Goudsche Courant, zondag 29 augustus 1880

IMÜZIEKUITVOÈRING op ZOI DAG 29 Auj ustus s avonds ten 7 ure in den Tuin genaamd TITT OXjlt te Gouda ENTBÉE PRIJS voor een Heer in t ééne Dame 5 Cent Per Persoon 15 Cent DE LEERBOEKEN ATLASSEN TEEKENBEHOEFTEN en verdere LEERMIDDELEN in gel ruik bg de RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL alhier zfln tijdig te bekomen bg I A KOK Co2kip Boek n Kantoorbsndel albier Woensdag 1 September N 2499 1880 GOUDSCHE COURAMT mm en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken SI3SrC3 JEÏ S ORIGINEELE NAAIMACHINES M waarvan reeds méér dan 3 millioen stuks inigebruik zijn hebben tot nu toe reeds meer dan 00 hoogste bekrooningen en eereprgzen verworden Geeiie tweede Maaiiuacbinefiioriek der wemld kan zich op xiilk ucees beroepen Deze Machines worden op wekelgksche afbetalingen van f 1 oi tegen contante betaling met 10 pCt korting afgeleverd en zgn niet alleen de door het publiek meest gezochte d ch sedert de laatste prijsvermindering ook OEDKOOPSTE ALLER SOLIDE NAAIMACHINES Depot te Rotterdam Hoogstraat 346 Gotlda de Heer J Go dewaagen Moordrecht F C Post Oudewater H Isdtinebank De inzendiag van adrertentiën kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave DE G JACOB BUSSIITK DEVENTEIi uit de van oodsber gekroonde Allemansgadinf HcAeveraocier van Z M den Koning beeft zgn beroemde Sucade en Kruidkoek verkrijgbaar gesteld bjj CoBN QUARTEL Ltz Lange Tiendeweg D 27 Gouda Twee bekwame EKECHTS EVEAAGD bij H FAAIJ Houtskolen Bri uetten uit de Amsterdamsche BRIQl eTTË FABMM Deze Briquetten eenige minuten in het vuur gelegd branden dan uit zich zelf voort en houden vele uren vuur Zg vervangen de DooveKolen en zgn in het verbruik doelmatiger en xuiniger Zg doen goede diensten bjj het ereedmaken van warme spijzen voor stoven offie en Thee enz enz De Houtskool Briqnette is een groot gemak in de huishouding Zij zgn te Gouda en Omstreken te verkrijgen bjj J H SPIERINGS Kattensingel a ƒ 5 de 100 Stuks vrg aan huis en voor buiten Gouda vrij n k vervoermiddel Kleinere getallen worden niet tot dien prgs bezorgd UouDA Deuk vak A Biinkiian Openbare Vi1J lllige Verkoopiiig om èolftant geld TTü WAlïpINXVEEN op WOENSDAG öet 8 SEPTEMBER 1880 des morgens ten 10 Üre op den Tuin van den Heer As LÜIJE DIJK aan het Dorp van Eene aMizjenlijke partij m Q i voornamelgkl bestaande in EIKEN BALKEM I DENNEN PLATEN PLANKEN RIBBEN EIKEN en YPENHOÜT en AFBRAAK Van Watermolens enz enz Alles zeer gemajckel k te water te vervoeren Nadere iuforraatiën Rfeeft de Heer A LÜIJENDIJK Timmerman en de Notaris MOLENAAR beiden te Wadd inxveet Openbare VriJwIIUi e Vcrkoopirig Ouderkerk a4n den IJsttel ten huize van den Heef A BROERE herbergier aldaar op WOENSDAG dénl ÖEPl EMBËR 1880 des voormiddags ten 10 ure van eene BOUWUANSWONINB met SCHUUR en verder aanbehooren benevens eene partij WEI HOOI Bouw en Qriendland alles staande en gelegeb in de Gemeente Ouderkerk aan den IJuel iiji den polder Kromme Geer en Zgde en het blok de Geer te zamen groot ruim 90 Binder bjj biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de Landerijen den 25 December 1880 en de Opstallen den 1 Mei 1881 Betaling der kooppenningen op 1 November 1880 Nadere informatiën zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk oen den JJaael Te Omda TE HÜÜR voor ƒ 200v EEi HUIS op zeer vroolgken stand voorzien van alle gemakken benevens Tuintje en desverkiezende achteruitgang Adres franco onder No 482 by den Uitgever dezer