Goudsche Courant, vrijdag 3 september 1880

luin t blyjen uf too dit uaar we vreeieu onmogelijk ia dat dan toch de nieuw te benoemen Iceraar op boveugeuoemde ijle foor langer tyd dan iijne oorg iig aan ouie burgeratondschool Terboudeu blrcf 1 Orenicht an do begrootiug der inkomsten eo nitgaren an de gemerute Gouda voor het jaar 1881 INKOMSTEN Oulnugsini weg ruegere diei ateu ƒ 32$8S 34 Opbrengst belastingeneu befiiiigen 190362 74 3 Balen en opkomsten spruitende uit geineeule ii enduranien en beiittin 31701 02 4 Ontraiigsten van verschillenden ard Al toevallige baten 36785 S3 6 Baiteugenoae ontvangsten 74103 Totaal der lukoinalen ƒ 355943 04 UnXJAVEN 1 Huishoadelgk bestuur ƒ 34803 S Kosten vcor werken eA iurhï itiii ii tot openbaren dienst bestemd 105126 S Kosten voor eigeudomniei welke de Gemeente naar het burgerlijk richt toit Riet Je deswege verschuldigde luteu I 24193 4 Kasten van invordering der plaatse belastingen of middelen 1401 A Kosten der openbare veiligheid eu ea van de braiulweer 231S6 56 t Kosten der pi gezoiidheidspolitie 4020 7 Kosten voor het onderwijs en ter bevordering van kunsten eu wctcnsch 73842 11 5 Ko tenvoorhetBrmwecen mitsgaders rabsidiëii en bydragen aan onder sheidene daarmede in verband taande iastellingeu 36287 67 9 ScBtea eu alossingcu van geldlee Riugen mitsgaders nlle verdere op eisoiibare schulden der gemeente 14894 80 18 Audeni uitgaven niet onderde vorige hoofdstukken begrepen 34342 ll OiWooiiiene uitgaven 3876 49 Totaal der Uitgamu 366942 64 Se gisteren alhier gehouden harddravery werd bcgwKtigd door heerlyk weder eu door vele bewoners tan de eii nabarige gemeenten bezocht By de vaormiddag harddraverij waaraan 21 paarden deel uiraen werd de prys een zilverwerk ter waarde Tin 80 gewonnen door de donkerbruine merrie 4ejMfe frurnm van den heer J Saai loos te Zuidland bereden doof den heer 1 van Siinteu terwgl de premie aeu ilverwcrk ter waarde van ƒ 30 ten deel viel aan deu zwarten ruin Barto van W Doon ie VGra öi4iage bereden door den heer A Bos Voor deu aaiuiddag waren 14 deelnemers opgekomen De prijs ƒ 250 werd toen behaald door de bruine merrie tfühelmma van den heer H van Haren te Amsterdam bereden door den heer J P Koek d eerste premie ƒ 100 door den zwarten biet Lu Filtue van den heer i Smits te Dubbeldam brradfi door den heer A de Koning en de twieije preaie ƒ 50 door ie jonge Piiiuet die des morgens den prtjs had gewoimen Ue muziek der Schutter luiïterde het feest op dat dank zg de goede zorgen van het Bestuur der deetiag Gouda en Omsi reken der Hollandsohe M at ob ppg van Landbouw mistekend is geslaagd De tweede gewone vergadering van onderwijzers uit het tevende district van Zuid Hollaud iu dit jaar tal onder voorzitterschap van den schoolopziener den heet lr D Terps ra alhier gehouden warden ddn 11 S t n s des voortniddags ten 10 are in de Sooieteit Oni Genoegen Na beh mdeliug van eenige haishoudel jke zaken reglement bibliotbi k enz zal in discussie gebracht warden ile seyaru e ennui bij ie NormtuUtekoleit in te leiden door den heer J Verboen Hoofdouderw zer te Krimpen a d IJsel Dinsdag vond is een jnHVouw in Je Peperstraat gevallen dooh gilukkig hoewel met veel moeite gered Maandag middag arriveerden e Schoonhoven 2 kompaguieüli van het korps pontonniers uit Dordrecht o e ne pontoubrug over de Lek te slaan Dadelgk toog men aan werk om alle materialen aan wal te brengen Om 1 unr beiton men van daar alles weer naar de schuiten te dragen en rdiin 2 uren daarna was de brug ondanks sterken wind en stroom flink in orde Het afbreken was het werk van eenige minuten Eene onafzienbare menscheumassa sloeg deie loo flink geslaagde exercitie gade Te Nienw LeUcerland woont een 94 