Goudsche Courant, woensdag 1 september 1880

debat pen besluit fenoraen tegen de algemeene dünstpliohtlgheid én voor het behoad van bet tegenwoordige Ziveedsche stelsel missie uit het provinciaal kerkbestuur lot lidmaten der gemeente worden aangenomen te verbieden aau bel H Avondmaal deel te nemen welk voorstel echter door de geschorste ouderlingen niet is oangeuomeu 3o dat hij den 2n Juli zonder medeweten of toestemming vau eeiHge kerkelijke macht eigendunkelgk heeft besloten geen Avondmual Ie houden 4o dal hij lis praesea schriftelijk met mede onderteekeuing van den heer E A G van Hoogenhuijze als scriba eu eeu der geschorste ouderlingen geweigerd heeft altestatièu af te geven aan lidinaien die ouder medewerking vau de commissie uit het provinciaal kerkbestuur van Zuid HolUnd zijn aan aaiigeuouieii onder bewering iliit de namen dier personen wel f op een bglijst genoteerd staan maar uiit langs deu weg vau orde eu rcoht ingeschreven zijn iu het offioieele lidraaatsboek De Synode conuludeert daarom dat de geslaafde feiten door ieder vim welke de heer Bigeman met de daad in verzet is toekomen legen de eiudbe slissing van het provinciaal kerkbestuur van Gel derland dd 29 Jau II eu de kerkelijke gevolgen van die daad het kenmerk dragen van verstoriug van orde en rust en van verzuim en vergrijp in de uitoefening vau kerkelijke betrekking te meer daar de heer Eigeman heeft verklaard zich wel bewust te zgu dat hij in strijd handelde met de kerkelijke reglementen en omdat hij door anderen lot verzet op te wekken zijn schuld heeft verzwaard en iu weerwil van alle vernuiaiugen terrchtwgzingen met oord en daad in zijn vereet heeft volhard en wil bigven volharden eu spreekt over hem de acboraing uit voor den tgd van één jaar met verlies van tractemeiit gedurende dien tijd De feiten waarop de veroordeeliug van den heer E A G van Hoogeiihuijze tot aohorsiiig gedurende efne maand mede met verliea van Iractemfut gedurende dien tgd berust zgn hel In zijne belrekking als scriba van den kerkeraud oproepen di r geschorste ouderlingen tol bovengenoemUe verguilrriiigen en het in eene daarvan steunen van hel voorslel van den heer Eigeman benerena het weigeren van afgifte van lidmautsaiteatatiën Op hem wordt echter eeu zachter tnchtiniddel toegepoet omdat uit de door hun afgelegde verklaringen aohgnt te blgken dat hij zich geeue hildern vooratelliiig heeft gevormd vau deu beslaandeu toestand eu van zijiie verhouding lot de verordeuiiigui der kerk en voorla omdat hg niet als prmsis maar insouderheid als scriba des krrkeraads gihandeld beeft eu deu wensch heeft nilgrdrukt ziiiii aau die moeielijke belrekking te kunnen onltrrkken Deze beide vonnissen gaan iu zoodra zij kracht van gewijsde zullen hebbeu verkregen Uit het kamp bg Millingen wordt gemeld dnt er geen nieuwe getallen van roodvonk zijn bygekomen eu dat de toestand der aangetasten zeer bevredigend ia Krachtens Koniukiyk besluit zal het eerste regiment infanterie in het belang der algemeene volksgezondheid in het kamp bigven gedurende de mnaud September In de Huisvrouw wordt door den heer J G Milo Jr vun Kotterdum met ingenomenheid gesproken van een practiache schoolbank die ook roor huiagebruik aaubeveleuswaard wordt genoemd Zij is door de firma A E Naether Zeitz bij Leipzig verkrijgbaar gesteld bg de firma Meger Blessing Noordblaak e Kotterdam Van deze bunk noriit gezegd dat zij veel doelmatiger ia dun die van Kuuize Huppel c a terwgl de gevaren welke de reeds verbeterde schoolbunk voor teedere gestellen nog steeds oplevert door deze nieuwe vinding geheel zouden zijn opgeheven Door een doelmatige inrichting van tafelblad zit