Goudsche Courant, zondag 5 september 1880

1 i Ondergeteekonde betuigt bg deze zgnen hartelijkea dank aan zijne gecichte Stadgenootpn en Begnnstigers voor de langdurige gnnst aan hem zoo raimschoots gescbonken hopende nog velfl jaren die gnnst te mogea biijren genieten Volgens onder gewoonte z jn bij em aan huis op de Gouwe lederen avond bg Toomitbestelling VEESCHE WAFELEN te bekomen I C SIBBES PorPBRTIES ÏM WaPELBAKKESI Boekhouden Ilandelsrckeneii In den loop der Maand SEPTEMBER wordt een CUJiSVS geopend ter Practische Opleï ding in bovenstaande vakken F J BOER Oouwe C 181 Mevr SCHIM van der LOEFF vraagt tegen 1 November e k eene Dienstbode P Q die goed kan koken en netjes bniswertverrichten EEN FATSOENLIJK Burgermeisje ond 20 jaar P G van goede getoij en voorzien zoekt eene BBTHEKKING ter assistentie in de Huishouding tegeq NOVEMBER e k Brieven franco Hulppostkantoor Waddinxteen Met 1 NOVEMBER getrtagd iu ceH til geain te t Bage eene UETTE DIENSTBODE van goede getaigen tegen hoog loon Adres met Franco brieven onder letter D aan bet Advertentie Bureau van A KOK COMP Boek en Kantoorhandel te Gouda Betrekking gezoclit SPOIÜD Voor eén werkzaam Man Huisvader van beroep SCHILDER maar geschikt vooi velerl ANDER V ERK wordt ten spoedigste e i Betrekking gezocht liefst in of dicht bij Gouda Hg was eenigejaren ala Meesterknecht werkzaam en komt buiten zijn schuld zonder werk Hopg loon voorloopig niet noodig De beste getuigschriften van zjjn patroonskunnen overgelegd worden Brieven frailco onder No 488 aan het Bureau dezer Courant 1 r worden GEVRAAGD 2 FIJN GAREI om TERSTOND in dienst te treden met Kost en Inwoning loon naar bekwaamheid Brieven franco aan fl LIEVBBS Touwslager Gemert Openbare Verkoépiagf op MAANDAG 13SEFTEMBERl 80 voor i Elf ure in het Hotel de Paabw te G ovda too overstaan van Notaris Mr KIST van XBVMjN WOOJfHVJZEl en MHVElf te Gouda als aan den Tarfsingel P 90 Vrouwesteeg H 231 Speldenmakerstefg G S5 Lemdulsteeg M 182 en 188 Keiiserstraat K 126 en Jan Philipskade P 310 de Bib lid vu let v mioitlerie verdsdittdc de mumxmW oMM de llM VB l bankroet wm en niet in Haat lich telf te verdedigen wat de ËngeUohe koloniën ia gevaar bracht De tegenivuonlij oudermiuiatcr van kolan ifeii de heer Grant l t aohile cl wgie aaiop de annrxxtie batt plauU ftehad niet ie verd digeB Ze as bo diea üui jdig waul d bue en zouden weldra uit eigen bt wegiug den Eiigthcben om besoberraing venoobt hebben De beer Chaiuberluin een ander lid van het niiniateiie verklaiirde veel sympathie te gevoelen voor hetgeen d beer Uoartiiey gewgd bad en vour de uak dia hjj ondersleuuilc £ r was gteu lid van lul ministerie dat niet betreurde tvat bud ilual8 gehail Hij was ovartuigd d il het l arltraent le avuixalie bad goetlgckeard na misleid te zijn door de verklaring dal de groule meerdtrbei l der faoerM haar Wfitscfate terwijl htt tegendeel gebleken as Dit hadden de miiiislers veroord eld en veroordeekleu se nog Maar ie waren Icvf ns overtuigd lat ze het dus verkregen territoir niet weer aan zien zelf konden overlaten Dit verbnod de zorg vo jr le veiligheid der Zuid Afrikaauscne koloniën Ër was tegenwoordig weinig opwinding en vijandschap lil de Transvaal de boolkiug belaalile de bilusiiufr n de 3000 man Irotpc u die 40 001 blankrn i ii 800 000 zwanen in orde hielden tonden weldra verminderd würdeu door de terugroeping lau één CfüiuuU Jiet Enget be Hoogerhuis durfde de hazen en Itonijneiiwtt niet veriverpen wel wetend dut die zeer op lair is de pairs vergeuargd n zich met baar te a ueuileeren Vooreerst ruiren de hazen en konijnen Tier maaoden van het jaar van 1 April tot 1 Aug osgéstrart dea oogst van dcu paéliter