Goudsche Courant, woensdag 8 september 1880

Bivtdd itm l P7ii de Geoicentf 7 Obligatiën ten l i ie d ri iiiceme lletmryk te tarnen groot 878 ren futlc t jC d Vuor ƒ 8250 aan aandeden in de Maat clhippg four iemeeute Crediei te Araatenlam welke eeiie rtnii rmi niinsteos 3 pGt afwerpt 32 lli i r iagearu ran den Uoogeu Sohielandwheii Jiied k IS ia het op iibaar aan H Kramertot den 81 Dec IggO verpacht oor ƒ 380 dat van tldi Goejanrerwelscheo dgk aan C de Hoop lul 31 Dec 1880 Toor 42 dat vau lie Baaislaau aao O Wildenburg tot 3J Deo 1880 oor 45 en dat v i de Crabetbstraat is rhuurd a u A Joüihtid tot des 31 ïhc 1881 voor GO T e z mien 503 23 Re its A i is in het openbaar verpiioht MO L Muit lot deo 31 Deo 1381 iraur liet uilgetrokken beihrag H fn u le l net ƒ 580 Uet land ie i i het openbaar tot 31 Dee 1885 n de tol let 30 April 1886 aeo R Zaal verfiBoiit roer de daanroor uitgetrokken som 25 Het rerlaat is in het openbaar an J Kiilk nan tot deu 81 Dec 1881 aerpaoht voor het daardoor lutgeliokken bedrag Ï7 lu 187 hedmcg de oplwnüst ƒ 1 765 12 Büite nland7 Kuiteoliiildscli Overjlciii De Kniielaehe parlementsleden die bedap naar huis gaait hebben de rgrige week Q K moedig de Htnnle rtrutscerd om de aanhangige zaken af te loen iJ ij hIs gevoeg der hci rscheade teinperaliinr ii koru lig e i lichtgernakt qiaakt t ijj lU onwillekeurige uiimg van d u opgekruplen volkslouni ti gen de wirle lordf d wanden van t Iji erhui9 hebben MMrklooken van een uitval ti gen liet Hoogerhuis nxwls teUcw veruomen is en stellig niet uit den mond va i en ipiuiater t Was om den ouden daiaematieven Engelschen de haren te berge te doen tq i sehoot de libefiiU leden van l Lagerhuis feeii aitia luidtuahlig torjuichteu eu dien ioq uit naam des vplks ondenohrapten vludiei T mi de minister Forster naar aanleiding der verwerping van een onbeduidend lersch wetje bet Hoogerjiuis een dergelijk blijk vnn wiiH eh iiig voor het Ijagerhuis herhaali dan zou het oogeiiblikfi eeus gekomen kunnen zyii waarop het niet s i oIks raadriiain maar lelfs uuoilzakelijk zou wortleu erue veraiHleriiig iu de sanienstcllipg en ircliirii vuil hel lloogirhuls in overweging te nemen Ket Lagerhiiis vertegenwoordigt do natie en de rdri vaiiilirt Hoogerhuis danken hdune positie slechts Mn het toev d hunner gebooile De urds ui uatuuriyk alles behalve geaticht over Aa krasee mtiiig au regeeringswige IV Oaiig Aem beseliuuwt de ipanuiiig tusschen Iseiileii 4iikkeii der wetgevende m cht als iiaii vrq rrustigea aard De Timet daareiikgen schrijft de weerspaiiHiglieid eenvoudig toe aan zekere ergernis over len li niider langen duur der parUmentszitling n elk geval toont het Hoogerlmis iu de laatste dagen wat ineer goeden wil zuodat de aanhangige ontwerpen konden afgedaan worden en niets meer de slaiiiiig der lilting in den weg staat Gelijk wy mecledeelden lal die heileu geschieden Oue verwachting nok door Ëngelache bladen uitgesproken dat ran de begrafeniawet en de palroonswet niets komen au tengevolge van den slryd tua ehea de beide huizen van t parlement ia gelogenstraft Het Lagerhuis hetft de twee wetlen gewijzigd grootendeels naar den tin van t huis der lords en dit laatste heeft met de wqzigingen