Courant BIEDT ZICH AAN als Werk o f Kinder nieid van goede getuigschriften voorzien Adres met franco brieven onder letter Q aan het Advertentiebureau van A KOK Pobp Boeken Kantoorhandel te Gouda Openbare Verkooping botes op MAANDAG 13 SEPTEMBER 1880 voorm ten Elf ure in het Hotel dbPaadw te öouda ten overstaan van Notaris Mr KIST van ZES WOONHUIZEN en EBVEN ie Gouda als aan den Turfsingel P 90 Vrouwesteeg H 231 Speldenmakersteeg G 55 Lemdeelsteeg M 182 en 188 en Korte AkkerenP 333 Iemand die het geheim bezit om VERSCHE BOTER gedurende verscheiden maanden te conserveeren terwijl hiJ eene talrgke clientelle in dit Artikel in ZuidAmerika heeft biedt een Boterhandelaar aan zich bierbü te interesseeren door de BÜner van den Fabrikant te koopen Te verdeelen winst 50 zonder risico Antivoorden te adresseeren aan Mr ALFRED Poste restant Rome ermania te Slettin Deze Maatschappg onder contrók van d v Staat sluit op zeer voordeelige voorwaarden alle soorten van LeveHsverxekenlnge Lijfrenten enz en is zeer geschikt om op oen zeker tjjdstip de gelden toor mtzetofHudit voor de kinderen becchikbaat te hebben De Germania ondertrerpt iirh hij nenfueeU fetehillen aan de uitupraak van den Nederlandechen Rechter Inlichtingen en prospectussen gratis b den Hoofdagent A K TAN BKU GARDEN Turfmarkt H 162 Gouda iSf Na 1 1 larir bestaan ztJH vemieenre navraag voortdurende nieuwe Itewyzen van heilzame werking de beste aanbeveliuK voor een prodnkt s GRAVENDEEL 23 Aug 1880 Ü Mgn Heer Verzoeke U vriendelijk mg zoo spoedig mogelijk weder een kist B0R8TH0NIN6 als den elfden dezer maand ontvangen te willen zenden dereden waarom ik zoo spoedig wederom schrijf is dat hier zoo vele kinderen aan HOEST en MAZELEN Inden n de borsthoning doet nu zoo goede diensten dat ik veel verkoop enz G VERVELDE De RIJNLANDSCHBDRUIVEN BORSTHONING van W fl ZicKKNHMMBiite J at nz duizendvoudig sedert jaren erkendals een gerenomeerd en aangenaam hnismiddel bg hoest heeschheid verslijming böfst en keelpgn kuchen stikhoest bg kinderen is alleen echt verkrijgbaar in flacons fl 2 fl 1 en 65 cent voorzienvan eeije capsule met nevenstaand fabriekstempel te i Te Gouda hg F H A Wolff Botkoop bg J van Bergen Haaitrtck bg J D den Hartog 0 rfeira r bijF Jonker Idenbarg De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen Een Herstemming Indien iemand eeuige jaren geleden voorspeld had dat de Rotterdamsche kiezers na een kort tgdsverloop zouden breken met hun verleden dat die kiezers wier gemeente door de toepassing der beginselen van den vrijen handel in bloei was vooruitgegaan en zich aanmerkelijk had uitgebreid de tegenovergestelde beginselen zouden huldigen men zou hem zeker niet geloofd hebben en zjjn profetie met schouderophalen hebben begroet Toch heeft de stemming vau de afgeloopen week gdeerd dat het stelsel van bescheifmingiil onze tweede koopstad meer en meer aanhaUgers telt Verloor by een vorige stemming den staathuishoudknndige den man der coöperatie den heer Kerdgk hett geneen hoogstbekwaam ingezetene der stad men kon dit verklaren lokale invloeden konden dit bewerkt hebben de winkeliers vreesden de macht der coöperatie en de tegenstanders der openbare school deden alles wat slechts in hun verinojjjen was om den vurigen en bekwamen verdeliger dier school een echec te doen IgJen Nu is het echter anders Tegenover deu candidaat van OrJe en Burgerplicht den algemeen bekenden oudalgevaar dijjde oudiuiuiater en oud raad van Indië den heer O van Kees werd de heer van