jarige landman W Boer genaamd die dezer dagen jiog ee£e tilbury liet maken nadat hy altyd met eene onderwetsohe I sjtes gereden had en d iarnie Ie zelf reed naar Aminerstol om kecnisscn te brzoekeu Do lotelingen die iu dit jaar üijn ingelijfd bijde bereden korpsen en na hunne inigving totnadere oproeping met verlof zijn gezonden zullenop Vrijdag deu Isten October a s in werkelijkeudienst worden gesteld ten einde te worden gelckeden geoefend De wet van den 23steu April ISSO StaatMai No 67 betreffende de openbare middelen van vervoer met uitzondering der spoorivegdiensten is 1 September in werking getreden Aan Verschillende adressnnten die vroeger aunvrugen tot het in werking brengen van siooinboutdienslfn h ndden ingezonden en die tot heden geene beschikking hadden ontvangen is alsnu door den Minister van waterstaat enz medegedeeld dat voor h t in wtrkiug brengen van een openbaar middel tot vervoer van personen en goederen behoudene de verdere bepalingen der wet voortaan geen vergunning van het openbaar gezag wordt gevorderd De overeenkomst tosschen Nederland en de Tereenigde Staten van Noord imerika tot uitlevering van misdadigers is thans officieel bekend gemiakt Deze overeenkomst is den 22en Mei jl gesfotw en is gelilig voor alle misiirgvcn behalve stuMkundi e misdaden of daarmede samenhangende ifeiten en voor zoover die feiten zgn gepleegd na de uitwisseling der bekrachtiging van het verdrig De uitgeleverde persoon zal niet mogen worden vervolgd of gestraft voor andere wanbedrijven ilan waarvoor zijn uitlevering heeft plaats gehad De ntificatieii van dit Verdrag zijn den 20eu Juni te Washington uitgewisseld en de overeenkomst zelve is apgenomen in de SlaaUcimrmt No 204 Uit de statistiek van het gevangeniswezen over 1879 blijkt dat in 1879 bij fivisseling zijn opgenomen inde strafgevangenissen 2ï62 cellulaire gevangenissen 4213 huizen van verzekering 4537 van arrest 9119 en van bewaring 31079 tezamen 61210 AaijWezig waren op uit December 1879 in de strlifgevaiigêuissen 1693 cellulairs gevangeiiissen 749 huizen van verzekering 395 van arrest 491 en van bewaring 122 te znmen 8360 Onder de bevolking der huizen van bewaring zijn de doortrekkende gevangenen begrepen hun getal bedroeg in 1879 2392 Het egfer der bij afwisseling opgenomen gevangenen is ojret 1879 niet gunstig De i bevolking der gevangenissen op uit December is iunrentegen lager dap in 1876 De gemiddelde bevolking was in 1879 naar het getal verblijfdagen 3312 zijnde minder dan iu de twee vorige jaren maar meer dan in 1876 en 1878 Het gtital vreemdelingen in de vcrschillen le oatcgoriën van gevangenissen opgenomen was 666 zijnde lager dan over de drie vorige jaren doch hooger dan in 1875 Er waren er 272 uit Pruisen en 298 uit België Naar het geslacht had men 45939 mannen en 5271 vrouwen totaal 61210 gelnl der vrouwen op 100 mannen 11 4 In de vier vorige was die verhouding van 12 tot bykans 13 Naar den leeftgd telde men beneden 10 jaren 5 van 10 tot 13 j 234 van 13 tot 16j 692 van 16 tot 18 j 751 van 18 tot 20 j 1416 van 20 tot 25j 3863 van 26 tot 30 j 3377 van 30 tot 36 j 2406 van 35 tot 40 j 2251 van 40 tot 50 j 2037 n 60 tot 60 j 1719 boven de60 j 790 Het getal jeugdigen beneden 16 jaar beliep in de strafgevangenissen 426 oeilulaire gevangenissen 10 $ I u zen van verzekering 125 en buizen van arrest 273 totaal 931 zgnde 116 minder dan in het jaar te voren In 1879 konden bij hunne opneming lezen en iohrgvnn 14 987 eu niet 5144 Op 100 gevangenen konden bij hunne aankomst lezen noch schrijven 26 55 De verhouding waa over 1875 1878 1 gemiddeld 26 39 In 1879 werden tot hel onderwijs in de gevangenissen toegelaten 6504 zgiide het maximum over do jongste vijf