en voetbanken kan voor lederen leerling van 7 tot IS a 16 jaar de juiste zit en schrgf houding werdeu aangegeven terwijl het den leerlingen gemakkelgk zal vallen die goede houding eenige uren te beworen Zoowel in de school als in de huiskamer acht de schrijver deze bauk van groote waarde om de verkeerde houding bg het sohrgven die de kiem is van velerlei lichaamsgebreken tegen te gaan Ze is overigens keurig en net afgewerkt kost ƒ 20 eu is gemakkelgk verplaatsbaar en tot de helft van de ruimte zameu te vouwen De oogarts dr F D A C van Moll to Bolterdara ondrr heeft den titel Oter den indoei vm de school op de kortikktigheid een reeka zorgvuldige waarnemingen medegedeeld welke zeer de aandacht verdienen van ouders onderwijzers en ochoolbesturen De kortzichtigheid of myopie neemt sterk toe vooral in de steden Daar dit gebrek erfeigk is en bok al was het dit niet hoe langer zoo meer zal toenemen nanneer de omstandigheden bigven bestaan welke hel begunatigen was het een goede gedachte van den geachten schrijver een zorgvuldig onderzoek BINNENLAND ÖOÜBA 31 Auguitus 1880 Zaterdag heeft in het Café Uuie de openbare vepacbting plaats gehad van het buffel met inbegrip der woning van den pachter enz in het iVereeuigingsgebottw in den Langen Groeueudiial alhier en is de pnsfat gegund aau den beer H Hofeuk Ie Ngmegen voor den tijd vun 3 jaren tegen ƒ 350 per jaar De begrooting van inkomsteu eu uitgaven der gemeente Oudewater voor deu dienst van 1881 bedraagt in ontvangst e uitgaaf ƒ 26863 27 De rekening der gemeente Nieuwerkerk a d IJsel over 1879 is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd met een batig saldo van ƒ 907 28 De benrootiug van 1881 bedraagt in ontvangst ƒ 16 6ü7 08l i en in nilgaaf ƒ 16 603 06 waaronder ene som van ƒ 96S3 32 begrepen is voor de kosten van het lager onderwijs Het Bgkstelegrnnfkaiitoor te Krimpen zal voortaan op Zon eu feestdagen open zijn van 8 tot 12 uren voormiddag ♦ De heer Boienthal en echtgenoote te Oudewater vierden op den ISdeii dezer onder vele blgkeu van belangstelling huuue 2Sjarigeechtvereeuiging O a werd hun op dien dag door leerlingen en oudleerüngeii van den dauscursns eane keurig vergulde pendule Han el ade i Ten bewgre van zijne iugeuoroenheid werd daarop op Liiiisdag 24 dezer dour den jubiUris in den buitentuin Kozeiiburg een iuvitutiebul gegeven dttt door alle leerlingen met hunne ouders eu door nog enkele andere genoodigden werd bezocht Ken klein orohest uit Roiierdam opende tegen 8 uur het feest van deu avond Vervolgens begaven tloh eenige meisjes allen keurig in het wit getooid op de tribune eu droegen ter eere van bet zilvereu bruidspaar eenige toepaawlgke liederen roor die door deu Heer Q van Aelsl met piano begeleid werden Ook de beer Krownburg komiek uit Botterdam eu rohigenoote zongei eeuige coupletten waardoor de vreugde niet weinig verhoogd werd Na afloop van lilt inuzik ile gedeelte Vim den avond gaf geuoemde Kronenburg eenige murionetten voorstellingeu voor de kinderen die veiuieustelijk erden uitgevoerd en dan ook met luid gelach en daverend applaus van de zijde van het publiek beloond werden Dat tuascheutgds ruimscbo ts ververachiugen werden roodgeilieud zal wel iliet gezegd behoeven te worden Tegeu 11 uur kondigde de muziek aan dat bet bal geopeud zou worden Oud en joog namen er deel auu tot eindelgk het uur van scheiden sloeg Z iterdagmiddag ontstond brand iu de boerenhofstede vau den bouwman K v Ree in den Prins Alexanderpolder De geheele hofstede benevens een berg hooi een aaiizleiilijke hoeveelheid binnengebracht koren en ecu pang turf zijn een prooi der vlammen geworden Uaar de sloot aan