Goudsche Courant, woensdag 8 september 1880

VrUdag 10 September N 2Ö03 1880 GOUDSCHE COURANT en Adverlentlelfiad voor Gouda en Omstreiten 34 35 36 37 38 39 inner iWBiir ekwi taicn liustlt ouê ilil crvslc trtffco Ds Zameiuw kwu u me ik gikwetsieu A uruuda u Üi h l h unclir tleide vun den olf ran gei 2ile kl B r huys tmi K muriiir iriiaruu de ewoutleu uiiDiliidi lijk Kr Liirutreiu aitar Kjita Rudj wcrdeu i kuudi ii Uuieii ütuiav lieu ISrii vertrok At Zaautu i mor eot wuW uam Siniul ii Mu inct 15U uiaiischappea Ier xnierkiiif bik unjfotilik rcrwaoht meii treffen Ue rjjaail uii jiu uiislikeud vau ocbterladera rooruen Ic iga lyii luur was aterk o moorddadig Trouweki ty hetjbvu 3 jaren tgd gehad om huu vourriMil te oaui ile eerru Aohterlaad Beaumuiit iiutroiwu weiea r uiletLkeud ua te nmkeu De gekwetiteu hadden bgiiu alle giachoteu waiulen Zr Ma Cvftfao ligt girced om cnoitra lirt nnodig ia verattrkiiig aan te voert Het scliip kan 600 i 800 wau uvervuercu 19 Juli Giiterea aroiid arriveerde ter ree le vau Olfh leh Oouvla St Smt de laiitsie tljdiciren vau Snmalangau nifdeUrengeiide Den 17en Juli waa iiun weder aitgerukt et tleu Hadja vau S iinalaugjin üet blerk hoe Uuger hue meer dal deae den gcheokii troep lu hiiKlerluag mlrle lokkeif eu haar dour eeiie roote overmacht wilde lalen oinaiugelcu Oiimiddtlqk werd tut di u lerugtooht btaloieii De Radja werd daarna iu alle atilie o geliolit en gevangen genomen In den uaelit van den 17rn op rieii 18eu erd bü naar de reede vervoerd en per Siai arrivernle bü den 18rn dea avouda ter ri de albier Hedeu oehlead werd by onder geleide vau 1 Scier en 25 manaebappen uaar deu Kratoii vervoerd I e Uitenaat V Verkuijl uooh een der overige ia e veldni ia biuiieu de vijajidelijke beuling ge caat Ze lijii alli n geanenveld voor de beuting Da gewapende aloepeii der oorlogsschepen hebbeu in den naobt van deu Uden op den ISeu Juli in 4le kali voor de beuiiug gelegen ten einde des noods bulp te kunuen bieden Pauglinia Tbibau ia van once igde mede geweest jüa gida Be luestand tohijnt allea behalve bevredigend te 3 0 Zr Ma PoHluiiai arriveerde ook ia den avond HH deu IDen alhier luet tijdiugen ran Pedir en Srglie alwaar hat ook iu bet geheel niet riutig jDoet ign r II I I T SarKO IiJlta Stand KHOKENi 3 Sept Gerard Hnhnlm i iiden A VirÉo f J C Itiramiui4 é JohsDua Catkiriu aders V Krvht n 0k K v ii Dan Jattiaua Wam andera S da urte ea O BuiiBilt £ ile onder A Mitaatefa flo K üiilkiH i Peiniiii lU kliubilh tuien F Herman de ütétl ra A an Bi uwcn 6 Mans Joiepbiua onders O L efittl dl4 J Itlifen Wilhelmus Jol anaea oadera II KitikneM M Ouilrrliuii Maria Afatlia Conielia ouders C vau e A I vaq tUiuKMi IVUtLKiWN V i H I U ntm de Ka Uelea 3j tm TC Borat 78 j ADVERTENTIÊN V IleTaUen T n ene Dochter A A HEBMAN dï GBOOTvan Eeüwsn Gauda 5 September 1880 Voorspoedig bevallen van een Dochter A L VAN OIJE VA ElDWEN OoHda 6 September 1880 Heden is iu de eeuwige rast ingegaan OBze geliefde Znster ADBIANA POOT Echtgenoote van P tan Wagtbndonk te Rotterdam in den ondeidom van 67 jaren J POOT W POOT J POOT Gouda 6 September 1880 ♦ Voor de talrgke bewezen van dednemiog ondervonden by het overlijden myner geliefde Echtgenoot betuig ik myn oprechten dank A VAN ÜVEN Gouda 7 September 1880 Voor de vele en hartelijke bewflzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van