Goudsche Courant, woensdag 1 september 1880

1880 VrQdag 3 September jj P 2500 GOUDSCHE COURAMT ieuws en Advertentieblad voor Ooada eo Oiu ekeD VEEZEEEEING MAATSCHAPPIJ VOOK DE 2 Ta tioan SLl © lv£ilitie gevestigd to ARNHEM VVaarborgfkapitaal Veertig Duizeivd Gulden De DIRECTIE van bovengenoemde MAATSCHAPPIJ heeft de eer aan belanghebbenden te berichten dat de deelneming ia opengeateld voor de Ligting 1881 Reglementen worden op aanvrage franco toegezonden DE DIRECTIE Namens dezelve A J MOLLMANN Arnhem 25 Augustus 1880 Hoofd Directeur kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Dè onilergeteekeBde maakt hierdoor aan hare geëerde Begnnsti rs en Stadgeaooten bekend dat XQ hare Loodgieters Zinkwerkera Pompmakers en Leidekkersaffaire heeft OVERGEDAAN aan den Heer H tan BEREEL alhier die op deuzelfden voet en onder de firma JB J WES8ELS van af den 1 SEPTEMBER 1880 de zaken zal voortzetten Dankbaar voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen beveelt zjj haren opvolger daarvoor aan en teekent hoogachtend ÜEd Dv Dienaresse Wed B J WESSELS Palms Onder referte aan bovenstaande mededeeling neem ik de vrijheid mij in de voortdurende gunst myner Stadgenooten aan te bevelen en teeken hoogachtend ÜEd Dv Dienaar H VAN BERKEL Door dezen hebben wg de eer het geachte Publiek mede te deelen dat wij geopend hebben een Sepot voor Gouda en Omstreken aan het adres van den Heer B Cr B A R E31TDSE Markt GOUDA 2fo 132 T a onze ouvervdschte zuivere Fransche en 8paansche Wgnen aldaar verkrijgbaar Als bewys van concurrentie laten wg eenige pryaopgaven van onze Wgnen volgen BORDEAUX WIJN f 0 45 p fl MADERA 0 70 PORT a PORT 0 90 CHAMPAGNE 1 25 FIJNE COGNAC VERMOUTH 1 10 Met hoogachting P E iVOVEL Co Groothandelaren in W jnen en Spiritualiën te Bordeaux Hoofdkantoor en Pakhuis 19 Wolfshoek Rotterdam PRIJS COÜRANTEN gratis verkrijgbaar aievrouw LAMBERT Stohcijkersluis vraagt tegen NOVEMBER eene een BDBGERPOT kunnende koken Iemand genegen zgnde 2 ünr in de week een BEJAARDE DAME met degelijk te amuseeren adresseere zich met franco brieven onder No 483 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN met opgaaf van Salaris Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZÜIVERINGSZOÜT een zeker middel tegen Maaghealen Zuur Braldng Hartwater enz is thans echt verkrijgbaar in pakjes a 15 Cent i s pakjes a 27 Cent en heele pakjes h 50 Cent te Gouda bü J H BOERS Apoth Betithuiun bg Wed C den Bouwmeester Woerden bij J F Sweerman Bodegraven bfl P Versloot Alphen a d Mijn bg L Vaioaneau Zoon te EZaastrec n t EËi HUIS gelegen in de Hoogstraat bevattende beneden twee Kamers Keuken Afdak en open Plaats boven drie Kamers en twee Zolders Te betrekken den 1 NOVEMBER 1880 of den 1 MEI 1881 Adres met franco brieven onder letters A B aan de Boekhandelaren S W N van NüOTEN te Schoonhoven AAïTGEBODEN mmT Mw iifffl € en Huiaelijk Verkeer PHOTOSEAPHIE uitaluit nd in Kooldruk SPECIAL INKICHTING voor zeei fijne vergrootingen ONVERANDERLIJKE POliTËETTEN F Uarting Oustbiiveii B 14 vdoEZiCHTIO HID Een ieder die Haarmiddeleu aanwenden wil of moet verzoeke schrifteljjk of mondeling eene handleiding boekje van 23 bl het wordt n kosteloos toegezonden Dit boekje is eene vraagbaak voor jong en oud Men moet toch een dwaas wezen om buitenlandsche Haarmiddelen te koopen daar u bjj mjj kosteloos advies over iedere Haarof Huidziekten kunt erlangen Bevalt u b v het Haar Kleurnuddel binnen 8 dagen niet dan zal t m aangenaam wezen indien u de flacon terug brengt dan geef ik u zonder korting de 2 terug uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale Plekken Pijn inde schedelhuid Haar ofBaardworm Huidzeer VroegtijdiggrijS