jaren De kosten van het onderhoud der gevangenen hebben in 1879 bedragen ongeveer 67 geut per hoofd daags De Slaaitcoê ant bevat if ere ave van de wettelijke bevolking dér provjUieie Zccl iiid op 31 Deo jl volgens de uitkomst tler 6de algemeene tienjarige volkstelling De bevolking dier provincie bedioeg 188 636 zielen als 93 686 mannen en 96 050 vrouwen Middelburg telde 16046 Vliasifigen 10056 Goes 6394 en Zieriksee 7139 zielen De uilslag der verkiezing voor een lid van ile Tweede Ka er in het hoofdkiesdistrict Hoorn vaca tureFransen V d irtlte is als volg Er tijn opgekomea 12S2 kiezers Aantal biljettep van onwaarde 23 Geldige stemmen ateoo 1239 Vo strckte meerderheid 620 stemmen De heer mr VV H baron van Dedem Borgemeester vin Hoorn is gekosen met 1021 stemmen Thans ia te Gorinohem het officieel bericht ontvangen dut jhr mr M A de Savoruiu Lohman vour het lidmaatschap der Tweede Kamer bedankt hei ft Het Spiiiozn ooraité bericht thans dat de plechtige onthulling vnn het standbeeld plaats zal hebben op Dinsdag 14 Septemter aanst des namiddags ten 2 ure Dinsdag werd te s Hage de 3e algemeene vergadering gehouden van den anli dicnstvervangingboud onder voorzilter ch ip van den generaal M D gr ilif van Limburg Stirum president van den bond ouil miiiiater die de bijeenkomst met eeue uitvoerige rede inleidde Hij bracht allen aanwezigen een hattelijken welkomstgroeten doorliep de jongste lotgevallen der vereeniging Er zijn 62 afdetlingen 4 zgn opgeheven Over het geheel was de toestand echter gunstiger dan tgdens het vorige verslag Dank werd gebracht aan de medeleden van het hoofdbestuur die krachtig hebbeu medegewerkt en wel in de eerste plaats werd die dank gebracht aau den In Secretaris Mr A M Maas ieesteranus den Penningmeester J W D Suèll den VicePresident W J Knoop oud generaal en Mr J T Buys Hopgleeraar en Staatsraad in buitengewouen dienst Vooral aan den heer Maas heelt de boud verplichting Spr deed vervolgeus opnieuw uitkomen bet gewichtige doel van den bond De aftredende leden van het hoofdbestuur de hh Heldt Hoëll Buys Telting en Brucx werden alszoodanig herkozen Op voorstel van den voorzitter werd besloten aan den heer Mr Maas Geesternnus In Secretaris namens de vereeniging e n stolfelijk blijk te geven van hare tevredenheij Het hoofdbestuur werd met dé uitvoering belasü De Neierlanitcke Toonlumlenhartvereeniging iKeti zich wederom zeer verdienstelijk gemaakt dooruiploraa s voor muziek ouderwgs verkrijgb uir te stellen Dezer dagen heeft die vereeniging na een door de heeren Hol Nicolut Mulder en v in der VVurlF te Utrecht afgeaoraen examen aan acht van twaalf candidalen het diploma vai bekwadmheid tot het geven van degclgk muiiiek oirderivgs uitgereikt Heeds lu 187 7 wendde de jonge Sttlerlaniteké Tomimttenaarnei enigi g zich tot den Nederlandsoheu iniuillter van biuuenlaiidsclie zaken mi t een adrej om ene wettelgko bepaliilg to erlangen waarbij allen die zich willen onledig hou len met het geven van muziek ouderwgs verplicht warden eene akte van bekwaamheid te verwerven die hun niet worde uitgereikt tenzij zij voor eene ooininissie van deskundigen een namen hebben afgelegd in het vak waarin zij wenscheii werkzaam te zijn tn bewezen hebben uls meester in dut Vak te mogen optreden Het was vooral ook m het oo op den volkszang dat hel bestuur der vereeniging den minister bet gebrekkige van den tegeuwoordigen toestand gevoelen deed Oii lerwijzers zoo schreef het die van de menschelgke zaugorgan i zoo goed als niets weten en van de gronden der muziek zeer weinig studie hebben gemankt leeren den kinderen op de lagere scholen schreeuwen en op t gehoor eenige melodieën nagalmen wat voor ondervijs in den zang doorgaat