Goudsche Courant, zondag 5 september 1880

Woensdag 8 September mm mmi en mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAUXWIJN van f 26 per Anker met aöcijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefilessohan Icwart en half ankers Prijsoourantoa worden gratis en franko varzonden Alles wordt franko t huis geleverd N 2Ö02 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Ooada en Omstreken PAAEDEHBROOD van MAÏS en ROG te Terkrögeii Mn de GOODSCHE BROODFABRIEK voor ƒ 9 de 100 Kilo aau hnis bezoi 10 Cents per Kilo Adres Spieringstraat F 49 H VAN DEN DOOL KUIPERS Wordeo GEVRAAGD tegen goed loon Toor vast werk EUIPEESKNECHTS Adres B DROPAz Mr Koipei Vlaardingen JACOB BÏÏSSIITK BEVJENTUB nit de ran oudsher gekroonde Allemansgading Hbflererancier van Z M den Koning heeft üftt beroemde ucade en Kmidkoek t gbaar gesteld bg Co N QUARTEL Ltz Lange Tiendeweg D 27 Gouda OPENBARE BDBGEMEESTER en WETHOUDERS van GiMdtt sgn voornemens op DONDERDAG de I SEPTEMOER 1880 des namiddags ten i Ure in heft Ruadh iis sldaar bij insehrgving AAN TE BESTEDEN Het maken van 26 strekkende Meter SCHOEIJINO bij het fieeuvijksche Verlaat Waarra het Bestek en de Voorwaarden dagelgks de Zondagen uitgezonderd van des voermiddags 10 tot des namiddags 1 Ure ter Plaatsdyke Secretarie en aau de Studs Timnierweri ter inlage liggen VEK HIEING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op DONDERDAG den 16n SEPTEMBER 1880 des middags ten 12 ore in het Riadhci aldaar voor den tjjd van DRIE of ZES jaren ingaande den lo January 1881 en eindigende den 8ten December 1883 of 188 1 te VERHUREN Het HÜIS en de STALLING aan de Goadsóbe Sluis mitsgaders het regt van overzetten met de Font lldaar Waarvan de Voorvaaiden dagelyks de Zondagen aitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags ten 1 ure ter Plaatselgke Secntarie ter lezing zullen liggen De Trekking van de EERSTE KLASSE begint op MAANDAG den 6 8p TEMBER 1880 OOOOA DaiTK VAH A BUK HAH Openbare Vrijwillige Verkooping om corttant geld TE WADDINXVEEN op WOENSDAG den 8 SEPTEMBER 1880 des morgens ten 10 Ure op den Tuin vau deu Heer As LÜIJENDIJK aan het Dorp van Eene aanzienlijke partij W voornamelijk bestaande in EIKEN balken DENNEN PLATEN PLANKEN RIBBEN EIKEN en YPENHOÜT en AFBRAAK van Watermolensenz enz Alles zeer gemakkelijk te water te vervoeren Nadere informatief geeft de Heer A LÜIJENDIJK Timmerman en de Notaris MOLENAAR ibeiden te Waddinxvetn jpepol van TUËË 3Ai üiT HET Magazijn van 1 M Baveiiswaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van uij twee en een half en een Ned on t vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd 1 Zich tot de uitvoering van geëerde ordersa bevelende j BREEBAART LZ I Bqiermarkt te Gouda enbarc Vrijwillige Verkooping TE GOUDA Veiling op DONDERDAG 9 SEPT 1880 16 SEPT 1880 el Afslag Me dagen des middags ten 12 Ure in het dtel DE Zalm aan de Mai kt te Gouda ten r rstaon van den Notaris Mr I MOLENAAR I Waddinxveen van Eene hechte sterke voor weinige jaren 1 NIEUW GEBOUWDE c a s benevens eenige peiceelen U I T M U N T M N D WEI or HOOILAITD gelegen binceu de gemeente Reeuwijk Kad Sect B Nummers 76 80 1341 1 2 8 12 15 22 29 13V6 en 1377 zamen groot 12 HECT 54 AREN 70 CENT Eerst in 4 prceelen daafua iu comb eindelijk in m Ssa Aangeslagen behalve in de grondlasten tot ± 4 per Heet Verhuurd voor 1300 per jaar aan den Heer J BLONK r eindigende die huïr Kerstmis 1880 en Mifei 1881 Betaling der