Goudsche Courant, zondag 5 september 1880

Zondag 5 September N 2Ö01 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws eo Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 12 13 14 15 16 Schultersray k Gouda By fuiiuisscn vau 81 Au us ua ign veroorüeeld G r l schutter mgeiu pliohtreriuiin herhiialde Tireiighiid bg de exercitie iu twee boeten fan y 16 ea de kaaien J M wegens hcticlfde feil in e ne boete ran 6 eu de kosten Laatste Berichten IjOnden l Srptnoiier In hel Lagerhuis vcrliiuderden de lersche leden de tweede leiiug vuu de brgiootitig vuu leriaud aan loo doemle te prolestreren legen het heden door het llao rhui4 uitgebrachte votum wiutrliij de bil ter inschrijving tier kiecers in Ie 1aiid verwor eii jverl SilUlft i September Men gJiofl l il generaal Boberta heden Ayoub Khaa tal aantasten marktberichte N Gouda 2 SeplemUrr 1860 B kleinen omset was de 8teuiiniH flauw iP deriarwe puike ƒ 10 i f 10 60 Mindert ƒ 1 a tf 75 Rogge puike ƒ 7 75 a ƒ 8 20 Mindere ƒ 7 25 a ƒ 7 69 Voer ƒ 6 76 a ƒ 7 20 Gerst puik ƒ 7 a ƒ 7 76 Mindere ƒ 6 25 a ƒ 6 76 Haver iware ƒ 4 a ƒ 5 Lichte 8 ƒ S 75 He veemarkt met weinig aanroer de handel Uaag varkens uur IMudeu van 23 a 27 et per lalf kilo ntageie urkeua en biitgi u traag verkocht Maige onverkocht gebleven vette schapen vlug vcrkooot Inagere traag te verkoopen Knu aangevoerd 10 partyen eerste kwaliteit van ïl a ƒ S6 tweede kwaliteit van ƒ 26 4 ƒ 86 Ooeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 79 Weilw ler ƒ 1 26 k f 1 40 Mr 22 SEPTEMBEE KAASMARKT Burgerlijks Stand Gouda OCaottSH M K mrlrui4 oulcn A Schoonderwocrd D IL viB i raneii SI Adriaua oudGri A Kuk eo W Potuit 1 Sspt NsQjie oaden A van Vegteii en E vaa Ëyk OVEbl D t I S Ang C van den £ nd 2 ra 31 S de Jonir wed O J van der Schelden 81 J t Sept C J van 4ler Want 4 na G£UUUt i 1 Sept F Janseen en L Binnendyk Snfgeriyke SUnd ran onderstasude gemeenten van 26 Aag tot 2 Sept 1880 Hoordrecbt CCHOBGHi Annigji ouden Ü Hlwit ea i Verboiiin € enr ruida Mdrra K Kul eu O de Vry OV£KI t SIS M lkuekk u eu Si j Oouderak nViSliLEOUi 1 r StolwJjk bEBOBISKi Picter nuderi C Mii ip leubnrg en F Stout Mwltje uotleri J Verkerk ea A Nooueo Haastrecht Gacna aa tOefl xyn bij den Kurtrerlgken Stsnd geiehied ReouwiJIc OGKOItSNi Johanna ouders S Slappende en N Rip OtEKLEUJlN S Hjiipu I j A san der Wilg 80 j Waddinxveeo GGHOREX Msarleii uudeit i MM ea J C Tonw Marjfje onJera M Hul ra N fan üim tjerrigje oudere M anoiuat n Av Xuaijinau OTKKLEDKV C Str fer 6 m A Koster 6 m r Van Klaveren 8 w OMtEBTROUWD 6 Hruaerer en i van Willigen F vu épraag n Foot Zevenbuizen eSHOHENi Arie onders Vt v t Wiel ra N Waloyn ADVËRTENTIÈN Boden orerleed in den ouderdom yan 86 jmtr tot diepe droefheid ran bare Kinderen fi hnM 6daren en Kleinkinderen Vrouwe JOSAMNA CATHAHINA MATHIJSSEN Wedtiwe Miohiei Vihulh vas V irkk en Dalem Uit itller naam C E VIRÜLIJ Hiéxe Leeowenberg b Voorburg 30 A n gtMtna 1880 Heden ontsliep zacht en kalm tot diepe droefheid ran familie en betrekkingen Mejnf Tronw SOPBIA d JONG Wed van w slen den He G J van nut ScHELrii in den oi adöm van 81 jaren 1 r Oit