vernielen en liehalve 4e Niobter tal nog slechis één persoon door llen gemaohtigdt op het wild kunnen scbieteu De JkUf Newi legt dat noch 4e fiegeering noch het iLagerhuis 2ioh lilj die amendementen kan neerleggen De nieuwe nata van de Porte over de jrieksehe grenttfyeUiig eh nt ia bewerking van toegeven moet eebter geeit rake iqn i ile l urte zou verklaren dat iq 4ea ahtiM au Larissa Juniua en Mezzovo weigert a Jilleea die van l reviia kan toestaan dat i niet vetder Itau aau en alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen op de Mogendheden rust Te Petersburg is bet gerucht in omloop dat binnenkort een ninieter Presidcnt beaoemd zal worden au wieu de o fpeiflte leiding vaii aile departementen vko Bl Éi en besliMr ui worden opge4rageii LorisIfelikoS tea met iHeu post worden belast Er gu ebter tegenwoordig in de Uussisohe haofdsta4 zooveel iieriehtea vian Iwatuiirsveraudi ringen in omloop dat bet moetlfk i na te gaan ui bet bedoelde gerucht waarlvHd bef t I e uil veering der 4eereten on 39 Maart gaat in Frankr karen gang De cuminlssaristen van potitie tie Biui de Jezuieieascholen aauschellt u vinden er Ie voftel gevlogen cii de instellingen in bouden a leekeil In hoever zg daardoor van aard zijn aramlerd moet later blijken De andere euugregailea welke geene erkenning barer reebUpersooulijkheid binnen den bij de decreten voorgeachreven termyn hebbeu aangevraagd zonden geneigd tgn eene verklaring af te geven waarin y lemen geene e rkenning ie hebben willen vragen wyl if daardoor mplieile haar gansche verleden als onwettig souden verooideelen dooh dal zij zich onuerwerpeu aas de tegenil oordige staatsregeling en niet bewi eii to deel der kerk onafhankelijk te zijn van het itaatigecag Op die gronden vragen tij aan de regaering te mogen voortbeslaai De Tmp meent dat zulk eene verklaring de regeering tot zachtheid en toegeeflgkheid moet stemmen maar de AipMique TraafaU slaat een geheel anderen tots aan welke de meerderheid der Kamer haar lat nanngen Het was de congregatie zegt hg niet genoeg om door eea stilzwggcn van tea maanden ae decreten en dtn Wil der natie te braveereu dooh iij hebUen tioh tegenover de regeeriiig eeaa oogepaate aardigheid veroorloofd Het zal haar al oht bakomen De regeering die nog zacht tegenover kaar wilde te werk gaan zii t zich nu verplicht snel CD IraiJitig te handelen Zij weet dat de kamers die de volgende maand byueukomen liet haar niet Kuden vergeven als zg drie verklaring der monniken en nonnen niet het eenige antwoord gaf dat tij verdicat Het tweede decreet van 29 Maart zal ik ken er zeker van uitgevoerd worden Wat gcitgd ii tal gedaan worden zeide onlangs de minister di de deereten moet uitvoereUj I j tloc ook en snel Geeft het ministerie de Freycinet niet toe aan deienciaah der karhermeerderheid dan is ign vonnis getetlwd BINNENLAND7 GOUDA 4 September 1880 TotgOM ket laatat ailgegeven bulletin gezondheidstoestand van H M de Koningin en van de jonggeborin Piiuses zeer voldoende VBBRADEUIKG van dr n GEMEENTEHAAD p Diiiiilag den 7 Seplember dea namiddags ten 1 ure tw einde te behaudtieii De Begreoliagen der gesubsidieerde Instellingen van Wddadighaid dienst 1881 De bcgrooiing der dd Schutterij dienst 18S1 Siemmiag over het voorstel van den heer Kranenburg lol terugzending der missive tan het voorloopig curntorium van hel pro gymnns inm betrekkelijk het aanstellen vau lieraren aan die inrichting waaromtrent iu de vorige vergadciiiig de leraraeii hebben gcslaakl Te benoemen Een leer ar ii de oude talen tevens rector aan hel Progyinnasinin Een tgdelijk leeraar in de Pransche taal aan die inrichtiug Een tijdelyk leeranr in de iiaiuurlijke historie