worden al leze onaaiigciiiiam bedeu worden verbannen door den Haar OntWikkelingsbalsem Binnen korten tijd verkrggt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder f Z ie flacon Bood grijs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Met een flacon a 2van dit middel heeft men een s jaar voldoende naar gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours bjj THEüPHILB Haarkundige t een tapper Frederikspleiu No 32 hoek alckstraat Amsterdam NB Dezen keer plaats ik geen getuigschrift t wordt anders zoo eene gewoonte maar ik heb er weder 3 in petto dus 764 ter inzage Er bestaan geen Depots noch Reizigers voor mgne firma onthoudt dit goed want nu is bedrog onmogelgk Er worden GEVRAAGD 2 FUNGAREN SFINNEBSSNECSTS om TERSTOND in dienst te trcdea met Kost en Inwoning loon naar bekwaamheid Brieven franco aun H LIEVERS Touwslager Gemert Nedei iandscim itliijiispoorweg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AKNHEM en üïltKCHT naarROTTERDAM s HAGEen SCHEVE VINaEN Van AmsteedaK 6 30 8 10 9 80 11 26 12 50 3 6 8 B0 9 5 Abnuem fl BB 8 50 10 36 1 30 1 60 6 25 7 25 9 ÜIKECHT 7 S 26 10 17 11 40 1 15 2 28 3 85 6 30 9 10 10 1 Hiirinilen 7 22 8 46 12 3 1 35 3 55 9 36 10 S5 Wuerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudbwatir 7 3Ö 1 66 4 8 9 62 Aankoimt 7 60 9 10 10 48 12 28 2 15 3 3 69 4 26 7 10 6 10 68 Naak Moorilrecht 7 53 2 18 10 12 fieu ierkcrk 7 53 2 18 4 2 10 12 Cjpclle 7 53 2 8 10 12 Kori ERDAM 7 53 8 36 9 16 10 30 12 31 2 18 4 5 4 28 5 57 lü ia 11 t Zeïeiihaizeii Moiroapelle 7 56 2 21 4 31 10 9 ZuilermeerZegwaard 7 66 2 21 4 81 10 9 Voorburjf 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 s ÜHAVENB iQE 7 66 9 13 1052 12 31 2 21 3 4 4 2 4 31 6 74 lU U 1 Sohe eiiiugeD 7 56 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van ROrfERDAM SCHKi ENINOENen HAOE uaiir AMSTERDAM UTRECHT eo ARNHEM Van KoTTEBD M 6 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 4 11 50 2 3 20 4 30 6 30 6 60 8 30 9 30 C ipelle B41 10 50 2 9 7 Nieuwerkirk 6 49 10 67 2 16 7 8 8 43 Moorilrecbl 8 67 114 2 23 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 35 3 40 4 62 6 50 7 28 8 66 9 63 Soheveiiiiigtu 7 7 30 8 5 9 40 10 11 15 1 20 2 36 3 45 6 5 7 46 9 s Gkavenhaoe 6 25 7 30 8 8 35 10 10 10 80 11 46 1 60 3 5 4 16 6 35 8 16 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZegwaard 6 46 10 50 2 10 6 66 8 38 ZevenhuizeiiMoercapelle 6 66 11 2 20 7 7 Aaukomst 7 13 7 59 8 27 9 6 10 43 11 18 12 12 2 38 3 37 4 49 7 25 8 68 9 57 Naab Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 81 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Haruiekn 7 16 8 5 8 31 10 62 11 21 2 41 3 43 4 55 7 31 9 1 10 Amsterdam 7 6 8 31 10 62 12 16 2 41 3 43 4 65 9 1 10 Utbecht 7 16 8 5 9 11 10 62 li 21 2 41 3 4a 4 55 7 31 10 AttNUFM 7 16 9 11 10 62 11 21 3 43 4 55 7 31 O0CD4 Deuk vas A Bkinkuaii De uitgave dezer Courant geschiedt ZO fDAQ WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DII SDAG DONDERDAG èn ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Da inzending van advartentiën Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen lti SGKVI G BUROE VlliESlKR en WUrilOnoKRS an Uoud i bretjgeu ter keuuis truu ile l if zemen dat de Begrooting VHU de Xnkuinsteu en Uiigaveu der Gtnieinie ovtr het diruaijaar 1881 voor des tyd Tnn rrertien dagrn op He Secretarii lef living vsn een ieder i iiHlergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle imlediigen an des morzens ten titn tot dn unmiddags ten ée n ure terwijl borendien legen beInliiig ran kosten afschrift dier begrooting kan worilen verkregen Gouda den 27 Augustus l SO Burg meester en Wethouders voornoemd KEMY L B De