zooals ze nu geschied liju genoegen genomen Men beeft dus vau weerszijden wat toegegeven doch de algemeeue opiui i dat deie wetten door dit schikken en plooien een goei deel vnn hare beleekenis verloren ktlibeii en sponlig herzien zullen moeten worden Ook de hati U eu knunneuuet ia door de lords MBfeneiQen met verwhillende amendementen welke het Lageihuia er in heeft gebracht De beer GUdstooe heeft weJer het Lagerhuis be ooht eu over de Oostenche zaken het woord ge nt hü werd met gejuich ontvangen Ten aanzien der Oostersche quaestie ign eenige verklaringen door d ministers afgelegd welke daarop ueerkoineii dat de demonstraüe der vloten die binoen weinige dagen te Bagnsa zullen verschijnen geen andere beteekenii iMeltfl u deze dat de mogendheden kracht will bgzettea mb hun besluiten doch geenszins besloten i jn om geweld tegaoover de Forte te gebruiken De toestand wvrjt 0r lutoaschea niet duidelyker op £ r is f d HJiliiW uit Afghanistan Het leger dut HeoerM 8ab rt in 20 dagen 355 Bngelsphe jnqlea ver 4f i 0 Afghaniauii heeft gevoerd toonde niet uitgeput te zijn door den langen tocht en taatte Ayael liK f i Ü rsterkt kfi ip ten noorden van Kandnhar De overwinning toh nt beslissend te zgn geweest De nieuwbenoemde vioe miuisler van Britsch Indié lord lipfield tooh beeft iu het Hoogerhuis de belangrijke nwdedeeling gedaan dat lolgens eene by de fiegeering oiiivaugeu depêche generaal Eoberls het I er van Ayoeb IChan heefi aaiigevallen en uiteengedreveu l c Ëugelsohea hebben S7 kanonnen buit gemaakt Verder wordt lu dit telegram gemeld dat de Kaboelies zich lange de rivier de Argaudab terugtrokken Het orgaan van den Fraiiechen minister Frcyolnet de Jlei begint op bet punt vau de rkeuning de congregaties in verband met de bekende verklaring een teragtre kende beweging liet blad zegt dat de fiegeering geen deel heeft aan de sameustelling van de verklaring die verklaring kwam op het oogeubhk dat de Kegeering dacht aan een nieuwe wet op de vereenigiugeu en zij maakte om die reden geen haast met het ontbinden der congregaties maar de Segeering blijft ook na de verklaring even vry om de Maartbetluiteii toe e passen Meu beweert dat deze meedeeliugeu vuii de Tenp alleen dienen om Freyoinel Ie redden uil igu nmeilgke positie hij had ged icht dat althans een groot deel der republikeinen op fijn hand zuu zijn en nu het blijkt dat dit niet hel geval ia moet er iris op gevonden worden De heer Albert Grévy gouveroonr geiicraal van Algenë wordt te Farija verwacht om met de ministers van biniKulainJache zaken eu iluanciéii in overleg te trede i over 4 uitvoering van een plan lot uitbreiding van hM burg rlgk gezag in die kolonie Krachtens dezmi mual egel zulten de Arabische stammen di i de lee milliaen hectaren van den Teil bewonen eu b jna een millioen zaelen lellen niet langer slaan onder het militair gezag hetwelk nog slechts de Sahara eu bare oasen lal bthecreii Men verwndit van dezen maatregel waarop sedert tal van jaren is aaiigedrongeii de heilrijkste gevolgen voor de liiiidbouwende bevolking van den Teil eene streek welke tot de vtnoblbaaiwe run Algerië behoort De rei au keizer Fraas iaie naar Gallicic blijft het hoofdonderwerp van de beschouwingen