aller naam K Dg JONG e da 31 Angnstna 1880 O De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dauk aan den Heer J DIJKHOF Toor de redding yan hun 7 jarig Zoontje uit het water van de Gouwe op 31 Aug jl P HOONHOÜT EK ECHIOENOOTE Gouda 31 Augustus 1880 Mevr SCHIM van dek LOÊFF vraagt tegen 1 November e k eene Dienstbode F 6 die goed kan koken en netjes buiawerk verrichten Mevrouw LAMBERT Stolwijkertluis vraagt tegen NOVEMBER eene f een BÜRGERPOT kunnende koken Voor een HEER of DAME wordt KOST IïrWOirilTG met vrüe Kamer aangeboden Informatiën onder No 484 aan bet Bureau dezer Courant mm EN mmi Voor JONGEHEEREN die de H B School wenschen te bezoeken bestaat in een Burgergezin gelegenheid tot Kont en Inwoning Adres met franco brieven onder No 485 aan het Bureau der Goudscbe Courant Er worden GEVRAAGD 2 FIJNGAREN J om TERSTOND in dienst te treden met Kost en Inwoning loon naar bekwaamheid Brieven franco aan H LIEVERS Touwslager Gemert 3Ö4 lTAATSLÖÏmjr De Trekking van de EERSTE KLASSE begint op MAANDAG de y 6 SEPTEMBER 1 880 JACOB BUSSIITK DX r£ NTEB uit de van oudsher gekroonde AUemansgading Hofleverancier van Z M den Koning heeft zgn beroemde Sucade ea Kruidl oek verkrggbaar gesteld bg CoBN QUARTEL Ltz Lange Tiendeweg D 27 Gouda SLIJM en MAAGFILLKV SCHREÜDER S PILLEM zgn MA AG VERST ERKEND zacht LAXEREND bgzonder goed tegen SLIJM eu bevorderen de SPIJS I yERTEEUING 32 Ct per doos j verkrggbaar te GOUDA alleen bg L 8CUENk I Bi mmjk S v d Kra its Slolwijk Wed Zyderlaaii I Jïaa r K Ooaterliiip z iiSi i a A Prins I Moordrecht ii H Post in de bekende depots I Hen wachte zlcb voor naniaaksels Vr Elk dai e is gewikkeld i i eeu billet met de naamteekenillg van den vervaardiger J J SChrOUder Jpotheker BIJZONDER ONDERWIJS voor Jongens Maandag en Donderdag voor Meisjes Dinsdag en Vrijdag van l Ü Ore De Kosten bedragenvoor één Leerling ƒ 2 voor iedere Leerling meer uit hetzelfde gezin f 1 per drie maanden H J STEENBERGEN Bg bet beerschende weder wordt aan alle rhumatische Igders ten sterkste aanbevolen hunne genezing niet langer nit te stellen maar gebruik te maken van de zoo gunstig bekende Abshaubbiu s of AiitlRhumatiscbo Watten en na eene korte aanwending zal men van zgne smartelgke pynen ontheven zijn Hoofddepöt te Delft bg A BBEETVELT Az die deze Watten voor den prgs van 30 Cent per pakje verkrggbaar beeft gesteld bg T A e van Derli HeJ de Wed Bosman Qouda W F J den Uijl Sohosnh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cuppelle C B Verheul Oudewntf r A Pos Berkel 3 var Dorp Zoetermeer A Knuliug Alphen B E C SoMattmnn Bodegraven K Oosterling Haastrecht S V d Kraata Bleiawgk VVed G Wilh Imua Woerden iXedciiandschc Rbijiispoorweg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM AKNHEM eu ÜTKECHT naar ROTTERDAM a H AGE en SOHEVENINGE V Van AmsteedaM 6 30 8 10 9 30 11 25 12 50 3 5 8 50 9 56 Abkhem 8 65 8 50 10 36 1 30 1 50 5 25 7 2 1 9 ÜTHECHT 7 8 26 10 17 11 40 1 15 2 28 3 33 6 30 9 10 0 U Hurmden 7 22 8 46 12 3 1 36 3 55 33 I0 Ü3 Woerden 7 28 1 44 8 38 4 1 9 43 Oudewaler 7 3B 1 56 4 8 9 62 Aankomst 7 60 9 lO 10 48 12 28 3 16 3 