In het forceeren dfr zaugorganen op een leeftgd waarop men ze niet genoeg kan ontzien is meer dan wjuirsobijiilijk de oorzaak té zoeken van de armoede aan goede zangers eo zangeresseii waarover bij ons te lahde in onzen tijd wordt geklaagd Toen dit adres zonder gevolg blesf heeft de fereenigihg zelf de hand aan deu ploeg geslagen ten einde althans eeuigermate aau het door haar en door alle ontwikkelden gewraakte euvel perk te stellen Zij opende de gelegenheid tot het verkrggen van diploma s die nel is waar het stempel niet dragen van deu Slaat doch wier waarde gelegen is In de kunde en probiteii der mannen aan wie het uitreiken er van is opgedragen Voor het tal van knoeiers en knoeisters die nl ooncurreercnd onze straten plu loopeii bigft de vrijheid voortbestaan de gulden vrijheid om de piiiuo plnag te verspreideu tegen d ii langst niogelijken prija per uur Nog altoos mogelijk bIgft het aan ieder welbekende geval d it deze of gene jongcjulTronw die misschien om fatsoenlijk aan den kost te komen if met eenig ander lolfelijk oogmerk na een dozgn danadeunen en potpotirri s te hebben leeren aframmelen zich nu ver genoeg gevorderd acht tot het raededeelen van hare kunst aan apderen waarbg zg zich veilig voelt in de gelukkige onwetendheid van vele ouders en in de geringheid vnn het door haar gevergde honorarium Ouders echter wieii het om iet anders te doen is dan l nué dochten wat klimpereii te laten leeren enkel omdat wat klimpereu nu eenmaal mode ia zulke ouders zelven misschien op muzikaal gebied geheel vreemdelingen zullen thans ten minste eene aanwijzing hebben totwelke personen zg om degelgk en toch niet al te kostbaar muziek onderwijs zibb kannen wenden Het moge i6ó ver komen dat zoolang er eene wettelgke regeling op dit stuk ontbreken blijft niemand zich meet tot de teedere en veeleischende taak van muziekonderwgs zal behoeven aan te melden dan minstens voorzien van een diploma der Nederland cke Toon kmutmaarêvereenifiiig N R Cl De hooglieraar direnleur van de rijks akademie van beeldeude kunsten te Amsterdam heeft ter kennis gebracht van hen die voor den cursus 1880 81 tot de lessen wenschen te worden toegtlaten zich persoonlijk auii te melden iu het akudemie gebouw Stadhouderskade 67 op 23 of 24 September 1880 des namiddags tussen 1 en 4 uren of per fr iiico brieven van hun voornemen kennis te geven vóór of nitcrlgk op eerstgemeldeu datum aau zijn adres in het akademie gebouw In het laaltt van October wordt te Deventer de i jaarvergadering van den Nederl protestantenbond gehouden De werkzaamheden der jaarvergadering be taan 1 nit eene godsdienstige lameukomst in de Groote Kerk ditmaal te leiden door dr J Knappert uit I ideii eu opgeluisterd door eene muzikale uitvoering ouder leiding van den beer C A Brandts Buys organist der Groote Kerk na afloop daarvan v ieudschap elijke ontvangst der afgevaardigden van buitenlandsche zuster vereeiiigiugen afgevaardigden en correspondenten van elders door de afdeeling Deventer 2 uit eene vergadering van afgevaardigden correspondenten en leden ter behandeling van ui die z ikeu en voorstellen welke aau de orde zullen zgu 3 eene vergadering onder leiding van prof Lomaii uit Amsterdam ter voorstelling der buitenlondsclie afgevaardigden en ter bespreking van vraagstukken voor het hedeudiiagsch protestantisme van belang waarna eeue gezellige bgeeukomst tot sluiting der jaarvergadering Bg de Vereeniging Stuivers Spaarbank te Am terdain die in Mei 1879 hare eftzaamheden begon is tol 30 Juni 1880 ingebracht ƒ 13 244 98 terugbetaald ƒ 66Ü2 34 saldo 6642 64 terwijl tot 16 Auguslut 1880 22 000 bons vertegenwoordigende eeue waarde van 1100 gulden verkocht werden Als ooit Augustus