der OoslenrijkschUoiigaarscbe dagbUden Hel Tayblatt en de FeUer llo d lieu er de gelukkige gevuUnn in van het verbond met Duilschlaiid waardoor Oosteuryk zijn volle vrijheid van handelen herkregen heeft De Poolsche pers brengt den keizer een hartelijkeu welkomstgroet zy betuigt hare erkentelijkheid voor de aan iïruUicie geaohonkeu vrghedeu en geefi de verzekering vuu de gehechtheid en de toewijding der bevolking luin de dyiiaslie van welk een en ander de keizer gedurende zijii vièblijf in Gallioii schitterende benijiseu zal onlvaiigeli Hij zal zich kunnen overtuigen zeggen die das Iailen d it de loenailenug lot Oostenrijk wortel heeft gesohuirn onder de Polen en het gezag van het huis Habsbiirg in Jallio è daar4uor merkelijk bevestigd is Uit New Yurk wordt van 2 dezer geaeiiid dat president ILiyes eene redevoirng heeft gehouden waarin hij wees op de aanhoudende en snelle vermindering der staatsschuld en de ophoop ng van munt sedert de hervatting der bet ding in specie Hij beloogde dut hierin een aanmoediging lag om voort te gaan met maatregelen waardoor het betaalmiddel op volkomen gtzoiideu vuct zal gebracht warden BINNËNLANPr GOUDA 7 September 1880 Volgens het laatst uitgegeven bulletin idjn U M de Koningin en de jonge Prinses welvarend I Statea Oeneraal Gisteren hielden de beide Kamers eene korte zitting tol vaststelling der adressen van gelukweuBching wegens de geboorte eeuer Prinses I In de Eerste Kamer hield de Voorzitter de volgeiide redevoering na mcdedeeling van de reeds door ons vermelde Koninklyke boodschap ffGg hebt gehoord Mgne Heeren de voorlezing van de Koninklijke Boodschap die bij dtze Kamer is ingekoineu l e gebeurteUi daarin vermeld wordt door onzen geéerbledigden Koning genoemd een heugelijke gebeurtenis en een zegen door den Allerhoogste aan het Koninklijk Huis en het Nederlandsche volk verleend Zeer zeker zult U allen van harte hiermede in stemmen Is de gebeurtenis toch verblijdend voor het Koniuklgk huisl zij is dit evenzeer voor het Nederlandsche volk zoo innig met hel Vorstenhuis verbonden en lo Vertegenwoordigers van dat volk stellen er gewia den hoogsteii ngs op van die gevoelens te doen blijken Ik heb ipij danom gedrongen gevoeld de Kamer bgeeu te roepen en meen geheel in hun geest te handelen door 1 voor te stellétt een eerbiedig adres I van gelttkweHschiog aan Z 9 $ den Koning te richten Na het bgeenkomen der Afdeelingen werd de zitting hervat en het ingekomen adres onmiddelgk in behandeling genomen en aldus vastgesteld Sire f i Met levendige belangstelling heeft de Eeiste Kamer der Staieu Qrneraal tan Uwe Mnjesteit de blij le tgding ai lvaugeu dat lian Majesteit de Kuniimiir Uwe beminde Gemaloi bevalieu is vau eene Prinses 2 De Eerste Kamer deelt van harte in de vreugde der Koninklijke Ouders eu erkent met Uwe Majesteit daukbaar len tegen die duor den Allrrhüogsle aan Uwer Mjijesieits Huls en aan hel Vaderland ia geschonken een gen te hooger Us Waaedrercii na de slajtin die in de jongste jaren Uw Doorluchtig Stiimhuia hadden getrolfen De lïersie Kamer eler Staien Cienenial is overtuigd Sire dat hel Ned rl iudsche volk mede door haar vertegeuwoorüigd drelt in haren weusoh dat da blijfle Moeder onze