3 69 4 25 7 10 6 10 38 NaaB Müunlrtcht 7 53 2 18 10 12 Niea erk rk 7 63 2 18 4 2 10 12 O ipelle 7 Ö3 2 16 10 12 llülTEBU vM 7 53 0 35 9 16 10 30 12 31 2 18 4 5 4 28 6 67 lo lii 11 4 Zi vei liu iieiiMoeroapelle 7 66 2 21 4 31 1 11 9 Zji terineerZegwaard 7 66 2 21 4 31 10 9 Voorburn 7 5fi 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 s Gbavknhage 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Soheveiiiiijtea 7 66 9 13 10 62 12 d4 2 21 8 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van KO ITERÜAM SCHEVENlNGBNen s HAOE naar AMSTERDAM OTBECHT en AHNHEM Van BorrEBDArt 6 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 4 11 50 2 3 20 4 30 6 30 6 60 8 30 9 3 Cipille 6 41 10 50 2 9 7 Xieuivfrk rk 6 49 10 67 2 16 7 8 8 48 Moordrecht 6 57 114 2 ïa 7 16 Anukomst 7 l f 62 8 29 9 8 1049 11 15 12 9 2 35 3 40 4 6é 6 50 7 28 8 66 9 63 Sohtvenhigen 7 7 30 8 5 9 40 10 11 15 1 20 2 36 3 45 6 6 7 46 9 s Gbavenbabe 6 26 7 30 8 tf 35 10 10 10 80 11 45 1 60 8 3 4 18 6 i5 8 16 9 30 Voorburj 8 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 Zoetcrraetr Zij W iard 6 45 10 50 2 10 6 68 8 38 ZtvciihoizenMoercaptlle 6 66 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 6 10 43 11 18 18 12 2 38 3 37 4 43 7 23 8 58 9 67 Na AU Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Womlen 7 Iff 11 21 2 41 7 31 Harinel u 7 16 8 6 8 31 10 52 11 21 2 41 3 43 4 65 7 31 9 1 10 Amsiebdam 7 6 S 31 10 52 12 16 2 41 8 4S 4 63 9 1 10 ÜTBBCHT 7 16 8 5 9 11 10 52 11 21 2 41 3 4 4 55 7 31 10 Aunhfm7 16 9 11 10 68 11 21 è 43 4 55 7 31 Gouda Dbük vas ATlJaiKKjcAM BEGROOTING DKR INKOMSTEN eu UITGAVEN van de GEMEENTE 60D0A TOordeD dienst van 1881 Bevolking 17478 zielen INKOMSTEN VOUIIf Hoofdst I Ontvangaten wegens vroegere diensten 1 Batig slot der laatst vastgestelde rekening voor zooverredaaraan niet reeds eene bepaalde bestemming is gegeven 229S5 34 Hoofdst II Opbrengst van belastingen en beffingen Afd I Opc op s Rgks belast 40 Opcenten op de boofdsom der elasting op de gebouwde eigendommen f 9338 31 10 Opcenten op de hoofdsom derbelasting op de ongebouwdeeigendommen j 349 60 Opcenten op de hoofdsoiri derbelasting op net personeel 22718 60 Totaal der Ie Afd 32405 91 Afd IL Aand in s Rgks belast 5 gedeelten der opbrengst der Byksbelasting op het personeel in hoofiUom ea opceateH 86349 43i Afd III Plaid s dir belast 6 PUata dir belasting f 34000 Afd IV Heffingen voor bet gebrnik van openb plaatsen jpegen werken en inrichtingen Opbr van briig kaai haven kraan slui dok boom enveergelden 62000 Opbr der wik weeg meet en keurloonen 1900 10 a b 11 9 Opbr V banken of staanplaat sen in halled op markten endergelijke openbare plaatsen 4900 Opbrengst wegens de begraaipluatsen Hechten en inkomsten l 800 Verk of huur T graven 100 1900 Leges eu voordeden der Ge meenteSecretarie en van denBurgerlijken Stand 300 Opbrengst van schoolgeld hooger onderwys 150 Opbrengst van schoolgeld middelbaar onderwijs 205 Opbrengst van schoolgeld lageronderwijs 13114 Opbrengst van schoolgeld bewaarschool 206 40 Opbrengst van schoolgeld muziekschool 2 1432 Totaal der 4e Afd 8G 107 