zich heeft doen kennen door vrrschroeicuden zonneschgn zoouls Oogalmaand altoos naam had doch dien nartin zoo vaak oAtrouw werd dan was het dit j iar Onveranderlijk toch woei de onstewind en de uit het zuiden opkomende wolken verteerden onder de drooge atmoepheer waardoor db hemel zich telkens weer in een smetteloos blauw verloor Het goudgeel graan dat de akker aanbood is onverstoord iu schuur en tas geborgen en de hooiberg is in top gerezen beluden met eenen geurige wiiiiervoorrand Menigeen die bezorgd was ia beaehaamd gemaakt door eeiicti schoonen oogi t Nu wacht hm rgp geworden oofi op den pluk des noesten gaardeniers Doch de groote droogte hreft ook invloed gehad op het veldgew ia dal Rinaohtend neerhangt en op het weil ipd dat arm wordt aan gras op gebloe nite en groin zoodat eeue milde rrgenvla ig Uerwege verkwikking zon nnnbrengcn L Ct De heer D R Munaholt te Meeden heeft uitgerekend hoc eel er jaarlijks hier te lande wel verloren gaat door de slechte zaaimetjiodc welke door de meeste l mdbouwers nog wordt gevolgd Door het zaud op ouderwetsche wgze met de hand over het veld uit te strooien in plaats van op rgen met de zaaimtichine wordt per jaar een halt millioen gulden vermorst aan overtollig uitgestrooid zaad voor het telen van tarwe gerst rogge haver boonen erwten en boekweit Maar dit is het ergste nog niet Elke plant heeft om tot volkomen ontwikkeling te komen een zekere oppervlakte nc dig Gunt men 7e die ruimte niet dan groeit zjj slecht en levert een mager beschot Dit i s het geval ten gevolge van het uit de hand te dicht op elkaar zaaien En nu berekent do heer M dat als al onze velden met de machine op rijen werden bezaaid de opbrengst aan veldvruohten 28 millioen gulden sjnars meer zon beilr igcii Met dat resultaat zijner benkeniugen voor oogeii telt de heer M de v ang of t geen goed besteed geld zon zijn alji de Regeeriiig reus wat minder karig was met sommetjes van ƒ 500 en ƒ lüOO ten behoeve varl inrichtingen die zicli ten doel stellen om vraagstukken Is het door hem besprokene op voldoende wijze op te lossen Gemengde Berichten Te Zwolle trachten de mormonen prost lieten te milieu Aan hoorders ontbreekt het dtu zenüeliugeu uit Utah niet maar wnarsohgnlijk is het meer uit uieuws iierigheid om het drietal menschen te zien die zooveel vrouwen mogen hebben als zij willen of kunnen onderhouden dan wel om zich te laten bekeeren De zeudelingen zgn blgkbaar te Zwolle gelukkiger dan die welke Verne in de Reis rondom de wereld in 80 dagen van de latter day Saints mededeelde en welke eindigden met slechts ééa toehoorder Passepartoet te houden De Zwollenaars zgn geduldiger zij blijven tot het eiude der conferentie maar nemen dao ook van dk heeren Budge Snow eu Mar noah voor goed afscheid De bekeude professor Jtt er van Stuttgart wiens stelling dal men s menschen aard en karakter ruiken kan zooveel lachluat heeft opgewekt h eft dezir dagsn eene eigenaardig oiilinoeting gthad De geleerde zieleuruiker doet zomers laige voetreizen door het gebergte waarbij zijue kleeding daar dr Jager alles behalve een fat is wel eens wat te wenschen overlaat Een veldwachter zag hem ditmaal althans voor een landlooper aan en nam hem in hechtenis Hoelang de professor gezeten heeft wordt niet gemeld maar wel dat het hem heel wat moeite kostte om zijue identiteit te bewgzcn Professor Jager is voornemens deu veldwachter eenige lessen ia de ruik raethode te geven waarin de man zeker nog zeer achterlgk is daar hij anders toch wel een eerlijk professor van ecu vagebond had kunnen onderscheiden De Bevue IndiutrUlle geeft het navolgend middel aan de hand om gereedschap te merken waardoor veel ongenoegen tusscheu het werkvolk is te voorkomen