geliefde Koningin eerlang volkomen hersteld zij dat de jeugdige Prinses voorspoedig moge opgroeien en ht deze heugelijke gebeurtenis strekken moge tot versterking van den eeuwenouden band tusachen Neilerhtnd en Oraige v Bij de Twat e Kamer waren behalve de Kou Boodschap eu eeuige wetsontwerpen die reeds vroeger vermeld zijn ingekomen de geloofsbrieven vaa den Heer Gleiehman die zilting nam Ook door deze Kamer wei d na korte schorsing het adres terstond in behandeling genomen Het ontwerp luidde II Sire l Met groo y deebieinliig en vreugde ontving de Tweede Kanifir der Siaieii tïeneraal de keuuisgrvlug der bevalling van H iie Majesteit onze geliefde Koningin van eeii prinses De Kamer heeft ef behoefte aan Uwe Uaji stelt met deze voor het Keminklijk Huis en voor bet Vaderland zoo heugelgke gebeurtenis hartelijk geluk te weiisehen Moge de jonggeborene Priuiis ouder de hoede eeuer liefhebbende moedir voorspoedig opwaaseu en daar door h hulselgk geluk van het Koninklijk gezin nog worden verh ogd I De Natie die wg vertegenwoordigen Sirf waardeert ii el ons dankbaarden aan Uwe Maji smtgeschonken zegen ij fiet in de gebourie der Primes even als wg een versterking van den baud vau Infde en erkentelijkheid die sedert eeuwen lussohcn Nederland en het doorlnohtig geslacht onzer Vorsteu bestaat Op verlangen van den heer Keucheniiis werd in de 3e zinsnede gelezen den aan U e Majistelt door den Jllerhoogite geschonken zegen In df 2ezlu9iieilo werden op verzoek van den heer Schiinmripeuuliick de woorden onder de hoede eener liefhebbende moeder veroiuierd iu mtkr ie koede hitrer liefitbitiuh oadem Aldus werd het adres vastgesteld Beide Kamers gingen daarna op reces Gisteren had aan de Kijks hoogere burgersohoQl alhier bet adniissje exainen plaats voor uien e leir lliigen en de her examens voor degcni n die vóór de racautie vOorwaardelgk naar eene hoogeie klasse waren bevordefd Bg de iiiBchr ving hadden zich 11 nicowe leerlingen aangemeld een getal dat geringer is dan men in de laatste jaren gewoon is Van ileten nerden 10 tot de Ie klasse toegelaten te weten B B C Felix van Boskoop B fi J Frank van Zevenhulzeii ü Herman de Groot alhier A Hum van Buskoop W Hemsing P A C W de Jong alhier U Kroon van 3K l jil U J W van Leent H M Hoign en U F BoU ilhier Nu voldoend her examen weiileii tot de Se klasao toegelaten T G J Steenmeijer en C H J van Mierop ïot de 3e H M Michael W B Biepeveen L A ulijn P M Koster en Jonker Heden is de cursus aangevangeu inet 47 leerlingen oviir le drie khissen veiÜeeld als volgtt Ie klasse 18 2e klasse 12 waaronder 1 voor enkele leiien 3e klasse 17 waaronder 3 voor enkele leasen Totaal 47 waaronder 4 voor onvolledig onderwija Oisteren niiildog is zekere M van Dorp van Berkennoudc na des morgens kaas geleverd te hebben te Stolwijkeieluis etsdwaoits gegaan en heeft hg tich zoodanig bedronken dat hg hier en daar op de straat viel Door eenige personen werd hij naar de plaaia waur hg uitgestald was gebracht waar hij eenigsziiis werd hersteld Toen hy wilde vertrekken vilde men hem iemand mede geven doch hg wüde dat uie hebben en reed alleen veg met hel gevolg dat hu op den Stolksoheu wey van den wagen gevallen en terstond en lijk was