den weg bijiiu zonder water was heeft men eerst een put moeten graven alvorens de spuiten konden werken zoodat bgna alles in den ascb lag toen meu water kon geven Spoedig geraakte ook de te velde staande haver iu brand zooJat die ook geheel zou verbrand zijn hadden de spuiten dit nog niet bgtjjds verhoef Slechts eenig huisraad heeft men kunnen redden De ooizauk van den brand is onbekend Naar wg vernemeu is bg den Kaad van Stateeen wetsontwerp tut regeling vat het bestuur vanden waterstaat en het oppertoezicbt op dien takvau dienst in behaudeliug i Vau verschillende zgdcn wordt gemeld dat de heer Jhr Mr de Savornin Lobinao in hel hoofdkiesdistrict Gorihchem verkozeu nis lid der Tweede Kamer voor die belrekkiug bidankt heeft Naar wij vernemen heeft de Synode Vrgdag in verbaml met de kerkeigke aangeledenheden te Dordrecht de schorsing litgesproken over ds Jakob Ëigeman voor den tijd vau ééa jaar en ds £ A ö van Hoogeohugze voor den tgd van ééne maand beiden met verlies van traktement De Dord Ci deelt mede dat de feiten waarop de veroordeelingen berusten voor deu eerstgenoemde zgu lo dat hij als maandvoorzitter de kerkeraadavergaderittg heeft samengeroepen en gehoudeu met de geschorste ouderlingen 2o dat hg in die vergadering heeft voorgesteld al de penonen die onder medewerking van de com worden AvofbKhïn is een flink genera en heeft dweepiieke troepen onder tyn bevel die daarenlioïen veel talrgker lyn dun de Euge schc krijgsmacht Oeneraal Robeits doet lyn poging om Kandahar te ontietten londer op geuerajil Püayre te wachten die uit ludie met 8000 mitn naar iCandahar trekt doch ooveel moeite heeft pimil eer hij transportmiddelen byeen kreeg dat by eewt sinds tw e dagen op maraoh is en d noed kou Khojak pas nog voor tich heeft liggen Orooie gevaren wachten de Britten nog in Indië en de gevolgen eener uederlaag zouden oubertkeubaar xyn Eenige aigemeeue raden in Frankrijk hebben voor het slot hunner zitting de weuscheu bewaard welke ig voornemens zijn over de bekende ÜHaarl decreten e uiten Hun aantal is echter zeer beperkt Vooroamtlqk r iJH het sleohts de algnneene raden van Mainect Loire en de Benedeu Loire die aan de regeenag het verzoek zuilen richten om op die decreten terug te komeu en van huuue toepassing f te zien Pe prefecleu hebbeu zich tegen de disoomie verzet doch zander gevolg Ia de Parysohe bladen wordt de stryd over de bekende rede van den heer de Freyciuet te Montauban voortgezet Gulyk men weet deelde de minister president mede dat de afkondiging van het besluit lot ontbinding der uiet erkeude congregatiën andere dan die der Jezuïeten zou worden uitgesteld tot na de indiening eeuer algemeene wet Of da tereeuigingen Ie Tempt welk blad voor het rgiiaa van den beer de Freyoiuet doorgaat komt op ttgea da bewering dat meu hier met het persoonlek gevoelen rau den minister president zou te doen hebben en over deze quaestie verschil van gevoelen in het kabinet zou heersohen Het ministerie il hierover eensgezind evenals over alle vraagpunten welke in de rede van Mootauban zgn aangeroerd De oieuwe gemeenschappelijke nota der mogendheden op het antwoord der Porte iu zake de Tarkseh Oriekaohe grensregeling strekt ten bewyze dat de mogendheden eensgezind zijn om Turkije vo r btreu wil te doen buigen Die eensgezindheid zoo volstrekt Doodtakelyk tegenover de ont gkeiMle staatkunde der Forte bestond gelgk men weel geraimen tgd slechts in naam want de toetradtiig tol de Fransche voorstellen tgdens het Berlyusche congres geschiedde niet zonder voorbehoud Veruheiilene mogendheden wilden zich designs bepAen tot het geven van een goeden raad aan de Forte Doch sedert is