Sicrrtiiris BUOUWER B üÏT£r L 5r liultenlaiidscli vi risielit In virUiud nicl hel mtdigedeelde over de toepassing Aa M otn besluitMi iu Klankrijk niutl nog de uind clit gevotigil wiinlei op eene redeïocriug door den liter Lfijire dn r dagm Ie A all ni gehouden IV verkliriugcn mu dtu h tr L ère virkrijgeu zekere betiikenis wanneer men in a iuincrkiiig nefial d t dize oniliniiiister van binm ulnudache zakeu in nauwe hetriVkiiig tol de tegciivtoordige bewindvoerders slaat Ue sppkcr k ain mei kracht op tegen de verkeerde niiUg ing uuor len deel der repuWiktinsche p irlij aan de woorden van den heer de Freyoinel Ie Mt itauban gegeven en lerkLuirde dal het wetsonlMerp up het ncht van vereeniging thans in beweiking guuszins ten doel heeft om de uitvoering der Maari btsluileu te schorsen H zcide verder Een ontwerp op de Er zul iutusscheu met lo Sept matten overgegnnn worden tot de uilvoering van het decreet ui sluitend op de Jezuïeten betrekking hebbende door het doen ontruimen van hunne inrichtingen van onderwijü Volgens de olericale dagbladeu zul le overheid nergens een Jezuïet maar wel de zoogenaamde nieuwe eigruaais en directeuren aantreffen ïe Pijou heeft Ie ztnk reeds dica loop f euomen Zij znl Ihu tebefllisfltn hebben iii boei er de oïcrdracht kaü wordeo tiegeltiten en dien overeenkomstig hare maatregel n nemen De tcbpuring in dd BatioDaal libcrnle partij in DuitBchlind is een feit BWonlen Acht en twintig lerlen wiaronder B imbe j er Fofckenbeck Stauft enh rg enz maakten eene verklariug openbaar dat zij uit het parlijtrerbani ziju getrfdeu De heer Rickrrt htd dü9 te Dèiiteig blijkbaar niet zonder overleg met zijnn vriendsa j esprokrn en zyne redevoering moQst tot ialeidpg fan het besluit dienen De ondertPekenaa s vt i verklririog zeggen dat zg wiUen vastbonden aan de verkregen ataatkundige vrijheden aat de vrijhei op economisch gebied en BHn de hervorming van fet fijksbelaitingstelael door afschaftiug van die lasten welke het z vanrst op de behoeftige khwen drukkeil Zij ztUleu de vr hetd v in godsdienst verdedij binnen de perken eener welfK iug welke de onvervreemdbare rechten van den staat wadrborgt Veel zegt dit programma nog niet wij zullen er spoedig m vAn fiooren Generaal Roberts is Ie Kaudnhar aan pkomen AyoebKhan trai bt niet hem in onderhandeling te treden Maandag is in het Ën reNche Hoogerhui eene officieele mededeeling iredaüu over den tegenwoordigeu stand der Orjstersche aangrlegejiheden Met betrekking tot ht t Mout oegnjnsche vraas iuk deelde lord Granvill mede dat de Lmtate nota der Porte onbevredigend was bevonden en de mogendheden thans over een antwoord van ged iohten wisselen doch iiimiddfls efnige oorlogssohepen n iar Ragu a worden gezünden om ze in de nabtjheid vm het Dulcigtio gebied te hebben Van de insfrncticn aan den Bnfcheri admiraal w vs aan de mogeiiflheden mededeeling gedaan Wal het Grn ksche vraagstuk betreft g if lurd GranvÜle te ktuneii ilat de uiogendhedeu ui hare laatste geuietuschappclyke nota geweige d lubben om de oiiderbdiideitiiKbu over het vasistt 11 n der Grieksche greusliju ic heropenen duch zioh lii reid hebbeu verkla ird om kennis te nemen van de voorstellen welke de Purte aangaande de outruin iit en de ovenlracht vaw het toegekende gebied tuu doeu De Oosteiirijk ühe teuten rakelen dtn bekendenloost van rambelia te Cherbourst nog tens op enden diiarovfr tusschen de Nordêvnhche en tl République FranqaUe gevoerdeu siryd Zij tn ki tiiparty voor de NordileüiHche en tegen Gainbeli i wanneer de ex dictator beweren zij nltl mter vli langt diit de Duitsche bladen nitt vtruijzing naarFrankrijk pleiten voor een huoge oorlo slHgrooung dan behi tft hij sleuhls