Dr de Rotte constateerde ie 4l od Onder de bekroonde inzenders op de tentoonstelling nitgeschreven voor zooveel zuivel aangaat door de afdeeling Botterdam Schiedam en Omstreken van y O de Hollwidwhe MU4 h PPÜ Luidbouw ep vjMjr zooveel planten bloemen nz betreft door de afdeeling Rotterdam van de Nederlandsche Maatschappij voor Tiiinbouw en Plantkunde gehouden te ftoiterdam in het Algemeen Verkooplokaal aan den Oosisingel vau Sotierflag tot bedeu zijn vermeld Voor drie stuks Goudache kaas in Mei of Juni 1880 gemaakt elk niet liohttr dau 4 kilogram Ie prijs A Baas Iwdbouwer te Mpordjtohl 2e pr A Boer te Slolwgk Voor drie stuks Goudache Derbykaas in 1880 gemaakt elk niet lichter dan 8 kilogram Ie pr Abraham Hoogendooru te Zwamwerdam üe pr ü de Ruller Ie Bodegraven Mege Se pr U Egberts te Nieuwkoop Voor 10 verschillende bloeiende gloxynia s 2e pr J Okhgyzen en zoon bloemisten te Sohounhoven Voor 30 verschillende conifeeren voor ileu vollen grond groote exemplaren bestuursprgs K van Nes en Zuneii boonikweeker Ie Boskoop Voor 20 verschillende conifeeren voor den vollen grond Ie pr K van Nes en Zoueii boomkweekerate Boskoop Voor 20 Hulsten in de gTootsIe verscheidenheid 2e prga W C Boer boomkweeker te Boskoop Voor 5 bloeiende reseda s op stam Ie pr J Okhuyzen eu Zoon bloemisten te Sohoonhoveii Onder de inleiidiiigen buiten programma zgu nog bekroond voor 100 of meer Couifeeren iu polten waaronder vt len der nieuwste en aohuoiiste verscheidenheden K van Nes en Zonen booinkiveckera te Boskoop met eeu zilveren medaille Voor het notarieel examen in den Haag gebonden hadden zich aangemeld 205 adspiranten vau welke 8 zich terugtrokken terwijl 2 die lieh aanvankelijk voor het gi heele examen badden aangemeld later hun eiisch te kennen gaven dit tot bet eerste gedeelte te beperkeu Vijftig adspiranten verkregen het getuiïnehrift van met goed orevulg het examen vuor oaiididaat notaria e hebben afgeh ud waaronder de heer P J van V üllfiihoveii te Uuordreoht Nog werd hel eerste gedeelte door 43 helleen 2e geileelte itooclO en hit 3e edeelte van het examen door 14 adspiipaten met gunsUgen aitslag afgelegd Tol godsdieustleeraar bij de Israëlitische gcm ente te Snhooiihovcn is in plaats van den heer H M vau Beea die imnr Hoorn is vertrokken benoemd a in ftHictie getreden de heer A B de Lange Ds Bonman predikant te Ammerstol heeA het beroep naar Kuileuburg aangenomen Zaterdag namiddag ten half vijf ure is ef brand ouuiosu op de hofstede bewoond door Niesing Ie Kromwijk ouder Woerden Hel gebouw en de hooiberg zijn verbrand doch van den inboedel ie aog al wat gered Van wege de Afdeeling Woerden en omatreken van de Hollnudsclie Maitsohuppg van Landbouw zal op WyensHaï den 15 September a de voorniiddags li U Hl ure een wodslrijd wordai gehouden van i sohouii l In hel tuig loopende paarden l 8 aiiii ii in tuiewiL lige r luigrn op het exercitieterrein waarveor ala prfls f 50 eu als premie ƒ 25 zal worden uitgekeerd en des namiddags ten 2 ure ectie h rd rarerg door paarden van zasseu kl iar op de bekende hiirddraverslaan a irvoor zal worden uitgeloofd ee i prija va ƒ 250 en eene premie van ƒ 50 Bg Kou besluit is bopaald djit de tegenwoordige vergadering van