die stemming veranderd en th u ia het moeilijk aan te nemen dut de Porte ngh op den duur zal blijven verzetten WeHicht wil de Saltan eerst toegeven wanneer door eene deraoustrHile der vloot het eenparig rorlaugen van Europa duidelijk aan zijne ondenlai en zal gebleken zgn Wellieht acbl He Sultan hrt voor zijne persoonlgke veiligheid noodig zijne Muzelmansche ouderdauea Ie overtuigen dat lig slechts voor den drang der omstaudighedeu zwioht Van dit standp nt beaehouwd zou een maatregel als die vun eene demonstratie tet zee niet achterwege kunnen bigven Wat de Uontenegrijnsohe quacslie betreft welke fgescbeiden van de Grieksohe behandeld wordt sehijut daartoe werkelgk overgegaan te zullen worden Dit bigkt althans uit verschillende dépêches in de twee laatste dagen ontvangen Meu verzekert dat bet eskader te Palermo zou bgeenkomen om onder het opperbevel van den Kugelsohen admiiaal Seymour naar de Montenegrgnsche en Albaneesche kust te stevenen De Tiiaet betoogt in een uitvoerig opstel over de Oostersohe aangelegenheden dat het nog meer iu het belang der Forte dan in dat vau Europa ia om 100 spoedig mogelgk tot eene regeling der aanhangige vraagstukken over te gaan en aan Griekenland toe Ie geven De Porte wordt van den kant van Bulgarge door een groot gevaar bedreigd deeh zeker zon dit gevaar voorkomen kunnen worden wanneer Turkge een einde maakte aau de onderhandeling betreifende Griekenland en het aide verplichtingen door het Berlgnsohe verdrag opgelegd trouw nakomt De Tmei hoopt dat na de overhandiging der nieuwe gemeenschappelijke nota de Parte zal begrijpen dat haar belang medebrengt zich bg de besluiten der conferentie neder te leggen De Zweedaohe Hervormingaverecniging ten doel hebbende de invoering van bel algemeene stemrecht heeft te Almbacken bg Malmoe eene vergadering gehouden waaraan ongeveer duizend personen hebben deelgenomen De genomen besluiten strekken hoofdlakelqk ter verklaring dat het wenschelgk werd ge ehl het politiek stemrecht uit te breiden over alle meerderjarigen van onbesproken gedrag Er werd ook nog over gemeentelijk stemrecht gesproken en door een der aanwezigen werd hiertoe een census in vgf graden aanbevolen maar zonder dat dit een bepaald resultaat sehgnt te hebben opgeleverd Baina werd de fuoesiie der dienstpliohligheid behandeld Nadat een der leden zich voor eene algemeene ontwapening had verklaard werd na verder daaraan te gden en dw uitalag van zijn onderzoek bekend te maken Het vroegtgdig en langdurig gebruik der oogeu voor het zien in de nabijheid bepoaldelgk in de scholen ia de voorname oorzaak vau de groote uitbreiding der myopie Slechte verlichting onduideIgk gedrukte boeken eu aleeht ingerichte banken nopen lot dat zien in de nabijheid Wil men de myopie tegengaan dan moet dus gezorgd worden voor behoorlgke vcrlichting duidelgk gedrukte boeken en goed ingerichte banken Hoe een en ander wezen moet toont de schrijver uitvoerig aan voornamelijk behandelt hij evenwel de verlichting VoorU spoort hij aan het schoolgaan te beperken onafgebroken intpunueiideu arbeid welke zien in de nabijheid eisobt te en te gaan en op de ontwikkeling van den leerling niet alleen door het geEichtzintuig maar ook door hel gehoorziutuig te werken Potlood en griffclschrift moeten slechts bij uitzondering worden toegelaten en boveu wit krgt op zwarten grond te verkiezen daar wit het oog aterk aandoet en bij bel lez u van witte letlera op zwarten grond het gevueligat deel van het netvlies overpritkeld eu uitgeput de gevoeligheid afgeatompt kan worden en dp gewaarwoording dus idleugs verzwakken Te Nieuwcdiep had Zaterdag de volgende ramp plaats De