onie geliefde Dochter en busier JOHANNA WILHELMINA Echtgeooote van den Heer A VAN UvBN betuigen wjj onzen oprechten dank Wed A KOOREVAAR HuusKE J S KOOREVAAB O A KOOBEVAilB Gouda 7 September 1880 V D ottde et ekende9 betuigen b i deze bannen hartel ken dank voor bet bankbiljet groot ƒ 100 ten behoeye der algemeene Af med gisterenavond ten huiüe van Ds SWA AN alhier becorgd H W M § TEEVENS A H TAN DILLEN J H DE JAMAEB C T N EEUWEN E S CATS W LIMBORGtï F Th LAFEDEH Gouda 7 September 1880 Tegen 1 NOVE BEB biedi zich aan eene nette bekwame DIEIVSTBODE P 6 liefst vo r Meid alleen zij is van goede getuigen voorzien Adres franco onder No 487 ann het Bureau dezer Courant EEN FATSOENLIJK BUUGEEMEISJE P G biedt zich nnn tegen NOVEMBER in een klein gezin als Tweede MeliJ of als Meid aileen Adres onder No 488 aan het Bureau dezer Courant EetrekMzL gezoclït SPOEDl Voor een werkzaam Man Huisvader van beroep SCHILDER bekend met Fabriekswerkzaauiheden en de behandeling van Machines ook geschikt voor velerlei ander werk wordt ten spoedigste een Betrekking gezocht liefst in of dicht bij Oouda Hj was eenige jaren als Meesterknecht werkzaam en komt buiten z n scbnid zonder werk Hoog loon voorloopig niet noodig De beste getuigschriften van zjin patroons kunnen oveaPRelegd orden Brieven franco onder No 486 aan het Bureau dezer Courant FAIILISSEUENT By vonnis der Arr Regtbauk te Rotterdam dd 4 SEPTEMBER 80 is JOHANVES ADRIANÜS BECK Koopman in raDen Boter Kaas en Spek vroeger te Nieuwkoop thans te Gouda gesteld in étnat van FailllMHenient ingegaan op dienzelfden dag met benoeming van deu E A Heer Mr A E i CROOCKEWIT Rechter in die R rtbank tot RecbterCommissaris en vau den ondergeteekende tot Carator Alle Crediteuren in dit Faillissement worden bfl deze opgeroepen tot bijwoning der eerste verificatie van scnuldvorderingen welke zal gehouden worden op MAANDAG 20 SEPTEMBER a s des vobrmiddags te 10 Uur in het Geregtsgeboow te Rotterdam ten einde hunne vorderingen te doen verifiëren en nitgenoodigd hnnne rekeninf jen drie dagen te voren san den ondergeteekende toe te zenden Mr V 3 SNEL Gouda 7 Sept 80 Advokaat en Procureur AANBESTEDING De SCHÜTTERSRAAD der dd Schntterfl te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier Gemeente op WOENSDAG den 2 SEPTEMBER 1880 des namiddags ten half één ure in het openbaar bg Inschrgving AANBESTEDEN do LEVERING van 30 Schuttersjassen en 35 Schutters broeken 30 chaoots 60 paar Scbouderbedekkingen en 60 Halsdassen De Voorwaarden van aanbesteding zullen van Maand 13 September tot turdag 18 Septemhir 1880 van des morgens 10 tot 12 nre ter leziiig liggen Eg den Concierge in het gebou AE n Lkgi op de Markt te Gouda alwaar de inschrgvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des miSdags 12 uur moeten wordten ingelevWd ITit de hand TE KOOP een 4 jarig RUIN PAARD uitmuntend mak in het Tnig Adres onder No 489 aan het Bureau dezer Courant VERMIST 2 oude witte ZWANEN met een band om den hals waarop J S MOLENAAR ea 4 Jonge witgeboren Z WA NUN wier hielteen afgeknipt ia Die aanwijzing weet te doen wordt verzocht zich te adresseeren aHn SIJMEN HOOGERWAABD a Gravenweg onder Capelle a d IJssel Een BBJAARD HEER verlangt bg fatsoenlijke Burgerlieden tegen 1 November INWONING EOST en Bedieniixgr Twee Kamers eene als Slaap en eene als Zitkamer is