aan dezelfde inrichting Een tgdelijk leeraar in de wisknude aan het Fiogymnasium Een S at sgeneeslieer Door wfllen mej 3 de Jong wed van den heer ö J van der Schilden dezer dagen alhier overleden zijn de navolgende legaten gemaakt aan openbare instellingen Ie dezer slede als aan de Armen der KeraonstranlEChe Gemeente ƒ 1 500 aan het fondl van Wcidiidigheid of kltediiig bij die gemeente ƒ 500 aan de afdeeling van het Nederlandsche Uijbelgeaoolsehnp ƒ 600 aan de afdeeling van hel Instituut tot Oudenvijs van blinden te Amsterdam ƒ BOO aan de Armen der Hervormde Gemeente ƒ 1000 aan bet Gesticht voor oude lieden Vroeger Bcstedelingliuis ƒ 600 en aan de Werkinrichting tot wering der bedelarij ƒ 600 Ds Swnan predikant alhier komt voor op het viertal te Middelburg Voor de Arr Keehtb te Rotterdam stond gisteren o a terecht M V d B wonende alhier bekl van diefstal van een jas ren broek en ondergoed Eiscb 1 maand gev cell Over 8 dagen uitspraak Gisteren namiddag ten 2 ure is vrouw 8 in het water lan de Karnemelksloot gesprongen doch door den heer A Yiagerling die op het gerucht was toegeloopen en mede te water ging met behulp van anderen gelukkig nOg gered Het is HNcend dat voor enkele weken een panische schrik door ons land toog ten gevclge van het besluit lat op visitekaartjes die prr post verzonden werden niet meer de woorden p fl c p p c of wal ook mocht voorkomen tenzij als brieven geiraiikeerd of bg gebreke van dien met dubbil port bezwaard Thans is bij koninklijk besluit vergund dat bij verzending met de post tegen bet voor drukwerken v istgestclile ort van gedrukte naam of zoogenaf mde visitekaartjes de reden der toezending door ecu op die kaartje geschreven woord als gelukweuscbing rouivb klag dankbetuiging en dergelgke of door enkele letters wordt vermeld Donderdag hebben de leerlingen der Brei en naaischool van het departemeut Haiistrcclit der Maatschappij tot Nut m t Algtmem ouder geleide van de omlerivij eres en de helpsters een uitstapje gemaakt naar Rotterdam Met rgtuigen gingen zg vau Haastrecht naar Gouda en verder per spoor naar Rotterdam Ka aldaar de diergaarde spoorbrug ctt meer merkwaardigheden bezichtigd en in de volksgaal kraken aan de Kipstraat hel middagmaal gebruikt te hebben kceidea zij omstreeks 7 uur naar huis terug Eén der dircciriccs had de onderwijzeres in staat gosleld dit genot aan haar leerKugen te verschaffen Aangaande het wetsontwerp tot vervoer tan postpakketten dat zooals wij reeds mcdedeeldp u by den Raad van State in behandeling is vernejneii wg nader dat bet plan brttaat den prijs voor pakjes van hoogstens 5 kilo zivaarder zullen er ntel aangenomen Worden vast te stellen op 25 et voor pakJLS van hoogstens 3 kilo op 15 en voor pakjes van hoogstens j kilo op 10 et Zooals men weet is er zUls sprake vau dat het vervoer van postpidtketteo fk door iulernationale regeling bevorderd lal De leden vau de beide Kamers der Staten Generaal tija ter vergadering bijeengeroepen tegen Maandag den 6dett September e k des uamiddags ten tqMta iei De Memorie van antwoord op hrt Kamervrrslag omtrent bet ontwerp vau wet tq iening der wet op de malen en gewichten is vcrsohcnen De Regeering handhaaft hare voordracht behoudens enkele niet overwegende wijzigingen iu de artikelen leader betoogt oe Kcgeeriiig het groolc belang voor het publiek iin bet regeerings ioezicht op de balansen eu gusmeters en verdedigt zij het verplicht gebruik van de sysleinalisclie n iincn der maten rn gewichten De oordu len diiurvan ook met hel oog op bel verkeer met hrt buitenland acht zij overwegrnd en hit bezwaar zeer gering De anli revolniionnirc kiisverrrning Kederlmd en Oranje te Rotlerduui heeft