Booppenningen l November 1880 Breeder bij oilletten omschreven Nadere informatien geeft genoemde Notairis 9 J de JONG A Mr TIM MERMAN 1NSTR IMEMEE1E ZIIVERA4R van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEItBLEMENT Kuipersteeg K 227 if J H KIS3£RT IABKT GOUDA maakt bekend dat zijn Atelier VAN AF HEÜKN DAGELIJKS geopend is vaaAM uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Album en EMAILLE PORTRETTEN Zeer fijne VERGROOTINGEN naar de laatste vinding De van ouds gerenommeerde THEEËN nit den Koninklyken Nederlandschen Wurtenj bergschen THEEHANDEL van P W TROUSSELOT Z00 Hofleveranciers van de Hoven van Nederlanden Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrggbaar te Gouda bfl J J v r BANDEN Botermarkt IVedeiianilsche Hliijiispoonvfeg Z0MERDIEN8T 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI V 111 AMSTERDAM AHNHEM n ÜTUECHT naar IIOTTEKDAM HAGBeu HOUKVENLWEN Van Amstkbdam 6 80 8 10 9 30 11 35 12 50 3 6 8 60 9 65 Abnhkm 6 66 6 50 10 36 1 30 1 50 5 25 7 25 ÜTBECHT 7 8 26 10 17 11 40 1 15 2 28 3 SS 6 80 9 10 10 15 Harmtlen 7 22 8 46 12 3 1 36 3 56 9 35 10 5 Woerden 7 28 1 44 Ï 38 4 1 9 43 Ouaewaler 7 36 1 55 4 8 9 62 AaiikooiBt 7 60 9 10 10 4S 12 28 2 15 3 3 59 4 25 7 10 6 10 58 Naae Moordrecht 7 63 2 18 10 12 Nieuuerkerk 7 53 2 18 4 2 10 12 Ciptlle 7 53 2 18 10 12 EoTTEBUAM 7 63 8 35 9 16 10 30 12 31 2 1S t 5 4 28 5 67 10 12 11 4 ZcreLhuiïenMooronpelle 7 66 2 21 4 31 10 9 ZotlermeerZegwaard 7 58 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 8 10 9 OaAVXMHAQE 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 34 4 2 4 31 6 7 4 109 ll l Sohevcniugeu 7 56 9 13 10 62 12 34 2 21 S è 4 2 4 31 0 74 10 9 Van ROTTERDAM SCHEPENINKENeu t HAHB naar AMSTEKDAM ÜÏKECHT eu RNHEM Van Rotterdam 8 30 7 40 8 10 8 60 10 80 10 40 11 50 2 3 20 4 80 5 30 6 50 8 30 9 80 Ciipflle 6 41 10 60 2 9 7 Nicuwerkprk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 43 Mooritreoht 6 67 114 2 23 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 35 8 40 4 52 6 50 7 28 8 55 9 53 Scheveningen 7 7 30 8 5 9 40 10 11 18 1 20 2 35 3 45 6 6 7 45 9 s GbavBnhaqk 6 25 7 80 8 8 35 10 10 10 30 11 45 1 60 8 6 4 15 6 35 M5 9 30 Viorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 8 23 ZoelermcerZcsuraard 6 46 10 50 2 10 6 66 8 88 ZeveiihuiürnMoercapHle 6 55 11 2 20 7 7Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 5 10 43 ll lS 12 12 2 38 3 37 4 49 7 2S 8 68 9 67 NA iB ♦ Oudewttter 7 10 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Har ieleD 7 16 8 5 8 31 10 52 11 21 2 41 3 43 4 55 7 31 9 1 10 Amsterdam 7 6 8 31 10 52 12 15 2 41 3 43 4 55 9 1 10 Utrecht 7 16 8 6 9 11 10 52 11 21 2 41 3 43 4 55 7 31 10 AaNHi M7il6 9 11 10 52 11 21 3 43 4 56 7 81 Ter vermijding van oponthoud g elieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen BEGROOTING DER INKOMSTEN em UITGAVEN van de OEMEENTK OODOA voorden dienst van liJSl Bevolking 17478 zielen oooOiaKxx fermlg INKOMSTEN Towa Hoofdst HL Baten en opkomsten spruitende nit Ge meenteeigendommen en bezit Huur van huizen en anderegebouwen 2802 40 tiuür of pa ht van landen en lauder jen 896 Opbrengst van den honthak 200 Banten van kapitalen o Inschrgvingen op de Grootboeken der Nat Werkelijke Schuld tenname van de gemeenteGouda 197 b Idem ten name vande Scholarcben derLat Scholen 1165 e IK i aiM bg voorschot of ter leen ver strekte gelden 2227 12 d Dividend van de a ndeelen in de Maatsch T GemeenteCradiet 247 50 8836 62 22 