vereischte Opgave van voorwaarden worden ingewacht Qnder No 490 aan het Bureau dezer Courant H E Eigfenaars 7an Huizen De ondergeteekende wil zich belasten met het HUREN en VERHUREN van HUIZEN het OPHALEN der llUUR en desverkiezende het geheele toedicht op zich nemen üEd Dv Dienaar A DRIES Titnmerman Gouwe 98 N B Ook het INNEN vun GELDEN voor een Fonds of Kantoor ZYpÖT H Ên BeschikbMr groote en mindere KAPITALEN op PANDEN tegen aannemelijk e rente en coiiditiën lange termjjn eu zonder aflossing bg JOHN OUDENDIJK te Zaindam Westzjjde Te spreken Donderdag 16$ept fi3 Sept en 30 Sept in het KoiSehuis uii Hakmonik aan de Markt te Gouda van s morgens half tien tot half twaalf ure JOHN OUDENDIJK in Hypotheken N B Diegenen welke genegen zjjn hnnjieLandergen te verkoopen noodig ik beleefd uitbg m g te kome n 1 iim M öMif Oostbaven B n U Pour portraits paysages et r iroduction Artistiques en noir et en couleur Les portraits sont garaiiti absolnment inaltérables F ll 4KTL G Go la Openbare Vrijwillige Verlütopiiig s T o hW IT K JCTtt P WOENSDAG den 15 SEPTKMWSê BER 1880 des voormiddags ien 10 ure ten huize tm G tan DAM Herbergier aldaar vau 1 en vetfler AANBEHOOREN benevens eene party Woi Hooi en Bouwland staande en gelegen in 4e gemeente Slolwijk in het Beijersche te zamen groot 11 Bunders bg biljetten breeder omschreven Aanvaarding eu betaling der kooppenningen op 15 November 1880 Nadere informatiëu zgn te bekomen ten kantore van den Notaris 6 J 8PRÜIJT te Oaderjierk ajd IJtel ODBA DhUK tan A BaiNKKAN Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen BEGROOTING DMt INKOMSTEN kis UITGAVEN van dï GEMEENTE QODDA voorden dienst van 1881 Bevolking 17478 zielen oooowooo r INKOMSTEN tomm Hoofdst IV Ontvangsten van verschilleaden aard en toeTallige baten Tienden cjjnsen en erfpachten 727 53 Pacht of opbrengst van de haardasch vuilnis bagger en dergelgke mestspcMsiën 1102 Boeten van politie nationale militie enz 200 31 Boeten wegens overtredingenin zake vwi pUatselgke belas ttogen Memorie 32 Tan gsve aan het Bük a Wegen bg Toor eh t verstrekte rei ldea aan militiepliohtigöu 100 t W geoit or eIi0t gedane beéaUngen van allerlei aard 100 200 3i3 Memorie 80 2247 50 31078 50 600 300 300 30785 53 Ontv wegens onderweri B ii gemeenschap met andere Gem instellingen of inrichtingen of tor lake van gemengd beheer Bijdrage van bet Rgk in de kostenvan het kantonnaal huis Tan bewaring Bgdrage van het Rgk in K kostep van het hooger onderwjjs progymnasium Bgdrage van bet I k in de kosten van het lager onderwgs Opbrengst van hetgeen terbestrgding van de kosten op het aannemen v n werken en materialen door de aannemers wordt be ld TemgontvBQgst vo bg toon schot betaalde arbeidsloonen voor opbrekingen Tau straten Andere ontvangsten niet tot de vorenstaande behoorende Totaal van het 4e HoofdstT HooMst V Buitengewone ontvangsten Opbrengst van den Verkoop van Gemeenteeigendommen van boomen enz 100 Aflossing op hypotheken en obligatiln 178 Afkoop van grondrönten tienden enz 20 Subsidie in de verpleging van arme krankzinnigen o Van het Rgk 360 b Bjii de novincie 450 810 Subsidie van het Rgk voor de restauratie van het Raadhuis 5000 Terugontvangst van tüdelgk belegde gelden 25000 Transporteere 31108 i Transport 31108w 46 Oeldloening ter jgede lgke voorziening in d s kostMn van oprichting van efa nieuw gebouw