besluli ii zich bij de hcrsleinniiiig tussclirn e hreren van Rees en van Deventer te onlhuudeii Dn vereiiiigiiig liuLlerdau heeft hetzelfde besluit In de Dii sdag Ie s H ige gehouden algemeene vergadering van het Auli dicnstiervaiigingsbond isdoar den beer H W Groeiicveldt afgevaardigde van de afdeelini Wageningeii het woord gevoerd over de aunkiveekiiijïbij de schooljeugd van de vadcrlniidsHefde en de offerv iardigheid welke de persoonlijke dienst ïüidert en begrgpt In korte trekken betoogde de heer Groeneveldt dat hel eene dwaling is Ie beweren dat het jonge geslacht niet bet minste gevoel heeft voorden plicht door de Grondwet opgelegd of dat de jongelieden niet den minsten lust gevoeleji tot verdediging vau den vaderlandechen bodem De ouderviuding bad bewezen dat overal in den lande offervaardigheid werd aangetroffen De jongelui hadden geene aansporing noodig om te beseffen dat op het tegenwoordige geslacht de plicht rost om in tijd vau gevaar bet vaderland met goed rn bloed te verdedigen Zijn de jongelui echter van de scliool ofdesludiein bet dagclijksch levem teruggekeerd daa iieenii men iets anders waar tg worden trgcnstandirs van bri groote beginsel De spreker oousiateeide dut grooir verschil Uisschen de tonen en de mnniieu die in het wetgevend lichaam het roer van dwi staat besiuu n Zgue afdeeling wenscht door gepaste middelen dat groote beginsel bij de jongelui bestendig leieiidig te liüud n opdat zg in dr m alsoliappg hunnen iuvloed kunnen behouden Spreker gaf een overzicht van de middelen daartoe in Wageiiingrn tocgi past en Bleide ten slotte de vraag of hel uirl up den weg van den bond lag door verspreidinif vangcsciirifteu het huudcn van groote meetingb Vooral reids iiu invluid uit te oefenen op het opkomend gi slaclil want de behoefte aan eeu leger vourigesproten uit hel Nederl volk wordt diep gevoeld Met warme toejuiching werd dit pleidooi voor het beginsel dut de bond in zgn banier voert onrvangpii De voorzitter gaf de verzi ke iiig dat voor ouvutl de fiuanciècle belangen het torlieien de deiiklietlden der afd Wageniiigen in rijpe overweging zouilcu genomen worden Woensdag avond had in Odeon Ie Amsnwlam do vergadering plaats der Commissie tot ondcrüuek vuu bet plan tot het houden eener koloniale teiiloonslelllng Aanwezig waren behalve de 8 leden der Cbiiimissie 10 belangstellenden terw l anderen kennishadden gegeven niet tegenwoordig te Isuuneii tijii Door den heer Wrriheim werd het rapport voorgeleten dat d Commissie over dize zaak inieiide te moeten uitbrengen Het belang der tcntoonstelliHg voor Nederland en de koloniën weid door ha irbeaamd den aard en omvang der lentoonstelliug Iraohtte zij uit te drukken in de uoordi u Algemeene kclaninisenuilvoerhaudeltentooustelling Zij urnscht eeu leatoonstelling van producten op zulk een wys dat de gesohiedenis van het product aanschouwelijk wordt voorgesteld ên een vergelijking melde prodnoien van andere koloniën dan de Nederlandschemogelgk zij Tot de exportntion générale Een jaitrlijksche uitkeering van 5 aan de aan deelhouders en bij wifisl een ruimer aandeel daarvan Yonr dettdireoleur en de comraissarisseu viordtinde onlweipstalulen bepaaUI VersWuUende sprekers voerden het woord over den omvang dien de tentoonstflling zal verkrygen Enkelen vreezen dat die te groot zal worden wanneer de uitvoer in t algemeen daarin wordt opgenomen De Commissie en de heer Agostini zetten uiteen dat eeu louter wetenschappelijke tentoonstelling weinig kans van slagen heeft dal een koloniale tentoonstelling geheel op den weg van Nederland ligt doch dat industrie kunst enz haar tot steun moeten verstrekken om de belangstelling van het groote