf Gouda 27 Aug 1880 De ondergeteekenden betnigen bij lezen hunnen bnrtelijken dank voor de vele bewijzen van belung itelling en deelneming ondervoi iden bij de ziekte eu bij het overlgden van hunne geliefde Dochtei J M V VX GELDEE P C van GELDEKGotula 28 Augustus 18H0 üekgj an De ondergeteekende heelt de eer te berichten dat hij DONDERDAG 2 SEPTEMBER a e Goi üA met zyne Artikelen zal bezoekeni en alsdan te spreken of te ontbieden zul ïgu b j den Heer F X HAUÜLJZKB Sociëteit Vredebeatc op de Maukt Haoe ÜniciKN Mevrouw SCHONEVELD VRAAGT tegen NOVEMBER eene l£t UKEi MEID Jloog toon 31c JHfVrouw ANhMAET Turfmarkt viaagt tegen NOVEJIBEB eeu boven de 20 jureu oud loon naar bekwaamheid Colporteurs of Agenten Gevraagd yoëchlkte Pertioneii voor den verkoop van een artikel hetwelk in ieder huis kan geplaatst worden waaraan eene goede verdienste verbonden Offerten fi anco motto Colporteur aan Nijgh van Diïjiau Rotterdam OUTVMG EN BETAALKANTOOa L Droogfleever Forluijii H O tterdam jRente h D poH ito s Opvraagbaar na drie dogen a U Vn ééu niuand n n twee v U drie a K zes 4 twaalf 4y n Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tuaschenkomst van den heer Mr J EOHTUIJN DROOGLEEVEB Advocaat te Goujja iff De COMMISSIE der FEESTVIERING op 19 JULI 11 noodigt hare Stadgenooten uit tot bezichtiging van het Album in het Gebouw der Werkinrichting aan den Groeneweg alhier op ZONDAG en MAANDAG 29 en 30 AUGUSTUS van 12 tot 4 uur Tevens zal aldaar de I EKENING en VERANTWOOBDING van de Ontvangsten en Uitgaven ter inzage liggen AANGÏËBÖDEN Kü z mwüum en Hiilnelijk Verkeer voor 3 fatsoenlijke Commensalen tegen 30 s maands ieder Te bevragen ouder letter A bij den Boekhandelaar J W KNIP3CHEER Jr We sthaven Tegen nader overeen te komen Conditiën wordt iu do Klelwetjsteey JVo H boven een fatsoenlijke EOSTGANSEEBETSAASS Uocklioudeii iJaiidclsrckencii In den loop der Maand SEFrEMBEB wordt een CUJtSUS geopend tet Practische Opleiding in bovenstaande vakken F J BOER Gmiwe C S0 0 ciibai v Vrijwillige Vci ko i Mug TK GOUDA De Veilingl ooj ojjjij Q 9SEPT 1880 De Afslag 1 10 SEPT 1880 beide dagen des middags ten 12 Ure iu het Hotel bB 7iM u aan de üBrkt te Gouda ten overstaan van den Notaiis Mr I MOLENAAR te Waddinxeeen vau Eene hechte sterke voor weinige jaren NIEUW GEBOUWDE BflüWMANSWONINU c a benevens eenige pejcpelen U I T M U N X Jb N n WEI OF HOOILAITD n binnen de gemeente lieeiimljk Kad Sect B Nummers 70 80 1341 1 2 8 12 15 2229 l i7t Ml VAll zaïnen groot 12 HECT 54 ARKN 70 CENT Eerst in 4 pcrceulen cliinrna in comb eindelijk in massa Aangeslagen behalve in de grondlasten tot ± 4 per Heet Verhuurd voor ƒ 1300 t per jaar aan den Heer J BLONK eindigende die huur Kerstmis 1880 en Mei 1881 Betaling der kooppenningen 1 November 1880 Breeder bij billetten oiiischrevep Nadere iiiibriüatieu geeft genoemde Notaris Z y id j J de JONG Az Mr TIMMERMAN lUTRUMËNTËËLË ZDIVËRAAK van HüIZE Nf SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Kuipersteeg 227 J H RIEBEHT7iiA8Ei roiiBA maakt bekend dat zjjn Atelier VAN AP HEDEN DAOELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VBRVAAUDIGEN van Salon fliabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VEKGROOTLNGEN naar de laatste vinding icrai TE GOUDA De LAATSTE INSCHltIJ VING voor het Schooljaar 1880 1881 heeft plaats op ZATERDAG 4 SEPTEMBER e k des namiddags van 1 2 uren in het Schoolgebouw Het Toelatingsextimen en Ae Herexamens worden MAANDAG 6 SEPTEMBER om 9 uur s morgens aangevangen De ondergeteekende blijft intusschen bereid tot het geven van verdere inlichtingen De Directeur Dr JULIUS MSMöisiOOL De COMMISSIE van TOEZICHT op het Middelbaar Ouderwys maakt bekend dat op MAANDAG den SOn en DINSDAG den 31n AUGUSTUS a s des avohds te 7 nren inhet schoolgebouw op de HoutaiansgracI t Inschrgving zal gehouden worden van Leerlingen voor de Burgeravondschool en wel op den 30n van leerlingen uit den vorigen cursus op den 31n van nieutve leerlingen Om als leerling der Burgeravondscfaool te kunnen worden ingeschreven moet men den leeftijd van tioaalf jaren bereikt hebben en een bewjjs van inenting overleggen Het Schoolgeld bedraagt 3 Galden voor eiken leerling voor twee of meer leerlingen uit één gezin 2 Gulden per hoofd Onvermogende ouders betalen geen schoolgeld Het Toelatingn examen zal gehouden worden op MAANDAG den 6n SEPTEMBER eu volgende dagen des avonds te 7 uren De Lessen zullen aanvangen op deu 13n SEPTEMBER De Secretaris der voornoemde Commissie Dr F H G VAN ITERSON Openbare Verkoopingf TE i O U D A op MAANDAG 30 AUGUSTUS 1880 s v oorraiddags ten Elf Ure in het Koffijhnis de H umo vie aldaar van Twee riant gelegen Heerenhulxen met Tuin te Gouda aau den Bleekerssingel Wijk R Nos 204 en 205 kadaster Sectie A NÖs 24 i J en 2468 ieder groot 1 Are 41 Centiaren Een Woonhuis met Tuintje aan de Bocltkade te Gouda Wj k R No 163 kadaster Sectie A No 2471 groot 89 Centiaren Een Huis ingericht tot Kofftjhtlis met Tuintje daarnaast Wijk B No 164 kadaster Sectie A No 2470 groot 1 Are 20 Cen Een Woonhuis met Bovenhuis Werk plaats I ukhuis en Mrf aan de Zen traat te Gouda Wijk G Nos 45 en 46 kadaster Sectie C Nos 066 en 667 groot 1 Are 26 Centiaren waarin sinds onderscheidene jaren i de Schilder sa ff air e met succes wordt uit geoefend j Vijf WoonJiuisen met Erf üaaryooi fn I Tulutjrond daarachter naast elkander inde Vierde of Bagijnenkade te Gouda Wyk Ë Nos 414 415 416 417 418 kadaster Sectie A Nos 2457 2458 459 2460 2461 2462 te zi meu groot 7 4ren 29 Centiaren Breeder araschreven bij billetten en informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris MONTIJN te Gouda lé TSTAATSLOTEEU De Trekking van i EERSTE KLASSE begint op MAAKDAG den 6 SEPTEMBER 1880