voor de le Bargerschocd voor meisjes en t ui eene Bewaarschool bg da Sb Armensch 43000 Totaal v an het 5e Hoofait 7 74108T Vebzaheuno niB tiwomnsii L Ontvangsten wegns vroegere diensten 22985 34 IL Opbrengst vui b istingen en heffingen 190362 74 HL Baten en opkonntou spruitende oit gemeenlMigenaommea en bezittiogjtii 31701 02 IV Ontvangsten vau Terachillen den aard en toenUige btW 36785 53 V Buitengewone ontTangsten 74108 Totaal der Iiikonwton 355 942 64 ÜÏTTRE1C8EL UIT W MEMOHHi VAN TOEUCBTINÖ Indien liet Ifgendeef nitt is nitgednilct lüo de potten voor heUeirde beS sis roor 1680 foor ged INKOMSTEN SS Deze post ü verfcoogd met 8 15 danr in den loop tau het jaar deroiu etuige stukjes gerioleerde groud i n in pMtaik gCjfeveu jj 29 Verminderd met l 3i r Het ophalen laa wUié mt im NIaygeRn irj raehwn is lot 31 Deo 1882 frrpacht voor de som ui 02 s siirs teiwgl de opbrengst run de haarden küleuwoh die van gemeeiuewefte wordt opgehaald niet hooger kan geraamd worden dan op 1000 31 Vermits in eenige jaren gfeiie ovenredingeu in lake van plaatselijke belastingen c jn geoousuteerd wordt deze post voor Memorie voorgedragen 33 Daar hel ouieker is of daarop outraugsten zullen plaats hebben is deze post voor Memorie nitgeliokkea Ter berekening de r bgdrage is van de som der posten onder volgn 127 o i c en afgetrokken het geiuraenigk bedraj der posten vermeld onder Tolgu 12 en ÏU gevende eene som van 4495 waarvan de helft door bet Hgk aan de Gemeente ifrordt gerestitueerd Op de begrooting gebracht krachtens Art 46 der wet van 17 Augustus 1878 StU u il Nevensgemeld bedrag il 80 pCt van de som der uilgaven vermeld onder volgu 2 93 129a b c d e g 1314 en 136 41 Iu 1881 worden 2 obligatlèn ten lasle der grineente Seeuwijk Sluipwgji afgelosl te weivu een ad ƒ 100 en een ad ƒ 78 48 Voor 9 krankziunigen wordt eeuè subsidie van ƒ 90 voor ieder verleend By Koninklijk besluit van 2 Juli 1880 No 22 is het bedrag uit de op de staats begrootiiig voor 1880 besohikbare gelden aU subsidie aan de Oémeenie toegekend welke subsidie vermoedelijk iu 1881 uil worden nitbelaald Zie Noi 68 Deie post wordt op de begrooling RcbrMoht zoowel in ontvangst als uitgaaf lie No 167 ten einde gelden uit de Gemeentekas Igdeigk te kunnen beleggen Aangezien de uitvoering van eouige werken buitengewone uitgaven lal vorderen zal wellicht voor de oprichting van navensgemelde gebouwen waartoe verraoedelülc iu 1880 met il worden overgegaan f 32700 meer moelea worden opgenomeu dan de l eniiig bij de begrooling voor bel loopende jaar was geraamd Zie overigens de toelichting op No 92 en 93 BUITENLAND Kullenlanilscli Oversli lit Wie is uu eigenlijk de auteur van de verklaring waarbij de uiet erkende geestelgke vcrecnigingeu lu Fraokrijl verklaard hebben lich aan bet staatsgezag te onderwerpen f Zooveel antwoorden op deze vraag ooreel lezingen Het JoimuU Meiel beeft zioh na ook met de zaak bemoeid het officieel orgaan Verklaart dat de Begeeriag noch tegenover hel Vaticaan aoch tegenover den l anselgken naaoius noch tegenover een enkel persoon verplichtingen op zioh genomen heeft ten opiichte van de uitvoering der Maartbeslatt ea volkomen vrijheid van handelen heeft behouden De eleiioalea zijn over deze mededeeling niets gestioht en houden vol dat Frevoinet toeieggingea heeft gedaan maar niet op acbrift De uUraniontaansohe