sleepbooten Amsterdam en Hercules stoomden naar eeh lu de Terschellinger buitengronden gestrande stoomboot De kapitein der eleepboot Hercules Bakker twee zijner matrozen en de kapiteiu T vnude sleepboot Amsterdam gingen in eeu sluep enroeiden naur de gestrande boot loan een verraderlijke grondzce de sloep omverwierp Beide matrozen verdwenen onmiddellijk in de diepte De kapiteinsBakker en T klemden zich zoolang mogelgk aande ki l der sloep vaal maar de laatate zonk eindelgk ook van uitputting De eerste werd door Terachelliugera gered Beide niairozeu eu kapitein T laten vrouw en kinderen uu Cfemengde Berichten Een aehooiie dame te Oroaa Kadizsa in Hongarije wordt gerechtelijk vervolgd omdat zg bg de jjugsie verkiezing voor den Rijksdag een gemeeuteambte oaar aldaar met een kus had omgekocht om op deu heer Jokni te stemmen De rechter zal hebben uit Ie maken of bet artikel vju het nieuwe strafwetboek waarbij verleenen of beloven van eenig Voordeel aau een kiezer met gevaiigeiisatraf eu geldboete bedreigd wonll in dit geval vau toepassing ia Nog merkwaardiger dnit de anelle opkomal van San Franciaoo ia die vau Milwaukee welke stad tegenwoordig groolendeela duitache inwouera heeft Vgftig jaren geleden wua zy een indiaanach dorp en vgf jaren later had zij noch alechta 275 inwonera maar aedert dien tgd ia de atod snel vooruitgegaan Iu 1850 had zg reid 20 000 tien jaren later 46 00U en verleden jaar 120 000 inwoners waarvan meer dan de helft Duitsohers zgn Het fransche element Waaraan de stad haar oorsprong te danken heeft ia door het duitache geheel verdrongen het eiigelscb araerikn insche bedraagt alechta 25 pet eu het iersohe 10 pet Men kan dus Milwaukee ei n duiische stad in Amerika noemen De Indianen in Noord Amerika rieii eveniils de Groenlandcr met viraohtiugop de blanken neer hoewd ig hen toch rnzen Hunne legcude oujlrent de schepping der verschillende menschenrasseii is een naïef bewga hoeveel zij ziohzelveii boven audereu verheven achten De eerate meusch die door Mancton den grooten geest gebakken werd zoo verlmlen zij was nog niet geheel gaar en kwam wit uit den oven de tweede was meer dan gnnr hg was i cbrnnd en pikzwart Nu beproefde Miiueton een derde baksel eu dit slaagde beter het kwam roodnchtig bruin uit den oven Die goed gebakkeu meusch was de Indiaan In Londen verheugt men zich in een sedert jni en niet gekend zomerweer De regen die zich anders gaarne in overstelpende hoeveelheid uitstort over het land heeft thans sedert 28 dagen zgne hoogere sfecren niet verlaten eu de velden en akkers in den oditrek staan gunstiger dan men in jaren heeft gezien De vooruitzichten voor deu oogst zijn zeer verblijdend en zullen dit nog meer zgn a s men nog maar een dag of veertien dit warme droge weer mag behoiideu Een Eiigeliche ondernemer heeft in Bagdad bij ene opgraving een beeld gevonden vau massief goud dat ongeveer 90 kilo weegt Dat buitenkansje is voorloopig op het Engelsche consuluHt gedeponeerd waar bet liggen blijft tot meu het onderling eens is wiens eigendom de vondst moet genoemd worden Ib ïSürlgu houdt zich op het oogenblik een Eugelschman op die den Keizer een meesterstuk vau horlogemakerskunsl te koop wil aanbieden Dat kunststukje is wel het kleinste hoiloge dal ooit vervaardigd is Het is slechu weinig greater dan een dubbeltje eu vormt bedekt door een gouden dopje de plaat van een zegelring De voltooiing van dei Keulschen dom beeft sedert 1821 bijna 11 mitlioen guldens gekoat Daar in vroegere eeuwen aan deu onderbouw van het werk zeker niet minder zal besteed zijn beraamt meu de kosten van het geheele gebouw op circa 25 millioen KOL Ol iEiX OOST INDIE