40 Afd V Andere belastingen en heffingen niet begrepen onder eene der vier voorg aideelingen 17 Belasting op de honden 1500 Totaal der 5e Afdeeling 1500 4e 86107 40 3e 3401 0 2e 8634Ö 435 Ie 32405 91 Totaal van het 2e Hoofdst 190362 74 VAN UITTREKSEL UIT Di MEMORIE TOEUCHTINe Indien het te endecl ni ia uit drukt zijn de poaten voor hetzelfde hedrac aU voor 1680 voorgedragen INKOMSTEN 1 Het batig alot der rekening van 1879 bedraagt ƒ 22983 34 Zijnde ƒ 8004 32 minder dan op de begrooting van het loopende dieosljaar ia uitgetrokken De opbrengst ia 94 61 booger geraamddan bij de vorige begrooting op grond dat dehoofdaom der belasting olgena hut Kohier van 1880 bedraagt ƒ 23346 52 Voor 1879 bedroeg 4e hoo daom ƒ 3487 81 Ue hoofdaom der belastJiig bedraagt voor 1880 ƒ 3487 68 loodat deze wt onveranderd irordtvoorgedragen De opbrengst kan 462 68 boogcr wordengeraamd aangezien de hoofdaom dier belaatingvolgeua de Kohieren over et dienstjaar 1879 80 37863 83 bedraagt i De poat ia verhoogd hiet ƒ 724 12 in verband met het bedrag der loofdaom en der Syka opwnlen dat volgena de Koltieren over het dienstjaar 1879 80 beloofil ƒ 4649A 7 De heffing dezer belasting tot een maximnmvan ƒ 36000 is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 December 1874 No 17 Het daarvoor voorgedragen bedrag il gelijk aan dat van de vorige begrooting n wordt vereisoht om de uitgavenIe dekken Hoewel de opbrengst in 1879 60632 31 heeft bedragen kan deze post onveranderd worden voorgedragea Onder dezen post wordeu verantwoord a het tolgeld aan de Haastreehtaebe 3900 500 brng Pe opbrengst wordt geraamd op ƒ In 1879 wrtd ontvangen ƒ 4t37 10 i het doorvaartgcid aan het Moor drrobtache Verlaat hetwelk wordt geraamd op In 1879brliepdeontvang8t ƒ 540 45 e de belasting op de Vaart door de gemeente waarvan de heffing tot den 67000 31 December 1894 is toegestaan In 1879 bracht zij op ƒ 553t 9 5S d hel veergeld voor bet overzetten met een pontje over de Turfsiiigelgracbt 600 waarvan het bedrag wurdi geraamd op In 1879 was de o pbreugst ƒ 646 18 ƒ 62000 Het voorgedragen bfdrng ia ƒ 200 minder geraamd op groud dat de outvaugst in 1879 ƒ 1840 87 bedrorg Ie 1879 wero daarvoor ontvangen 4863 99 In 1879 werd voor bignifenisrcchtpu ontvangen ƒ 3016 30 Met het oog op de buitengewone onislaudighcden die op de opbren St van het vorige jaai vnn invloed arqn schijnt het nietwensohelgk de raming vau dezen post e wijzigrn In 1879 beliep de ontvangst ƒ 263 80 In 1879 erd ontvange u ceue som van 630 lp verband met hel aanhangige voorstel om op het te stichten Progymnasiiiin waarvoor met den aanvang van den eeratvolgtnden cursus sk cbis ééne klasse zal worden geopend een schoolgeld te heffen van ƒ 60 sjaars voor lederen Irerliiig ordt deze poat lot nevensgemrid bedrag uitgetrokken 13 Het sohoolgeld bedraagt ƒ 3 voor iedereoleerling en wanneer meerdere leerlingen uit ééu gezin de school bizockon voor ieder 2 Het daarvoor uitgetrokken bedrag is verminderd met ƒ 69 il verband met bet getal betslende leerlingen zqnde6S è ƒ 3 en 8 4 2 Iu 1879 bedroeg de ontvangst ƒ 229 14 De post is met ƒ 163 