de Stateu öeDerairt door Hén Minisier van biuuealundsche zaken in s Konings naam zal worden gfiaieteu Dp SSaterdag 18 September des namiddags ten 2 ure De Hoofdcommissie voor de Noordpooltoch ten heeft een telegram uit Hnmmerfest ontvangen meUÏ nd € dat de WUIem JBfrendt aldaar beschaijigd was aangekomen De ofticieren en bemamting waren wel Waarsohjjnlgk heeft het acheepjc door het gs geleden men hoopt dat men in Hammerfest kan repareeren Zondag middag omstreeks half vier is te Amsterdam eu felle brand uitgebroken in eeu in aanBouw r ijndblok huizen tusschen de Kraayeuhoff en BI iiken traten op het voormalige Fuiien waardoor binnen j 2 s Bur 12 groote huizen een prooi der vlammenwerden GrloSklg waren ze nog onliewoond behalve een dat reede door twee g zinnen boven en beneden betrokken was De felle droogte der laatste weken droeg er niet Weinig toe bg dat deze brandzulk en outxet q en omvang verkreeg Men wildat de brand is oulsiaan door knapen dip in eender perceeleii i et vniir hadilieu gespeeld BehAlvef Je twaalf woningen zgu ook tolaal vernield zet groote timmerloodsen waarin veel uieuw hout e gereedschap Vjorls zijn meer of miprler beschadigd veertig woningen in de Kraayenhoffstiaal Ben metselaar die iu een perceel lag te slapen is omgekomen Dezer dagen heeft een 6 tal kinderen v 8 UA 13 jaren oud onder de gemeente Hpevejl gefrs t ue rails van den spoorweg los te maken ten einde zoodoende onnadenkend den trein te laten derailleeren Ëen van hen C S oud 12 jaren zoon van een voormalig spoorwegwerker sphijiit eenig begrip te hebben gehad hoe de rails losgemaakt moeten worden en moet dan ook de hoofddader geweest zijn Gelukkig is het feit nog in Igds duor een spoorwegw icbter outdeki geworden De Efectenleurs I Amsterdam i Siqitemher 1880 Nu ik mij voor het eerst gereed maak mgnheer de redacteur om u een cerzichl vau den rit eclenhandel in de vorige week te geveu krgg ik bijua spijt over mijne belofte de taak Is moeilijker dau ik dacht en het zou dus zeer gueil mou elijk kunnen zgn dal een uw r lezers of liever mijner lezers ludlen ik hel voorrecht heb die te krggeuj mij zoo nu en dan eens op de vingers kwam tikken ieder maakt toch uitsluitend studie vau dieeffeeten welke hg iu zgne portefeuille heeft en bg ecu algemeen overzicht dat daarenboven wigens de mij toegestane ruimte toch al kort moet zijn kan licht de een of audere bijzouderheid die juist voor dezen of genen van belang is worden over l hoofd gezien Doch een man een man een woord ee woord I heb ik steeds als een gulden regel beaOhonwil eu ik zj het zeer betreuren indien ik ooit ofte immer iu strud net dat echi hollaiidsche woord handelde Na dit beroep op de welwillendheid van allen in t algemeen en van U geachte Rediiehir in hel bijzonder zal het maar t best zij n dal ik la stuud begin De eltfcienbeiira leeft nog ateerls in den komkommertij l Er ging in fle laatate weken bgna niels om en ook In de ufgeluopeu week was de handel gering Onze Hollandsehe slaatafondsen 3 en i slegeu i i s o Va mrt ynd Van de biuneulandsche premieloten valt alleen te vermelden dat de Amst Vi la erloren Ouder de binneul indusirieile en fiiiauciëele onderneiningeu verloreui Amst Kanaaluiu I Haudelmy