De regeering heeft het volgende telegram bekend gemaakt Op eene militaire promenade nabij Sanulangan zgn onze troepen onverwachta door gew4peude Atjehera aangevallen eenige minderen werden gedood of gewond de gouverneur zou ter besl raffing van dit verraad per Soerabaija naar Samalongan zendeu vier compagnicu infanterie een halve batierg artillerie ambulance intendance enz een en ander ouder bevel van majoor Schmilau In verband met deze gebeurleuis zal het vertrek van den generaal van der Heijden uaar Batavia waarschijnlijk eenige dagen uitgesteld worden Niet minder opzienbarend en moeilijk met het voorafgaande te rijmen zegt de 7a a Bode is een andere van de regeering ontvangen mededeeling dat de beido Gouvernementa commiaariaaen in Atjeh hun taak om dat gewest te organtaeereo blg kens bun eigen verkUring als geèiudigd beschouwen Van welk nieuw besluit deze mededeeling de voorlooper is kan men vooralsnog niet gissen Men verzekert dat op de conferentie Ier zakevun de veepest besloten is nog krachtiger dan totdusver voort Ie gaan op den weg van afmaken Te Passoeroean is volgens de Oostpost de verpachting der pandhuizen gelukt De sluiting dezer inrichtingen op de meeste hoofdplaatsen geeft aanleiding tol veel klachten en ongerief He Soer HU becijfert dat de regeering wanneer zy de paudhuizen op de hoofdplaatsen van staatswege wil doen drijven minstens 2 millioen voor Men schrijft uit Kendtll aau de Locomotief De uood iikelijkheid dat de aitblenaar belast met het tegengaan van den opiumsmvkkelhandcl in deze afJeeling op onderzoek builen de hbof plaats moet uilgaan blijkt uil het feit dnt door d adsistent wedono van Toegoe aldaar een aanhaling fa gedaan van 37 katti ruwe opium Volgens ing oonen mededeelingeu moet er in dat dialriot eu ook t Bodja vee sluikhandel in opium gedreven worden en atettemlu wordt het surveilleeren hieitegen zoomede he aanhalen van klaudestine opium overgelaten aan de lul ambtenaren u l ada wedouo en wedono s die uit den aard hunner betrekking niet al ijd over lijd en over zoodanige middelen te beschikken hebben dut lij met ucoea kunnen werken afgezien nog van de omstandigheid dat men hen niet kun verlrouwen in zake opium De gevreesde kofBebludziekte heerscht nu ook in deze afdeeling en hoewel uu nog uiet van onrustbarendeii omvang ia zg op de koffieouderne miugen Skeljer eu Soekawalie al reeds begonnen haur vernielende werking te doen gevoelen De door de inlandscbe bevolking voor heilig en wonderdoend verklaarde en diensvolgens aangebeden stier te Kotta Lawns op Sumatra trekt ail alle streken voortdurend geloovige bezoekers Correspondenleii uit die streken noemen het fanatisme dat z ch hierbij vertoont gevaarlijk en sporeu het bestuur tot handelen aan De verplaatsing van de hoogere burgerschoolvan S ilemba naar het fort zal hoe gewenscht ja hoe noodzakelijk ook voorloopig weer tot de vrome wenschen behooren indien men ons juist heeft ingelicht Desgelgks het oprichten van scholen voor uitgebreid lager oiiderwgs voor meisjes beide uit geldgebrek Voorloopig de Hemel weet hoe lang blijft dus de hoogere burgerschool op de ongeschikte plaats waar zij is en zullen zg die geen dure particuliere meisjesschool kunnen betalen zich met de gewone lagere school tevreden moeten stellen JU I TÖE ZONDEN Uuira acht dagen uit de stad geweest zgnde kwam pas hc ien de Nieuwe Goudscke Courant van 28 Augustus II iTiij in handen De schrijver vau is Courant is boos op mij hijscheldt mij uit voor een afaard omdat ik mgn uaain niet noemde i Ik heb dat niet gedaan omdat naar nfné wijze vau zien de waarde van een artikel iet fbUikelgk is van den naam des ichrgvers