Opbrengst vaa gnsverpachtin gen 507 Pacht van de visscherfl 45 gabel op het Amsterdamsche en Goudscbe rapad daaronder begrepen dehuur van de buizinge en het land daartoe behoorende 720 25 Pacht van het Ueeilwüksche Verlaat 700 26 Schadeluosstelling v h Hoogheemraadschap van den Amstelen Nieuwer Amstel wegens deoverneming van tollen enz voorde vaart van de Drecht Aar en Amstel 2000 27 Opbrengst van de gabel voorhet bevaren van de rivier de Gouwe 20000 Tot aal van het 3e Hoofdst ƒ 31 01 02 UITTREKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOEUCHÏINü ludien bet tegendeel uiet is uitgedrukt tgn de posten voor betulfde bedrag all vqpr 1880 voorgedragen INKOMSTEN 18 Onder desen post z jn begrepen de folgeude bnren a Het huis en de stHlIiijg aan deGondsohe sluis ouder Alphen mt den 31 Brcember 1880 in hel openbaar verhuurd aan J P J Vernes per jaar voor ƒ 360 b Vgf pakhuisjes aohter de kerk iuhet openbaar ferhuurd lot den 31 December 1881 aan de Herren G C de Vooys D Samsom D Praikin en J J vau dwSanden voor ƒ 19 60 ƒ 14 12 50 ƒ 18 ƒ 22 alzoo tezamen per jaar 81 Trausporteere ƒ 431 Transpoü f 431 c De kleine Volmolea verhuurd totdeq 31 Dcceiuber 1889 aan de heeren 5 P vau Cnlz en i A Biczeua r per jaar voor 300 i Ttvee huisjes aan kien Turrsinj el ieder ad ƒ 1 26 per iveek eu wel voor eeuen oubepaalden t jd alafs Ie zamen voor 130 e Twee gebouwen op liet voormalige Proveuiershuis verhuurd aailde MaatschappijV ior Nieuwe Geoetroieerde Gasbereidiitg tot den I Oet 1881 verhuurd voor ƒ 220 40 en ƒ 176 sjaars te zwnen 896 40 ƒ Het gebouw beslemtt voor de zittingen van het Kantongerecht V r onbepaalden igd verhuurd au het KijC per jaar voor 800 g Hel cjniinissarishuiajj aau het AmsterdKinsche Veer Voor eewn onbepaaldeu igd verhuurd ptf ar v V 16 i Beu gebonwtje nal de Mallegatsltiis verhuurd voor eeuen anbepaaldeu t d aan de Heeien vau der Oardeu fc Co per jaar voor 60 üe kelders onder hel Raadhuis verhuurd tot den 31 October 1881 aau denheer 1 Verdries ptr j r voor 70 i Een gedeelte van eeae bergplaats by de Vischuiarki verhuurd Mt den 31 December 1881 aau deu heer M S Cats per jaar voor 10 Een huis op de Nieiiwe Haven voor ƒ 2 60 per week en wel oor ceuea onbepaalden i d te verhuren Memorie w De Kantonnale gtrt gsnis verhaard voor eeuen onbepaaldeu tyd iaa het Culbxe vaa Toesicht over d btf p jaar voor 200 IS Keitige tnxmlrtrisjït p hkl ProVeniershuia ouder beheer van de Commiaaie vau Administratie over dat huit 900 Te nimeu ƒ 2802 40 19 Deze post verminderd met ƒ 21 50 bestaat uil a Ecu perceel weiland langs den Reeuval in het openbaar verhuurd aan H Klerk tot deu 31 Oot 1882 p jaar voor 87 50 i Een perceel wedaiid aan het eicde vau de Lazuruskude in het opei baar verhuurd aan K Joukheid tot deu 31 Deo 1880 per jaar voor 17 c Ein perceel weiland langs de Papeganisteeg iu bet openbaar verhuurd aanA G de Leeuw tot den 31 Deo 1880 per jaar voor 57 d El u perorel rietland onder de gemecnle Oouderuk in het openbaar verhuurd aan G deu Heldt lol deu 31 Dec 1882 per jaar voor 6 Voor ein bepaalden tijd zijn verhitued e Een stuk weiland aan deu Uuogeii Sohieland iclirn Zcedgk verhuurd aan K Jonkheid lot deu 31 Dec 1885 voor 426 ƒ Een sluk grond aan het NieuweVeerstal waarv de verleuging der huuris an evraugrf dooi den heer C G vander Qalrdai lot den 30 April 1880 perjaar voor 10 f Een strookje grond aan het Nieuwe Veerstal waarvan de verlenging der huuris aangevraagd door den heer C O van der