coiitanl sedert de laaisie uoteering en Obl Kon Ned Slooiobootray Vsi I Bank en Stoomvaartraij Ne Jerlaiui l li daaruuiegni noteerden Bon lleudehï i si Javali ini j msl bank Indische bank Sioomvaarluiij Zeeland Slooinvaarlinij Jam 6 hooger De reden aezer belangrijke stijging i mg nog niet bekend Wat de spoorwegwaarden betreft stegen Aand IndisiAe en Bguspw uitgeat Centraal 1 De 4Vs Vo Obl lud spw daalden l j ook deBoxiilsporen giugeii terug de aand 1 de 5 Ie Hyp 2V4 Tul het buitenland overgaande dient in de eerste plaat lenneld te worden dat er veel levendigheid hei rrehte in d e Spanjaarden de 1 Builenl siegen Im veu 20 de anderen stegen s vraag voor Londen en Purgs Ook voor Peruanen was aanvanki lgk eenige vraag doch tg bnndhnafilen zich niet Ooiuinbiuiien daalden belangrijk wegens ouguustige beridhlen omtrent de renle beialing zij Verloren 5 doch sloteu nog met 32 Londen fltodl voor dit fonds verkdupordera Vcmzuelu staat ieta heter Ouder de overige fondsen sloten voordeel iger 3 Frausohe rente 4 o België 4 Deuemarkeu Tolkroon 8 Portugal de meeste Kussen zie heneden de Hongaren ud ksieurgkers IetsJaprjtah lifrê r B k 4ijVo Russische teBn§U60 en Turken T c De Aiilarikaausahe spoiipmHrdea gingen door hoogere New York koer ep iets naar boven Florlila fu een poar anderen deelden daarin niet Ook onder ds Enropeesohe spoorweg aarden sloten velen ieta gunstiger zooala obl Theiss spoorw eu vele Russische sporen Uitzondering maakten o a Victor Km 4Vs Hyp Gr Mg Busl Jelez Orel Kursk Charkow Mosk Jaroslow ea obl Orel Vitehek Ook iu buileul premieloten ging weinig om Alleen was er nog al handel in Jladrid die 3 o be 1iBrden Er wordt nog jÊfet rijzing verwacht ten gevolge van de officieel bekend gemaakte regellugavoorwaardei bgna 10 onbetaalde conpona zgn in de stukken begrepen en de achterstallige lotingen vinden te gelijkertijd plaats Er was meer vraag naar geld op prolongatie in t laatst der week stond de rente T P 8 Heden was de stemming algemeen gunstiger Uhalve voor Oostenr De handel in SpanMcbe was zeer levendig tg stegen Z Colurabianen rezen l j Van binneul sporen verloriNi Boxtel 76 j Van Amerik verloren Atlantic Miss Ohio j Cert N W a Denver Kio stegen s Illinois Hudson en Miss Kansas a K O L O l I E N OOST INDIE De laatste mail bracht berichten tqt 30 Juli Aan het maijoverzicht van het Jlg D v Ned Indië is het volgende ontleend Het nieuws van den dag kwaad nieuws aan goed nieuws zijn wij geheel ontwend is ons échec op Samalangan waarheen een expeditie uit KottaRadja gezonden was om de boete van ƒ 35 000 te innen opgelegd wegens het aanvallen vau een troepje van 60 man op een militaire wandeling waarbij twee man gedood werden Blijkbaar h l men zich de taak dier expeditie te gemakkelgk voorgesteld Men is op een zwaar versterkte en met goede schutters bewapende beuling gestuit en beeft na eeu vrij belangrijk verlies reeds bij den eersten opraarich den aanval niet doorgezet Een kleine verdere versterking ontvangen h h nde tot goedmaking van het verlies van den jjWgen dag heeft men een dag later weder weiteiOTs doorgebracht omdat de radja bleek ons op verraderlijke wegen te leiden en men dezen wilde oplichten hetgeen na terugkeer