etrj geloof daar goed aan gedaan te hebben want die bekendheid van namen brengt den strgd zoo ligt op persooutijk terrein en juist de brandende begeerte vau mijn waarden antagonist om dien naam te weten is wel in staat om die meeniug te rechtvaardigen Ik heb voor thaits niets meer aan den schrgver der N O C te zeggen dan dit alleen gedachtig aan het spreekwoord ce n est jue la vérilé qui hlesse heb ik met genoegen zgu artikel Meerderheid en Oppositie in zijn laatste nummer gelezen M GEVONDEN en oan het Bureau van Politie gedeponeerd ecu koralen ketting met gouden slot en eeu zwarte fantasie ketting Laatste Berichten Londen 30 Augustus In bet Uoogerbuis verklaarde Granville dat hel antwoord van de Porie in de Montenegrgnsche zaak onbevredigend was en dat de mogendheden beraadslaagden over een antwoord maar middelerwijl een aantal oorlogachepen naar Ragusa hadden gezonden zoodai ze in de nabijheid zijn van t gt bied van Dulcigno Berlijn 30 Augustus Acht en twintig leden van den Rijksdag of den Pruisischen landdag hebben een verklaring gepubliceerd waarin jij bun uittreden uil de nationaal liberale partij aankondigen In die verklaring leggen zij nadruk op het vastbonden aan de veroverde politieke vrijheden en a u vrijheid op oeconomisch gebied j op hervorming van het Rijksbelastiugstelsel met verwerping van onnoodige belastingen en van indirecte voomamelgk als zij de armere klassen drukken op het behoud van eeu kerkeigke en godsdienstige vrgheid verzekerd door eeu zelfstandige staatswefgeving onder waarborging van de ouvervrecmdbaie rechten dei Staats Londen 30 Augustus In het Hoogerhuis deelje Lord Granville mede dat de instructiea van den Britscheu admiraal aan de mogendheden waren bekend gemaakt Verder zeide hij dat de collectieve nota der mogendheden weigerde d ouderhandelingeu over de Grieksche grenslinie weder te open maar bereidwilligheid uitdrukte om kennis te nemen van mogelijke voorstellen der Porte aan aaBde de ontruiming en overdracht Over de nota nopens de hervormingea in Armenië waa men tot een overeenkomst geraakt zg zou terstond aan de Porte worden overgereikt Be werkzaamheden der internationale commiaaie Ie Konstantinopel wareu bevredigend afgeloopen de Mogeudhedeu waren eenstemming ten gunste van de wetsontwerpen voor de Europeesche Turken Het Hoogerhuis heeft in tweede lezing met 68 tegen 20 stemmen de hazeu en konijnenwei aangenomen Oijon 30 Augustus De commissaris van politie die zich heden naar het college der jezuïeten begaf vond daar alleen een geordend geestelijke als nieuwe directeur der inrichting en één jezuïet die de maatschappij vertegenwoordigde als eigenares van het onroerend goed De 22 andere jezuieten waren vertrokken Men verzekert dut een dergelijke ontruiming in geheel Frankrijk volgens afspraak heeft plaats gehad Burgerlijke Stand GEBOREN 37 Aug Tüuiitje Maris ouders W vu Eijtden en C Hen Ouden WiUemiBS ouders ü vso Hofwefieu en J C Elshoat 28 4driaan ondera G Overegoder en I A Aelberi Jicobus Dudrrs F Wakier en i Slooi 29 nemrdn ouden A an Vlairdioften en G de Werk Coriielis ouders A Dekker en F Meijer 30 Cornelia Maria ouders J Holterop en A W Bolterop SI Pieter ouders K Doelitnd en F Tempelman 0 ERLI 1 KN 29 Aug A van Tgn SSj W Blom 11 m W F lan Erk 19 d C G Jne 8 m ADVERTENTIÊN Heden overleed in den oaderdom Tan 86 jaar tot diepe droefheid van hare Kinderen Behuwdkinderen en Kleinkinderen Vrouwe JOHANNA CATHARINA MATHIJSSEN Weduwe Michiel Vikdlh van Vobèn ew Dalïn Uit aller naam C E VItfÜUJ Huize Leeuwenberg bg Voorburg 30 Augustus 1880 304 STMTSLOimi De Trekking van de EERSTE KLASSE begint op MAANDAG den 6 SEPTEMBER 1880