Deveuter gesteld een man vreemd aau Rotterdam die zich hoofdzakelijk bekend gemaakt heeft door een brochure waarin hg al was het dan ook hoogst voorzichtig het protectionisme in Indië verdedigde en dat schijnt reeds voldoende geweest te zgn om hem de gunst van het jonge Rotterdam te doen verwerven zoo zelfs dut een herstemming noodzakelijk is Hevig was de strgd die gedurende de laatste dagen gevoerd is achtingswoardige handelaars het bestuur van de kamer van koophandrl hebben de kiezers op het gevaar gewezen dat ontstaan zou als men tot de bescherming wilde terugkeeren alles is te vergeefsch geweest eeu herstemming is noodig en hoogst moeielgk is hot den uitslag te gissen uilen de auti revolutionairen wier candidaat in de minderheid is gebleven moeten beslissen dan zal dit ook voor hen niet gemakkelijk zgn nu vau hunnentwege is verklaard dat zij ten opzichte der handelsbegiuselen aan de zijde der liberalen staan terwgl zü toch ook de oltramontanen die gverigdecandidatuur van van Deventer verdedigen niet voor het hoofd kunnen stooten Een algemeene opkomst aan ie stembus is bjj de herstemming zeer te wenschen nu het veel meer eèn strjjd voor beginselen dan voor personen geworden is De verdedigers van de candidatuur van van Deventer moeten niet TMrgeten dat men zich buiten het district weinjjf bemoeit met de kibbelarijen tusschen de kiesvereenigingen onderling dat men de treurige gebeurtenissen die van zulk een grooteu invloed geweest zgn op den toestand buiten Rotterdi m vergeten is of ten minste tracht te vergeten en dat dus voor velen alleen de vraag zal beslist worden of de Rotterdamsche handelaars zich onmachtig verklaren om zonder hulp van reigeeringswege aan de concurrentie het hoofd te bieden oi de Rotterdamsche handel vroeggr zich verheffende op ondernemingsgeest en kticht nu machteloos is geworden en hulp 8meekt om te kunnen blijven bestaan Zal men zicb xelf een brevet van machteloosheid uitreiken of zal men gehoor geven aan de bezielende tfeal van den koopman die grijs geworden in dfji n de oorzaken van den kwijnenden liaudel niet zoekt ïn het gemis aan een bescherming onbillijk en onrechtvaardig tegenover het algemeen maar in het gemis aan geestkracht aan kennis en aan ondernemingsgeest De bescherming vroeger door de regeering verleend heeft de Nederlaudsche handelaars doen indommelen men verdiende h t geld te gemakmelijk inspanning was onnoodig nu die bescherming is opgeliouden zjjn velen onmachtig op eigen boenen te staan men verlangt terug naar de vleeschpotten van Egypte zonder te bedenken dat bet algemeen belang geen vrede kan hebben met dien terugtred Men vergete het toch niet dat mocht men slagen om den handel weder de vroegere bescherming terng te geven maatregelen van represaille van de omliggende volken te wachten zijn en bovendien ook de andere takken van ons volksbestaan op bescherming zullen aandringen Jaren lang wordt reeds dnor een orgaan der nijverheid op bescherming aangedrongen bescheimt men het eene men zal ook tot de bescherming van het andere moeteu overgaan en waar zal dan het einde zijn Op het herstel der diiferentieele rechten in Indië zullen hier te lande beschermende rechten voor de nijverheid volgen en waar dan de bescherming zal ophouden is niet te bepalen Zet men de eerste schrede op dien weg dan moet nien steeds verder In Duilschland is deze stap gedaan en steeds wordt bij rfgeering en vertegenivoordiging van verschillende zijden aaiiged ongen om op dien weg voort te gaan Alles