gebeurd is In gespannen verwachting ziet men nu verchr bericht te gemoet het zooeven oulvangi o rejjeeringstelegram is gelukkig niet ongnnslig vreezende dal zoo het ongunstig mocht zijn weder Iroepenversterking uit Java zou moeten worden gezonden hetgeen weinig kloppen ton met de opmerking der Begeeritig dat tg nu er minder troepen op Atjeh noodig zijn troepen zal kunnen bezigen tot het bewaken der veepest oordons Naar wij vernemen lijn gisteren van Bttitenzorg troepen met dat doel naar de Freanger gezonden Volgens telegram van den gouvernenr vaaAtjeh dd 24 Juli is de gouverneur den 22 ten Jiriimet den radja van Samalangan vertrokken Diendag waren onze troepen weder tegen den vijandopgerukt fiij de hoofdbenting werd herige tegeistand ontmoet Niettegenstande herhaalde stömaanvallea kun hij niet genomen worden De vgaadwerd echter uit Ijgf overige stellingen venireven de kampuiig Ilir getuchtigd en achter liggende bentinga genomen Na die gevechten heeft de v jaad diazware verlieten leed zich in het gebergte teruggetrokken en door Patjoet Motegoi onderhaadelingendoen openen Er ia overeengekomen dat ToekoeTjililk de hoofdverslerkiug door zgn vojk zal doenslechten De gouverneur heeft verder offensief optreden hievan afhankelijk gemaakt en daarv óor les dagen toegestaan Iu de gevechten van den 22steawaren onze verliezen 10 dooden minderen en 31 gewonden onder welke zes officieren De gouverneur noemt den toestand uiet ongunstig de kampongs i den omlri k au Samalangan zga rnatig gtbl n De bcriohlen uit groot Aljeh ziju bevredigend Omtrent Samalangan leest men in hef D V l het volgende OUi lek 17 Dinsdag 10 Juli 1880 embarkeente te Oleh leh aan boord vau Zr Ms Soeraèaija een troep van 1200 m in v n verschillende oatailjons waarbij 32 officieren 300 Amboneezen onder bevel van den majoor Sefaihilaa 2e b velhebber majoor Steenvell met bestemming naar Samalangan alwaar eenige Kampongs getnchligd moeHtrn worden wier mannelijke bewoaei eenigen tgd geleden een troep van 60 man van de benting die eene promenade gingen maken aangevallen had Bg die gclegrgheid waren er eenige dooden in s v jiodshanden gebleven welke s nachts afgrijsel jk verminkt dicht bg de benlfcg werden teruggebracht Hel debarkement ter reede OIrb leh ging met hevige buien gepaard en had plaats onder de oogen van dl n generaal gouverneur Geen ongeluk bad er plaats 2 j Sectie artillerie met 36 paarden ign medegegaan Den I4eii ten I2V2 nor was de geheele troep Ie Samalangan gedebarkeerd zonder ongevallan en in de beate orde Verdere berichlen onlbrekea nog Ter reede Samalangon bevinden zich nu JJr M Saeraiaija Zr Ms Sambae Zr Ms Arnhmwa en de rouv S S Zeemeeuw en Siak Overal op de Noord en Aojlkusl is et gi t i g S 18 JuU Oisltren 17 Jnli kwanrhet Goovts sloomsohip tZemuetiK ter reede alhier met het bertoht van het eerste samtiitrcffen met den vqand te Samalangan lf n beutinir ongeveer SÜOfl M htl land 1 werd door de ouzen aangevallen De sterkte wa op een plaieau gelfgen De onzen werden ontvangen dnor eeu zwaar geweervuur De luit V Verkuil een onderofficier en minderen werderr gedood Om welke reden is nog onbekend doch retraite i erd bevolen £ n officier en 7 man aan d den 36 min of