Men bestrijkt bel ftetalen gedeelte van het werktuig met eene dunne laag was of hord vet en schrijft daarin vervolgens den naam met eene stift waarna men er eenige druppels salpeterzuur over heen giet Na eenige oogenblikkeu wascht men het werkluig met water af en meu zal den naam op het metaal terugvinden De oudste inwoonster van Heenvliet zijnde de wed H Hoepel 93 jaar oud bracht dezer dagen ec bezoek aan haar oudsten zoon P Hoepel te NieuwBeierland 73 jaar oud die reeds overgrootvader is en door ernstige ongesteldheid verlangde nog eens ga moeder te mogen zien De burgermeester had welwillend voor baareen gemakkeUjk rgtuig afgestaan ze werd vergezeld door een dochter kleindochter en achterkleinzoon terwgl bet rijtuig werd bestunnl door een aaugehuwden kleinzoou Te Nieuw Beierluud ging zij te voet en verder bg fmuiliebetrekkiiig waar zij zich beroemde het jakje dat aij aan hud nog zonder bril eu zonder patroon te hebben geknipt en irenaaid waarover elk zich natuurlijk nuar waarheid moest verwonderen zg hoopte dan ook als haar zoon in de maand Miutrt e k zgn gouden bruiloft moeht vieren daarbg tegenwoordig te mogen zgn Menigmaal vertelde zij ook dut ze al eena bezig was geweest om met een kr jije het getal harer in leven zijnde nakomelingen op te tellen m iaidut was haar nog niet gelukt wegens de uitgestrektheid harer faiiiilie tot iu het vgfde gesl icjht Als merkwaardigeii zeldzaam feit verdient vermelding dat voor eenige d igen in het Nederlandsoh Israelieliaoli oude mannenen vrouwenhuis te Amsterdam is upgenomen een 70 jarige man wiens ruim 9ü j irige moeder in hetziKde gesticht verpleegd wordt Machiel Huriuginaii zal ilua den Inutalen tijd z giia levens doorbrengen onder één lnk met hii ir ilic hem als kind koisterde eu veijurgde Vier co deriig jaar geleden deed hetzelfde geval in genoemd geslicht van liefdadigheid zich voor toen was de iiiueder de wedu te Gosler meer dan een eeuw ond bij het opnemen van haar grijzen zoon als raedtveriileigde Een goede vrouw is nooit uit hnnr liiuneur Al heeft zg hoofdpijn een dronken keukenmeid en tweelingen die Ritgd tegelijk achreeuwen nooit ziet ze knorrig of spreekt ze driftig en steeds znrgt zg dal het eten op zgn tijd klaar ia Al hebben de kinderen kefipijn waterpokken of mazelen en nl loopt de waterleiding niet omdat de hoofdkraan afi esloten is nl kamen de bakker de slager en de kruidenier met hun nola s ook allijd op een ongelegen oogenblik en met gepruttel er bij ui wil er soms een niet meer leveren voordat het vorige betaald is toch ola haar man met een paar vrienden van zijn uitstapje te huis komt lacht zg hem vriendelijk tor en wacht zij hem met iets lekkers en verfrisschends op Zg spreekt hem nooit over onaangename rekenin gen eu vraagt hem ook nooit om geld maar zij ia allijd keurig net en smaaj l gekleed Katoenen j ipcmuen of zoo iftts leelgkstfniagt zij niet Zij weet alles zelve zeer elegant te maken van niets Zg is bekoorlijk alle manneu benijden hem maar coquet is zg nooit Zg is altgd bigde als zgn mama bg beo inwoont en doet niets zonder haar raad te vragen Maar vooral als hij s morgens om 4 uur thnis komt niet erg vast meer op de beenen met wankelende knieën twijfelt zg volstrekt niet aan zijn verklaring Wg hebben geiinventariseerd wat Voor tgd van t jaar t ook zg ja beklaagt hem dat hg zoo hard werken moet Te Harrington een stadje iu bet Engelscbe graafschap Cumberland hangt aan een huis een bordlje waarop te lezen staat James Tarrant tuinman en bloemkweeker timmerman schrgowerker barbier metselaar eu leidekker alsmede stukadoor repreert alle soorten van weefgetouwen en machines hg heeft ook een slotenmaker in zgn dienst om alle werkzaamheden van dien