moet wijken voor die verschillende eischen om bescherming Wil men reeds nu geen bescherniing van de Christenen tegen de Israëlieten en dezen het recht ontnemen om zich grondeigendom aan te schaffen Rotterdam bedenke zich wel wien het zal alvaardigeu bescherming of handelsvrijheid strijden daar om de overwinning nu moge men het nog doen voorkomen alsof de eischen van den heer van Deventer zjpr gering zijn steeds verder zal hij moeten ghan in de tdepassing zijner beginselen Wie op den weg ADVEIITENTIËN worden geplaatsi van 1 5 regels i 50 Centen i sdere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN der bescherming A zegt moet S zegden en kan niet rusten voor hg tot Z gekomen is Zouden de Rotterdamsche kiezers dat willen wg kunnen wg mogen het niet veronderstellen L Buitenland Bulteiilanilicli Overziclit De lersche leden van bet Britscbe Lagferhuis die vöt r de Inatste verkieziug saineu sohenen te zallcD gaan met de lit erale meerderheid welke hun goadea bergen scheen te beloven staan thans tegenover bet ministerie Gladstone haast nog scherper dan sg het immer deden tr eu lord Beaoonsfield en zü e ambtgenooten De laatste rede lan dea heer Porster waarin hg wees op de inogelijkbeid ea de noodzakelijkheid om de ougeregeldkedeu ia Icrlaud met T ate hand ie onderdrukken heeft de homcrulers vae lend gemaakt De heer Bri ht heefi uog eene welgemeende poging gedaan om hen uan de Itbi rale partij te verbinden door de rondborstige verzekering dat deie zuu medewerkeu aan eene billijke en wyze hervorraJBg van het landbezit in Ierland De Ieren weien die aangeboden hand af Alles of niets wordt hunne lenze Zij weigerden iedere medewerking met eene regeeriug welke aau Ierland fijne nationale rechten d i zelfbestuur in Ierland zelf blgft weigeren Boiemlieii óór de regpering geld vraagt om de orde in lerlanil te lierstelleii diene zij ten tweede male de compeusatieivet in die door bet Hoogerhuis is verworpen Uit dit autivoord blijkt dat de tegenwoordige crisis in Ierland loer maatregelen der wetgevende macht moeietijk bedwongen zal kunnen worden Slechts het verloop van lijd de overvloed van den oogst de geestkracht doch tevens de gematigdheid der regeering zallen de gemoederen tot bedaren kannen breiiïia en in Ierland een tijdvak openen van hein kkdgke ruit en muatschappelgke orde welke alilaar gewoonlijk op eene buitengewone ap mning vülfieo li halve deze groote moeilijkheden welker oplossing nog In laiigin lijd niet te voorzien valt ondervindt Ie regeering telkens tegenwerking bij het conservatieve Hoogirhuis dat volslrtkt niet gesticht is door den blorin van verontwaardiging welke is losgehroken lotn de lersche compensaticwet verworpen was De lords hebben a in tene wet welke ban voorkwam geïaarüjk voor Ie ood Engdsohe beginselen te zgn hare groote kracht bg amendement ontnomen Het giilil de a welke de werklieden wd be oliermen tegen onvoldoende voorzorgen door de werkgevers voor hunne veiligheid te nemen Men schrapte er de bepaling uit dat de werkgever ook voor zijne agenten zou aansprakelijk zgn en verlamde daardoor de gansche wet Buiteudiea werd haar duur op slechts twee jaren bepaald iisleri n werd generaal Roberts te Kandahar verwacht allhuns volgens de berichten van den Stmdard Dtze koene tocht van Kaboel naar Kandahar zal steeds gedenkwaardig blijven e i strikt generaal Kübcris tn zijn ouvtrmoular troepen tot groole eer welke de uitslag ook zg van den verwachten strgd Gemakkelijk zal de overwinning niet verkregen