Gïrden per jaar voor 3 A Ecu eiukje grond aan de Vest by de Bogen aau de Wed J IJpelaar tot 31 Deo 1881 per Jaar voor 3 3 t Een Sluk grond in de Kruidenierstraat aan J dt Brtiijn tot deu 31 Deo 1882 per ja or 1 20 i Een stukje grond achter den Tiendeweg aan de Wed A Koorevaar tot den 30 Juni 1886 per jaar voot Tot WEDEROrZEGOENS ZIJN VERHUURD 11 50 l Etn sluk grond tussohen het kloosier en den molen ude Roodc Leeuw aan deu hr P van der Want G c s p jaar voor Trausporteere ƒ 626 20 m Ecu strrokje grond achter eeu huis Transport ƒ 826 20 op de Markt aan den heer W Post Drost per jaar voor 0 10 Een strookje grond in de Wydstraat aan den heer J Goedewageu p jaaf voor 1 a Eeu stroolge grond aan den Kaltensiugel aan den beer B J L ten Gate per jaar voor 1 p Een stak grond op de Vest bij de Vlamingstraat aan den heer A Jonker per jaar voor 8 Een sluk grond aau de Vest aan den heer P van der Want o s per jaar voor 4 60 r Een stuk grond aau de Vest aohterde Houtenateeg aan den heer L Belonje per jaar voor 15 s Eeu strookje grond in de Kruidenierstraat aan den heer H Paay p jaar voor 8 10 t Een strookje grond aan de Wachteratraat aan deu heer J B van Cati per jaar voor 0 56 II Een stukje grond aan de Waobterstraat aan den he r L Visser p jaar voor 0 60 c Een stuk grond aan den Kleiweg eu de Boelekude aan den heer L de Groot per jaar voor 8 55 IC Een sluk grond aan den zoogeuaamden Bruggendyk aan den heei W van de Weg A Dz per jaar voor ï Een strookje groud op de Haveo aanden heer J IJpelaar per jaar voor 0 80 ij Eeu stuk grond bij deu molen t Stat aun deu beer A Kooiman p jaar voor 10 i Een stuk grond in de gemeenteAlphen aau den heer L Vergaust perjaar voor 6 aa Een strookje grond a in de Zengslraat aan deu heer G Langeraar perjaar voor O SO ii Een stuk grond aan den Kleiweg aan den heer J van Berkel per jaar voor 4 05 ce Eeu stuk grocd aan de Vest aan denheer J J Liesker per jaar roor 9 25 Jd Een sluk grond in de Vrouwenstceg aau den beer J van Een wen per jaar voor 6 50 ee Een stukje grond in de KeesfasenRolwageu aau 3 de Bruin per jaar voor 1 J Een stuk land aan deu Hoogen Schielandschen Z edijk aan het Hgk p jaar voor 100 gp Een sink grond aan de OoudrcheSluis ouder Alphen aau deu heer G C Schouten per jaar voor 15 ik Eeu stuk grond aau de Wachterstrunt aan deu heer L Visser p jaar voor 8 10 ï Een sluk grond aau het Nieuwe Veerstal ai n dru heer J A Monlijn p jaar voor 20 H Ecu stuk grond aau het Babat aan de Leidsche Stoombool maalsohappij de Volharding per jaar voor 15 60 U Ee stuk grond aan de Vest aan denheer C Boer per jaar voor 85 Te zam en ƒ 890 21 Op dezpu post verhoogd met ƒ 132 orden de reulen lerautwoord der navolgende kapitalen x a Eene inschryving op het Grootboek djkr Nationale Schuld ten uame der gemeente Gou groot ƒ 2600 rentende 2 pCt en eene inschrijving len name dier gjmeento groot ƒ 8300 reutende 4 pCt welke laatste insohrgving een gevolg is van de wet van 14 November 1879 Slil o 197 waarbij bepaald is dat d kapitalen Nationale Schold behoorende tot het saldo der voormalige Wees en Momboirkamers aan gemeenten toetomeade ten name dier gemeenten in de Grootboeken worde overgeschreven 4 Eené in clirgving op het Grootboek ten name der Scholnrchie groot ƒ 46 600 rentende 2Vii pCt c Het kapitaal bg de Bank vau Leening in gebruik bedraagt volgens do over het boekjaar 1879 80 gesloten rekening ƒ 66860 90 Daarvan worden geene reut n maar eene vaste som van ƒ 2200 uitgekeerd