et nvuudig ei roiui te virklareii dat hij zich bij gevolgen luor den ooilugvan 70 netrli gt en m dtu afstand van ElzasIjtitliariiigen bt ru ït Ztlft de zeer üfliciiu ie Oosteniijksohe M nhfftrecue nuugt zich iii iie dtscnssie enz it ten slotte dal Frankrijk gehtil di verantnoordclijkhiid Zal hfbb n te draden vvaunur het denoorlog wtxler uitlükt Uit Lima wordt i d 19 Aug gcmdJ dat mtn binnenkort het binnenrukbn van die stad door de Cliilecu n verwachtte eu ïwler zich op die gebeurte iis vüor jertidde De vreeindehngi n te Liina hidrltn zieh op militairen voit loegemst tot bei oliermiiig van hun eigentbm De aldaar uontnde FraMBchen en Duilscht rs Wbbeu de tusschenkomst hunntr regeeringen iugeraefÉUi opdat Heze vun haren invloed op Chtli gebruik QiooUteu maken om htt A pVERTENTIÈN worden geplaatst I van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantaruimte Afzonderlijke Nommera VIJF ÖENTEN binnentrekken van het Chileeusche leger te beletten aangezien slechts de eigepdom daardoor govaar liep en het sluiten van den vrede niet zou bespoedigd worden Van htt oorlogstooDeel jn het Zuiden had men te Lima geeue berichten oatvaDgen BINNENLAND GOUDA 2 September 1880 Dinailag namiildng ten zca ure heeft H M de Koningin liet leven geschonken a n eene docliter die ie niimcn Wilhelmina Helena Piiul iul Maria inl voeren Vol en8 het laatste bulletin had de Koninj iu v rlcmklcend ifeelapeojen bevond H K ïioh redtiijk wel De jonggeboren Prinses wnt seer rustig Gistcreu morgen woei alhier van den toren het gemeentehuis en andere openbare gebouwen alsmede vun de woningen van vele panicnliereu de vlag ter eere vaa de jouirgebofen Prinses V in kwartier voor tienen tot tien ore luidde de klok en ten tivu dr ure bad de parade van de seliullerg eu het g irnizoen plaats waarbij o a de wa irnemende Burgemeester de Heer Keniy tegenwoordig was De koninklijke boodschap waarbij aan Je SlatenGe neraal de heugelijke tijding der geboorlk vMi eenePrini es wordi medegedeeld is van den volgeuden inhoud II Mijne Htetenl liet 19 voor Ons ecue groote vreugde u de blijde lijdiiig te kunnen uiidedreleii dat bare Mnjest it Je Kijuiugin Oure b minde Gemalin heden namiddag bevallen is an een Prinses Wij zijn oïirtuigd dat de Eerste en Tweede Kamer der Stateii Generaal van harte deelen in de tvoelcns die deze heugelijke gebeurtenis bq Ons opwekt en met Ons dankbaar den zegen erkennen die duor di u Allerhoogste aan Ons Hais eu liet Vitdi rl iiid is giscliunken E i liierinede Mijne Ueeren bevelen Wij u in Gofles li ili re bescherming s Grave ikage Jen Sisten Augustus 1880 WillEM X i ir iij vernemen is de Tweeile Kamer opge roi pi n tot eene urgnrlering ter viistatelliiig van een ulus van gL lukweiischiug aan Z M tégen 6 Sepli iiibi r s naniiudags ten een ure De Eerste Kamer zal wa ir cbijiilijk een da E later bijeenkomen Tot ons leedwezen moeten wy mededeelen dat de heer V lï Thiden leeraar aan de burgeravuuJschoul illiur is bv noemd tot leeraar aan de burgelavoiidschout en de schukii van lueer uitgebreid lager ü deiïvgs ie Kampen Du IS nu do dirJe leernar in hetzelfde vale die onze school na korten tgd vtriaat hetgeen slechts tot scli u e van het onderwijs is Bij den aanvang van dtii ctiisus is er wederom een vacature die wellicht an langi n duuf is en die enkele klassen van tttkenoiuiirnijs doit verstoken zgn daar de hei ipu Bcrtelman en llijk reeds met zoovele uren be et zgii dat zg zells niet ttjdelgk in de leeinle kutineii voorzien Ikt ware te wi nichea dat een flink Iractemeat eu een nilgobrelder wcrkk j Jg den heer Thulea die naar we van verschillende zijden xiuamen een zeer verdieuslelijk leernar is konden bewegen hien werk