aard te verrichten slacht varkens kalveren en schapen scheert honden trekt tanden uit snijdt de haren reinigt bronnen repareert strooien daken en doet indien hij Igd beeft ook boodschappen In het land der Kalmukken wemelt het van levende dooden die op de volgende wijze ontstaan De een of andere Kalmuk steelt uit een vreemd distriat eenige paarden De bestolene beklaagt zich bij het hoofd zgner woonplaats en deze eischt van het hoofd der gemeente waartoe de dief behoort uitlevering of bestraffing van den roover Een kozak wordt dan uaar den man gezonden en nadat deze allerhande uitvluchven heeft gezocht verschijnt hg eindelijk met een wsivoorzienen buidel bg het hoofd zijner gemeente Deze neemt hem in verhoor waarbg de beschuldigde aanhoudend zijne geldstukken laat rammelen waarvan ei van tgd tot tgd eenige ove rgaan iu den zak van den rechter Is deze geheel voldaan dan verklaart hg den beschuldigde vdor dood geeft hem een anderen naam eu stuurt hem weer naar huis Aan het hoofd der andere gemeente wordt dan een doodsberioht gezonden en daarmede is de zaak afgebopen De levende doode echter die toch zijn geld terug moet hebben votdt een der gevaarlgksie paardendieven die na Z Alodverkluriug niet meer te straffen is en alle andoren in oiibeacha imdheid overtreft D Zwitaersehe Alpenolub heeft nn reeds 29 hutten opgericht op verschillende punten van de hoogere Alpen deze hutten zijn van onsebatbare waarde voor reizigers eu onderzoekers zg staan voor iedereen open De opbrengst der passiespelen in Oberammergau bedraagt 300 000 gulden tegen een uitgaaf van 80 000 zoodal de vervulling Aer eenmoal afgelegde gelofte dat door om de tien jaren die spelen te geven een rijke bron ï iii inkomsten voor de gemreutekss zou ontstaan is bewaarheid d iargelaten nog de enorme voordeelen die de bewoners der streek er van trekken Te Barcelona ontsnapte een Inipuaid uit een menagerie Het biVsl het twee kinderen onpmoeid dje in de buurt speelden en liep een kroeg binnen wa rvan de eigenaar die dit bezoek minder aangenaam vond het op een loopeii zette Een der oppassers van de menatrerie kwam nu toeschieten eu kreeg het dier weer achter slot In den Stoibcrijer Ameiger ia eene politieverordening afgekondigd inhoudende t dut het voortaan in het geheele graufschap aan nllp verliefden ten strengste is verboden elkander op de straat op wandelwegcn of andere opeubire plaate te kussen of te omhelzen Zelfi bij de miiisie liefkozing moet de politie onniiddetijk overgaan tol gevangenneming Nadat men in vele jaren niets ttKMf van Jenny Liiid vernomen had en doodstille gwolgd W s on den luiden kl ittk der faam die eens de oude en dl niuiwp wereld vervuld had ontmoeten wg thans haren naam weder in de Revue Muiuale ea in het Journal dea Uébati Velen verkeerden tecds in de mei niiig dat de beioerade zangeres al dood was Xjeii zegt de bedoelde auteur de heer Ileyer zij behoort niet alleen nog tot de lev nti maar zg verheugd zich nog ift de beöten welstand Jenny Lind of thans béter gezegd mevr Otto Goldsohmidt lieefi nu geheel het voorkomen van epn hoogst deftige bejaarde dame en is eenigszins zwaarlgvig geworden Haar voorhoofd is omkransd met fraaie zilverwitte lokken Hoewel de zeldzaam begaafde kunslenares het eerst als opera zangeres de wereld verbaasde en na 1S60 toen zg de planken vaarwel gezegd had nla cuncert ziingerea overal nieuwe lauweren won zich niet meer als soliste hoorén doet blijft zg nog altgd getrouw aan haar lievelingslied hk iftiM niiA einmal singenP eu werkt geregeld mee in hel koor eener Vereeniging die zich naar Bach Tke Bach Choir genoemd beeft Zij Weeft hoog in ach ing en eere gehouden een gtlukkigea ouden dag na een sAitterepde jeugd