verminderd Tol grondslag van de taming is genomen het geial schoolguacdf kinden n op den len juli 1880 Op de Tuseebenscbool 860 leerlingen a ƒ 4 80 ƒ 1680 Op de Ie Burgerschool voor jongens Transporteero ƒ 1680 Transport ƒ 1680 ƒ 1440 975 80 leerlingen i 18 65 16 71 12 8267 Öp de 2e Bnrgerschool voor jongens 39 leerlingen a ƒ 60 ƒ 1950 23 40 920 2870 Op de Ie Burgerschpol voor meiqea 71 leerlingen i ƒ 18 ƒ 1278 69 ff 15 1035 72 12 864 8t77 Op de 2e Burgerschool voor meisjes 35 leerlingen a ƒ 40 ƒ 1400 24 30 720 2120 Te zamen 13114 In 1872 bedroeg de opbrengst 12196 95 15 De opbrengst is verhoogit met 14 40 Hatgetal kinderen waarvoor sckooiteld wordt betaald wordt geraamd op 43 i ƒ 4 80 s jaan Iu 1879 as de opbrengst ƒ 139 10 16 De opbrengst is verminderd met ƒ 2S7 tengevolge van het verminderd aantal leerlingen De Hutickschool wordt door 189 leeriingaD bezocht Daarvan betalen er 118 il ƒ 6 ƒ 590 13 10 136 6 12 7 i 32 20 640 ƒ 1482 Iu 1879 werd uu schoolgeld ontvsiigeB 1641 60 ir De opbreugtt wordt 100 U r geraamd dan in het vorige Jaar Iu 1879 bedroeg de ontvangst 148 BUITENLAND Unlteolaiiilscli Orerzii lit De af cheiilii g der heereu Forckeubeck Lasker ca van de Duitsche nationaal liberale psrtg blijft zeer de aandacht trekken De nieuwe proteetionistischa biginselen van vou Bismarck tyn de eerste aanleiding geweest tot het afscheiden dezer vrijhandeiaHrs De nieuwe liberale partij die een werkelijk liberaal progr imma heeft zal voorloopig wel nieté vermogen Prins von Biamnrok zal gesteund warden door de nationaalliberalen ouder leiding van von Benaigsen eu behoeft zich niet Ie bckomraereu om de party van gematigde liberalen ilie slechta 30 iu aantal is doch roo de Fortachrittparlij het bondgenootschap aaiioeerat dat de nieuwe parlij haar aanbiedt welke schier uitsluitend uit Piuist n b staat dau zal by elke nieuwe verkiezing de rereenigde party zeker meer en meer gesteund worden De Duitsche bladen bevatten tal van beriehtea over de viering van het Sedan feest De nationale bladen betreuren het dat er nog altg d over dat feeat verschil vau gevoelen btstaat ou ler de Dojfachers De berichten over den grzondheidstoeatand van den heer iladatone luiden gunstig de teelnoht aehynt hem goed te doen Na de westkust van Schotland bezocht te hebben wil de heer Gladstone tegen het einde deler week te Loudeu terug zyn Het Favlemeot tal dan tgne werkznamheden bgiia ten einde gebracht hebben zoodat uieta meer de slnitiiig der zitting in den weg staat Het Parlement heeft iu een uitvoerig debat de ac nexatie van de Trauavaal behandeld De heer Courtney deelde uitvofrig in een uitstekende redevoering mede waarom de annexatie lerkeerd en onrechtvaardig was Shepslone bud de boerui misleid en de uéyolking had grnoten afkeer 4u het Engelsche be ind De administratie von het land was teer konbaar en Engeland zou telkens in oorlogen met inlnndsohe atummeu gevikkLlJ word n De geweiiachte ffdenlie der ZoiH AFrikaaRVehe stalen werd door iiieis zooieer belet als door de noodzaak om de T ausvoiil tr in op te nemen wat de andere staten weigerdin als te kostbaar enJkevaarlijk