Monde zegt eenvoudig maar veelbeteekenend dat de mededeeling van het Journal Officiel de stappen door de Fransihe Begeering gedaan niet kan t twiasoken Het Engekohie Parlement is gesloteii met eeae troonrede die voornamelük aan de Oottanche aangelegenheid ia gewjjd het tok betoogt dat door toeda der Forie eene betreorenswaardige vertraging is ounlaan in de regeling der Montenegrijusohe en Griekiche vraagstukktn dooh dat uaar men vertronweu mag de maatregelen zullen tot stand komen welke geschikt warden geacht om de rust in het Oosten te verzekeren aaugtzien de verstandhouding ouder de mogendheden zich Alkomen heeft gehandhasU ea njj net al het gezag dat uit hare gemeeascbappel e l nd ling voo loeit bg de Parte op de nakoming der sangegkne va binteniasen aandringen Wat Afghanisias petreft Ardt in de troonrede veikbard dal de balaiqiuke erwiuning door genenuil Boberta behaald her uilsioht opent op een spoedig ea peno einde van den oorlog in du streken Het Firrlenieul is vrrdasüd tot Ifo veinber De overwinning van generaal Uoberts is een feit en daarmede tevens de vertrouwbaarbeid der vorige telefjtemmen bewezen Het gevecht heeft reeds den leu September plaats geh id De vgand erd gehed verslagen en verdreven 27 kanonnen zgn veroverd waaronder twee die Ayoeb Khan vroeger san de Bugelsohen ontnam De verlieten der Eqgelschen zyu nog niet volledig bekeud men gaf op 3 omoienn gedood 6 gewond 18 Ëuropeescbe manschappen gedood 67 gewond 11 iulaiiders grdood 72 gewond Die des vyands ziju natuurlijk vtel grooter Ia elk geffat is de zege gehittererid geiMteal an aittlb 4uur gekocht voor Éugeliiuds prestige De vraag w rdl nu wat zal men er meê doen De weiisoh om zoodra mogelijk uil bet wespennest van Afghanlnau terug te trekken is algemeen Meer algemeen ia nog de ontvangen l s nanielg k dat voor elke kolsniale mogendheid zg moge zooveel beleid bezitten Is z j wil of zoovele fouleu begaan nis mogelijk is er maar épn middel maar dan ook een onfeilbaar bestaat om hare mncht te bewarei eu d it is een krachtig goed geoefend en van een goeden geest bezield leger De vluot demonstratie der Mogendheden heeft reeds effict gehad Aan de DaUy Ttlegmph wordt van den 7n uit Koiistantiuopel bericht De Porte overhandigde hedenavond aan de gezanten een nota waarin aan de Mogendheden wordt inedi gedeeld dat dauk zg du bemoeiiiui en vanBisa Pach de Albnneeztn den afstand van Duloignu goedkeuren Hiza hej ft diensvolgens last gekregen de stad eu bet district aau de Iklüulenegryneu oier X geven Zdterdag heeft baron von Haymerio piet prins Bismarck te Friedriclisiube geraadpleegd Van bete kenis is dit beio k ook al hibbrn wg de gesprekken der beide staatslieden met beluisterd omdat er uit blgkt dat de goede verstandhondiiig van deu rijkskanselier met graaf Andrassy ook op diens opvolger is overgegaan Voorts is het buiten twgfel dut le totstaud in t Oosten het onderwerp hunner overwegiugen heeft uitgemaakt en dut eensgezindheid in dit oplicht tuascUen de regOf ringen van groot gewicht is Nu de Porte ten aanzien van Dulcigno bet hoofd in den schoot gelegd heeft zou men in dit deel van haar rgk de motielgkheden opgelpst knullen wnueu indien uiet tussohen Servië Bulgarg e en Muuiene ro aun deu erne en Oostenrijk met Bosnio iu zijn bezit oun deu anderen kant de verkonding even bczwaarlgk was Kon Oostenrijk