publiek Ie trekken Ten opiiehle van de wgze waarop de organisatie inoel plaats vinden worden door eenige aanwezigen gevoelens geopperd die tot gedaohtrnwisseling aunlet iAK gaweu doch ten slotte werden zij tot latere behandeling verwezen en vond dr vergadering goed op voorstel vau den heer Delprat de bestaande Commissie tot comilé van organisatie te benoemen D leden der Commissie namen voorloopig die brnoeraing a iii en loonden tich genegen hel werk der voorbereiding voort te tellen bggestaan door anderen die rü daartoe toudeu willen uilnoodigen Onder de vergaderden as de sympathie voor de toak algemeen Natuurlijk vertrouwt de Commissie in den ruirosten kring bijval te vinilen Haar voorstel dat tj uit haar midden eenige leden tou benoemen om met de Kegrering en het stedelijk bestuur te spreken te i einde beider steun la verwerven werd zouder aiscussie aangenomen Het grafieeken aan de nagedachtenis van Albregt gewijd is gereed In eeu nis van Euville steen verrijst de levensgroote tooiiM lrauze die met de liukerhapd een krans op de laajste rosi plaats vi n een barer waardigste priesters legt Naast haar staat een urn aan hare voelen liggen hel masker de herderestaf en de bijenkorf Het beeld is van savonniére stern het voetstuk van blauw graniet Hel opiehrifi luidt Aan i Jan Herman Albrrgt 1829 1879 Zijiie vereerH ders Achter op de nis zijn de namrii van een ïeveutnl hoofdrollen gebeileld wawin Albregt schitterde Zoodra het seitoen hel toelaat wordt een treurwilg achter het gedenktetken geplaatst die bet chUdeïïohlig aanzien der groep tal verhoogen AansÖfanden Maandag om l j uur tal de onthulling plaats hebben Oasterbegiuafplaats De hrerrn Eugene Godard en Pierre Crommelin sligen Donderdagavond in een teer grooten luchtballon uit dm tuin van hel Volkspaleis te Amsterdam vergezeld van de heerru Maurils Roijaards van Amslerd im en H D Mispelblom Beyer van Zulfen Duitenden hadden zich om het Volkspaleis verzameld f elecirisch licht bescheen voortdurend den ballon terwijl de vulling geschiedde die wat langer duurde dan men had verwacht zoodal iu plaats van om tien uur de ballon om over half twaalf oprees Duor dtze veriragiinr hadden reeds velen die op striiiit stonden de terugreis stadwaarts aanvaard In den Paleistuin bood het aanechouwon der opstijging een fraai schouwspel too langzaam eu statig ging hrt gevaarte de boogie in zoo lang dotnlijk door elecirisch licht beschenen Na elven was hel wat mistig geworden en de velen die buiten stonden zagen hun geduldig wachten schaars beloond Met reai zeer klein west zuidwesten windje dreef de ballon af in de richting van de Muiderpoort toegejuicht door duizendeu monden Het plan was eersl bij het aanbreken van den dag te dalen en zoo geschiedde t Ten half vijf is de ballon neergelaten bg Patten Men had eene voorspoedige reis i bad Cfemengde Berichten Den 21Dsleu Aug is de heer de Gorloff stndint te Montpellier en Ud van de Fransche Alpen cluii met een lid van de Italiaansohe club Iwre gid n en eea pakkfndrager den Monlblano over den Uanter gaan beklimmen De helling as zeer steil rn met ijs overdekt toodat men voortdurend tredrii moost hakken Men wat des nachts Ie één ure op weg gegaan en bevond zich bij het aanbreken van den dog niel ver meer van den top van dm Gonler toen plotseling de Iluliaiin uitgked eu vul al de overige medealeepeiide langs einr skilift van 1000 meter welke bij de glacier van Tacounay eindigde Gelukkig stomen zij midden in hun vaart in eene met sneeuw gevulde kloof ter diepte van 40 voel zoodat wel een der gidsen een rib brak en de andera twee kwetsuren opdeed maar men er voor het overige herlshuids afkwam lutusschen was de heljing te steil om verder naar beueden te klauteren of te glijden eu men moest dus den ijsmuur ntigmaala bt klimraen Men bereikte dep top en de Bossts Hier echter waren de wolken too dicht dat het vijftal vreezende te verdwalen langs elen gewonen weg naar Cbamounix afdaalde waar zij te half drie ure drs namiddags aankwamen De gouverneur Duval van Florida was de zoon van ecu armen Virgiiiier een streng norsch stil man Toen hij eeu jongen van vijfiien jaar was zeide zijn vader op zekeren avond volgens het gebruik om ern achlerblok op den haard te leggen alvorens naar bid Ie gaan lusschen twe haaltjes va zijn pijp door Tab haal dat groote blok eens binnen en leg hel op bel vuur Tab ging naar buiten en bezag bel blok Hij wist wel dat hel niel zou btiten of hij al teide dat het hem te twaar was rn lat hel hem niet geraden was binnen te komen toiidir het blok op tijiie schouders Zijn zusjr dat vooroijkvvam was niet verwonderd toen hij haar verzucht hem hel geweer en den kruithoorn te brengen want misschirn had haar broeder een roofvogel of het spior van een beer ontdekt Zij bracht hem het gevraagde eu Tab liep weg Hij wist den weg door het boech te vinden en kwam in Kentucky Dat v as in 1791 Ni eeicC afwezigheid van achttien jaar werd hij tot Hd van het congres gekozen Als eMi kloek gebouwd en sterk mnn gins hij iiuar Washington en nam zijn weg over zijne oude woonplaats om zijiir familie te bezoeken die hem sinds lang van de lijst der levenden bad afgeschreven Tegen den tijd van naar bed gaan kwam hij nuu de hut en zag voor de deur zoo niet hrt bewnste dan toch een dergelijk iwaar blok liggcnl Hij nam het op tijn schouders trok de klink open rn stond met zijn vracht voor den ouden man die met tijue pg p in den moiul even stil uls gewoonlijk zat Hier is h t blok vader zeide hg Je hebt lang verk geliad om bét te hakn antwoordde zijn vnüer laconisch Leg het maar op bet vuur en ga naar bed Een vrij eenvoudig middel om krachtige ontwikkeling van bloemen en planten in tuineu te bevorderen bestaat in het volgende Men verzamelt wat roet uil eeu schoorsteen of uit een kachelpijp doet dit iu eeu oudeu emmer eu overgiet het met kokend water Nu laat men hrt staan en begiet als het water is afgekoeld daarmee bloemen eu planten De invloed van dit middel op rozen is merkwaardig Zy ontwikkelen zich daardoor zrer snel en zoowel de bladen als de rozen worden buitengewoon groot en kfachtlg IPOSTEK ICTEIJSr LIJST VA BllIEVEN geadresseerd van oiibckendeu gedurende de 2e helft Jcr maand JuU 1830 uil Gouda verzonden en door lussoheiikomat vau het Postkantoor aldaar terug te bckuiiieu K Krcngel Wed Kremer Amslerdam Vau het Hulpkauloor Zev nhüiz1 Wed vau Leeuwen Bodegninu Bïli rici vBtI v T Valborough Amsicrdain Auna de Graaf Gouda de Javer s üiavriihage Gouda 2 September ls80 De Directeur van het Poslkantour te Gouda SIMONS Burgerlijke ötauci GEBOREN 1 Stpl Juluinii Eliziibilli umlt i vna Eyk en N barae eld ttiih lniiis Jt huiiiics oud r O dr Joiig eo 8 de Ihiov i Cornclt ouder A drcndiil en J Hogeveen 3 tliudiieu Corntliu iidtrh J Sluytei eii M VerjiDnst OVllRUSDI N I 2 Sept W Alfenasr 4 m 8 A Blok 61 j A huutij 1 j U m 0 Db h l HOL lll 3 Sept J van B ilen 6i j rn E van Krk 38 j A Uorni 16 J en T vau Willigm ii J A lirliHil 23 j eu J Groen it J ABVERTEKTTIEW Heden ontsliep zacht en kalm tot diepe dVoefheid van familie en betrekkingen Mejuf vrouw SOPHIA de JONG Wed van wglcn den Heer O J van m b Scheldk in den oiiderdom van 81 jaren Uit aller naam K de JONG Gouda 31 Angnstna 1880 V f e Heer en Mevrouw SNEL Buskes betuigen bij de je bannen dank voor de belangstelling bjj de geboorte van hunnen jongste Zoon ondefvonden